Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/212/11

Ajánlattételi felhívás – „A közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységek támogatása” – Tájékoztatási tevékenységek 2012. évi végrehajtása a 05 08 06 költségvetési tétel keretében

OJ C 212, 19.7.2011, p. 22–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 212/22


AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„A közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységek támogatása”

Tájékoztatási tevékenységek 2012. évi végrehajtása a 05 08 06 költségvetési tétel keretében

2011/C 212/11

1.   BEVEZETÉS

Ezen ajánlattételi felhívás alapja a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységekről szóló, 2000. április 17-i 814/2000/EK tanácsi rendelet (1), amely meghatározza az Unió által finanszírozható tevékenységek típusát és tartalmát. Az 1820/2004/EK rendelettel (2) módosított 2208/2002/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 814/2000/EK rendelet részletes alkalmazási szabályait.

Ezen ajánlattételi felhívás a 814/2000/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott egyedi tájékoztatási tevékenységek finanszírozására vonatkozik, a 2012. évi költségvetés előirányzatainak terhére. Ezen ajánlattételi felhívás a 2012. március 1. és 2013. február 28. között végrehajtandó tájékoztatási tevékenységekre vonatkozik (ideértve az előkészítést, a végrehajtást, a nyomon követést és az értékelést).

A tájékoztatási tevékenység önálló és koherens integrált tájékoztatási esemény, egyetlen költségvetéssel. E tájékoztatási események köre az egyszerű konferenciasorozattól a különböző típusú tevékenységeket és információs/tömegkommunikációs eszközöket magában foglaló átfogó tájékoztatási kampányig terjed.

A 2208/2002/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint ezen ajánlattételi felhívás keretében olyan jogi személyek pályázhatnak, amelyeket valamely tagállamban már legalább két évvel korábban jogszerűen létrehoztak.

2.   A 2012. ÉVI PRIORITÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK

2.1.   Prioritások

Az európai integráció sarokkövét képező közös agrárpolitika (KAP) 2012-ben 50 éves lesz. Ez az évforduló nagyszerű alkalom arra, hogy kommunikációs tevékenységek révén jobban megismertessük a nyilvánossággal a KAP-ot, annak történetét és fejlődési szakaszait, konkrét eredményeit és a reformjavaslatokkal összefüggésben várható jövőbeli alakulását.

Ezen ajánlattételi felhívás keretében a Bizottság elsőbbséget kíván biztosítani az olyan, várhatóan jelentős hatást kifejtő, innovatív és kreatív tevékenységeknek, amelyek nemcsak a vidéki lakosságot, hanem a társadalom egészét célozzák meg.

A tevékenységeknek arra kell irányulniuk, hogy felhívják a figyelmet a KAP-nak mint olyan közös uniós politikának a szerepére és hasznosságára, amely megfelel a társadalom igényeinek és elvárásainak, és amelynek célkitűzései a következők:

az élelmezésbiztonsággal, az éghajlatváltozással, a természeti erőforrások fenntartható hasznosításával és a területek kiegyensúlyozott fejlesztésével kapcsolatos kihívások megfelelőbb kezelése,

segítségnyújtás a mezőgazdasági szektornak, hogy az képes legyen megbirkózni a gazdasági válság és a fokozódó mértékben ingadozó mezőgazdasági árak hatásaival,

hozzájárulás az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésnek az Európa 2020 stratégiában meghatározottak szerint történő megvalósításához.

2.2.   A tájékoztatási tevékenységek típusai

A Bizottság ezen ajánlattételi felhívás alapján az integrált tömegkommunikációs tevékenységek következő két típusához kíván támogatást nyújtani:

nemzeti szinten, számos különböző partner összefogásával megvalósuló nagyszabású közös projektek,

európai szinten, a hatás növelése érdekében a lehető legtöbb tagállamban folytatott tevékenységek.

A tájékoztatási tevékenységeknek a következő célkitűzések megvalósítására kell irányulniuk:

a KAP-ra, annak történetére és fejlődésére, valamint a reformjavaslatok keretében várható jövőbeli alakulására vonatkozó ismeretek gyarapítása az érintett országban/európai szinten,

az érdeklődés felkeltése a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés társadalmunkban játszott szerepe iránt a szélesebb nyilvánosság – főként a városi térségekben élő lakosság – körében.

A tájékoztatási tevékenységeket nagyszabású tájékoztató kampányok formájában kell végrehajtani, amelyek az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet foglalnak magukban:

innovatív és eredeti multimédiás és/vagy audiovizuális anyagok (rádió- és/vagy televízióműsorok (4), például valóságshow-k, vitaműsorok, klipek stb.) készítése és terjesztése (5),

köztéri plakátok forgalmas helyeken (metróállomások, pályaudvarok stb.) történő elhelyezésére irányuló kampányok,

„farm a városban” típusú és ehhez hasonló események,

médiaesemények,

meghatározott célközönség részére szervezendő konferenciák, szemináriumok és szakmai munkacsoportok.

2.3.   Célközönség

Az ezen ajánlattételi felhívás körébe tartozó projektek célközönsége a nyilvánosság (elsősorban a városi fiatalság), a média, a civil társadalom és a vidéken élők.

3.   IDŐTARTAM ÉS KÖLTSÉGVETÉS

Ez az ajánlattételi felhívás olyan tájékoztatási tevékenységekre vonatkozik, amelyek megvalósítására (ideértve az előkészítést, a végrehajtást, a nyomon követést és az értékelést) 2012. március 1. és 2013. február 28. között kerül sor, de amelyek végrehajtásának feltétlenül meg kell történnie még 2012 folyamán.

Az ezen ajánlattételi felhívás keretében végrehajtandó tájékoztatási tevékenységekre előirányzott teljes költségvetés 3 250 000 EUR. Ezt az összeget azon pályázatok között osztják szét, amelyek számára az értékelőbizottság a III. melléklet 2. pontjában foglalt kritériumok alapján a legtöbb pontot ítélte oda. A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy szükség esetén csökkentse az említett összeget.

