EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2005:351:FIN

Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

/* COM/2005/0351 végleges */ /* COM/2005/0351 végleges - CNS 2005/0140 */

52005PC0351(01)

Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról /* COM/2005/0351 végleges */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 29.7.2005

COM(2005)351 végleges

2005/0140(CNS)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

(előterjesztő: a Bizottság)

INDOKLÁS

A tagállamok és harmadik országok közötti nemzetközi légi közlekedési kapcsolatok hagyományosan a tagállamok és harmadik országok között létrejött kétoldalú légi közlekedési megállapodások, azok mellékletei és az egyéb kétoldalú vagy többoldalú szerződések hatálya alá tartoznak.

Az Európai Közösségek Bíróságának a C-466/98., C-467/98., C-468/98., C-471/98., C-472/98., C-475/98. és C-476/98. számú ügyben hozott határozatát követően a Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a külső légi közlekedés számos kérdését illetően. A Bíróság tisztázta a közösségi légi fuvarozóknak a Közösségen belüli szabad letelepedésből származó előnyökhöz való jogát, beleértve a megkülönböztetésmentes jogot a piachoz való hozzáférésre.

A tagállamok kétoldalú légi közlekedési megállapodásainak a kijelölésre vonatkozó hagyományos záradékai sértik a közösségi jogot. Lehetővé teszik egy harmadik ország számára, hogy megtagadja, visszavonja vagy felfüggessze egy tagállam által kijelölt azon légi fuvarozó jogosítványait vagy engedélyeit, amelynek többségi tulajdona és tényleges ellenőrzése nem az adott tagállam vagy annak állampolgárai kezében van. Ez az egy tagállamban alapított, de más tagállamok állampolgárai tulajdonában lévő és általuk ellenőrzött közösségi légi fuvarozókkal szembeni hátrányos megkülönböztetésnek minősül. Ez ellentétes a Szerződés 43. cikkével, amely valamely tagállamnak a szabad letelepedés jogát gyakorló állampolgárai számára a fogadó tagállamban az adott tagállam állampolgáraival egyenlő bánásmódot biztosít.

A Bíróság határozatait követően a Tanács 2003 júniusában felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek egy közösségi megállapodással való felváltása céljából[1].

A Bizottságot a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek egy közösségi megállapodással való felváltása céljából harmadik országokkal folytatandó tárgyalások kezdeményezésére felhatalmazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban, a Bizottság tárgyalásokat folytatott Bosznia és Hercegovinával egy olyan megállapodás megkötéséről, amely a tagállamok és Bosznia és Hercegovina között meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások egyes rendelkezéseinek helyébe lép. A megállapodás 2. cikke szerint a kijelölésre vonatkozó hagyományos záradékok helyébe egy közösségi záradék lép, amely valamennyi közösségi légi fuvarozó számára lehetővé teszi, hogy a letelepedési jog előnyeiből részesüljön. A megállapodás 4. és 5. cikke a közösségi hatáskörre vonatkozó záradékok két típusát érinti. A 4. cikk a repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékkel foglalkozik, amelyet az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv és különösen annak 14. cikke (2) bekezdése harmonizált. Az 5. cikk (viteldíjak) a meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások és a légi szolgáltatások vitel- és tarifadíjairól szóló 2409/92 tanácsi rendelet - amely a harmadik országbeli légi fuvarozóknak megtiltja, hogy a Közösségen belüli légi útvonalakon közlekedő légijáratok tekintetében a meglévőnél alacsonyabb árakat vezessenek be - közti ellentmondásokat oldja fel.

A Tanácsot felkérik, hogy hagyja jóvá az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről, aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló határozatot, valamint arra, hogy jelölje meg a felhatalmazott személyeket, akik a Közösség részéről aláírják a megállapodást.

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 300. cikkének (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[2],

mivel:

(1) A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek egy közösségi megállapodással való felváltásáról;

(2) A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott Bosznia és Hercegovinával egy, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötésére a Bizottságot a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek egy közösségi megállapodással való felváltása céljából a harmadik országokkal folytatandó tárgyalások kezdeményezésére felhatalmazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban;

(3) A megállapodás egy későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel, a Bizottság által megtárgyalt megállapodást alá kell írni és azt ideiglenesen alkalmazni kell.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

(1) A megállapodás egy későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel, a Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az Európai Közösség és a Bosznia és Hercegovina között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására jogosult személyt vagy személyeket.

(2) A megállapodás hatálybalépéséig a megállapodást ideiglenesen kell alkalmazni az azt a napot követő hónap első napjától, amelyen a felek értesítik egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárások lezárultak. A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a megállapodás 8. cikke (2) bekezdésében előírt értesítést megküldje.

