EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mezőgazdaság az EU-ban – finanszírozási, irányítási és monitoringszabályok

Mezőgazdaság az EU-ban – finanszírozási, irányítási és monitoringszabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

Az 1306/2013/EU rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról

MI A RENDELET CÉLJA?

Mivel ez a rendelet az Unió közös agrárpolitikájának (a továbbiakban: KAP) alap-jogiaktusa, meghatározza a két fő KAP-alapra vonatkozó finanszírozási, igazgatási és monitoringszabályokat.

A rendeletet többször módosították, legutóbb az (EU) 2017/2393 rendelettel.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

A rendelet meghatározza a következőkre vonatkozó szabályokat:

 • kiadások finanszírozása a KAP keretében, ideértve a vidékfejlesztésre vonatkozó kiadásokat;
 • mezőgazdasági tanácsadó rendszer;
 • az uniós tagállamok által létrehozandó irányítási és kontrollrendszerek;
 • a kölcsönös megfeleltetési rendszer;
 • számlaelszámolás.

A KAP-ot finanszírozó alapok

Kormányzási struktúra

 • Az Unió és az uniós tagállamok közösen igazgatják mindkét alapot.
 • Kifizető ügynökségek:
  • Az uniós országok szervezeti egységei vagy szervei.
  • A kiadásokkal való gazdálkodásért és azok kontrolljáért felelősek.
  • Ezeknek be kell tartaniuk az Európai Bizottság által meghatározott szabályokat.
 • Tanúsító szervek:
  • Valamely uniós ország által kijelölt köz- vagy magánjogi szervek.
  • Nemzetközileg elfogadott auditszabványoknak megfelelően elkészített véleményt ad:
   • a kifizető ügynökség éves számláinak teljességéről, pontosságáról és valódiságáról;
   • a belső ellenőrzési rendszerének megfelelő működéséről;
   • azon kiadások jogszerűségéről és szabályosságáról, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényeltek.

Pénzügyi irányítás

A rendelet mindkét alap pénzügyi irányítása tekintetében meghatározza a szabályokat, ideértve:

 • az EMGA-ra vonatkozóan
  • a kiadások finanszírozása – beleértve a költségvetési felső összeghatárt és a kifizetési eljárást
  • költségvetési fegyelem – beleértve a havi korai előrejelző és monitoringrendszert;
 • az EMVA-ra vonatkozóan
  • vidékfejlesztési programok finanszírozása – ideértve az EMVA-nak és EMVA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulást és a költségvetési kötelezettségvállalásokat
  • pénzügyi hozzájárulás a vidékfejlesztési programokhoz – ideértve az előfinanszírozás szabályait és az időközi kifizetéseket;
 • annak a biztosítására irányuló bizottsági intézkedések, hogy a kiadások az uniós szabályok szerint történjenek – ideértve a kifizetések csökkentésére és felfüggesztésére vonatkozó hatáskört.

Számlaelszámolás

 • a Bizottság által az uniós országokban végzett helyszíni ellenőrzések, ideértve a következők ellenőrzését:
  • az igazgatási gyakorlat megfelelése az uniós jogszabályoknak;
  • a szükséges igazoló dokumentumok megléte és azok megfelelősége az alapok által finanszírozott műveleteknek;
  • az EMGA vagy EMVA általi finanszírozási feltételek teljesülése és ellenőrzése;
  • a kifizető ügynökségek akkreditálása.
 • Információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés — az uniós országoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk valamennyi szükséges információt és dokumentumot.
 • A számlaelszámolási eljárás – a Bizottság elfogad egy végrehajtási jogi aktust, mely tartalmazza az akkreditált kifizető ügynökségek által benyújtott éves számlák teljességére, pontosságára és valódiságára vonatkozó döntését.
 • Megfelelőségi vizsgálat – amennyiben a kiadások nem felelnek meg az alkalmazandó uniós és nemzeti jognak, a Bizottság határozza meg, hogy mekkora összeget kell levonni az uniós finanszírozásból.
 • Szabálytalanságok – abban az esetben, ha jogosulatlan kifizetés történik szabálytalanság vagy gondatlanság következtében, az uniós tagállamok kötelesek kérni a kifizetés 18 hónapon belüli visszafizetését a kedvezményezettől egy jelentéssel, mely szerint szabálytalanság történt.

