EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CC0388

A. Rantos főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2021. szeptember 2.
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. kontra Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.
A Bundesgerichtshof (Németország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem.
Előzetes döntéshozatal – 1169/2011/EU rendelet – A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása – A 9. cikk (1) bekezdésének l) pontja – Tápértékjelölés – A 31. cikk (3) bekezdésének második albekezdése – Az energiatartalom és a tápanyagok mennyiségének kiszámítása – Az a lehetőség, hogy ezen információk az elkészített élelmiszerre vonatkozzanak – Feltételek – A 33. cikk (2) bekezdésének második albekezdése – Adatok megadása adagonként vagy fogyasztási egységenként.
C-388/20. sz. ügy.

; Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:691

 ATHANASIOS RANTOS

FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Az ismertetés napja: 2021. szeptember 2. ( 1 )

C‑388/20. sz. ügy

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

kontra

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

(a Bundesgerichtshof [szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – 1169/2011/EU rendelet – A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása – A 9. cikk (1) bekezdésének l) pontja – Tápértékjelölés – A 31. cikk (3) bekezdésének második albekezdése – Az energiatartalom és a tápanyagok mennyiségének kiszámítása – A 33. cikk (2) bekezdésének második albekezdése – Adatok megadása adagonként vagy fogyasztási egységenként”

I. Bevezetés

1.

A jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet ( 2 ) rendelkezéseinek értelmezésére vonatkozik. Konkrétabban, a kérdést előterjesztő bíróság azt kívánja megtudni, hogy megengedhető‑e, és milyen feltételek mellett, hogy valamely élelmiszer csomagolásának elülső oldalán olyan, a tápértékkel kapcsolatos önkéntesen megadott információkat tüntessenek fel, amelyek nem az adott állapotban értékesítésre kerülő élelmiszerre, hanem a további összetevők hozzáadásával elkészített élelmiszer adagjaira vonatkoznak.

2.

Ezt a kérelmet a Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (fogyasztói központok és szervezetek országos szövetsége, a továbbiakban: BVV) és a Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (a továbbiakban: Dr. Oetker) között folyamatban lévő jogvitában terjesztették elő azzal kapcsolatban, hogy a müzli csomagolásának (a továbbiakban: szóban forgó termék) elülső oldalán található tápértékjelölés megfelel‑e az önkéntes tápértékjelölésre vonatkozó követelményeknek, és különösen az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdése második albekezdésének és 33. cikke (2) bekezdése második albekezdésének.

3.

Noha a Bíróságnak már volt alkalma értelmezni az 1169/2011 rendeletet, valamint különösen az említett rendelet által hatályon kívül helyezett 2000/13/EK ( 3 ) és a 90/496/EGK ( 4 ) irányelvet, ez az első alkalom, hogy az élelmiszerek önkéntes tápértékjelölésére vonatkozó rendelkezések értelmezésével foglalkozik. ( 5 )

4.

A jelen indítványban annak megállapítását fogom javasolni, hogy a szóban forgó termékhez hasonló, különböző elkészítési módok szerint fogyasztott előrecsomagolt élelmiszer önkéntes tápértékjelölése nem felel meg az 1169/2011 rendelet követelményeinek, ha az energiatartalomra és a tápanyagmennyiségre vonatkozó információkat csak egy elkészítési formára vonatkozóan adják meg, ahelyett, hogy azokat az adott állapotban értékesítésre kerülő élelmiszer 100 grammjára vetítve is feltüntetnék.

II. Jogi háttér

5.

Az 1169/2011 rendelet (10), (17), (35), (37) és (41) preambulumbekezdése a következőket mondja ki:

„(10)

A lakosságot érdekli az étrend és az egészség közötti összefüggés, és szeretné, ha lehetősége nyílna az egyéni igényeinek megfelelő étrend kiválasztására. A Bizottság táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról szóló, 2007. május 30‑i fehér könyve […] megállapította, hogy a tápértékjelölés az egyik fontos módszer arra, hogy a fogyasztókat tájékoztassák az élelmiszerek összetételéről, és segítsék őket a tájékozott választásban. A Közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia 2007–2013 – a fogyasztók pozíciójának erősítése, jólétük növelése, és hatékony védelmük című 2007. március 13‑i bizottsági közlemény hangsúlyozza, hogy mind a hatékony verseny, mind pedig a fogyasztók jóléte szempontjából fontos a fogyasztók tájékozott választásának lehetővé tétele. A táplálkozás alapelveinek ismerete és az élelmiszereken szereplő, megfelelő tápértékre vonatkozó tájékoztatás jelentősen hozzájárulnának ahhoz, hogy a fogyasztók tájékozottan választhassanak. […]

[…]

(17)

Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatás előírásának elsődleges szempontja az kell, hogy legyen, hogy lehetővé váljék a fogyasztók számára az élelmiszerek azonosítása és megfelelő felhasználása, valamint az, hogy egyéni étrendi igényeiknek megfelelően választhassanak. E célt szem előtt tartva az élelmiszer‑vállalkozóknak meg kell könnyíteniük e tájékoztatásnak az elérhetőségét a látásproblémákkal élők számára is.

[…]

(35)

A különböző méretű csomagolásban lévő termékek összehasonlításának megkönnyítése érdekében célszerű megtartani azt az előírást, hogy a kötelező tápértékjelölésnek 100 g vagy 100 ml mennyiségre kell vonatkoznia, és adott esetben lehetővé kell tenni a kiegészítő adagra vonatkoztatott jelöléseket is. Ezért ha az élelmiszer előrecsomagolt, és azon szerepel adagra vagy fogyasztási egységre vonatkozó megjelölés, a 100 g vagy 100 ml mennyiségre vonatkozó tápérték‑információn túl lehetővé kell tenni az adagra vagy fogyasztási egységre vetített tápérték megadását is. Az adagokra vagy fogyasztási egységekre vonatkoztatott adatok összevethető formában történő feltüntetése érdekében bizonyos élelmiszer‑kategóriák esetében a Bizottságot fel kell hatalmazni az adagra vagy fogyasztási egységre vetített tápérték közlésére vonatkozó szabályok elfogadására.

[…]

(37)

Mivel e rendelet egyik célja az, hogy a végső fogyasztó számára alapot nyújtson a tájékozott döntéshez, fontos biztosítani, hogy a végső fogyasztó könnyen megértse a jelölésen szereplő információkat. […]

[…]

(41)

Annak érdekében, hogy az átlagos fogyasztót szólítsa meg, és betöltse azt a tájékoztató szerepet, amely érdekében bevezették, a tápértékjelölésnek egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie, figyelembe véve a táplálkozásra vonatkozó ismeretek jelenlegi szintjét. A tápértékjelölés részben a fő látómezőben – vagy köznyelven a csomagolás elülső oldalán –, részben pedig a csomagolás bármely másik, pl. hátulsó oldalán való feltüntetése összezavarhatja a fogyasztókat. A tápértékjelölést ezért teljes egészében ugyanazon látómezőben kell elhelyezni. Ezenfelül a legfontosabb tápértékadatok önkéntes alapon megismételhetők a fő látómezőben, hogy a fogyasztók az élelmiszerek megvásárlásakor könnyen láthassák a tápanyag‑összetételre vonatkozó lényeges információkat. Annak szabad megválasztása, hogy mely információk ismételhetők meg, összezavarhatja a fogyasztókat. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy mely információk ismételhetők meg.”

6.

E rendelet „A kötelező adatok felsorolása” című 9. cikkének (1) bekezdése a következőképpen szól:

„A 10–35. cikknek megfelelően, és az e fejezetben foglalt kivételektől eltekintve a következő adatokat kötelező feltüntetni:

[…]

l) tápértékjelölés.”

7.

Az említett rendelet „Tartalom” című 30. cikke a következőképpen rendelkezik:

„(1)   A kötelező tápértékjelölésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

energiatartalom; és

b)

zsír‑ és telítettzsírsav‑tartalom, szénhidráttartalom, cukortartalom, fehérjetartalom, valamint sótartalom.

[…]

(3)   Az (1) bekezdés szerinti kötelező tápértékjelölésnek az előrecsomagolt élelmiszerek jelölésén való feltüntetésekor a következő információkat lehet megismételni:

a)

az energiatartalom; vagy

b)

az energiatartalom és a zsír‑ és telítettzsírsav‑tartalom, a cukortartalom, valamint a sótartalom.

(4)   A 36. cikk (1) bekezdésétől eltérően abban az esetben, ha a 16. cikk (4) bekezdésében említett termékek jelölése tartalmazza a tápértékjelölést, lehetőség van arra, hogy e tájékoztatás az energiatartalomra korlátozódjon.

(5)   A 44. cikk sérelme nélkül és a 36. cikk (1) bekezdésétől eltérően abban az esetben, ha a 44. cikk (1) bekezdésében említett termékek jelölése tartalmazza a tápértékjelölést, lehetőség van arra, hogy e tájékoztatás az alábbiakra korlátozódjon:

a)

az energiatartalom; vagy

b)

az energiatartalom és a zsír‑ és telítettzsírsav‑tartalom, a cukortartalom, valamint a sótartalom.

