Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az áruk adásvételi szerződéseinek szabályai eladók és fogyasztók között

Az áruk adásvételi szerződéseinek szabályai eladók és fogyasztók között

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/771 irányelv az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Célja, hogy biztosítsa a belső piac megfelelő működését, miközben magas színvonalú védelmet kínál a fogyasztók számára. Ezt oly módon éri el, hogy meghatároz bizonyos közös szabályokat az eladók és a fogyasztók közötti adásvételi szerződésekre.

E követelmények a következőkre terjednek ki:

 • az áruk szerződésszerű teljesítése;
 • jogorvoslat, ha a szerződésszerűség nem teljesül;
 • az ilyen jogorvoslatok érvényesítésének módjai;
 • kereskedelmi jótállás.

FŐBB PONTOK

A jogszabály hatálya adásvételi szerződésekre* terjed ki a fogyasztó és az eladó között, áru* szolgáltatása ellenében.

A jogszabály hatálya nem terjed ki a következőkre:

 • digitális tartalom* vagy digitális szolgáltatások* biztosítása, kivéve, ha ezek bele vannak foglalva az áruba vagy össze vannak kapcsolva magával az áruval, amely ahhoz szükséges, hogy funkciójukat betöltsék és azokat teljesítsék az adásvételi szerződés szerint (digitális elemeket tartalmazó áruk);
 • bármely olyan fizikai eszköz, amely kizárólag digitális tartalmat hordoz (pl. CD-k, DVD-k, stb.).

Az eladóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a fogyasztónak szállított áru megfeleljen az adásvételi szerződésnek:

 • megfeleljen annak, amiről a szerződésben megállapodtak, pl. illeszkedjen a leíráshoz, típushoz, mennyiséghez, minőséghez és rendelkezzen a szerződésben megkövetelt jellemzőkkel, legyen alkalmas a megállapodás szerinti célokra, stb.; és
 • megfeleljen az objektív szerződésszerűségi kritériumoknak, vagyis
  • legyen alkalmas azokra a rendeltetésekre, amelyeknél hasonló árut általában használnak
  • legyen összhangban a fogyasztónak bemutatott mintával vagy modellel
  • szállítása a fogyasztó részéről indokoltan elvárható tartozékokkal, utasításokkal és csomagolással együtt történjen, és
  • birtokolja azokat a tulajdonságokat és jellemzőket, amelyeket a fogyasztó indokoltan elvárhat.

Az eladók felelnek a szerződésszerűség bármely, a szállítástól számított 2 éven belül felismerhetővé vált hiányosságáért. Az első év folyamán a fogyasztónak nem kell igazolnia, hogy a hiba a szállítás időpontjában fennállt.

A digitális elemeket tartalmazó áruk esetében:

 • az eladóknak tájékoztatniuk kell a fogyasztót és el kell látnia minden olyan frissítéssel, ami a szerződésszerűséget biztosítja arra az időtartamra, amit a fogyasztó indokoltan elvárhat, kivéve, ha az áru digitális elemének szállítása folyamatos, amely esetben a frissítéseket az ellátás időszakában mindvégig biztosítani kell;
 • az eladók felelnek a szerződésszerűség bármely, a szállítástól számított 2 éven belül felismerhetővé vált hiányosságáért, kivéve, ha a digitális elemmel való ellátás hosszabb időn keresztül, folyamatosan biztosítandó, amely esetben ezért az ellátás időszakában mindvégig az eladó felel.

Ha az áru hibás („hibás teljesítés”), a fogyasztók a következő jogorvoslatokkal élhetnek:

 • választhatnak az áru javítása vagy cseréje között, térítésmentesen, észszerű határidőn belül és bármiféle nagyobb kényelmetlenség nélkül. Az eladó alternatív jogorvoslatot biztosíthat, ha a választott megoldás lehetetlen, vagy aránytalan költséget róna az eladóra;
 • a vételárat arányosan csökkenti;
 • a szerződést megszünteti, kivéve, ha a hiba jelentéktelen.

