EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023DC0079

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Uniós Vámkódex 284. cikkében a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan biztosított felhatalmazás gyakorlásáról

COM/2023/79 final

Brüsszel, 2023.2.17.

COM(2023) 79 final

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

az Uniós Vámkódex 284. cikkében a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan biztosított felhatalmazás gyakorlásáról


1.Bevezetés

Az Uniós Vámkódex (a továbbiakban Vámkódex) létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 2013. október 30-án lépett hatályba, viszont anyagi jogi rendelkezéseinek többsége csak 2016. május 1-jétől hatályos. Naprakész és átfogó jogi és informatikai keretet biztosít az EU és harmadik országok közötti árukereskedelemre irányadó vámszabályokhoz és -eljárásokhoz. Célja egy teljesen papírmentes, az EU területére belépő vagy onnan kilépő, illetve az EU területén keresztül továbbított, nem jogsértő áruk forgalmát elősegítő környezet kialakítása az uniós vállalkozások versenyképességének javítása, ugyanakkor az Unió és az uniós tagállamok pénzügyi és gazdasági érdekeinek fokozottabb védelme, továbbá az uniós fogyasztók biztonságának és védelmének garantálása érdekében.

A Vámkódex 284. cikke felhatalmazza a Bizottságot, hogy az EUMSZ 290. cikke szerinti eljárással összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a Vámkódex nem lényegi elemeinek 2 kiegészítése vagy módosítása céljából. A Bizottság felhatalmazása a 2013. október 30-án kezdődő ötéves időtartamra szól, és hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi. A felhatalmazás 2018-ban hallgatólagosan meghosszabbodott a korábbival megegyező időtartamra (2023. január 30-ig).

A 284. cikk (2) bekezdése előírja a Bizottság számára, hogy készítsen jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Vámkódex szerinti felhatalmazás gyakorlására vonatkozóan. Ezt a jelentést legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt el kell készíteni.

A Bizottság 2018. február 22-én tette közzé az első jelentést 3 , amely a 2013. október és 2017. november közötti időszakra vonatkozott. Az említett időszakban a Bizottság négyszer gyakorolta a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására kapott felhatalmazását: 1. a Vámkódex egyes nem lényegi elemeit kiegészítő, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusa) 4 elfogadása céljából; 2. a 2015. december 17-i (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet elfogadása céljából, amely a vámügyi információk cseréjét és tárolását szolgáló alternatív módszereket biztosít mindaddig, amíg a Vámkódex elektronikus rendszerei nem működnek (a Vámkódex felhatalmazáson alapuló átmeneti jogi aktusa) 5 ; 3. a Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusa 136. és 141. cikkének helyesbítése céljából 6 ; és 4. a Vámkódex felhatalmazáson alapuló átmeneti jogi aktusa 12. mellékletének helyesbítése céljából 7 .

Ez a jelentés bemutatja, hogy a Bizottság hogyan gyakorolta a Vámkódex 284. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörét 2017 decembere és 2022 decembere között. Kifejti továbbá a Bizottság azon álláspontját, hogy a Vámkódex által számára biztosított, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört – a Vámkódex 284. cikke (2) bekezdésének megfelelően (hallgatólagos meghosszabbítással) – további ötéves időszakra meg kell hosszabbítani.

 

2.A felhatalmazás gyakorlása

2017 decembere és 2022 decembere között a Bizottság nyolc alkalommal gyakorolta a Vámkódex 284. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörét. Valamennyi felhatalmazáson alapuló jogi aktus célja a Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusának módosítása és/vagy helyesbítése volt, két esetben pedig a Vámkódex felhatalmazáson alapuló átmeneti jogi aktusának módosítása is. A Bizottság konkrétan a következő jogi aktusokat fogadta el:

1.A 2018. május 16-i  (EU) 2018/1063 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a Vámkódex 2., 7., 24., 65., 88., 99., 142., 151., 156., 160., 212., 216., 231. és 253. cikkét alkalmazva módosította és helyesbítette a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet 8 .

