EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0633

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott vegyes tanácsban a GPM IV. mellékletében szereplő egyes referenciamennyiségek kiigazításával kapcsolatban képviselendő álláspontról

COM/2020/633 final

Brüsszel, 2020.10.5.

COM(2020) 633 final

2020/0284(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott vegyes tanácsban a GPM IV. mellékletében szereplő egyes referenciamennyiségek kiigazításával kapcsolatban képviselendő álláspontról


INDOKOLÁS

1.A javaslat tárgya

E javaslat tárgya az Unió által az Európai Unió és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) GPM-államai közötti gazdasági partnerségi megállapodással (a továbbiakban: GPM vagy megállapodás) létrehozott vegyes tanácsban a GPM IV. mellékletében felsorolt egyes termékekre vonatkozó referenciamennyiségeknek a GPM 35. cikke alkalmazásában történő kiigazításával kapcsolatban képviselendő álláspont meghatározásáról szóló határozat.

2.A javaslat háttere

2.1.A javaslat indokai és céljai

A GPM 35. cikke lehetővé teszi a Dél-afrikai Vámunió (SACU) számára, hogy behozatali vám formájában védintézkedést alkalmazzon, amennyiben bármely tizenkét hónapos időszak alatt az EU-ból származó, a GPM IV. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termék SACU-ba irányuló behozatalának mennyisége meghaladja az adott termékre az említett mellékletben meghatározott referenciamennyiséget.

A GPM IV. melléklete tartalmazza azt a táblázatot, amely tizenkét évre (1. év, 2. év stb.) vonatkozóan felsorolja huszonhárom termék referenciamennyiségét. A táblázat (1) lábjegyzete kimondja, hogy „a csillaggal jelölt vámtételek esetében, amennyiben e megállapodás 2015 után lép hatályba, az 1. évre vonatkozó referenciamennyiség az EU-ból a SACU-ba irányuló előző három (3) évi import átlaga. A következő (az 1. év utáni) évekre vonatkozó referenciamennyiségeket arányosan hozzá kell igazítani az e táblázatban szereplő referenciamennyiségekhez.”

A GPM 113. cikkének (8) bekezdése megállapítja, hogy „[a]mennyiben a megállapodás hatálybalépéséig a Felek megállapodnak annak ideiglenes alkalmazásában, a hatálybalépés időpontjára való bármely, e megállapodásban szereplő hivatkozást akként az időpontként kell értelmezni, amikor az ideiglenes alkalmazás hatályba lép.”

A megállapodást 2016. október 10. óta ideiglenesen alkalmazzák. Ezért a GPM IV. mellékletében felsorolt tizenegy termék (a csillaggal jelölt termékek) referenciamennyiségét a IV. melléklet táblázatához tartozó lábjegyzetnek megfelelően ki kell igazítani.

2.2.Az SADC-GPM-államok–EU Vegyes Tanács

A gazdasági partnerségi megállapodás 100. cikke vegyes tanácsot hoz létre, „amely felügyeli és igazgatja a megállapodás végrehajtását”.

A 101. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a vegyes tanács egyrészről az EU Tanácsának megfelelő tagjaiból és az Európai Bizottság megfelelő tagjaiból vagy ezek képviselőiből, másrészről az SADC-GPM-államok minisztereiből vagy ezek képviselőiből áll.

A 101. cikk (3) bekezdése a következőképpen sorolja fel a vegyes tanács feladatait: A vegyes tanács

a)felelős a megállapodás működéséért és végrehajtásáért, valamint monitoringnak veti alá célkitűzéseinek teljesülését;

b)megvizsgál a megállapodás keretében felmerülő minden olyan közös érdeklődésre számot tartó jelentősebb kérdést, amely befolyásolja a Felek közötti kereskedelmet;

c)megvizsgálja a Feleknek a megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatait és ajánlásait;

d)megfelelő ajánlásokat tesz;

e)monitoringnak veti alá a Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődését;

f)monitoringnak veti alá és értékeli a megállapodás együttműködési rendelkezéseinek hatását a fenntartható fejlődésre;

g)monitoringnak veti alá és felülvizsgálja a haladást a megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi területen;

h)létrehozza eljárási szabályzatát;

i)megállapítja a kereskedelmi és fejlesztési bizottság eljárási szabályait;

j)monitoringnak veti alá a kereskedelmi és fejlesztési bizottság munkáját; valamint

k)teljesíti a megállapodás szerinti további kötelességeit.

