EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CJ0023

A Bíróság ítélete (tizedik tanács), 2022. december 15.
Caxamar - Comércio e Indústria de Bacalhau SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira.
A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugália) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem.
Előzetes döntéshozatal – Állami támogatások – 651/2014/EU rendelet – A belső piaccal összeegyeztethető bizonyos támogatási kategóriák mentessége – A regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás – Hatály – Kizárások – Halászati és akvakultúra‑ágazat – A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazata – A »mezőgazdasági termékek« fogalma – 1379/2013/EU rendelet – A halászati és akvakultúra‑termékek piacának közös szervezése – I. melléklet – A halászati és akvakultúra‑termékek feldolgozására irányuló tevékenység – Sózott, fagyasztott és sótalanított tőkehal.
C-23/22. sz. ügy.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:994

 A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (tizedik tanács)

2022. december 15. ( *1 )

„Előzetes döntéshozatal – Állami támogatások – 651/2014/EU rendelet – A belső piaccal összeegyeztethető bizonyos támogatási kategóriák mentessége – A regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás – Hatály – Kizárások – Halászati és akvakultúra‑ágazat – A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazata – A »mezőgazdasági termékek« fogalma – 1379/2013/EU rendelet – A halászati és akvakultúra‑termékek piacának közös szervezése – I. melléklet – A halászati és akvakultúra‑termékek feldolgozására irányuló tevékenység – Sózott, fagyasztott és sótalanított tőkehal”

A C‑23/22. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (adóügyi választottbíróság [közigazgatási választottbírósági központ – CAAD], Portugália) a Bírósághoz 2022. január 10‑én érkezett, 2021. december 27‑i határozatával terjesztett elő

a Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA

és

az Autoridade Tributária e Aduaneira

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (tizedik tanács),

tagjai: E. Regan, az ötödik tanács elnöke, a tizedik tanács elnökeként eljárva (előadó), I. Jarukaitis és Csehi Z. bírák,

főtanácsnok: A. Rantos,

hivatalvezető: A. Calot Escobar,

tekintettel az írásbeli szakaszra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

a Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA képviseletében T. Fraga, L. Palácios és C. Pereira advogados,

a portugál kormány képviseletében P. Barros da Costa, L. Borrego és A. Rodrigues, meghatalmazotti minőségben,

az Európai Bizottság képviseletében Bottka V. és G. Braga da Cruz, meghatalmazotti minőségben

tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa nélkül kerül sor,

meghozta a következő

Ítéletet

1

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a[z EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikk] alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17‑i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL 2014. L 187., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 149., 8. o., HL 2021. L 365., 47. o.) 1. cikkének és 2. cikke (11) pontjának, a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatásnak (HL 2013. C 209., 1. o.; a továbbiakban: 2014–2020. évi iránymutatás), továbbá a halászati és akvakultúra‑termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11‑i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL 2013. L 354., 1. o.) az EUM‑Szerződés I. mellékletével összefüggésben történő értelmezésére vonatkozik.

2

E kérelmet a Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA (a továbbiakban: Caxamar) és az Autoridade Tributária e Aduaneira (adó‑ és vámhatóság, Portugália; a továbbiakban: adóhatóság) között az e társaság által fizetendő társasági adó azon indokkal történt korrekciója tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő, hogy bizonyos beruházási költségek nem jogosítanak adókedvezményre.

Jogi háttér

Az uniós jog

Az 1379/2013 rendelet

3

Az 1379/2013 rendelet „Hatály” című 2. cikke a következőképpen rendelkezik:

„A [halászati és akvakultúra‑termékek piacának közös szervezését] az e rendelet I. mellékletében felsorolt és az [Európai] Unióban forgalmazott halászati és akvakultúra‑termékekre kell alkalmazni.”

