EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0506

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Covid19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Görög Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1346 végrehajtási határozat módosításáról

COM/2022/506 final

Brüsszel, 2022.9.28.

COM(2022) 506 final

2022/0309(NLE)

Javaslat

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Covid19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Görög Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1346 végrehajtási határozat módosításáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

   

Az (EU) 2020/672 tanácsi rendelet (a továbbiakban: SURE-rendelet) meghatározza a Covid19-járvány okozta súlyos gazdasági zavarral küzdő, vagy annak komoly veszélyével fenyegetett tagállamoknak nyújtandó uniós pénzügyi támogatás jogi keretét. A SURE keretében nyújtott támogatás elsősorban a csökkentett munkaidős foglalkoztatás vagy a munkavállalók és az önfoglalkoztatók védelmét célzó hasonló intézkedések finanszírozását, és ezáltal a munkanélkülivé válás és a jövedelemkiesés előfordulásának csökkentését, valamint az említettekhez kapcsolódóan bizonyos – különösen a munkahelyeken bevezetett – egészségügyi vonatkozású intézkedések finanszírozását szolgálja.

2020. augusztus 6-án Görögország pénzügyi támogatást kért az Uniótól, és 2020. szeptember 25-én a Tanács (EU) 2020/1346 végrehajtási határozatával pénzügyi támogatást nyújtott Görögországnak annak érdekében, hogy kiegészítse Görögországnak a Covid19-járvány hatása, valamint az említett járványnak a munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményei kezelésére irányulóan tett nemzeti intézkedéseit.

2021. március 9-én Görögország ismét a SURE-rendelet szerinti uniós pénzügyi támogatást kért. E kérelem alapján a 2021. április 23-i (EU) 2021/679 tanácsi végrehajtási határozat módosította az (EU) 2020/1346 tanácsi végrehajtási határozatot.

2022. szeptember 1-jén Görögország harmadszor is a SURE-rendelet szerinti uniós pénzügyi támogatást kért.

A SURE-rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság konzultált a görög hatóságokkal, hogy ellenőrizze a tényleges és tervezett kiadások Covid19-világjárvány miatti hirtelen és nagymértékű, a görög munkaerőpiaci intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó növekedését. Ezek az intézkedések mindenekelőtt az (EU) 2020/1346 tanácsi végrehajtási határozatban említett alábbi meglévő intézkedéseket foglalják magukban:

a)a 2020. március 14-i jogi aktus által bevezetett különleges juttatás, amelyben azok a magánszektorbeli munkavállalók részesülnek, akiknek a munkaszerződését felfüggesztették. Az említett intézkedés célja a foglalkoztatás megóvása volt azon vállalkozásoknál, amelyek állami intézkedésre szüneteltetik tevékenységüket, vagy a Covid19-járvány által erősen sújtott gazdasági ágazathoz tartoznak; az intézkedés keretében havonta 534 EUR összegű különleges juttatást kapnak azok a munkavállalók, akiknek a munkaszerződését felfüggesztették. A 2020. március közepe óta hatályban lévő intézkedést 2022. január 31-ig meghosszabbították. A támogatásra való jogosultság előfeltétele, hogy a munkáltató a munkaszerződés felfüggesztésének időtartamával megegyező ideig fenntartsa ugyanazt az alkalmazotti létszámot (tehát fenntartsa valamennyi alkalmazottja munkaviszonyát).

b)az a) pontban említett különleges juttatásban részesülő munkavállalók társadalombiztosítási költségeinek állami finanszírozása. A támogatásra való jogosultság előfeltétele, hogy a munkáltató a munkaszerződés felfüggesztésének időtartamával megegyező ideig fenntartsa ugyanazt az alkalmazotti létszámot (tehát fenntartsa valamennyi alkalmazottja munkaviszonyát).

Görögország benyújtotta a Bizottságnak a megfelelő információkat.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Bizottság javaslatot tesz a Tanácsnak arra, hogy fogadjon el végrehajtási határozatot a fenti intézkedések támogatása céljából a SURE-rendelet keretében Görögországnak nyújtandó pénzügyi támogatásról.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

E javaslat teljes mértékben összhangban van az alapját képező (EU) 2020/672 tanácsi rendelettel.