(3) A megállapodás szövegét mellékletként e határozathoz csatolták.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök

2005/0140(CNS)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[3],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[4],

mivel:

(1) A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek egy közösségi megállapodással való felváltásáról;

(2) A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott Bosznia és Hercegovinával egy, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötésére a Bizottságot a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek egy közösségi megállapodással való felváltása céljából a harmadik országokkal folytatandó tárgyalások kezdeményezésére felhatalmazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban;

(3) Ezt a megállapodást a megállapodás egy későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel, a(z) […]-i …/…/EK tanácsi határozattal összhangban a Bizottság a Közösség nevében […]-án/-én[5] aláírta;

(4) Ezt a megállapodást jóvá kell hagyni.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) Az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

(2) A megállapodás szövegét mellékletként e határozathoz csatolták.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítés megtételére jogosult személyt.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök

MELLÉKLET

MEGÁLLAPODÁSaz Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötta légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG:

egyrészről, valamint

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

másrészről

(a továbbiakban: a szerződő felek)

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösség számos tagállama és Bosznia és Hercegovina között olyan kétoldalú légi közlekedési megállapodások jöttek létre, amelyek a közösségi joggal ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik számos olyan kérdést illetően, amelyre az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok között létrejött kétoldalú légi közlekedési megállapodások kiterjedhetnek,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy a közösségi jog szerint a valamely tagállamban székhellyel rendelkező közösségi légi fuvarozóknak joguk van hátrányos megkülönböztetés nélkül hozzáférni az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és egyes harmadik országok között létrejött megállapodásokra, amelyek a közösségi joggal összhangban az ilyen harmadik országok állampolgárai számára lehetővé teszik, hogy az Európai Közösség tagállamai által engedélyezett légi közlekedési vállalatokban tulajdonjogot szerezzenek,

FELISMERVE, hogy az Európai Közösség tagállamai és Bosznia és Hercegovina között létrejött kétoldalú légi közlekedési megállapodások azon rendelkezéseit, amelyek a közösségi joggal ellentétesek, teljes összhangba kell hozni azzal az Európai Közösség és a Bosznia és Hercegovina közötti légi szolgáltatások rendezett jogi hátterének létrehozása és az ilyen légi szolgáltatások folytonosságának fenntartása érdekében,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösségnek e tárgyalások keretében nem célja az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti légi forgalom mértékének növelése, a közösségi légi fuvarozók és Bosznia és Hercegovina légi fuvarozói közti egyensúly befolyásolása, vagy a meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások rendelkezéseinek a forgalmi jogok tekintetében történő módosítása.

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk Általános rendelkezések

(1) E megállapodás alkalmazásában a „tagállamok” az Európai Közösség tagállamai.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam állampolgáraira való hivatkozásokat az Európai Közösség tagállamainak állampolgáraira való hivatkozásként kell értelmezni.

(3) Az 1. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam légi fuvarozóira vagy légitársaságaira való hivatkozásokat a tagállam által kijelölt légi fuvarozókra vagy légitársaságokra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk Tagállam általi kijelölés

(1) A 2. melléklet a), illetve b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései helyébe az e cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezései lépnek az érintett tagállam légi fuvarozójának kijelölése, a légi fuvarozó részére Bosznia és Hercegovina által megadott engedélyek és jogosítványok, valamint a légi fuvarozó ilyen engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

(2) A tagállam általi kijelölés kézhezvételét követően Bosznia és Hercegovina a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő engedélyeket és jogosítványokat, feltéve hogy:

i. a légi fuvarozó társaságot az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében a kijelölő tagállamban alapították, és az a közösségi jognak megfelelő érvényes működési engedéllyel rendelkezik;

ii. a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja és fenntartja a légi fuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, valamint az illetékes légiforgalmi hatóságot a kijelölésben egyértelműen meghatározza; valamint

iii. a légi fuvarozó tulajdona közvetlenül vagy többségi tulajdon révén a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a 3. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai kezében van, és továbbra is a kezében lesz, továbbá ezen államok és/vagy ezen állampolgárok tényleges ellenőrzése alatt áll.

(3) Bosznia és Hercegovinának jogában áll a tagállam által kijelölt légi fuvarozó engedélyeit vagy jogosítványait megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:

i. a légi fuvarozó társaságot az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében nem a kijelölő tagállamban alapították, vagy az nem rendelkezik a közösségi jognak megfelelő érvényes működési engedéllyel;

ii. nem a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja vagy tartja fenn a légi fuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, valamint az illetékes légiforgalmi hatóság a kijelölésben nincs egyértelműen meghatározva; vagy

iii. a légi fuvarozó tulajdona és tényleges ellenőrzése közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a 3. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai kezében van.