[…]”

8.

Ugyanezen rendeletnek a „Számítás” című 31. cikke a (3) bekezdésében a következőket írja elő:

„A 30. cikk (1)–(5) bekezdésében említett energiatartalomnak és a tápanyagok mennyiségének az élelmiszer értékesítésre kerülő állapotára kell vonatkoznia.

Adott esetben ezen információk vonatkozhatnak az elkészített élelmiszerre is, feltéve, hogy kellően részletes felhasználási utasításokat adnak meg, és az információk a fogyasztásra kész élelmiszerre vonatkoznak.”

9.

Az 1169/2011 rendeletnek a „Mennyiségek kifejezése 100 g‑ra vagy 100 ml‑re” című 32. cikke a (2) bekezdésében a következőket írja elő:

„Az energiatartalmat és a 30. cikk (1)–(5) bekezdésében említett tápanyagok mennyiségét 100 g‑ra vagy 100 ml‑re vonatkozóan kell kifejezni.”

10.

E rendelet „Adatok megadása adagonként vagy fogyasztási egységenként” című 33. cikkének (1) és (2) bekezdése a következőket mondja ki:

„(1)   Az alábbi esetekben az energiatartalom és a 30. cikk (1)–(5) bekezdésében említett tápanyagok mennyisége a fogyasztók számára könnyen felismerhető adagonként és/vagy fogyasztási egységenként is megadható, feltéve hogy az adag vagy fogyasztási egység mennyiségét, valamint az egy csomagban található adagok vagy fogyasztási egységek számát a jelölésen feltüntetik:

a)

a 32. cikk (2) bekezdésében említett 100 g‑ra vagy 100 ml‑re vetített kifejezési forma kiegészítéseként;

b)

a 32. cikk (3) bekezdésében a vitaminok és ásványi anyagok tekintetében említett, 100 g‑ra vagy 100 ml‑re vetített kifejezési forma kiegészítéseként;

c)

a 32. cikk (4) bekezdésében említett 100 g‑ra vagy 100 ml‑re vetített kifejezési forma kiegészítéseként vagy ahelyett.

(2)   A 32. cikk (2) bekezdésétől eltérően, a 30. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett esetekben a tápanyagok mennyiségének megadása, és/vagy a XIII. melléklet B. részében felsorolt beviteli referenciaértékek százalékában való kifejezésük csak adagonként vagy fogyasztási egységenként is lehetséges.

Amennyiben a tápanyagok mennyiségét az első albekezdés értelmében csak adagonként vagy fogyasztási egységenként adják meg, az energiatartalmat 100 g‑ra vagy 100 ml‑re vetítve és adagonként vagy fogyasztási egységenként is meg kell adni.”

III. Az alapeljárás, az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések és a Bíróság előtti eljárás

11.

A Dr. Oetker egy német élelmiszeripari vállalkozás, amely „Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Schoko+Keks” (ropogós müzli csokoládéval és keksszel) megnevezéssel müzlit állít elő és forgalmaz. E terméket téglatest alakú kartondobozba csomagolják.

12.

E csomagolás a következő tápértékjelöléseket tartalmazza:

A csomagolás oldalsó részén (a doboz keskeny oldala) a „Tápértékre vonatkozó információk” megnevezés alatt tünteti fel az energiatartalomra, a zsír‑ és telítettzsírsav‑tartalomra, a szénhidráttartalomra, a cukortartalomra, a fehérjetartalomra, valamint a sótartalomra vonatkozó információkat, mégpedig egyrészt az adott állapotban értékesítésre kerülő termék 100 grammjára (a továbbiakban: az adott állapotban értékesítésre kerülő termék egy adagja), másrészt pedig az elkészített élelmiszer 40 gramm termékből és 60 milliliter1,5%‑os zsírtartalmú tejből álló adagjára vetítve (a továbbiakban: elkészített termék egy adagja).

A csomagolás elülső oldala (a doboz fő látómezője) megismétli az energiatartalomra és a zsír‑ és telítettzsírsav‑tartalomra, a cukortartalomra, valamint a sótartalomra vonatkozó információkat, amelyek kizárólag az elkészített termék egy adagjára vonatkoznak.

13.

A BVV úgy véli, hogy a szóban forgó termék tápértékjelölése sérti az 1169/2011 rendelet által előírt tápértékjelölésre vonatkozó rendelkezéseket. A Dr. Oetker szerinte megsértette az e rendelet 30. és 32. cikkével összefüggésben értelmezett 33. cikkét, mivel a szóban forgó termék csomagolásának elülső oldalán az energiatartalmat nem az adott állapotban értékesítésre kerülő termék egy adagjára vetítve (vagyis 1880 kJ), hanem kizárólag az elkészített élelmiszer egy adagjára vetítve (vagyis 872 kJ) tüntetik fel. Ennek alapján a BVV felszólította a Dr. Oetkert, lényegében azt követelve, hogy ez utóbbi vállaljon kötelezettséget – büntetőjogi felelősségének terhe mellett – a további jogsértéstől való tartózkodásra.

14.

Mivel a felszólítás eredménytelen maradt, a BVV keresetet indított a Landgericht Bielefeld (bielefeldi regionális bíróság, Németország) előtt, amely a 2018. augusztus 8‑i ítéletével e keresetnek helyt adva megállapította egyrészről, hogy a szóban forgó termék csomagolásának elülső oldalán a címkézés azáltal, hogy nem tünteti fel az adott állapotban értékesítésre kerülő termék adagjára vetített energiatartalmat, nem felel meg az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdése második albekezdésének, másrészről, hogy e rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése nem alkalmazható, mivel a jelen esetben a „nagyon jelentős feldolgozási szakaszok” nem valósultak meg.

15.

Mivel a Dr. Oetker fellebbezést nyújtott be, az Oberlandesgericht Hamm (hammi regionális felsőbíróság, Németország) 2019. június 13‑i ítéletével hatályon kívül helyezte ezen ítéletet és elutasította a BVV keresetét.

16.

E bíróság szerint a szóban forgó termék elkészített adagjára vonatkozó energiatartalom feltüntetése elegendő. Egyrészről az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdése nem írja elő, hogy az élelmiszerek csomagolásának elülső oldalán fel kell tüntetni az adott állapotban értékesítésre kerülő termék energiatartalmát a tápértékre vonatkozó már ott szereplő információkon kívül. Az e rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében szabályozott kötelező tápértékjelölés feltüntetését szolgálják ugyanis a szóban forgó termék csomagolásának oldalsó keskeny oldalán szereplő – a jelen ügyben nem vitatott – információk. Következésképpen a csomagolás elülső oldalán szereplő információk esetében viszont az említett rendelet 30. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében vett megismételt információkról van szó. Ilyen esetben, amikor az energiatartalmat és a tápanyagok mennyiségét kizárólag egy adagra vetítve fejezik ki e megismételt információkban, az energiatartalmat ugyanezen rendelet 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az elkészített élelmiszer 100 grammjára vetítve kellene feltüntetni. Másrészről az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdéséből következik, hogy az energiatartalomra vonatkozó információ vonatkozhat az elkészített élelmiszerre is, feltéve, hogy – mint a jelen esetben – kellően részletes felhasználási utasításokat adnak meg, és az információk a fogyasztásra kész élelmiszerre vonatkoznak. Ezenkívül e rendelet nem tartalmaz a Landgericht Bielefeld (bielefeldi regionális bíróság) feltevésének alátámasztására szolgáló olyan előírásokat, amelyek szerint az e rendelkezés értelmében vett „elkészítés” kifejezést úgy kell érteni, mint amely a főzéshez vagy a melegítéshez hasonló „meglehetősen nagyszabású munkafolyamatokat” foglal magában.

17.

A BVV az Oberlandesgericht Hamm (hammi regionális felsőbíróság) ítéletével szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a kérdést előterjesztő Bundesgerichtshofhoz (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország).

18.

A kérdést előterjesztő bíróság szerint e felülvizsgálati kérelem eredményessége attól függ, hogy úgy kell‑e értelmezni az 1169/2011 rendelet 31. cikkének (3) bekezdését és 33. cikkének (2) bekezdését, hogy a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben tilos a csomagolás színoldalán – reklámozási célból – megemlíteni a tápértékre vonatkozóan az elkészített élelmiszer adagjára vetítve megadott információkat anélkül, hogy kiegészítő jelleggel az adott állapotban értékesítésre kerülő élelmiszer 100 grammjára vetítve is megadnák az energiatartalmat.

19.

E körülmények között határozott úgy a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság), hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjeszti a Bíróság elé:

„1)

Úgy kell‑e értelmezni az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdését, hogy ez a rendelkezés kizárólag olyan élelmiszerekre vonatkozik, amelyeket el kell készíteni, és amelyek esetében meg van határozva a felhasználás módja?