E javaslat kiegészít egy másik, a tagállamok számára szükséghelyzet esetén támogatást biztosító uniós jogi eszközt, nevezetesen az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletet (a továbbiakban: 2012/2002/EK rendelet). 2020. március 30-án elfogadták az (EU) 2020/461 európai parlamenti és tanácsi rendeletet, amely az említett jogi eszközt módosítja abból a célból, hogy annak hatálya kiterjedjen a jelentős népegészségügyi szükséghelyzetekre, valamint meghatározza a finanszírozásra jogosult konkrét műveleteket.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

E javaslat a jelenlegi Covid19-világjárványra válaszul hozott intézkedések közé tartozik, mint amilyen például a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés, és kiegészíti a foglalkoztatást támogató egyéb eszközöket, így az Európai Szociális Alapot és az Európai Stratégiai Beruházási Alapot (ESBA)/InvestEU-t. Azáltal, hogy a hitelfelvételt és a hitelnyújtást kihasználva támogatja a tagállamokat a Covid19-járvány sajátos esetében, e javaslat második védelmi vonalat hoz létre a csökkentett munkaidős foglalkoztatás és más hasonló intézkedések finanszírozására, elősegítve a munkahelyek megőrzését, és ezáltal védelmet nyújtva az alkalmazottaknak és az önfoglalkoztatóknak a munkanélküliség kockázatával szemben.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A szóban forgó eszköz jogalapja az (EU) 2020/672 tanácsi rendelet.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

A javaslat a tagállam kérelmén alapul és az európai szolidaritás szellemében ideiglenes hitel formájában uniós pénzügyi támogatást biztosít a Covid19-járvány által érintett tagállamnak. Második védelmi vonalként az ilyen pénzügyi támogatás ideiglenes alapon segítséget nyújt a kormányzatok számára a csökkentett munkaidős rendszerek és egyéb hasonló intézkedések miatt megnövekedett közkiadásaik fedezéséhez, elősegítve azt, hogy megőrizzék a munkahelyeket, és ezáltal védelmet nyújtsanak az alkalmazottaknak és az önfoglalkoztatóknak a munkanélküliség és a jövedelemkiesés kockázatával szemben.

A támogatás segíteni fogja az érintett lakosságot, és hozzájárul a Covid19-válság okozta közvetlen társadalmi és gazdasági hatások enyhítéséhez.

Arányosság

A javaslat tiszteletben tartja az arányosság elvét. Nem lépi túl az eszköz kitűzött céljainak eléréséhez szükséges mértéket.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Annak érdekében, hogy a Tanács időben el tudja fogadni a javaslatot, azt rövid idő alatt kellett előkészíteni, ezért nem került sor konzultációra az érdekelt felekkel.

Hatásvizsgálat

A javaslat sürgős jellegére tekintettel nem került sor hatásvizsgálatra.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A Bizottság számára lehetővé kell tenni a pénzügyi piacokon történő hitelfelvételt azzal a céllal, hogy a szóban forgó forrásokat továbbhitelezze a SURE eszköz keretében pénzügyi támogatást kérő tagállamnak.

A rendszer pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a tagállami garanciákon kívül egyéb biztosítékok is beépülnek a keretbe, melyek a következők:

·szigorú és konzervatív pénzgazdálkodási megközelítés,

·a hitelportfólió olyan kialakítása, amely korlátozza a koncentrációs kockázatot, az éves kitettséget és az egyes tagállamokkal szembeni túlzott kitettséget, ugyanakkor elegendő forrást biztosít a leginkább rászoruló tagállamok számára, valamint

·lehetőségek az adósság átütemezésére.

