EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A polgárok magánéletének védelme: európai adatvédelmi biztos

This summary has been archived and will not be updated. See 'Magánszemélyek védelme az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által feldolgozott személyes adatok tekintetében' for an updated information about the subject.

A polgárok magánéletének védelme: európai adatvédelmi biztos

Ez az európai uniós (EU-s) jogszabály a polgárok alapvető jogai és szabadságai tiszteletben tartásának a biztosítására jött létre, különös tekintettel a magánélet védelméhez való jogra a személyes adatok uniós intézmények és szervek általi feldolgozásának* tekintetében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az európai uniós (EU-s) jogszabály a polgárok alapvető jogai és szabadságai tiszteletben tartásának a biztosítására jött létre, különös tekintettel a magánélet védelméhez való jogra a személyes adatok uniós intézmények és szervek általi feldolgozásának* tekintetében.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza az európai adatvédelmi biztos hatóságot. Szabályokat határoz meg annak biztosítása érdekében, hogy az uniós intézmények és szervek által kezelt személyes adatokat tiszteletben tartják, továbbá meghatározza a polgárok e tekintetben érvényes jogait.

FŐBB PONTOK

Az európai adatvédelmi biztos

A rendelet az európai adatvédelmi biztos, azaz azon hatóság létrehozásáról rendelkezik, amelynek feladata az adatvédelmi szabályok uniós intézmények és szervek általi alkalmazásának a nyomon követése. A polgárok panaszaikat közvetlenül az európai adatvédelmi biztoshoz nyújthatják be, ha úgy vélik, hogy az e rendelet szerinti adatvédelmi jogaikat megsértették.

Mindegyik uniós intézmény és szerv köteles legalább egy adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, akinek a feladata az európai adatvédelmi biztossal való együttműködés, valamint annak biztosítása, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem sérülnek az adatfeldolgozás folyamata során.

Személyes adatok és adatfeldolgozás

A rendelet alapján, valamint abból a célból, amelyből az ilyen adatok gyűjtésére sor kerül, a személyes adatok:

  • feldolgozását tisztességesen és törvényesen kell végezni;
  • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, és további feldolgozása nem végezhető e célokkal összeférhetetlen módon;
  • megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek;
  • pontosak és időszerűek;
  • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok további feldolgozása történelmi, statisztikai vagy tudományos célokra kizárólag akkor engedélyezhető, amennyiben megfelelő biztosítékok garantálják az érintettek névtelenségét.

Személyes adatokat csak akkor lehet feldolgozni, ha:

  • a feldolgozás a köz érdekében végzett feladathoz szükséges;
  • a feldolgozás a jogi követelményeknek megfelel;
  • a feldolgozáshoz az érintett személy egyértelmű hozzájárulását adta;
  • a feldolgozás célja az érintett létfontosságú érdekeinek a védelméhez szükséges.

A polgárok jogai

Tilos az olyan személyes adatok feldolgozása, amelyekből következtetni lehet a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre, ahogy a bűncselekményekre vonatkozó adatoké is - főszabály szerint - tilos, kivéve, ha arra törvény által kifejezetten engedélyezett okokból kerül sor.

A polgárokat jogi úton érvényesíthető jogok illetik meg a rendelet szerint, mint például az uniós intézmények és szervek birtokában lévő személyes adatokkal kapcsolatos betekintési, helyesbítési, zárolási és törlési jog.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

E rendelet 2001. február 1-jétől hatályos.

KULCSFOGALMAK

* Személyes adatok: valamely beazonosítható személyre vagy „érintettre” vonatkozó valamennyi információ az olyan tulajdonságok tekintetében, mint a fizikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi önazonosság.

* Személyes adatok feldolgozása: személyes adatokkal végzett művelet, például gyűjtésük, tárolásuk, felhasználásuk, módosításuk, továbbításuk, terjesztésük vagy törlésük.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak az európai adatvédelmi biztosról szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

45/2001/EK rendelet

2001.2.1.

-

HL L 8., 2001.1.12., 1-22. o.

Helyesbítés

-

-

HL L 164., 2007.6.26., 36-36. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2008/597/EK határozata (2008. június 3.) az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó végrehajtási szabályoknak a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet 24. cikkének (8) bekezdése szerinti elfogadásáról (Hivatalos Lap L 193., 2008.7.22., 7-11. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Hivatalos Lap L 281., 1995.11.23. 31-50. o.).

utolsó frissítés 12.06.2015

Top