EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 88a051ed-669d-11ed-b14f-01aa75ed71a1

Consolidated text: Az Európai Központi Bank (EU) 2020/637 határozata (2020. április 27.) az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei gyártóinak akkreditációs eljárásáról (EKB/2020/24) (átdolgozás)

02020D0637 — HU — 16.11.2022 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2020/637 HATÁROZATA

(2020. április 27.)

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei gyártóinak akkreditációs eljárásáról (EKB/2020/24)

(átdolgozás)

(HL L 149, 2020.5.12., 12. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2022/2063 HATÁROZATA (2022. október 13.)

  L 276

142

26.10.2022
▼B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2020/637 HATÁROZATA

(2020. április 27.)

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei gyártóinak akkreditációs eljárásáról (EKB/2020/24)

(átdolgozás)I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek a határozatnak az alkalmazásában:

1. 

„létrehozás”: az eurobankjegyek alapvető tervének elrendezéssé, színrebontássá, rajzolattá és nyomólemezekké történő átalakítása, valamint az alapvető tervben javasolt elrendezés és összetevők prototípusainak elkészítése;

2. 

„gyártó”: olyan jogalany, amely képes lehet az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos valamely tevékenység végzésére, azon jogalanyok kivételével, amelyek csak az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeinek szállításában vagy megsemmisítésében vesznek részt;

3. 

„az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység”: a következők bármelyike: az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeinek létrehozása, előállítása, kezelése, megsemmisítése, tárolása, elemzése, gyártási helyszínen belüli belső mozgatása, vagy szállítása;

4. 

„az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység”: az euro alkotóelemeinek az előállítása;

5. 

„gyártási helyszín”: olyan helyiség, amelyet a gyártó az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység végzéséhez használ vagy használhat;

6. 

„az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóeleme”: a következők bármelyike: a) elkészült eurobankjegy; b) részben kinyomtatott eurobankjegy; c) elkészült eurobankjegy-papír; d) részben elkészült eurobankjegy-papír; e) az eurobankjegyek vagy eurobankjegy-papír előállításához használt biztonsági tinta; f) az eurobankjegy-papír előállításához használt szálak és fólia; g) biztonsági pigment; h) biztonsági szenzor; i) a forgalomban lévő eurobankjegyek vagy a forgalomból kivont eurobankjegyek felváltása céljából fejlesztés alatt álló eurobankjegy; j) az EKB által külön megjelölt bármely összetevő vagy kapcsolódó információ; amelyek mind biztonsági védelmet igényelnek, mivel elvesztésük, eltulajdonításuk vagy illetéktelen nyilvánosságra hozataluk sértheti az eurobankjegyek fizetőeszközként fennálló integritását;

7. 

„az euro alkotóeleme”: a következők bármelyike: a) elkészült eurobankjegy; b) részben kinyomtatott eurobankjegy; c) elkészült eurobankjegy-papír; d) részben elkészült eurobankjegy-papír; e) az eurobankjegyek vagy eurobankjegy-papír előállításához használt tinta; f) az eurobankjegy-papír előállításához használt szálak és fólia;

8. 

„akkreditáció”: az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos valamely tevékenység végzésére vonatkozó, a gyártó számára EKB határozat útján megadott engedély;

9. 

„akkreditált gyártó”: az e határozat alapján akkreditációt szerzett gyártó;

10. 

„nemzeti központi bank” (NKB): olyan tagállam nemzeti központi bankja, amelynek a pénzneme az euro;

11. 

„felelős nemzeti központi bank” (NKB): olyan NKB, amely megrendelést adott eurobankjegyek előállítására;

12. 

„akkreditációs követelmény”: az e határozatban vagy bármely kapcsolódó jogi eszközben rögzített, a biztonságra, minőségre, környezetvédelemre, valamint egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó követelmény, etikai vagy helyszínre vonatkozó követelmény vagy bármely más kötelezettség, amely tekintetében az EKB megköveteli, hogy a gyártó annak megfeleljen ahhoz, hogy az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet végezhessen;

13. 

„bizalmas EKB információ”: minden akkreditációs követelmény, – az adathordozótól függetlenül – bármely kapcsolódó adat, vagy bármely védett technikai és/vagy üzleti információkból álló információ, amely „ECB-Confidential” minősítéssel rendelkezik;

14. 

„akkreditációs eljárás”: azon eljárás, amelynek keretében értékelik a gyártók e határozatban rögzített akkreditációs követelményeknek való megfelelését, és amelyre akkor kerül sor, amikor a gyártó akkreditációt kér, valamint amikor az akkreditálás folyamatban van, és amely az e követelményeknek való meg nem felelés esetén szankciókhoz, többek között pénzügyi szankciókhoz vezethet;

▼M1 —————

▼B

17. 

„tanúsítvány”: valamely nemzeti akkreditációs hatóság által akkreditált olyan független tanúsító szervezet által kibocsátott dokumentum, amelynek tanúsítványait elismerik abban a tagállamban, ahol a gyártó található;

18. 

„irányítási rendszer”: azon politikák, folyamatok és eljárások keretrendszere, amelyet a gyártó alakít ki annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi akkreditációs követelménynek megfeleljen;

19. 

„intézkedés”: a gyártó által az akkreditációs követelményeknek való megfelelés érdekében megtett cselekmény;

20. 

„EKB bankjegyek extranet”: az EKB által az akkreditációs követelményekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából létrehozott és működtetett, az akkreditált gyártók számára hozzáférhető informatikai rendszer;

21. 

„megsemmisítés”: olyan cselekmény vagy folyamat, amelynek célja, hogy az euro biztonságos kezelést igénylő valamely alkotóelemét a hamisítók számára minden gyakorlati hasznától megfossza;

▼M1

22. 

„ellenőrzést gyakorló szervezet”: a gyártó ügyviteli, ügyvezető, vagy felügyelő testülete vagy bármely, a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat ( 1 ) 5. cikkének (4) bekezdése értelmében vett jogi személy, amely a gyártót képviselheti, nevében döntéseket hozhat vagy fölötte ellenőrzést gyakorolhat; azon gyártó esetében, amely jogilag és szervezetileg valamely NKB részét képezi, az ellenőrzést gyakorló szervezet az NKB döntéshozó testülete;

▼M1 —————

▼B

29. 

„tintaelőállítás”: az eurobankjegyek kinyomtatásához való felhasználásra kész tinta nyersanyagok és/vagy alaptinta keverése és őrlése révén történő elkészítése. Ez nem foglalja magában a tintához a nyomdászok vagy az eurobankjegy-papírt gyártók által hozzáadott különös összetevőket, ha azok az eredeti tinta súlyának kevesebb mint 12 %-át teszik ki és hozzáadásuk kizárólagos célja a tinta előre meghatározott formuláció szerint történő kezelésének lehetővé tétele, reológiájának vagy árnyalatának módosítása vagy száradásának javítása;

30. 

„jogalany-azonosító”: az ISO 17442 szabványnak megfelelő, valamely jogalanyhoz hozzárendelt alfanumerikus hivatkozási kód;

▼M1

31. 

„független ellenőr”: valamely elismert szervezet, amely jogosult annak értékelésére és megállapítására, hogy a gyártó vállalati megfelelési programja megfelel az etikus üzleti magatartásra vonatkozó elveknek, szabályoknak és eljárásoknak, ideértve az NKB vonatkozó belső részlegét abban az esetben, ha a gyártó jogilag és szervezetileg valamely NKB részét képezi, vagy ha a gyártó külön jogi személynek minősül és az NKB a saját szervezeti egységei felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló ellenőrzést gyakorol az adott jogi személy felett;

▼B

32. 

„ellenőrzés”: a gyártó akkreditációs követelményeknek való megfelelése értékelését célzó eljárás, amely öltheti helyszíni ellenőrzés vagy távoli ellenőrzés formáját, és amely az ezen értékelés megállapításairól szóló jelentéssel zárul;

33. 

„helyszíni ellenőrzés”: az EKB által a gyártási helyszínen lefolytatott ellenőrzés;

34. 

„távoli ellenőrzés”: az EKB által a gyártótól kért dokumentáció értékelése útján, nem az érintett gyártási helyszínen lefolytatott ellenőrzés;

35. 

„munkanap”: minden nap, a szombat és a vasárnap, valamint az EKB honlapján közzétett bármely EKB munkaszüneti nap kivételével;

36. 

„jelentős szabálytalanság”: a következők bármelyike:

a) 

olyan szabálytalanság, amely közvetlen, súlyos és káros hatást gyakorol vagy gyakorolt az euro alkotóelemeivel vagy az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó akkreditációs követelményeknek az akkreditált gyártó általi megfelelésre, vagy erre alkalmas;

b) 

több olyan szabálytalanság, amely önmagában nem minősülne jelentősnek, azonban egyidejű vagy egy adott folyamat tekintetében ismétlődő előfordulása következtében közvetlen, súlyos és káros hatást gyakorol.

2. cikk

Akkreditációs elvek

(1)  
A gyártó csak olyan gyártási helyszínen végez az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet, amelyre az EKB a 7. cikknek megfelelően akkreditációt adott.
(2)  

Az akkreditált gyártó csak az EKB engedélyével vagy a következők valamelyikétől származó megrendelés teljesítése érdekében állíthatja elő vagy szállíthatja le az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeit vagy az euro alkotóelemeit:

a) 

egy másik akkreditált gyártó, amelynek az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeire vagy az euro alkotóelemeire saját, az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységéhez van szüksége;

b) 

valamely felelős NKB;

c) 

a Kormányzótanács határozata alapján valamely jövőbeni eurorendszerbeli NKB;

d) 

az EKB.

