EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0277

A Bíróság (harmadik tanács) 2008. október 9-i ítélete.
Interboves GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Finanzgericht Hamburg - Németország.
91/628/EGK irányelv - Export-visszatérítések - Az állatok szállítás közbeni védelme - Szarvasmarhák Közösségen belüli két földrajzi pont közötti vízi szállítása - Az állatok kirakodása nélkül hajókra rakodott járművek - 12 órás pihenőidő - Kötelezettség.
C-277/06. sz. ügy.

Határozatok Tára 2008 I-07433

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:548

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2008. október 9. ( *1 )

„91/628/EGK irányelv — Export-visszatérítések — Az állatok szállítás közbeni védelme — Szarvasmarhák Közösségen belüli két földrajzi pont közötti vízi szállítása — Az állatok kirakodása nélkül hajókra rakodott járművek — 12 órás pihenőidő — Kötelezettség”

A C-277/06. sz. ügyben,

az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Finanzgericht Hamburg (Németország) a Bírósághoz 2006. június 26-án érkezett, 2006. június 2-i határozatával terjesztett elő az előtte

az Interboves GmbH

és

a Hauptzollamt Hamburg-Jonas

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (harmadik tanács),

tagjai: A. Rosas tanácselnök, A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (előadó) és P. Lindh bírák,

főtanácsnok: P. Mengozzi,

hivatalvezető: J. Swedenborg tanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2007. május 23-i tárgyalásra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

az Interboves GmbH képviseletében O. Wenzlaff Rechtsanwalt,

a Hauptzollamt Hamburg-Jonas képviseletében S. Plenter, meghatalmazotti minőségben,

a belga kormány képviseletében A. Hubert, meghatalmazotti minőségben,

a görög kormány képviseletében V. Kontolaimos és S. Papaioannou, meghatalmazotti minőségben,

a svéd kormány képviseletében A. Kruse és S. Johannesson, meghatalmazotti minőségben,

az Európai Közösségek Bizottsága képviseletében F. Erlbacher és J. C. Schieferer meghatalmazotti minőségben,

a főtanácsnok indítványának a 2008. március 13-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

Ítéletet

1

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az 1995. június 29-i 95/29/EK tanácsi irányelvvel (HL L 148., 52. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 17. kötet, 466. o.) módosított, az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 91/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK tanácsi irányelv (HL L 340., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 12. kötet, 133. o.; a továbbiakban: 91/628 irányelv) melléklete 48.7. a) és b) pontjának értelmezésére irányul.

2

E kérelmet az Interboves GmbH (a továbbiakban: Interboves) és a Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Hamburg-Jonas fővámhivatal, a továbbiakban: Hauptzollamt) között, a fenti társaság által a volt Jugoszláviába történő élőszarvasmarha-szállítás utáni export-visszatérítésnek a Hauptzollamt által elutasított kifizetése miatt folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő.

Jogi háttér

3

Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében a 91/628 irányelvet alkalmazni kell a háziasított szarvasmarhafélék szállítására.

4

Az irányelv 2. cikkének (2) bekezdése értelmében:

„b)

»szállítás«: az állatok szállítóeszköz használatával történő mozgatása, mely az állatok be- és kirakodásával jár;

[…]

g)

»utazás«: a kiindulási helyről a rendeltetési helyre történő szállítás;

h)

»pihenőidő«: összefüggő időtartam az utazás folyamán, mely során az állatokat nem szállítják szállítóeszközzel;

[…]”

5

A fenti irányelv melléklete 26. b) pontjának i–iii. alpontja előírja, hogy:

„[…]

i.

az állatok bokszait megfelelően kell rögzíteni a járműhöz; a járművet és az állatok bokszait megfelelő megkötésre szolgáló felszereléssel kell ellátni, amelyekkel azok szilárdan a hajóhoz rögzíthetők. Ro-ro hajók fedett fedélzetén a szállított járművek számának megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Lehetőség szerint, az állatok szállításához használt járművet a friss levegőt bevezető nyílás közelében kell elhelyezni;

ii.

