EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2023-03740-AS

A higannyal kapcsolatos rendelet felülvizsgálata

EESC-2023-03740-AS

HU

NAT/909

A higannyal kapcsolatos rendelet felülvizsgálata

VÉLEMÉNY

„Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekció

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a higanyról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fogászati amalgám és más, gyártási, behozatali és kiviteli korlátozások hatálya alá tartozó, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek tekintetében történő módosításáról

[COM(2023) 395 final – 2023/0272 (COD)]

Kapcsolat:

nat@eesc.europa.eu

Felelős:

Ulrike MEISSNER

A dokumentum kelte:

2023. 10. 12.

Előadó: Jarmila DUBRAVSKÁ

Felkérés:

Európai Parlament: 2023. 09. 11.

Tanács: 2023. 07. 26.

Jogalap:

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikkének (1) bekezdése és 304. cikke

Illetékes szekció:

„Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekció

Elfogadás a szekcióülésen:

2023. 10. 02.

A szavazás eredménye:
(mellette/ellene/tartózkodott)

31/0/0

Elfogadás a plenáris ülésen:

DD/MM/YYYY

Plenáris ülésszak száma:

A szavazás eredménye:
(mellette/ellene/tartózkodott)

…/…/…1.Következtetések és ajánlások

1.1Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság azon célkitűzését, hogy megóvja az emberek egészségét, oltalmazza életüket és segítse a környezet védelmét.

1.2Az EGSZB ezért üdvözli a fogászati amalgám 2025. január 1-jén hatályba lépő tilalmát, és szigorú tilalom bevezetését javasolja, hiszen számos olyan alternatíva létezik, amely nem tartalmaz higanyt. Emiatt nem indokolt a fogászati amalgám használatának folytatása, még kivételes körülmények között sem – alkalmazásának leállításával pedig a betegek egészségét és a környezetet egyaránt védjük.

1.3A higanymentes alternatív fogászati töltőanyagok egyes tagállamokban továbbra is költségesebbek a betegek számára, mivel egyes nemzeti egészségügyi rendszerek a fogászati amalgám költségeit fedezik, az alternatív fogászati töltőanyagét azonban nem. Az EGSZB szerint az amalgám fokozatos – és kivétel nélküli – kivezetése fontos üzenet lesz a nemzeti egészségügyi rendszerek számára, hogy csak a mérgező amalgámot nem tartalmazó fogászati töltőanyagok költségeit fedezzék.

1.4Az amalgám használatának tilalma, amely a megfelelő alternatívák használatát ösztönzi, egyfajta pénzügyi ellentételezés kidolgozásával juttatható érvényre, amelyet az egyes egészségbiztosítók szabályaiba kellene beépíteni. Ennek megfelelően az EGSZB azt ajánlja, hogy az Európai Bizottság határozza meg a biztonságos, környezetbarát alternatívák finanszírozásának módjait és eszközeit. Az amalgám – a gyártási költségek, a nyersanyagok korlátozott rendelkezésre állása, a higanykiválasztó berendezések felszerelésével kapcsolatos követelmény, valamint a tárolás és a hulladék fogászati rendelőkből való biztonságos eltávolításának költségei miatt – már most is drágább, mint az alternatívák.

1.5Teljes tilalom nélkül a fogászati amalgámra továbbra is lesz igény. Az EGSZB rámutat arra, hogy ebben az esetben a társadalom és a környezet mind uniós, mind globális szintű védelmének szükségessége miatt alapvető fontosságú, hogy minden fél számára egyenlőek legyenek a versenyfeltételek. Elfogadhatatlan, hogy csak az uniós tagállamok számára tiltsák be az amalgám gyártását és kivitelét, miközben az továbbra is importálható az EU-ba. Amennyiben az amalgám még – akár csak korlátozott mértékben is – használatban marad, az EU-n belüli gyártásának folytatását engedélyezni kell, hogy az uniós vállalatok versenyképessége fennmaradjon, és intézkedéseket kell hozni a szállított amalgám gyártásának és minőségének felügyeletére.

1.6A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia és a szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv sikeréhez kulcsfontosságú az egész társadalom bevonása, beleértve az egészségbiztosítókat is. Így ezek a vállalatok hozzá fognak járulni a környezet védelméhez.

1.7Az EGSZB azt ajánlja, hogy tegyenek lépéseket a higanytartalmú termékek megfelelő alternatívái kutatásának felgyorsítása terén.

