Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU térinformációs infrastruktúrája (INSPIRE)

Az EU térinformációs infrastruktúrája (INSPIRE)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2007/2/EK irányelv az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv megállapítja az Európai Unió (EU) térinformációs infrastruktúrájának* létrehozására vonatkozó általános szabályokat, amely infrastruktúrát az uniós környezetpolitika, valamint a környezetre esetlegesen hatást gyakorló politikák és tevékenységek céljaira alakítják ki.
 • Az európai infrastruktúra alapjául az uniós országok által létrehozott és működtetett térinformációs infrastruktúrák szolgálnak.

FŐBB PONTOK

A jogszabály hatálya azon téradatokra terjed ki, amelyek:

 • olyan területekhez kapcsolódnak, amelyeken valamely uniós ország joghatósággal rendelkezik;
 • elektronikus formátumban állnak rendelkezésre;
 • valamely hatóság vagy a hálózatot használó más szerv birtokában vannak, vagy annak részére tárolják őket;
 • környezeti információkhoz kapcsolódnak.
 • Az uniós országok felelősségi körébe tartozik a jogszabályban felsorolt különböző környezeti téradatkészletekhez* és -szolgáltatásokhoz szükséges metaadatok* létrehozása. A metaadatokat témától függően a szabályok hatálybalépésétől számított 2 vagy 5 éven belül kell létrehozni.
 • A téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására és – amennyiben az megvalósítható – harmonizációjára vonatkozó technikai előírásokat az Európai Bizottság fogadja el, amelynek ez irányú tevékenységét egy bizottság segíti.
 • E végrehajtási szabályokat az egyes témák függvényében legkésőbb 2009. május 15-ig, illetve 2012. május 15 -ig kellett elfogadni.
 • Az uniós országok létrehoznak és működtetnek egy hálózatot, amely az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
 • Keresés: téradatkészletekre és -szolgáltatásokra vonatkozó keresés.
 • Megtekintés: a megtekinthető téradatkészletek megjelenítése, navigálása, kicsinyítése és nagyítása, pásztázása vagy áttekintése.
 • Letöltés: amennyiben megvalósítható, téradatkészletek másolatának letöltése, valamint az azokhoz való közvetlen hozzáférés.
 • Átalakítás: téradatkészletek átalakítása az interoperabilitás biztosítása céljából.
 • Lehetővé kell tenni a hatóságok számára, hogy saját téradatkészleteiket és -szolgáltatásaikat összekapcsolhassák a nemzeti hálózattal.
 • Az uniós országok különféle okokból kifolyólag korlátozhatják a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz való nyilvános hozzáférést. Ilyen ok lehet többek között az információ jogszabály által előírt titkos jellege, a közbiztonság, a szellemi tulajdonjogok, illetve a környezet védelme.
 • Az EU INSPIRE geoportálját a Bizottság működteti. A portál hozzáférést biztosít a nemzeti hálózatokhoz.
 • Az irányelv nem írja elő új téradatok gyűjtését.

Értékelés

 • A Bizottság 2016 augusztusában jelentést adott ki az INSPIRE irányelv (2007/2/EK) végrehajtásáról. E jelentéssel együtt részletes értékelést terjesztett elő, melyet a célravezető szabályozás program (REFIT) keretein belül készítettek el.
 • Ez az értékelés rámutatott arra, hogy az INSPIRE irányelv jórészt még mindig célravezető, de további erőfeszítésekre van szükség az EU és az uniós országok szintjén a jelentős végrehajtási hiányosságok megszüntetése és az irányelv biztosította előnyök kiaknázása érdekében. A figyelmet igénylő kérdések körébe tartoznak továbbá adatpolitikai rendelkezések (az irányelv 17, cikke), valamint némely technikai specifikáció követelménye és használata a végrehajtási szabályokban (ideértve a jelentéstétel egyszerűsítését).
 • Mindezek következményeként a Bizottság számos ajánlást és intézkedést adott ki, melyeket az uniós országokkal szorosan együttműködve fog végrehajtani a karbantartási és végrehajtási munkaprogram (2016–2020) keretei között.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2007. május 15-től alkalmazandó. Az uniós országoknak 2009. május 15 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Térinformációs infrastruktúra: metaadatok, téradatkészletek és téradat-szolgáltatások; hálózati szolgáltatások és technológiák; a megosztást, hozzáférést és használatot szabályozó megállapodások; továbbá összehangolási és ellenőrzési mechanizmusok, folyamatok és eljárások.

Metaadat: téradatkészleteket és téradat-szolgáltatásokat leíró információ, amely lehetővé teszi azok megtalálását, tárolását és felhasználását.

Téradat: bármely olyan adat, amely közvetlenül vagy közvetve utal egy meghatározott helyre vagy földrajzi területre, például címek, közlekedési hálózatok, domborzat és földhasználat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1–14. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1205/2008/EK rendelete (2008. december 3.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 326., 2008.12.4., 12–30. o.)

Az 1205/2008/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság 2009/442/EK határozata (2009. június 5.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 148., 2009.6.11., 18–26. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19–40. o.)

A Bizottság 976/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hálózati szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 274., 2009.10.20., 9–18. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 268/2010/EU rendelete (2010. március 29.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi intézmények és szervek számára a tagállamok téradatkészleteihez és -szolgáltatásaihoz összehangolt feltételekkel biztosított hozzáférés tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 83., 2010.3.30., 8–9. o.)

A Bizottság 1089/2010/EU rendelete (2010. november 23.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 323., 2010.12.8., 11–102. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1088/2010/EU rendelete (2010. november 23.) a 976/2009/EU rendeletnek a letöltési szolgáltatások és az átalakítási szolgáltatások tekintetében történő módosításáról (HL L 323., 2010.12.8., 1–10. o.)

A Bizottság 102/2011/EU rendelete (2011. február 4.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 31., 2011.2.5., 13–34. o.)

A Bizottság 1253/2013/EU rendelete (2013. október 21.) a 2007/2/EK irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 331., 2013.12.10., 1–267. o.)

A Bizottság 1311/2014/EU rendelete (2014. december 10.) a 976/2009/EK rendeletnek az INSPIRE metaadatelem fogalommeghatározása tekintetében történő módosításáról (HL L 354., 2014.12.11., 6–7. o.)

A Bizottság 1312/2014/EU rendelete (2014. december 10.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 1089/2010/EU rendeletnek a téradat-szolgáltatások interoperabilitása tekintetében történő módosításáról (HL L 354., 2014.12.11., 8–16. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (HL L 197., 2012.7.24., 1–37. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1–13. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz-program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44–66. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/89/EU irányelve (2014. július 23.) a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról (HL L 257., 2014.8.28., 135–145. o.)

utolsó frissítés 21.02.2017

Top