az állatok bokszainak megfelelő szellőztetését kellő számú szellőzőnyílással vagy más eszközzel kell biztosítani, figyelemmel arra, hogy a hajó zárt járműfedélzetén a levegőáramlás korlátozott mértékű. Az állatok bokszainak belsejében és annak minden szintjén elegendő helynek kell lennie annak biztosítására, hogy a természetes testtartásban álló állatok felett megfelelő legyen a szellőztetés;

iii.

az állatok bokszainak minden részéhez biztosítani kell a közvetlen megközelítés lehetőségét, hogy az út során az állatok szükség szerinti ellátása, etetése, itatása elvégezhető legyen.”

6

A 91/628 irányelv 48., „Itatási és etetési időközök, szállítási és pihenőidők” című pontja előírja, hogy:

„[…]

2.

A szállítás időtartama az [1. cikkben] említett fajok egyedei esetében nem haladhatja meg a nyolc órát.

3.

A 2. pontban említett maximális szállítási idő meghosszabbítható, amennyiben a szállítóeszköz eleget tesz az alábbi kiegészítő követelményeknek:

a jármű padozatán elegendő alom van,

a szállító jármű a szállított állatok fajának és az út időtartamának megfelelő élelmet szállít,

biztosított az állatokhoz való közvetlen hozzáférés,

megfelelő szellőztetési lehetőséggel rendelkezik, amely a (külső és belső) hőmérséklet függvényében szabályozható,

mozgatható válaszfalak állnak rendelkezésre elkülönített rekeszek létrehozásához,

a jármű megálláskor vízhálózatra csatlakoztatható,

[…]

4.

A 3. pont követelményeinek megfelelő közúti járművek használatakor az itatási és etetési időközök, utazási és pihenési idők a következők:

[…]

d)

Minden más, az [1. cikkben] említett fajokhoz tartozó állat számára 14 órás szállítás után legalább egy óra, az itatásra és – amennyiben szükséges – etetésre elegendő pihenőidőt kell biztosítani. E pihenőidő után az állatokat további 14 órán át lehet szállítani.

[…]

7.

a)

Az állatokat tilos vízi úton szállítani, amennyiben a maximális utazási idő meghaladja a 2. pontban meghatározott időtartamot, hacsak a 3. és 4. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, az utazási és pihenőidők kivételével.

b)

A Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, az állatok kirakodása nélkül hajókra rakodott járművekkel történő vízi szállítás esetében az állatokat a rendeltetési kikötőben, vagy annak közvetlen közelében lerakodás után 12 órán át pihentetni kell, kivéve ha a tengeri út időtartama olyan, hogy az utazás besorolható a 2–4. pont általános rendszerébe.

[…]”

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

7

Az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kiderül, hogy 2002. június 12-én az Interboves 33 élő marha volt Jugoszláviába történő kivitelét jelentette be a Hauptzollamt Friedrichshafennek (friedreichshafeni fővámhivatal), és kérte, hogy ez után fizessen export-visszatérítést a számára.

8

A Hauptzollamt 2003. július 23-i határozatával arra hivatkozva utasította el ezt a kérelmet, hogy a társaság nem tartotta be a 91/628 irányelv mellékletének 48.7. b) pontját. A Hauptzollamt megállapította ugyanis, hogy a menetterv alapján a szarvasmarhákat összesen 23 órán keresztül szállították, ebből 14 óra és 30 perc volt a Bari (Olaszország) és Igoumenitsa (Görögország) közötti, vízi úton, Roll-on/Roll-off komppal (a továbbiakban: ro-ro komp) történő szállítás időtartama, és 8 óra 30 perc az Evzoniig, a Görögország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti határátkelőhelyig történő közúti szállítás időtartama, anélkül hogy pihenőidő beiktatására került volna sor.