Ez a módosítás számos különböző, a Vámkódex által meghatározott keretrendszer alkalmazásának kezdőnapját követően azonosított problémára terjedt ki. A leglényegesebb módosítások közé tartozott az „exportőr” fogalommeghatározásának javítása; a vámok visszafizetésére vagy elengedésére vonatkozó határozat meghozatalára érvényes határidő meghosszabbítása; bizonyos rugalmasságok bevezetése a valamely különleges adóügyi terület és annak szárazföldi területe közötti, ugyanazon tagállamon belüli tranzakciókra alkalmazandó vámalakiságok tekintetében, és annak lehetővé tétele az uniós lakosok számára, hogy rövid időszakokra, például üdülések idejére importvám fizetése nélkül importálhassanak az EU-n kívül bérelt gépkocsikat.

A rendeletet a Tanács és az Európai Parlament által két hónapon át folytatott vizsgálat időszakát követően 2018. július 30-án hirdették ki, és a rendelet a 3. cikkével összhangban 2018. július 31-én lépett hatályba, az 1. cikk 3. pontjának kivételével, amely lehetővé tette a papíralapú eljárások további alkalmazását bizonyos konkrét vámügyi határozatok esetében. Ez 2017. október 2-án, a vámhatósági határozatok rendszerének telepítésére kijelölt napon lépett hatályba.

2.A 2018. június 7-i (EU) 2018/1118 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9 a Vámkódex 99. cikkének c) pontját alkalmazva módosította az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 84. cikkét. A Tanács és az Európai Parlament által két hónapon át folytatott vizsgálat időszakát követően 2018. augusztus 18-án hirdették ki, és 2018. szeptember 2-án lépett hatályba (2. cikk). A módosítás célja az volt, hogy némi rugalmasságot biztosítson a csökkentett összegű összkezesség vagy a biztosítéknyújtás alóli mentesség megszerzésének feltételei tekintetében.

3.A 2019. március 14-i (EU) 2019/841 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a Vámkódex 212. cikkét alkalmazva helyesbítette a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 10 bizonyos nyelvi változatait, amelyek több cikkben és a 22-01. mellékletben nyelvi hibákat tartalmaztak. A Tanács és az Európai Parlament által két hónapon át folytatott vizsgálat időszakát követően 2019. május 24-én hirdették ki, és 2019. június 13-án lépett hatályba (2. cikk).

4.Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek bizonyos kis értékű szállítmányok bejelentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 14-i  (EU) 2019/1143 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet 11 a Tanács és az Európai Parlament által két hónapon át folytatott vizsgálat időszakát követően 2019. július 5-én hirdették ki, és a rendelet 2019. június 13-án lépett hatályba (2. cikk). A Vámkódex 160. és 7. cikkét alkalmazva módosította az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet egyes rendelkezéseit annak érdekében, hogy azt az elektronikus kereskedelemre vonatkozóan 2017 decemberében elfogadott héaszabályokkal összhangban kiigazítsa 12 . A változások magukban foglalták – az új héaszabályok alkalmazásának kezdőnapjától, azaz 2021. július 1-jétől – a 22 EUR-t meg nem haladó értékű szállítmányok szabad forgalomba bocsátásának bármely más cselekmény révén történő megszüntetését, és a B. mellékletben külön (kevesebb elemből álló) adatkészletet vezettek be a kis értékű, vámmentes szállítmányok szabad forgalomba bocsátására vonatkozó árunyilatkozat tekintetében.

5.A Bizottság (EU) 2020/877 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. április 3.) a 952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról 13 . A Tanács és az Európai Parlament által két hónapon át folytatott vizsgálat időszakát követően 2020. június 26-án hirdették ki, és az 1. cikk 13. b) pontja és az 1. cikk 16. b) pontjának i. alpontja tekintetében 2020. március 15-én, az összes többi rendelkezés tekintetében pedig 2020. július 16-án lépett hatályba (4. cikk). A Covid19-világjárvány miatti lezárások következtében az EU külső határain jelentkező fennakadások miatt szükségessé vált azon rendelkezések visszamenőleges hatályú hatálybalépése, amelyek lehetővé teszik a szervek, az emberi vagy állati szövetek vagy az emberi vér átültetés céljából történő bejelentését bármely más cselekmény révén. Ez a rendelet a Vámkódex 7., 10., 24., 88., 131., 156., 160., 168., 175., 183., 212., 216., 253. és 265. cikkét alkalmazva módosította a Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusának több rendelkezését, valamint a Vámkódex 279. cikkét alkalmazva a Vámkódex felhatalmazáson alapuló átmeneti jogi aktusának több rendelkezését. A változások új szabályokat vezettek be a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtására vonatkozó mentességeket és határidőket illetően, valamint átmeneti rendelkezéseket vezettek be az ICS2 kiadásainak bevezetéséig. Emellett a rendelet a belső értékre vonatkozóan új fogalommeghatározást, valamint a postai szolgáltatók és a tagállamok tekintetében átmeneti rendelkezéseket vezetett be, hogy lehetővé tegye az e-kereskedelemre vonatkozó héaszabályok zökkenőmentes végrehajtását, valamint létrehozta az áruk katonai műveletek keretében történő mozgására vonatkozó új 302. sz. EU-formanyomtatványt.