(3)  
Az akkreditált gyártó az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet végezheti másik gyártási helyszínen, feltéve, hogy az EKB előzetesen értékelte, hogy az akkreditált gyártó a másik gyártási helyszínen megfelel‐e valamennyi akkreditációs követelménynek, és a másik gyártási helyszín tekintetében akkreditációt adott a gyártónak az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos kért tevékenységre vonatkozóan.
(4)  
A gyártók akkreditáció iránti kérelmének értékelése vagy az akkreditált gyártó akkreditációs követelményeknek való megfelelésének értékelése során az EKB tiszteletben tartja az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elvét. Az EKB értékelése különösen nem vezet kedvezményes bánásmódhoz és nem biztosít versenyelőnyt valamely gyártónak.
(5)  
Az EKB az EKB bankjegyek extraneten keresztül tájékoztatja az akkreditált gyártókat az akkreditációs követelmények minden olyan aktualizálásáról, amelyek az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel és/vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos azon tevékenységet érintik, amelyre a gyártók akkreditációt kaptak.
(6)  
Az akkreditált gyártók a bizalmas EKB információkat az EKB – az EKB bankjegyek extraneten elérhető – titoktartási rendjének megfelelően kezelik.
(7)  
Az EKB az akkreditált gyártóktól kapott bármely releváns információt megoszthat az NKB-kkel.
(8)  
Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeire vagy az euro alkotóelemeire vonatkozó pályázatokon csak az akkreditált gyártók vehetnek részt.
(9)  
Az akkreditált gyártók az EKB előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházzák át vagy engedményezik akkreditációjukat valamely leányvállalatukra, kapcsolt vállalkozásra vagy harmadik félre.
(10)  
Valamennyi akkreditációs eljárás angol nyelven kerül lefolytatásra, kivéve, ha az eljárással vagy a szerződés tárgyával összefüggő kivételes körülmények más nyelv használatát teszik szükségessé.
(11)  
A gyártók viselik az e határozat alkalmazásával kapcsolatban felmerülő összes költséget és kapcsolódó veszteséget.

3. cikk

Akkreditációs követelmények

(1)  

Az akkreditált gyártónak a következő akkreditációs követelményeknek kell megfelelnie:

a) 

az e határozatban vagy bármely kapcsolódó jogi eszközben rögzített, a biztonságra, minőségre, környezetvédelemre, valamint egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó követelmények, amelyek tekintetében az EKB megköveteli, hogy a gyártó annak megfeleljen ahhoz, hogy az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet végezhessen;

b) 

a 4. cikkben rögzített etikai követelmények;

c) 

a helyszínre vonatkozó következő követelmények:

i. 

amennyiben a gyártó nem nyomda, a gyártási helyszínnek az Unió valamely tagállamában vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) valamely tagállamában találhatónak kell lennie; vagy

ii. 

amennyiben a gyártó nyomda, a gyártási helyszínnek az Unió valamely tagállamában találhatónak kell lennie;

d) 

olyan tanúsítvánnyal való rendelkezés, amely rögzíti, hogy az érintett gyártási helyszínen az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos érintett tevékenység tekintetében a gyártó irányítási rendszerei megfelelnek valamennyi következő szabvány követelményeinek:

i. 

az ISO 9001 szabvány;

ii. 

az ISO 14001 szabvány;

iii. 

vagy az ISO 45001 szabvány, vagy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság értékelése sorozat (Occupational Health and Safety Assessment Series – OHSAS) 18001 szabványa 2021. március 11-ig, és ezt követően csak az ISO 45001 szabvány;

▼M1

e) 

a következő tőkemegfelelési követelmények:

i. 

a gyártó nem áll csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt;

ii. 

a gyártó eszközei nem állnak felszámoló vagy bíróság általi vagyonkezelés alatt;

iii. 

a gyártó nem kötött egyezséget hitelezőivel;

iv. 

a gyártó gazdasági tevékenységét nem függesztették fel;

v. 

a gyártóra nem vonatkozik az i-iv. pontban említettekhez hasonló olyan eljárás vagy körülmény, amely az alkalmazandó nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezések értelmében alkalmazandó.

▼B

(2)  
A gyártók az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt követelmények tekintetében elfogadhatnak és végrehajthatnak szigorúbb követelményeket.
(3)  

Amennyiben a gyártó megfelel az (1) bekezdés c) pontjában rögzített, helyszínre vonatkozó követelménynek, azonban üzleti tevékenysége fölött egy az Unió vagy az EFTA tagállamán kívül letelepedett jogalany gyakorol ellenőrzést, az EKB a 6. cikk szerinti akkreditáció iránti kérelem elutasításának vagy az EKB 9. cikk (7) bekezdésének b) pontja szerinti előzetes írásbeli hozzájárulása megadásának mérlegelése során megfelelően figyelembe veszi az alábbiakat:

a) 

az Európai Unió Tanácsának a közös kül- és biztonságpolitika területén elfogadott gazdasági szankciókról szóló határozata vagy rendelete, amely már alkalmazandó, vagy amelynek elfogadását a Tanács tervezi;

b) 

a közös kül- és biztonságpolitika területén elfogadott gazdasági szankciók végrehajtását szolgáló, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusokban előírt, a tagállamokat terhelő kötelezettség, valamint az abból eredő rendelkezések, intézkedések vagy kötelezettségek;

c) 

az Unió jogalkotó szervei, vagy minden olyan tagállam, amelynek a pénzneme az euro, által jóváhagyott nemzetközi megállapodás, valamint az abból következő/eredő rendelkezések, intézkedések vagy kötelezettségek.

(4)  
Az EKB mentesítést adhat az (1) bekezdés c) pontjában foglalt követelmények alól, ha a körülmények ezt indokolják.

▼M1

4. cikk

Etikai követelmények

(1)  

Az akkreditált gyártónak vagy az afölött ellenőrzést gyakorló bármely szervezetnek meg kell felelnie az alábbi etikai követelmények mindegyikének:

a) 

az akkreditált gyártót vagy a fölötte ellenőrzést gyakorló bármely szervezetet nem ítélték el jogerős határozattal 2022. november 16. előtti akkreditáció estében 2017. november 15. után elkövetett, vagy az ezen határozat 5. cikke szerinti akkreditáció iránti kérelem időpontját legfeljebb öt évvel megelőzően elkövetett, itt felsorolt bármely tevékenységért:

i. 

bűnszervezetben való részvétel, ideértve a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló 2008/841/IB kerethatározat 2. cikkében rögzített magatartástípusokat;

ii. 

aktív és passzív korrupció az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény ( 2 ) 3. cikkében, valamint a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB ( 3 ) tanácsi kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint;

iii. 

csalás az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény ( 4 ) 1. cikke értelmében;

iv. 

terrorista bűncselekmények, ideértve az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 5 ) 3–12. cikkében említett bűncselekmények bármelyikét;

v. 

pénzmosás az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) 1. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint;

vi. 

emberkereskedelem, ideértve a 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) 2. cikkében említett szándékos cselekményeket, valamint az irányelv 3. cikkében említett, azokhoz kapcsolódó felbujtást, bűnsegélyt és kísérletet;

vii. 

az Unió, az EKB vagy az NKB-k pénzügyi érdekeit sértő bármely jogellenes tevékenység.

b) 

az akkreditált gyártó vagy a fölötte ellenőrzést gyakorló bármely szervezet nem vett részt 2022. november 16. előtti akkreditáció estében 2017. november 15. után elkövetett, vagy a határozat 5. cikke szerinti akkreditáció iránti kérelem időpontját legfeljebb öt évvel megelőzően elkövetett, itt felsorolt bármely tevékenységben:

i. 

az adófizetési és/vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettségek megszegése, amennyiben ezt jogerős és kötelező erejű bírósági vagy közigazgatási határozat állapítja meg az akkreditált gyártó letelepedése szerinti ország vagy azon tagállam jogi rendelkezései szerint, ahol az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet végzik;

ii. 

súlyos szakmai kötelezettségszegés, ideértve a szakmai feladatok nem teljesítésének súlyos eseteit, amennyiben ezt az illetékes hatóságok megállapították;

iii. 

az érintett piacon a verseny torzítására irányuló megállapodás megkötése, amennyiben ezt az illetékes hatóságok megállapították;

iv. 

minden egyéb olyan tevékenység, amely hatással lehet az eurobankjegyek hatékony fizetőeszközként fennálló integritására.

(2)  
Az akkreditált gyártónak teljes mértékben végrehajtott és működő vállalati megfelelési programot kell létrehoznia és fenntartania az akkreditált gyártási helyszínén végzett valamennyi tevékenység irányítására. Ennek a vállalati megfelelési programnak az akkreditált gyártási helyszínén kívül végzett külső tevékenységekre is vonatkoznia kell, amennyiben ezek a tevékenységek hasonlóak az euro alkotóelemeivel vagy az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos azon tevékenységekhez, amelyre az EKB akkreditációt adott.
(3)  
A (2) bekezdésben említett vállalati megfelelési programnak tartalmaznia kell és meg kell valósítania legalább a következők valamelyikében meghatározott elveket, szabályokat és eljárásokat:
a) 

a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara korrupció elleni küzdelemre vonatkozó szabályainak ( 8 ) 10. cikke;

b) 

a bankjegyekkel kapcsolatos etikai kezdeményezés ( 9 );

c) 

az ISO 37001 szabvány;

d) 

bármely ezekkel egyenértékű program.