9

Az Interboves kifogást nyújtott be a 2003. július 23-i határozattal szemben, többek között arra hivatkozva, hogy a komppal való átkelés időtartama nem számítható bele a 91/628 irányelv mellékletének 48.7. a) pontja szerinti szállítási időbe.

10

2005. június 21-i határozatával a Hauptzollamt elutasította ezt a kifogást, hangsúlyozva, hogy a komppal való átkelés időtartama a közúti szállítás meghosszabbításának tekintendő. A Hauptzollamt szerint ezért annak vizsgálatakor, hogy a szállítás teljes időtartama megfelelt-e a 91/628 irányelv melléklete 48.7. b) pontjának, a komppal való átkelés időtartamát, valamint az azt megelőző és azt követő közúti szállítási időt össze kell adni, mely a jelen ügyben összesen 32 óra 45 perc volt.

11

Az Interboves 2005. július 21-én keresetet nyújtott be az utóbbi, 2005. június 21-i határozattal szemben, újfent azzal érvelve, hogy álláspontja szerint betartotta a 91/628 irányelv rendelkezéseit.

12

E körülmények között a Finanzgericht Hamburg (hamburgi pénzügyi bíróság) az eljárást felfüggesztette, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdést terjesztette a Bíróság elé:

„1)

Azzal a következménnyel határozza-e meg a 91/628/EGK irányelv mellékletének […] [48.7.] a) pontja a[z állatok] vízi úton történő szállítás[ának] alapvető feltételét, hogy – amennyiben a [fent említett] melléklet [48.3. és 48.4. pontjában] foglalt követelmények a szállítási és pihenőidő kivételével teljesülnek – a vízi úton történő szállítást megelőző és azt követő közúti szállítási idők főszabály szerint az állatok ún. Roll-on/Roll-off kompon történő szállítása esetén sem adódnak össze?

2)

Tartalmaz-e a 91/628/EGK irányelv mellékletének […] [48.7.] b) pontja a Közösség területén közlekedő, ún. Roll-on/Roll-off kompokra vonatkozó olyan különös rendelkezést, amely [az ezen melléklet] [48.4.] d) pontjában található követelmények mellett, azaz azok kiegészítéseként alkalmazandó, aminek következményeként a komp rendeltetési kikötőbe történő megérkezése után csak akkor nem kezdődik újabb 29 órás maximális szállítási idő, és akkor kell 12 órás pihenőidőt biztosítani, ha a vízi úton történő szállítás nem felelt meg [a fenti] irányelv melléklete [48.2–48.4. pontjában] meghatározott általános szabályoknak, azaz meghaladta a [fenti melléklet] [48.4.] d) pont[já]ban meghatározott 29 órás maximális időtartamot?”

Előzetes megjegyzés

13

A kérdést előterjesztő bíróság határozatában a 91/628 irányelv mellékletének 48.4. d) pontjára hivatkozik, mely felállítja az ún. „14+1+14” szabályt. E pont értelmében a 14 órás szállítás után legalább egy óra, az itatásra és – amennyiben szükséges – etetésre elegendő pihenőidőt kell biztosítani. E pihenőidő után az állatokat további 14 órán át lehet szállítani.

14

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés megszövegezéséből kitűnik, hogy a kérdést előterjesztő bíróság úgy értelmezi a fenti 48.4. d) pontban szereplő szabályt, hogy az 29 órás maximális szállítási időt engedélyez.

15

Márpedig, amint a főtanácsnok indítványának 18. pontjában megállapította, a 91/628 irányelv mellékletének 48.4. d) pontja 28 órás maximális szállítási időt állapít meg, amelyet az első 14 óra elteltét követően 1 órás minimális pihenőidő szakít félbe.