6.A 2020. november 20-i (EU) 2020/2191 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a Vámkódex 131. cikkének b) pontját és 265. cikkének a) pontját alkalmazva módosította az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletet a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget területére belépő vagy onnan kilépő áruk tengeri szállításához kapcsolódó belépési gyűjtő árunyilatkozatok és indulás előtti árunyilatkozatok benyújtási határidői tekintetében 14 . A rendeletet 2020. december 23-án hirdették ki a Tanács 2020. december 21-i, valamint az Európai Parlament 2020. december 15-i, kifogásról való korai lemondását követően, és 2020. december 24-én lépett hatályba. 2021. január 1-jétől kell alkalmazni (2. cikk).

7.A 2020. december 7-i  (EU) 2021/234 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet  a Vámkódex 7. cikkét alkalmazva módosította az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletet a közös adatszolgáltatási követelmények tekintetében, és a Vámkódex 279. cikkét alkalmazva módosította az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendeletet a bizonyos nyomtatványokban használandó kódok tekintetében 15 . A Tanács és az Európai Parlament által két hónapon át folytatott vizsgálat időszakát követően 2021. február 23-án hirdették ki, és 2021. március 15-én lépett hatályba (3. cikk).

8.A 2021. július 30-i  (EU) 2021/1934 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a Vámkódex 63. és 65. cikkét alkalmazva módosította az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletet az áruk nem preferenciális származására vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében 16 . A rendeletet a Tanács és az Európai Parlament által két hónapon át folytatott vizsgálat időszakát követően 2021. november 10-én hirdették ki, és 2021. november 30-án lépett hatályba, míg az 1. cikk 5., 6. és 7. pontját 2022. január 1-jétől kell alkalmazni (2. cikk), a Harmonizált Rendszer 2022. évi változatának hatálybalépésére vonatkozóan megállapított dátummal összhangban.

Emellett a jelentéstételi időszak alatt a fent említett rendeletek közül kettő a Vámkódex 279. cikke alapján módosította a Vámkódex felhatalmazáson alapuló átmeneti jogi aktusát. Ezekre a kiigazításokra azért volt szükség, mert a Vámkódex egyes elektronikus rendszerei még nem működőképesek, ezért az érintett területeken továbbra is az átmeneti rendelkezések alkalmazandók.

1. A Bizottság (EU) 2020/877 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. április 3.) a 952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról 17 .

2. A Bizottság (EU) 2021/234 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. december 7.) az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a közös adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos nyomtatványokban használandó kódok tekintetében történő módosításáról 18 .

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és módosítása során a Bizottság minden érdekelttel konzultált, így különösen a tagállamok szakértőivel, valamint a kereskedelmi, logisztikai és vállalkozói ágazatok gazdasági szereplőivel. A tagállamok szakértői, valamint a vállalkozói közösség képviselői megvitatták és támogatták a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt rendelkezéseket.

A Bizottság az eljárás és a határozathozatal folyamán gondoskodott a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. Az Európai Parlament és a Tanács nem kifogásolta az aktusok egyikének elfogadását sem.

Annak érdekében, hogy az uniós vámjogszabályok folyamatosan igazodjanak a vámügyi tevékenység technikai követelményeihez és technológiai fejlődéséhez, a Bizottság véleménye szerint a Vámkódex 284. cikkének (2) bekezdésével összhangban további öt évre meg szükséges hosszabbítani a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a Vámkódexben kapott felhatalmazást (hallgatólagos meghosszabbítás).

