EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CO0317

A Bíróság (nagytanács) 2005. március 17-i végzése.
Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa.
Beavatkozás.
C-317/04. sz. ügy

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:189

C‑317/04. sz. ügy

Európai Parlament

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Beavatkozás”

A Bíróság végzése (nagytanács), 2005. március 17. 

A végzés összefoglalása

Eljárás – Beavatkozás – Érdekelt személyek – Személyes adatok légitársaságok általi feldolgozására és továbbítására vonatkozó tanácsi határozat megsemmisítésével kapcsolatos jogvita – Európai adatvédelmi biztos – Elfogadhatóság – Feltételek

(EK 286. cikk, (2) bekezdés; 45/2001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 47. cikk, (1) bekezdés, i) pont)

A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 45/2001 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének i) pontja beavatkozási jogot biztosít az európai adatvédelmi biztosnak a Bíróság elé terjesztett ügyekben, amely jog a ráruházott feladatkörből eredő határok között gyakorolható.

A 45/2001 rendelet 41. cikke (2) bekezdésének értelmében e feladatkör tanácsadási jellegű, és a közösségi intézmények, illetve szervek által végzett személyesadat-feldolgozásra, valamint az említett rendelet 46. cikkében előírt feladatokra vonatkozik, és a 47. cikkben ráruházott hatásköröket érinti.

Ennélfogva, az európai adatvédelmi biztos beavatkozását elfogadhatónak kell tekinteni a személyes adatok légitársaságok általi feldolgozására vonatkozó bizottsági jogi aktussal kapcsolatos ügyben, amennyiben az az adatvédelmi biztos feladatkörébe tartozó helyzetre vonatkozik.

(vö. 14–18. pont)
A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (nagytanács)

2005. március 17. (*)

„Beavatkozás”

A C‑317/04. sz. ügyben,

az EK 230. cikk alapján megsemmisítés iránt a Bírósághoz 2004. július 27-én

az Európai Parlament (képviselik: R. Passos és N. Lorenz, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg)

felperesnek

az Európai Unió Tanácsa (képviselik: M. Bishop és M. Giorgi Fort, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

támogatják:

az Európai Közösségek Bizottsága ( képviselik: P. Kuijper, A. van Solinge és C. Docksey, kézbesítési cím: Luxembourg),

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviseli: M. Bethell, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg)

beavatkozók,

benyújtott keresete tárgyában,

A BÍRÓSÁG (nagytanács),

tagjai: V. Skouris elnök, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas és A. Borg Barthet tanácselnökök, R. Schintgen, N. Colneric (előadó), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka és U. Lõhmus bírák,

főtanácsnok: P. Léger,

hivatalvezető: R. Grass,

a főtanácsnok meghallgatását követően,

meghozta a következő

Végzést

1       Az Európai Parlament a keresetlevelében az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, a PNR [„Passanger Name Record”] adatoknak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Vámügyi és Határvédelmi Irodájának történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2004. május 17-i 2004/496/EK tanácsi határozat (HL L 183., 83. o.) megsemmisítését kéri.

2       A Bíróság Hivatalához 2004. október 21-én benyújtott kérelmében az európai adatvédelmi biztos (a továbbiakban: biztos) – képviseli H. Hijmans, meghatalmazotti minőségben – a C‑317/04. sz. ügyben a Parlament kereseti kérelmének támogatása érdekében beavatkozóként való fellépésének engedélyezését kérte.

3       Ezt a kérelmet a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001 (EK) európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 8., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.) 47. cikke (1) bekezdésének i) pontja, valamint az eljárási szabályzat 93. cikke értelmében nyújtották be.

4       A 45/2001 rendelet 47. cikk (1) bekezdése értelmében:

„Az európai adatvédelmi biztos:

[...]

h)      az ügyet a Szerződésben meghatározott feltételek szerint az Európai Közösségek Bírósága elé utalhatja;

i)      beavatkozóként járhat el az Európai Közösségek Bírósága elé terjesztett ügyekben.”

 A Bíróság elé terjesztett észrevételek

5       A biztos azzal érvel, hogy az EK 286. cikk (2) bekezdését, amelynek értelmében az Európai Unió Tanácsa független ellenőrző szervet hoz létre, amely figyelemmel kíséri a személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyek védelmére vonatkozó közösségi jogi aktusok közösségi intézményekre és szervekre történő alkalmazását, a 45/2001 rendelet hajtja végre.

6       A biztos fenntartja, hogy az e rendelet értelmében a ráruházott feladatkör annak felügyeletére is irányul, hogy a személyes adatok kezelése terén az alapvető jogokat és szabadságokat a Közösség valamennyi politikájának keretében tiszteletben tartsák.

7       Tekintettel arra, hogy a biztos mint a Közösség intézménye nem szerepel az EK 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott listán, továbbá, mivel e rendelkezés, illetve a Bíróság Alapokmányának 40. cikke nem szolgálhat e kérelem jogalapjaként, a biztos beavatkozóként való fellépése csakis a 45/2001 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének i) pontjára alapítható.

8       Ezen utóbbi rendelkezés minden egyéb értelmezése ennek, mint a Bíróság Alapokmányával ellentétes rendelkezésnek az érvénytelenítéséhez, vagy pedig a biztosra ruházott jogok minden anyagi jogi tartalomtól való megfosztásához vezetne.

