EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0023

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyvének 5. cikke szerinti, a koprodukciókra vonatkozó kedvezményezetti jogosultság meghosszabbításáról

COM/2023/23 final

Brüsszel, 2023.1.13.

COM(2023) 23 final

2023/0006(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyvének 5. cikke szerinti, a koprodukciókra vonatkozó kedvezményezetti jogosultság meghosszabbításáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A Tanács 2015. október 1-jén elfogadta az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló (EU) 2015/2169 határozatot.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) 1 az 1. cikkében meghatározza azokat a kereteket, amelyek között a feleknek együtt kell működniük egymással a kulturális tevékenységekhez, javakhoz és szolgáltatásokhoz – többek között az audiovizuális szektorhoz – kapcsolódó cserék megkönnyítése érdekében.

E kedvezményezetti jogosultságot három éves időszakra állapították meg (2011. július 1-jétől 2014. június 30-ig). A jegyzőkönyv 5. cikke (8) bekezdésének b) pontja alapján „[a] jogosultság hároméves időszakra megújításra kerül, azután pedig automatikusan további egymást követő és azonos hosszúságú időszakokra, hacsak valamelyik fél vissza nem vonja a jogosultságot, írásos értesítést küldve legalább három hónappal az eredeti, vagy az azt követő bármely időszak lejárta előtt.”

E rendelkezés értelmében a jogosultságot már három alkalommal, hároméves időszakokra megújították. Az első megújítási időszak 2017. június 30-ig, a második 2020. június 30-ig tartott, a harmadik pedig 2023. június 30-án jár le, mivel ez idáig egyik fél sem vonta vissza a jogosultságot.

A felek most azt javasolják, hogy a Tanács állapodjon meg a jogosultság további három évre történő fenntartásáról. Az EU és a Koreai Köztársaság közötti koprodukciók gazdasági és kulturális szempontból egyaránt kölcsönösen előnyösek lehetnek. Az audiovizuális alkotásokra való jogosultság további lehetőségeket teremthet valamennyi tagállam számára, beleértve azokat is, amelyek eddig nem tudtak kétoldalúan koprodukciókat létrehozni.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A Kreatív Európa MEDIA alprogramja a részt vevő európai országokból származó európai audiovizuális alkotások fejlesztését és terjesztését támogatja. Bizonyos feltételek teljesülése esetén harmadik országokból származó kedvezményezettek is részt vehetnek egyes programokban.

Egyes programok hozzájárulnak a koprodukciók számára kedvező környezet kialakításához, nevezetesen a piacra jutást segítő és képzési programok, amelyek piacokat, kapcsolatépítő és műhelytalálkozókat finanszíroznak, többek között Korea viszonylatában. Emellett a társfejlesztési és televíziós műsorkészítési programok segítik az európai és nemzetközi – köztük a koreai – koprodukciós partnereket az együttműködésben.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

Az EU és Korea a kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyvet 2015-ben a szabadkereskedelmi megállapodás részeként kötötte meg. Konkrétan az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, 2005-ben megkötött egyezménye előmozdítását szolgáló eszköznek szánták.

A fennálló kedvezményezetti jogosultság az audiovizuális produkciók céljait szolgáló nemzeti rendszerek és alapok csoportjai által támogatott koprodukciókat foglalja magában. A jogosultság azt is lehetővé teszi, hogy a koprodukcióban készült művek az európai alkotásoknak az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 1. cikke n) pontjának iii. alpontjában említett meghatározása értelmében európai alkotásoknak minősüljenek.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A Bíróság a C-275/20. sz., Bizottság kontra Tanács (A Koreai Köztársasággal kötött megállapodás) ügyben 2022. március 1-jén hozott ítéletében 2 egyértelművé tette, hogy a javasolt határozat jogalapja az (EU) 2022/2335 tanácsi határozattal módosított (EU) 2015/2169 tanácsi határozat 3. cikkének (1) bekezdése, amely minősített többséggel történő határozathozatalt ír elő.