Ellenőrzés

 • Annak érdekében, hogy a támogatás megfelelően legyen elosztva a kedvezményezettek között, az uniós tagállamoknak hatékony kontrollrendszereket kell létrehozniuk. Bizonyos kifizetések esetében az uniós országoknak egy rendszert kell működtetniük a mezőgazdasági termelők számára nyújtott kifizetésekkel való gazdálkodáshoz és azok kontrolljához, mely neve az integrált igazgatási és kontrollrendszer.
 • Azokban a régiókban, amelyekben az előzetes vizsgálatok jó eredménnyel zárulnak, enyhíteni fogják a kontrollkövetelményeket, azokban a régiókban viszont, amelyekben problémát tapasztalnak, szigorítják.
 • Az ügyletek vizsgálata. A rendelet – annak megállapítása érdekében, hogy a rendszerbe tartozó ügyletek ténylegesen megvalósultak-e, illetve azok végrehajtása szabályszerű volt-e – konkrét szabályokat állapít meg az EMGA finanszírozási rendszeréhez közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó kifizető ügynökségek vagy kedvezményezettek (vagy azok képviselői) kereskedelmi dokumentumainak vizsgálatára.

Szankciók

A rendelet értelmében nemfizetés vagy a kifizetés visszavonása esetén az uniós országoknak igazgatási szankciókat kell alkalmazniuk azokra a kedvezményezettekre vonatkozóan, akik nem felelnek meg a támogathatósági követelményeknek, kötelezettségeknek vagy kötelezettségvállalásoknak.

Kölcsönös megfeleltetés

Valamennyi közvetlen kifizetés, bizonyos vidékfejlesztési kifizetések és bizonyos szőlőre vonatkozó kifizetések előfeltétele a következőkkel kapcsolatos számos jogi alapkövetelménynek való megfelelés:

 • környezetvédelem;
 • éghajlatváltozás;
 • a földterület jó mezőgazdasági állapota;
 • emberi, állati és növényegészségügyi szabványok; és
 • állatjólét.

Mezőgazdasági tanácsadó rendszer

Ahhoz, hogy tanácsadást nyújthassanak a kedvezményezettek számára a földgazdálkodásra és a mezőgazdasági üzemvezetésre vonatkozóan, az uniós tagállamoknak létre kell hozniuk egy mezőgazdasági tanácsadó rendszert.

A rendszer számos elemre terjed ki, köztük a következőkre:

 • a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelmények és szabályok;
 • az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok és a mezőgazdasági terület fenntartása;
 • a vidékfejlesztési programokban előírt, a gazdaságok szintjén hozandó olyan intézkedések, amelyek a mezőgazdasági üzem korszerűsítésére, a versenyképesség javítására, az ágazati integrációra, az innovációra, a piaci orientációra, valamint a vállalkozói készség előmozdítására irányulnak;
 • a tanácsadók megfelelő képesítéssel rendelkezzenek és képzésben részesüljenek.

Közös szabályok

A rendelet továbbá számos közös szabályt is megállapít, amelyek olyan kérdésekre vonatkoznak, mint például:

 • az uniós országok által a Bizottsághoz benyújtott információk;
 • az euró használata és az alkalmazott átváltási árfolyam;
 • monitoring- és értékelési keret létrehozása a KAP teljesítményének mérésére;
 • az átláthatóság megkövetelése valamennyi kedvezményezettől, azon gazdaságok kivételével, amelyek a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer keretén belül támogathatók.

COVID-19 világjárvány

A COVID-19 járvány kitörését követően az (EU) 2020/531 rendelet lehetővé teszi, hogy az uniós országok magasabb összegű előlegeket fizessenek a kedvezményezetteknek a 2020-as évre. Ennek célja a támogatási kifizetésekben jelentkező esetleges késedelmek kompenzálása az ebből adódó kivételes adminisztratív nehézségek miatt, amelyek késleltetik az ellenőrzések elvégzését.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2014. január 1. óta van hatályban.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549–607. o.)

Az 1306/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 185., 2020.6.12., 1–23. o.)

A Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete (2019. december 17. ) az 1306/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 185., 2020.6.12., 24–252. o.)

A Bizottság (EU) 2020/531 végrehajtási rendelete (2020. április 16.) a közvetlen kifizetésekből és a területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos vidékfejlesztési intézkedésekből folyósított előlegek szintje tekintetében az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől, valamint a közvetlen kifizetések tekintetében az említett rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől való, a 2020-as igénylési évet érintő eltérésről (HL L 119., 2020.4.17., 1–2. o.)

A Bizottság 908/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59–124.o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69–124. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 181., 2014.6.20., 48–73. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 906/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 1–17. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 18–58. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487–548. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608–670. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671–854. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság 906/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 1–17. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 18–58. o.)

Lásd egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 14.08.2020

Top