4

E rendelet „Fogalommeghatározások” című 5. cikke a következőket mondja ki:

„[…] A következő fogalommeghatározásokat szintén alkalmazni kell:

a)

»halászati termékek«: bármilyen halászati tevékenységből származó vízi élőlények vagy a belőlük származó termékek az I. mellékletben felsoroltak szerint;

[…]

d)

»halászati és akvakultúra‑ágazat«: az a gazdasági ágazat, amely magában foglalja a halászati és akvakultúra‑termékek termelésével, feldolgozásával és piaci értékesítésével kapcsolatos valamennyi tevékenységet;

[…]”

5

E rendeletnek „A közös piacszervezés által érintett halászati és akvakultúra‑termékek” című I. melléklete a következőképpen szól:

KN‑kód

 

Árumegnevezés

a)

0301

Élő hal

0302

Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

0303

Fagyasztott hal a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

0304

Halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva

b)

0305

Hal, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; […]

[…]

[…]

[…]

A 651/2014 rendelet

6

A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6‑i 800/2008/EK bizottsági rendeletet (HL 2008. L 214., 3. o.) hatályon kívül helyező 651/2014 rendelet „Hatály” című 1. cikkének (3) bekezdése ekként rendelkezett:

„E rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a)

az [1379/2013] rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra‑ágazatban nyújtott támogatás, kivéve a képzési támogatást, a kkv‑k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatást, a kutatás‑fejlesztés területén nyújtott támogatást, a kkv‑knak nyújtott innovációs támogatást, valamint a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatást;

[…]

c)

a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás, a következő esetekben:

i.

amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy

ii.

amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek;

[…]”

7

2017. július 10‑től a 651/2014 rendelet módosításáról szóló, 2017. június 14‑i (EU) 2017/1084 bizottsági rendelet (HL 2017. L 156., 1. o.; helyesbítés: HL 2018. L 26., 53. o.) 1. cikke 1. pontjának b) alpontja alapján a következő rendelkezések léptek a 651/2014 rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a)–c) pontja helyébe:

„E rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a)

az [1379/2013] rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra‑ágazatban nyújtott támogatás, kivéve a képzési támogatást, a kkv‑k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatást, a kutatás‑fejlesztés területén nyújtott támogatást, a kkv‑knak nyújtott innovációs támogatást, a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatást, a legkülső régiókban biztosított regionális beruházási támogatást és a regionális működési támogatási programokat;

[…]

c)

a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás, a következő esetekben:

i.

amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

ii.

amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek.”

8

A 651/2014 rendelet „Fogalommeghatározások” című 2. cikke a következőképpen rendelkezik:

„E rendelet alkalmazásában:

[…]

9.   »elsődleges mezőgazdasági termelés«: a termőföld és az állattenyésztés a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékeinek termelése az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek végrehajtása nélkül;

10.   »mezőgazdasági termék feldolgozása«: mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely művelet, amelynek az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, az állati vagy növényi eredetű termék első értékesítését előkészítő tevékenységet;

11.   »mezőgazdasági termék«: a[z EUM‑]Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, kivéve a[z 1379/2013] rendelet I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra‑termékeket;

[…]”

A 2014–2020. évi iránymutatás

9

A 2014–2020. évi iránymutatásnak „A regionális támogatás alkalmazási köre” című 1.1. szakaszában szereplő 10. pont a következőket mondja ki:

„A[z Európai] Bizottság az ebben az iránymutatásban rögzített elveket valamennyi gazdasági ágazatban nyújtott regionális támogatásra […] alkalmazza, kivéve a halászati és akvakultúra ágazatot […], a mezőgazdasági ágazatot […] és a közlekedési ágazatot […], melyekre vonatkozóan külön jogszabályok állapítanak meg rendelkezéseket, melyek részben vagy teljesen eltérhetnek ezen iránymutatástól. A Bizottság jelen iránymutatást a mezőgazdasági termékek nem mezőgazdasági terméket eredményező feldolgozására és forgalmazására alkalmazza. […]”

10

Az e 10. ponthoz tartozó 10. lábjegyzet pontosítja, hogy a halászat és az akvakultúra a halászati és akvakultúra‑termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17‑i 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL 2000. L 17., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 4. fejezet, 4. kötet, 198. o.) hatálya alá tartozó ágazatok.