▼BII. SZAKASZ

AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

5. cikk

Akkreditáció iránti kérelem

(1)  
A gyártó, amely egy meghatározott gyártási helyszínen az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos valamely tevékenységre vonatkozó akkreditációt kíván szerezni, írásbeli kérelmet nyújt be az EKB-hoz az akkreditációs eljárás megindítása érdekében. Ez az 1. cikk 29. pontjában meghatározott tintaelőállítási tevékenységet folytató gyártókra is vonatkozik.
(2)  

Az akkreditáció iránti írásbeli kérelem a következőket tartalmazza:

a) 

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységnek és az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeinek a leírása vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységnek és az euro alkotóelemeinek leírása;

b) 

a gyártó neve és adott esetben a gyártó nevében az akkreditációt kérő jogalany és annak jogalany-azonosítója, amennyiben rendelkezésre áll;

c) 

azon gyártási helyszín pontos helye és címe, ahol a gyártó az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet végezni kívánja;

d) 

a gyártó jogi képviselői által aláírt írásbeli nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a gyártó az akkreditációs követelményeket bizalmasan fogja kezelni;

e) 

a gyártó vállalkozásának leírása, amely felsorolja az ellenőrzést gyakorló jogalanyokat és azok helyét is;

▼M1

f) 

a gyártó jogi képviselői által aláírt, kitöltött saját nyilatkozat, amelynek mintája az EKB bankjegyek extraneten rendelkezésre áll, és amely megerősíti, hogy a gyártó az e határozat 3. cikke (1) bekezdésének b), d) és e) pontjában rögzített valamennyi követelménynek megfelel;

g) 

független ellenőr által kibocsátott és aláírt írásbeli nyilatkozat vagy tanúsítvány, amely megerősíti a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében említett vállalati megfelelési program végrehajtását és működését;

▼B

h) 

a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában megjelölt tanúsítványok másolata;

i) 

a gyártó azon leányvállalatainak vagy kapcsolt vállalkozásainak leírása, amelyeket be kíván vonni az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységbe;

j) 

azon harmadik felek leírása, a gyártó leányvállalatait vagy kapcsolt vállalkozásait is beleértve, amelyeket a gyártó alvállalkozóként igénybe kíván venni vagy amelyeket a gyártó be kíván vonni az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység végzésébe;

k) 

a gyártó akkreditáció iránti kérelme indokainak és az akkreditáció megadása esetén az eurorendszer számára jelentkező potenciális előnyöknek az összefoglalása.

(3)  
Azon akkreditált gyártónak, amely az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos bármely más tevékenységre vonatkozó akkreditációt kérelmez, írásbeli kérelmet kell benyújtania az EKB-hoz. Az EKB tájékoztatja az akkreditált gyártót a (2) bekezdésben felsorolt konkrét dokumentációról, amelyet az egyes esetekben be kell nyújtani.

6. cikk

Az akkreditációs követelményeknek való megfelelés értékelése

(1)  
Az EKB a gyártó akkreditációs követelményeknek való megfelelésének e cikk szerinti értékelése előtt elutasíthatja az akkreditáció iránti kérelmet, ha megállapítja, hogy az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység, amelyre vonatkozóan akkreditációt kértek, kedvezőtlen hatással lenne az eurobankjegyek integritására és szállítási láncára.

▼M1

(2)  
Az EKB a gyártó 3. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában és 3. cikkének (3) bekezdésében rögzített követelményeknek való megfelelését az e határozat 5. cikkének megfelelően rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján értékeli.

▼B

(3)  
Az EKB kivételes esetekben engedélyezhet a 4. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelési kötelezettségtől való eltérést, amennyiben megállapítja, hogy a gyártó általi meg nem felelés nincs jelentős hatással az akkreditációs követelmények gyártó általi betartására vagy az eurobankjegyek integritására vagy az EKB jó hírnevére.
(4)  
►M1  Amennyiben a gyártó eleget tesz a 3. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában rögzített követelményeknek, vagy a 3. cikk (4) bekezdése alapján számára mentesítést adtak a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt követelménynek való megfelelés alól, az EKB a gyártó rendelkezésére bocsátja a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti akkreditációs követelményeket tartalmazó dokumentációt. ◄ Az EKB továbbá kérdőíveket bocsát a gyártó rendelkezésére, amelyeket a gyártónak ki kell töltenie, feltüntetve, hogy hogyan felel meg az akkreditációs követelményeknek. A gyártó az EKB által megállapított észszerű határidőn belül kitölti és az EKB-nak visszaküldi a kitöltött kérdőíveket. A gyártó feltünteti, hogy intézkedései hogyan felelnek meg a vonatkozó akkreditációs követelményeknek, és kifejezetten felfed minden korlátozást, amely megakadályozhatja, hogy a gyártó megfeleljen az akkreditációs követelményeknek, különösen a gyártási helyszínen elérhetővé nem tehető speciális megsemmisítő létesítmények használatára vonatkozó bármely nemzeti jogszabályt.
(5)  
A gyártó 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti vonatkozó akkreditációs követelményeknek való megfelelésére vonatkozó értékelés részeként az EKB először azt ellenőrzi, hogy a gyártó megfelel-e valamennyi – külön határozatban rögzített – biztonsági követelménynek. A gyártó biztonsági követelményeknek való megfelelésének ellenőrzését követően az EKB ellenőrzi, hogy a gyártó megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban meghatározott további akkreditációs követelményeknek. Valamennyi értékelés történhet helyszíni vagy távoli ellenőrzés formájában, a 11. cikknek megfelelően.
(6)  

Amennyiben szükséges, az EKB felkérheti a gyártót, hogy az EKB által megállapított észszerű határidőn belül nyújtsa be, pontosítsa vagy egészítse ki az alábbiak bármelyikét:

a) 

az 5. cikknek megfelelően benyújtandó dokumentáció;

b) 

a 4. cikknek megfelelően kitöltendő dokumentáció;

c) 

az 5. cikknek megfelelően szolgáltatandó információk.

(7)  
Az EKB elutasítja az akkreditáció iránti kérelmet, ha az hiányos vagy hibás, vagy ha azt az EKB (6) bekezdés szerinti, további információk, pontosítás vagy kiegészítés iránti felszólítása nyomán a határidőn belül nem egészítik ki. Az EKB akkor is elutasítja az akkreditáció iránti kérelmet, ha a kérelem és a benyújtandó dokumentáció hiánytalan, azonban azt mutatja, hogy a gyártó nem felel meg a 3. és a 4. cikkben rögzített követelményeknek.

7. cikk

Az akkreditáció megadása

(1)  
Az EKB akkor adhat akkreditációt a gyártónak egy adott gyártási helyszínen az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos kért tevékenységre vonatkozóan, ha a gyártó sikeresen bizonyította, hogy megfelel a 3. és a 4. cikkben foglalt akkreditációs követelményeknek, vagy ha az EKB a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően eltérést engedélyez.
(2)  
Az EKB az akkreditációt határozat formájában adja meg, amely megjelöli azt a jogalanyt, gyártási helyszínt és az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet, amelyre vonatkozóan az akkreditációt megadták.
(3)  
Az akkreditáció közlését követően az akkreditált gyártó az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos vonatkozó tevékenység kezdő időpontja előtt megfelelő időben tájékoztatja az EKB-t annak érdekében, hogy az EKB az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység során el tudja végezni a vonatkozó ellenőrzéseket.

8. cikk

Az EKB akkreditációs nyilvántartása

(1)  

Az EKB akkreditációs nyilvántartást vezet, amelyet az NKB-k és a jövőbeni eurorendszerbeli NKB-k, továbbá az EKB bankjegyek extraneten keresztül az akkreditált gyártók rendelkezésére bocsát. Az akkreditációs nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) 

az akkreditációt kapott összes gyártó felsorolása;

b) 

minden egyes akkreditált gyártó tekintetében:

i. 

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos azon tevékenység megjelölése, amelyre a gyártó az akkreditációt kapta;

ii. 

az a gyártási helyszín az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységhez, amelyre a gyártó az akkreditációt kapta;

iii. 

az egyes gyártási helyszíneken előállított, az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeire vagy az euro alkotóelemeire vonatkozó információk.

(2)  
Az EKB rendszeresen aktualizálja az akkreditációs nyilvántartást az akkreditált gyártók akkreditációs jogállásával, valamint az akkreditált gyártók által e határozat alapján szolgáltatott információkkal. Az akkreditációs nyilvántartás rendszeres aktualizálása érdekében az EKB az akkreditált gyártóktól, az NKB-któl és a jövőbeni eurorendszerbeli NKB-któl bármely más releváns információt gyűjthet, amelyeket az EKB az akkreditációs nyilvántartásban szereplő információk pontosságának és helytállóságának fenntartása érdekében szükségesnek tart.
(3)  

Ha az EKB a 17. cikk alapján felfüggesztésről szóló határozatot hoz, e határozatnak az akkreditált gyártóval való közlését követően haladéktalanul rögzíti a következő információkat az akkreditációs nyilvántartásban:

a) 

a felfüggesztés hatálya és időtartama;

b) 

az akkreditált gyártó akkreditációs jogállását érintő, a következőkre vonatkozó valamennyi változás:

i. 

a gyártó neve;

ii. 

az érintett gyártási helyszín;

iii. 

