EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0458

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Osztrák Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról szóló 2009/1013/EU végrehajtási határozat módosításáról

COM/2021/458 final

Brüsszel, 2021.8.6.

COM(2021) 458 final

2021/0258(NLE)

Javaslat

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Osztrák Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról szóló 2009/1013/EU végrehajtási határozat módosításáról


INDOKOLÁS

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv 1 (a továbbiakban: héairányelv) 395. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács – a Bizottság javaslata alapján – bármelyik tagállamot egyhangúlag felhatalmazhatja arra, hogy az irányelvben foglaltaktól eltérő különös intézkedéseket vezessen be a hozzáadottérték-adó beszedésének egyszerűsítésére vagy egyes adócsalások és -kikerülések megelőzésére.

A Bizottság által 2021. március 19-én iktatott levelében az Osztrák Köztársaság (a továbbiakban: Ausztria) felhatalmazást kért a 2006/112/EK irányelv 168. és 168a. cikkétől eltérő azon intézkedés alkalmazásának folytatására, amelynek értelmében nem vonható le héa az olyan termékek és szolgáltatások után, amelyek több mint 90 %-ban az adóalany saját használatára, illetve az adóalany alkalmazottai általi használatra, vagy általában vállalkozásidegen célokra vagy nem gazdasági tevékenységek céljaira szolgálnak. A kérelemhez Ausztria mellékelte az intézkedés alkalmazásáról szóló jelentést, amely a 2009/1013/EU tanácsi végrehajtási határozatnak 2 az (EU) 2018/1487 tanácsi végrehajtási határozattal 3 módosított 2. cikkében foglalt követelmény értelmében magában foglalta a héa levonására vonatkozó jog tekintetében alkalmazott felosztási ráta értékelését.

A héairányelv 395. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2021. április 7-én levélben tájékoztatta a többi tagállamot Ausztria kérelméről. A Bizottság 2021. április 8-án kelt levelében értesítette Ausztriát arról, hogy birtokában van a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információnak.

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A héairányelv 168. cikke előírja, hogy az adóalany jogosult levonni az adóköteles tevékenységeinek céljaira beszerzett termékekre vagy igénybe vett szolgáltatásokra kivetett héát. A héairányelv 168a. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy egy adóalany vállalkozásának vagyonát képező, az adóalany által a vállalkozási tevékenység céljára és attól eltérő célra egyaránt használt ingatlan esetében az ezen ingatlannal kapcsolatos ráfordítások héája csak a vállalkozási tevékenység céljára való használat arányában vonható le. A héairányelv 168a. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok e szabályt olyan egyéb termékekhez kapcsolódó ráfordítások héájára is alkalmazhatják, amelyek meghatározásuk szerint a vállalkozás vagyonának részét képezik. A 168a. cikket a 2009. december 22-i 2009/162/EU tanácsi irányelv 4 illesztette be a héairányelvbe annak érdekében, hogy a levonás a ténylegesen üzleti célú használat arányára korlátozódjon, és így hatékonyabban érvényesüljön az az elv, amely szerint adólevonásra csak annyiban van lehetőség, amennyiben az érintett termékeket és szolgáltatásokat az adóalany a vállalkozásának céljaira használja fel.

A héairányelv 395. cikke értelmében a tagállamok az adóbeszedés egyszerűsítése, illetve egyes adócsalások és -kikerülések megelőzése érdekében a héairányelv rendelkezéseitől eltérő intézkedéseket alkalmazhatnak, amennyiben arra a Tanácstól felhatalmazást kaptak.

Ausztria felhatalmazást kért a héairányelv 168. és 168a. cikkétől eltérő azon intézkedés alkalmazásának folytatására, amelynek értelmében teljes mértékben kizárja a héalevonási jog köréből azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek több mint 90 %-ban az adóalany saját használatára, illetve az adóalany alkalmazottai általi használatra, vagy általában vállalkozásidegen célokra vagy nem gazdasági tevékenységek céljaira szolgálnak.