11

Az e 10. ponthoz tartozó 11. lábjegyzet szövege a következő:

„A mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott, az [EUM‑Szerződés] I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági, továbbá erdészeti termékeket eredményező állami támogatásra az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások vonatkoznak.”

A portugál jog

A beruházással összefüggő adókról szóló törvény

12

A Código Fiscal do Investimento (a beruházással összefüggő adókról szóló törvény) alapügy tényállására alkalmazandó változata (a továbbiakban: a beruházással összefüggő adókról szóló törvény) „Tárgyi hatály” című 2. cikkének (2) és (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(2)   Az előző bekezdésben említett beruházási projektek tárgyának a [2014–2020. évi iránymutatás] ágazati hatályán belül az alábbi gazdasági tevékenységeknek kell lenniük:

a)

Kitermelő‑ és feldolgozóipar;

[…]

d)

Mezőgazdasági, akvakultúra, haltenyésztés, állattenyésztés és erdőgazdálkodás;

[…]

(3)   Az előző bekezdésben említett tevékenységeknek megfelelő gazdasági tevékenységi kódokat (EAC) a kormány pénzügyekért és gazdaságért felelős tagjainak miniszteri rendelete határozza meg.”

13

E kódex „Hatály és fogalommeghatározások” című 22. cikkének (1) bekezdése a következőket írja elő:

„A [beruházási támogatásokra vonatkozó adórendszer (RFAI)] azon [társasági adó] fizetésére kötelezett adóalanyokra alkalmazandó, akik vagy amelyek a 2. cikk (2) bekezdésében kifejezetten meghatározott ágazatokban folytatnak tevékenységet, figyelembe véve az említett cikk (3) bekezdésében meghatározott miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységi kódokat, kivéve az [iránymutatás] és a [651/2014] rendelet ágazati hatálya alól kizárt tevékenységeket.”

A 282/2014 miniszteri rendelet

14

A 2014. december 30‑i Portaria no 282/2014, que define os códigos de atividade económica (CAE) correspondentes a várias atividades (a különböző tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági tevékenységi kódok meghatározásáról szóló 282/2014 miniszteri rendelet [Diário da República, 1. sorozat, 251. sz., 2014. december 30.; a továbbiakban: 282/2014 miniszteri rendelet) 1. cikke a következőképpen rendelkezik:

„A [2014–2020. évi iránymutatással] és a [651/2014 rendelettel] összhangban […] a halászati és akvakultúra‑ágazattal, az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, az [EUM‑Szerződés] I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával […] kapcsolatos gazdasági tevékenységekre vonatkozó beruházási projektek nem részesülhetnek adókedvezményben.”

15

E miniszteri rendelet „Ágazati hatály” című 2. cikke a következőképpen rendelkezik:

„Az előző cikkben foglalt korlátozások sérelme nélkül, a [beruházással összefüggő adókról szóló törvény] 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott gazdasági tevékenységeknek a gazdasági tevékenységek portugál osztályozásának a 2007. november 14‑i 381/2007. sz. törvényrendelettel elfogadott 3. felülvizsgálata (CAE Rev3) szerinti következő kódok felelnek meg:

[…]

b)

Feldolgozóipar – 10–33. osztály;

[…]”

16

A „CAE 10204 Rev3” kód a „halászati és akvakultúra‑termékek sózására, szárítására és egyéb feldolgozására” vonatkozik.

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

17

A Caxamar portugál jog szerinti társaság, amely főtevékenységként halászati és akvakultúra‑termékek sózásával és szárításával, másodlagosan pedig e termékek fagyasztásával foglalkozik.

18

2016 és 2018 folyamán e társaság beruházásokat hajtott végre egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítése céljából, hogy javítsa és bővítse a tőkehal‑sózási, ‑sótalanítási és ‑fagyasztási eljárásokat.