3.Következtetés

E jelentéssel a Bizottság teljesíti a Vámkódex 284. cikkének (2) bekezdésében előírt azon kötelezettségét, hogy tegyen jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a felhatalmazás gyakorlására vonatkozóan.

A Bizottság az elmúlt öt évben aktívan és megfelelően gyakorolta a Vámkódex által ráruházott hatásköröket. A Bizottság ugyanakkor úgy véli, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazást indokolt további öt évre meghosszabbítani a Vámkódex 284. cikkének (2) bekezdésével összhangban (hallgatólagos meghosszabbítás). Ez lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy továbbra is kiegészítse a vámszabályokat a politikai, technikai és technológiai fejlődés, valamint a kereskedelmi szerkezetek változásainak fényében, amelyek mindegyike hatással van a vámügyre.

A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács figyelmébe ajánlja ezt a jelentést.Melléklet

A Vámkódex felhatalmazó rendelkezései

A Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusának a felhatalmazás alapján 2013-tól 2017 novemberéig elfogadott és 2018-ban bejelentett rendelkezései 19

A Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi aktusának a felhatalmazás alapján 2017 decemberétől 2022 decemberéig elfogadott rendelkezései

2. cikk

114., 134., 188. cikk

114. és 134. cikk

7. cikk (Az adattárolás és információcsere módjai, valamint közös adatszolgáltatási követelmények)

2., 3., 4., 9., 19., 21., 38., 39., 40., 82., 85., 86., 87., 92., 93., 94., 95., 96., 116., 124., 124a., 125., 126., 126a., 127., 129a., 129b., 130., 131., 132., 133., 144., 154., 157., 160., 163., 164., 165., 175., 178., 181., 184., 185., 190., 196., 238., 241., 246., 247., 249. cikk

2., 7a., 40., 82., 124a., 126a., 127., 128d., 131., 133., 143a., 144., 163. cikk

10. cikk

5., 6., 7. cikk

6. cikk

20. cikk

210. cikk

24. cikk (A vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatos határozatok)

5., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 82., 92., 97., 121., 123., 156., 162., 171., 172., 173., 186., 192., 194., 205. cikk

5., 10., 13., 17., 82., 97., 197a. cikk

31. cikk (A kedvező határozatok visszavonása és módosítása)

A jelentéstételi időszakban indokolt esetek hiányában nem gyakorolt felhatalmazás.

A rendelkezés alkalmazási körébe tartoznak: 1. azon esetek, amelyekben a több személynek címzett kedvező határozatot egyaránt vissza lehet vonni a határozatból eredő kötelezettségek teljesítését elmulasztó személy, valamint az egyéb érintett személyek tekintetében is; 2. azon rendkívüli esetek, amelyekben a vámhatóságok megváltoztathatják azt az időpontot, amikor a visszavonás vagy a módosítás hatályba lép.

36. cikk (A kötelező érvényű felvilágosítással kapcsolatos határozatok kezelése)

A jelentéstételi időszakban a Bizottság szolgálatai megtették a 36. cikk b) pontja szerinti felhatalmazás gyakorlására irányuló első lépéseket azáltal, hogy visszajelzés céljából közzétették a kötelező érvényű vámérték-megállapítási felvilágosításhoz (BVI) kapcsolódó határozatokra vonatkozó szabályokat bevezető, felhatalmazáson alapuló rendelet tervezetét 20 . E felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadására a tervek szerint 2023 első félévében kerül sor. A rendelkezés alkalmazási körébe tartoznak: 1. a 34. cikk (7) bekezdésének b) pontjában és a 34. cikk (8) bekezdésének b) pontjában említett olyan meghatározott esetek, amelyekben a KTF- vagy KSZF-határozatokat vissza kell vonni; 2. a 35. cikkben említett esetek, amikor a kötelező érvényű felvilágosítással kapcsolatos határozatok meghozatala egyéb olyan tényezők tekintetében történik, amelyek alapján behozatali vagy kiviteli vámok, illetve egyéb árukereskedelmi intézkedések alkalmazására kerül sor.