Ausztria eltérő intézkedését eredetileg a 2004. december 13-i 2004/866/EK tanácsi határozat 5 engedélyezte 2009. december 31-ig, majd a 2009. december 22-i 2009/1013/EU tanácsi végrehajtási határozat 6 ismét engedélyezte 2012. december 31-ig. Az utóbbi időszakot a későbbiekben a 2012. november 13-i 2012/705/EU tanácsi végrehajtási határozat 7 2015. december 31-ig, a 2015. december 10-i (EU) 2015/2428 tanácsi végrehajtási határozat 8 2018. december 31-ig, az (EU) 2018/1487 tanácsi végrehajtási határozat 9 pedig 2021. december 31-ig hosszabbította meg.

Ausztria jelenlegi kérelmében arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az eltérő intézkedés alkalmazása rendkívül sikeresnek és hatékonynak bizonyult a héa beszedésének egyszerűsítése, az adócsalás és adókikerülés megelőzése, valamint a méltányosság növelése szempontjából, mivel megelőzi az indokolatlan pénzforgalmi előnyökből eredő piactorzulásokat és az egyszerűsített héabeszedés következtében javítja az adójogszabályoknak való megfelelést. Ausztria szerint az eltérő intézkedés eltörlése indokolatlan pénzforgalmi előnyhöz juttatná az adott terméket vagy szolgáltatást üzleti célokra csak elhanyagolható mértékben használó és ezen elhanyagolható mértékű üzleti célú felhasználás tekintetében héalevonás alkalmazására jogosult adóalanyokat az olyan adóalanyokhoz képest, akik vagy amelyek ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást kizárólag üzleti célokra használják. Emellett az üzleti célokra csak elhanyagolható mértékben használt termék vagy szolgáltatás magán- és üzleti célú felhasználásának aránya tekintetében a későbbiekben végrehajtott minimális változás a levont héa korrekciójához vezetne. Ez a kisebb korrekció aránytalan lenne mind az adófizető, mind az adóhatóság szempontjából.

Az előzetesen felszámított héa levonásának lehetővé tétele kapcsán a termékek és szolgáltatások legalább 10 %-os üzleti célú felhasználásának előírása viszonylag alacsonynak számít. Ausztria úgy ítéli meg, hogy ezen intézkedés időbeli hatályának meghosszabbítása csak kisebb mértékben fog hatást gyakorolni a fogyasztás végső szakaszában beszedett héabevétel teljes összegére, és ennélfogva nem befolyásolja kedvezőtlenül az Unió héaalapú saját forrásait.

Az eltérések engedélyezése általában korlátozott időre szól, ami lehetővé teszi annak felmérését, hogy a különös intézkedés megfelelő és eredményes-e. E tekintetben a Bizottság – az Ausztriától kapott információk alapján – úgy véli, hogy az üzleti és nem üzleti célú használat közötti, 10 % / 90 %-os felosztás továbbra is szilárd alapot jelent azon ügyletek kiválogatására, amelyek esetében az üzleti célú használat elhanyagolható.

Következésképpen a szóban forgó különös intézkedés mind az adóigazgatások, mind pedig a vállalkozások számára egyszerűsítést jelent, mivel nincs szükség azon termékek és szolgáltatások későbbi használatának ellenőrzésére, amelyek esetében a beszerzés idején érvényben volt a levonási jogból való kizárás, különös tekintettel a magáncélú használatnak a héairányelv 16. vagy 26. cikkéből eredő, lehetséges megadóztatására, valamint a levonásnak az említett irányelv 184–192. cikke által előírt korrekcióira. Ezért az eltérő intézkedés hatályát helyénvaló meghosszabbítani.