2)

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: kizárólag a termék értékesítésre kerülő állapotának 100 grammját jelenti‑e az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében szereplő »100 g‑ra vetítve« kifejezés, vagy pedig – legalábbis egyebek mellett – az elkészített élelmiszer 100 grammját is?”

20.

Írásbeli észrevételeket az alapeljárás felei, valamint az Európai Bizottság terjesztett elő. A Bíróság az eljárási szabályzata 76. cikkének (2) bekezdésével összhangban úgy határozott, hogy tárgyalás tartása nélkül hoz határozatot.

IV. Elemzés

A.   Előzetes észrevételek

21.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett jelen kérdések az 1169/2011 rendelet által az élelmiszerek tápértékjelölésére vonatkozóan előírt követelményekre vonatkoznak. A szóban forgó szabályozás szakmai jellegére tekintettel célszerűnek tartom a releváns szabályozási háttér bemutatását (1.), amely lehetővé teszi a szóban forgó termék tápértékjelölésének és a feltett kérdések jobb megértését (2.).

1. A releváns szabályozási háttér

a) A szabályozás eredete és a kitűzött célok

22.

Az élelmiszerek címkézését szabályozó jogi keretet a 79/112/EGK irányelv ( 6 ) jelölte ki, amely közös szabályok előírását célozta „a belső piac zökkenőmentes működéséhez” való „hozzájárulás” érdekében, mivel a nemzeti szabályok közötti különbségeket az élelmiszerek tagállamok közötti szabad mozgása akadályának tekintették. ( 7 ) Noha ezen irányelv elsősorban az ilyen akadályok megszüntetését célozta, a jogalkotó azt is elismerte, hogy az ilyen szabályoknak „elsődlegesen a fogyasztó tájékoztatását és védelmét kell szolgálniuk” ( 8 ). Ezen előírást megismételte ( 9 ) és erősítette ( 10 ) a 2000/13 irányelv, amely kodifikálta és felváltotta a 79/112 irányelvet, mivel ez utóbbit többször és lényegesen módosították. ( 11 )

23.

Az uniós jogalkotó csak az élelmiszerek címkézésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és egyetlen szövegbe, vagyis az 1169/2011 rendeletbe ( 12 ) történő foglalása során mondta ki, hogy e szabályozás „mind a belső piac, mind az állampolgárok érdekeit szolgálja, mivel egyrészt gondoskodik a jog egyszerűsítéséről, a jogbiztonságról és az adminisztratív terhek csökkentéséről, másrészt előírja az élelmiszerek világos, érthető és olvasható jelölését” ( 13 ). E rendelet tárgyát ugyanis akként határozták meg mint amely „alapul szolgál az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó magas szintű fogyasztóvédelem biztosításához”, valamint „megállapítja a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának biztosítására szolgáló eszközöket és az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás eljárásait” ( 14 ). Ebben az összefüggésben az említett rendelet 3. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az említett szabályozás egyik „általános célkitűzése” a „fogyasztók egészségének és érdekeinek magas szintű védelmének” biztosítása azáltal, hogy „a végső fogyasztók számára alapot biztosít a megalapozott választáshoz és az élelmiszerek biztonságos felhasználásához, különös tekintettel az egészségügyi, gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi és etikai szempontokra” ( 15 ).

24.

A belső piac megfelelő működése eredeti céljának, azonban különösen a jelen esetben a fogyasztók magas szintű egészségvédelmének fényében kell tehát az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatási szabályokat áttekinteni.

b) Az élelmiszereken kötelezően és önkéntesen feltüntetendő adatok

25.

Mindenekelőtt rá kell mutatni, hogy az 1169/2011 rendelet kétfajta adat között tesz különbséget: egyrészről a „kötelező tájékoztatás”, amelyet akként határoz meg, mint „azok az adatok, amelyeket az uniós rendelkezések értelmében a végső fogyasztó számára meg kell adni” ( 16 ), és másrészről az „önkéntesen megadott tájékoztatás” amely a nevéből eredően önkéntes információközlést jelent ( 17 ).

26.

A kötelező tájékoztatás lehetővé teszi a fogyasztók számára az élelmiszerek azonosítását és megfelelő felhasználását, valamint az egyéni étrendi igényeiknek megfelelő választást. ( 18 ) Az e kötelező tájékoztatást szabályozó részletes rendelkezések az 1169/2011 rendelet IV. fejezetében szerepelnek. ( 19 ) Az élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatok jegyzékét e rendelet 9. cikkének (1) bekezdése állapítja meg, és a különböző típusú információk között az l) pont tartalmazza a „tápértékjelölést”. A tápértékjelölésnek meg kell felelnie az említett rendelet ( 20 ) IV. fejezetének 3. szakaszában foglalt különös rendelkezéseknek és különösen a 29–35. cikknek.

27.

Az önkéntesen megadott tájékoztatás célja annak lehetővé tétele, hogy az ezzel élni kívánó gyártók felhívhassák a fogyasztók figyelmét a termékük minőségére, ( 21 ) vagy hogy a fogyasztók – azáltal, hogy a csomagolás fő látómezejében a kötelező tápértékadatok közül a legfontosabbakat ( 22 ) megismétlik – az élelmiszerek megvásárlásakor könnyen láthassák a tápanyag‑összetételre vonatkozó lényeges információkat. Ezen önkéntes jelleg ellenére az uniós jogalkotó úgy ítélte meg, hogy e nem kötelező tájékoztatásnak is be kell tartania a harmonizált szempontokat. ( 23 ) Az ilyen harmonizáció okai az önkéntesen megadott tájékoztatás jellegétől függően változnak. Például a tápanyag‑összetétellel kapcsolatos tájékoztatást illetően, ha szabadon meg lehetne választani a megismételhető információkat, az összezavarná a fogyasztókat ( 24 ), sőt félrevezetné őket. ( 25 )

28.

Ezen okok miatt az önkéntesen megadott információk megjelenítését is harmonizálták. Noha a címkézés e szempontját elsősorban az 1169/2011 rendeletnek az „Élelmiszerekkel kapcsolatos önkéntes tájékoztatás” címet viselő V. fejezetének rendelkezései szabályozzák, azok a IV. fejezet rendelkezéseire, valamint a III. fejezetre, és különösen e rendelet 7. cikkére utalnak, amely a„Tisztességes tájékoztatási gyakorlatokat” szabályozza. Az élelmiszerekkel kapcsolatos, önkéntes alapon megadott tájékoztatásnak egyrészről meg kell felelnie a IV. fejezet 2. és 3. szakaszában a kötelező tájékoztatásra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, nevezetesen a „részletes rendelkezésekre” és a „tápértékjelölésre” vonatkozó rendelkezéseknek, ( 26 ) másrészről nem vezetheti félre a fogyasztókat, nem lehet bizonytalan értelmű vagy zavart keltő a fogyasztók számára, és adott esetben vonatkozó tudományos adatokon kell alapulnia. ( 27 )

c) Az élelmiszerek tápértékjelölése

29.

Az 1169/2011 rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett kötelező adatok között szerepel a „tápértékjelölés” ( 28 ). A „tápanyag‑összetétellel kapcsolatos tájékoztatásra” vagy „tápértékjelölésre” ( 29 ) vonatkozó szabályok szakmai jellegét mutatja az a tény, hogy ez az egyetlen adat, amelynek e rendelet IV. fejezete egy egész szakaszt szentel, nevezetesen a 3. szakaszt, ( 30 ) amely lényegében a 90/496 irányelv rendelkezéseit foglalja egységes szerkezetbe.

30.

A 3. szakasz e részletes rendelkezései szabályozzák e jelölések tartalmát, megjelenítésüket, valamint az energiatartalom kiszámítását. Pontosan e szabályok képezik az alapeljárás tárgyát.

31.

Először is a tápértékjelölés tartalmára vonatkozó szabályokat illetően az 1169/2011 rendelet különbséget tesz a „kötelező” és a „megismételt” tápértékjelölés között, mivel ez utóbbiak az önkéntesen megadott adatok sajátos csoportjának minősülnek. ( 31 )

32.

Egyrészről e rendelet 30. cikkének (1) bekezdése értelmében a kötelező tápértékjelölésnek tartalmaznia kell az energiatartalmat, a zsír‑ és telítettzsírsav‑tartalmat, a szénhidráttartalmat, a cukortartalmat, a fehérjetartalmat, valamint a sótartalmat.

33.

Másrészről az említett rendelet 30. cikkének (3) bekezdése alapján a kötelező tápértékjelölésen felül, és ha a jelölés előrecsomagolt élelmiszerre vonatkozik, az élelmiszer‑vállalkozó dönthet úgy is, hogy megismétli vagy az élelmiszer energiatartalmát [a) pont], vagy a kötelező tápértékjelölésben szereplő legfontosabb tápértékadatok összességét, ( 32 ) vagyis a szénhidrát és fehérje kivételével e tápértékjelölés valamennyi adatát [b) pont]. Ezen adatok megismétlése lehetőségének célja, hogy a fogyasztók az élelmiszerek megvásárlásakor könnyen láthassák a tápanyag‑összetételre vonatkozó lényeges információkat. ( 33 )

34.