1.8Az EGSZB sajnálja, hogy eddig nem vezettek be tilalmat a polgári védelemhez és a katonai célú felhasználáshoz elengedhetetlen és továbbra is higanyt tartalmazó termékekre. A fent említett termékekben található higany károsítja a környezetet, valamint az emberek életét és egészségét: a talajban marad, bekerül a vízbe, ami a vízkörforgás miatt azt jelenti, hogy az élő szervezetek károsodása folyamatos.

1.9Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy kezdje meg a higanytartalmú katonai célú termékek gyártásának és felhasználásának globális szintű betiltására irányuló munkát. Ez segítheti a környezet védelmét, és ami a legfontosabb, a világ békéjének előmozdítását.

2.Az európai bizottsági javaslat

2.1Az Európai Bizottság az egészséget és a környezetet szem előtt tartva dolgozta ki a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiát és a szennyezőanyag-mentességi cselekvési tervet.

2.2Az Európai Bizottság által előterjesztett javaslat kapcsolódik ehhez a stratégiához és cselekvési tervhez, és célja, hogy – az eddig a világ 146 országa által ratifikált 1  Minamata egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében – megoldást találjon a higanyhoz kapcsolódó valamennyi problémára, beleértve annak termékekben való felhasználását is.

2.3A javaslat célja, hogy teljesítse az EU azon ígéretét, hogy jó példával jár elöl és biztosítsa, hogy az Európai Unióban betiltott veszélyes vegyi anyagokat ne gyártsák exportra, ezáltal teljesítve a szennyezőmentességi kötelezettségvállalásokat és csökkentve az Unió külső szennyezési lábnyomát. Ez a vonatkozó jogszabályok módosítását vonja maga után.

2.4A higany fogászati amalgámban és más termékekben való felhasználása fokozatos megszüntetésének felülvizsgálatáról 2 szóló európai bizottsági jelentés alapján az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be a fogászati amalgám használatának fokozatos megszüntetése és egyes higanytartalmú lámpák gyártásának és kivitelének korlátozása érdekében.

2.5A tagállamok már jogszabályokat fogadtak el a fogászati amalgám használatának részleges betiltására vonatkozóan: 2018. január 1-jétől tilos a fogászati amalgám használata a tejfogak, valamint a veszélyeztetett népességi csoportok (15 év alatti gyermekek, illetve várandós vagy szoptató nők) fogászati kezelésére, kivéve, ha azt a fogászati szakember az adott beteg esetében egészségügyi okokból kifejezetten szükségesnek tartja.

2.6Egyéb, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek tekintetében tilos a II. mellékletben 3 felsorolt, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek gyártása, behozatala és kivitele az ott meghatározott kivezetési időpontoktól kezdődően (2018. december 31-től, illetve 2020. december 31-től), kivéve, ha azok a polgári védelemhez és a katonai célú felhasználáshoz, illetve a kutatáshoz, a műszerek kalibrálásához elengedhetetlenek vagy referenciaszabványként szolgálnak.

2.7A higany által okozott légszennyezéssel kapcsolatban számos lehetőség van. A higany jelenleg szorbensekben kerül leválasztásra. Ez a technológia – különösen egyedi műveletek esetében, a nyomásveszteség és a veszélyes hulladék ártalmatlanításának költségei miatt – igen költséges. Létezik egy olyan innováció, amely korszerűbb, kevésbé költséges módszert alkalmaz: a higanyt ionizálják, a hulladékkezelő létesítményben összegyűjtik, majd újra felhasználják. Ez az új eljárás a standard módszer költségének töredékével jár, és lehetővé teszi, hogy a higanyt a füstből válasszák le 4 .

2.8Ami a műszakilag és gazdaságilag megvalósítható higanymentes alternatívák rendelkezésre állását illeti, a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv [a továbbiakban: RoHS-irányelv] 5 további korlátozásokat vezetett be más, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek forgalomba hozatala és importja tekintetében. A jelenlegi javaslat célja, hogy fokozatosan megszüntesse a rendelet mellékletében felsorolt higanytartalmú lámpák gyártását, behozatalát és kivitelét.

2.9A javaslat kiigazítja a hozzáadott higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó uniós jogszabályokat, és végrehajtja a Minamata egyezmény által 2022 márciusában elfogadott MC-4/3. sz. határozatot 6 .