16

A fenti 48.4. d) pontban szereplő, ún. „14+1+14” szabályt úgy kell tehát érteni, hogy 28 órás maximális szállítási időt állapít meg, amelyet az első 14 óra elteltét követően 1 órás minimális pihenőidő szakít félbe.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről

17

Első és második kérdésével, amelyeket együtt kell megvizsgálni, a kérdést előterjesztő bíróság elsőként lényegében azt kérdezi, hogy a 91/628 irányelv 48.7. b) pontjában szereplő, a Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, ro-ro komppal történő szállítás vízi szállításnak minősíthető-e ezen melléklet 48.7. b) pontja értelmében. Igenlő válasz esetén ezt követően azt a kérdést teszi fel, hogy a vízi úton történő szállítást megelőző és azt követő közúti szállítási időt össze kell-e adni. Végül azt a kérdést teszi fel, hogy a ro-ro komppal történő szállítást követően, amelynek időtartama feltehetőleg meghaladja a 14 órát, tehát a 91/628 irányelv mellékletének 48.4. d) pontjában a minimálisan 1 órás pihenőidő előtt előírt maximális szállítási időt, kell-e az állatoknak 12 óra pihenőidőt biztosítani a fenti 48.7. b) pont értelmében, vagy közvetlenül a kompról való lerakodást követően folytatható a közúti szállítás maximálisan 28 órán keresztül, 1 órás minimális pihenőidő közbeiktatásával.

18

A kérdést előterjesztő bíróság szerint a 91/628 irányelv mellékletének 48.7. a) pontja meghatározza a vízi szállításra – beleértve a ro-ro komppal történő szállítást is – vonatkozó alapvető feltételeket.

19

Ebből elsőként az következne, hogy a szállítás időtartamára és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak a vízi szállításra, amennyiben az e melléklet 48.3. és 4. pontjában előírt feltételek teljesülnek. Másodsorban, a vízi úton történő szállítást megelőző és azt követő közúti szállítási időt nem kell összeadni. Harmadsorban egy újabb, a 91/628 irányelv mellékletének 48.4. d) pontja szerinti, maximálisan 28 órás, 1 órás minimális pihenőidővel félbeszakított szállítási idő kezdődik közvetlenül a ro-ro kompnak a rendeltetési kikötőbe történő megérkezésekor.

20

Előzetesen emlékeztetni kell arra, hogy egyrészt a 91/628 irányelv mellékletének 48. pontja az irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt állatok, így a szarvasmarhák szállítása során az itatási és etetési időközökre, valamint a szállítási és pihenőidőkre vonatkozó szabályokat tartalmazza, kivéve a légi szállítás esetét.

21

Másrészt a vízi úton történő szállítás esetén a szállítási és pihenőidőre vonatkozó szabályokat a fenti melléklet 48.7. a) és b) pontja rendezi. E két pont közül az első meghatározza a vízi szállításra alkalmazandó általános szabályokat, a második pedig pontosítja azokat a feltételeket, amikor a Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, ro-ro komppal történő szállítás esetén 12 órás pihenőidőt kell tartani (lásd ebben az értelemben a C-207/06. sz. Schwaninger-ügyben 2008. július 17-én hozott ítélet [EBHT 2008., I-5561. o.] 23., 24. és 30. pontját).

22

Először is, a Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, ro-ro komppal történő szállítás vízi szállításkénti minősítését illetően emlékeztetni kell arra, hogy – amint a főtanácsnok indítványának 28. pontjában megállapította – mind a 91/628 irányelv melléklete 48.7. b) pontjának, mind pedig ezen melléklet 26. pontjának megszövegezéséből következik, hogy – sajátosságai ellenére – a ro-ro komppal történő szállítás vízi szállítás.

23

Egyrészt ugyanis a fenti mellékletnek a 48.7. b) pontja kifejezetten úgy hivatkozik erre a szállítási módra, mint vízi szállítási módra. Másrészt ugyanezen melléklet 26. pontjából következik, hogy a közösségi jogalkotó az állatok szállítási eszközeire vonatkozó különös intézkedések meghozatalakor az ilyen típusú kompot a vízi szállítási eszközök körébe sorolta.

