EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 5025c66f-2931-11e9-8d04-01aa75ed71a1

Consolidated text: A Tanács 2008/851/KKBP együttes fellépése (2008. november 10.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről

02008E0851 — HU — 17.12.2018 — 009.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2008/851/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. november 10.)

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről

(HL L 301, 2008.11.12., 33. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A TANÁCS 2009/907/KKBP HATÁROZATA (2009. december 8.)

  L 322

27

9.12.2009

►M2

A TANÁCS 2010/437/KKBP HATÁROZATA (2010. július 30.)

  L 210

33

11.8.2010

►M3

A TANÁCS 2010/766/KKBP HATÁROZATA (2010. december 7.)

  L 327

49

11.12.2010

►M4

A TANÁCS 2012/174/KKBP HATÁROZATA (2012. március 23.)

  L 89

69

27.3.2012

►M5

A TANÁCS 2014/827/KKBP HATÁROZATA (2014. november 21.)

  L 335

19

22.11.2014

►M6

A TANÁCS (KKBP) 2016/713 HATÁROZATA (2016. május 12.)

  L 125

12

13.5.2016

►M7

A TANÁCS (KKBP) 2016/2082 HATÁROZATA (2016. november 28.)

  L 321

53

29.11.2016

►M8

A TANÁCS (KKBP) 2018/1083 HATÁROZATA (2018. július 30.)

  L 194

142

31.7.2018

►M9

A TANÁCS (KKBP) 2018/2007 HATÁROZATA (2018. december 17.)

  L 322

22

18.12.2018
▼B

A TANÁCS 2008/851/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. november 10.)

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről▼M4

1. cikk

A misszió

(1)  Az Európai Unió (EU) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 1814 (2008) sz., 1816 (2008) sz., 1838 (2008) sz., 1846 (2008) sz. és 1851 (2008) sz. határozatának támogatását célzó, az ENSZ 1982. december 10-én Montego Bay-ben aláírt Tengerjogi Egyezményének (a továbbiakban: az ENSZ tengerjogi egyezménye) 100. és további cikkeinek alkalmazásával kalóztámadás esetén engedélyezett fellépésekkel összhangban álló és különösen a harmadik államokkal történt megállapodások útján megvalósuló, Atalanta elnevezésű katonai műveletet („Atalanta”) folytat annak érdekében, hogy hozzájáruljon:

 az Élelmezési Világprogramban (WFP) részt vevő hajók védelméhez – az ENSZ BT 1814 (2008) sz. határozatában foglalt megbízatással összhangban –, amelyek élelmiszersegélyt juttatnak el a lakóhelyét elhagyni kényszerült szomáliai lakosságnak, valamint

 a Szomália partjainál hajózó, kalóztámadások által veszélyeztetett hajók védelméhez, a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához az ENSZ BT 1846 (2008) és 1851 (2008) sz. határozatában foglalt megbízatással összhangban.

(2)  Az ennek érdekében bevetett erők műveleti területe Szomália part menti területéből és belső vizeiből, valamint Szomália és a szomszédos országok partjainál az indiai-óceáni régióhoz tartozó tengeri övezeteiből áll, az EU tengeri műveletének a Tanács által 2008. augusztus 5-én jóváhagyott válságkezelési koncepcióban meghatározott politikai célkitűzésével összhangban.

▼M5

(3)  Ezenkívül az Atalanta, nem végrehajtási jellegű, másodlagos feladataként, – a meglévő eszközök és kapacitások keretei között, valamint felkérésre – hozzájárulhat az Unió Szomáliával kapcsolatos integrált megközelítéséhez és a nemzetközi közösség megfelelő tevékenységeihez, elősegítve ezáltal a kalózkodás alapvető okainak és a kalózhálózatoknak a felszámolását.