Másodszor, a tápértékjelölés megjelenítésére vonatkozó szabályokat illetően az 1169/2011 rendelet rendelkezéseiből kitűnik, hogy a kötelező tápértékjelölést, csakúgy, mint az összes többi kötelező adatot feltűnő helyen kell megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók és jól olvashatók legyenek. ( 34 ) Ezenkívül a kötelező tápértékjelölést ugyanazon látómezőben – ami „a csomagolás összes olyan felülete, amely egy nézőpontból olvasható” ( 35 ) – kell feltüntetni – érthető formában, és amennyiben a rendelkezésre álló hely ezt lehetővé teszi – táblázatos formátumban és sorba igazított számokkal kell megadni ( 36 ).

35.

Ami az önkéntesen megadott tájékoztatást illeti – csakúgy, mint az összes többi önkéntesen megadott adat –, annak feltüntetése nem történhet az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatás szerepeltetéséhez rendelkezésre álló hely rovására. ( 37 ) Márpedig a gyakorlatban, mint a jelen esetben is, e tájékoztatást általában a fő látómezőben (a csomagolás elülső oldalán) ( 38 ) jelenítik meg, az ennek megfelelő betűméretet használva. ( 39 )

36.

Harmadszor, az energiatartalom és a tápértékjelölésben foglalt tápanyagok mennyiségének számítási módját illetően az 1169/2011 rendelet 32. cikkének (2) bekezdése alapján ezen információkat főszabály szerint 100 g‑ra vagy 100 ml‑re vonatkoztatva kell kifejezni. E szabályt az indokolja, hogy a fogyasztó számára lehetővé kell tenni a különböző méretű csomagolásban lévő hasonló termékek tápanyag‑összetételre vonatkozó információinak összehasonlítását, ( 40 ) és ez érvényes függetlenül a tápértékjelölés kötelező vagy önkéntesen megadott jellegétől, tekintettel arra, hogy e rendelkezés érinti többek között az e rendelet 30. cikkének (1) és (3) bekezdése szerinti tápértékjelölést. Ezenkívül a tápértékjelölésnek főszabály szerint az „értékesítésre kerülő” ( 41 ) élelmiszerre kell vonatkoznia, vagy „[a]dott esetben” vonatkozhat az „elkészített” élelmiszerre is, feltéve, hogy kellően részletes felhasználási utasításokat ad meg, és az információk a fogyasztásra kész élelmiszerre vonatkoznak. ( 42 )

2. A szóban forgó termék tápértékjelölése

37.

A fentiekre tekintettel véleményem szerint a szóban forgó termék tápértékjelölésére vonatkozóan célszerű az alábbiakat tisztázni.

38.

Először is meg kell állapítani, hogy az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések nem a kötelező tápértékjelölésre vonatkoznak. Az alapeljárás felei között nem vitatott, hogy a kötelező tápértékjelölés teljes mértékben megfelel az 1169/2011 rendelet rendelkezéseinek. A szóban forgó termék csomagolásán szereplő kötelező tápértékjelölés ugyanis egyrészről tartalmazza az energiatartalmat, ( 43 ) a zsír‑ és telítettzsírsav‑tartalmat, a szénhidráttartalmat, a cukortartalmat, a fehérjetartalmat, valamint a sótartalmat, ( 44 ) másrészről ezen információkat ugyanazon látómezőben jelenítik meg, ( 45 ) vagyis a csomagolás oldalsó keskeny oldalán, táblázatos formátumban. ( 46 )

39.

A megismételt tápértékjelölést illetően továbbá megjegyzem, hogy az alapeljárás felei között nem vitatott, hogy mivel kötelező tápértékjelölést tartalmazó címkével ellátott, előrecsomagolt élelmiszerről van szó, az energiatartalmat, a zsír‑ és telítettzsírsav‑tartalmat, a cukortartalmat, valamint a sótartalmat a csomagolás elülső oldalán, ( 47 ) a kötelező tápértékjelöléstől eltérő formátumban, ( 48 ) önkéntes alapon meg lehet ismételni. Az 1169/2011 rendelet rendelkezéseinek való megfelelést kizárólag a csomagolás elülső oldalán a megismételt tápértékjelölésben szereplő energiatartalom és tápanyagok mennyiségének számítását és kifejezését illetően vitatják, és a jogvita különösen arra a kérdésre vonatkozik, hogy e megismételt tápértékjelölés vonatkozhat‑e kizárólag az elkészített élelmiszerre.

B.   Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésről

40.

Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keres választ, hogy az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy e rendelkezés kizárólag olyan élelmiszerekre vonatkozik, amelyeket a fogyasztásukhoz el kell készíteni és amelyek esetében meg van határozva az elkészítés módja.

41.

E kérdés releváns a jogvita eldöntése szempontjából, mivel – amint arra a kérdést előterjesztő bíróság felhívja a figyelmet – a szóban forgó terméket többféleképpen is el lehet készíteni, nevezetesen tej, joghurt vagy túró, gyümölcslé, sőt gyümölcs, lekvár vagy méz hozzáadásával.

42.

Másképp megfogalmazva, a Bíróságtól arra kérnek választ, hogy amennyiben valamely élelmiszert többféleképpen is el lehet készíteni, adott esetben különböző összetevőkkel, a csomagolás elülső oldalán önkéntes alapon megismételt tápértékjelölések vonatkozhatnak‑e kizárólag ezen elkészítési módok egyikére.

43.

Az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében ezek az információk „[a]dott esetben” vonatkozhatnak az „elkészített élelmiszerre” is, ( 49 )„feltéve, hogy kellően részletes felhasználási utasításokat adnak meg, és az információk a fogyasztásra kész élelmiszerre vonatkoznak”. E rendelkezés átveszi a 90/496 irányelv 6. cikke (4) bekezdésének szövegét.

44.

Mindjárt az elején megjegyzem, hogy e rendelkezés értelmezése során figyelembe kell venni nem csak annak szövegét, hanem a rendelkezés kontextusát és a szóban forgó szabályozás által követett célt is. ( 50 )

45.

Először is az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdése második albekezdésének kifejezéseit illetően, a kérdést előterjesztő bírósághoz hasonlóan megállapítom, hogy e rendelkezés szövege nem tartalmaz olyan elemet, amely világos és egyértelmű választ adhatna. A szó szerinti értelmezésből ugyanis kizárólag az alábbi következtetéseket lehet levonni.

46.

Először is „az elkészített élelmiszer” kifejezés feltételezi, hogy az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett élelmiszert el lehet készíteni. E rendelkezés tehát nem érinti azokat az élelmiszereket, amelyek fogyasztásához semmilyen elkészítés nem szükséges (például egy szelet csokoládé). Márpedig a jelen esetben a müzli elkészítés nélkül is fogyasztható. Így azt mondhatjuk, hogy a müzli nem olyan élelmiszer, amely az említett rendelkezés hatálya alá tartozik, mivel annak kizárólag olyan élelmiszerekre kell vonatkoznia, amelyek fogyasztásához szükségszerűen elkészítés szükséges. Mindazonáltal egy ilyen megszorító megközelítés nem következik egyértelműen ugyanezen rendelkezés szövegéből. Ugyanis sem az elkészítési mód, sem ez utóbbi jelentősége nem meghatározó a rendelkezés alkalmazhatóságához.

47.

Másodszor megjegyzem, hogy az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdését indító „adott esetben” kifejezés alkalmazása mutatja, hogy e rendelkezés nem vonatkozik valamennyi olyan élelmiszerre, amelyet a fogyasztáshoz el lehet készíteni, így az említett rendelkezés alapján előírt tápanyag‑összetételre vonatkozó információkat nem kell kötelezően megadni.

48.

Harmadszor, a „kellően részletes felhasználási utasításokat adnak meg” feltétel az említett 31. cikk (3) bekezdése második albekezdésének alkalmazása mellett szólhat, függetlenül valamely élelmiszer elkészítési módjainak számától, mivel e feltételnek kevesebb értelme lenne, ha e rendelkezést kizárólag azokra az élelmiszerekre lehetne alkalmazni, amelyeket csak egyféleképpen lehet elkészíteni. Márpedig, noha egy ilyen leírás kétségtelenül nélkülözhetőbb, ha valamely élelmiszert csak egyféleképpen lehet elkészíteni, a fogyasztó tájékoztatásának célja fényében úgy vélem, hogy egy ilyen leírás mindazonáltal igazolt, amennyiben az szükséges a termék megfelelő felhasználásához.

49.