3.Általános megjegyzések

3.1A gépek, berendezések és vegyi anyagok az ipari forradalom óta (amikor a fejlődés érdekében intenzíven kezdték használni őket) az emberek életének részét képezik. A jó dolgoknak azonban kedvezőtlen vonzataik is vannak. A vegyi anyagok esetében olyan elemeknek, amelyek maguk adott esetben biztonságosak az életre, az egészségre és a környezetre nézve, bizonyos jellemzői problémát jelentenek. A higany veszélyt jelent az egészségre és a környezetre.

3.2A higany erős neurotoxin: visszafordíthatatlan agy- és vesekárosodást okoz, ártalmas a magzati fejlődésre, rombolja a szervezetet, hatással van az emberi reprodukcióra és mérgezi a vízi élővilágot. Ezért lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk a vízbe, a levegőbe és a talajba jutását. Ez pedig csak a higany használatának, behozatalának és kivitelének betiltásával érhető el, valamint azzal, ha – azért, hogy ne kelljen teljesen lemondanunk a higanyt alkalmazó eszközök használatáról – a lehető leggyorsabban megfelelő alternatívákkal váltjuk fel.

3.3Az EGSZB támogatja az európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, amely módosítja és kiegészíti a 2017. évi rendeletet. Az EGSZB-nek ugyanakkor számos fenntartása és megjegyzése van a javaslattal kapcsolatban. A rendeletre irányuló javaslat biztosítja a higanyról szóló rendelet és az RoHS-irányelv közötti koherenciát, és ezáltal hozzájárul a szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv 8. kiemelt kezdeményezése 7 szerinti uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez a higanytartalmú lámpák gyártásának és kivitelének fokozatos megszüntetésével. A feltételeket és ajánlásokat globális szinten kell alkalmazni, és az élet, az egészség és a környezet védelmét célzó reciprok jellegű intézkedésekkel kell kiegészíteni. Ez azt jelenti, hogy a kiviteli tilalmat behozatali tilalomnak kell kiegészítenie.

3.4Az EGSZB támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek védik a környezetet a higany káros hatásaitól, beleértve a behozatal, a gyártás és a kivitel tilalmát azokban az esetekben, amikor ennek a rendkívül mérgező elemnek vannak megfelelő alternatívái. A cél a fogorvosi kezelésre szoruló személyekkel, valamint a higanyt tartalmazó termékeket már birtokló fogyasztókkal szembeni interferencia és korlátozások elkerülése. Az EGSZB azonban úgy véli, hogy a tilalmat ki kellene terjeszteni az EU-ban és világszerte használt más termékekre is, hogy a higanyt megfelelő és biztonságos alternatívákkal helyettesítsék.

3.5Az EGSZB úgy látja, hogy a javaslatnak köszönhetően, amely egyrészt 2025. január 1-jétől a fogászati amalgám használatának tilalmát az EU valamennyi népességcsoportjára kiterjeszti (teljes tilalom), és így azt csak néhány sajátos esetben lehet használni, ha azt a fogászati szakember az adott beteg esetében egészségügyi okokból kifejezetten szükségesnek tartja, másrészt 2025. január 1-jétől megtiltja a fogászati amalgám unióbeli gyártását és kivitelét, illetve további hat, hozzáadott higanyt tartalmazó termék gyártását, behozatalát és kivitelét, az EU Európában és világszerte védi az emberek egészségét és környezetét. Az EU-nak ezért foglalkoznia kell azzal a paradox helyzettel, amellyel maga az EU és harmadik országok is szembesülnek: a legtöbb ország ratifikálta a Minamata egyezményt – még azok is, amelyek jelentős mennyiségben állítanak elő higanyt és higanytartalmú termékeket. Az EU-nak ezért a higanytartalmú termékek EU-ba történő behozatalát a tilalom eszközével kell kezelnie.

3.6Az EGSZB szerint olyan szabályokat és intézkedéseket kell bevezetni, amelyek védik az emberek életét, egészségét és környezetét, ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy ezek ne veszélyeztessék az uniós gazdasági szereplők versenyképességét. A hatályos feltételeknek és szabályoknak ezért reciprok jellegűnek kell lenniük, és vonatkozniuk kell úgy a gyártásra, mint a kivitelre és a behozatalra.

