EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document b23ead4d-a47a-11ec-83e1-01aa75ed71a1

Consolidated text: A Tanács 2014/119/KKBP határozata (2014. március 5.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról

02014D0119 — HU — 04.03.2022 — 011.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2014/119/KKBP HATÁROZATA

(2014. március 5.)

az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról

(HL L 066, 2014.3.6., 26. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A TANÁCS 2014/216/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. április 14.)

  L 111

91

15.4.2014

►M2

A TANÁCS (KKBP) 2015/143 HATÁROZATA (2015. január 29.)

  L 24

16

30.1.2015

►M3

A TANÁCS (KKBP) 2015/364 HATÁROZATA (2015. március 5.)

  L 62

25

6.3.2015

►M4

A TANÁCS (KKBP) 2015/876 HATÁROZATA (2015. június 5.)

  L 142

30

6.6.2015

►M5

A TANÁCS (KKBP) 2015/1781 HATÁROZATA (2015. október 5.)

  L 259

23

6.10.2015

►M6

A TANÁCS (KKBP) 2016/318 HATÁROZATA (2016. március 4.)

  L 60

76

5.3.2016

►M7

A TANÁCS (KKBP) 2017/381 HATÁROZATA (2017. március 3.)

  L 58

34

4.3.2017

►M8

A TANÁCS (KKBP) 2018/333 HATÁROZATA (2018. március 5.)

  L 63

48

6.3.2018

►M9

A TANÁCS (KKPB) 2019/354 HATÁROZATA (2019. március 4.)

  L 64

7

5.3.2019

►M10

A TANÁCS (KKBP) 2020/373 HATÁROZATA (2020. március 5.)

  L 71

10

6.3.2020

►M11

A TANÁCS (KKBP) 2021/394 HATÁROZATA (2021. március 4.)

  L 77

29

5.3.2021

►M12

A TANÁCS (KKBP) 2022/376 HATÁROZATA (2022. március 3.)

  L 70

7

4.3.2022


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 070, 11.3.2014, o 35 (2014/119/KKBP)

 C2

Helyesbítés, HL L 086, 28.3.2019, o 118  (354/2019)
▼B

A TANÁCS 2014/119/KKBP HATÁROZATA

(2014. március 5.)

az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról1. cikk

▼M2

(1)  
Be kell fagyasztani a mellékletben felsorolt, az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított személyekhez és az emberi jogok Ukrajnában történő megsértéséért felelős személyekhez, valamint a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, a tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

E határozat alkalmazásában az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított személyek az ukrán hatóságok által az alábbiak végett folytatott nyomozás alatt álló személyek:

a) 

a közkiadásokra felhasznált ukrajnai állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, vagy ebben való bűnrészesség; vagy

b) 

a közhivatalt ellátó személy által elkövetett hivatallal való visszaélés, melynek célja, hogy saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előnyt szerezzen, ezáltal kárt okozva a közkiadásokra felhasznált ukrajnai állami vagyonban vagy egyéb eszközökben, illetve az ebben való bűnrészesség.

▼B

(2)  
A mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás.
(3)  

Az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) 

a mellékletben felsorolt természetes személyek és eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b) 

kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) 

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak;

d) 

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságaival és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)  

►C1  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai ◄ engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) 

a pénzeszközök vagy a gazdasági források az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett dátumot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) 

a pénzeszközök vagy gazdasági források kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) 

a határozat nem a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) 

a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az a bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről.

(5)  
Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a melléklet szerinti ►C1  jegyzékbe vételét megelőzően kötött szerződés alapján esedékes fizetési kötelezettségének eleget tegyen, ◄ feltéve hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett személy, szervezet vagy szerv kapja.
(6)  

A (2) bekezdés nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) 

kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb hozamok;

b) 

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az említett számlák az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá kerültek; vagy

c) 

az Unióban meghozott, vagy az adott tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján esedékes kifizetések;

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá tartoznak.