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóeleme vagy az euro alkotóeleme, valamint az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység, amely a felfüggesztéssel érintett, a felfüggesztésről szóló határozat megállapításainak megfelelően.

(4)  

Ha az EKB a 18. cikk alapján visszavonásról szóló határozatot hoz, e határozatnak az akkreditált gyártóval való közlését követően a visszavonásról szóló határozat megállapításainak megfelelően haladéktalanul eltávolítja a következő információkat az akkreditációs nyilvántartásból:

a) 

az akkreditált gyártó neve;

b) 

a gyártási helyszín;

c) 

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóeleme vagy az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység;

d) 

az euro alkotóeleme vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység.

(5)  
Az akkreditált gyártó tájékoztatja az EKB-t, ha az akkreditált gyártóra vonatkozóan az akkreditációs nyilvántartásban szereplő információk hiányosak vagy hibásak. Ha az EKB megállapítja, hogy az ilyen információk hiányosak vagy hibásak, az EKB módosítja az akkreditációs nyilvántartást.

9. cikk

Az akkreditált gyártók kötelezettségei az akkreditáció fenntartása érdekében

Az akkreditált gyártónak a következő kötelezettségeknek kell eleget tennie ahhoz, hogy az adott gyártási helyszínre vonatkozó akkreditációját fenntartsa:

1. 

az akkreditációs követelményeket bizalmasan kell kezelnie és tiszteletben kell tartania az EKB bankjegyek extraneten keresztül biztosított valamennyi dokumentum EKB által megadott titoktartási besorolását;

2. 

írásban tájékoztatnia kell az EKB-t a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett tanúsítványok megújításáról vagy módosításáról, és e megújítástól vagy módosítástól számított három hónapon belül rendelkezésre kell bocsátania az új vagy módosított tanúsítvány másolatát;

▼M1

3. 

írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell az EKB-t a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában vagy adott esetben a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében említett akkreditációs követelményekre vonatkozó bármely tanúsítvány visszavonása esetén;

4. 

évente a naptári év végétől számított két hónapon belül rendelkezésre kell bocsátania a következőket:

a) 

a gyártó jogi képviselője által aláírt, kitöltött saját nyilatkozat, amelynek mintája az EKB bankjegyek extraneten rendelkezésre áll, és amely megerősíti, hogy az akkreditált gyártó és a fölötte ellenőrzést gyakorló szervezet megfelel a 4. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában rögzített követelményeknek;

b) 

független ellenőr által kibocsátott és aláírt írásbeli nyilatkozat vagy tanúsítvány, amely a teljes naptári év vonatkozásában megerősíti a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében említett vállalati megfelelési program végrehajtását és működését.

Az akkreditált gyártóknak 2024. február végéig be kell nyújtaniuk az a) pont által megkövetelt első saját nyilatkozatot, valamint a b) pont által megkövetelt, független ellenőr által kiállított és aláírt első írásbeli nyilatkozatot vagy tanúsítványt, mindkét esetben a teljes 2023-as naptári évre kiterjedően.

▼B

5. 

írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell az EKB-t egy megszakítás nélküli 36 hónapos olyan időszak elteltéről, amely alatt az akkreditált gyártó nem végzett az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet, az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeinek megsemmisítése, tárolása, elemzése vagy gyártási helyszínen belüli belső mozgatása kivételével, vagy nem végzett az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet;

6. 

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység végzése esetén a biztonsági követelményeknek megfelelően írásban be kell számolnia az EKB-nak az akkreditált gyártási helyszínén végzett, az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység során az ezen alkotóelemek számát illetően azonosított bármely eltérésről;

7. 

amennyiben a következő tevékenységek bármelyikét kívánja végezni, haladéktalanul tájékoztatnia kell az EKB-t és előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérnie:

a) 

az adott gyártási helyszínen bármely intézkedés olyan módosítása, amely bármely módon érinti vagy érintheti a vonatkozó akkreditációs követelményeknek való megfelelést;

b) 

tulajdonosi szerkezetének megváltoztatása;

c) 

az akkreditált gyártó felszámolására irányuló eljárás vagy bármely hasonló eljárás kezdeményezése;

d) 

üzleti tevékenységének vagy struktúrájának oly módon történő átszervezése, amely érintheti azt a tevékenységet, amely tekintetében az akkreditációt megadták;

e) 

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos olyan tevékenység alvállalkozásba adása, amelyre a gyártó akkreditációval rendelkezik, vagy harmadik felek – az akkreditált gyártó leányvállalatait vagy kapcsolt vállalkozásait is ideértve – bevonása ilyen tevékenységbe, függetlenül attól, hogy az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység alvállalkozásba adására vagy a harmadik felek abban való részvételére az adott gyártási helyszínen vagy más helyszínen fog sor kerülni;

8. 

írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell a felelős NKB-t a 7. pont e) alpontjában felsorolt helyzetek bármelyikének bekövetkezéséről;

▼M1

9. 

írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell az EKB-t a következők bármelyikéről:

a) 

az akkreditált gyártó vagy a fölötte ellenőrzést gyakorló bármely szervezet nem felel meg a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt feltételeknek;

b) 

az akkreditált gyártó vagy a fölötte ellenőrzést gyakorló bármely szervezet bizonyítékkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt bármely magatartás vagy a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt követelmények valamelyikének való meg nem felelés miatt közigazgatási vagy büntetőjogi vizsgálat alatt áll;

c) 

az akkreditált gyártót vagy a fölötte ellenőrzést gyakorló bármely szervezetet jogerős határozattal elítélték a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt valamely tevékenységért;

▼B

10. 

írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell az EKB-t, ha az euro biztonságos kezelést igénylő valamely alkotóelemére vagy az euro valamely alkotóelemére vonatkozó – az EKB által a vonatkozó minőségi követelményekben külön rögzítettek szerinti – minősítési eljárást kíván kezdeményezni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a minősítési eljárás tervezett kezdő és záró időpontjára vonatkozó információkat;

11. 

ki kell alakítania a szükséges eljárásokat annak biztosítására, hogy az akkreditált gyártók részére az EKB bankjegyek extraneten keresztül rendelkezésre álló valamennyi vonatkozó dokumentum legújabb változata megfelelően terjesztésre kerüljön az akkreditált gyártási helyszínen.

10. cikk

Az EKB előzetes írásbeli hozzájárulása

(1)  
Az EKB a 9. cikk 7. pontjában felsorolt tevékenységre vonatkozóan észszerű határidőn belül megadja előzetes írásbeli hozzájárulását, amennyiben a kérelmező akkreditált gyártó valamennyi vonatkozó akkreditációs követelménynek és vonatkozó kötelezettségeknek eleget tett.
(2)  
Az EKB előzetes írásbeli hozzájárulását megadhatja azzal a feltétellel, hogy az akkreditált gyártó betart minden olyan korlátozást vagy kötelezettséget, amelyet az EKB a kérelmező akkreditált gyártó számára előír.
(3)  
Az EKB megtagadhatja az előzetes írásbeli hozzájárulást, amennyiben megállapítja, hogy az akkreditált gyártó akkreditációs követelményeknek vagy kötelezettségeknek való megfelelésre vonatkozó képességét veszélyezteti, ha az akkreditált gyártó a 9. cikk 7. pontjában felsorolt valamely tevékenységet végez.

11. cikk

Ellenőrzések

(1)  
Az EKB helyszíni ellenőrzések vagy távoli ellenőrzések végzése révén értékeli, hogy az akkreditált gyártó megfelel-e az akkreditációs követelményeknek.
(2)  
Az EKB távoli ellenőrzést végez az EKB által kért minden olyan dokumentációval kapcsolatban, amely releváns az akkreditált gyártó vonatkozó akkreditációs követelményeknek való megfelelésének értékelése szempontjából. Az EKB által az akkreditált gyártóhoz intézett, dokumentáció iránti kérelem csak akkor minősül távoli ellenőrzésnek, ha a kérelem kifejezetten hivatkozik a távoli ellenőrzésre.
(3)  
Az EKB előre bejelentett és előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket is végezhet.
(4)  
A helyszíni ellenőrzés során az EKB értékeli, hogy az akkreditált gyártó a gyártási helyszínen megfelel-e a vonatkozó akkreditációs követelményeknek.
(5)  
Az EKB a bejelentett helyszíni ellenőrzést az akkreditált gyártóval előzetesen egyeztetett időpontban kezdi meg. Az akkreditált gyártónak biztosítania kell, hogy az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos vonatkozó tevékenységet az ellenőrzés során a gyártási helyszínen végezzék.
(6)  
Az EKB úgy határozza meg a bejelentett vagy be nem jelentett helyszíni ellenőrzés időtartamát, hogy az biztosítsa, hogy elegendő információt szereznek az akkreditált gyártó valamennyi akkreditációs követelménynek való megfelelésének értékeléséhez. Az EKB felfüggesztheti a folyamatban levő helyszíni ellenőrzést annak érdekében, hogy lehetővé tegye az akkreditált gyártó számára a vonatkozó akkreditációs követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos bizonyítékok rendelkezésre bocsátását.
(7)  
Az akkreditált gyártó hozzáférést biztosít az EKB számára a gyártási helyszín minden területéhez és minden olyan dokumentumhoz, amelyet az EKB az ellenőrzés szempontjából relevánsnak ítél.
(8)  
Az akkreditált gyártó a helyszíni ellenőrzés megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább tíz munkanappal vagy az EKB által meghatározott eltérő időpontban visszajuttat az EKB-nak az ellenőrzéshez szükséges minden dokumentációt, így például az EKB bankjegyek extraneten elérhető, kitöltött ellenőrzési kérdőívet vagy bármely más dokumentációt, amelyet az EKB az ellenőrzés előtt az akkreditált gyártónak megküldött.