Szubszidiaritás

A jogosultság megújítása lehetőséget teremt az európai audiovizuális ipar számára, hogy a gyorsan növekvő koreai piacon megőrizze jelenlétét, és ott további piaci részesedést, tapasztalatokat és tudást szerezzen.

Noha egyes tagállamok kétoldalú alapon sikerrel valósítottak meg audiovizuális koprodukciókat, számos tagállam még nem tett így; az uniós szintű jogosultság ezért alkalmas arra, hogy több ország részvételét lehetővé tegye.

Az Európai Bizottság korlátozott hatáskörrel rendelkezik a filmgyártás terén, mivel ez a nemzeti filmalapok szerepe, ideértve a nemzetközi koprodukciók kérdését is. Ezért a jegyzőkönyv gyakorlati végrehajtásához a nemzeti filmalapok nagyobb mértékű elkötelezettségére lesz szükség.

Arányosság

Az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet tanulmányai és adatai azt mutatják, hogy a koprodukciók nagyobb közönséget vonzanak. 2021-ben Koreában az európai filmek a forgalmazott filmek 23 %-át tették ki, de a filmszínházi jegyeladásoknak csupán 5 %-át eredményezték. A filmszínházi bemutatók és jegyeladások közötti különbség arra enged következtetni, hogy itt jelentős kiaknázatlan lehetőség rejlik, amelyet szorosabb együttműködéssel jobban ki lehetne használni. A koprodukciós jogosultság több lehetőséget teremthetne az európai audiovizuális ipar számára a Koreába irányuló export és promóció tekintetében, valamint kaput nyithatna Ázsia felé. Ezért a koprodukciós jogosultság megvalósítása segítené a piaci részesedés növelését a 10 legnagyobb jegypénztári bevételt hozó piac egyikén (500 millió USD, 61 millió jegy). Az EU-ban azonban meglehetősen kevés koreai filmet vetítenek. 2017 és 2021 között a koreai filmek az EU-ban forgalmazott filmek 0,6 %-át tették ki, míg a jegyeladások 0,5 %-át eredményezték.

Az audiovizuális jogosultság keretében az EU és a Koreai Köztársaság közötti koprodukciók hiánya az első megállapodás óta különösen annak tudható be, hogy továbbra sincsenek konkrét adatok az uniós tagállamokban és a Koreai Köztársaságban a koprodukciók számára rendelkezésre álló ösztönzőkről. Ezt az utóbbi időben súlyosbították a Covid19-világjárvány hatásai. Ezért ezzel kapcsolatban mind európai, mind nemzeti szinten célzott intézkedéseket kell hozni (a finanszírozáshoz való hozzáférés, a képzés és a hálózatépítés terén). A tagállamok és a Koreai Köztársaság közötti, az audiovizuális jogosultságon kívüli koprodukciók korábbi megvalósítása, amelyet a Covid19-világjárvány megszakított, azt mutatja, hogy van kapacitás és potenciál a további cselekvéshez.

A jogi aktus típusának megválasztása

Az (EU) 2015/2169 tanácsi határozat 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban a jogosultság meghosszabbítására a megfelelő eszköz a tanácsi határozat.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

Tárgytalan

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

A jegyzőkönyv rendelkezik arról, hogy mindkét fél létrehoz egy kulturális együttműködéssel foglalkozó belföldi tanácsadó csoportot, melynek tagjai az e jegyzőkönyvben megjelölt területeken működő kulturális és audiovizuális szakemberek. Az EU belső tanácsadó csoportja 2022. decemberében ülést tartott, hogy értékelje a kedvezményezetti jogosultság megvalósításának eredményeit abból a szempontból, hogy mennyire segítette elő a kulturális sokszínűséget, és, hogy az együttműködés kölcsönösen előnyösen hatott-e a koprodukciós művekre.