2. cikk

(1)  
A Tanács valamely tagállam vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára határoz a mellékletben található jegyzék megállapításáról és módosításáról.
(2)  
A Tanács az (1) bekezdésben említett döntését és a jegyzékbe vétel indokolását – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – közli az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel lehetővé téve a személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket tegyen.
(3)  
Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett döntését, és erről értesíti az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

3. cikk

(1)  
A melléklet tartalmazza az 1. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.
(2)  
A melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az e határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M5

5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

▼M12

Ezt a határozatot 2023. március 6-ig kell alkalmazni. A mellékletben foglalt 1., 3., 7. és 9. bejegyzés tekintetében az 1. cikkben foglalt intézkedéseket 2022. szeptember 6-ig kell alkalmazni.

▼M5

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, akkor azt szükség szerint meg kell újítani vagy módosítani kell.

▼M3
MELLÉKLET

▼M9

A.    Az 1. cikkben említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

▼M3 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Вiктор Φедорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Φёдорович Янукович)

Születési dátum és hely: 1950. július 9., Jenakieve (Donecki terület), volt ukrán elnök

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene az állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Születési dátum és hely: 1963. január 20., Kosztjantinyivka (Donecki terület), korábbi belügyminiszter-helyettes

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, valamint közhivatalt ellátó személy által, hivatali jogkörének – saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával történő – rendeltetésellenes gyakorlása és ezáltal az ukrán állami költségvetés vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt.

2014.3.6.

▼M3

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Вiктор Павлович Пшонка)

Születési dátum és hely: 1954. február 6., Szergijivka (Donecki terület), korábbi ukrán államügyész

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

Születési dátum: 1959. október 16., korábbi belügyminiszter-helyettes

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése és ebben való bűnrészesség miatt.

2014.3.6.

▼M8

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Születési dátum és hely: 1973. július 10., Jenakieve (Donecki terület); a volt elnök fia, üzletember.

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése és ebben való bűnrészesség miatt.

2014.3.6.

▼M4 —————

▼M3

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вiкторович Пшонка)

Születési dátum és hely: 1976. március 19., Kramatorszk (Donecki terület), volt államügyész fia; az ukrán parlamentben (Verhovna Rada) a Régiók Pártjának frakcióvezető-helyettese

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése és ebben való bűnrészesség miatt.

2014.3.6.

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Születési dátum és hely: 1985. szeptember 21., Harkiv; üzletember.

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, valamint saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatali visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt.

2014.3.6.

▼M11 —————

▼M6 —————

▼M11 —————

▼M7 —————

▼M12 —————

▼M10 —————

▼M12

B.   Védelemhez való jog és hatékony bírói jogvédelemhez való jog

A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyve értelmében

Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyvének (a továbbiakban: büntetőeljárási törvénykönyv) 42. cikke úgy rendelkezik, hogy minden, büntetőeljárásban gyanúsított vagy terhelt félként részt vevő személyt megillet a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog. E jogok közé tartozik: az arról való tájékoztatáshoz való jog, hogy az érintettet milyen bűncselekménnyel gyanúsítják vagy vádolják; az érintett joga a büntetőeljárási törvénykönyv szerinti jogairól való kifejezett és haladéktalan tájékoztatáshoz; a védőügyvéd kérelem alapján történő igénybevételéhez való jog; és az eljárási cselekményekkel, valamint a nyomozó, az ügyész és a vizsgálóbíró határozataival, cselekményeivel és mulasztásaival szembeni panasztétel joga.