A Bizottságtól igényelt támogatás a 2.2. pontban említett tevékenységek esetében 100 000 EUR és 500 000 EUR között lehet (beleértve a személyzeti költségekre vonatkozó átalányösszeget is).

A kiválasztott pályázatok esetében a Bizottság hozzájárulása legfeljebb a teljes támogatható költség 50 %-a (v. ö. a költségvetés elkészítéséről szóló IV. melléklettel), amelybe nem tartoznak bele a személyzeti költségek. Ez utóbbiakra ugyanis a fenti hozzájáruláson felül a Bizottság általányfinanszírozást folyósít, amelynek összege legfeljebb 10 000 EUR azon tevékenységek esetében, amelyek teljes támogatható költsége (a személyzeti költségekre vonatkozó átalányösszeg nélkül) kevesebb, mint 400 000 EUR, és legfeljebb 25 000 EUR azon tevékenységeknél, amelyek teljes támogatható költsége (a személyzeti költségekre vonatkozó átalányösszeg nélkül) 400 000 EUR és 950 000 EUR között van.

A rendkívüli érdekeket szolgáló tájékoztatási tevékenységek esetében a pályázó kérésére a bizottsági hozzájárulás százalékos aránya akár a 75 %-ot is elérheti.

Valamely tájékoztatási tevékenység akkor minősül a 2208/2002/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti rendkívüli érdekeket szolgáló tevékenységnek, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

1.

a tevékenységhez olyan terjesztési terv tartozik, amely biztosítja, hogy a tájékoztatás a lehető legszélesebb – legalább három tagállamot és az érintett tagállamok országos népességének összeadásával kapott népességszám legalább 5 %-át képviselő – közönséghez jusson el, és amelynek várt (ex-ante) és ténylegesen kifejtett (ex-post) hatása megfelelő külső bizonyítékokkal (hallgatottsági/nézettségi statisztikák stb.) támasztható alá;

2.

az adott tevékenység az értékelőbizottság (a továbbiakban: a bizottság) a III. melléklet 2. pontjában ismertetett odaítélési kritériumokra adható 100 pontból legalább 75-öt kapott.

Az ezen ajánlattételi felhívás keretében támogatásban részesülő tájékoztatási tevékenységek esetében nincs mód előfinanszírozásra. A kedvezményezett időközi technikai és pénzügyi jelentés benyújtása ellenében kérheti időközi kifizetés teljesítését. Az időközi kifizetés összege nem haladhatja meg a támogatási megállapodásban szereplő teljes összeg 30 %-át. A szóban forgó összeg meghatározása a tevékenység tényleges megvalósítása, valamint a ténylegesen felmerülő, az időközi pénzügyi elszámolásban feltüntetett és a Bizottság által jóváhagyott támogatható költségek alapján történik, a támogatási megállapodásban rögzített társfinanszírozási arány alkalmazásával. A személyzeti költségekre vonatkozó átalányfinanszírozás folyósítására csak a végső kifizetés keretében kerül sor.

Egy adott pályázat kiválasztása nem kötelezi a Bizottságot a pályázó által igényelt teljes összeg odaítélésére. Az odaítélt támogatás összege semmilyen esetben sem haladhatja meg az igényelt összeget. Nem támogathatóak az olyan tevékenységek, amelyek az Európai Unió általi egyéb finanszírozásban részesülnek.

4.   A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

4.1.   A pályázat elkészítésének módja

Egy pályázó egy költségvetési évben csak egy tájékoztatási tevékenységre adhat be pályázatot.

A pályázatokat az alábbi internetcímen elérhető megfelelő űrlapokon kell elkészíteni: http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_hu.htm

A pályázatot az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén kell elkészíteni. A pályázatok időben történő elbírálásának elősegítése érdekében azonban ajánlott azokat angolul vagy franciául beadni. Ha ez nem lehetséges, a pályázóknak mellékelniük kell legalább a 3. űrlap tartalmának angol vagy francia fordítását.

A pályázatnak a fent említett internetcímen megtalálható következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

a pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője által aláírt, a támogatás igénylésére vonatkozó levél, amely tartalmazza a javasolt tájékoztatási tevékenység címét és az igényelt összeget. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a levélben feltüntetett támogatási összegnek meg kell egyeznie a bevételek feltüntetésére szolgáló költségvetési táblázatban szereplő európai uniós társfinanszírozás összegével (g + h pont),

az 1. űrlap (a pályázó adatai), a 2. űrlap (a társszervezők adatai – amennyiben vannak ilyenek) és a 3. űrlap (a tájékoztatási tevékenység részletes leírása). Ha valamely kérdés nem vonatkozik a javasolt tevékenységre, a „nem alkalmazandó” szöveget vagy „n/a” jelölést kell beírni. A nem ezeken az űrlapokon benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A fentiekkel megegyezően, amennyiben a 2. űrlap nem vonatkozik a javasolt tevékenységre, tüntesse fel az „n/a” jelölést a szóban forgó űrlap első oldalán,

a javasolt tájékoztatási tevékenységre vonatkozó, megfelelően kitöltött, a pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője által aláírt és keltezett költségvetés (amely egy-egy részletezett, egyenlegben lévő, a kiadások, illetve a bevételek feltüntetésére szolgáló táblázatból áll),

az I. mellékletben felsorolt minden további dokumentum (a továbbiakban: a támogatásigényléshez szükséges kiegészítő dokumentumok).

4.2.   A pályázat benyújtásának határideje és címzettje

A pályázóknak legkésőbb 2011. szeptember 30-ig tértivevényes ajánlott küldeményként kell elküldeniük teljes pályázatuk egy papíralapú példányát (a feladás időpontját a borítékon található postabélyegző igazolja) az alábbi címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Unit AGRI. K.1.

Call for proposals 2011/C /…

Attn. Angela Filote

L130 4/148A

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

A pályázatokat olyan lezárt borítékban vagy kartondobozban kell benyújtani, amelyet egy második lezárt borítékban vagy kartondobozban helyeztek el. A belső borítékon vagy kartondobozon az ajánlattételi felhívásban megnevezett címzett szervezeti egység nevén kívül fel kell tüntetni az „appel à propositions — à ne pas ouvrir par le service du courrier” („Ajánlattételi felhívás – a postaszolgálat nem bonthatja fel”) megjegyzést. Öntapadós borítékok használata esetén azokat ragasztószalaggal le kell zárni, és a feladónak úgy kell aláírnia, hogy aláírása érintse a ragasztószalagot és a borítékot is.

