Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

A pénzátutalások követhetősége

Go to the summaries’ table of contents

A pénzátutalások követhetősége

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A pénzátutalásokat kísérő adatok – 2015/847/EU rendelet

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK A CÉLJA?

Meghatározza a pénzátutalásokat* kísérő, a fizető fél* és a kedvezményezett* adataira vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy támogassa a pénzmosás* és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését, felderítését, illetve az ezekkel kapcsolatos nyomozást.

Az EU pénzügyi bűncselekményekre vonatkozó szabályai nagyrészt a Pénzügyi Akció Munkacsoport* által elfogadott nemzetközi ajánlásokon alapulnak.

FŐBB PONTOK

Hatályát tekintve a rendelet az Unióban letelepedett pénzforgalmi szolgáltató (PSZ)* vagy közvetítő PSZ* által küldött vagy fogadott, bármely pénznemben megvalósuló pénzátutalásokra alkalmazandó.

A fizető fél PSZ-e köteles a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozóan bizonyos információkat – így például a fizető fél nevét és fizetési számlaszámát – megadni, valamint ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott információk pontosságát.

A kedvezményezett PSZ-e, illetve az esetleges közvetítő PSZ-eknek pedig olyan hatékony eljárásokat kell alkalmazniuk, amelyekkel felderíthető, amennyiben a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó információk hiányoznak vagy nem teljesek. Hiányzó vagy hiányos információk esetén a PSZ-nek hatékony kockázatalapú eljárásokkal kell rendelkeznie annak eldöntésére, hogy végre kell-e hajtani, el kell-e utasítani vagy fel kell-e függeszteni a pénzátutalást, amelyből hiányoznak az előírt adatok.

A PSZ-ek személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése céljából kezelhetnek, és kötelesek biztosítani a kezelt adatok bizalmas jellegének tiszteletben tartását.

A fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok csak annyi ideig tárolhatók, ameddig a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az azzal kapcsolatos nyomozás céljából szükséges. Ez az időszak legfeljebb 5 év lehet, amelyet követően minden személyes adatot törölni kell, hacsak a nemzeti jog másképpen nem rendelkezik.

Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük a rendelet megsértésével szemben.

A rendelet része egy uniós jogszabályi intézkedésekből álló csomagnak, amelynek célja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, és amelynek része a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2015/849/EU irányelv (4. pénzmosás elleni irányelv).

A rendelet részét képezi a pénzügyi bűncselekményekkel szembeni fellépésre irányuló átfogó uniós stratégiának, amelynek része az alábbiak munkája is:

a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás kérdésével foglalkozó szakértői csoport, amely rendszeresen találkozik, hogy eszmét cseréljen és segítséget nyújtson a Bizottság részére a jogalkotás előkészítése vagy a szakpolitikák meghatározása terén;

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság, amely véleményezi a Bizottság által javasolt végrehajtási intézkedéseket;

a pénzügyi információs egységek informális hálózata (a FIU-net platform);

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2017. június 26-tól. Ez a rendelet hatályon kívül helyezi az 1781/2006/EK rendeletet.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

* Fizető fél: természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy fizetési számla tulajdonosa, és aki vagy amely az adott fizetési számláról pénzátutalást engedélyez vagy – fizetési számla hiányában – pénzátutalási megbízást ad.

* Kedvezményezett: természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az átutalt pénzösszeg szándékolt végső jogosultja.

* Pénzátutalás: egy fizető fél nevében pénzforgalmi szolgáltatón keresztül, elektronikusan végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeget egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál hozzáférhetővé tegye a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a fizető fél és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem.

* Pénzmosás: bűncselekményből származó bevétel látszólag jogszerű forrású pénzeszközökre való konvertálása, rendszerint a pénzügyi rendszeren keresztül. Ennek módja lehet például a pénz forrásának elrejtése, formájának megváltoztatása vagy az összeg olyan helyre való mozgatása, ahol valószínűleg csak kisebb mértékű figyelmet kelt fel.

* Terrorizmusfinanszírozás: pénzeszközök rendelkezésre bocsátása vagy gyűjtése azzal a szándékkal, hogy azt terrorcselekmények végrehajtására használják fel.

* Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF): kormányközi testület, amely a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szembeni fellépésre irányuló stratégiák kidolgozásáért és ösztönzéséért felel mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.

* Pénzforgalmi szolgáltató (PSZ): olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek az üzleti tevékenységébe tartozik a pénzátutalási szolgáltatások nyújtása.

* Közvetítő pénzforgalmi szolgáltató: olyan pénzforgalmi szolgáltató, amely nem is a fizető félé és nem is a kedvezményezetté, de amely részt vesz pénzösszegek átutalásának végrehajtásában.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/847/EU rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2015/847/EU rendelet

2015.6.25.

HL L 141., 2015.6.5., 1–18. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73–117. o.)

utolsó frissítés 13.10.2015

Top