▼B

2. cikk

Megbízatás

Az Atalanta a vonatkozó nemzetközi jogban, nevezetesen az ENSZ tengerjogi egyezményében, valamint az ENSZ BT 1814 (2008) és 1816 (2008) és 1838 (2008) sz. határozatában megállapított feltételek mellett, és rendelkezésre álló kapacitása erejéig:

▼M4

a) többek között az érintett hajók fedélzetén tartózkodó Atalanta fegyveres egységek révén védelmet nyújt a WFP által bérelt hajóknak, ideértve a Szomália felségvizein és belvizein közlekedő hajókat is;

▼B

b) a szükségesség eseti felmérése alapján kíséretet biztosít az azokon a területeken áthaladó kereskedelmi hajóknak, ahol bevetették;

▼M4

c) felügyeli Szomália azon part menti területeit – beleértve felségvizeit és belvizeit is –, amelyek a tengerhajózási tevékenységekre, különösen a tengeri közlekedésre nézve veszélyt jelentenek;

▼B

d) megteszi a szükséges intézkedéseket – beleértve erőszak alkalmazását is -, hogy azokon a területeken, ahol jelen van, visszatartsa és megelőzze az esetlegesen elkövetendő kalóztámadásokat és fegyveres rablásokat, valamint beavatkozzon azok véget vetése érdekében;

▼M3

e) az illetékes államok jogi eljárásainak a 12. cikk feltételei szerinti esetleges gyakorlására tekintettel elfoghatja, fogva tarthatja és átadhatja azokat a személyeket, akik gyanúsíthatók az ENSZ Tengerjogi Egyezményének 101. és 103. cikkében említett kalóztámadás vagy fegyveres rablás elkövetetésével vagy annak szándékával azokon a területeken, ahol az Atalanta jelen van, továbbá lefoglalhatja a kalózok vagy fegyveres rablók hajóit, illetve kalóztámadást vagy fegyveres rablást követően a kalózok vagy fegyveres rablók birtokába került hajókat és a fedélzetükön található javakat;

▼M4

f) kapcsolatot teremt a Szomália partjainál folytatott kalóztámadások és fegyveres rablások elleni küzdelemben a térségben részt vevő szervezetekkel, szervekkel és államokkal, különösen a Tartós Szabadság elnevezésű hadművelet keretében működő „Egyesített Erők 151” tengeri erővel;

▼M5

g) az alkalmazandó joggal összhangban gyűjtheti az e) pontban említett személyekre vonatkozó azon személyes adatokat, amelyek az azonosításukat feltehetően elősegítő jellemzőkkel kapcsolatosak, így például ujjlenyomatok, valamint a következő adatok az egyéb személyes adatok kivételével: vezetéknév, leánykori név, utónevek, álnév vagy felvett név, születési idő és hely, állampolgárság, nem, lakóhely, foglalkozás és tartózkodási hely, vezetői engedélyek, azonosító okmányok és útlevéladatok;

h) az adatoknak a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetének (Interpol) csatornáin keresztüli megosztása és az Interpol adatbázisaiban való ellenőrzése céljából, valamint az Unió és az Interpol közötti megállapodás megkötésének függvényében, az Unió műveleti parancsnoka és az Interpol megfelelő nemzeti központi irodáinak (NCB) vezetői között kötendő megállapodásnak megfelelően továbbítja a tagállamokban lévő NCB-knek az alábbi adatokat:

 a g) pontban említett személyes adatok,

 az e) pontban említett személyek által használt eszközökkel kapcsolatos adatok.

A személyes adatokat az Interpolnak történő átadásukat követően nem tárolják;

i) az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Europol között kötendő megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a h) pontban említett adatok továbbítása az Europolnak. A személyes adatokat az Europolnak történő átadásukat követően nem tárolják;

j) a meglévő eszközök és kapacitások keretei között hozzájárul a Szomália partjainál folytatott halászati tevékenységek ellenőrzéséhez, és támogatja a Szomália fennhatósága alá tartozó vizeken folytatott kisüzemi, illetve ipari célú halászatra vonatkozóan az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) által kidolgozott engedélyezési és nyilvántartásbavételi rendszert, ha van ilyen, a végrehajtási tevékenységek kivételével;

k) az Európai Külügyi Szolgálattal szorosan koordinálva kapcsolatot tart fenn a szomáliai szervezetekkel és a Szomália partjainál a szélesebb értelemben vett tengerhajózási biztonság területén ezek nevében tevékenykedő magánvállalkozásokkal, e szervezetek és magánvállalkozások tevékenységeinek és kapacitásainak jobb megértése, valamint a tengeri műveletek során felmerülő konfliktusok kezelése céljából;