A büntetőeljárási törvénykönyv 303. cikke különbséget tesz azon határozatok és mulasztások között, amelyekkel szemben a büntetőeljárásnak a tárgyalást megelőző szakaszában lehet panasszal élni (első bekezdés), illetve azon határozatok, cselekmények és mulasztások között, amelyeket a bíróság vizsgálhat meg az előkészítő eljárásai során (második bekezdés). A büntetőeljárási törvénykönyv 306. cikke úgy rendelkezik, hogy a nyomozó vagy az ügyész határozataival, cselekményeivel vagy mulasztásaival kapcsolatos panaszokat egy helyi bíróság vizsgálóbírójának kell megvizsgálnia a panaszos vagy annak védőügyvédje vagy jogi képviselője jelenlétében. A büntetőeljárási törvénykönyv 308. cikke úgy rendelkezik, hogy az előzetes bírói vizsgálat során az észszerű időtartam tiszteletben tartásával kapcsolatos, a nyomozó vagy az ügyész általi mulasztásokat érintő panaszokat egy magas rangú ügyészhez lehet benyújtani, akinek azt a benyújtástól számított három napon belül meg kell vizsgálnia. Emellett a büntetőeljárási törvénykönyv 309. cikke meghatározza, a vizsgálóbírók mely határozataival szemben lehet fellebbezéssel élni, és hogy az egyéb határozatok bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik a bíróság előkészítő eljárásai során. Ezenkívül több eljárási jellegű nyomozási cselekményre csak a vizsgálóbíró vagy valamely bíróság döntése alapján kerülhet sor (például zár alá vétel a büntetőeljárási törvénykönyv 167–175. cikke alapján és őrizeti intézkedések annak 176–178. cikke alapján).

A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog alkalmazása az egyes jegyzékbe vett személyek esetében

1.    Viktor Fedorovych Yanukovych

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Viktor Yanukovych védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt tanúsítja különösen az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróságnak (Supreme Anti-Corruption Court of Ukraine) a 42016000000000785. sz. büntetőeljárás során hozott 2020. augusztus 10-i határozata, amelyben a bíróság megvizsgálta az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (National Anti-Corruption Bureau of Ukraine) keresetét, és engedélyt adott Viktor Yanukovych előállítására. A vizsgálóbíró a bíróság határozatában megerősítette, hogy Viktor Yanukovych hűtlen kezeléssel kapcsolatos bűncselekményben való részvételére nézve megalapozott gyanú áll fenn, valamint megerősítette Viktor Yanukovych gyanúsítotti minőségét a büntetőeljárásban.

A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság megállapította azt is, hogy Viktor Yanukovych 2014 óta Ukrajnán kívül tartózkodik. A bíróság arra a megállapításra jutott, hogy megalapozottan feltételezhető, hogy Viktor Yanukovych rejtőzködik az előzetes bírói vizsgálatot végző szervek elől.

Emellett az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2021. szeptember 15-én – az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal keresete nyomán – engedélyezte Viktor Yanukovich letartóztatását. A vizsgálóbíró az említett határozatban megerősítette a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2020. augusztus 10-i megállapításait.

A 42015000000002833. sz. büntetőeljárás során az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság a 2021. augusztus 25-i határozatában engedélyezte különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását Viktor Yanukovych tekintetében. A vizsgálóbíró az említett határozatban megerősítette Viktor Yanukovych gyanúsítotti minőségét, valamint megállapította, hogy a bizonyítékok alapján megalapozott a gyanú, hogy Viktor Yanukovych elkövette azon bűncselekményeket, amelyekkel gyanúsítják. A vizsgálóbíró megállapította azt is, hogy megalapozottan feltételezhető, hogy Viktor Yanukovych a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében szándékos szökésben van a nyomozó szerv és a bíróság elől. Továbbá az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság a 2021. október 7-i határozatában elrendelte Viktor Yanukovych előzetes letartóztatását. A bíróság az említett határozatban megerősítette Viktor Yanukovych gyanúsítotti minőségét, valamint azon gyanú megalapozottságát, hogy Viktor Yanukovych bűncselekményeket követett el. A bíró hangsúlyozta azt is, hogy fennáll annak kockázata, hogy Viktor Yanukovych a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében elrejtőzik a nyomozó szerv és a bíróság elől.

