EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0411

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, Gibraltár tekintetében kötendő megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

COM/2021/411 final

Brüsszel, 2021.7.20.

COM(2021) 411 final

Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, Gibraltár tekintetében kötendő megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról


INDOKOLÁS

1.AZ AJÁNLÁS HÁTTERE

Ezzel az ajánlással a Bizottság azt ajánlja, hogy a Tanács engedélyezze az egyrészről az Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdését a Gibraltár brit tengerentúli területet tekintetében, nevezze ki a Bizottságot az Unió főtárgyalójának, és adjon ki irányelveket a főtárgyalónak [és jelöljön ki egy különbizottságot, amellyel konzultálni kell a tárgyalások lefolytatása során].

2.ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből (Euratom).

A kilépésre vonatkozó szabályokat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) 1 határozza meg, beleértve a Gibraltár brit tengerentúli területére vonatkozó (a továbbiakban: Gibraltár) egyedi szabályokról szóló jegyzőkönyvet. A kilépésről rendelkező megállapodás 2020. február 1-jén hatályba lépett, és olyan átmeneti időszakot írt elő, amelynek során az említett megállapodással összhangban az uniós jog 2 volt alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Ez az időszak 2020. december 31-én ért véget. A kilépésről rendelkező megállapodás 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a megállapodás és a jegyzőkönyv Gibraltárra is alkalmazandó volt. A Gibraltárról szóló jegyzőkönyv végrehajtását a Gibraltárról szóló jegyzőkönyvvel foglalkozó szakbizottság felügyelte, ahol Spanyolország aktív szerepet játszott. Az 1. cikk kivételével a jegyzőkönyv az átmeneti időszak lejárta után már nem alkalmazandó Gibraltáron.

Az átmeneti időszak alatt az Európai Unió, az Euratom és az Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodást kötött, amelyet az Unió az (EU) 2021/689 tanácsi határozat 3 alapján kötött meg, és amely ideiglenesen 2021. január 1-jétől volt alkalmazandó 4 . 2021. május 1-jén lépett hatályba. A megállapodás nem alkalmazandó és nem fejt ki joghatást Gibraltáron, amely ki van zárva annak területi hatálya alól.

Ezenkívül az Euratom és az Egyesült Királyság megkötötte az atomenergia biztonságos és békés felhasználására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodást, amely 2021. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó 5 , és 2021. május 1-jén lépett hatályba 6 . Ez a megállapodás nem alkalmazandó Gibraltárra.

3. AZ EU ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KÖZÖTTI, GIBRALTÁRRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

Az Európai Tanács 2018. november 25-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt nyilatkozatokban az Európai Tanács és a Bizottság alábbi nyilatkozata szerepelt: „Az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépését követően az Unió és az Egyesült Királyság által kötendő megállapodások területi hatálya Gibraltárra nem fog kiterjedni. Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az Unió és az Egyesült Királyság külön megállapodásokkal rendelkezzen Gibraltár tekintetében. Az Unió hatásköreinek sérelme nélkül, valamint teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok területi integritását, amint azt az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdése garantálja, ezen külön megállapodások esetében kérni kell a Spanyol Királyság előzetes egyetértését.”

Emellett az Európai Unió, az Euratom és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozathoz csatolták a Bizottság alábbi nyilatkozatát: „Az Európai Tanácsnak és az Európai Bizottságnak az Unió és az Egyesült Királyság között kötendő megállapodások területi hatályáról szóló, 2018. november 25-i együttes nyilatkozatával összhangban az Unió és az Egyesült Királyság között 2020. december 30-án aláírandó megállapodás nem terjed ki Gibraltárra. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az Unió és az Egyesült Királyság külön megállapodásokkal rendelkezzen Gibraltár tekintetében. A Bizottság készen áll arra, hogy megvizsgálja Spanyolországnak az Egyesült Királysággal egyetértésben az ilyen külön megállapodásokról szóló tárgyalások megkezdésére irányuló valamennyi kérelmét, amennyiben azok összeegyeztethetők az uniós joggal és az uniós érdekekkel.”

A Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság egyetértésre jutott a Gibraltárra vonatkozó megállapodás lehetséges keretéről, és 2020. december 31-én a Spanyol Királyság felkérte a Bizottságot, hogy ezen egyetértés alapján kezdje meg az e megállapodásra irányuló uniós szintű tárgyalásokra vonatkozó eljárást.

Az Európai Tanács 2018 november 25-i ülésének jegyzőkönyvében foglalt, az Unió és az Egyesült Királyság között kötendő megállapodások területi hatályáról szóló nyilatkozatnak megfelelően a tervezett megállapodás esetében „kérni kell a Spanyol Királyság előzetes egyetértését”. Tekintettel arra, hogy Spanyolországot mint szomszédos tagállamot és a jövőbeli megállapodás egyes rendelkezéseinek alkalmazásával és végrehajtásával megbízott tagállamot különösen érinti majd a megállapodás, a Bizottság a tárgyalások során mindvégig szoros kapcsolatot tart fenn a spanyol hatóságokkal, és megfelelően figyelembe veszi azok véleményét.