▼M6

l) logisztikai támogatás, tengerészeti szakértelem, illetve képzés révén – felkérésre, valamint az eszközök és kapacitások keretei között – támogatást nyújt az EUCAP Nestornak, az EUTM Szomáliának, az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselőjének és az Unió szomáliai küldöttségének, figyelemmel ezek megbízatására, valamint az Atalanta műveleti területére, továbbá hozzájárul a vonatkozó uniós programok végrehajtásához, különösen a 10. EFA keretében megvalósuló regionális tengerbiztonsági programhoz (MASE) és a CRIMARIO-hoz;

▼M5

m) a Bizottság megfelelő szolgálatain keresztül az Indiai-óceáni Tonhalbizottság, annak tagállamai és a FAO rendelkezésére bocsájtja a Szomália partjainál állomásozó EUNAVFOR egységek által a halászati tevékenységekre vonatkozóan gyűjtött adatokat, és miután a tengeri kapacitásépítés – így például az információcserére vonatkozó biztonsági intézkedések – területén elegendő előrelépés történt a szárazföldön, támogatást nyújt a szomáliai hatóságoknak a halászati tevékenységekre vonatkozóan a művelet során összegyűjtött adatok rendelkezésre bocsátásával;

▼M9

n) az ENSZ Tengerjogi Egyezményével összhangban, valamint a meglévő eszközök és kapacitások keretei között támogatja a Szomáliával foglalkozó szakértői csoport által végzett, a 2444 (2018) sz. ENSZ BT-határozatnak megfelelő tevékenységeket azzal, hogy figyelemmel kíséri a vélhetően a kalózhálózatokat támogató hajókat és erről jelentést készít ennek a csoportnak.

▼M8

3. cikk

Az uniós műveleti parancsnok kinevezése

A Tanács a 2019. március 29-től, közép-európai idő szerint 12:00 órai kezdődő hatállyal Charlie STICKLAND OBE RM vezérőrnagy utódjaként Antonio MARTORELL LACAVE altengernagyot nevezi ki uniós műveleti parancsnokává.

4. cikk

Az uniós műveleti parancsnokság kijelölése

(1)  Az uniós műveleti parancsnokság a 2019. március 29-ig, közép-európai idő szerint 12:00 óráig Northwoodban (Egyesült Királyság) található.

(2)  2019. március 29-től, közép-európai idő szerint 12:00 órai kezdődő hatállyal az uniós műveleti parancsnokság székhelye Rota (Spanyolország), az Afrika Szarva Tengerbiztonsági Központ (MSCHOA) székhelye pedig Brest (Franciaország).

▼B

5. cikk

A művelet tervezése és megkezdése

A műveleti terv és a harci érintkezés szabályainak jóváhagyását követően, valamint az EU által az 1816 (2008) sz. ENSZ BT határozat 7. pontjának alkalmazásában tett együttműködési ajánlatnak az átmeneti szövetségi kormány által az ENSZ főtitkárához intézett értesítésére tekintettel a Tanács határoz az EU katonai műveletének megkezdéséről.

6. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

▼M2

(1)  A Politikai és Biztonsági Bizottság (a továbbiakban: a PBB) és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) – a Tanács felelőssége mellett – politikai ellenőrzést és stratégiai irányítást gyakorol az EU katonai művelete felett. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 38. cikke alapján hozza meg a vonatkozó határozatokat. A felhatalmazás magában foglalja a tervezési – ideértve a műveleti tervre, a parancsnoki láncra és a harcérintkezés szabályaira vonatkozó – dokumentumok módosítására vonatkozó hatásköröket. A felhatalmazás magában foglalja továbbá az EU műveleti parancsnoka, illetve az EU-erők parancsnokának kinevezésére vonatkozó döntések meghozatalának hatáskörét. A katonai művelet céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg, amelynek a főképviselő segítséget nyújt.

▼B

(2)  A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(3)  A PBB rendszeres időközönként megkapja az Európai Unió Katonai Bizottsága (EUKB) elnökének jelentéseit az EU katonai műveletének végrehajtásáról. A PBB szükség esetén meghívhatja üléseire az EU műveleti parancsnokát és/vagy az EU-erők parancsnokát.

7. cikk

Katonai irányítás

(1)  Az EU Katonai Bizottsága (EUKB) felügyeli az EU műveleti parancsnokának felelősségi körében zajló uniós katonai művelet megfelelő végrehajtását.