A 102. cikk (1) bekezdése megállapítja, hogy a vegyes tanács hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi ügyben határozatot hozzon. A GPM IV. melléklete (1) lábjegyzetének megfelelően határozatot kell elfogadni a csillaggal jelölt termékek referenciamennyiségeinek kiigazításáról, amennyiben a megállapodás hatálybalépésének időpontja 2015 utánra esik (mint a jelen esetben).

2.3.A GPM vegyes tanácsának tervezett határozata

Ötödik ülésén az EU–SADC GPM kereskedelmi és fejlesztési bizottsága (mely bizottság szerepe az, hogy segítse a vegyes tanácsot „feladatainak teljesítésében”, és amely „rendszerint vezető tisztviselői szinten” a Felek képviselőiből áll) a GPM IV. mellékletének 1. lábjegyzetével összhangban informális megállapodásra jutott a mezőgazdasági védintézkedések küszöbszintjének kiigazításáról. A 2019. február 19-én tartott első ülésén a vegyes tanács jóváhagyta ezt a megállapodást, és úgy határozott, hogy „az eljárási szabályzatában foglaltaknak megfelelően írásbeli eljárásban vagy elektronikus eszköz útján” fogadja el a határozatot. E célból az SADC-GPM-államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2019. március 15-ig az EU rendelekezésére bocsátják a vegyes tanács határozatának tervezetét. A határozat tervezetét az EU mintegy egy évvel később, 2020. február 19-én kapta meg.

3.Az Unió által képviselendő álláspont

A javasolt tanácsi határozat meghatározza az EU által a GPM vegyes tanácsában a GPM IV. mellékletében szereplő egyes referenciamennyiségek kiigazítása tekintetében képviselendő álláspontot.

Ez az álláspont a Felek előzetes megállapodásán alapul, amelyet a GPM vegyes tanácsának első ülésén értek el.

A javaslat tárgya a kereskedelempolitikát érinti, melynek tekintetében az Unió kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 3. cikkének (2) bekezdése alapján.

4.Jogalap

4.1.Eljárási jogalap

4.1.1.Általános elvek

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 218. cikkének (9) bekezdése határozatok elfogadásáról rendelkezik „a megállapodásokkal létrehozott szervekben az Unió által képviselendő álláspontok kialakítására vonatkozóan, amennyiben az ilyen szervnek joghatással bíró jogi aktust kell elfogadnia, kivéve a megállapodás intézményi kereteit kiegészítő vagy módosító jogi aktusokat”.

A „joghatással bíró jogi aktus” fogalmába beletartoznak a nemzetközi jognak a kérdéses szervet szabályozó szabályai szerint joghatással bíró jogi aktusok. Ezenfelül a fogalom magában foglalja azokat az eszközöket is, melyek a nemzetközi jog szerint nem bírnak kötelező erővel, de „meghatározó módon befolyásolják az uniós jogalkotó által [...] elfogadott szabályozás tartalmát”.

4.1.2.A jelen esetre történő alkalmazás

A vegyes tanácsot a GPM hozta létre.

A vegyes tanácsban elfogadandó határozat joghatással bír. Elfogadását követően a tervezett kiigazításnak a nemzuetközi jog szerint jogi hatásai lesznek, a megállapodás IV. mellékletének 35. cikkével összhangban.

A tervezett határozat nem egészíti ki és nem módosítja a megállapodás intézményi keretét.

Ezért a javasolt határozat eljárási jogalapja az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése.

4.2.Anyagi jogalap

4.2.1.Általános elvek

Az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése szerinti határozat anyagi jogalapja elsősorban azon tervezett jogi aktus célkitűzésétől és tartalmától függ, amellyel kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspont meghatározásra kerül. Amennyiben a tervezett jogi aktus kettős célkitűzést követ, vagy két összetevőből áll, és ezek egyike elsődlegesként vagy döntő jellegűként azonosítható, míg a másik pusztán járulékos jellegű, az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése szerinti határozatot egyetlen jogalapra, azaz az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt jogalapra kell alapítani.

4.2.2.A jelen esetre történő alkalmazás

A tervezett határozat célkitűzése és tartalma a kereskedelempolitikával kapcsolatos.

Ezért a javasolt határozat anyagi jogalapja az EUMSZ 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdése.

4.3.Következtetés

A javasolt határozat jogalapja az EUMSZ 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdése, összefüggésben az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével.

5.A tervezett határozat kihirdetése

Mivel a vegyes tanács határozata módosítani fogja a GPM-et, elfogadását követően helyénvaló kihirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2020/0284 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott vegyes tanácsban a GPM IV. mellékletében szereplő egyes referenciamennyiségek kiigazításával kapcsolatban képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő államai (a továbbiakban: SADC-GPM-államok) közötti gazdasági partnerségi megállapodást 1 (a továbbiakban: a megállapodás) az Európai Unió és tagállamai 2016. június 10-én aláírták.

