EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_055_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 55


SV

 

03 Jordbruk - Volym 55

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 337 0083
 

31993D0723

 

Rådets beslut av den 23 november 1993 om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ungern om ett ömsesidigt införande av tullkvoter för vissa viner (93/723/EG)

3

 
1993 L 337 0093
 

31993D0724

 

Rådets beslut av den 23 november 1993 om slutande av avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ungern om ömsesidigt skydd och kontroll av vinbenämningar (93/724/EG)

13

 
1993 L 337 0172
 

31993D0725

 

Rådets beslut av den 23 november 1993 om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om ett ömsesidigt införande av tullkvoter för vissa viner (93/725/EG)

92

 
1993 L 337 0177
 

31993D0726

 

Rådets beslut av den 23 november 1993 om slutande av avtal mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om ömsesidigt skydd och kontroll av vinbenämningar (93/726/EG)

97

 
1993 L 338 0026
 

31993R3669

 

Rådets förordning (EG) nr 3669/93 av den 22 december 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2328/91, (EEG) nr 866/90, (EEG) nr 1360/78, (EEG) nr 1035/72 och (EEG) nr 449/69 i syfte att påskynda anpassningen av produktions-, bearbetnings- och saluföringsstrukturerna som en del av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

176

 
1993 L 338 0035
 

31993R3670

 

Rådets förordning (EG) nr 3670/93 av den 22 december 1993 om en särskild ordning för import av majs till Portugal

185

 
1993 L 340 0015
 

31993L0118

 

Rådets direktiv 93/118/EG av den 22 december 1993 om ändring av direktiv 85/73/EEG om finansiering av hygienundersökningar och kontroller av färskt kött och fjäderfäkött

188

 
1993 L 340 0021
 

31993L0119

 

Rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning

194

 
1993 L 340 0035
 

31993L0120

 

Rådets direktiv 93/120/EG av den 22 december 1993 om ändring av direktiv 90/539/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg

207

 
1993 L 340 0039
 

31993L0121

 

Rådets direktiv 93/121/EG av den 22 december 1993 om ändring av direktiv 91/494/EEG om djurhälsovillkor för handel med färskt kött av fjäderfä inom gemenskapen och import av sådant kött från tredje land

212

 
1994 L 006 0012
 

31994R0029

 

Kommissionens förordning (EG) nr 29/94 av den 7 januari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3886/92 vad beträffar tilldelning av rättigheter till am- och dikobidrag för producenter på Kanarieöarna

214

 
1994 L 007 0015
 

31994D0009

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1993 om ändring av beslut 93/447/EEG om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG vad avser odlingssubstrat med ursprung i tredje land (94/9/EG)

215

 
1994 L 014 0001
 

31994D0014

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1993 om upprättandet av en förteckning över anläggningar inom gemenskapen som har medgetts tillfälliga och begränsade undantag från särskilda hälsoföreskrifter inom gemenskapen beträffande framställning och marknadsföring av färskt kött (94/14/EG)

217

 
1994 L 016 0001
 

31994R0080

 

Kommissionens förordning (EG) nr 80/94 av den 18 januari 1994 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 2700/93 om tillämpningsföreskrifter för bidrag till får- och getköttsproducenter

325

 
1994 L 016 0010
 

31994D0020

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att tillfälligt tillåta saluföring av skogsodlingsmaterial som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/404/EEG och 71/161/EEG (94/20/EG)

326

 
1994 L 016 0016
 

31994D0021

 

Kommissionens beslut av den 13 januari 1994 om ändring av rådets sjunde beslut 85/355/EEG om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och av rådets sjunde beslut 85/356/EEG om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (94/21/EG)

333

 
1994 L 017 0007
 

31994R0086

 

Kommissionens förordning (EG) nr 86/94 av den 19 januari 1994 om införande av en referensmetod för bestämning av sitosterol och stigmasterol i smör

335

 
1994 L 018 0016
 

31994D0024

 

Kommissionens beslut av den 7 januari 1994 om upprättande av en förteckning över på förhand bestämda gränskontrollposter för veterinärkontroll av produkter och djur från tredje land och om återkallande av beslut 92/430/EEG och 92/431/EEG (94/24/EG)

344

 
1994 L 020 0002
 

31994R0114

 

Kommissionens förordning (EG) nr 114/94 av den 24 januari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1756/93 om avgörande faktorer för den jordbruksomräkningskurs som tillämpas för mjölk och mjölkprodukter

355

 
1994 L 021 0001
 

31994R0120

 

Kommissionens förordning (EG) nr 120/94 av den 25 januari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1533/93 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 för beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål, och om ändring av förordning (EEG) nr 2131/93 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan

357

 
1994 L 021 0003
 

31994R0121

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 121/94 av den 25 januari 1994 om den befrielse från importavgifter för vissa spannmålsprodukter som fastställs i avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien

359

 
1994 L 021 0007
 

31994R0122

 

Kommissionens förordning (EG) nr 122/94 av den 25 januari 1994 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1601/91 om definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade cocktails av vinprodukter

363

 
1994 L 021 0023
 

31994D0035

 

Kommissionens beslut av den 25 januari 1994 om ändring av beslut 93/602/EG om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Portugal (94/35/EG)

365

 
1994 L 021 0022
 

31994D0034

 

Kommissionens beslut av den 24 januari 1994 om genomförandet av det datoriserade nätet Animo (94/34/EG)

367

 
1994 L 022 0007
 

31994R0133

 

Rådets förordning (EG) nr 133/94 av den 24 januari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1785/81 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker

369

 
1994 L 022 0050
 

31994D0040

 

Kommissionens beslut av den 25 januari 1994 om förteckningen över de företag i Zimbabwe som godkänts för import av kött till gemenskapen (94/40/EG)

374

 
1994 L 022 0051
 

31994D0041

 

Kommissionens beslut av den 25 januari 1994 om ändring av beslut 87/119/EEG vad avser förteckningen över anläggningar i Brasilien som har godkänts med avseende på import av köttprodukter till gemenskapen (94/41/EG)

375

 
1994 L 023 0033
 

31994D0043

 

Kommissionens beslut av den 26 januari 1994 om ändring av beslut 93/13/EEG om förfaranden för veterinärbesiktningar vid gemenskapens gränskontrollstationer av produkter från tredje länder (Text av betydelse för EES) (94/43/EG)

377

 
1994 L 024 0002
 

31994R0163

 

Rådets förordning (EEG) nr 163/94 av den 24 januari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 386/90 om kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp

378

 
1994 L 024 0006
 

31994R0165

 

Rådets förordning (EEG) nr 165/94 av den 24 januari 1994 om gemenskapens medfinansiering av kontroll med hjälp av fjärranalys och om ändring av förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för förvaltning och kontroll av vissa av gemenskapens stödordningar

380

 
1994 L 024 0033
 

31994R0177

 

Kommissionens förordning (EG) nr 177/94 av den 28 januari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

383

 
1994 L 024 0038
 

31994R0180

 

Kommissionens förordning (EG) nr 180/94 av den 28 januari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1756/93 om avgörande händelser för den jordbruksomräkningskurs som tillämpas för mjölk och mjölkprodukter

385

Top