Számos kérdésben hasznos eszmecserére került sor. Az érdekelt felek elismerték, hogy hiányoznak a jegyzőkönyvben említett feltételeket teljesítő EU-koreai audiovizuális koprodukciók, és felhívtak annak értékelésére, hogy a jogosultság gyakorlására miért nem került sor eddig. A megbeszélés rávilágított arra, hogy ehhez hogyan járulhatott hozzá a Covid19-világjárvány, a tudatosság hiánya és a szigorú követelmények. Egyes érdekelt felek nincsenek meggyőződve a jogosultság intézményi alapjáról, mivel az audiovizuális ágazat nem lehet része a kereskedelmi megállapodásoknak.

A megbeszélés kiemelte továbbá azt, hogy az átfogó kulturális jegyzőkönyv hogyan járul hozzá sikeresen a kulturális kapcsolatoknak a 2005. évi UNESCO-egyezménnyel összhangban történő fejlesztéséhez, valamint hangsúlyozta az EU és a Koreai Köztársaság közötti kulturális kapcsolatok további megerősítésének fontosságát. Aggályok merültek fel a Koreai Köztársaságban fennálló viszonosság lehetséges hiánya miatt az online lekérhető videoszolgáltatások nemzeti produkcióira vonatkozó kvóták tekintetében. Tekintettel azonban az EU-Korea koprodukciók eddigi hiányára, a lehetséges kockázatok alacsonyak. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a jogosultság megújítása lehetőséget biztosíthat arra, hogy a jogosultságot az aggályok eloszlatása és a jegyzőkönyv végrehajtásának megkönnyítése érdekében kiigazítsák.

Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása

Az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet tanulmányai és adatai azt mutatják, hogy a koprodukciók nagyobb nemzetközi közönséget vonzanak. 2021-ben Koreában az európai filmek a forgalmazott filmek 23 %-át tették ki, de a filmszínházi jegyeladásoknak csupán 5 %-át eredményezték. A filmszínházi bemutatók és jegyeladások közötti különbség arra enged következtetni, hogy itt jelentős kiaknázatlan lehetőség rejlik, amelyet szorosabb együttműködéssel jobban ki lehetne használni. A jegyzőkönyv által létrehozott kulturális együttműködési bizottság áttekintette az audiovizuális jogosultság megvalósítását esetlegesen befolyásoló tényezőket, többek között a Covid19-világjárványt, valamint a koprodukciókkal kapcsolatos lehetőségek és követelmények ismeretének hiányát.

Hatásvizsgálat

Tárgytalan.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

Tárgytalan.

Alapjogok

Tárgytalan.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Nincsenek.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A Bizottság folyamatosan nyomon fogja követni az audiovizuális koprodukciókra vonatkozó kedvezményezetti jogosultság megvalósítását, felhasználva az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet és az iparág adatait, különösen az animációs filmek ágazatára vonatkozókat.

A jegyzőkönyv által létrehozott kulturális együttműködési bizottság évente egyszer ülést tart, hogy nyomon kövesse az elért eredményeket, és megvitassa a kihívásokat és a lehetőségeket.

Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetén)

Tárgytalan.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

Az 1. cikk 2023. július 1-jétől 2026. június 30-ig megújítja az audiovizuális jogosultságot, és ezen időszak alatt lehetővé teszi az EU-Korea koprodukciók számára, hogy az érintett felek rendszereinek kedvezményezettjeivé váljanak.

A 2. cikk előírja, hogy a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. Erre az EU azon kötelezettségével kapcsolatos időbeli korlátok miatt van szükség, hogy három hónappal korábban értesítse a Koreai Köztársaságot, ha az EU nem kívánja megújítani a jogosultságot.

2023/0006 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyvének 5. cikke szerinti, a koprodukciókra vonatkozó kedvezményezetti jogosultság meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló, az (EU) 2022/2335 tanácsi határozattal 3 módosított, 2015. október 1-jei (EU) 2015/2169 tanácsi határozatra és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2015. október 1-jén a Tanács elfogadta az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló (EU) 2015/2169 határozatot.