Az e bekezdés szerinti jogának gyakorlása során Bosznia és Hercegovina nem alkalmazhat az állampolgárság alapján hátrányos megkülönböztetést a közösségi légi fuvarozók között.

3. cikk A szabályozási ellenőrzéshez kapcsolódó jogok

(1) A 2. melléklet c) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2) Ha egy tagállam olyan légi fuvarozót jelöl ki, amelynek szabályozási ellenőrzését egy másik tagállam gyakorolja és tartja fenn, Bosznia és Hercegovinának a légi fuvarozót kijelölő tagállam és a Bosznia és Hercegovina között létrejött megállapodásban foglalt biztonsági rendelkezések szerinti jogai a biztonsági előírásoknak az adott másik tagállam általi elfogadása, végrehajtása és betartása során, valamint az adott légi fuvarozó működési engedélye tekintetében ugyanúgy érvényesülnek.

4. cikk A repülőgép-üzemanyag adóztatása

(1) A 2. melléklet d) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2) Bármely ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, a 2. melléklet d) pontjában felsorolt megállapodásokban foglaltak nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy adókat, illetékeket, vámokat vagy díjakat vessenek ki a területükön felvett és a Bosznia és Hercegovina által kijelölt légi fuvarozó azon légi járműve által felhasznált üzemanyagra, amely az adott tagállam területének egy pontja és az adott tagállam területének egy másik pontja vagy egy másik tagállam területe között közlekedik.

5. cikk Viteldíjak az Európai Közösségen belül

(1) A 2. melléklet e) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt, és a 2. melléklet e) pontjában foglalt rendelkezést tartalmazó megállapodás alapján a Bosznia és Hercegovina által kijelölt légi fuvarozó(k)nak az Európai Közösségen belüli légi útvonalakon közlekedő járataira vonatkozóan kiszabott viteldíjak az európai közösségi jog hatálya alá tartoznak.

6. cikk A megállapodás mellékletei

E megállapodás mellékletei a megállapodás szerves részét képezik.

7. cikk Felülvizsgálat vagy módosítás

A szerződő felek kölcsönös megegyezés alapján bármikor felülvizsgálhatják vagy módosíthatják ezt a megállapodást.

8. cikk Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

(1) Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a felek megegyeznek abban, hogy az azt a napot követő első hónap első napjától, amikor a felek értesítik egymást, hogy a szükséges eljárások lezárultak, e megállapodást ideiglenesen alkalmazzák.

(3) A tagállamok és Bosznia és Hercegovina között létrejött azon megállapodásokat és egyéb szerződéseket, amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba, és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen, az 1. melléklet b) pontja sorolja fel. Ezt a megállapodást minden ilyen megállapodásra és szerződésre azok hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának napjától alkalmazni kell.

9. cikk Megállapodás megszűnése

(1) Ha az 1. mellékletben felsorolt valamelyik megállapodás hatályát veszti, e megállapodás minden olyan rendelkezése, amely az 1. mellékletben felsorolt szóban forgó megállapodásra vonatkozik, szintén hatályát veszti.

(2) Abban az esetben, ha az 1. mellékletben felsorolt összes megállapodás hatályát veszti, ez a megállapodás is hatályát veszti.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt […]-ban/-ben, a(z) […] év […] havának […] napján, két-két eredeti példányban cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, spanyol, svéd nyelven és Bosznia és Hercegovina hivatalos nyelvein. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG RÉSZÉRŐL: BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA RÉSZÉRŐL:

1. MELLÉKLET

A megállapodás 1. cikkében említett megállapodások jegyzéke

a) a Bosznia és Hercegovina és az Európai Közösség tagállamai között létrejött kétoldalú légi közlekedési megállapodások, amelyeket e megállapodás aláírásának napján már megkötöttek, aláírtak és/vagy ideiglenesen alkalmaznak

- az Osztrák Köztársaság kormánya és Bosznia és Hercegovina kormánya között létrejött légi közlekedési megállapodás, kelt Szarajevóban, 1998. augusztus 21-én, a továbbiakban a 2. mellékletben: a Bosznia és Hercegovina–Ausztria megállapodás,

legutóbb a Bécsben, 1996. január 23-án aláírt egyetértési nyilatkozattal módosítva.