12. cikk

A szabálytalanság esetei

(1)  

Az akkreditált gyártó részéről szabálytalanságnak minősül az alábbiak bármelyike:

a) 

a 3. cikk (1) bekezdésében felsorolt akkreditációs követelmények valamelyikének való nem felelés;

b) 

a szabálytalanság korábban azonosított esetei tekintetében az EKB-val egyeztetett javítások határidőn belüli végrehajtásának elmulasztása;

c) 

a 9. cikkben felsorolt kötelezettségek valamelyikének nem teljesítése;

d) 

az EKB részére a gyártási helyszínhez vagy az EKB által az ellenőrzéshez szükségesnek ítélt dokumentumokhoz való haladéktalan hozzáférés biztosításának megtagadása;

e) 

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeire vonatkozó nyilvántartásban mutatkozó, a biztonsági követelmények akkreditált gyártó általi megszegésével összefüggő eltérés;

f) 

az e határozat szerinti bármely eljárás keretében bizonyítottan hamis vagy félrevezető nyilatkozatnak, illetve bizonyítottan hamisított dokumentumnak az EKB-hoz vagy adott esetben az NKB-hoz való benyújtása;

g) 

az e határozattal összefüggő bármely dokumentum titoktartási besorolásának tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség megszegése.

(2)  
Az EKB a szabálytalanságról való tudomásszerzést követő észszerű határidőn belül értesíti az akkreditált gyártót a 3. és 4. cikkben felsorolt vonatkozó akkreditációs követelményeknek vagy a 9. cikkben foglalt kötelezettségeknek való meg nem felelés eseteiről.
(3)  
Az akkreditált gyártó az EKB-val a 13. cikk (3) bekezdésének megfelelően egyeztetett határidőn belül orvosolja a szabálytalanság eseteit.

13. cikk

Az ellenőrzés eredménye

(1)  

Az EKB az alábbi időtartamok valamelyikén belül előzetes ellenőrzési jelentést küld az akkreditált gyártónak, amelyben megjelöli az akkreditációs követelményeknek való meg nem felelés ellenőrzés során azonosított eseteit:

a) 

a vonatkozó helyszíni ellenőrzés befejezésétől számított 30 munkanap;

b) 

a távoli ellenőrzés részeként a releváns dokumentációnak az EKB általi kézhezvételétől számított 40 munkanap, különösen a 9. cikkben rögzített kötelezettségek vonatkozásában.

(2)  
Az előzetes ellenőrzési jelentésben az EKB az akkreditált gyártónak szóló ajánlásokat fogalmazhat meg. Ezek az ajánlások az akkreditációs követelményeknek egyébként megfelelő valamely intézkedés fejlesztésére vonatkozó javaslatokat jelentenek.
(3)  
Az akkreditált gyártónak az előzetes ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanap áll rendelkezésre arra, hogy írásban közölje az EKB-val az ellenőrzés során azonosított szabálytalanság eseteire és a (2) bekezdésnek megfelelően megfogalmazott ajánlásokra vonatkozó megállapításait. Az akkreditált gyártó részletes információkkal szolgál a szabálytalanság esetei tekintetében végrehajtani tervezett intézkedésekről, az ezen intézkedések végrehajtására vonatkozó határidőkkel együtt. Az EKB értékeli a javaslatokat és határidőket állapít meg, amelyeknek arányosaknak kell lenniük a szabálytalanság súlyosságával.
(4)  

Az EKB a következők valamelyikének bekövetkezésétől számított 40 munkanapon belül az akkreditált gyártó rendelkezésére bocsátja az ellenőrzési jelentést:

a) 

az akkreditált gyártó által az előzetes ellenőrzési jelentésre tett írásbeli észrevételek és az EKB által az értékelése véglegesítése érdekében kért bármely más releváns információ EKB általi kézhezvétele;

b) 

az előzetes ellenőrzési jelentésre vonatkozó írásbeli észrevételek megtételére nyitva álló határidők lejárta, amennyiben nem érkeztek ilyen észrevételek.

(5)  
Az EKB az ellenőrzési jelentésben rögzíti az ellenőrzés megállapításait, a vonatkozó ellenőrzési dokumentációt, az akkreditált gyártótól kapott észrevételeket, az akkreditált gyártó által végrehajtani tervezett tevékenységek, intézkedések vagy fejlesztések értékelését és a végrehajtásra vonatkozó kapcsolódó határidőket. Az ellenőrzési jelentés az ellenőrzés eredménye alapján következtetéseket von le arra nézve, hogy az akkreditált gyártó megfelel-e az akkreditációs követelményeknek, illetve a javasolt határidőkön belül megfelelhet-e azoknak, valamint, hogy az EKB meghozza-e a 16–18. cikkben említett valamely határozatot.
(6)  
A (4) bekezdésben említett ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül az akkreditált gyártó az e jelentés tartalmára vonatkozó írásbeli észrevételeket nyújthat be az EKB-nak.
(7)  
Az EKB megvizsgálja az akkreditált gyártótól érkezett észrevételeket és az ellenőrzési jelentés következtetéseinek végrehajtásával és az akkreditált gyártó – valamint adott esetben az összes többi akkreditált gyártó – tájékoztatásával befejezi az ellenőrzést.
(8)  
A 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően helyszíni vagy távoli utólagos ellenőrzések végezhetők annak ellenőrzése érdekében, hogy az ellenőrzési jelentésben foglalt intézkedéseket ténylegesen végrehajtják és azok megfelelnek a vonatkozó akkreditációs követelményeknek.
(9)  
Az akkreditációs követelményeket érintő olyan jelentős szabálytalanság esetén, amely az EKB sürgős döntését teszi szükségessé, és amelyről észszerűen feltételezhető, hogy indokolja a 17. cikk szerinti felfüggesztésről szóló határozat vagy a 18. cikk szerinti visszavonásról szóló határozat meghozatalát, az EKB dönthet az (1)–(3) bekezdésben leírt folyamat lerövidítéséről, amely esetben legfeljebb öt munkanapot biztosít az akkreditált gyártónak az adott jelentős szabálytalanság eseteire vonatkozó észrevételek megtételére. Az EKB az ilyen sürgősséget megindokolja.
(10)  
Az EKB dönthet az ebben a cikkben rögzített határidők meghosszabbításáról.

14. cikk

Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység azonnali leállításáról szóló határozat

(1)  
Amennyiben az EKB olyan jelentős szabálytalanságot azonosít, amelynek következtében az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei elveszhetnek, azokat eltulajdoníthatják, vagy euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeire vonatkozó olyan információkat hozhatnak illetéktelenül nyilvánosságra, amelyek azonnali korrekciós intézkedés hiányában sérthetik az eurobankjegyek fizetőeszközként fennálló integritását, az EKB kötelezheti az akkreditált gyártót, hogy a jelentős szabálytalanság orvoslásáig azonnali hatállyal állítsa le az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos érintett tevékenységet. Ilyen esetben az akkreditált gyártó az EKB előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem kezdhet újra semmilyen, az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységet.
(2)  
Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos valamely tevékenység azonnali hatállyal történő leállítására köteles akkreditált gyártó az EKB rendelkezésére bocsátja az azon más akkreditált gyártókra vonatkozó információkat, amelyeket vevőként vagy szállítóként közvetetten érinthet az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység leállítása. Az EKB emellett kötelezheti az akkreditált gyártót a 18. cikk (5) bekezdésében említett intézkedések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység leállításának tartama alatt ne legyenek birtokában az euro biztonságos kezelést igénylő meghatározott alkotóelemei.
(3)  
Az EKB tájékoztatja a (2) bekezdésben említett, potenciálisan érintett akkreditált gyártókat arról, ha valamely akkreditált gyártó az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos valamely tevékenysége az (1) bekezdés alapján leállításra kerül. Ebben az esetben az EKB értesíti ezeket az akkreditált gyártókat, amennyiben változás történt azon akkreditált gyártó jogállásában, amelynek az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységét az (1) bekezdés alapján leállították.
(4)  
A 16–18. cikk alapján hozott határozatok sérelme nélkül az EKB haladéktalanul véget vet az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység leállításának, amennyiben a 11. cikk alapján lefolytatott ellenőrzés megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említett valamennyi jelentős szabálytalanságot orvosolták.III. SZAKASZ

A SZABÁLYTALANSÁG KÖVETKEZMÉNYEI

15. cikk

Az EKB szabálytalanság tárgyában hozott határozatai

(1)  

Az akkreditált gyártó által elkövetett szabálytalanság esetén az EKB a 16–19. cikkben említett határozatokat hozhatja. E határozatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

a) 

a szabálytalanság, és adott esetben az akkreditált gyártó által tett észrevételek;

b) 

a gyártási helyszín, az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóeleme és/vagy az euro alkotóeleme, valamint az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel és/vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység, amelyre a határozat vonatkozik;

c) 

a határozat hatálybalépésének napja, és adott esetben az alábbiak közül egy vagy mindkettő:

i. 

a határozat lejártának napja;

ii. 

azon körülmények, amelyek esetén a határozat lejár;

d) 

adott esetben a szabálytalanság orvoslására kitűzött határidő;

e) 

a határozat indokolása.