19

A Caxamar, mivel úgy vélte, hogy az e beruházásokhoz kapcsolódó költségek a beruházással összefüggő adókról szóló törvény 22. cikkében említett RFAI keretében meghatározott adókedvezményekre jogosítanak, e tekintetben levonta a 2016. és 2018. évi adóköteles jövedelméből a 72775,36 EUR, illetve 41607,67 EUR összegű kiadásokat.

20

Az RFAI alapján nyújtott adókedvezmények alkalmazásának vizsgálatára irányuló ellenőrzést követően az adóhatóság helyesbítette a Caxamar által e két adóév vonatkozásában fizetendő társasági adót, és ennek következtében ezen adó címén 126032,62 euró kiegészítő összeget, továbbá kamatot állapított meg e társaság terhére. Az adóhatóság ugyanis úgy ítélte meg, hogy az e befektetések által érintett tevékenység az RFAI keretében nem támogatható, mivel az a beruházással összefüggő adókról szóló, a 282/2014 miniszteri rendelet 1. és 2. cikkével, a 651/2014 rendelettel és az EUM‑Szerződés I. mellékletével összefüggésben értelmezett törvénynek megfelelően nem tartozik az RFAI hatálya alá.

21

Az adóhatóság különösen megjegyezte, hogy a tőkehal sózásával, sótalanításával és fagyasztásával kapcsolatos tevékenység, amely a CAE 10204 Rev3 kódban említett feldolgozási tevékenységek között szerepel, a 282/2014 miniszteri rendelet 2. cikkének b) pontja értelmében vett „feldolgozóipari” tevékenységének minősül, amely, mivel a sózott tőkehal, a fagyasztott tőkehal és a sótalanított tőkehal az EUM‑Szerződés I. mellékletében említett nómenklatúra árucsoportjainak hatálya alá tartozik, a „mezőgazdasági termékek feldolgozása” fogalmába tartozik, amelynek végterméke szintén az említett I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termék. Következésképpen ez a tevékenység az RFAI keretében nem támogatható a 282/2014 miniszteri rendelet 1. cikke és a beruházással összefüggő adókról szóló törvény 22. cikkének (1) bekezdése folytán, amely a záró részében kizárja a 651/2014 rendelet és a 2014–2020. évi iránymutatás hatálya alá nem tartozó tevékenységeket.

22

A Caxamar az elrendelt kiigazítás megsemmisítése iránt keresetet indított a kérdést előterjesztő bíróság, a Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (adóügyi választottbíróság [közigazgatási választottbírósági központ – CAAD], Portugália) előtt.

23

Keresetének alátámasztására a Caxamar azt állítja, hogy a tőkehal sózásával, sótalanításával és fagyasztásával kapcsolatos tevékenység a 651/2014 rendelet és a 2014–2020. évi iránymutatás hatálya alá tartozik, így a szóban forgó támogatási program keretében támogatható. E tekintetben az adóhatóság állítólag tévesen értelmezte a beruházással összefüggő adókról szóló törvényt, az RFAI‑t és a 282/2014 miniszteri rendeletet, a 651/2014 és az 1379/2013 rendeletet, valamint az EUM‑Szerződés I. mellékletét, mivel ez a tevékenység feldolgozóipari tevékenység, amely az említett miniszteri rendelet 2. cikkének b) pontja hatálya alá tartozik, és nem mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatos tevékenység, amely nem tartozik a 651/2014 rendelet és a 2014–2020. évi iránymutatás hatálya alá. A nemzeti jogot ugyanis az uniós joggal összhangban kell értelmezni, amint az különösen a 651/2014 rendelet 2. cikkének 11. pontjából következik, amely a „mezőgazdasági termék” fogalmát úgy határozza meg, hogy az az EUM‑Szerződés I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik, az 1379/2013 rendelet I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra‑termékek kivételével. Ez a melléklet azonban kifejezetten említi a friss, szárított, sózott vagy pácolt halat, a fagyasztott halat, a halhulladékot és a haltermékeket. Következésképpen az alapügyben szóban forgó, tőkehal feldolgozásából származó termékek a 651/2014 rendelet alkalmazásában nem minősülnek „mezőgazdasági terméknek”.