Mivel a Bizottság szolgálatai valamennyi beérkező dokumentumot oldalanként beszkennelnek, kérjük, a pályázat és a hozzá tartozó mellékletek lapjait ne tűzze össze. Környezetvédelmi megfontolásból kérjük továbbá a pályázókat, hogy pályázatukat – ha lehetséges – újrahasznosított papíron, a lap mindkét oldalára nyomtatva készítsék el.

Ezzel egyidejűleg, de legkésőbb 2011. szeptember 30-án (brüszszeli idő szerint) 24.00 óráig a pályázóknak be kell nyújtaniuk a – legalább a támogatás igénylésére vonatkozó levél, az 1–3. űrlapok és a költségvetés postai úton elküldöttel megegyező, elektronikus példányát tartalmazó – pályázatukat is az alábbi elektronikus címre (a „kézbesítési visszaigazolás” beállítás használatával):

AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu

A pályázók felelősek azért, hogy a pályázatokat (papíron és elektronikus formában egyaránt) a határidőn belül és hiánytalanul, minden szükséges dokumentummal ellátva küldjék el. A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti és nem fogadja el.

5.   ELJÁRÁS ÉS ÜTEMEZÉS

5.1.   A pályázatok átvétele és nyilvántartásba vétele

A beadási határidőtől számított 15 munkanapon belül a Bizottság nyilvántartásba veszi a beérkező pályázatokat, és erről elektronikus levélben, a pályázathoz rendelt azonosítószám megjelölésével átvételi igazolást küld.

5.2.   A pályázatok vizsgálata a támogathatósági és kizárási kritériumok alapján

A pályázatok támogathatóságát egy eseti értékelőbizottság vizsgálja. A II. mellékletben megállapított kritériumokat (támogathatósági és kizárási kritériumok) nem teljesítő pályázatokat a Bizottság kizárja az eljárásból.

Valamennyi támogatható pályázat az értékelés következő fordulójába jut (vizsgálat a kiválasztási kritériumok alapján – a pályázók technikai és pénzügyi alkalmassága).

5.3.   A pályázatok vizsgálata a kiválasztási kritériumok alapján – a pályázók technikai és pénzügyi alkalmassága

A Bizottság ebben a fordulóban a III. melléklet 1. pontjában szereplő kritériumok (a továbbiakban: kiválasztási kritériumok) szerint a pályázatban foglalt információk alapján vizsgálja a támogatható pályázók technikai és pénzügyi alkalmasságát.

Az ebben a fordulóban megfelelt valamennyi pályázat a következő fordulóba jut (odaítélési kritériumok szerinti értékelés).

5.4.   A pályázatok értékelése az odaítélési kritériumok szerint

Az értékelőbizottság ebben a fordulóban a III. melléklet 2. pontjában rögzített odaítélési kritériumok (a továbbiakban: odaítélési kritériumok) szerint vizsgálja a pályázatokat.

A Bizottság csak azokat a pályázatokat javasolja támogatásra, amelyek ebben a fordulóban az elérhető 100-ból legalább 60 pontot érnek el, valamint minden egyes kritérium esetében a maximális pontszám legalább 50 %-át. Önmagában az a tény azonban, hogy egy pályázat az elérhető 100-ból 60 pontot elért, nem garantálja, hogy az adott tájékoztatási tevékenység biztosan támogatást fog kapni. A Bizottság a sikeres pályázatok száma és a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében felemelheti az elérendő minimális pontszámot.

Azokat a pályázatokat, melyek az elérhető 100-ból 60 pontnál kevesebbet kaptak vagy az egyes kritériumok esetén elérhető pontszám 50 %-ánál kevesebbet értek el, a Bizottság kizárja az értékelés további részéből. A pályázó a kizárás okáról írásos tájékoztatást kap.

Ha odaítélik a kért támogatást, a Bizottság a kedvezményezettel az euróban kifejezett támogatási összegről támogatási megállapodást köt (ennek mintája elérhető az ezen ajánlattételi felhívás 4.1. pontjában említett internetcímen). A megállapodás tartalmazza a finanszírozás feltételeit és szintjét, mely utóbbi a pályázatban igényelt összegnél alacsonyabb is lehet. Számítási hiba vagy nem támogathatónak ítélt költségek esetén a Bizottság szolgálatai kiigazítják a költségvetést. Amennyiben a kiigazítás folytán a teljes költség összege magasabb lenne, az igényelt összeg változatlan marad, és a pályázó hozzájárulása megfelelő összeggel növekszik.

Az értékelési folyamat előreláthatólag 2012 elején zárul le. A Bizottság szolgálatai a döntés meghozatala előtt nem nyújthatnak tájékoztatást a pályázóknak a pályázatok értékelési folyamatának állapotáról. Ezért kérjük a pályázókat, hogy a fent említett időpontot megelőzően a pályázatok eredményével kapcsolatos kérdésekkel sem telefonon, sem írásban ne keressék a Bizottságot.

6.   NYILVÁNOSSÁG

6.1.   A kedvezményezett felelősségi köre

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság a közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó kommunikációs projektek számára létrehoz egy megkülönböztető jelzést. Ez a http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_hu.htm internetcímen lesz elérhető, és a különböző hordozókon (zászlókon, plakátokon, feltekerhető posztereken) történő hasznosítás céljából elektronikus változatban is hozzáférhető lesz.

A kedvezményezetteknek a megállapodás keretében kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy letöltik ezt az anyagot, és azt kampányuk során használják a megfelelő hordozókon a támogatási megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően. A tevékenység költségvetésének magában kell foglalnia a hordozók elkészítéséhez kapcsolódó költségeket.