2022/0309 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Covid19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Görög Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1346 végrehajtási határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozásáról szóló, 2020. május 19-i (EU) 2020/672 tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)Görögország 2020. augusztus 6-i kérelme alapján a Tanács az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozattal 2 pénzügyi támogatást nyújtott Görögországnak legfeljebb 2 728 000 000 EUR összegű és legfeljebb 15 éves átlagos futamidejű és 18 hónapos rendelkezésreállási időtartamú hitel formájában annak érdekében, hogy kiegészítse Görögországnak a Covid19-járvány hatása, valamint az említett járványnak a munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményei kezelésére irányulóan tett nemzeti intézkedéseit.

(2)Görögországnak arra a célra kellett felhasználnia a hitelt, hogy finanszírozza az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozat 3. cikkében említett csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszereket és hasonló intézkedéseket.

(3)Görögország 2021. március 9-i második kérelme alapján a Tanács az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozatot módosító (EU) 2021/679 végrehajtási határozattal 3 további 2 537 000 000 EUR pénzügyi támogatást nyújtott Görögországnak azáltal, hogy 5 265 000 000 EUR-ra emelte a legfeljebb 15 éves átlagos futamidejű és 18 hónapos rendelkezésreállási időtartamú hitel maximális összegét annak érdekében, hogy kiegészítse Görögországnak a Covid19-járvány hatása, valamint az említett járványnak a munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményei kezelésére irányulóan tett nemzeti intézkedéseit.

(4)Görögországnak arra a célra kellett felhasználnia a kiegészítő hitelt, hogy finanszírozza az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozatot módosító (EU) 2021/679 végrehajtási határozat 3. cikkében említett csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszereket és hasonló intézkedéseket.

(5)A Covid19-világjárvány következtében Görögországban a gazdaságilag aktív népesség jelentős része továbbra sem tudja folytatni tevékenységét. Mindez az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozat 3. cikkének a) és b) pontjában említett intézkedésekkel összefüggésben továbbra is a görögországi közkiadások hirtelen és nagymértékű növekedéséhez vezetett.

(6)A Covid19-járvány és a Görögország által a járvány megfékezése érdekében 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben végrehajtott rendkívüli intézkedések, valamint a járvány társadalmi-gazdasági és egészségügyi következményei drámai hatást gyakoroltak és gyakorolnak továbbra is az államháztartásra. 2020-ban Görögország államháztartási hiánya és államadóssága a bruttó hazai termék (GDP) 10,2 %-át, illetve 206,3 %-ét tette ki, ami 2021 végére 7,4 %-ra, illetve 193,3 %-ra csökkent. A Bizottság 2022. tavaszi előrejelzése azzal számolt, hogy Görögország államháztartási hiánya és államadóssága 2022 végére a GDP 4,3 %-a, illetve 185,7 %-a lesz. A Bizottság 2022. nyári időközi előrejelzése szerint Görögország GDP-je 2022-ben várhatóan 4,0 %-kal nő.

(7)2022. szeptember 1-jén Görögország további 900 000 0000 EUR összegű pénzügyi támogatást kért az Uniótól a Covid19-járvány hatása, valamint a munkavállalókat érintő társadalmi-gazdasági következményei kezelésére irányulóan 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben tett nemzeti erőfeszítéseinek további kiegészítése érdekében. Görögország mindenekelőtt tovább hosszabbította a (8) és a (9) preambulumbekezdésben szereplő csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszereket és hasonló intézkedéseket.

(8)Görögország kérelme konkrétabban az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozat 3. cikkének a) pontjában említett „2020. március 14-i jogi aktusra” 4 vonatkozik, amely különleges juttatást vezetett be azon magánszektorbeli munkavállalók számára, akiknek a munkaszerződését felfüggesztették. Az említett intézkedés célja a foglalkoztatás megóvása azon vállalkozásoknál, amelyek állami intézkedésre szüneteltetik tevékenységüket, vagy a Covid19-járvány által erősen sújtott gazdasági ágazathoz tartoznak; az intézkedés keretében havonta 534 EUR összegű különleges juttatást kapnak azok a munkavállalók, akiknek a munkaszerződését felfüggesztették. A támogatásra való jogosultság előfeltétele, hogy a munkáltató a munkaszerződés felfüggesztésének időtartamával megegyező ideig fenntartsa ugyanazt az alkalmazotti létszámot (tehát fenntartsa valamennyi alkalmazottja munkaviszonyát). Az intézkedést 2022. január 31-ig meghosszabbították.

