Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0249

C-249/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária) által 2011. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hristo Byankov kontra Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (a belügyminisztérium főtitkára)

OJ C 232, 6.8.2011, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/17


Az Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária) által 2011. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hristo Byankov kontra Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (a belügyminisztérium főtitkára)

(C-249/11. sz. ügy)

2011/C 232/28

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária)

Az alapeljárás felei

Felperes: Hristo Byankov

Alperes: Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (a belügyminisztérium főtitkára)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Az alapügy tényállása tekintetében megköveteli-e az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. és 21. cikkével összefüggésben értelmezett (3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elve, hogy valamely tagállamnak az alapügyben vitatotthoz hasonló nemzeti rendelkezése — amelynek értelmében lehetőség van a jogerős közigazgatási határozat hatályon kívül helyezésére az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozata által megállapított, olyan alapjog megsértésének orvoslása érdekében, amelyet egyúttal az Európai Unió joga is elismer, mint például a tagállamok állampolgárainak szabad mozgáshoz való joga — az említett jog gyakorlását érintő korlátozásokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseknek az Európai Unió Bíróságának a határozatában alkalmazott értelmezése tekintetében is alkalmazást nyerjen, ha a jogsértés orvoslása a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését igényli?

2.

Az következik-e az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet (1) módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 31. cikkének (1) és (3) bekezdéséből, hogy, ha valamely tagállam nemzeti joga az ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdéséből eredő jogot korlátozó közigazgatási határozat felülvizsgálatára irányuló eljárást írt elő, akkor a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási hatóság köteles a közigazgatási határozat címzettjének kérelmére azt felülvizsgálni és annak jogszerűségét értékelni oly módon, hogy az Európai Unió Bíróságának az uniós jog e jog gyakorlásának feltételeit és korlátozásait szabályozó vonatkozó rendelkezéseinek értelmezéséhez fűződő ítélkezési gyakorlatát is figyelembe veszi, ami biztosítja, hogy az adott jog tekintetében elrendelt korlátozás a felülvizsgálati határozat meghozatalának időpontjában arányos legyen, ha a korlátozás elrendeléséről szóló közigazgatási határozat ezen időpontban már jogerős volt?

3.

Lehetővé teszi-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikke (1) bekezdésének második mondata, illetve a 2004/38 irányelv 27. cikkének (1) bekezdése szerinti rendelkezések, hogy az a nemzeti rendelkezés, amely az Európai Unió egyik tagállamának állampolgárát megillető szabad mozgáshoz való jog korlátozásának elrendelését az Európai Unió keretei között pusztán egy jogszabályban meghatározott összeget meghaladó és nem biztosított, magánjogi jogalannyal (egy gazdasági társasággal) szembeni kötelezettség fennállása miatt írja elő, a követelés behajtására irányuló, folyamatban lévő végrehajtási eljárással összefüggésben és az uniós jogban biztosított azon lehetőségre tekintet nélkül, hogy a követelést valamely másik tagállam hatósága hajtsa be, nyerjen alkalmazást?


(1)  HL L 257., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 15. o)

(2)  HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.


Top