A kedvezményezetteknek a megállapodás keretében kötelezettséget kell vállalniuk továbbá arra vonatkozóan is, hogy a tevékenység teljes ideje alatt minden alkalmas módon és a támogatási megállapodásban megállapított feltételekkel összhangban gondoskodnak arról, hogy a tevékenységgel kapcsolatos minden közlemény, kiadvány vagy promóciós anyag tartalmazza, hogy a tevékenység az Európai Unió pénzügyi támogatásában részesült.

A kedvezményezett valamennyi közleményének vagy kiadványának – formájától és a hordozótól függetlenül – tartalmaznia kell továbbá, hogy annak tartalmáért a szerzőt kizárólagos felelősség terheli, és hogy a közlemény vagy kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi a Bizottság hivatalos álláspontját.

A nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó intézkedésekről a technikai végrehajtási zárójelentésekben tanúságot kell tenni. A logó mintája letölthető a következő internetes címről: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_hu.htm. A logót ki kell egészítenie „az Európai Unió támogatásával” feliratnak.

Ha a kedvezményezett szervezet nem teljesíti a fent említett kötelezettségeket, a Bizottság fenntartja a jogot az érintett tájékoztatási tevékenységre odaítélt összeg csökkentésére vagy a támogatás kedvezményezett részére történő kifizetésének teljes elutasítására.

7.   SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az Európai Bizottság garantálja, hogy a pályázatban feltüntetett valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) előírtak szerint kezeli. Ez vonatkozik különösen az említett adatok bizalmasságára és biztonságára.


(1)  HL L 100., 2000.4.20., 7. o.

(2)  HL L 320., 2004.10.21., 14. o.

(3)  HL L 337., 2002.12.13., 21. o.

(4)  A társfinanszírozásban készítendő audiovizuális programokat a terjesztésre vonatkozó határozott kötelezettségvállalásnak kell kísérnie.

(5)  E tevékenység vonatkozásában a támogatási megállapodás kifejezetten felhatalmazza a Bizottságot a tevékenység leírásában meghatározott termékeknek vagy műsoroknak vagy azok kivonatainak nem kereskedelmi célból, bármilyen hordozón, meghatározatlan ideig és területi korlátozás nélkül történő sokszorosítására és terjesztésére.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


I. MELLÉKLET

A TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK

A teljes pályázatnak (a támogatási kérelem, a pályázati űrlapok és a költségvetés mellett, amelyet az ezen ajánlattételi felhívás 4.1. pontjában említett internetcímről lehet letölteni) valamennyi alábbi kiegészítő dokumentumot tartalmaznia kell. A pályázóknak a felsorolt dokumentumokat az itt szereplő sorrendben kell csatolniuk. A felsorolt dokumentumok valamelyikének a hiánya a teljes pályázat elutasítását vonhatja maga után.

Dokumentum

Megnevezés

Megjegyzések

A. dokumentum

A jogi személyt azonosító lap.

Az összes pályázóra vonatkozik. Letölthető az ezen ajánlattételi felhívás 4.1. pontjában említett internetcímről.

B. dokumentum

Pénzügyi azonosító lap.

Az összes pályázóra vonatkozik. Letölthető az ezen ajánlattételi felhívás 4.1. pontjában említett internetcímről.

C. dokumentum

Alapszabály (alapító okirat).

Valamennyi olyan pályázóra vonatkozik, amely nem közszervezet.

D. dokumentum

A pályázó székhelye szerinti tagállam jogszabályai által előírt hivatalos nyilvántartásba (pl. cégközlöny vagy cégjegyzék) történt bejegyzés közelmúltbeli kivonata, amely egyértelműen feltünteti a pályázó nevét, címét és a nyilvántartásba vétel dátumát.

Az összes pályázóra vonatkozik.

E. dokumentum

Ha a pályázó héa-köteles, a nyilvántartásbavételi dokumentum másolata.

Ha a pályázó nem jogosult a héa visszaigénylésére, akkor csatolni kell az ezt igazoló hivatalos dokumentumot.

A magánjog hatálya alá tartozó pályázókra vonatkozik (a közjogi szervezetek által fizetett héa semmilyen esetben sem számít támogatható költségnek). Ha a pályázó nem jogosult a héa visszaigénylésére, akkor csatolnia kell az adóhatóság, vagy a könyvelés elkészítésével vagy ellenőrzésével megbízott külső személy (független könyvelő, könyvvizsgáló stb.) által kibocsátott, erre vonatkozó igazolást, vagy az ilyen igazolás beszerzéséig a pályázó által kiállított igazolást. Az esetleges támogatási megállapodás aláírására azonban csak a külső személy által kiállított igazolás benyújtását követően kerülhet sor.

F. dokumentum

A legutolsó két lezárt pénzügyi év mérlege és eredménykimutatása, illetve bármely olyan dokumentum (például banki igazolás), amely igazolja a pályázó pénzügyi helyzetét és képességét arra, hogy tevékenységét a tájékoztatási tevékenység végrehajtásának teljes időszaka alatt fenntartsa.

Valamennyi olyan pályázóra vonatkozik, amely nem közszervezet.

G. dokumentum

A javasolt tájékoztatási tevékenység előkészítését, végrehajtását, nyomon követését és értékelését végző alkalmazottak önéletrajza.

Valamennyi pályázóra és társszervezőre vonatkozik.

H. dokumentum

A további finanszírozóknak (a finanszírozást nyújtó társszervezőket is ideértve) a tájékoztatási tevékenységhez való pénzügyi hozzájárulásának igazolása (amelynek a várható hozzájárulók mindegyikétől legalább egy hivatalos finanszírozási igazolást kell tartalmaznia, feltüntetve a tájékoztatási tevékenység címét és a hozzájárulás összegét).

További finanszírozók hozzájárulása esetén az űrlapot feltétlenül csatolni kell.

Megjegyzés:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatok elfogadhatóságának két fő akadálya az elmúlt pénzügyi években az E. és a H. dokumentummal kapcsolatos előírások betartásának hiánya volt. A héa (E. dokumentum) esetében elengedhetetlen a kért dokumentumok benyújtása, még akkor is, ha a pályázó nem héa-köteles (legalább egy, a pályázó által kiállított igazolást be kell nyújtani). A pénzügyi hozzájárulás igazolását (H. dokumentum) valamennyi finanszírozóra vonatkozóan be kell nyújtani (a bevételek feltüntetésére szolgáló költségvetési táblázat c., d. és f. pontja).