(2)  

A határozatnak arányosnak kell lennie a szabálytalanság adott esetének súlyosságával és figyelembe kell vennie a következőket:

a) 

az akkreditált gyártó más szabálytalanságok előfordulása és korrigálása terén tanúsított múltbeli magatartása;

b) 

az akkreditált gyártó által a szabálytalanság adott esetével kapcsolatban adott releváns magyarázatok;

c) 

annak leírása, hogy az akkreditált gyártó hogyan orvosolta vagy tervezi orvosolni a szabálytalanság adott esetét.

(3)  
A határidők meghatározása során az EKB biztosítja, hogy a határidők arányosak legyenek a szabálytalanság adott esetének súlyosságával.
(4)  
Az EKB írásban tájékoztatja az érintett akkreditált gyártót az általa hozott határozatról.
(5)  
Az EKB többek között az akkreditációs nyilvántartás útján vagy írásban tájékoztathatja az NKB-ket és a többi érintett akkreditált gyártót a 16–19. cikk alapján hozott határozatokról. Az EKB által adott tájékoztatás tartalmazhatja az akkreditált gyártó kilétét, a szabálytalanság típusát és jellegét és adott esetben a határozat érvényességét.

16. cikk

Figyelmeztető határozat

(1)  

Az EKB az alábbi esetekben figyelmeztető határozatot hozhat az akkreditált gyártó tekintetében:

a) 

jelentős szabálytalanság;

b) 

szabálytalanságok ismétlődő előfordulása;

c) 

a szabálytalanság megfelelő időben történő, eredményes kiküszöbölésének elmaradása.

(2)  
A figyelmeztető határozatnak fel kell tüntetnie, hogy a szabálytalanság megadott határidőn belül való kiküszöbölésének elmaradása esetén a 17. vagy a 18. cikk alkalmazandó-e.
(3)  
Ha az EKB megállapítja, hogy az azonosított szabálytalanság súlyosságára figyelemmel a figyelmeztető határozat önmagában nem rendelkezik elegendő visszatartó erővel, a 17. vagy 18. cikk szerinti határozatot hoz.

17. cikk

Új megrendelésekkel kapcsolatos felfüggesztésről szóló határozat

(1)  
Ha az akkreditált gyártó nem tesz eleget a 14. cikk szerinti, az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység azonnali leállításáról szóló határozatnak, az EKB felfüggesztésről szóló határozatot hozhat az akkreditált gyártóval szemben. Az akkreditált gyártó nem fogadhat el új megrendeléseket mindaddig, amíg a felfüggesztésről szóló határozatot vissza nem vonják.
(2)  
Ha az akkreditált gyártó a megjelölt határidőn belül nem orvosol valamely, a 16. cikk szerinti figyelmeztető határozatban megjelölt szabálytalanságot, az EKB felfüggesztésről szóló határozatot hozhat az akkreditált gyártóval szemben. Az akkreditált gyártó befejezheti a folyamatban levő, előállításra vonatkozó megrendeléseket, azonban nem fogadhat el új megrendeléseket mindaddig, amíg a felfüggesztésről szóló határozatot vissza nem vonják.
(3)  
A felfüggesztésről szóló határozatnak fel kell tüntetnie, hogy a szabálytalanság megadott határidőn belül való orvoslásának elmaradása esetén a 18. cikk alkalmazandó-e.
(4)  
Ha az EKB megállapítja, hogy az azonosított szabálytalanság súlyosságára figyelemmel a felfüggesztésről szóló határozat önmagában nem rendelkezik elegendő visszatartó erővel, a 18. cikk szerinti visszavonásról szóló határozatot hozhat.
(5)  
A felfüggesztésről szóló határozat csak akkor vonható vissza, ha a 11. cikk szerinti ellenőrzés megállapítja, hogy valamennyi érintett szabálytalanságot orvosolták.

18. cikk

Az akkreditáció visszavonásáról szóló határozat

(1)  
Az EKB visszavonásról szóló határozatot hozhat, ha az akkreditált gyártó nem tesz eleget a 17. cikk szerinti felfüggesztésről szóló határozatnak.
(2)  

Az EKB az alábbi esetekben hoz visszavonásról szóló határozatot:

a) 

az akkreditált gyártó kéri az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel és/vagy az euro alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenysége új gyártási helyszínre való áthelyezését. Ebben az esetben a visszavonás hatálya kiterjed a régi gyártási helyszínre, amelyről az adott tevékenységet áthelyezik;

b) 

az akkreditált gyártó tulajdonosi szerkezetében bekövetkező változás, amennyiben e változás közvetlenül vagy közvetetten lehetővé teheti a tervezett tulajdonosi szerkezetbeli változással érintett valamely szervezet számára, hogy az e határozattal, alkalmazandó jogi aktusokkal vagy az EKB-t vagy egy vagy több NKB-t vagy egy vagy több akkreditált gyártót érintő szerződéses megállapodásokkal összefüggő bizalmas EKB információkhoz férjen hozzá;

c) 

az akkreditált gyártó akkreditáció visszavonása iránti kérelme.

(3)  

Az EKB visszavonásról szóló határozatot hozhat, ha úgy értékeli, hogy a visszavonás a következők bármelyikének figyelembevételével szükséges:

a) 

egy adott szabálytalanság súlyossága;

b) 

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei vagy az euro alkotóelemei tényleges vagy potenciális elvesztésének vagy eltulajdonításának nagyságrendje;

c) 

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos információk illetéktelen közzétételéből következő pénzügyi vagy hírnévromlásból eredő kár bekövetkezése;

d) 

az akkreditált gyártó válaszának, a szabálytalanság esetének enyhítésére való kapacitásának és képességének megfelelősége;

e) 

az a tény, hogy a gyártási helyszínen fennálló bizonyos körülmények sérthetik az eurobankjegyek fizetőeszközként fennálló integritását.

(4)  
Az EKB a visszavonásról szóló határozatot hozhat olyan akkreditált gyártó vonatkozásában, amely 36 hónapos megszakítás nélküli időszak alatt nem állította elő az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeit vagy az euro alkotóelemeit. Amennyiben az EKB ezen az alapon hoz visszavonásról szóló határozatot, figyelembe veszi az akkreditált gyártó sajátos körülményeit.
(5)  
Amennyiben a visszavonásról szóló határozat hatálybalépését követően az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeinek az akkreditált gyártó általi birtoklása kockára teheti az eurobankjegyek fizetőeszközként fennálló integritását, az EKB a gyártót intézkedések megtételére – így az euro biztonságos kezelést igénylő meghatározott alkotóelemeinek megsemmisítésére vagy ezen alkotóelemeknek az EKB-hoz vagy valamely NKB-hoz történő beszállítására – kötelezheti annak biztosítása érdekében, hogy a visszavonás hatálybalépését követően a gyártónak ne legyenek birtokában az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei. Az EKB helyszíni ellenőrzéseket végezhet ezen intézkedések tényleges végrehajtásának ellenőrzése érdekében.
(6)  
A visszavonásról határozat meghatározza azt az időpontot, amelyet követően a gyártó ismét kérheti az akkreditációt. Ezt az időpontot a visszavonáshoz vezető körülmények alapján határozzák meg, és az nem lehet korábban, mint a visszavonásról szóló határozat hatálybalépésétől számított egy év.

19. cikk

Pénzügyi szankciók az eurobankjegyek vagy az eurobankjegy-papír mennyiségének eltérései esetén

(1)  

Amennyiben a 9. cikk 6. pontjának megfelelően a részben kinyomtatott vagy elkészült eurobankjegyek vagy a részben elkészült vagy elkészült eurobankjegy-papír mennyiségében mutatkozó eltérést hoznak az EKB tudomására vagy az az akkreditált gyártó gyártási helyszínén az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos valamely tevékenység során bekövetkezik, az EKB – a 16., 17. és 18. cikk szerinti határozat meghozatala mellett – pénzügyi szankciót szabhat ki az akkreditált gyártóra a következő megerősített esetekben:

a) 

az akkreditált gyártó nem azonosította ezt az eltérést;

b) 

az akkreditált gyártó nem jelentette az eltérést a 9. cikk 6. pontjának megfelelően;

c) 

az akkreditált gyártó jelentette az eltérést a 9. cikk 6. pontjának megfelelően, azonban ezt követően a biztonsági követelményekről szóló külön határozatban megállapított határidőn belül nem azonosította és jelentette az EKB-nak az eltérés okát.