(9)A hatóságok bevezették továbbá a (8) preambulumbekezdésben említett különleges juttatásban részesülő munkavállalók társadalombiztosítási költségeinek az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozat 3. cikkének b) pontjában említett állami finanszírozását. A támogatásra való jogosultság előfeltétele, hogy a munkáltató a munkaszerződés felfüggesztésének időtartamával megegyező ideig fenntartsa ugyanazt az alkalmazotti létszámot (tehát fenntartsa valamennyi alkalmazottja munkaviszonyát).

(10)Görögország teljesíti az (EU) 2020/672 rendelet 3. cikkében a pénzügyi támogatás igénylésére vonatkozóan meghatározott feltételeket. Görögország megfelelő bizonyítékot nyújtott be a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a Covid19-járvány társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése érdekében hozott nemzeti intézkedések következtében 2020. február 1. óta a tényleges és tervezett közkiadások 6 477 014 989 EUR-val emelkedtek. Ez hirtelen bekövetkezett és nagymértékű növekedést jelent, mivel olyan, a csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszerhez és hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, meglévő nemzeti intézkedések kiterjesztésére is vonatkozik, amelyek a görögországi vállalkozások és munkaerő jelentős hányadát érintik. Görögország 312 014 989 EUR-t szándékozik önfinanszírozás útján fedezni.

(11)Az (EU) 2020/672 rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság konzultált a görög hatóságokkal, és ellenőrizte a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz és hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó tényleges és tervezett kiadásoknak a 2022. szeptember 1-jei kérelemben említett hirtelen és nagymértékű növekedését.

(12)Következésképpen pénzügyi támogatást kell nyújtani annak érdekében, hogy Görögország segítséget kapjon a Covid19-járvány okozta súlyos gazdasági zavarok társadalmi-gazdasági hatásainak kezeléséhez. A Bizottságnak – a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben – meg kell hoznia a részletek és részfolyósítások futamidejére, nagyságára és rendelkezésre bocsátására vonatkozó döntéseket.

(13)Mivel az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozatban megjelölt rendelkezésreállási időszak lejárt, a kiegészítő pénzügyi támogatás tekintetében új rendelkezésreállási időszakra van szükség. Az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozattal nyújtott pénzügyi támogatás tekintetében biztosított 18 hónapos rendelkezésreállási időszakot 21 hónappal meg kell hosszabbítani, következésképpen a teljes rendelkezésreállási időszaknak az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozat hatálybalépését követő első naptól számított 39 hónapnak kell lennie.

(14)Görögországnak és a Bizottságnak figyelembe kell vennie ezt a határozatot az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt hitelmegállapodásban.

(15)E határozat nem sértheti a belső piac működésének torzulásaira vonatkozó bármely, különösen a Szerződés 107. és 108. cikke alapján lefolytatható eljárás eredményét. E határozat nem szünteti meg a tagállamokkal szembeni azon követelményt, hogy a Szerződés 108. cikke alapján értesítsék a Bizottságot a potenciális állami támogatás eseteiről.

(16)Görögországnak rendszeresen tájékoztatnia kell a Bizottságot a tervezett közkiadások végrehajtásáról annak érdekében, hogy a Bizottság fel tudja mérni, milyen mértékben valósultak meg ezek a kiadások.