II. MELLÉKLET

TÁMOGATHATÓSÁGI ÉS KIZÁRÁSI KRITÉRIUMOK

1.   Támogathatósági kritériumok

a)   A pályázóra vonatkozó támogathatósági feltételek:

A pályázó valamely tagállamban legalább két éve bejegyzett jogi személy. Ezt a pályázatban és a kapcsolódó dokumentumokban egyértelműen bizonyítani kell. Az eljárásból ki kell zárni azokat a pályázókat, akik valamely tagállamban nincsenek legalább két éve bejegyezve, vagy ezt nem bizonyítják.

b)   A pályázatra vonatkozó támogathatósági feltételek:

Az ezen ajánlattételi felhívás szerint benyújtott pályázatoknak az alábbi kritériumok mindegyikének eleget kell tenniük:

legkésőbb 2011. szeptember 30. napján adták postára (a feladás időpontját a borítékon található postabélyegző igazolja),

a pályázati űrlap és a költségvetés egyrészről a 4.1. pontban említett internetcímről letöltött megfelelő űrlapokon, másrészről elektronikus formában is benyújtásra kerül,

az Unió valamely hivatalos nyelvén készült,

az ezen ajánlattételi felhívás 4.1. pontjában felsorolt valamennyi dokumentumot tartalmazza,

a támogatás igénylésére vonatkozó levél, melyet a pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője írt alá, megjelöli a javasolt tájékoztatási tevékenység címét és a támogatás igényelt összegét (amelynek meg kell egyeznie a bevételek feltüntetésére szolgáló költségvetési táblázat g. és h. pontjában feltüntetett összeggel),

a pályázók pénzügyi évenként egy pályázatot nyújthatnak be,

a Bizottságtól igényelt támogatás összege (beleértve a személyzeti költségekre vonatkozó átalányösszeget is) 100 000 és 500 000 EUR között van.

A javasolt tájékoztatási tevékenység költségvetése:

euróban kerül összeállításra,

egy-egy egyenlegben lévő, a kiadások, illetve a bevételek feltüntetésére szolgáló táblázatból áll,

mind a kiadások, mind a bevételek feltüntetésére szolgáló táblázatot keltezte és aláírta a pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője,

az elkészítésekor alkalmazott részletes számításokat és leírásokat (mennyiségek, egységárak, összesített árak) felhasználva került kidolgozásra; nem tartalmaz átalányösszegeket (a személyzeti költségek kivételével),

figyelembe veszi a Bizottság által az egyes kiadástípusokra meghatározott maximális összeget (lásd a IV. mellékletet és a 4.1. pontban említett internetcímen elérhető „A Bizottság által elfogadott maximális szállásköltségek” című dokumentumot),

ha a pályázó héa-köteles és héa-levonásra jogosult, illetve ha a pályázó közjogi szervezet, akkor az összegek nem tartalmaznak héát,

a bevételi oldalon szerepel a pályázó közvetlen hozzájárulása, a Bizottságtól igényelt finanszírozás és (adott esetben) más finanszírozók hozzájárulásának részletei, továbbá a projekt során keletkező valamennyi bevétel, ideértve a résztvevőktől esetleg beszedendő díjakat is.

A javasolt tájékoztatási tevékenység megvalósítására (a tevékenység előkészítésére, végrehajtására, nyomon követésére és értékelésére) 2012. március 1. és 2013. február 28. között kerül sor.

Nem támogathatók:

jogszabály által előírt intézkedések,

olyan intézkedések, amelyeket az Európai Unió más költségvetési tételből már finanszíroz,

a profitot termelő tevékenységek,

közgyűlések és az alapszabály által előírt ülések.

Azok a pályázatok, amelyek a fenti feltételek közül egynek vagy többnek nem felelnek meg, automatikusan nem megfelelőnek minősülnek és elutasításra kerülnek.

2.   Kizárási kritériumok

A Bizottság valamennyi olyan pályázót kizár, akinek esetében a 2208/2002/EK bizottsági rendelet 5. cikkében vagy az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 93. cikkének (1) bekezdésében, 94. cikkében vagy 96. cikke (2) bekezdésének a) pontjában leírt valamelyik helyzet fennáll.

Nem ítélhető oda támogatás olyan pályázóknak, amelyeket a támogatás odaítélésekor a következő helyzetek valamelyike jellemez:

fizetésképtelenek, felszámolási, csőd- vagy a hitelezőikkel való egyezség kötésére irányuló eljárás alatt állnak, vagy gazdasági tevékenységüket felfüggesztették, vagy a tagállamok jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezései szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak,

a szakmai hitelüket érintő bűncselekmény miatt jogerősen elítélték őket,

az ajánlatkérő által megfelelőnek tartott bármely bizonyíték alapján súlyos szakmai kötelességszegést követtek el,

nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási vagy adófizetési kötelezettségüket a székhelyük szerinti ország vagy azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol az ajánlatkérő található vagy a tevékenységet végrehajtják,

csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született velük szemben,

az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott másik közbeszerzési eljárás vagy támogatás odaítélésére vonatkozó eljárás kapcsán a megállapodásban rögzített kötelezettségeik teljesítésének elmulasztása miatt rájuk vonatkozóan súlyos szerződésszegést állapítottak meg,

esetükben összeférhetetlenség áll fenn,

az engedélyező szervezeti egység által kért információk nyújtásakor hamis nyilatkozatot tettek, vagy elmulasztották ezen információk nyújtását.

A pályázóknak a közölt adatok valódiságáról hitelt érdemlő nyilatkozatot kell csatolniuk, amelyben kijelentik, hogy nincsenek a fent említett helyzetek valamelyikében (lásd az ezen ajánlattételi felhívás 4.1. pontjában említett internetcímről letölthető levélmintát). A Bizottság a kockázatok elemzése alapján további igazolásokat kérhet. A hamis nyilatkozatot tévő pályázókkal szemben közigazgatási és pénzügyi szankciók alkalmazhatók.