Másodszor, az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdése második albekezdésének összefüggéséből szintén az következik, hogy az „elkészített élelmiszer” kifejezés főszabály szerint a végső fogyasztónak szánt kész élelmiszereket jelenti. ( 51 ) Márpedig, noha e rendelet a meghatározott élelmiszerekre alkalmazandó külön uniós rendelkezésekben előírt jelölési követelmények sérelme nélkül alkalmazandó, ( 52 ) a csomagolás elülső oldalán szereplő tápértékjelölés megjelenítésére és számítására vonatkozó információk tekintetében egyetlen külön jogi aktust sem fogadtak el ( 53 ). Egyébiránt megjegyzem, hogy az 1169/2011 rendelet nem tartalmaz azon feltevést alátámasztó rendelkezést, amely szerint az e rendelet értelmében vett „elkészítés” alatt kizárólag a „meglehetősen nagyszabású munkafolyamatokat” kell érteni, mint például a főzés vagy a melegítés, mivel e fogalmat az említett rendelet nem határozza meg és nem is említi.

50.

Ebből következik, hogy a szó szerinti és a szövegösszefüggésre vonatkozó értelmezés nem meghatározó azon kérdést illetően, hogy az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése kizárólag azokra az élelmiszerekre vonatkozik‑e, amelyek egyetlen elkészítési módját előre meghatározzák, vagy azokra az élelmiszerekre is – mint például a müzli –, amelyeket többféle módon, többek között további összetevők hozzáadásával is lehet elkészíteni. Ezért csak a teleologikus értelmezés fényében lehet választ találni és különösen értelmet adni az „adott esetben” kifejezésnek, amely vitathatatlanul enged némi bírósági mérlegelési mozgásteret.

51.

Harmadszor tehát, az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdése második albekezdésének célját illetően mindenekelőtt megjegyzem, hogy azt mind e rendelkezés céljának, mind a szóban forgó szabályozás céljának szempontjából értékelni kell, és különösen abból a szempontból, hogy a fogyasztók számára lehetőséget biztosít a megfelelő tájékoztatás alapján történő döntéshez és az élelmiszerek biztonságos felhasználásához, különös tekintettel az egészségügyi szempontokra. ( 54 )

52.

Megjegyzem, hogy a 31. cikk célja kitűnik az 1169/2011 rendelet (35) és (41) preambulumbekezdéséből. A (35) preambulumbekezdés kimondja, hogy a 100 g vagy 100 ml mennyiségre vonatkozó tápértékjelölést előíró rendelkezések célja „a különböző méretű csomagolásban lévő termékek összehasonlításának megkönnyítése”. E preambulumbekezdés ezenkívül pontosítja, hogy „adott esetben”„a 100 g vagy 100 ml mennyiségre vonatkozó tápérték‑információn túl” lehetővé kell tenni „az adagra vonatkoztatott kiegészítő jelöléseket”, „ha az élelmiszer adagra vagy fogyasztási egységre vonatkozóan előrecsomagolt”.

53.

E rendelet (41) preambulumbekezdése akként rendelkezik, hogy „[a]nnak érdekében, hogy az átlagos fogyasztót szólítsa meg, és betöltse azt a tájékoztató szerepet, amely érdekében bevezették, a tápértékjelölésnek egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie” és hogy „a legfontosabb tápértékadatok önkéntes alapon megismételhetők a fő látómezőben, hogy a fogyasztók az élelmiszerek megvásárlásakor könnyen láthassák a tápanyag‑összetételre vonatkozó lényeges információkat”.

54.

Pontosan e két szorosan összekapcsolódó célkitűzés – vagyis az élelmiszerek összehasonlításának megkönnyítése és a fogyasztók tájékoztatása – szempontjából alkalmazhatjuk az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének két albekezdését (és magyarázhatjuk a kettő közötti kapcsolatot).

55.

Először is, az energiatartalom és a tápanyagok mennyisége összehasonlításának megkönnyítése érdekében főszabály szerint azoknak az adott állapotban értékesítésre kerülő élelmiszerre kell vonatkozniuk (első albekezdés). Márpedig, amikor valamely élelmiszer csak egyéb összetevők hozzáadását igénylő elkészítést követően kész a fogyasztásra, egy másik gyártó megfelelő élelmiszerével való összehasonlításának megkönnyítése érdekében a tápértékjelölés utalhat a már az elkészített élelmiszerre (második albekezdés).

56.

Azonban e második esetben, ha az élelmiszer többféleképpen használható fel, az előállítója által adott felhasználási javaslatra vonatkozó, az elkészített élelmiszer energiatartalmával és tápanyagainak mennyiségével kapcsolatos információk rendszerint nem teszik lehetővé a más előállítók megfelelő élelmiszereivel való összehasonlítást, amelyek esetén a tápértékjelölés eltérő felhasználási módon alapulhat.

57.

A jelen esetben például nem vitatott, hogy a müzlit többféleképpen is el lehet készíteni, kiegészítő összetevőket felhasználva, amelyek cukor‑ vagy zsírtartalma eltérő lehet. Egy adott felhasználási javaslaton alapuló tápértékjelölés – mint a jelen esetben 60 milliliter 1,5%‑os zsírtartalmú tej hozzáadása – ennélfogva csupán egyetlen lehetséges változat, amely nem ad általános útmutatást a fogyasztásra kész termék tápértékéről és nem teszi lehetővé a tápértékre vonatkozó, más gyártó megfelelő termékével történő összehasonlítást, különösen, mivel az élelmiszer mennyisége és a további összetevők mennyisége közötti kapcsolatot valójában a fogyasztó ízlése szabadon határozza meg.

58.

Ebből következik egyrészről, hogy egy többféleképpen is elkészíthető termék energiatartalmának és tápértéke mennyiségének kiszámítása a fogalmánál fogva önkényes, és az elkészítési módoktól függően változik, másrészről pedig, hogy a contrario egy ilyen termék energiatartalmának és tápérték‑mennyiségének összehasonlíthatósága csak akkor biztosított, ha az információk az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján az adott állapotban értékesítésre kerülő élelmiszerre vonatkoznak.

59.

Márpedig, ha az összehasonlíthatóság célja alapján azt a következtetést vonjuk le, hogy azokat az élelmiszereket, amelyeket többféleképpen is el lehet készíteni, ki kell zárni az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdése második albekezdésének hatálya alól, annak meghatározása marad hátra, hogy melyek azok az elkészítést igénylő élelmiszerek, amelyekre e rendelkezést alkalmazni kell.

60.

E tekintetben az a contrario értelmezés alapján a fentiekben vizsgált élelmiszerek különböznek azoktól, amelyeket csak egy meghatározott elkészítési móddal lehet fogyasztásra késszé tenni, mint például a levespor, amelynél a hozzáadandó víz mennyiségét és a főzés időt egyetlen elkészítési móddal határozzák meg, vagy a pudingpor, illetve a késztermékek (például a ravioli). Ezen élelmiszereket az jellemzi, hogy észszerűen csak a megadott módon lehet őket fogyasztásra alkalmassá tenni, ami lehetővé teszi a hasonló élelmiszerekkel történő közvetlen összehasonlítást. Kétségtelen, hogy egy ilyen összehasonlítás nem mindig a tökéletes egyenértékűségen alapul, különösen mivel a további összetevők tápértékei eltérőek lehetnek. Mindazonáltal egy ilyen összehasonlítás önkényessége véleményem szerint egyértelműen korlátozott.

61.

Másodszor a tápértékjelölés tájékoztató szerepének szempontjából az 1169/2011 rendelet 7. cikkének (1) bekezdéséből kitűnik, hogy az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatás nem vezetheti félre a fogyasztókat, különösen az élelmiszer jellemzői, a jellege és tulajdonságait illetően. ( 55 ) E rendelkezés (2) bekezdése előírja, hogy „az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásnak pontosnak, egyértelműnek és a fogyasztók számára könnyen érthetőnek kell lennie” ( 56 ).

62.

E tekintetben egyrészről megállapítom, hogy a tájékoztatás szerepének szempontjából, figyelemmel a fent hivatkozott tápértékek kiszámításának önkényes és változó jellegére, nem könnyű meghatározni, hogy a jelen esetben mennyiben lenne hasznos a fogyasztónak az elkészített élelmiszerre vonatkozó megismételt tápértékjelölés megjelenítése, annál is inkább, mivel a kötelező tápértékjelölés vizuálisan háttérbe szorulna. Egyébiránt a tájékoztatásra vonatkozó magas szintű fogyasztóvédelem biztosításához, figyelembe véve a fogyasztók felfogásában kialakult különbségeket, ( 57 ) amint azt a Bíróság már megjegyezte, az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatásnak helyesnek, semlegesnek és objektívnek kell lennie. ( 58 ) Márpedig nem ez lenne a helyzet, ha a többféleképpen elkészíthető élelmiszerek előállítói azt a formát választanák, amely számukra a leginkább megfelel, nevezetesen azt, amely a legalacsonyabb energiatartalmat jeleníti meg. Egy ilyen eljárás nem lenne sem semleges, sem objektív.

63.

