EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai Határ- és Parti Őrség (2020 decemberéig)

Európai Határ- és Parti Őrség (2020 decemberéig)

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/1624 rendelet az Európai Határ- és Parti Őrségről

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet létrehozza az Európai Határ- és Parti Őrséget, amelynek célja, hogy első alkalommal biztosítsa az Európai Unió (EU), valamint a schengeni társult országok (Izland, Norvégia és Svájc) külső határai integrált igazgatásának hatékony végrehajtását.
 • Az Európai Határ- és Parti Őrséget az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: „az Ügynökség”) – amelyet a meglévő uniós határőrizeti ügynökség (közismert nevén: Frontex) alapján hoztak létre –, valamint az uniós országok és a schengeni társult országok határigazgatásért felelős hatóságai alkotják.
 • A rendelet egyúttal kibővíti és megerősíti a Frontex megbízatását.

FŐBB PONTOK

Az Európai Határ- és Parti Őrség fő feladatai

 • Az Európai Határ- és Parti Őrség az Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok között megosztott felelősséggel valósítja meg az európai integrált határigazgatást.
 • Az Ügynökség fő feladatai a következők:
  • A határellenőrzés eredményes működéséhez történő hozzájárulás a releváns külső határoknál, beleértve a jogszerű határátlépések elősegítésével és a határokon átnyúló bűncselekmények, például a migránsok csempészése és az emberkereskedelem felderítésével kapcsolatos intézkedéseket;
  • technikai és műveleti segítségnyújtás a részt vevő országoknak közös műveletek* és gyorsreagálású határvédelmi intervenciók nyújtása révén;
  • technikai és műveleti segítségnyújtás a tengeri határőrizeti műveletek során előforduló helyzetekben a tengeren bajba jutott személyek felkutatására és mentésére irányuló műveletek támogatásaként;
  • A belső biztonságot fenyegető kockázatok és az EU külső határainak működését vagy biztonságát esetlegesen érintő fenyegetések elemzése;
  • együttműködés az EU-n kívüli országokkal és a nem schengeni társult országokkal, különös figyelmet fordítva a szomszédos országokra és azon származási országokra, amelyek az illegális bevándorlás származási és/vagy tranzitországai;
  • sebezhetőségi értékelés készítése, amely magában foglalja a részt vevő országoknak a külső határokon jelentkező fenyegetésekkel és kihívásokkal szembeni ellenálló képességét és felkészültségének értékelését;
  • visszaküldési műveletek* és intervenciók szervezése, koordinálása és lefolytatása.

Mentési műveletek

A nemzetközi egyezményekkel – többek között az Életbiztonság a tengeren nemzetközi egyezménnyel – összhangban a tengeri műveletekben részt vevő, az Ügynökség által koordinált hajók kötelesek segítséget nyújtani a tengeren bajban lévő embereknek. Az Ügynökség támogatja a részt vevő országokat a tengeri határőrizeti műveletek során előforduló helyzetekben a kutatási és mentési műveletek végrehajtásában az emberi életek megmentése és védelme céljából.

A migrációs áramlatok nyomon követése és kockázatelemzés

 • Az Ügynökség hozzájárul annak biztosításához, hogy a határigazgatás védelmét és érvényesítését célzó uniós normákat minden külső határon végrehajtsák.
 • Az uniós országok és a schengeni társult országok külső határait kockázatelemzések és kötelező sebezhetőségi elemzések révén folyamatosan nyomon követik a gyenge pontok azonosítása és orvoslása érdekében.

Az uniós határok és a parti őrség

 • Egy legalább 1500 fős, a határőrség és a parti őrség tagjaiból álló gyorsreagálású állománynak és műszakieszköz-állománynak kell azonnal rendelkezésre állnia a külső határokon jelentkező bármilyen illegális migrációs nyomás esetén.
 • Amennyiben szükséges, az Európai Határ- és Parti Őrség gyorsreagálású állományában levő csapatainak bevetése haladéktalanul további, az uniós országokból származó határőrizeti csapatokkal egészíthető ki.

Személyes adatok feldolgozása

 • Az Ügynökség kizárólag a következők céljából dolgozhat fel személyes adatokat: kockázatelemzés, operatív tevékenységek szervezése, beleértve a közös műveleteket, a gyorsreagálású határvédelmi intervenciókat, a visszaküldési műveleteket és a visszaküldési intervenciókat*; valamint az adatok illetékes nemzeti hatóságoknak vagy uniós ügynökségeknek – amilyen például az EASO, Europol és Eurojust – történő továbbítása.
 • Az Ügynökség kezeli a bűncselekményekkel – például a migránsok csempészésével, az embercsempészettel vagy a terrorizmussal – gyanúsított személyek személyes adatait.

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2016/1624 rendeletet 2020. december 31-én hatályon kívül helyezi és felváltja az új és továbbfejlesztett Európai Határ- és Parti Őrséget létrehozó (EU) 2019/1896 rendelet — lásd az összefoglalót.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2016. október 6-án lépett hatályba. A gyorsreagálású és műszakieszköz-állomány 2016 decembere óta működik.

HÁTTÉR

Az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása az európai migrációs stratégia keretén belül hozott intézkedések egyike, amelynek célja az EU külső határai igazgatásának és biztonságának megerősítése.

Lásd még:

KULCSFOGALMAK

Közös műveletek: az Ügynökség által koordinált műveletek, amelyek egy vagy több uniós ország által felajánlott emberi erőforrást és műszaki eszközt foglalnak magukban.
Visszaküldési műveletek: az Ügynökség által koordinált műveletek, amelyek egy vagy több uniós ország által felajánlott technikai és műveleti megerősítést foglalnak magukban, és amelyek keretében visszatérésre kötelezett személyeket küldenek vissza akár kitoloncolás, akár önkéntes alapon történő távozás révén egy vagy több országból.
Visszaküldési intervenciók: az Ügynökség azon tevékenysége, amelynek keretében az európai visszaküldési intervenciós csapatok uniós országokban történő bevetése és visszaküldési műveletek megszervezése révén fokozott technikai és műveleti segítséget nyújt az uniós országoknak.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1–76. o.)

Az (EU) 2016/1624 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1896 rendelete (2019. november 13.) az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2019.11.14., 1–131. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1–52. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 27.08.2020

Top