24

Mivel a ro-ro komppal történő szállítás vízi szállítás, ebből következően a 91/628 irányelv 48.7. a) és b) pontja alkalmazandó rá.

25

Ez követően azt a kérdést illetően, hogy a ro-ro komppal történő szállítást megelőző és az azt követő közúti szállítási időket össze kell-e adni, először is meg kell állapítani, hogy a 91/628 irányelv mellékletének 48. pontja nem írja egyértelműen ezt elő.

26

A 91/628 irányelv melléklete 48.7. b) pontjának megszövegezéséből, valamint ezen irányelv céljaiból azonban az következik, hogy a közúti szállítás ezen időtartamainak összeadását az alapján kell értékelni, hogy a fenti irányelv mellékletének 48.4. d) pontjában szereplő, ro-ro komppal történő szállítás 28 órás maximális időtartamát túllépték-e vagy sem.

27

E tekintetben fontos megjegyezni, hogy a 91/628 irányelv mellékletének 48.7. b) pontja úgy rendelkezik, hogy az állatokat a rendeltetési kikötőben, vagy annak közvetlen közelében lerakodás után 12 órán át pihentetni kell, kivéve ha a tengeri út időtartama olyan, hogy az utazás besorolható a 48.2–4. pontban szereplő általános rendszerbe.

28

A fenti általános rendszerre való visszautalással úgy tűnik, hogy a közösségi jogalkotó azt kívánta elérni, hogy a 91/628 irányelv mellékletének 48.4. d) pontjában szereplő, 28 órás maximális szállítási időt megállapító szabályt figyelembe vegyék a ro-ro komppal történő szállítás esetén, azonban a legalább 1 órás pihenőidő re vonatkozó rendelkezést ne vegyék figyelembe.

29

Amint ugyanis a főtanácsnok indítványának 33. pontjában pontosította, a vízi szállítás során ennek a pihenési időnek a betartása nem indokolt.

30

Egyrészt egy ilyen pihenőidő nyílt vízen történő betartása aligha kivitelezhető a gyakorlatban, mivel feltételezi azt, hogy a vízi jármű 14 óra hajózást követően 1 órára kikössön, mielőtt egy újabb 14 órás időtartamra kihajózna.

31

Másfelől meg kell jegyezni, hogy a közúti közlekedéssel ellentétben, ahol a tehergépkocsi megállása szükséges az állatok etetéséhez, itatásához és ellátásához, a vízi szállítás sajátossági lehetővé teszik ezeknek a feladatoknak a szállítás közbeni elvégzését a 91/628 irányelv mellékletének 26. pontjával összhangban.

32

Ennek a mellékletnek a 48.7. b) pontjából következik tehát, hogy amennyiben a ro-ro komppal történő szállítás 28 órás maximális időtartamát átlépték, az állatoknak kötelező 12 óra pihenést biztosítani az újabb, 28 órás maximális időtartamú, minimálisan 1 óra pihenőidővel félbeszakított szállítás megkezdése előtt a 91/628 irányelv mellékletének 48.4. d) pontjával összhangban.

33

Ilyen körülmények között a közúti szállítás különböző időtartamait nem kell összeadni, mivel a 12 órás pihenőidőnek mindenképpen az a következménye, hogy semlegesíti az e pihenést megelőző szállításokat. Az e rendelkezésben előírt 12 órának ugyanilyen, az e pihenést megelőző szállítási időket, valamint a 91/628 irányelv mellékletének 48.5. pontjában szereplő, a közúti szállításra alkalmazandó 24 órás időtartamot semlegesítő funkciója van.

34

Ezzel szemben, amennyiben a ro-ro komppal történő szállítás időtartama lehetővé teszi azt, hogy a szállítás a 91/628 irányelv mellékletének 48.2–4. pontjában szereplő általános rendszerbe beleférjen, így tehát azt, hogy ne lépje túl a 28 órás maximális szállítási időt, és következésképpen a 12 órás pihenőidő sem szükséges, a közúti szállítás közvetlenül a kompnak a rendeltetési kikötőbe történő megérkezését követően megkezdhető.