III. MELLÉKLET

KIVÁLASZTÁSI ÉS ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK

1.   Kiválasztási kritériumok

Technikai alkalmasságuk alátámasztása érdekében a pályázóknak igazolniuk kell, hogy:

rendelkeznek a javasolt tájékoztatási tevékenység jellegéhez, előkészítéséhez, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez kapcsolódó szükséges technikai szakismerettel,

az előző két év során megvalósítottak legalább 1 köztájékoztatási projektet,

legalább kétéves tapasztalattal rendelkeznek a javasolt tárgykör(ök)ben.

Pénzügyi alkalmasságuk alátámasztása érdekében a pályázóknak igazolniuk kell, hogy:

pénzügyi helyzetük elég szilárd ahhoz, hogy a tájékoztatási tevékenység végrehajtásának teljes időtartama alatt folytatni tudják tevékenységüket.

A pályázók technikai és pénzügyi alkalmassága a pályázatokban feltüntetett információk alapján kerül értékelésre. A Bizottság ugyanakkor a pályázóktól további információkat is kérhet. Ismételten felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a Bizottság az ezen ajánlattételi felhívás keretén belül támogatásban részesített tájékoztatási tevékenységekhez nem nyújt előfinanszírozást. A pályázóknak maguknak kell fedezniük a tájékoztatási tevékenység teljes költségét. A Bizottság csak azután utalja át a támogatást, hogy a tájékoztatási tevékenység végrehajtását követően elfogadta a kedvezményezett által benyújtott technikai és pénzügyi végrehajtásról szóló jelentést, valamint – adott esetben – kizárta a támogatásra nem jogosult kiadásokat.

A kedvezményezett bizonyos feltételek mellett kérheti időközi kifizetés teljesítését (a részleteket lásd az ajánlattételi felhívás Időtartam és költségvetés című 3. pontjában).

2.   Odaítélési kritériumok

Az egyes tájékoztatási tevékenységeket az eseti bizottság az alábbi kritériumok alapján értékeli:

1.

(legfeljebb 30 pont) A tevékenység relevanciája és közhasznú volta, különösen az alábbiak alapján:

a tevékenység célja és tartalma mennyire van összhangban a 814/2000/EK rendelet 1. cikkében megállapított célkitűzésekkel, és mennyire felel meg a 2.1. pontban megállapított prioritásoknak és a 2.2. pontban szereplő tevékenységtípusoknak (15 pont),

a pályázat általános színvonala. A projektjavaslatok legyenek világosak a fogalmi megközelítés és az elérendő célok tekintetében. A tevékenység és a célkitűzések leírása legyen pontos, továbbá a pályázó és valamennyi társszervező szerepe és felelősségi köre legyen egyértelmű. A tevékenységre vonatkozó program legyen részletes. Az ütemterv feleljen meg a projekt célkitűzéseinek, és legyen reálisan megvalósítható (15 pont);

2.

(legfeljebb 30 pont) A javaslat általános hozzáadott értéke, különösen az alábbiak alapján:

a tevékenység által érintett célközönség. Előnyt élveznek azok a tevékenységek, melyek több országra és azok lakosságának legalább 5 %-ára irányulnak (15 pont),

a javasolt tevékenységek innovatív és kreatív jellege (10 pont),

a pályázat pénzügyi minősége. A javaslatoknak alá kell támasztaniuk az adott intézkedés költséghatékonyságát és a Bizottságtól igényelt pénzügyi támogatás felhasználásának ésszerűségét (5 pont);

3.

(legfeljebb 25 pont) A tevékenység hatása és a választott terjesztési politika, különösen az alábbiak alapján:

a célközönség (beleértve a közvetett kedvezményezetteket is) dimenziója, minősége és reprezentativitása a tevékenység típusához képest (15 pont),

a pályázó és a társszervezők képessége arra, hogy az elért eredményeket hatékonyan nyomon kövessék és terjeszszék, illetve a felhasznált terjesztési csatornák (különösen a sajtó, a rádió és televízió, az internet és a közvetlen terjesztés) és azok szerepe a tevékenységben (10 pont);

4.

(legfeljebb 15 pont) A tevékenység értékelése, különösen az alábbiak alapján:

a tevékenység hatásaival kapcsolatos várakozások megalapozottsága és az eredmények utólagos értékelése (10 pont),

a közvetített üzenet hatásának mérésére használt technikák (felmérések, kérdőívek, statisztikák stb.) (5 pont).

A tevékenységet az értékelő bizottság akkor minősíti kiváló színvonalúnak és javasolja támogatás odaítélésére, ha a fenti (1)–(4) kritérium alapján elérhető 100 pontból legalább 60-at megkap, továbbá valamennyi kritérium tekintetében megkapja az elérhető pontok legalább 50 %-át. A Bizottság a rendelkezésre álló költségvetési források alapján felemelheti az elérendő minimális pontszámot. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bizottság végső határozata a támogatás odaítéléséről eltérhet az értékelő bizottság javaslatától.


IV. MELLÉKLET

A KÖLTSÉGVETÉS ELKÉSZÍTÉSE

A költségvetés elkészítése során be kell tartani a II. mellékletben (Támogathatósági és kizárási kritériumok) megállapított összes vonatkozó szabályt. A költségvetést az eredeti űrlapok (kiadások és bevételek feltüntetésére szolgáló táblázatok) felhasználásával kell elkészíteni.

A kiadások feltüntetésére szolgáló táblázatnak minden kiadást konkrétan meg kell jelölnie, és lehetővé kell tennie azok mindegyikének világos megértését (például az „egyéb” kifejezés használata kerülendő). A költségek különböző kategóriáinak összhangban kell lenniük a tájékoztatási tevékenység leírásával (3. űrlap).