(2) Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) az 1. cikkében meghatározza azokat a kereteket, amelyek között a feleknek együtt kell működniük egymással a kulturális tevékenységekhez, javakhoz és szolgáltatásokhoz – többek között az audiovizuális szektorhoz – kapcsolódó cserék megkönnyítése érdekében.

(3) A jegyzőkönyv rendelkezéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az audiovizuális koprodukciók jogosultak legyenek a vonatkozó rendszerek nyújtotta előnyökre.

(4) A jegyzőkönyv 5. cikke (8) bekezdésének b) pontja alapján a kezdeti hároméves időszakot követően a jogosultság hároméves időszakra megújításra kerül, azután pedig automatikusan további egymást követő és azonos hosszúságú időszakokra, hacsak valamelyik fél vissza nem vonja a jogosultságot, írásos értesítést küldve legalább három hónappal az eredeti, vagy az azt követő bármely időszak lejárta előtt. E rendelkezésnek megfelelően a jogosultságot legutóbb 2023. június 30-ig hosszabbították meg, mivel egyik fél sem szüntette meg azt.

(5) Az (EU) 2015/2169 határozat 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban a kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (8) bekezdésében meghatározott eljárás szerint a Bizottságnak kell értesítenie a Koreai Köztársaságot az Unió azon szándékáról, hogy nem hosszabbítja meg az említett jegyzőkönyv 5. cikke értelmében a koprodukciók kedvezményezetti jogosultságát, kivéve, ha a Bizottság javaslatára a Tanács a jogosultsági időszak vége előtt négy hónappal megállapodik a jogosultság folytatódásáról. Ha a Tanács megállapodik a jogosultság folytatódásáról, akkor ezt a rendelkezést a megújított jogosultsági időszak végén újra alkalmazni kell.

(6) A jegyzőkönyv 3. cikkének (5) bekezdésében említett belföldi tanácsadó csoporttal – a jegyzőkönyv 5. cikkének (8) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően – konzultáltak a jogosultsági időszak meghosszabbításáról.

(7) A kulturális együttműködéssel foglalkozó bizottság december 7-én a jegyzőkönyv 5. cikke (8) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint értékelte a kedvezményezetti jogosultság megvalósításának eredményeit abból a szempontból, hogy mennyire segítette elő a kulturális sokszínűséget, és, hogy az együttműködés kölcsönösen előnyösen hatott-e a koprodukciós művekre.

(8) A Tanács megállapodik a jogosultság folytatásáról, mivel az EU és a Koreai Köztársaság közötti koprodukciók gazdasági és kulturális szempontból egyaránt kölcsönösen előnyösek lehetnek. Az audiovizuális alkotásokra való jogosultság további lehetőségeket teremthet valamennyi tagállam számára, beleértve azokat is, amelyek eddig nem tudtak kétoldalúan koprodukciókat létrehozni.

(9) Ez a határozat nem sértheti az Unió, illetve a tagállamok hatásköreit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2023. július 1-jétől 2026. június 30-ig tartó hároméves időtartamra meghosszabbítja az audiovizuális koprodukciók arra való jogosultságának időszakát, hogy a jegyzőkönyv 5. cikkének (4)–(7) bekezdésében foglaltak szerint a helyi/regionális kulturális tartalmak elősegítése céljából a felek által alkalmazott rendszerek kedvezményezettjei legyenek.            

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    A kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv (HL 2011. L 127., 1418. o.).
(2)    C-275/20. sz., Bizottság kontra Tanács (A Koreai Köztársasággal kötött megállapodás) ítélet (EU:C:2022:142).
(3)    A Tanács (EU) 2022/2335 határozata (2022. november 28.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló (EU) 2015/2169 határozat módosításáról.
Top