A tervezett megállapodásnak figyelembe kell vennie Gibraltár nemzetközi jog szerinti különleges politikai, jogi és földrajzi körülményeit.

Egy ilyen megállapodás megkötése előnyös lenne Gibraltár földrajzi közelségére és az Unióval való kölcsönös gazdasági függőségére tekintettel.

A tervezett megállapodás célja, hogy Gibraltár tekintetében olyan új kapcsolatot hozzon létre az Unió és az Egyesült Királyság között, amely megszünteti a személyek és áruk mozgása előtt álló fizikai akadályokat, hozzájárulva ezzel a régión belüli közös jóléthez.

A személyek mozgását illetően a megállapodás célja a jelenlegi fizikai struktúrák megszüntetése, ugyanakkor annak fenntartása, hogy Gibraltár nem válik sem a belső határellenőrzés nélküli schengeni térség, sem a vámunió részévé.

A schengeni térség teljes körű védelmének biztosítása érdekében a külső határok ellenőrzésére és őrizetére a gibraltári kikötőben, repülőtéren és vizeken kerülne sor, és ezt Spanyolország végezné a vonatkozó uniós szabályok alkalmazásával. A kikötőben és a repülőtéren létrehozandó határátkelőhelyek lehetővé tennék a vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazását, beleértve a határforgalom-ellenőrzéshez szükséges adatbázisok kiépítését és használatát 7 . A spanyol határőrök minden szükséges hatáskörrel rendelkeznének a határellenőrzések és határőrizet elvégzéséhez, valamint az ebből eredő kötelezettségek teljesítéséhez, többek között az adatbázisokban szereplő figyelmeztető jelzések alapján történő fellépéshez (például a beléptetés megtagadásához). Figyelmeztető jelzések – így a beutazási tilalmat elrendelő vagy letartóztatás céljából kiadott figyelmeztető jelzés – esetén Spanyolország tenné meg a megfelelő lépéseket, és szükség esetén Gibraltár tekintetében az Egyesült Királyság hatóságai segítenék és megkönnyítenék a figyelmeztető jelzéseknek megfelelő fellépés végrehajtását, például az érintett személynek vagy tárgynak a spanyol hatóságok részére történő átadását.

E feladatok Spanyolország általi ellátását a schengeni értékelések formájában rendszeresen ellenőrizni kell.

A Gibraltáron töltött időt az engedélyezett tartózkodás kiszámítása céljából a schengeni térségben eltöltött időnek kell tekinteni. A megállapodás aláírásakor Gibraltáron letelepedett személyektől eltérő egyesült királyságbeli állampolgárokat a gibraltári beutazás és tartózkodás szempontjából ugyanúgy kell kezelni, mint a harmadik országbeli állampolgárokat. A Gibraltáron lakóhellyel rendelkező személyek az uniós jog alkalmazásában továbbra is harmadik országbeli állampolgároknak minősülnének, azonban az alkalmazandó uniós jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban joguk lenne bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig vízummentesen belépni a schengeni térségbe. Ők mentesülnének a bélyegzés 8 , a határregisztrációs rendszer 9 és az ETIAS 10 alól. Ezenkívül a Gibraltár területén jogszerűen tartózkodó személyek Gibraltár területére való belépése nem lenne megtagadható.

Mivel a határátlépések túlnyomó többsége továbbra is a külső szárazföldi határon történik, a határellenőrzések és határőrizet Spanyolország általi végrehajtását további egyedi együttműködési megállapodások (a továbbiakban: védintézkedések) egészítenék ki, amelyek célja a belső határellenőrzés nélküli schengeni térség biztonságának azonos módon történő biztosítása. A megállapodások lehetővé tennék az irreguláris migrációval és a biztonsággal kapcsolatos kockázatok – köztük az áruforgalom könnyítéséből vagy a vámeljárások lazításából eredő kockázatok – enyhítését, és biztosítanák a külső szárazföldi határ és a schengeni térség egészének egyenértékű védelmét. A védintézkedések többek között a rendőrségi és igazságügyi együttműködést, az adatvédelmet, az irreguláris migráns kiutasítását és az irreguláris migráció megelőzését, a nemzetközi védelmet kérelmező személyekre vonatkozó felelősséggel kapcsolatos megállapodásokat, valamint a vízumra és a tartózkodási engedélyre vonatkozó szakpolitikák összehangolását érintenék.