A bevételek feltüntetésére szolgáló táblázatnak minden bevételt/pénzügyi hozzájárulást konkrétan meg kell jelölnie, és lehetővé kell tennie minden bevétel/pénzügyi hozzájárulás világos megértését, továbbá ki kell tűnnie belőle a non-profit elv tiszteletben tartásának. Az egyéb finanszírozóktól származó hozzájárulások igazolását szintén csatolni kell (lásd az I. mellékletben említett H. dokumentumot).

A költségvetés elkészítésének megkönnyítése érdekében rendelkezésre áll egy helyesen kitöltött költségvetésminta a 4.1. pontban említett internetes címen.

A kiadások feltüntetésére szolgáló költségvetési táblázatában csak a támogatható költségeket szabad feltüntetni (lásd lent).

A megállapodás aláírása előtti bármely kiadás teljesítése a pályázó saját kockázatára történik, és sem jogilag, sem pénzügyileg nem kötelezi a Bizottságot.

1.   Támogatható költségek

A tájékoztatási tevékenység támogatható költségei a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült azon költségek, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

a)

a megállapodás tárgyához kapcsolódnak, és szerepelnek a tájékoztatási tevékenység becsült általános költségvetésében;

b)

a támogatás tárgyát képező tájékoztatási tevékenység végrehajtásához szükségesek;

c)

a tájékoztatási tevékenység során a kedvezményezettnél merültek fel és ő is viselte azokat a támogatási megállapodás I.2.2. cikkében leírtaknak megfelelően, azaz a költségeket eredeti igazoló dokumentumok (lásd az alábbi 3. pontban található táblázatot) és a kapcsolódó fizetési bizonylatok támasztják alá;

d)

azonosíthatók és ellenőrizhetők különösen azáltal, hogy azokat bevezették a kedvezményezett számviteli nyilvántartásába, és a kedvezményezett székhelye szerinti ország számviteli előírásaival, továbbá a kedvezményezett szokásos költségszámítási módszereivel összhangban határozták meg;

e)

ésszerűek, indokoltak és összhangban vannak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel, különösen a gazdaságosság és a hatékonyság tekintetében;

f)

összhangban vannak az alkalmazandó adójogi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásaival.

BESZÁLLÍTÓK/ALVÁLLALKOZÓK 10 000 EUR összeget meghaladó értékű szolgáltatások esetén

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a pályázó beszállítókat/alvállalkozókat kíván bevonni, és amennyiben az egyazon beszállító/alvállalkozó által nyújtott szolgáltatások halmozott összege meghaladja a 10 000 EUR-t, a pályázónak legalább három különböző vállalkozótól kért három ajánlatot kell bemutatnia a Bizottságnak, csatolnia kell a kiválasztott ajánlatot, igazolnia kell, hogy a kiválasztott beszállító/alvállalkozó nyújtja adott összegért a legjobb szolgáltatást, és indokolnia kell döntését, ha a kiválasztott ajánlat nem a legolcsóbb volt).

Ezen dokumentumokat a lehető leghamarabb, legkésőbb a technikai és pénzügyi zárójelentéssel együtt kell benyújtani a Bizottságnak.

Ennek elmulasztása esetén a Bizottság jogosult a költségeket nem támogathatónak minősíteni.

2.   Nem támogatható költségek

A következő költségek nem minősülnek támogathatónak:

a természetbeni hozzájárulások,

a nem részletezett vagy átalányköltségek, kivéve a személyzeti költségeket,

a közvetett költségek (bérleti díj, az elektromos áram díja, vízdíj, gázdíj, biztosítási díj, adó stb.),

az irodaszerek költségei (papír, írószerek stb.),

az új vagy használt berendezések vásárlásából származó költségek,

a felszerelések értékcsökkenéséből származó költségek,

az előzetes költségvetésben nem szereplő költségek,

a héa, kivéve ha a kedvezményezett bizonyítani tudja, hogy az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján nem képes annak visszaigénylésére. A közjogi szervezetek által fizetett héa mindazonáltal nem minősül támogatható költségnek,

tőke megtérülése,

tartozás és tartozásbehajtás költségei,

a veszteségekre vagy az esetleges jövőbeni tartozásokra képzett tartalékok,

fizetendő kamat,

kétes követelések,

átváltási veszteségek,

a kedvezményezett bevallásában szereplő, de valamely – európai uniós támogatásban részesülő – másik tevékenység vagy munkaprogram által fedezett költségek,

a túlzott vagy meggondolatlan kiadások.

3.   A támogatható költségekre és a benyújtandó igazoló dokumentumokra vonatkozó egyedi rendelkezések

Kiadás kategóriája

Támogatható költségek

Szükséges igazoló dokumentum (Megjegyzés: ha több dokumentum van megnevezve, azok mindegyike benyújtandó)

Személyzeti költségek

1.

Munkavállalók

Egyszeri átalányfinanszírozás folyósítására kerül sor, amelynek összege legfeljebb 10 000 EUR azon tevékenységek esetében, amelyek teljes támogatható költsége (a személyzeti költségekre vonatkozó átalányösszeg nélkül) kevesebb, mint 400 000 EUR, és legfeljebb 25 000 EUR azon tevékenységeknél, amelyek teljes támogatható költsége (a személyzeti költségekre vonatkozó átalányösszeg nélkül) 400 000 EUR és 950 000 EUR között van. Az átalányösszeg tartalmazza a tevékenység előkészítéséhez, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez kapcsolódó személyzeti költségeket.

Az átalányösszeg odaítéléséhez nincs szükség igazoló dokumentumokra.

A későbbi elemzés céljából azonban csatolni kell egy olyan dokumentumot, amely tartalmazza a tevékenységgel kapcsolatban ténylegesen felmerült személyzeti költségeket.

2.

Önfoglalkoztatók

Legalább a tevékenység címét, az elvégzett munka jellegét, valamint a munka elvégzésének napját tartalmazó számla.

A fizetés igazolása.

Utazási költségek (1)

1.

Vasút

A legrövidebb útvonalon történő másodosztályú utazás költsége (2)

Jegy.

A fizetés igazolása.

2.

Légiközlekedés

Foglalási díjak és a légi utazás költsége turistaosztályon, az elérhető legalacsonyabb útiköltséggel (APEX, PEX, Excursion stb.)