A hatály meghosszabbítását ugyanakkor indokolt időben korlátozni, lehetővé téve ezáltal annak értékelését, hogy az eltérés alapjául szolgáló feltételek továbbra is fennállnak-e. Ezért a Bizottság az eltérés 2024 végéig történő meghosszabbítását javasolja, valamint Ausztriát arra kéri, hogy amennyiben egy 2024 utánra vonatkozó további hosszabbítást tervez, a hosszabbítás iránti kérelemmel együtt legkésőbb 2024. március 31-ig nyújtson be egy jelentést, amely magában foglalja az üzleti és a nem üzleti célú használat közötti, a levonási jogból való kizárás alapjául szolgáló felosztási arány felülvizsgálatát.

A 2009. december 22-i 2009/1013/EU tanácsi határozat egy időben került elfogadásra a 2009. december 22-i 2009/162/EU tanácsi irányelvvel, amely az 168a. cikket beillesztette a héairányelvbe. A 2009/1013/EU tanácsi határozat címe ugyanakkor nem hivatkozik az 168a. cikkre. A 2009/1013/EU tanácsi határozat címe és tartalma közötti ezen ellentmondás kiküszöbölése érdekében a 2009/1013/EU tanácsi határozat címét a héairányelv 168a. cikkére való hivatkozás beillesztése céljából módosítani kell.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A Bizottság más tagállamok (Németország 10 és Hollandia 11 ) esetében is engedélyezett hasonló eltéréseket a termékek és szolgáltatások héalevonási jog köréből való kizárásával kapcsolatban, ha az említett termékek vagy szolgáltatások több mint 90 %-ban az adóalany saját használatára, illetve az adóalany alkalmazottai általi használatra, vagy általában vállalkozásidegen célokra vagy nem gazdasági tevékenységek céljaira szolgálnak.

A héairányelv 176. cikke értelmében a Tanács megállapítja, hogy milyen kiadások nem jogosítanak a héa levonására. Ennek megtörténtéig az irányelv felhatalmazza a tagállamokat az 1979. január 1-jén hatályban lévő korlátozások fenntartására. Ebből következően számos felfüggesztő („standstill”) rendelkezés létezik, amely korlátozza az adóalanyok héalevonási jogát.

A korábbi olyan kezdeményezések ellenére, amelyek szabályokat kívántak megállapítani arra vonatkozóan, mely kiadáskategóriák tartozzanak a levonási jogra vonatkozó korlátozás hatálya alá 12 , a szóban forgó eltérés mindaddig indokolt, amíg uniós szinten nem kerül sor az idevágó szabályok harmonizálására.

A javasolt intézkedés tehát összhangban van a héairányelv hatályos rendelkezéseivel.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A héairányelv 395. cikke.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Tekintettel a héairányelv azon rendelkezésére, amelyre a javaslat épül, a szubszidiaritás elve nem alkalmazható.

Arányosság

A határozat felhatalmazást ad egy tagállam számára annak saját kérelme alapján, kötelezettséget tehát nem keletkeztet.

Az eltérés korlátozott hatályára tekintettel a különös intézkedés arányban áll a kitűzött céllal, vagyis a héabeszedési eljárás egyszerűsítésével és egyes adócsalások és -kikerülések megelőzésével. A javaslat nem lépi túl az e célok eléréshez szükséges mértéket.

A jogi aktus típusának megválasztása

Javasolt jogi aktus: tanácsi végrehajtási határozat.

A héairányelv 395. cikke értelmében a hozzáadottérték-adóra vonatkozó közös rendelkezésektől kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha arra a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag felhatalmazást ad. A tanácsi végrehajtási határozat a legmegfelelőbb jogi aktus, mivel az egy-egy tagállamnak is címezhető.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

A javaslat alapját az Ausztria által benyújtott kérelem képezi, és az csak ezt a tagállamot érinti.

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

Külső szakértők bevonására nem volt szükség.

Hatásvizsgálat

A tanácsi végrehajtási határozatra irányuló javaslat célja, hogy egyszerűsítse a héa beszedésének eljárását, lehetővé téve Ausztria számára, hogy továbbra is alkalmazzon egy olyan eltérő intézkedést, amely révén teljes mértékben kizárhatja a héalevonási jogból azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyeket több mint 90 %-ban magáncélra vagy vállalkozásidegen célokra használnak, beleértve a nem gazdasági tevékenységeket is.