Kereskedelmi jótállás:

 • kötelező érvényű a jótállásra kötelezettre nézve, a kereskedelmi jótállási nyilatkozatban, valamint a kapcsolódó reklámokban foglalt feltételeknek megfelelően, aszerint, hogy melyik előnyösebb a fogyasztó számára.
 • a nyilatkozatot a fogyasztó számára egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni, a jövőben is hozzáférhető módon;
 • ami magában foglalja a következőket:
  • annak megerősítése, hogy a jog a fogyasztó számára jogorvoslatot biztosít az eladó részéről, bármely hiba esetén, térítésmentesen
  • a jótállásra kötelezett neve és lakóhelye vagy székhelye
  • a jótállás érvényesítése indított eljárás és annak feltételei.

AZ UNIÓS ORSZÁGOK A KÖVETKEZŐKET TEHETIK:

 • kizárhatják a jogszabályokból a nyilvános árverésen értékesített használt árukat, valamint az élőállatokat;
 • szabályozhatják az általános szerződési jog aspektusait vagy a kártérítéshez való jogot, amennyiben az irányelv ezeket nem érinti;
 • lehetővé tehetik a fogyasztók számára, hogy kiválasszák azt a meghatározott jogorvoslati lehetőséget, amellyel élni kívánnak, ha a hibás teljesítés legfeljebb 30 napon belül felismerhetővé válik, vagy konkrét szabályokat állapítanak meg a rejtett hibák esetén fennálló felelősségre.

Az EU országai:

 • nem alkalmazhatnak olyan intézkedéseket – ideértve a többé-kevésbé szigorú fogyasztóvédelmi rendelkezéseket –, amelyek az irányelvben foglaltaktól eltérnek;
 • megengedett számukra, hogy hosszabb határidőket alkalmazzanak az eladói felelősségre, mint amit az irányelv megkövetel;
 • előírhatják, hogy a fogyasztói jogosultságokkal élve az ügyfélnek a hiba felismeréséről az eladót 2 hónapon belül tájékoztatnia kell;
 • biztosítják, hogy a jogszabályoknak megfelelő és eredményes eszközök álljanak rendelkezésre;
 • tájékoztatják az ügyfeleket az irányelv szerinti jogaikról és arról, hogyan érvényesítsék ezeket;
 • elfogadják és közzéteszik azokat a rendelkezéseket, amelyeket 2021. július 1-ig jogszabályba foglalnak.

Az Európai Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 2024. június 12-ig az irányelv megvalósulásáról.

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2019/771 irányelv hatályon kívül helyezi és felváltja az 1999/44/EK irányelvet (Fogyasztási cikkek adásvétele és jótállás irányelv), 2022. január 1-től.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az uniós országoknak a szabályokat 2022. január 1-től kell alkalmazniuk.

HÁTTÉR

 • Az irányelv célja annak biztosítása, hogy egyensúlyt teremtsen a magas színvonalú fogyasztóvédelem és a megnövekedett üzleti versenyképesség között, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával. Ez részét képezi a digitális egységes piaci stratégiának, amely széleskörű keretet biztosít a digitális dimenzió integrálására a belső piacon.
 • A jogszabály kiegészíti az (EU) 2019/770 irányelvet, amely szabályokat állapít meg a digitális tartalommal és a digitális szolgáltatásokkal való ellátásra, ideértve a digitális tartalom átadását fizikai eszközökön keresztül (ilyenek például a DVD-k, CD-k, USB-k és a memóriakártyák).
 • További információk:

KULCSFOGALMAK

Adásvételi szerződés: olyan szerződés, amelyben az eladó átruházza az áruk tulajdonjogát a fogyasztóra, a vételár megfizetése ellenében.
Áru
 • bármely ingóság, beleértve a vizet, a gázt és a villamos energiát is, amennyiben korlátozott térfogatban vagy meghatározott mennyiségben kínálják értékesítésre;
 • bármely ingóság, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióját („a digitális elemeket tartalmazó áruk”).
Digitális tartalom: digitális formában előállított és szolgáltatott adat.
Digitális szolgáltatás:
 • olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
 • olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelve (2019. május 20.) az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 136., 2019.5.22., 28-50. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/770 irányelve (2019. május 20.) a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól (HL L 136., 2019.5.22., 1-27. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1128 rendelete (2017. június 14.) az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról (HL L 168., 2017.6.30., 1–11. o.)

Az (EU) 2017/1128 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti dokumentumba. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól (HL L 171., 1999.7.7., 12-16. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 10.09.2019

Top