35

Ebben az esetben azonban az újabb közúti szállítás időtartamának meghatározásakor figyelembe kell venni a ro-ro komppal történő szállítást megelőző közúti szállítás időtartamát, hacsak nem került sor 24 órás pihenésre az állatoknak ebbe a kompba történő berakodását megelőzően. Ebben az esetben ugyanis a közúti szállítás időtartamainak összeadása nem indokolt, mivel a 24 órás pihenésnek az a következménye, hogy semlegesíti a ro-ro komppal történő szállítást megelőző közúti szállítás időtartamát.

36

Következésképpen, ha a ro-ro komppal történő szállítás időtartama rövidebb 28 óránál, és az azt megelőző közúti szállítás időtartamát nem semlegesítette egy 24 órás pihenés a 91/628 irányelv mellékletének 48.5. pontjával összhangban, össze kell adni a ro-ro komppal történő szállítást megelőző és azt követő közúti szállítás időtartamait.

37

Ezzel szemben, ha a ro-ro komppal történő szállítás időtartama meghaladja a 28 órát, és az azt megelőző közúti szállítás időtartamát semlegesítette egy 24 órás pihenés, egy újabb, maximálisan 28 órás, minimálisan 1 órás pihenőidővel megszakított közúti szállítás kezdhető meg közvetlenül a lerakodást követően, a ro-ro komppal történő szállítást megelőző közúti szállítás időtartamának figyelembe vétele nélkül.

38

A 91/628 irányelv melléklete 48.7. b) pontjának bármely más értelmezése annak elfogadását jelentené, hogy a 28 órát meg nem haladó, ro-ro komppal történő szállítást követően újabb, maximálisan 28 órás, minimálisan 1 órás pihenőidővel megszakított közúti szállítás kezdhető meg a ro-ro komppal történő szállítást megelőző közúti szállítás időtartamának figyelembe vétele nélkül. Ez anélkül tenné lehetővé a különböző közlekedési eszközökkel végzett szállítások összeadódását, hogy egy 12 vagy 24 órás pihenőidőre sor kerülne.

39

Márpedig a fenti 48.7. b) pont ezen értelmezése közvetlenül ellentétes lenne a 91/628 irányelv által követett fő célkitűzéssel, az állatok szállítás közbeni védelmével (lásd ebben az értelemben a C-37/06. és C-58/06. sz., Viamex Agrar Handel és ZVK ügyben 2008. január 17-én hozott ítélet [EBHT 2008., I-69. o.] 29. pontját), valamint az irányelv azon céljával, amely különösen a nyolcadik preambulumbekezdéséből derül ki, és amely szerint az állatok kímélete érdekében az állatok távolsági szállítását, beleértve a vágóhídra küldött állatok szállítását is, a lehető legrövidebbre kell csökkenteni.

40

Végezetül azt a kérdést illetően, hogy a ro-ro komppal történő olyan szállítást követően, melynek az időtartama feltehetőleg meghaladja a 14 órát, kell-e az állatoknak 12 óra pihenőidőt biztosítani a 91/628 irányelv mellékletének 48.7. b) pontja értelmében, vagy közvetlenül a kompról való lerakodást követően folytatható a közúti szállítás maximálisan 28 órán keresztül, minimálisan 1 órás pihenőidő közbeiktatásával; elegendő azt megjegyezni, hogy – amint a jelen ítélet 34. pontjából kiderül – ha a ro-ro komppal történő szállítás időtartama nem haladja meg a 28 órás maximális szállítási időt, és ha következésképpen a 12 órás pihenőidő nem szükséges, a közúti szállítás közvetlenül a kompnak a rendeltetési kikötőbe történő megérkezést követően megkezdhető, melynek időtartamát pedig a jelen ítélet 36. pontjában meghatározott módszerrel kell kiszámítani.