(2)  Az EUKB rendszeres időközönként megkapja az EU műveleti parancsnokának jelentéseit. Az EUKB szükség esetén meghívhatja üléseire az EU műveleti parancsnokát és/vagy az EU-erők parancsnokát.

(3)  Az EUKB elnöke a legfőbb összekötő az EU műveleti parancsnoka felé.

▼M2

8. cikk

Összehangolt uniós válaszlépések

A főképviselő, az EU műveleti parancsnoka és az EU-erők parancsnoka ezen együttes fellépés végrehajtásának tekintetében biztosítják tevékenységeik szoros összehangolását.

▼B

9. cikk

Kapcsolat az Egyesült Nemzetek Szervezetével, Szomáliával, a szomszédos országokkal és egyéb szereplőkkel

▼M2

(1)  A főképviselő a legfőbb összekötő az Egyesült Nemzetek Szervezete, a szomáliai hatóságok, a szomszédos országok hatóságai, valamint az egyéb érintett szereplők felé. Az Afrikai Unióval fennálló kapcsolatai keretében a főképviselőt munkájában az Európai Unió Afrikai Unió melletti különleges képviselője (EUKK) segíti.

▼B

(2)  Műveleti szinten az EU műveleti parancsnoka a legfőbb összekötő különösen a hajótulajdonosok szervezetei, az ENSZ Főtitkárságának érintett részlegei, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet és az Élelmezési Világprogram felé.

10. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)  Az Európai Unió döntéshozatali autonómiája és az egységes intézményi keret sérelme nélkül, valamint az Európai Tanács vonatkozó iránymutatásaival összhangban harmadik államok felkérhetők a műveletben való részvételre.

(2)  A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy kérjen fel harmadik államokat hozzájárulások felajánlására, valamint arra, hogy az EU műveleti parancsnoka és az EUKB ajánlására hozza meg a javasolt hozzájárulások elfogadásáról szóló vonatkozó határozatokat.

▼M2

(3)  A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok a Szerződés 37. cikkében meghatározott eljárással összhangban megkötendő megállapodások tárgyát képezik. Amennyiben az EU és egy harmadik állam olyan megállapodást kötött, amely keretet biztosít ez utóbbi részvételére az EU válságkezelési műveleteiben, a megállapodás rendelkezései e művelettel összefüggésben is értelmezendők.

▼B

(4)  Az EU katonai műveletéhez katonailag jelentős mértékben hozzájáruló harmadik államok ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek a művelet napi irányítása tekintetében, mint a műveletben részt vevő tagállamok.

(5)  A Tanács ezennel felhatalmazza a PBB-t, hogy – amennyiben harmadik államok jelentős mértékű katonai hozzájárulást biztosítanak – hozza meg a hozzájáruló felek bizottságának megalakulására vonatkozó, megfelelő határozatokat.

(6)  Az elfogott és fogva tartott személyeknek a műveletben részt vevő harmadik államok részére, az ezen államok joghatóságának gyakorlása céljából történő átadásának feltételeit a (3) bekezdésben említett részvételi megállapodások megkötése és végrehajtása során állapítják meg.

▼M2

11. cikk

Az EU által vezetett erők jogállása

Az EU által vezetett olyan erők és személyi állomány jogállását – beleértve az őket megillető kiváltságokat, mentességeket és a küldetésük végrehajtásához és zavartalan működtetéséhez szükséges további biztosítékokat is –, amelyek:

 harmadik államok szárazföldi területein állomásoznak vagy vannak jelen,

 harmadik államok felségvizein vagy belvizein tevékenykednek,

a Szerződés 37. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

▼M4

12. cikk

Az elfogott és fogva tartott személyek igazságszolgáltatási hatáskör gyakorlása céljából való átadása

(1)  Egyrészről Szomáliának a tagállamok vagy harmadik államok joghatóságának gyakorlására vonatkozó hozzájárulása, másrészről az ENSZ Tengerjogi Egyezményének 105. cikke alapján, igazságszolgáltatási hatáskör gyakorlása céljából át kell adni azokat az elfogott vagy fogva tartott személyeket, akik gyanúsíthatók az ENSZ Tengerjogi Egyezményének 101. és 103. cikkében említett kalóztámadásnak vagy fegyveres rablásnak a szomáliai felségvizeken és belvizeken vagy a nyílt tengeren való elkövetetésével vagy annak szándékával, valamint a fenti cselekmények elkövetésére szolgáló eszközöket:

 a műveletben részt vevő azon tagállam vagy harmadik állam illetékes hatóságainak, amelynek a lobogója alatt a foglyokat ejtő hajó közlekedik, vagy

 amennyiben ez az állam joghatóságát nem tudja vagy nem kívánja gyakorolni, annak a tagállamnak vagy harmadik államnak, amely joghatóságát az említett személyeken vagy eszközökön gyakorolni kívánja.