(17)A pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó határozat elfogadása során a Tanács – az egyenlő bánásmód, a szolidaritás, az arányosság és az átláthatóság elvének alkalmazása mellett – figyelembe vette Görögország meglévő és várható szükségleteit, valamint az (EU) 2020/672 rendelet alapján más tagállamok által már benyújtott vagy benyújtani tervezett, pénzügyi támogatás iránti kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/1346 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.    A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1). Az Unió Görögország rendelkezésére bocsát legfeljebb 6 165 000 000 EUR összegű hitelt. A hitel maximális átlagos futamideje 15 év.”;

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2). Az e határozat által nyújtott pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időtartama az e határozat hatálybalépését követő első naptól számított 39 hónap.”;

c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Az első részletet az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően kell rendelkezésre bocsátani. A további részleteket az említett hitelmegállapodás feltételeivel összhangban, vagy adott esetben az ahhoz fűzött kiegészítés, vagy a Görögország és a Bizottság között megkötött, az eredeti hitelmegállapodás helyébe lépő módosított hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően kell folyósítani.”;

2.    A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Görögország a következő intézkedéseket finanszírozhatja:

a)a 2020. március 14-i jogi aktus 13. cikkének megfelelően azon munkavállalók számára biztosított, a legutóbb a 2021. február 19-i 4778/2021. számú törvénnyel és a »3512/2021. számú miniszteri határozattal« kiterjesztett hatályú különleges juttatás, akiknek a munkaszerződését felfüggesztették;

b)a 2020. március 14-i jogi aktus 13. cikkének megfelelően az e cikk a) pontjában említett támogatásban részesülő munkavállalók társadalombiztosítási költségeinek a legutóbb a 2021. február 19-i 4778/2021. számú törvénnyel és a »3512/2021. számú miniszteri határozattal« kiterjesztett hatályú fedezése;

c)a »2020. március 20-i jogi aktus« 8. cikkének megfelelően az önfoglalkoztatók számára biztosított különleges juttatás;

d)a „4690/2020. számú törvény« 31. cikkének megfelelően a csökkentett munkaidős foglalkoztatás;

e)a »4714/2020. számú törvény« 123. cikkének megfelelően a szolgáltatási ágazatban működő szezonális forgalmú vállalkozások munkavállalói után fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási járulékok”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Görög Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    HL L 159., 2020.5.20., 1. o.
(2)    A Tanács (EU) 2020/1346 végrehajtási határozata (2020. szeptember 25.) a Covid19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Görög Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról (HL L 314., 2020.9.29., 21. o.).
(3)    A Tanács (EU) 2021/679 végrehajtási határozata (2021. április 23.) a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Görög Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1346 végrehajtási határozat módosításáról (HL L 144., 2021.4.27., 16. o.).
(4)    A „4682/2020. számú törvény” 3. cikkével (Hivatalos Közlöny „A”, 76/2020. szám) megerősített „2020. március 14-i jogi aktus” (Hivatalos Közlöny „A”, 64/2020. szám); a „4690/2020. számú törvény” 2. cikkével (Hivatalos Közlöny „A”, 104/2020. szám) megerősített „2020. május 1-jei jogi aktus” (Hivatalos Közlöny „A”, 90/2020. szám); „a 4714/2020. számú törvény” (Hivatalos Közlöny „A”, 148/2020. szám); „a 4722/2020. számú törvény” (Hivatalos Közlöny „A”, 177/2020. szám); „a 4756/2020. számú törvény” (Hivatalos Közlöny „A”, 235/2020. szám); „a 4778/2021. számú törvény” (Hivatalos Közlöny „A”, 26/2021. szám); a „12998/232/2020. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 1078/2020. szám), a „16073/287/2020. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 1547/2020. szám), a „17788/346/2020. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 1779/2020. szám), a „23102/477/2020. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 2268/2020. szám), a „49989/1266/2020. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 5391/2020. szám); a „45742/1748/2020. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 5515/2020. szám); a „3208/108. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 234/2021. szám); a „4374/131. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 345. szám); a „9500/322/2021. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 821/2021. szám); a „22547/2021. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 1683/2021. szám); a „28631. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 2012/2021. szám); a „47100/2021. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 2975/2021. szám); a „51320/2021. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 3127/2021. szám); a „58921/2021. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 3637/2021. szám); a „74831/2021. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 4593/2021. szám); a „105596/2021. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 6076/2021. szám); a „109412/2021. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 6368/2021. szám); valamint a „3512/2021. számú miniszteri határozat” (Hivatalos Közlöny „B”, 103/2021. szám).
Top