(2)A megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Botswana, Lesotho, Namíbia, Szváziföld és Dél-Afrika között 2016. október 10-étől, továbbá egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mozambik között 2018. február 4-étől ideiglenesen alkalmazandó.

(3)A megállapodás 102. cikkének (1) bekezdése szerint a vegyes tanács a megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi ügyben határozatokat fogadhat el. A 101. cikk (3) bekezdésének h) és i) pontja szerint a vegyes tanács megállapítja saját eljárási szabályzatát, valamint a kereskedelmi és fejlesztési bizottság eljárási szabályzatát.

(4)A megállapodás 35. cikke lehetővé teszi a Dél-afrikai Vámunió (SACU) számára, hogy behozatali vám formájában védintézkedést alkalmazzon, amennyiben bármely tizenkét hónapos időszak alatt az EU-ból származó, a GPM IV. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termék SACU-ba irányuló behozatalának mennyisége meghaladja az adott termékre az említett mellékletben meghatározott referenciamennyiséget. 

(5)A megállapodás IV. mellékletének 1. lábjegyzete előírja, hogy a csillaggal jelölt vámtételek referenciamennyiségeit ki kell igazítani, amennyiben a megállapodás 2015 után lép hatályba,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A vegyes tanácsban a gazdasági partnerségi megállapodás IV. mellékletében felsorolt és csillaggal jelölt termékek egyes referenciamennyiségeinek a megállapodás 35. cikke alkalmazásában történő kiigazításával kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspont a vegyes tanács határozatának az e határozathoz csatolt tervezetén alapul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    Gazdasági partnerségi megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok között (HL L 250., 2016.9.16., 3. o.).
Top

Brüsszel, 2020.10.5.

COM(2020) 633 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat
A Tanács határozata

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott vegyes tanácsban a GPM IV. mellékletében szereplő egyes referenciamennyiségek kiigazításával kapcsolatban képviselendő álláspontról


TERVEZET

AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, ÉS MÁSRÉSZRŐL AZ

SADC-GPM-ÁLLAMOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT VEGYES TANÁCS 2/2020 HATÁROZATA

a védintézkedésekre jogosult és csillaggal jelölt termékekre vonatkozó küszöbszintek elfogadásáról, a megállapodás IV. mellékletének 1. lábjegyzetével összhangban

A VEGYES TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 35. és 102. cikkére, valamint a vegyes tanács 1/2019 határozatára (a vegyes tanács eljárási szabályzata),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás IV. mellékletének 1. lábjegyzete alapján a csillaggal jelölt termékek referenciamennyiségei a megállapodás 35. cikkének alkalmazásában e határozat mellékletének megfelelően kiigazításra kerülnek.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

a vegyes tanács részéről

az SADC-GPM-államok képviselője

az EU képviselője

PEGGY O. SERAME

VALDIS DOMBROVSKIS

Dátum:

Dátum:

Melléklet: A megállapodás IV. mellékletének kiigazított referenciamennyiségei (tonna) (az EU-SADC gazdasági partnerségi megállapodás L 250/1917-18. oldala)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vámtételek

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

6. év

7. év

8. év

9. év

10. év

11. év

12. év

02062100

100

110

121

133

146

161

177

195

215

237

261

287

02062900

1 005

1 106

1 206

1 307

1 407

1 508

1 609

1 709

1 810

1 910

2 011

2 111

02064900

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11041910

150

165

182

200

220

242

266

293

322

354

390

429

11071010

2 373

2 613

2 874

3 161

3 478

3 825

4 204

4 628

5 089

5 595

6 152

6 771

04012007

6 353

6 986

7 701

8 457

9 315

10 234

11 256

12 379

13 625

14 973

16 485

18 119

20011000

1 302

1 432

1 576

1 732

1 905

2 096

2 305

2 536

2 791

3 069

3 376

3 714

20019010

270

297

328

360

396

436

480

527

580

638

701

771

180631

3 046

3 350

3 655

3 959

4 264

4 569

4 873

5 178

5 482

5 787

6 091

6 396

180632

938

1 032

1 126

1 220

1 314

1 408

1 501

1 595

1 689

1 783

1 877

1 971

180690

7 196

7 916

8 635

9 355

10 074

10 794

11 514

12 233

12 953

13 672

14 392

15 112

Top