A Tanács információi szerint az ügyész 2021. december 29-én úgy tekintetbe vette, hogy az előzetes bírói vizsgálat során elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze a vádirat összeállításához, valamint Viktor Yanukovychot és ügyvédeit értesítették az előzetes bírói vizsgálat befejezéséről. Az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a védelem hozzáférést kapott az előzetes bírói vizsgálat ügyirataihoz azok megismerése céljából.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Viktor Yanukovych elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság határozatában ismertetett, Viktor Yanukovychnak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Vitalii Zakharchenko védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítják különösen a vizsgálóbíró Vitalii Zakharchenko előzetes letartóztatását elrendelő, 2021. április 19-i határozatai, valamint a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság (Pecherskyi District Court of Kyiv) 2021. augusztus 10-én kelt határozata, amelyben engedélyezi különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban. A vizsgálóbírók említett határozatai megerősítik Vitalii Zakharchenko gyanúsítotti minőségét, és kiemelik, hogy a gyanúsított a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik a vizsgálatot végző szervek elől.

Ezenkívül a Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Vitalii Zakharchenko felkutatása érdekében. 2020. február 12-én a nyomozó szerv úgy határozott, hogy Vitalii Zakharchenkót felveszi a nemzetközi körözöttek jegyzékébe, és a kérelmet az Interpol adatbázisában való rögzítés céljából továbbította az ukrajnai nemzeti rendőrség nemzetközi rendőri együttműködési főosztályának (Department of International Police Cooperation of the National Police of Ukraine). Emellett 2021. május 11-én Ukrajna nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldött az Oroszországi Föderációnak Vitalii Zakharchenko hollétének megállapítása érdekében, amelyet Oroszország 2021. augusztus 31-én elutasított.

Nem állapítható meg a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése olyan körülmények között, amikor a védelem nem gyakorolja ezen jogokat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Vitalii Zakharchenko elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a fent ismertetett, Vitalii Zakharchenkónak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

3.    Viktor Pavlovych Pshonka

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották V. Pshonka védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítja különösen az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2020. október 2-i határozata, amelyben elutasította a V. Pshonka ügyvédei által benyújtott – a 2014. december 22-én kelt, gyanúsításról szóló értesítés érvénytelenítésére irányuló – fellebbezést. A bíróság megállapította, hogy a gyanúsításról szóló értesítést az ukrajnai büntetőeljárási törvénykönyvvel összhangban kézbesítették, és megerősítette V. Pshonka gyanúsítotti minőségét a büntetőeljárásban. Emellett az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2020. május 7-én és 2020. november 9-én elutasította az eljárás megindítására irányuló – az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal büntetőeljárásban való tétlenségét illetően az ügyvédek által benyújtott panasz alapján előterjesztett – kérelmet. A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság fellebbviteli tanácsa 2020. június 1-jén, illetve 2020. november 26-án megerősítette az említett határozatokat.

Továbbá 2021. február 16-án az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság elutasította az ügyvédek által benyújtott – az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal 2021. január 14-én kelt, az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló határozatának érvénytelenítésére irányuló – fellebbezést. A bíróság az említett határozatában megerősítette V. Pshonka gyanúsítotti minőségét. Emellett az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2021. március 11-én elutasította a V. Pshonka ügyvédei által az ügyész tétlenségét illetően benyújtott panaszt.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek V. Pshonka felkutatása érdekében. Az ukrán hatóságok 2020. július 24-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldtek az Oroszországi Föderáció illetékes hatóságainak V. Pshonka hollétének megállapítása és kihallgatása érdekében. Oroszország elutasította az említett kérelmet. Ezt megelőzően az orosz hatóságok elutasították a 2016-ban és 2018-ban hozzájuk intézett, nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmeket.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során V. Pshonka elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság határozatában ismertetett, V. Pshonkának felróható körülmények, valamint a nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmek korábbi végre nem hajtása jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Viktor Ratushniak védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítják különösen a vizsgálóbíró 2021. április 19-i, Viktor Ratushniak előzetes letartóztatását elrendelő határozatai, valamint a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság 2021. augusztus 10-én kelt határozata, amelyben engedélyezi különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a 42016000000002929. sz. büntetőeljárásban. A vizsgálóbírók említett határozatai megerősítik Viktor Ratushniak gyanúsítotti minőségét, és kiemelik, hogy a gyanúsított a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik a vizsgálatot végző szervek elől.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Viktor Ratushniak felkutatása érdekében. A nyomozó szerv 2020. február 12-én úgy határozott, hogy Viktor Ratushniakot felveszi a nemzetközi körözöttek jegyzékébe, és az Interpol-adatbázisban való rögzítésére irányuló kérelmet továbbította az ukrajnai nemzeti rendőrség nemzetközi rendőri együttműködési főosztályának. Emellett Ukrajna 2021. május 11-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldött az Oroszországi Föderációnak Viktor Ratushniak hollétének megállapítása érdekében, amelyet Oroszország 2021. augusztus 31-én elutasított.