Az online foglalás visszaigazolása (az ár feltüntetésével).

Felhasznált beszállókártya. A beszállókártyán szerepelnie kell a névnek, a dátumnak, az indulás és az érkezés helyének.

Adott esetben az utazási iroda által kiállított számla.

A fizetés igazolása.

3.

Távolsági busz

A legrövidebb útvonalú, helyközi utazás

Legalább az indulás és az érkezés helyét, az utasok számát és az utazás napjait tartalmazó számla.

A fizetés igazolása.

4.

Komp

Jegy.

A fizetés igazolása.

Szállás

1.

A tájékoztatási tevékenység előkészítése során

Szállodai elhelyezés országonként meghatározott maximális vendégéjszakánkénti összegig. A maximális összeg megtalálható az ezen ajánlattételi felhívás 4.1. pontjában megadott internetcímen („A Bizottság által elfogadott maximális szállásköltségek”).

A szálloda részletes számlája, amelyen szerepelnie kell a személyek nevének, a dátumoknak és az ott töltött éjszakák számának. Ha a számlát csoport részére állították ki, ugyanezen információkat kell tartalmaznia.

A támogatás kedvezményezettjének leírása a szállás céljáról, a társfinanszírozás tárgyát képező tájékoztatási tevékenységgel való kapcsolatról, és az érintett személyeknek a tevékenységben betöltött szerepéről.

Adott esetben a találkozó jegyzőkönyve.

A fizetés igazolása.

2.

A tájékoztatási tevékenység végrehajtása során

Szállodai elhelyezés országonként meghatározott maximális vendégéjszakánkénti összegig. A maximális összeg megtalálható az ezen ajánlattételi felhívás 4.1. pontjában megadott internetcímen („A Bizottság által elfogadott maximális szállásköltségek”).

A szálloda részletes számlája, amelyen szerepelnie kell a személyek nevének, a dátumoknak és az ott töltött éjszakák számának. Ha a számlát csoport részére állították ki, ugyanezen információkat kell tartalmaznia.

A résztvevők által aláírt jelenléti ív, ahogyan az a technikai jelentés esetében is szükséges (lásd a támogatási megállapodás I.5.2.2. cikkét).

A fizetés igazolása.

Étkezés

Kizárólag a tájékoztatási tevékenység végrehajtása során az alábbi maximális összegekig (héa nélkül):

5 EUR/fő kávészünet esetén

25 EUR/fő ebéd esetén

40 EUR/fő vacsora esetén

Összesítő számla (3) (az étkeztetést biztosító társaságtól, a szállodától, a konferenciaközponttól stb.), amely feltünteti legalább a tájékoztatási tevékenység címét, a dátumot, a személyek számát, a szolgáltatás jellegét (kávészünet, ebéd és/vagy vacsora), az egységárakat és a teljes árat.

A résztvevők által aláírt jelenléti ív, ahogyan az a technikai jelentés esetében is szükséges (lásd a támogatási megállapodás I.5.2.2. cikkét).

A fizetés igazolása.

Tolmácsolás

1.

Munkavállalók: a bérköltségeket a „személyzeti költségek” kategóriában figyelembe vett maximális átalányösszeg tartalmazza.

Nincs szükség igazoló dokumentumokra.

2.

Önfoglalkoztatók legfeljebb napi 600 EUR összegig (héa nélkül).

Legalább a tájékoztatási tevékenység címét, a tolmácsolás forrás- és célnyelvét, a munka elvégzésének dátumát és a munkaórák számát tartalmazó számla.

A fizetés igazolása.

Fordítás

1.

Munkavállalók: a bérköltségeket a „személyzeti költségek” kategóriában figyelembe vett maximális átalányösszeg tartalmazza.

Nincs szükség igazoló dokumentumokra.

2.

Önfoglalkoztatók legfeljebb 45 EUR/oldal összegig (héa nélkül).

Megjegyzés: egy oldal 1 800 leütésnek felel meg szóközök nélkül.

Legalább a tájékoztatási tevékenység címét, a fordítás forrás- és célnyelvét és a lefordított oldalak számát tartalmazó számla.

A fizetés igazolása.

Szakértői és előadói díjak

Legfeljebb napi 600 EUR összegig (héa nélkül).

A szakértők vagy előadók díjai nem támogathatók, amennyiben az érintett személyek nemzeti, európai uniós vagy nemzetközi köztisztviselők, valamint a támogatásban részesülő, illetve társult vagy kapcsolt szervezet tagjai vagy alkalmazottai.

Szállás- és utazási költségek: lásd az adott kiadási kategóriáknál.

Legalább a tájékoztatási tevékenység címét, az elvégzett munka jellegét, valamint a munka elvégzésének napját tartalmazó számla.

Végleges konferenciaprogram, amely tartalmazza az előadó nevét és szerepét.

A fizetés igazolása.

Konferenciatermek és berendezések bérlete

Megjegyzés: Tolmácsfülke szinkrontolmácsoláshoz legfeljebb napi 750 EUR (héa nélkül) bérleti díj ellenében bérelhető.

Legalább a tájékoztatási tevékenység címét, a felszerelés típusát és a konferenciaterem és a berendezés bérletének dátumát feltüntető számla.

A fizetés igazolása.

Postaköltség

A tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok (pl. meghívók) posta- és futárköltsége

Legalább a dokumentumok címét és az elküldött dokumentumok számát tartalmazó részletes számla vagy olyan postai elismervény, amelyen szerepel a kedvezményezett.

A fizetés igazolása.


(1)  Ez csak a tömegközlekedéssel (vonat, repülő, hajó) kapcsolatos költségek finanszírozását jelenti. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az autóbusz-, földalatti-, villamos- és taxiviteldíjak nem támogathatók.

(2)  Más osztályon történő utazás esetén a kiadások csak a közlekedési vállalat olyan igazolásának bemutatása esetén támogathatók, amely megjelöli a másodosztályú utazás költségeit; ebben az esetben a támogatható kiadások erre az összegre korlátozódnak.

(3)  Egyéni éttermi számlák nem fogadhatók el.


Top