(2)  Az ENSZ Tengerjogi Egyezményének 101. és 103. cikkében említett kalóztámadásnak vagy fegyveres rablásnak az elkövetetésével vagy annak szándékával gyanúsítható, és az Atalanta-művelet keretében a régió más államainak felségvizein, belvizein vagy a szigetcsoport-vizeken az érintett államok egyetértésével - igazságszolgáltatási hatáskör gyakorlása céljából - elfogott vagy fogva tartott személyeket és a fenti cselekmények elkövetésére szolgáló eszközöket átadhatják az érintett állam illetékes hatóságainak, vagy annak beleegyezésével egy másik állam illetékes hatóságainak.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett személyek nem adhatók át harmadik államnak, ha nem történt megállapodás e harmadik állammal az átadás feltételeiről az alkalmazandó nemzetközi joggal – nevezetesen a nemzetközi emberi joggal – összhangban különösen annak biztosítása érdekében, hogy senkit ne sújtsanak halálbüntetéssel vagy vessenek alá kínzásnak vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak.

▼B

13. cikk

Kapcsolat a védett hajók lobogója szerinti államokkal

Az Atalantához tartozó egységeknek kereskedelmi hajók, nevezetesen az Élelmezési Világprogram által bérelt hajók fedélzetén való tartózkodására vonatkozó feltételeket, beleértve az őket megillető kiváltságokat, mentességeket és a küldetés zavartalan működtetéséhez szükséges további biztosítékokat az e hajók lobogója szerinti állammal kell megállapítani.

14. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)  Az EU katonai műveletének közös költségeit az ATHENA kezeli.

(2)  Az EU katonai műveletének közös költségeire vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg 8,3 millió EUR. Az Athena-határozat 33. cikkének (3) bekezdésében említett referenciaösszeg aránya 30 %.

▼M4

(3)  Az EU katonai művelete 2012. december 13-tól2014. december 12-ig tartó időszakára vonatkozó közös költségeinek fedezetére szolgáló pénzügyi referencia-összeg 14 900 000 EUR. A 2011/871/KKBP tanácsi határozat 25. cikke (1) bekezdésében említett referencia-összeg aránya 0 %.

▼M5

(4)  Az uniós katonai művelet közös költségeire vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg a 2014. december 13-tól2016. december 12-ig tartó időszakra 14 775 000 EUR. A referenciaösszegnek a 2011/871/KKBP határozat 25. cikkének (1) bekezdésében említett százalékos aránya 0 %.

▼M7

(5)  Az uniós katonai művelet közös költségeire vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg a 2016. december 13-tól2018. december 31-ig tartó időszakra 11 064 000  EUR. A referenciaösszegnek a (KKBP) 2015/528 tanácsi határozat ( 1 ) 25. cikke (1) bekezdésében említett százalékos aránya 0 %.

▼M8

(6)  Az uniós katonai művelet közös költségeire vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg a 2019. január 1-től2020. december 31-ig tartó időszakra 11 777 000 EUR. A referenciaösszegnek a 2011/871/KKBP határozat 25. cikkének (1) bekezdésében említett százalékos aránya 0 %.

14a. cikk

Átmeneti pénzügyi rendelkezések

(1)  2018. szeptember 1-jétől kezdődően a 3. cikk szerint kinevezett uniós műveleti parancsnoknál a 4. cikk (2) bekezdésében kijelölt uniós műveleti parancsnokságnál felmerült költségeket a (KKBP) 2015/528 határozattal összhangban kell finanszírozni.

(2)  A Tanács engedélyezi, hogy Spanyolország és Franciaország előfinanszírozza az (1) bekezdés alapján felmerült közös költségeket, és hogy a (KKBP) 2015/528 tanácsi határozat 27. cikkével összhangban kérje azok megtérítését.