Nem állapítható meg a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése olyan körülmények között, amikor a védelem nem gyakorolja ezen jogokat.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Viktor Ratushniak elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a fent ismertetett, Viktor Ratushniaknak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

7.    Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották O. Yanukovych védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítják különösen az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság határozatai. A 42015000000002833. sz. büntetőeljárás során az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság a 2021. augusztus 25-i határozatában engedélyezte különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását O. Yanukovych tekintetében. A vizsgálóbíró az említett határozatban megerősítette O. Yanukovych gyanúsítotti minőségét, valamint megállapította, hogy a bizonyítékok alapján megalapozott a gyanú, hogy O. Yanukovych elkövette azon bűncselekményeket, amelyekkel gyanúsítják. A vizsgálóbíró megállapította azt is, hogy megalapozottan feltételezhető, hogy O. Yanukovych a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében szándékos szökésben van a nyomozó szerv és a bíróság elől.

Továbbá az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság a 2021. október 13-i határozatában elrendelte O. Yanukovych előzetes letartóztatását. A bíróság az említett határozatban megerősítette O. Yanukovych gyanúsítotti minőségét, valamint azon gyanú megalapozottságát, hogy O. Yanukovych bűncselekményeket követett el. A bíró hangsúlyozta azt is, hogy fennáll annak kockázata, hogy a gyanúsított a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében elrejtőzik a nyomozó szerv és a bíróság elől.

A Tanács információi szerint az ügyész 2021. december 29-én úgy ítélte meg, hogy az előzetes bírói vizsgálat során elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze a vádirat összeállításához, valamint O. Yanukovychot és ügyvédeit értesítették az előzetes bírói vizsgálat befejezéséről. Az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően a védelem hozzáférést kapott az előzetes bírói vizsgálat ügyirataihoz azok megismerése céljából.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek O. Yanukovych felkutatása érdekében, aki az Oroszországi Föderáció területén tartózkodik, és elkerüli a vizsgálatot.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során O. Yanukovych elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a fent ismertetett, O. Yanukovychnak felróható körülmények jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

9.    Artem Viktorovych Pshonka

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották A. Pshonka védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítja különösen az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2020. július 8-i határozata, amelyben elutasította az A. Pshonka ügyvédei által benyújtott – az ügyész 2015. április 30-én kelt, az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló határozatának érvénytelenítésére irányuló – fellebbezést. A bíróság azt is megállapította, hogy a gyanúsításról szóló értesítést az ukrajnai büntetőeljárási törvénykönyvvel összhangban kézbesítették, és megerősítette A. Pshonka gyanúsítotti minőségét a büntetőeljárásban.