4.Részletes megjegyzések

4.1Az EGSZB sajnálja, hogy eddig nem vezettek be tilalmat a polgári védelemhez és a katonai célú felhasználáshoz elengedhetetlen termékekre. Ezért a kutatás kulcsfontosságú ahhoz, hogy ezen a területen is gyorsan hatékony alternatívákat találjunk a higanyra. Ennek elsődleges célja, hogy felszámoljuk a higany ártalmas hatásait. Ezt az elemet az EU reprodukciót károsító, belélegezve halálos, hosszan tartó vagy ismételt expozíció révén valamennyi szerv károsodását okozó és a vízi élővilágra nézve nagyon mérgező, hosszan tartó káros hatásokkal járó anyagként sorolta be. A higanytartalmú katonai célú termékek gyártásának és felhasználásának globális szintű tilalma hozzájárulna a környezet védelméhez, és ami a legfontosabb, a világ számos részén elősegítené a békét.

4.2Számos uniós tagállam már betiltotta a fogászati amalgámot, vagy fontolgatja betiltását. Például 2009-ben Svédország néhány kivétellel betiltotta a fogászati amalgámot, majd 2018-ban a korábbi kivételeket is betiltotta 8 . Az amalgám higanymentes alternatíváinak, konkrétan az üvegionomer cementnek és a kompomereknek napjaikban az a legnagyobb előnyük, hogy még bonyolult, gyors alkalmazást és a beteg nyálával szembeni rezisztanciát igénylő esetekben is használhatóak. A gyermekek, a nem együttműködő betegek vagy a túlzott nyáltermeléssel rendelkezők számára egy alternatív töltőanyag még ilyen körülmények között is azonos minőséget és funkcionalitást biztosítana. A betegek kényelme tehát nem indokolja, hogy továbbra is engedélyezzenek olyan kivételeket, amelyek veszélyt jelentenek a betegek egészségére és a környezetre.

4.3A gyors előrelépés érdekében azokat a fogászati szakembereket, akik különböző okokból továbbra is használják a fogászati amalgámot, el kell kötelezni az amalgám helyettesítése mellett. Annak, hogy ők továbbra is használják ezt az anyagot, az egyik oka az, hogy a lakosság egy része számára megfizethetőbb. Minden tagállam saját egészségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, és így a fogászati ellátások költségeinek megtérítésére vonatkozó módszereik is egyediek; ez az egyik olyan terület, amellyel kapcsolatban fenntartásaink vannak. Az egészségbiztosítók által a kezelés és a fogtömés költségtérítésére alkalmazott rendszernek azt kellene a középpontba helyeznie, hogy az egyes fogászati töltőanyagok mennyire biztonságosak a beteg egészségére és a környezetre nézve. A kockázatot jelentő amalgám esetében nem szabad magasabb költségtérítési küszöböt megállapítani. Ugyanakkor a betegeket tájékoztatni kell a fogászati amalgám fogtömésben való felhasználásának kockázatairól – nemcsak az egészség, hanem a fogakhoz való illeszkedés tekintetében is: az amalgám korlátozott számú kezelésnél alkalmazható, és tágul, ami a fogzománc megrepedezéséhez vezethet, vagy ahhoz, hogy a korona eltörik és eltávolításra szorul. Esztétikai és funkcionalitási szempontból a beteg számára ez a legrosszabb forgatókönyv.

4.4Igaz, hogy az amalgám egykor olcsóbb fogászati töltőanyag volt, mint az alternatívák. A végső ár azonban a társadalom egészére nézve magas volt és továbbra is az, ha szem előtt tartjuk az általános környezeti és egészségügyi következményeket, valamint azt a követelményt, hogy a fogorvosoknak rendelkezniük kell higanykiválasztó berendezéssel. Következésképpen alapvető fontosságú, hogy olyan rendszert találjunk, amely megkönnyíti a helyettesítő anyagok használatát és megfizethetővé teszi azokat a lakosság egésze számára; ilyen például az egészségbiztosítók által nyújtott költségtérítési rendszer.