Másrészről az az önkéntesen megadott tápértékjelölés, amely nem tünteti fel az értékesítésre kerülő termék 100 grammjára vonatkozó energiatartalmat a megismételt tápértékjelölésben, megtévesztheti a fogyasztót, annak ellenére, hogy az szerepel a kötelező tápértékjelölésen, különösen amikor a többi gyártó a megismételt tápértékjelölésen rendszeresen az értékesítésre kerülő termék 100 grammjára vonatkozó energiatartalmat jeleníti meg. Ilyen esetben ugyanis az értékek között jelentős eltéréseket lehetne észlelni. Tájékoztatásul megjegyzem, hogy a szóban forgó termék egy adagjának energiatartalma, az értékesítésre kerülő állapotában 1880 kJ, míg az elkészített termék egy adagjának energiatartalma 872 kJ.

64.

Márpedig a nemzeti bíróságok és az Unió Bírósága közötti hatáskörmegosztás keretében főszabály szerint nem a Bíróság feladata, hogy állást foglaljon annak kérdésében, hogy bizonyos termékek címkézése megtévesztheti‑e a vásárlót vagy a fogyasztót, vagy hogy vizsgálja valamely tápértékjelölés esetlegesen megtévesztő jellegének kérdését. A kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia a címkézésen feltüntetett valamennyi különböző elemet annak meghatározása érdekében, hogy egy ilyen fogyasztó számára azok megtévesztőek lehetnek‑e. Mindazonáltal a Bíróság az előzetes döntéshozatal iránti kérelem elbírálása során szükség esetén pontosításokat adhat, amelyek célja, hogy iránymutatást adjanak a nemzeti bíróságnak az értelmezés során. ( 59 )

65.

E tekintetben először is, annak értékelése során, hogy valamely címkézés megtévesztő‑e a fogyasztó számára, a nemzeti bíróságnak elsősorban azon feltételezett elvárásból kell kiindulnia, amelyet a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó támaszt az élelmiszernek különösen a minősége tekintetében, mivel a lényeges az, hogy a megjelölés ne tévessze meg a fogyasztót, és ezáltal e fogyasztó ne hihesse tévesen azt, hogy a terméknek többek között a minősége más, mint a valóságban. ( 60 )

66.

Ezt követően, tekintettel arra, hogy a megismételt tápértékjelölés lehetőségének célja a csomagolás elülső oldalán pontosan az, hogy a fogyasztók a vásárláskor könnyen láthassák a tápanyag‑összetételre vonatkozó lényeges információkat, abból az előfeltevésből kell kiindulni, hogy egy átlagfogyasztó először inkább a csomagolás elülső oldalán lévő megismételt tápértékjelöléseket fogja elolvasni, semmint az oldalsó keskeny részen szereplő kötelező információkat. ( 61 )

67.

Végül figyelembe kell venni, miszerint az élelmiszergyártók érdeke, hogy termékeiket a tápértékjelölésen a lehető legegészségesebbnek tüntessék fel, és ezért érdekük, hogy a tápértékeket, például a cukortartalmat és a kalóriaértéket a lehető legalacsonyabban határozzák meg. A megismételt tápértékjelölés keretében ugyanis a már elkészített termék 100 grammjának kalóriatartalma kevesebb lehet, mint az adott állapotban értékesítésre kerülő ugyanazon termék 100 grammjának kalóriatartalma, amennyiben az elkészítéshez használt összetevők tápértéke alacsonyabb, mint a szóban forgó élelmiszeré. Márpedig ha elfogadjuk, hogy a szóban forgó termékhez hasonló élelmiszer az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdése második albekezdésének hatálya alá tartozhat, az azzal a veszéllyel járna, hogy kiszélesítené azon élelmiszerek kategóriáját, amelyek e rendelkezés hatálya alá tartozhatnak. Egy ilyen kiterjesztés nem lenne helyénvaló, mivel az általában kivételnek minősülő említett rendelkezés főszabállyá válhatna olyan esetben, ha valamely élelmiszer többféle módon is elkészíthető.

68.

A fenti megfontolások összességére figyelemmel az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre azt a választ javaslom, hogy az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy ez a rendelkezés kizárólag olyan élelmiszerekre vonatkozik, amelyeket el kell készíteni, és amelyek esetében az elkészítés egyetlen módja meg van határozva.

C.   Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdésről

69.

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén a kérdést előterjesztő bíróság a második kérdésével lényegében arra keres választ, hogy az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében szereplő „100 g‑ra vetítve” kifejezés kizárólag az adott állapotban értékesítésre kerülő termék 100 grammját jelenti‑e, vagy pedig – egyebek mellett – a már elkészített élelmiszer 100 grammját is.

70.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre javasolt válasz fényében úgy vélem, hogy e második kérdésre nem szükséges válaszolni. Az alábbi elemzés ezért a teljesség érdekében arra az esetre vonatkozik, ha a Bíróság mégis szükségesnek vélné a kérdésre történő válaszadást.

71.

Elöljáróban emlékeztetek arra, hogy az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése eltérést enged attól a szabálytól, amely szerint a tápanyagok mennyiségét 100 g‑ban vagy 100 ml‑ben kell kifejezni. E rendelkezés értelmében az önkéntesen megadott információk keretében, amelyek a fő látómezőben megismétlik az energiatartalmat, valamint a zsír‑ és telítettzsírsav‑tartalmat, a cukortartalmat, valamint a sótartalmat, ( 62 ) e tápanyagok mennyiségének megadása „csak adagonként vagy fogyasztási egységenként” is lehetséges. Ebben az esetben azonban ugyanezen rendelkezés második albekezdése értelmében az energiatartalmat mindazonáltal 100 g‑ra vagy 100 ml‑re vetítve és adagonként vagy fogyasztási egységenként is meg kell adni. Ezen eltérés alkalmazása érdekében teljesülniük kell azon feltételeknek, amelyektől e rendelet 33. cikkének (1) bekezdése függővé teszi a tápértékek adagra vagy fogyasztási egységre vetített kifejezésének jogát, vagyis „az adag vagy fogyasztási egység mennyiségét, valamint az egy csomagban található adagok vagy fogyasztási egységek számát a jelölésen feltüntetik” ( 63 ).

72.

A jelen esetben, ha a Bíróság az első kérdésre nemleges választ adna, ez azt jelentené, hogy az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján a szóban forgó termékre vonatkozó megismételt tápértékjelölések megengedettek lennének, és hogy a Dr. Oetker az elkészített élelmiszerre vonatkozóan csak az e rendelet 30. cikkének (1)–(5) bekezdésében említett tápértékre vonatkozó információk megadására lenne köteles. Az említett rendelet 32. cikkének (2) bekezdése értelmében e megismételt információkat az elkészített élelmiszer 100 grammjára vagy 100 milliliterére vonatkozóan kell kifejezni. Egyébiránt ugyanezen rendelet 33. cikke (1) bekezdésének a) pontja címén a Dr. Oetker az energiatartalmat és a tápértékeket az e rendelkezésben foglalt feltételek mellett adagonként is kifejezhetné, ( 64 ) és az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a csomagolás elülső oldalán a megismételt önkéntesen megadott információkat a tápanyagok mennyiségét illetően kifejezhetné kizárólag adagonként, és az energiatartalmat illetően 100 grammra vetítve és adagonként is. Végül emlékeztetni kell arra, hogy a Dr. Oetker a csomagolás oldalsó keskeny oldalán feltüntette az adott állapotban értékesítésre kerülő termék 100 grammjára vetített tápértékre vonatkozó információkat is.

73.

Az alapeljárás ténybeli összefüggéseitől elvonatkoztatva az a kérdés, hogy az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében vett, az energiatartalomra utaló „100 grammra vetítve” szavakat követő rész csak az adott állapotban értékesítésre kerülő termék 100 grammjára vagy a már elkészített élelmiszer 100 grammjára is vonatkozik‑e, abban az esetben merülhet fel, ha a tápértékjelölés e rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján az elkészített élelmiszerre vonatkozik.

74.

Amint azt a kérdést előterjesztő bíróság megjegyzi, e kérdésre a szóban forgó rendelkezésnek sem a szövegéből, sem a szövegösszefüggéséből nem következik válasz. Nem tisztázott ugyanis, hogy az élelmiszer 100 grammja – amelyre az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése szerinti, tápértékre vonatkozó információk megadásakor az energiatartalom feltüntetésének vonatkoznia kell – milyen állapotra értendő. Csak a megismételt tápértékjelölés céljának figyelembevételével kaphatunk erre választ.

75.

Így az összehasonlítás megkönnyítésének az 1169/2011 rendelet (35) preambulumbekezdésében kimondott célja ( 65 ) fényében megjegyzem, hogy e rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése elsősorban az e rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 100 g‑os vagy 100 ml‑es referenciamennyiségre vonatkozó követelmények helyes alkalmazásának biztosítására irányul. E rendelkezés mögött az a gondolat húzódik meg, hogy az adagok súlya általában nem 100 g, ezért a jobb összehasonlíthatóság érdekében legalább a leglényegesebb információt, az energiatartalmat a 100 g‑os referenciamennyiségre vonatkozóan kell feltüntetni, míg a többi tápérték vonatkozhat az adag súlyára, ha azokat a csomagoláson a kötelező tápértéktáblázaton kívül megismétlik.