Továbbá 2021. február 10-én az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság elutasította az ügyvédek által benyújtott – az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal 2021. január 14-én kelt, az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló határozatának érvénytelenítésére irányuló – fellebbezést. A bíróság az említett határozatában megerősítette A. Pshonka gyanúsítotti minőségét. Emellett az ukrajnai Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 2021. március 11-én elutasította az A. Pshonka ügyvédei által az ügyész tétlenségét illetően benyújtott panaszt.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek A. Pshonka felkutatása érdekében. Az ukrán hatóságok 2020. július 24-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldtek az Oroszországi Föderáció illetékes hatóságainak a gyanúsított hollétének megállapítása és kihallgatása érdekében. Oroszország elutasította az említett kérelmet. Ezt megelőzően az orosz hatóságok elutasították a 2018-ban hozzájuk intézett, nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során A. Pshonka elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság határozatában ismertetett, A. Pshonkának felróható körülmények, valamint a nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelem korábbi végre nem hajtása jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás folyamatban van.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta, tiszteletben tartották Serhiy Kurchenko védelemhez való jogát és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát, beleértve az ahhoz való alapvető jogot, hogy ügyét észszerű időn belül tárgyalja egy független és pártatlan bíróság. Ezt bizonyítja különösen az, hogy a védelmet 2019. március 28-án értesítették a 42016000000003393. sz. büntetőeljárás keretében folytatott előzetes bírói vizsgálat befejezéséről, és hozzáférést biztosítottak számára az ügyiratokhoz azok megismerése céljából. A Tanács információi szerint az ügyiratok védelem általi megismerése folyamatban van. Az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal emellett 2021. október 11-én tájékoztatta a Serhiy Kurchenko védelmét ellátó ügyvédeket az előzetes bírói vizsgálat befejezéséről és az előzetes bírói vizsgálat ügyirataihoz azok megismerése céljából való hozzáférés biztosításáról. A Tanács tájékoztatást kapott arról, hogy az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a védelem általi áttekintés határidejének megállapítására vonatkozó indítványt nyújtott be a védelem által az előzetes bírói vizsgálat ügyiratainak áttekintése során tanúsított késedelem kezelése érdekében.

Az odesszai fellebbviteli bíróság (Odessa Court of Appeal) a 12014160020000076. sz. büntetőeljárással kapcsolatban a 2020.szeptember 18-i határozatában helyt adott az ügyész fellebbviteli kérelmének, és megelőző intézkedésként elrendelte Serhiy Kurchenko előzetes letartóztatását. A bíróság azt is megállapította, hogy Serhiy Kurchenko 2014-ben elhagyta Ukrajnát, és a tartózkodási helyét nem lehet megállapítani. A bíróság megállapította, hogy Serhiy Kurchenko a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülése érdekében rejtőzködik az előzetes bírói vizsgálatot végző szervek elől. Odessza város Kyivskyi Kerületi Bírósága (Kyivskyi District Court of Odesa City) 2021. december 20-án engedélyezte különleges előzetes bírói vizsgálat lefolytatását a gyanúsított távollétében. Továbbá Odessza város Kyivskyi Kerületi Bírósága 2021. október 20-án elutasította az ügyvédek által benyújtott – az ügyész 2021. július 27-én kelt, az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló határozatának érvénytelenítésére irányuló – fellebbezést.

A Tanács információi szerint az ukrán hatóságok intézkedtek Serhiy Kurchenko felkutatása érdekében. A nemzeti rendőrség Odessza régióbeli főosztálya 2021. május 13-án továbbította a Serhiy Kurchenkóra vonatkozó vörös jelzés kiadására irányuló kérelmet az Interpol és az Europol ukrajnai irodájának. A kérelem elbírálása folyamatban van. A Tanács értesült arról, hogy az ukrán hatóságok 2020. április 29-én nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelmet küldtek az Oroszországi Föderációnak, amely kérelem 2020. július 28-án végrehajtás nélkül érkezett vissza.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a Tanács úgy véli, hogy azon időtartamokat, amelyek során Serhiy Kurchenko elkerüli a vizsgálatot, figyelmen kívül kell hagyni az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog tiszteletben tartásának értékelése szempontjából releváns időtartam kiszámításakor. A Tanács ezért úgy véli, hogy az odesszai fellebbviteli bíróság határozatában ismertetett, Serhiy Kurchenkónak felróható körülmények, valamint a nemzetközi bűnügyi jogsegélyre irányuló kérelem korábbi végre nem hajtása jelentősen hozzájárultak a vizsgálat hosszúságához.

Top