Az intézkedés mind az adóigazgatások, mind pedig a vállalkozások számára egyszerűsítést jelent, mivel nincs szükség azon termékek és szolgáltatások későbbi használatának ellenőrzésére, amelyek esetében a beszerzés idején érvényben volt a levonási jogból való kizárás, nevezetesen a magáncélú használat esetleges adóztatása vagy a levonás összegének kiigazítása céljából.

Az előzetesen felszámított héa levonásának lehetővé tétele kapcsán a legalább 10 %-os üzleti célú felhasználás előírása viszonylag alacsonynak számít. Ausztria úgy ítéli meg, hogy ezen intézkedés időbeli hatályának meghosszabbítása csak kisebb mértékben fog hatást gyakorolni a fogyasztás végső szakaszában beszedett héabevétel teljes összegére, és ennélfogva nem befolyásolja kedvezőtlenül az Unió héaalapú saját forrásait.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslat nem érinti hátrányosan az Unió héából származó saját forrásait.

5.EGYÉB ELEMEK

A javaslat időben korlátozott, és 2024. december 31-i hatályvesztésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

2021/0258 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

az Osztrák Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról szóló 2009/1013/EU végrehajtási határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre 13 és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)A 2009/1013/EU tanácsi végrehajtási határozat 14 felhatalmazta Ausztriát arra, hogy a 2006/112/EK irányelvtől eltérő különös intézkedést (a továbbiakban: különös intézkedés) alkalmazzon. Több egymást követő meghosszabbítás nyomán a szóban forgó felhatalmazás időbeli hatálya 2021. december 31-én jár le.

(2)A 2009. december 22-i 2009/162/EU tanácsi irányelv 15 beillesztette a 168a. cikket a 2006/112/EK irányelvbe annak érdekében, hogy a levonás a ténylegesen üzleti célú használat arányára korlátozódjon, és így hatékonyabban érvényesüljön az az elv, amely szerint adólevonásra csak annyiban van lehetőség, amennyiben az érintett termékeket és szolgáltatásokat az adóalany a vállalkozásának céljaira használja fel. A 2009/1013/EU határozat címének ezért hivatkoznia kell a 2006/112/EK irányelv 168a. cikkére is.

(3)A különös intézkedés eltér a 2006/112/EK irányelv 168. és 168a. cikkétől, amelyek az adóalanyok adóköteles tevékenységeikhez felhasznált, részükre teljesített termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kivetett hozzáadottérték-adó (héa) levonási jogát szabályozzák. A különös intézkedés célja az, hogy kizárja a levonási jog hatálya alól az azon termékek és szolgáltatások után felszámított héát, amelyeket az adóalany 90 %-ot meghaladó mértékben saját céljaira, vagy alkalmazottainak céljaira, vagy általában vállalkozásidegen célokra vagy nem gazdasági tevékenységekre használ fel.

(4)A különös intézkedés célja a héakivetési és -beszedési eljárás egyszerűsítése. A végső fogyasztás szintjén fizetendő adó összegét mindez csak elhanyagolható mértékben befolyásolja.

(5)A Bizottság által 2021. március 19-én iktatott levelében Ausztria felhatalmazást kért arra (a továbbiakban: kérelem), hogy továbbra is alkalmazhassa ezt a különös intézkedést.

(6)A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően a Bizottság 2021. április 7-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot Ausztria kérelméről. A Bizottság 2021. április 8-án kelt levelében értesítette Ausztriát arról, hogy a kérelem elbírálásához szükséges minden információ a rendelkezésére áll.