76.

E célra tekintettel úgy vélem, hogy amennyiben a tápértékek a csomagolás elülső oldalán a gyártó által az elkészített élelmiszerre nézve kiválasztott referenciamennyiségre vonatkozóan jelennek meg, egy bizonyos összehasonlíthatóság biztosítása érdekében az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy lehet értelmezni, hogy a csomagolás elülső oldalán az egy adagra vonatkozó tápértékadatokon túlmenően az adott állapotban értékesítésre kerülő termék 100 grammjára vetített energiatartalmat is fel kell tüntetni. E rendelet (41) preambulumbekezdésének fényében véleményem szerint egy ilyen megoldás a „legegyszerűbb és legkönnyebben érthető” az átlagfogyasztó figyelmének felkeltése és a tápértékjelölés tájékoztatási funkciójának betöltése érdekében.

77.

A fenti megfontolások összességére figyelemmel az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdésre azt a választ javaslom adni, hogy az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a csomagoláson az energiatartalmat az adott állapotban értékesítésre kerülő élelmiszerre vonatkozóan és a már elkészített élelmiszerre vonatkozóan „100 grammra” vetítve és „adagonként vagy fogyasztási egységenként” is feltüntetik, az energiatartalmat az adott állapotban értékesítésre kerülő élelmiszer 100 grammjára vagy 100 milliliterére vonatkozóan meg kell ismételni.

V. Végkövetkeztetés

78.

A fenti megfontolásokra tekintettel azt javasolom a Bíróságnak, hogy a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) által előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre a következő választ adja:

1)

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25‑i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezést csak azokra az élelmiszerekre kell alkalmazni, amelyeket el kell készíteni, és amelyek esetében egyetlen elkészítési módot határoztak meg.

2)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre javasolt válasz fényében úgy vélem, hogy az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdésre nem szükséges válaszolni. Amennyiben a Bíróság mégis úgy ítélné meg, hogy arra választ kell adni, úgy vélem, hogy arra a következő választ kell adni:

Az 1169/2011 rendelet 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a csomagoláson az energiatartalmat az adott állapotban értékesítésre kerülő élelmiszerre vonatkozóan és a már elkészített élelmiszerre vonatkozóan „100 grammra” vetítve és „adagonként vagy fogyasztási egységenként” is feltüntetik, az energiatartalmat az adott állapotban értékesítésre kerülő élelmiszer 100 grammjára vagy 100 milliliterére vonatkozóan meg kell ismételni.


( 1 ) Eredeti nyelv: francia.

( 2 ) A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25‑i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2011. L 304., 18. o.; helyesbítések: HL 2014. L 331., 40. o.; HL 2015. L 50., 48. o.; HL 2016. L 266., 7. o.).

( 3 ) Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20‑i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2000. L 109., 29. o., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 75. o.).

( 4 ) Az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló, 1990. szeptember 24‑i 90/496/EGK tanácsi irányelv (HL 1990. L 276., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 10. kötet, 191. o.).

( 5 ) Az 1169/2011 rendeletre vonatkozó ítélkezési gyakorlatot illetően lásd: 2019. szeptember 4‑iZentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main ítélet (C‑686/17, EU:C:2019:659); 2019. november 12‑iOrganisation juive européenne és Vignoble Psagot ítélet (C‑363/18, EU:C:2019:954); 2020. október 1‑jei Groupe Lactalis ítélet (C‑485/18, EU:C:2020:763). A 2000/13 irányelvet illetően lásd különösen: 2009. szeptember 10‑iSeveri ítélet (C‑446/07, EU:C:2009:530); 2015. június 4‑iBundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ítélet (C‑195/14, EU:C:2015:361); 2016. szeptember 22‑iBreitsamer und Ulrich ítélet (C‑113/15, EU:C:2016:718). A 90/496 irányelvet illetően lásd különösen: 2003. október 23‑iScherndl ítélet (C‑40/02, EU:C:2003:584).

( 6 ) A végső fogyasztó részére szánt élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18‑i tanácsi irányelv (HL 1979. L 33., 1. o.).

( 7 ) A 79/112 irányelv első és második preambulumbekezdése.

( 8 ) A 79/112 irányelv hatodik és hetedik preambulumbekezdése. Lásd ezen irányelv tizenkettedik preambulumbekezdését is, amely szerint a címkézésre vonatkozó szabályoknak az olyan információk használatát is meg kell tiltaniuk, amelyek megtéveszthetnék a vásárlót, vagy gyógyító hatással ruháznák fel az élelmiszereket ”. Márpedig a fogyasztók védelmét úgy értelmezték, mint amely az említett irányelv közvetlen, fő célkitűzése (lásd ebben az értelemben: Cosmas főtanácsnok Goerres ügyre vonatkozó indítványa (C‑385/96, EU:C:1998:72, 21. pont]). Lásd szintén: 1995. október 12‑iPiageme és társai ítélet (C‑85/94, EU:C:1995:312, 23. és 24. pont).

( 9 ) A 2000/13 irányelv (6) és (14) preambulumbekezdése.

( 10 ) Lásd: 2000/13 irányelv (8) preambulumbekezdése, amelynek értelmében „A legmegfelelőbb a részletes címkézés lenne, amely megadja a termék pontos jellegét és jellemzőit, és amely lehetővé teszi a fogyasztó számára a tények teljes ismeretében történő választást, mivel ez akadályozza legkisebb mértékben a szabad kereskedelmet”.

( 11 ) A későbbi módosítások jegyzékét illetően lásd a 2000/13 irányelv IV. mellékletének A és B részét.

( 12 ) Az 1169/2011 rendelet (11) preambulumbekezdése.

( 13 ) Az 1169/2011 rendelet (9) preambulumbekezdésének második mondata (kiemelés tőlem). Lásd még az e rendelet (1) preambulumbekezdésében szereplő, az EUMSZ 169. cikkére történő hivatkozást, amely kimondja, hogy az Európai Unió hozzájárul a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához.

( 14 ) Lásd: 1169/2011 rendelet 1. cikkének (1) és (2) bekezdése. E szellemben került ismét kimondásra, hogy „az élelmiszerjog egyik általános elve, hogy a fogyasztók számára lehetővé tegye a fogyasztott élelmiszerek megfelelő tájékoztatás alapján történő kiválasztását, és megelőzze a fogyasztókat félrevezető gyakorlat alkalmazását” (e rendelet (4) preambulumbekezdés).

( 15 ) Az uniós jogalkotó kapcsolatot hozott létre a címkézés és a fogyasztók magas szintű egészségvédelmének megvalósítása között azáltal, hogy összefüggést hozott létre az étrend és az egészség, valamint az egyéni igényeknek megfelelő étrend kiválasztása között. Mind a hatékony verseny, mind pedig a fogyasztók jóléte szempontjából ugyanis fontosnak vélték a fogyasztók tájékozott választásának lehetővé tételét (lásd: 1169/2011 rendelet (3) és (10) preambulumbekezdés).

( 16 ) Az 1169/2011 rendelet 2. cikke (2) bekezdésének c) pontja.

( 17 ) Noha az 1169/2011 rendelet alkalmazza az „önkéntesen megadott információk” kifejezést (lásd: V. fejezet cím, 36. és 37. cikk és a (47) preambulumbekezdés), annak fogalmát e rendelet nem határozza meg. Ezenkívül e rendelet egyes nyelvi változatai az „önkéntes” vagy „önkéntes alapon” kifejezést is használják (lásd: 36. cikk és a (30), (38), (41), (42), (47) és (58) preambulumbekezdés) (francia és olasz nyelvi változat). Márpedig e kifejezéseket egyértelműen felcserélhető módon használják. A nyelvi változatok többségében ugyanis azonos kifejezéseket alkalmaznak (lásd: német, görög és angol nyelvi változat). Megjegyzem azt is, hogy a „nem kötelező” (vagy „önkéntes”) fogalma nem keverhető össze a „további” fogalmával. Noha az említett rendelet harmonizálta a tagállamok kötelező adatokkal kapcsolatos nemzeti szabályozását, e harmonizáció nem kimerítő jellegű, mivel a tagállamok az ugyanezen rendeletben meghatározott feltételekkel szabadon előírhatnak további kötelező adatokat (lásd e tekintetben: 1169/2011 rendelet 10. cikk és 35. cikk (2) bekezdés, valamint Hogan főtanácsnok Groupe Lactalis ügyre vonatkozó indítványa [C‑485/18, EU:C:2020:592, 3234. pont]).

( 18 ) Az 1169/2011 rendelet (17) preambulumbekezdése.