24

Az adóhatóság ezzel szemben azt állítja, hogy a 651/2014 rendelet 2. cikkével összefüggésben értelmezett 1. cikke (3) bekezdésének a)–c) pontjából, valamint a 2014–2020. évi iránymutatásból kitűnik, hogy a tőkehal sózása, sótalanítása és fagyasztása, amennyiben az halászati és akvakultúra‑termékek feldolgozási tevékenységének minősül, nem tartozik e rendelet hatálya alá. E rendelet és a 2014–2020. évi iránymutatás ugyanis nem alkalmazandó sem az 1379/2013 rendelet I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra‑termékekre, sem pedig az EUM‑Szerződés I. mellékletében felsorolt „mezőgazdasági termékekre”. Igaz, az említett tevékenység szigorú és szó szerinti értelemben nem tekinthető „mezőgazdasági termékek„ feldolgozásának. Ám az EUMSZ 38. cikk (1) bekezdéséből, valamint e Szerződés I. mellékletének 3. és 16. fejezetéből, amelyek a halakra, rákfélékre és puhatestűekre, valamint az ezekből készült készítményekre vonatkoznak, kitűnik, hogy a „mezőgazdasági termékek” fogalma a halászati termékeket is magában foglalja. E rendelkezéseknek megfelelően a 282/2014 miniszteri rendelet 1. cikke a szóban forgó támogatások nyújtásához támogatásra nem jogosultnak minősíti az EUM‑Szerződés I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra‑ágazatban folytatott gazdasági tevékenységre, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházási projekteket.

25

A kérdést előterjesztő bíróság ennélfogva úgy véli, hogy az alapjogvita eldöntése szempontjából az a releváns kérdés, hogy a tőkehal sózott, fagyasztott, illetve sótalanított tőkehallá történő feldolgozására irányuló tevékenység, amely a 282/2014 miniszteri rendelet 2. cikke b) pontjának hatálya alá tartozó feldolgozóipari tevékenységének minősül, mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló tevékenységnek minősül‑e a 651/2014 rendelet, a 2014–2020. évi iránymutatás és az ezek alapján alkalmazandó uniós jogi szabályok értelmében.

26

E körülmények között a Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (adóügyi választottbíróság [közigazgatási választottbírósági központ – CAAD]) felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjesztette a Bíróság elé:

„A [2014–2020. évi iránymutatás] helyes értelmezése a 651/2014 rendelet rendelkezéseivel, különösen annak 1. cikkével és 2. cikkének 11. pontjával, az 1379/2013 rendelet rendelkezéseivel, valamint az [EUM‑Szerződés] I. mellékletével együttesen értelmezve arra a következtetésre vezet‑e, hogy a [beruházással összefüggő adókról szóló törvény] 2. cikkének (2) bekezdésével és 22. cikkének (1) bekezdésével összhangban, és a [282/2014 miniszteri rendelet] 1. és 2. cikke alapján a CAE 10204 Rev3 kód alá tartozó »sózott tőkehal«, »fagyasztott tőkehal« és »sótalanított tőkehal« halászati és akvakultúra‑termékek feldolgozásával kapcsolatos tevékenység nem minősül mezőgazdasági termékfeldolgozó tevékenységnek a tervezett adótámogatás nyújtása szempontjából?”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről

27

Kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kérdezi, hogy a 651/2014 rendelet 1. cikkét és 2. cikkének 10. és 11. pontját, valamint a 2014–2020. évi iránymutatást – az EUM‑Szerződés I. mellékletének rendelkezéseivel és az 1379/2013 rendelettel összefüggésben – akként kell‑e értelmezni, hogy a halászati és akvakultúra‑termékek feldolgozására irányuló tevékenység, mint például a sózott tőkehal, a fagyasztott tőkehal és a sótalanított tőkehal előállítása, olyan mezőgazdaságitermék‑feldolgozási tevékenységnek minősül, amely a 651/2014 rendelet 1. cikke (3) bekezdésének c) pontja folytán nem tartozik e rendelet hatálya alá.