(7)Ausztria szerint a különös intézkedés a héa beszedésének egyszerűsítése, valamint az adócsalás és adókikerülés megelőzése szempontjából rendkívül hatékonynak bizonyult. Mind az adóigazgatások, mind pedig a vállalkozások számára egyszerűsítést jelent, mivel nincs szükség azon termékek és szolgáltatások későbbi használatának ellenőrzésére, amelyek esetében a beszerzés idején érvényben volt a levonási jogból való kizárás. Ezért indokolt felhatalmazni Ausztriát arra, hogy további meghatározott időtartamra, 2024. december 31-ig folytassa e különös intézkedés alkalmazását.

(8)Amennyiben Ausztria úgy véli, hogy szükséges a felhatalmazás időbeli hatályának 2024-en túli kiterjesztése, kérelmet kell benyújtania a Bizottsághoz 2024. március 31-ig a különös intézkedés alkalmazásáról szóló, az alkalmazott felosztási arány értékelését is tartalmazó jelentéssel együtt.

(9)Az eltérő intézkedésnek nem lesz kedvezőtlen hatása az Unió héából származó saját forrásaira.

(10)A 2009/1013/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/1013/EU határozat a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A Tanács végrehajtási határozata (2009. december 22.) az Osztrák Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168. és 168a. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról”;

2. Az 1. és a 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 168. és 168a. cikkétől eltérve Ausztria felhatalmazást kap arra, hogy teljes mértékben kizárja a hozzáadottérték-adó (héa) levonási jog hatálya alól az azon termékek és szolgáltatások után kivetett héát, amelyek 90 %-ot meghaladó mértékben az adóalany vagy alkalmazottainak saját céljára, vagy általában vállalkozásidegen célokra vagy nem gazdasági tevékenységekre szolgálnak.

2. cikk

Ez a határozat 2024. december 31-én hatályát veszti.

Az e határozatban meghatározott eltérő intézkedés meghosszabbítására irányuló kérelmet legkésőbb 2024. március 31-ig kell benyújtani a Bizottsághoz.

Az említett kérelemhez mellékelni kell egy, az ezen intézkedés alkalmazásáról szóló jelentést, amely magában foglalja a héalevonási jog tekintetében az e határozat alapján alkalmazott felosztási ráta értékelését.”

 

2. cikk

Ennek határozatnak az Osztrák Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    HL L 347., 2006.12.11., 1. o.
(2)    HL L 348., 2009.12.29., 21. o.
(3)    HL L 251., 2018.10.5., 33. o.
(4)    A Tanács 2009/162/EU irányelve (2009. december 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv különböző rendelkezéseinek módosításáról (HL L 10., 2010.1.15., 14. o.).
(5)    HL L 371., 2004.12.18., 47. o.
(6)    HL L 348., 2009.12.29., 21. o.
(7)    HL L 319., 2012.11.16., 8. o.
(8)    HL L 334., 2015.12.22., 12. o.
(9)    HL L 251., 2018.10.5., 33. o.
(10)    A Tanács (EU) 2018/2060 végrehajtási határozata (2018. december 20.) a Németországot a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168. és 168a. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására felhatalmazó 2009/791/EK határozat módosításáról (HL L 329., 2018.12.27., 20. o.).
(11)    A Tanács (EU) 2020/2189 végrehajtási határozata (2020. december 18.) Hollandiának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168. és 168a. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére való felhatalmazásáról (HL L 434., 2020.12.23., 1. o.).
(12)    COM(2004) 728 végleges – Javaslat – A Tanács irányelve a hozzáadottértékadó-kötelezettségek egyszerűsítése végett a 77/388/EGK irányelv megváltoztatásáról (HL C 24., 2005.1.29., 10. o.); visszavonására 2014. május 21-én került sor (HL C 153., 2014.5.21., 3. o.).
(13)    HL L 347., 2006.12.11., 1. o.
(14)    A Tanács végrehajtási határozata (2009. december 22.) az Osztrák Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról (HL L 348., 2009.12.29., 21. o.).
(15)    A Tanács 2009/162/EU irányelve (2009. december 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv különböző rendelkezéseinek módosításáról (HL L 10., 2010.1.15., 14. o.).
Top