4.5Az EGSZB támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek védik a környezetet a higany káros hatásaitól, beleértve a behozatal, a gyártás és a kivitel tilalmát azokban az esetekben, amikor ennek a rendkívül mérgező elemnek vannak megfelelő alternatívái. Kulcsfontosságú valamennyi intézkedés reciprok jellegének biztosítása, ezért az új rendelet 10. cikkének b) pontjában említett tilalmat ki kell terjeszteni a fogászati amalgám behozatalára is. Ha az amalgámot az EU-ban gyártják, akkor mind a folyamat, mind a minőség szigorúan ellenőrizhető. A higany eredetére tekintet nélkül importált amalgám kapcsán nem lehet biztosítani a gyártási folyamat vagy a minőség megfelelő ellenőrzését, így a kivételek által érintett személyek lényegesen nagyobb kockázatnak lesznek kitéve.

4.6Tényleges ellenőrzéseket kell végezni a tiltott higanytartalmú termékek – köztük a fogászati amalgám és a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek – EU-ba történő behozatalát illetően.

4.7A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia és a szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv sikeréhez a gyártás és a kivitel mellett a fogászati amalgám EU-ba történő behozatalát is be kell tiltani. Ez a tilalom várhatóan könnyebb lesz amiatt, hogy a világ legtöbb országa már ratifikálta a Minamata egyezményt. Ellenkező esetben importált amalgám kerülhet az emberi testbe fogászati kezelés esetén. Az EGSZB úgy véli, hogy amennyiben nem lehet behozatali tilalmat elrendelni, akkor korlátozott mértékű gyártást kell engedélyezni az EU-ban, kizárólag olyan esetekben történő használatra, amikor azt a fogászati szakember az adott beteg esetében egészségügyi okokból kifejezetten szükségesnek tartja. Ez biztosítani fogja az amalgám gyártásának, minőségének és mennyiségének alapos ellenőrzését, és azt, hogy környezetünket ne terhelje az amalgám EU-ba történő behozatalával járó magas szén-dioxid-kibocsátás.

4.8A hozzáadott higanyt tartalmazó lámpák és termékek betiltása esetén be kell tiltani a harmadik országokból az EU piacára történő behozatalt is, és lépéseket kell tenni e tilalom érvényesítése érdekében. A nem uniós országbeli székhelyű kézbesítési szolgáltatások igénybevétele különös aggodalomra ad okot, csakúgy, mint az illegális behozatal: az EU-nak szinte mindenféle importált áru kapcsán meg kell birkóznia az illegális behozatallal.

4.9Az EGSZB sürgeti az Európai Bizottságot, hogy ne késlekedjen tovább azzal, hogy megfelelő alternatívákat javasoljon az uniós piacon még elérhető termékekben található higany helyett. Kutatóintézeteket is be kell vonni a polgári védelemhez és a katonai célú felhasználáshoz, illetve kutatási és kalibrálási célokra használt termékek kikísérletezésébe.

Kelt Brüsszelben, 2023. október 2-án.

Peter SCHMIDT

a „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekció elnöke

_____________

(1)     Party profiles | Minamata Convention on mercury (minamataconvention.org) .
(2)    A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A higany fogászati amalgámban, valamint termékekben való felhasználásának az (EU) 2017/852 rendelet 19. cikke (1) bekezdésének értelmében előírt felülvizsgálata [COM(2020) 378 final, 2020. 08. 17.].
(3)

   Hatféle termékről van szó: elemek és akkumulátorok; egyes kapcsolók és relék; számos higanytartalmú lámpa, többek között általános világítási célt szolgáló egyes kompakt fénycsövek (CFL-ek) és lineáris fénycsövek (LFL-ek), elektronikus kijelzőkhöz használt higanytartalmú hidegkatódos fénycsövek és külső elektródás fénycsövek (CCFL-ek és EEFL-ek), valamint általános világítási célt szolgáló nagynyomású higanygőzizzók (HPMV-k); kozmetikumok (néhány szemápolási termék kivételével); növényvédő szerek, biocidok és helyi alkalmazású fertőtlenítő szerek; valamint egyes nem elektronikus mérőeszközök (pl. hőmérők, barométerek).

(4)     Használati minta .
(5)    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1.).
(6)     MC-4/3 - Review and amendment of annexes A and B to the Minamata Convention on Mercury [A higanyról szóló Minamata egyezmény A. és B. mellékletének felülvizsgálata és módosítása].
(7)    8. kiemelt kezdeményezés: Az EU külső környezetszennyezési lábnyomának minimalizálása.
(8)    Measures to reduce the use of Dental Amalgam in Europe, European Network of Environmental Medicine, 2021. augusztus 20.
Top