28

Elöljáróban pontosítani kell, hogy az alapügy tényállása a 2016. és a 2018. évre vonatkozik, így arra a 651/2014 rendelet 1. cikke (3) bekezdésének mind a 2017/1084 rendelet hatálybalépését megelőző, mind az e rendeletből következő változata alkalmazandó. Mindazonáltal, mivel az említett rendelet által bevezetett módosítások nem érintik e rendelkezések azon részének lényegét, amely a kérdést előterjesztő bíróság kérdésének megválaszolása szempontjából releváns, a 651/2014 rendelet eredeti változata 1. cikke (3) bekezdésének értelmezése értelemszerűen alkalmazandó e rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a 2017/1084 rendeletből eredő változatára is.

29

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a 651/2014 rendelet az 1. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében az e rendelkezésben meghatározott esetekben nem alkalmazandó „a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalomba hozatalának ágazatában nyújtott támogatások[ra]”. E kizárást megismétli a 2014–2020. évi iránymutatás 10. pontja, és különösen az e ponthoz tartozó 11. lábjegyzet.

30

Ami a „mezőgazdasági termékek feldolgozásának” a 651/2014 rendelet értelmében vett fogalmát illeti, az e rendelet 2. cikkének 10. pontja szerint úgy értelmezendő, hogy az – az alapügy szempontjából nem releváns kivételtől eltekintve – magában foglal a „mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely művelet[et], amelynek az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül”, a „mezőgazdasági termék” fogalmát pedig az említett rendelet 2. cikkének 11. pontja akként határozza meg, hogy annak minősülnek az EUM‑Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, „kivéve a[z 1379/2013] rendelet I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra‑termékeket”.

31

Az utóbbi melléklet kifejezetten említi többek között a fagyasztott halat, a fagyasztott halfilét, valamint a szárított és sózott halat.

32

Ebből következik, hogy – amint arra az írásbeli észrevételeket benyújtó valamennyi érdekelt fél rámutatott – a halászati és akvakultúra‑termékek feldolgozásával járó tevékenységből származó termékek, mint például a sózott tőkehal, a fagyasztott tőkehal és a sótalanított tőkehal, nem minősülnek a 651/2014/EU rendelet 2. cikkének 11. pontja értelmében vett „mezőgazdasági terméknek”.

33

Következésképpen az ilyen tevékenység nem minősíthető az e rendelet 2. cikkének 10. pontja értelmében vett, „mezőgazdasági termékek feldolgozására” irányuló tevékenységnek, mivel nem eredményez mezőgazdasági terméket.

34

Ebben az összefüggésben, amint arra a Bizottság helyesen hivatkozott, nem releváns a kérdést előterjesztő bíróság által felvetett azon kérdés, hogy az alapügyben szóban forgó termékek az EUM‑Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartoznak‑e, mivel a 651/2014 rendelet a „mezőgazdasági termék” fogalmának olyan saját meghatározását tartalmazza, amely kifejezetten kizárja az 1379/2013 rendelet által megállapított közös piacszervezés hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra‑termékeket.

35

Ebből következik, hogy a halászati és akvakultúra‑termékek feldolgozásával járó tevékenység, mint például a sózott tőkehal, a fagyasztott tőkehal és a sótalanított tőkehal előállítása, mivel nem minősül a 651/2014 rendelet 2. cikkének 10. pontja értelmében véve „mezőgazdasági termékek feldolgozásának”, e rendelet 2. cikkének 11. pontjával és az 1379/2013/EU rendelet I. mellékletével összefüggésben értelmezve, nem zárható ki e címen a 651/2014 rendelet 1. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján e rendelet hatálya alól.

36

Mindemellett annak érdekében, hogy a kérdést előterjesztő bíróság számára teljes körű választ lehessen adni, a portugál kormányhoz és a Bizottsághoz hasonlóan pontosítani kell, hogy a 651/2014 rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében e rendelet – számos, az alapügy szempontjából nem releváns kivételtől eltekintve – nem alkalmazandó a „[1379/2013] rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra ágazatban” nyújtott támogatásokra sem. E kizárást egyébként a 2014–2020. évi iránymutatás 10. pontja, valamint az e ponthoz tartozó 10. lábjegyzet is tartalmazza.