41

A fenti megfontolásokra tekintettel az első és a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy:

A 91/628 irányelv mellékletének 48.7. a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az meghatározza a vízi szállításra alkalmazandó általános szabályokat, beleértve ebbe a Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, az állatok kirakodása nélkül hajókra rakodott járművekkel, ro-ro komppal történő szállítás esetét is; kivéve az ilyen típusú kompok esetén az állatok lerakodása után számukra biztosított pihenőidőt, melyet a fenti melléklet 48.7. b) pontja határoz meg.

Ez utóbbi rendelkezéssel összhangban a Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, az állatok kirakodása nélkül hajókra rakodott járművekkel, ro-ro komppal történő szállítás időtartamát megelőző és az azt követő közúti szállítás időtartamának összeadódása attól függ, hogy a 91/628 irányelv mellékletének 48.4. d) pontjában szereplő, ro-ro komppal történő szállítás meghaladta-e a 28 órás maximális időtartamot, vagy sem.

Amennyiben a Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, az állatok kirakodása nélkül hajókra rakodott járművekkel, ro-ro komppal történő szállítás ideje nem haladja meg a 28 órás maximális időtartamot, a közúti szállítás időtartama közvetlenül a rendeltetési kikötőben vagy annak közvetlen közelében történő lerakodást követően megkezdhető. Ennek az időtartamnak a kiszámításakor figyelembe kell venni a ro-ro komppal történő szállítást megelőző és az azt követő közúti szállítás időtartamát, kivéve ha a 91/628 irányelv mellékletének 48.5. pontja értelmében vett 24 órás pihenés semlegesítette a vízi szállítást megelőző közúti szállítás időtartamát. A kérdést előterjesztő bíróság hatáskörébe tartozik annak vizsgálata, hogy az alapügyben vitás szállítás eleget tesz-e a fent említett feltételeknek.

A költségekről

42

Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

 

A fenti indokok alapján a Bíróság (harmadik tanács) a következőképpen határozott:

 

Az 1995. június 29-i 95/29/EK tanácsi irányelvvel módosított, az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK tanácsi irányelv mellékletének 48.7. a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az meghatározza a vízi szállításra alkalmazandó általános szabályokat, beleértve ebbe a Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, az állatok kirakodása nélkül hajókra rakodott járművekkel, ro-ro komppal történő szállítás esetét is, kivéve az ilyen típusú kompok esetén az állatok lerakodása után számukra biztosított pihenőidőt, melyet a fenti melléklet 48.7. b) pontja határoz meg.

 

Ez utóbbi rendelkezéssel összhangban a Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, az állatok kirakodása nélkül hajókra rakodott járművekkel, ro-ro komppal történő szállítás időtartamát megelőző és az azt követő közúti szállítás időtartamának összeadódása attól függ, hogy a 91/628 irányelv mellékletének 48.4. d) pontjában szereplő, ro-ro komppal történő szállítás meghaladta-e a 28 órás maximális időtartamot, vagy sem.

 

Amennyiben a Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, az állatok kirakodása nélkül hajókra rakodott járművekkel, ro-ro komppal történő szállítás ideje nem haladja meg a 28 órás maximális időtartamot, a közúti szállítás időtartama közvetlenül a rendeltetési kikötőben vagy annak közvetlen közelében történő lerakodást követően megkezdhető. Ennek az időtartamnak a kiszámításakor figyelembe kell venni a ro-ro komppal történő szállítást megelőző és az azt követő közúti szállítás időtartamát, kivéve ha a 91/628 irányelv mellékletének 48.5. pontja értelmében vett 24 órás pihenés semlegesítette a vízi szállítást megelőző közúti szállítás időtartamát. A kérdést előterjesztő bíróság hatáskörébe tartozik annak vizsgálata, hogy az alapügyben vitás szállítás eleget tesz-e a fent említett feltételeknek.

 

Aláírások


( *1 ) Az eljárás nyelve: német.

Top