( 19 ) Az említett rendelet az 1. cikke (1) bekezdésének értelmében vett „alaprendelkezéseket” is tartalmaz, vagyis a II. fejezet „általános elveit” és a III. fejezet „általános követelményeit”, amelyeket a kötelező tájékoztatásra is alkalmazni kell (lásd ebben az értelemben: 2019. szeptember 4‑iZentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main ítélet [C‑686/17, EU:C:2019:659, 66. pont]).

( 20 ) Az 1169/2011 rendelet 1. cikkének (1) bekezdése.

( 21 ) Lásd: 1169/2011 rendelet (30) preambulumbekezdése.

( 22 ) Lásd: 1169/2011 rendelet (41) preambulumbekezdése.

( 23 ) Lásd: 1169/2011 rendelet (30), (38), (41), (42) és (47) preambulumbekezdése.

( 24 ) Lásd: 1169/2011 rendelet (41) preambulumbekezdése. E tekintetben e rendelet (47) preambulumbekezdése rámutat, hogy „a tapasztalatok szerint az élelmiszerekkel kapcsolatos önkéntes tájékoztatás sok esetben az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatás érthetőségének rovására történik. Ezért kritériumokat kell meghatározni, hogy segítsék az élelmiszer‑vállalkozókat és a végrehajtó hatóságokat az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező és nem kötelező tájékoztatás közötti egyensúly megtalálásában”.

( 25 ) Lásd: 1169/2011 rendelet (42) preambulumbekezdése.

( 26 ) Az 1169/2011 rendelet 36. cikkének (1) bekezdése.

( 27 ) Az 1169/2011 rendelet 36. cikkének (2) bekezdése.

( 28 ) Lásd a jelen indítvány 26. pontját.

( 29 ) Lásd: az 1169/2011 rendelet I. mellékletének az „Egyedi fogalommeghatározások a 2. cikk (4) bekezdése szerint” címet viselő l) pontját.

( 30 ) Az egyéb kötelező adatokra vonatkozó rendelkezések ugyanis mind a IV. fejezet 2. szakaszában szerepelnek.

( 31 ) A „kötelező” és „önkéntesen megadott” jelölés közötti különbségtétel nem önmagában az 1169/2011 rendelet 30. cikkének szövegéből, hanem a „kötelező tápértékjelölést” szabályozó (1) bekezdés, a „jelölésen megismételhető információkat” szabályozó (3) bekezdés és a (41) preambulumbekezdés – amely kimondja, hogy ez utóbbiak „önkéntes alapon” megismételhetők – együttes értelmezéséből következik. Lásd a jelen indítvány 27. pontját.

( 32 ) Az 1169/2011 rendelet (41) preambulumbekezdésének negyedik mondata.

( 33 ) Az 1169/2011 rendelet (41) preambulumbekezdésének negyedik mondata.

( 34 ) Az 1169/2011 rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdése.

( 35 ) Az 1169/2011 rendelet 2. cikke (2) bekezdésének k) pontja.

( 36 ) Az 1169/2011 rendelet 34. cikkének (1) és (2) bekezdése. Amint arra e rendelet (41) preambulumbekezdése utal, „[a]nnak érdekében, hogy az átlagos fogyasztót szólítsa meg, és betöltse azt a tájékoztató szerepet, amely érdekében bevezették, a tápértékjelölésnek egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie[…]. A tápértékjelölés részben a fő látómezőben – vagy köznyelven a csomagolás elülső oldalán –, részben pedig a csomagolás bármely másik, pl. hátulsó oldalán való feltüntetése összezavarhatja a fogyasztókat. A tápértékjelölést ezért teljes egészében ugyanazon látómezőben kell elhelyezni. […]”

( 37 ) Az 1169/2011 rendelet 37. cikke.

( 38 ) A „fő látómező” a meghatározása szerint „az a látómező, amely vásárláskor valószínűsíthetően először kerül a fogyasztó figyelmébe, és amelynek alapján a fogyasztó azonnal azonosítani tudja a terméket jellemzői és tulajdonságai, illetve adott esetben a márkája alapján. Amennyiben egy csomagoláson több azonos fő látómező van, az élelmiszer‑vállalkozó által e célra kiválasztott felület minősül fő látómezőnek (lásd: 1169/2011 rendelet 2. cikk (2) bekezdés l) pont).

( 39 ) Az 1169/2011 rendelet 34. cikkének (3) bekezdése, amely e rendelet 13. cikkének (2) bekezdésére utal.

( 40 ) Az 1169/2011 rendelet (35) preambulumbekezdése.

( 41 ) Az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének első albekezdése.

( 42 ) Az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése.

( 43 ) Az 1169/2011 rendelet 30. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

( 44 ) Az 1169/2011 rendelet 30. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően.

( 45 ) Az 1169/2011 rendelet 34. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

( 46 ) Az 1169/2011 rendelet 34. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

( 47 ) Az 1169/2011 rendelet 30. cikke (3) bekezdésének b) pontja, 2. cikke (2) bekezdésének l) pontja, valamint 34. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében.

( 48 ) Az 1169/2011 rendelet 34. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében.

( 49 ) Az 1169/2011 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének első albekezdése értelmében.

( 50 ) Lásd ebben az értelemben: 2020. július 16‑iAFMB és társai ítélet (C‑610/18, EU:C:2020:565, 50. pont).

( 51 ) Lásd: az 1169/2011 rendelet 1. cikkének (3) bekezdése.

( 52 ) Lásd: az 1169/2011 rendelet 1. cikkének (4) bekezdése.

( 53 ) Megjegyzem, hogy a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a termékek gyümölcs‑ és zöldségágazatban történő forgalmazására vonatkozó kiegészítő követelményeket illetően (2019. szeptember 4‑iZentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main ítélet [C‑686/17, EU:C:2019:659, 63. és 69. pont]).

( 54 ) Lásd a jelen indítvány 23. pontját. Lásd ebben az értelemben: 2016. szeptember 22‑iBreitsamer und Ulrich ítélet (C‑113/15, EU:C:2016:718, 67. pont); 2020. október 1‑jei Groupe Lactalis ítélet (C‑485/18, EU:C:2020:763, 43. pont).

( 55 ) Lásd: az 1169/2011 rendelet (4) és (20) preambulumbekezdése, valamint a 2020. október 1‑jei Groupe Lactalis ítélet (C‑485/18, EU:C:2020:763, 41. pont). A korábbi rendszert illetően lásd: 2015. június 4‑iBundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ítélet (C‑195/14, EU:C:2015:361, 33. pont); 2020. január 30‑iDr. Willmar Schwabe ítélet (C‑524/18, EU:C:2020:60, 35. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

( 56 ) E követelményeket alkalmazni kell a reklámozásra vagy az élelmiszerek megjelenítésére is, és különösen a csomagolásukra (lásd: az 1169/2011 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése).

( 57 ) Lásd: az 1169/2011 rendelet (1), (3) és (4) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 1. cikkének (1) bekezdése és 3. cikkének (1) bekezdése. Lásd ebben az értelemben: 2019. november 12‑iOrganisation juive européenne és Vignoble Psagot ítélet (C‑363/18, EU:C:2019:954, 52. és 53. pont); 2020. október 1‑jei Groupe Lactalis ítélet (C‑485/18, EU:C:2020:763, 44. pont).

( 58 ) Lásd ebben az értelemben: 2016. szeptember 22‑iBreitsamer und Ulrich ítélet (C‑113/15, EU:C:2016:718, 69. pont); 2020. október 1‑jei Groupe Lactalis ítélet (C‑485/18, EU:C:2020:763, 43. pont).

( 59 ) Lásd ebben az értelemben: 2000. szeptember 12‑iGeffroy ítélet (C‑366/98, EU:C:2000:430, 1820. pont); 2009. szeptember 10‑iSeveri ítélet (C‑446/07, EU:C:2009:530, 60. pont); 2015. június 4‑iBundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ítélet (C‑195/14, EU:C:2015:361, 35. pont).

( 60 ) Lásd ebben az értelemben 2009. szeptember 10‑iSeveri ítélet (C‑446/07, EU:C:2009:530, 61. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat); 2015. június 4‑iBundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ítélet (C‑195/14, EU:C:2015:361, 36. pont).

( 61 ) Lásd ebben az értelemben: 2015. június 4‑iBundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ítélet (C‑195/14, EU:C:2015:361, 39. és 40. pont).

( 62 ) Az 1169/2011 rendelet 30. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján.

( 63 ) Lásd: az 1169/2011 rendelet (35) preambulumbekezdése.

( 64 ) E tekintetben a Bírósághoz benyújtott iratokból kitűnik, hogy bár a Dr. Oetker a csomagolás elülső oldalán a „100 g” feltüntetésével megadta az adagra vonatkozó mennyiséget, mindazonáltal nem jelölte meg kifejezetten a csomagolásban foglalt „adagok számát”. Következésképpen nem vagyok meggyőződve arról, hogy az 1169/2011 rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében előírt feltételek teljesülnek.

( 65 ) Lásd a jelen indítvány 52. pontját.

Top