37

Az 1379/2013 rendelet 2. cikkéből és 5. cikkének a) és d) pontjából, e rendelet I. mellékletével összefüggésben kitűnik, hogy e rendelet a halászati és akvakultúra‑tevékenységekből származó vízi élőlényeket érintő valamennyi feldolgozási tevékenységre, többek között – amint az lényegében a jelen ítélet 30. és 31. pontjában már szerepel – a sózott tőkehal, a fagyasztott tőkehal és a sótalanított tőkehal előállításához vezető feldolgozási tevékenységekre alkalmazandó.

38

Megállapítható tehát, hogy noha a halászati és akvakultúra‑termékek és az azokkal kapcsolatos feldolgozási tevékenységek, mint amilyenek az alapügyben szóban forgó tevékenységek, nem tartoznak a 651/2014 rendelet 1. cikke (3) bekezdésének c) pontjában foglalt, a feldolgozási és forgalmazási ágazatot a 651/2014 rendelet hatálya alól kizáró szabály hatálya alá, ez azért van így, mert e termékekre és tevékenységekre az e cikk (3) bekezdésének a) pontjában foglalt, e hatályt a halászati és akvakultúra‑ágazat tekintetében kizáró szabály vonatkozik.

39

Ebből következik, hogy a halászati és akvakultúra‑termékek feldolgozásával kapcsolatos tevékenység, mint például a sózott tőkehal, a fagyasztott tőkehal és a sótalanított tőkehal előállítása, mivel az – amint azt a kérdést előterjesztő bíróság a kérdésével feltételezi – a 651/2014/EU rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében vett „halászati és akvakultúra‑ágazatba” tartozik, az 1379/2013/EU rendelet 2. cikkével, 5. cikkének a) és d) pontjával, valamint I. mellékletével összefüggésben értelmezve, e címen mindenképpen ki van zárva a 651/2014/EU rendelet hatálya alól.

40

Következésképpen az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre az a válasz adandó, hogy a 651/2014 rendelet 1. cikkét és 2. cikkének 10. és 11. pontját, valamint a 2014–2020. évi iránymutatást – az 1379/2013 rendelet 2. cikkével, 5. cikkének a) és d) pontjával, továbbá I. mellékletével összefüggésben – akként kell értelmezni, hogy a halászati és akvakultúra‑termékek feldolgozására irányuló tevékenység, mint például a sózott tőkehal, a fagyasztott tőkehal és a sótalanított tőkehal előállítása, nem a mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatos tevékenységnek minősül, amely a 651/2014 rendelet 1. cikke (3) bekezdésének c) pontja folytán nem tartozik e rendelet hatálya alá, hanem a halászati és akvakultúra‑ágazatba tartozó tevékenységnek minősül, amely e rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja folytán nem tartozik e rendelet hatálya alá.

A költségekről

41

Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

 

A fenti indokok alapján a Bíróság (tizedik tanács) a következőképpen határozott:

 

A[z EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikk] alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17‑i 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikkét és 2. cikkének 10. és 11. pontját, valamint a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatást – a halászati és akvakultúra‑termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11‑i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkével, 5. cikkének a) és d) pontjával, továbbá I. mellékletével összefüggésben –

 

a következőképpen kell értelmezni:

 

a halászati és akvakultúra‑termékek feldolgozására irányuló tevékenység, mint például a sózott tőkehal, a fagyasztott tőkehal és a sótalanított tőkehal előállítása, nem a mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatos tevékenységnek minősül, amely a 651/2014 rendelet 1. cikke (3) bekezdésének c) pontja folytán nem tartozik e rendelet hatálya alá, hanem a halászati és akvakultúra‑ágazatba tartozó tevékenységnek minősül, amely e rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja folytán nem tartozik e rendelet hatálya alá.

 

Aláírások


( *1 ) Az eljárás nyelve: portugál.

Top