(2)  
A pénzügyi szankcióról szóló határozat meghozatala előtt az EKB ellenőrzi, hogy a részben kinyomtatott vagy elkészült eurobankjegyek vagy a részben elkészült vagy elkészült eurobankjegy-papír mennyiségében mutatkozó eltérés a külön határozatban rögzített biztonsági követelményeknek való meg nem felelés következménye-e.
(3)  

A megerősített eltérés vonatkozásában kiszabandó pénzügyi szankció összegének meghatározása során az EKB az alábbiak egyikének névértékét veszi figyelembe:

a) 

a részben kinyomtatott vagy elkészült eurobankjegyek;

b) 

a potenciális eurobankjegyek, amelyeket a részben elkészült vagy elkészült eurobankjegy-papír felhasználásával ki lehetett volna nyomtatni.

(4)  
Az EKB a biztonsági követelményeknek az egyes konkrét esetekben való meg nem felelés súlyosságára figyelemmel alkalmazhat a (3) bekezdés alapján meghatározott névértéktől vagy egyenértékű névértéktől eltérő összegű pénzügyi szankciót.
(5)  
Az EKB semmilyen körülmények között nem szabhat ki 500 000 eurót meghaladó összegű pénzügyi szankciót.
(6)  
A pénzügyi szankciókról szóló határozat meghozatala során az EKB a 2532/98/EK rendeletben és a 2157/1999/EK európai központi banki rendeletben (EKB/1999/4) ( 10 ) rögzített eljárásokat követi.

20. cikk

Hatáskörök átruházása és továbbruházása

(1)  
A Kormányzótanács a gyártó akkreditációjával kapcsolatos, a 6. cikk (1), (3) és (7) bekezdése, a 7. cikk, a 10. cikk, a 14. cikk (1) és (4) bekezdése és a 16–19. cikk szerinti valamennyi határozat meghozatalára vonatkozó hatáskört átruházza az Igazgatóságra.
(2)  
Az Igazgatóság a gyártó akkreditációjával kapcsolatos, a 6. cikk (1), (3) és (7) bekezdése, valamint a 7. cikk szerinti valamennyi határozat meghozatalára vonatkozó hatáskört továbbruházhatja valamely tagjára.
(3)  

Az Igazgatóság továbbruházhatja az operatív szintre a következőkre vonatkozó hatáskört:

a) 

az EKB előzetes írásbeli hozzájárulásának a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelő megadása azokban az esetekben, amikor az akkreditált gyártó a 3. és a 4. cikk szerinti valamennyi vonatkozó akkreditációs követelménynek és a 9. cikk szerinti valamennyi vonatkozó kötelezettségnek megfelel;

b) 

az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenység azonnali leállításáról szóló határozatok meghozatala a 14. cikknek megfelelően.

(4)  
Az Igazgatóság tájékoztatja a Kormányzótanácsot minden olyan határozatról, amelynek meghozatalára az e cikk szerinti hatáskör-átruházás vagy továbbruházás alapján került sor.

21. cikk

Felülvizsgálati eljárás

(1)  

Az EKB értékeli a gyártó által e határozattal kapcsolatban benyújtott kérelmeket és szolgáltatott információkat, és a gyártót az alábbiak egyikének kézhezvételétől számított 50 munkanapon belül írásban értesíti a kérelem elfogadására vagy elutasítására vonatkozó határozatáról, illetve a kapott információk érvényességéről:

a) 

az akkreditáció iránti kérelem;

b) 

az EKB által kért, a gyártó által nyújtott bármely további információ vagy tájékoztatás.

(2)  

A gyártó az EKB alábbi határozatainak felülvizsgálata iránti kérelmet nyújthat be a Kormányzótanácshoz:

a) 

a 6. cikk (1) és (7) bekezdése, valamint a 7. cikk alapján hozott határozat;

b) 

a 14. cikk, valamint a 16–18. cikk alapján hozott határozat.

A gyártónak a felülvizsgálat iránti kérelmet az (1) bekezdésben említett határozat közlésétől számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A gyártónak meg kell indokolnia a kérelmét, és meg kell adnia az azt alátámasztó valamennyi információt.

(3)  
A felülvizsgálatnak nincs felfüggesztő hatálya. Kivételesen, amennyiben a gyártó kifejezetten kéri, hogy a felülvizsgálat felfüggesztő hatállyal rendelkezzen, és e kérelmét megindokolja, a Kormányzótanács felfüggesztheti a felülvizsgálatra kerülő határozat alkalmazását.
(4)  
A Kormányzótanács a gyártó felülvizsgálati iránti kérelmére figyelemmel vizsgálja felül az (1) bekezdésben említett határozatot. Ha a Kormányzótanács megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említett határozat ebbe a határozatba ütközik, elrendeli a szóban forgó eljárás megismétlését vagy végleges határozatot hoz. Ha a Kormányzótanács megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említett határozat nem ütközik ebbe a határozatba, elutasítja a gyártó felülvizsgálati iránti kérelmét. A gyártót a felülvizsgálat eredményéről a felülvizsgálat iránti kérelem EKB általi kézhezvételétől számított 60 munkanapon belül írásban értesítik. A Kormányzótanács határozatának tartalmaznia kell az annak alapjául szolgáló indokokat.
(5)  
Az Európai Unió Bírósága kizárólagos hatáskörrel rendelkezik e határozattal kapcsolatos, az EKB és valamely gyártó közötti jogviták tekintetében. Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően felülvizsgálati eljárásnak van helye, a gyártónak be kell várnia a Kormányzótanács felülvizsgálat tárgyában hozott határozatát, mielőtt az ügyet a Bíróság elé terjesztené. A Szerződésben meghatározott határidők a felülvizsgálatról szóló határozat kézhezvételekor kezdődnek meg.
(6)  
Az (1)–(4) bekezdéstől eltérően a 19. cikk szerinti pénzügyi szankciók kiszabásáról szóló határozatok felülvizsgálati eljárását a 2532/98/EK rendeletnek és a 2157/1999/EK rendeletnek (EKB/1999/4) megfelelően kell lefolytatni.
(7)  
Kölcsönös megállapodás esetén az EKB és a gyártó az e határozat alkalmazásával kapcsolatos bármely vitát választottbíráskodás útján is rendezheti. Az EKB és valamely akkreditált gyártó közötti valamennyi vitát véglegesen a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választottbírósági szabályai alapján, az e szabályoknak megfelelően kinevezett egy vagy több választottbíró révén kell rendezni. A választottbíráskodás nyelve az angol.IV. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)  
Az EKB/2013/54 határozat 2021. május 18-tól hatályát veszti.
(2)  
A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat erre a határozatra történő hivatkozásként, a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

23. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)  
Az EKB/2013/54 határozat az e határozat hatálybalépését követő tizenkét hónapig továbbra is alkalmazandó.
(2)  
Az EKB/2013/54 határozat alapján akkreditációt vagy ideiglenes akkreditációt kapott akkreditált gyártók e határozat hatálybalépésének napjától az e határozat alapján akkreditáltnak tekintendők.
(3)  

Az EKB/2013/54 határozat alapján megadott akkreditációkkal kapcsolatos valamennyi kezdeményezett vagy folyamatban levő eljárást e határozattal összhangban kell befejezni, így különösen a következőkkel kapcsolatban kezdeményezett vagy folyamatban levő eljárásokat:

a) 

a 11. cikk szerinti első vagy utólagos biztonsági vagy minőségi ellenőrzések;

b) 

az akkreditációs követelményeknek való megfelelés értékelése a 6. cikk alapján;

c) 

az akkreditációk megadása a 7. cikk alapján;

d) 

a 16–19. cikk szerinti határozatok kibocsátása;

e) 

az a)–d) pont szerinti intézkedések vagy határozatok felülvizsgálata.

Valamennyi kezdeményezett vagy folyamatban levő eljárást az (1) bekezdésben említett időtartam leteltéig be kell fejezni.

24. cikk

Hatálybalépés

(1)  
Ez a határozat a címzettekkel történő közlése napján lép hatályba.
(2)  
Ezt a határozatot 2021. május 18-tól kell alkalmazni.
(3)  
A 4. cikket és a 9. cikk 4. pontját 2022. november 16-tól kell alkalmazni.

25. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a címzettjei az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeinek és az euro alkotóelemeinek gyártói és akkreditált gyártói.
I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett határozat

és annak módosításai (hivatkozás a 22. cikkben)EKB/2013/54 határozat (2013. december 20.) az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról és az EKB/2008/3 határozat módosításáról (HL L 57., 2014.2.27., 29. o.).

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/955 határozata (2016. május 6.) az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról (EKB/2016/12) (HL L 159., 2016.6.16., 19. o.).