9       A biztos beavatkozási jogának egyetlen korlátja a ráruházott feladatkörből következik. A jelen esetben ez azt jelenti, hogy a jogvita a személyes adatok kezelésének területével kapcsolatos közösségi fellépéseket érinti. A Tanács a Közösség külpolitikája keretében járt el. Továbbá, a Parlament által felhozott jogi érvekből következik, hogy az érintett intézmények fellépései ténylegesen – de legalábbis feltehetően – hatással vannak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) alkalmazására.

10     A Tanács 2004. november 24-én benyújtotta a biztos beavatkozási kérelmével kapcsolatos írásbeli észrevételeit, amelyek értelmében arra az álláspontra helyezkedik, hogy a kérelem elfogadhatatlan vagy – másodlagosan – indokolatlan.

11     Azzal érvel, hogy a másodlagos jogba tartozó 45/2001 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének i) pontja nem rontja le a Bíróság Alapokmányának 40. cikkét, amely ugyanúgy elsődleges jognak minősül, mint maga az EK‑Szerződés.

12     Másodlagosan, a Tanács fenntartja, hogy nem tekinthető úgy, hogy a biztosnak a Bíróság Alapokmányának 40. cikk második bekezdése értelmében megfelelő jogos érdeke fűződik a jogvita kimeneteléhez. Valójában e biztos feladata valamely közösségi intézmény vagy szerv adatkezelésének ellenőrzése, ugyanakkor azonban a jelen ügy az amerikai hatóságoknak azon, a légitársaságok helyfoglalási rendszerében őrzött PNR adatokhoz való hozzáférésével kapcsolatos, amelyeket egyetlen esetben sem kezel közösségi intézmény vagy szerv.

13     A Parlament 2004. november 24-én szintén nyújtott be a biztos beavatkozási kérelmével kapcsolatos írásbeli észrevételeket, amelyek értelmében arra az álláspontra helyezkedik, hogy a biztosnak különösen a 45/2001 rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott feladatköre tekintetében e kérelem jogszerűnek tűnik.

 A beavatkozási kérelemről

14     A beavatkozási kérelmet a 45/2001 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének i) pontja alapján nyújtották be, amelynek értelmében a biztos beavatkozóként járhat el a Bírósága elé terjesztett ügyekben.

15     E szabályozást az EK 286. cikk (2) bekezdése alapján fogadták el, amely kimondja, hogy a Tanács olyan független ellenőrző szervet hoz létre, amely figyelemmel kíséri a személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyek védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó közösségi jogi aktusok közösségi intézményekre és szervekre történő alkalmazását, és szükség szerint egyéb megfelelő rendelkezéseket fogad el. A Tanács a 45/2001 rendelet 47. cikke (1) bekezdése i) pontjának elfogadásával nem lépte túl az EK 286. cikk (2) bekezdése értelmében ráruházott hatásköröket, hiszen ezen intézkedés célja a szerződés említett rendelkezése hatékonyságának biztosítása.

16     Valóban, amint erre a biztos maga is hivatkozik, a beavatkozási joga a ráruházott feladatkörből eredő határok között gyakorolható.

17     Ugyanakkor az a tény, hogy a jelen eset a személyes adatoknak a légitársaságok által történő kezelésével kapcsolatos jogalkotási intézkedést érint, nem jelenti azt, hogy olyan helyzetről lenne szó, amely nem tartozik a biztos feladatkörébe.

18     Valójában a 45/2001 rendelet 41. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a biztos feladata nem csupán az, hogy a közösségi intézmény vagy szerv általi személyesadat-feldolgozással kapcsolatban figyelemmel kísérje és biztosítsa az e rendelet és bármely más, a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelméről szóló közösségi jogi aktus rendelkezéseinek alkalmazását, hanem az is, hogy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos minden ügyben tanácsokkal lássa el a közösségi intézményeket és szerveket. Ezen tanácsadási feladatkör nem csupán az intézmények vagy szervek által végzett személyesadat-kezelést érinti. Evégett a biztos az említett rendelet 46. cikkében előírt feladatokat végzi, és a 47. cikkben ráruházott hatáskört gyakorolja.

19     A fentiekből következik, hogy a biztos beavatkozási kérelmét el kell fogadni.

 A költségekről

20     Mivel a Bíróság a biztos beavatkozási kérelmét elfogadta, az ezen beavatkozással kapcsolatos költségekről jelenleg nem határoz.

A fenti indokok alapján a Bíróság (nagytanács) a következőképpen határozott:

1)      Az európai adatvédelmi biztos a C‑317/04. sz. ügyben a Parlament kereseti kérelmének támogatása érdekében beavatkozóként léphet fel.

2)      Az európai adatvédelmi biztos részére határidőt kell megállapítani, amelyen belül az ezen kereseti kérelem alátámasztására szolgáló jogalapokat előadhatja.

3)      A hivatalvezető az európai adatvédelmi biztosnak minden eljárási iratról másolatot ad.

4)      Az európai adatvédelmi biztos beavatkozásával kapcsolatos költségekről a Bíróság jelenleg nem határoz.

Aláírások


* Az eljárás nyelve: francia.

Top