- a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya és Bosznia és Hercegovina kormánya között létrejött légi közlekedési megállapodás, kelt Bonnban, 1995. május 10-én, a továbbiakban a 2. mellékletben: a Bosznia és Hercegovina – Németország megállapodás,

- a Görög Köztársaság kormánya és Bosznia és Hercegovina minisztertanácsa között létrejött légi közlekedési megállapodás, kelt Athénban, 2004. december 2-án, a továbbiakban a 2. mellékletben: a Bosznia és Hercegovina – Görögország megállapodás,

- a Magyar Köztársaság kormánya és Bosznia és Hercegovina minisztertanácsa között a légi szolgáltatásokról létrejött megállapodás, kelt Budapesten, 2004. április 27-én, a továbbiakban a 2. mellékletben: a Bosznia és Hercegovina – Magyarország megállapodás,

- a Holland Királyság kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között a menetrendszerű légi szolgáltatásokról létrejött megállapodás, kelt Belgrádban, 1957. március 13-án, a továbbiakban a 2. mellékletben: a Bosznia és Hercegovina – Hollandia megállapodás,

- a Lengyel Népköztársaság kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között létrejött légi közlekedési megállapodás, amelyet Varsóban, 1955. november 14-én írtak alá, a továbbiakban a 2. mellékletben: a Bosznia és Hercegovina – Lengyelország megállapodás,

- a Szlovén Köztársaság kormánya és Bosznia és Hercegovina között a menetrendszerű légi szolgáltatásokról létrejött megállapodás, kelt Szarajevóban, 1996. január 19-én, a továbbiakban a 2. mellékletben: a Bosznia és Hercegovina – Szlovénia megállapodás,

b) Légi közlekedési megállapodások és egyéb szerződések, amelyeket Bosznia és Hercegovina kormánya és az Európai Közösség tagállamai parafáltak vagy aláírtak, és amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba, és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen

- a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és Bosznia és Hercegovina minisztertanácsa között a légi szolgáltatásokról létrejött megállapodás, amelyet Londonban, 2003. március 14-én parafáltak, a továbbiakban a 2. mellékletben: a Bosznia és Hercegovina – Egyesült Királyság megállapodás,

együttes olvasatban a Londonban, 2003. március 14-én és a Szarajevóban, 2003. március 21-én kelt egyetértési nyilatkozattal.

2. MELLÉKLET

Az 1. mellékletben felsorolt megállapodásokban szereplő és a megállapodás 2–5. cikkében említett cikkek jegyzéke

a) Tagállam általi kijelölés:

- a Bosznia és Hercegovina–Ausztria megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése,

- a Bosznia és Hercegovina–Németország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

- a Bosznia és Hercegovina–Görögország megállapodás 3. cikkének (2) bekezdése,

- a Bosznia és Hercegovina–Magyarország megállapodás 4. cikke (4) bekezdésének a) pontja,

- a Bosznia és Hercegovina–Lengyelország megállapodás 2. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Szlovénia megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

- a Bosznia és Hercegovina–Egyesült Királyság megállapodás 4. cikke,

b) Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása:

- a Bosznia és Hercegovina–Ausztria megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

- a Bosznia és Hercegovina–Németország megállapodás 4. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Görögország megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

- a Bosznia és Hercegovina–Magyarország megállapodás 5. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja,

- a Bosznia és Hercegovina–Hollandia megállapodás 3. cikkének (1) bekezdése,

- a Bosznia és Hercegovina–Szlovénia megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

- a Bosznia és Hercegovina–Egyesült Királyság megállapodás 5. cikke,

c) Szabályozási ellenőrzés:

- a Bosznia és Hercegovina–Görögország megállapodás 7. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Magyarország megállapodás 16. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Egyesült Királyság megállapodás 14. cikke,

d) A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek

- a Bosznia és Hercegovina–Ausztria megállapodás 7. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Németország megállapodás 6. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Görögország megállapodás 10. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Magyarország megállapodás 8. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Hollandia megállapodás 9. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Lengyelország megállapodás 6. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Szlovénia megállapodás 6. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Egyesült Királyság megállapodás 8. cikke,

e) Viteldíjak az Európai Közösségen belül:

- a Bosznia és Hercegovina–Ausztria megállapodás 11. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Németország megállapodás 10. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Görögország megállapodás 13. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Magyarország megállapodás 11. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Hollandia megállapodás 7. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Lengyelország megállapodás 7. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Szlovénia megállapodás 13. cikke,

- a Bosznia és Hercegovina–Egyesült Királyság megállapodás 7. cikke,

3. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkében említett egyéb államok jegyzéke

a) Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

b) A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

c) A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

d) A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti légi közlekedési megállapodás értelmében).

[1] A 2003. június 5-i 11323/03 tanácsi határozat (korlátozott terjesztésű dokumentum)

[2] HL C […]., [ …]., […]. o.

[3] HL C […]., [ …]., […]. o.

[4] HL C […]., [ …]., […]. o.

[5] HL C […]., [ …]., […]. o.

Top