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/1734 határozata (2016. szeptember 21.) az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról (EKB/2016/25) (HL L 262., 2016.9.29., 30. o.).
II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázatAz EKB/2013/54 határozat

Ez a határozat

I. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

1. cikk

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (3), (4), (7) és (11) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

18. cikk (4) bekezdés

2. cikk (5) bekezdés a) pont

3. cikk (1) bekezdés a) pont és 3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés b) pont

2. cikk (5) bekezdés b) pont

3. cikk (1) bekezdés c) pont

2. cikk (6) bekezdés

3. cikk (4) bekezdés

2. cikk (7) bekezdés

2. cikk (8) bekezdés

2. cikk (8) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (9) bekezdés

2. cikk (11) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

19. cikk (1) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

19. cikk (2) bekezdés

20. cikk (3) bekezdés

4. cikk

II. SZAKASZ – AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

II. SZAKASZ – AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

4. cikk (1) bekezdés

5. cikk (1) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés a) pont

5. cikk (2) bekezdés a) és c) pont

4. cikk (2) bekezdés b) pont

5. cikk (2) bekezdés d) pont és 9. cikk 1. pont

4. cikk (2) bekezdés c) pont

5. cikk (2) bekezdés f) pont

4. cikk (3) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés h) pont és 3. cikk (1) bekezdés d) pont

-

5. cikk (2) bekezdés b), e), g), i), j) és k) pont

5. cikk (3) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés és 5. cikk (3) bekezdés első mondat

6. cikk (2) és (6) bekezdés

4. cikk (5) bekezdés és 5. cikk (3) bekezdés második mondat

6. cikk (7) bekezdés

5. cikk (1) bekezdés

6. cikk (4) bekezdés első, második, harmadik és negyedik mondat

5. cikk (2) bekezdés

6. cikk (4) bekezdés negyedik mondat

6. cikk (1), (3) és (5) bekezdés

6. cikk (1) bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

6. cikk (2) bekezdés

11. cikk (1) bekezdés

6. cikk (3) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

7. cikk

8. cikk

9. cikk 8., 9., 10. és 11. pont

III. SZAKASZ – ELLENŐRZÉSEK ÉS NKB ÁLTALI CÉLZOTT BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK

III. SZAKASZ – A SZABÁLYTALANSÁG KÖVETKEZMÉNYEI

9. cikk (1) bekezdés

11. cikk (1) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés

11. cikk (2) bekezdés

9. cikk (3) bekezdés, első mondat

11. cikk (4) bekezdés

9. cikk (3) bekezdés, második mondat

9. cikk (4) bekezdés, első és harmadik mondat

11. cikk (3) bekezdés

9. cikk (4) bekezdés, második mondat

11. cikk (5) bekezdés első mondat

11. cikk (5) bekezdés második mondat

11. cikk (6) és (7) bekezdés

9. cikk (5) bekezdés

11. cikk (8) bekezdés

9. cikk (6) bekezdés

10. cikk (1) bekezdés

12. cikk (2) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

10. cikk (3) bekezdés, bevezető fordulat, valamint b) és c) pont

13. cikk (1) bekezdés

10. cikk (3) bekezdés a) pont

10. cikk (3) bekezdés, második és harmadik mondat

13. cikk (5) bekezdés

10. cikk (4) bekezdés

13. cikk (3) és (4) bekezdés

10. cikk (4) bekezdés második mondat

13. cikk (7) bekezdés

10. cikk (5) bekezdés, első mondat

13. cikk (8) bekezdés

10. cikk (5) bekezdés, második mondat

13. cikk (6) bekezdés

10. cikk (6) bekezdés

13. cikk (9) bekezdés

10. cikk (7) bekezdés

13. cikk (10) bekezdés

11. cikk

IV. SZAKASZ – FOLYAMATOS KÖTELEZETTSÉGEK

IV. SZAKASZ – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk (1) bekezdés

2. cikk (6) bekezdés

12. cikk (2) bekezdés, első mondat

9. cikk 2. pont

12. cikk (2) bekezdés, második mondat

9. cikk 3. pont

9. cikk 4. pont

12. cikk (3) bekezdés a) pont

9. cikk 7. pont a) alpont

12. cikk (3) bekezdés b) pont

9. cikk 7. pont a) alpont

12. cikk (3) bekezdés c) pont

9. cikk 7. pont b) alpont

12. cikk (3) bekezdés d) pont

9. cikk 7. pont c) alpont

12. cikk (3) bekezdés e) pont

9. cikk 7. pont d) alpont

12. cikk (3) bekezdés f) és g) pont, valamint 12. cikk (4) bekezdés, első mondat

9. cikk 7. pont e) alpont és 9. cikk 8. pont

12. cikk (4) bekezdés, második és harmadik mondat

12. cikk (5) bekezdés, első mondat

9. cikk 7. pont

12. cikk (5) bekezdés, a második mondat bevezető fordulata

10. cikk (3) bekezdés

12. cikk (5) bekezdés a) pont

10. cikk (3) bekezdés

12. cikk (5) bekezdés b) pont i., ii. és iii. alpont

3. cikk (3) bekezdés

12. cikk (5) bekezdés, második albekezdés

 

20. cikk (3) bekezdés

12. cikk (5) bekezdés, harmadik albekezdés

20. cikk (3) bekezdés

12. cikk (6) bekezdés, bevezető fordulat

9. cikk 7. pont, bevezető fordulat

12. cikk (6) bekezdés a) pont

9. cikk 7. pont c) alpont

12. cikk (6) bekezdés b) pont

9. cikk 7. pont d) alpont

12. cikk (6) bekezdés c) pont

12. cikk (6) bekezdés d) pont

9. cikk 5. pont

12. cikk (7) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

12. cikk (8) bekezdés

12. cikk (9) bekezdés

13. cikk

2. cikk (5) bekezdés

V. SZAKASZ – A SZABÁLYTALANSÁG KÖVETKEZMÉNYEI

14. cikk (1) bekezdés a) pont

12. cikk (1) bekezdés c) pont

14. cikk (1) bekezdés b) pont

12. cikk (1) bekezdés a) és b) pont

14. cikk (1) bekezdés c) pont

12. cikk (1) bekezdés d) pont

14. cikk (1) bekezdés d) pont

12. cikk (1) bekezdés f) pont

14. cikk (1) bekezdés e) pont

12. cikk (1) bekezdés g) pont

14. cikk (2) bekezdés, első mondat

12. cikk (2) bekezdés

14. cikk (2) bekezdés, második mondat

12. cikk (3) bekezdés

14. cikk (2) bekezdés, második mondat

15. cikk (3) bekezdés

14. cikk (3) bekezdés

1. cikk 36. pont

14. cikk (4) bekezdés

13. cikk (2) bekezdés

15. cikk (1) bekezdés

15. cikk (1) bekezdés

15. cikk (2) bekezdés

15. cikk (2) bekezdés, bevezető fordulat és a) pont

16. cikk (2) bekedés, 17. cikk (2) bekezdés, 18. cikk (3) bekezdés

15. cikk (2) bekezdés b) pont

10. cikk (4) bekezdés

15. cikk (2) bekezdés c) pont

15. cikk (3) bekezdés

15. cikk (5) bekezdés

16. cikk (1) bekezdés

16. cikk (1) bekezdés

16. cikk (2) bekezdés

15. cikk (2) bekezdés b) pont

16. cikk (3) és (4) bekezdés

16. cikk (2) és (3) bekezdés

17. cikk (1) bekezdés

17. cikk (1) bekezdés

17. cikk (2) bekezdés

15. cikk (2) bekezdés b) pont

17. cikk (3) bekezdés

17. cikk (3) bekezdés

17. cikk (4) és (5) bekezdés

17. cikk (4) és (5) bekezdés

18. cikk (1) bekezdés a) pont

18. cikk (1) bekezdés

18. cikk (1) bekezdés b) pont

18. cikk (1) bekezdés c) pont

18. cikk (2) bekezdés b) pont

18. cikk (1) bekezdés d) pont

18. cikk (2) bekezdés a) pont

18. cikk (1) bekezdés e) pont

18. cikk (2) bekezdés c) pont

18. cikk (2) bekezdés a) és b) pont

18. cikk (3) bekezdés a), b) és c) pont

18. cikk (2) bekezdés c) pont

18. cikk (3) bekezdés d) pont

18. cikk (3) bekezdés e) pont

18. cikk (4) bekezdés

18. cikk (3) bekezdés

18. cikk (4) és (5) bekezdés

18. cikk (5) és (6) bekezdés

19. cikk

14. cikk

20. cikk (1) bekezdés

9. cikk 6. pont és 12. cikk (1) bekezdés e) pont

20. cikk (2) bekezdés

19. cikk (1) bekezdés

20. cikk (3) bekezdés, első, második és harmadik mondat

19. cikk (2) és (3) bekezdés és 19. cikk (4) bekezdés

20. cikk (3) bekezdés, negyedik mondat

19. cikk (5) bekezdés

20. cikk (4) bekezdés, első mondat

19. cikk (2) bekezdés

20. cikk (4) bekezdés, második mondat

19. cikk (6) bekezdés

20. cikk (4) bekezdés, harmadik mondat

21. cikk

21. cikk

22. cikk

8. cikk

IV. SZAKASZ – MÓDOSÍTÓ, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

24. cikk

22. cikk

25. cikk

23. cikk

26. cikk

24. cikk

27. cikk

25. cikk( 1 ) A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.).

( 2 ) HL C 195., 1997.6.25., 2. o.

( 3 ) A Tanács 2003/568/IB kerethatározata (2003. július 22.) a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.).

( 4 ) Egyezmény az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.).

( 8 ) Elérhető a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara honlapján: www.iccwbo.org.

( 9 ) Elérhető a bankjegyekkel kapcsolatos etikai kezdeményezés honlapján: www.bnei.com.

( 10 ) Az Európai Központi Bank 2157/1999/EK rendelete (1999. szeptember 23.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (EKB/1999/4) (HL L 264., 1999.10.12., 21. o.).

Top