40. cikk

23., 24., 25. cikk

62. cikk

31., 32., 33., 34., 35., 36. cikk

31., 33., 34., 35. cikk

65. cikk (Preferenciális származás)

41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70. cikk

37., 53., 55. cikk

75. cikk

71. cikk

88. cikk (Vámtartozás)

72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 168. cikk

76., [168]. cikk 21

99. cikk

81., 82., 83., 84., 85., 86. cikk

82., 83., 84. cikk

106. cikk

88. és 92. cikk

115. cikk

89., 90., 91. cikk

122. cikk

98., 99., 100., 101., 102. cikk

126. cikk

103. cikk

131. cikk (Belépési gyűjtő árunyilatkozat)

104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113. cikk

104., 105., 106., 112., 113., 113a. cikk

142. cikk (Az Unió vámterületére beszállított áruk vám elé állítására kijelölt helyek)

115. cikk

115. cikk

151. cikk (Az átmeneti megőrzés feltételei és engedélyezése)

115., 116., 117., 118. cikk

115. cikk

156. cikk (Az áruk vámjogi státusza)

119., 120., 121., 122., 122a., 128., 129., 129c., 129d., 182. cikk

124a., 128a., 128d. cikk

160. cikk (Áruk vámeljárás alá vonása)

135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143. cikk

136., 138., 139., 140., 141., 142. cikk

164. cikk

155. cikk

168. cikk (Egyszerűsített árunyilatkozat)

145., 146., 147., 183. cikk

146. és 147. cikk

175. cikk

148. és 248. cikk

248. cikk

180. cikk

149. cikk

183. cikk (Bejegyzés a nyilatkozattevő nyilvántartásába)

150. cikk

150. cikk

186. cikk

151. és 152. cikk

196. cikk

153. cikk

206. cikk

158. és 159. cikk

212. cikk (A különleges eljárásokra vonatkozó általános rendelkezések)

161., 163., 165., 166., 167., 170., 175., 176., 177., 178., 201., 202., 203., 204., 206., 207., 218., 239., 240., 242., 243. cikk

163., 166., 167., 177., 177a., 207., 218. cikk

216. cikk

174., 217., 218., 237. cikk

218. és 237. cikk

221. cikk

179. és 180. cikk

224. cikk

169. cikk

231. cikk

187. és 189. cikk

189. cikk

235. cikk (Uniós árutovábbítás)

191., 193., 195., 197., 198., 199., 200. cikk

193., 195., 197. cikk

253. cikk (Különleges felhasználás)

206., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236. cikk

212., 215., 220., 223., 224., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 235a., 236. cikk

265. cikk

244. és 245. cikk

244. és 245. cikk

(1)

HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)

A Vámkódex 2., 7., 10., 20., 24., 31., 36., 40., 62., 65., 75., 88., 99., 106., 115., 122., 126., 131., 142., 151., 156., 160., 164., 168., 175., 180., 183., 186., 196., 206., 212., 216., 221., 224., 231., 235., 253., 265. és 279. cikkében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozik.

(3)

COM(2018) 39 final.

(4)

HL L 343., 2015.12.29., 1. o.

(5)

HL L 69., 2016.3.15., 1. o.

(6)

HL L 111., 2016.4.27., 1. o.

(7)

HL L 121., 2016.5.11., 1. o.

(8)

HL L 192., 2018.7.30., 1. o.

(9)

HL L 204., 2018.8.13., 11. o.

(10)

HL L 138., 2019.5.24., 76. o.

(11)

HL L 181., 2019.7.5., 2. o.

(12)

A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 7. o.); A Tanács (EU) 2017/2454 rendelete (2017. december 5.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 1. o.) és A Tanács (EU) 2017/2459 végrehajtási rendelete (2017. december 5.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 32. o.).

(13)

HL L 203., 2020.6.26., 1. o.

(14)

HL L 434., 2020.12.23., 8. o.

(15)

HL L 63., 2021.2.23., 1. o.

(16)

HL L 396., 2021.11.10., 10. o.

(17)

HL L 203., 2020.6.26., 1. o.

(18)

HL L 63., 2021.2.23., 1. o.

(19)

COM(2018) 39 final, 2018.1.22.

(20)

  A kötelező érvényű vámérték-megállapítási felvilágosításhoz (BVI) kapcsolódó határozatok – az uniós jogszabályokba való belefoglalás és a vámalakiságok egyszerűsítése (europa.eu).

(21)

Ezt a cikket a 952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2020. április 3-i (EU) 2020/877 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkének 24. pontjával összhangban elhagyták (HL L 203., 2020.6.26., 1. o.).

Top