EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Előzetes döntéshozatali eljárás – ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe

Előzetes döntéshozatali eljárás – ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazására vonatkozóan

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 267. cikke

MI AZ AJÁNLÁSOK, ILLETVE AZ EUMSZ 267. CIKKÉNEK CÉLJA?

Ezek az ajánlások az uniós országok valamennyi bírósága számára elmagyarázzák az EUMSz 267. cikke szerinti eljárás céljait, amely szerint az EU Bíróságához (EUB) előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordulhatnak. Ezt az eljárást akkor alkalmazzák, amikor az uniós jog értelmezése vagy érvényessége kérdéses, és:

 • amikor a nemzeti bíróságnak az ítélethozatalhoz egy döntésre van szüksége; vagy
 • amikor a nemzeti jog szerint jogorvoslatra nincs lehetőség.

Az ajánlások részletezik az eljárás hatályát is, valamint azt, hogy a nemzeti bíróságoknak milyen formában kell benyújtaniuk előterjesztésüket.

Ezek kiegészítik az EUB Eljárási Szabályzatának 93–118. cikkeit.

FŐBB PONTOK

Az előzetes döntéshozatali eljárás jelentősége

Ez az eljárás akkor tekinthető hasznosnak, ha a nemzeti bíróság előtt lévő ügyben olyan értelmezési kérdés merül fel, amely új, és általános érdeklődésre tarthat számot az uniós jog egységes alkalmazása szempontjából, vagy amikor úgy tűnik, hogy a meglévő esetjog nem adja meg a szükséges iránymutatást egy új jogi helyzet kezeléséhez.

Az ajánlások szerkezete

Egy sor ajánlás vonatkozik az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek mindegyikére, egy további csoportjuk pedig konkrétan a gyorsított eljárásokra*, vagy a sürgősségi eljárásokra* vonatkozik.

Ki nyújtja be az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet?

Minden olyan nemzeti bíróság, amely elé jogvitát visznek, kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy meghatározza, szükséges-e előzetes döntéshozatal és milyen fontosságúak az EUB elé általa beterjesztett kérdések.

Az előterjesztést benyújtó bíróságokkal szemben követelmény többek között, hogy:

 • jogszabályi alapon jöttek létre és állandó jelleggel működnek;
 • illetékességgel rendelkeznek;
 • a jogszabályokat betartják; és
 • függetlenek.

Tárgy és hatály

 • Fontos, hogy az előterjesztésnek az uniós jog értelmezésére vagy érvényességére kell vonatkoznia, nem a nemzeti jogra vagy az alapeljárásban felmerült ténybeli problémákra.
 • Az EUB csak akkor hozhat ítéletet, ha az alapeljárásban szereplő ügyre vonatkozik az uniós jog.
 • Az EUB saját maga nem alkalmazza az uniós jogot a kérelmet benyújtó bíróság által előterjesztett jogvitára, mivel szerepe az, hogy segítsen annak megoldásában; a nemzeti bíróság szerepe az, hogy az EUB ítéletéből levonja a következtetéseket.
 • Az előzetes döntéshozatal ítéletei kötelezőek mind a kérdést előterjesztő bíróság, mind az uniós országok összes bírósága számára.

Az előterjesztés időzítése és a nemzeti eljárás felfüggesztése

 • Az előterjesztést minél előbb el kell készíteni, amint világossá vált, hogy a nemzeti bíróságnak az ítélet meghozatalához szüksége van az EUB ítéletére, és amint kellő részletességgel meg tudja határozni az ügy jogi és ténybeli összefüggéseit, valamint a felvetődő jogi problémákat.
 • A nemzeti eljárásokat fel kell függeszteni addig, amíg az EUB ítéletét meg nem hozza.

Az előterjesztés formája és tartalma

 • Az előterjesztést egyszerűen, világosan és pontosan kell megszövegezni, mivel azt le kell fordítani, hogy más uniós országok is megtehessék észrevételeiket.
 • Az EUB Eljárási Szabályzatának 94. cikke meghatározza a hozzá forduló bíróság kérdéseit kísérő kérelem tartalmát, amelynek lényegi pontjait az ajánlások melléklete összegzi.
 • Minden előterjesztést dátumozva, aláírva és ajánlott küldeményként kell megküldeni az EUB hivatalának, Luxemburgba.

A költségek és a költségmentesség

Az EUB elé vitt előzetes döntéshozatali eljárások díjmentesek. A feleknél felmerülő költségekről, amennyiben szükséges, a kérdést előterjesztő bíróság rendelkezik.

Az EUB hivatalának szerepe

 • A hivatal tartja a kapcsolatot a kérdést előterjesztő bírósággal az eljárás során, és megküldi neki az eljárás összes dokumentumának és tájékoztatáskérésének másolatát.
 • Az eljárás végén a hivatal küldi meg az EUB döntését a kérdést előterjesztő bíróságnak. A kérdést előterjesztő bíróságnak folyamatosan tájékoztatnia kell a hivatalt minden megtett intézkedésről, valamint az ügyben hozott végleges döntéséről.

Gyorsított és sürgősségi előterjesztések

 • Eljárási Szabályzatának 105–107. cikkei szerint az EUB dönthet úgy, hogy néhány előterjesztést gyorsított vagy sürgősségi eljárás keretében kell kezelni.
 • Gyorsított ügyintézés esetén a határidők rövidebbek, például arra, hogy az uniós országok megtehessék észrevételeiket.
 • A kérdést előterjesztő bíróságnak a sürgősséget meg kell indokolnia, megnevezve a szokásos eljárás esetén lehetséges kockázatokat.
 • A gyorsított vagy sürgősségi eljárás iránti kérelmeket az indításkor e-mailben vagy faxon is meg lehet küldeni az EUB hivatalának.

MIKORTÓL HATÁLYOSAK AZ AJÁNLÁSOK?

Az előző, 2012-ben kiadott ajánlások helyébe lépnek, és 2016. november 25-étől alkalmazandók.

KULCSFOGALMAK

Gyorsított eljárás: olyan eljárás, amelyben az ügy jellege és kivételes körülmények megkövetelik a gyors cselekvést.
Sürgősségi eljárás: olyan eljárás, amely csak a szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel összefüggő ügyekben alkalmazható. Különösen korlátozva van az írásos észrevételek benyújtására felhatalmazott felek száma, és bizonyos rendkívül sürgős ügyekben megengedhető, hogy az EUB előtt mellőzzék az eljárás írásos szakaszát.

FŐ DOKUMENTUMOK

Ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek előterjesztésére vonatkozóan (HL C 439., 2016.11.25., 1–8. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Hatodik rész – Intézményi és pénzügyi rendelkezések – I. cím – Intézményi rendelkezések – 1. fejezet – Az intézmények – 5. szakasz – Az Európai Unió Bírósága – 267. cikk (az EKSz korábbi 234. cikke) (HL C 202, 2016.6.7., 164. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – III. cím – Az intézményekre vonatkozó rendelkezések – 19. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 27. o.)

A Bíróság Eljárási Szabályzata (HL L 265., 2012.9.29., 1–42. o.)

A Bíróság eljárási szabályzatának módosítása (HL L 173., 2013.6.26., 65. o.)

utolsó frissítés 31.10.2017

Top