▼M2

15. cikk

Információ átadása az Egyesült Nemzetek Szervezetének és egyéb harmadik feleknek

(1)  A főképviselő jogosult arra, hogy az EU katonai műveletének céljaira létrehozott minősített EU-információkat és -dokumentumokat – a Tanács biztonsági szabályzatával ( 2 ) összhangban – az azokra vonatkozó minősítési szintet figyelembe véve átadja az Egyesült Nemzetek Szervezetének és az ezen együttes fellépéshez csatlakozó egyéb harmadik feleknek.

(2)  A főképviselő jogosult arra, hogy a Tanácsnak a művelettel kapcsolatos tanácskozásaira vonatkozó, a Tanács eljárási szabályzata ( 3 ) 6. cikkének (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség alá tartozó nem minősített EU-dokumentumokat átadja az Egyesült Nemzetek Szervezetének és az ezen együttes fellépéshez csatlakozó egyéb harmadik feleknek.

▼M6

(3)  A főképviselő jogosult arra, hogy – viszonossági alapon – minősített EU-adatokat és az EU katonai művelet céljaira létrehozott, RESTREINT UE szintű minősítéssel rendelkező dokumentumokat adjon át az Amerikai Egyesült Államok által vezetett Egyesített Tengerészeti Erők (Combined Maritime Forces, CMF) részére annak parancsnokságán keresztül, továbbá a műveleti területen jelen lévő, az Egyesített Tengerészeti Erőkben részt nem vevő harmadik államok és nemzetközi szervezetek részére, amennyiben műveleti okokból szükség van az adatoknak a műveleti terület szintjén történő átadására, méghozzá a Tanács biztonsági szabályzatával összhangban, valamint a főképviselő és a fent említett harmadik felek illetékes hatóságai által megállapított szabályok függvényében.

▼M9

(4)  Az Atalanta megoszthatja a Szomáliával foglalkozó szakértői csoporttal és az Egyesített Tengerészeti Erőkkel azokat az információkat – a személyes adatok kivételével –, amelyeket a kalóztámadások elleni műveletek folyamán az illegális vagy tiltott tengerészeti tevékenységekről gyűjtenek össze.

▼M9

(5)  Az Atalanta engedélyt kap arra, hogy olyan információkat adjon át a 2. cikk h) pontjával összhangban az Interpolnak, a 2. cikk i) pontjával összhangban pedig az Europolnak, amelyeket a kalóztevékenységek ellen irányuló műveletei során a kalóztevékenységtől eltérő jogellenes tevékenységekről gyűjtött.

(6)  A személyes adatok 2. cikk szerinti átadását az e személyes adatok kezelését végző hajó vagy légi jármű szerinti állam jogával összhangban kell végezni.

▼B

16. cikk

Hatálybalépés és befejezés

(1)  Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

(2)  Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1816 (2008) sz. határozatának támogatását célzó katonai koordinációs fellépésről szóló, 2008. szeptember 19-i 2008/749/KKBP együttes fellépést az ugyanezen együttes fellépéssel létrehozott koordinációs egység megszüntetésének időpontjában hatályon kívül kell helyezni. Ez a megszüntetés a 6. cikkben említett művelet megkezdésének időpontjában következik be.

▼M8

(3)  Az uniós katonai művelet 2020. december 31-én fejeződik be.

▼B

(4)  Az EU katonai műveletének jóváhagyott lezárási terve szerint ezt az együttes fellépést valamennyi EU-erő visszavonását követően, és az ATHENA-határozat vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül hatályon kívül kell helyezni.

17. cikk

Kihirdetés

(1)  Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(2)  Az EU műveleti parancsnokának és/vagy az EU-erők parancsnokának kinevezésére vonatkozó PBB-határozatokat, továbbá a harmadik államok hozzájárulásainak elfogadására és a hozzájáruló felek bizottságának megalakulására vonatkozó PBB-határozatokat szintén ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.( 1 ) A Tanács (KKBP) 2015/528 határozata (2015. március 27.) az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról és a 2011/871/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2015.3.28., 39. o.).

( 2 ) A Tanács 2001. március 19-i 2001/264/EK határozata a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról (HL L 101., 2001.4.11., 1. o.).

( 3 ) A Tanács 2009. december 1-jei 2009/937/EU határozata a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.)

Top