Konkrétabban, a védintézkedések legalább a következőkből állnának:

Szabályok, amelyek előírják, hogy Spanyolország az Egyesült Királysággal együttműködve felel a Gibraltáron benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmeknek az alkalmazandó uniós joggal összhangban történő megvizsgálásáért, ideértve az Eurodac-rendszernek a menedékkérők és az irreguláris határátlépés kísérlete során elfogott személyek ujjnyomatvételére való használatát is. Amennyiben szükséges, az Egyesült Királyság hatóságainak Gibraltár tekintetében segíteniük kell a spanyol hatóságokat és meg kell könnyíteniük számukra feladataik ellátását. E rendszer következtében a nemzetközi védelmet kérelmezőknek egyrészt a tagállamok és a dublini társult országok, másrészt Gibraltár közötti mozgása nem eredményezheti a dublini rendelet 11 szerinti felelősség megszűnését.

Olyan szabályok, amelyek arra kötelezik Spanyolországot, hogy az Egyesült Királysággal együttműködve kiutasítsa a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat Gibraltár területéről, többek közt a határon is, és hogy az alkalmazandó uniós joggal összhangban megtegyen minden szükséges intézkedést e kiutasítások végrehajtása érdekében. Amennyiben szükséges, az Egyesült Királyság hatóságainak Gibraltár tekintetében segíteniük kell a spanyol hatóságokat és meg kell könnyíteniük számukra feladataik ellátását.

Olyan szabályok, amelyek biztosítják, hogy a migránscsempészést a gibraltári jog bűncselekményként büntesse.

A fuvarozók felelősségére vonatkozó uniós jog gibraltári repülőtéren történő alkalmazását biztosító szabályok 12 .

Az előzetes utasinformációkról szóló irányelv 13 gibraltári kikötőben és repülőtéren való alkalmazását biztosító szabályok.

Olyan szabályok, amelyek előírják, hogy Gibraltár tekintetében és az alkalmazandó uniós szabályokkal összhangban kizárólag Spanyolország illetékes a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadására.

Olyan szabályok, amelyek előírják, hogy Gibraltár tekintetében Spanyolország kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok és tartózkodási engedélyek harmadik országbeli állampolgárok részére történő kiadására. Míg a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok és tartózkodási engedélyek kiadásának feltételeit a gibraltári jog állapítaná meg, Spanyolország az uniós jog vonatkozó rendelkezéseit és eljárásait alkalmazva és a megfelelő formátumban bocsátaná ki ezeket a dokumentumokat. A tartózkodási engedélyeket egyértelműen megjelölnék, hogy azok Gibraltárra érvényesek 14 . Spanyolország az informatikai adatbázisokban elvégezné a szükséges ellenőrzéseket, és a Schengeni Információs Rendszerben (SIS) szereplő figyelmeztető jelzés alapján megtagadhatná a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum vagy tartózkodási engedély kiadását. Spanyolország konzultálna azokkal a tagállamokkal vagy schengeni társult országokkal, amelyek figyelmeztető jelzéseket vittek be a SIS-be, és jogukban állna ellenezni a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum vagy tartózkodási engedély kiadását. Hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum vagy tartózkodási engedély kiadása esetén a tagállamok vagy a schengeni társult országok nem lennének kötelesek törölni a SIS-ből a beléptetés megtagadására vonatkozó figyelmeztető jelzéseket.

A releváns operatív információknak Gibraltár tekintetében az Egyesült Királyság hatóságai és a tagállamok hatóságai közötti kérésre vagy spontán módon történő cseréjére vonatkozó szabályok, beleértve a bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó információkat, valamint a körözött és eltűnt személyekkel és tárgyakkal kapcsolatos információkat.

Gibraltár tekintetében az Egyesült Királyság hatóságai, valamint az Europol és az Eurojust közötti együttműködésre vonatkozó szabályok, összhangban a harmadik országokkal folytatott együttműködésre vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott szabályokkal.

A határon átnyúló operatív rendőrségi együttműködés lehetőségét biztosító szabályok.

Olyan szabályok, amelyek Gibraltár tekintetében kötelezik az Egyesült Királyságot arra, hogy az utasnyilvántartási adatállományról szóló irányelvvel 15 összhangban követelje meg, hogy a gibraltári repülőtérre érkező valamennyi járatra vonatkozóan a spanyol hatóságok rendelkezésére bocsássák az utasnyilvántartási adatokat.

A Spanyolország és Gibraltár közötti külső szárazföldi határhoz közeli területeken fokozott rendőrségi ellenőrzéseket előíró szabályok, bűnüldözési és migrációs célokból egyaránt.

A tűzfegyverekre, robbanóanyag-prekurzorokra és kábítószerekre vonatkozó szabályok.

Olyan kötelezettség, amely Gibraltár tekintetében előírja az Egyesült Királyság számára annak biztosítását, hogy azok a személyek, akiknek a schengeni térségbe való beléptetését – többek között a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszély miatt – máskülönben magakadályoznák és megtiltanák, ne hagyhassák el Gibraltár területét, és ne léphessenek be a schengeni térségbe. A megállapodás előzetes bejelentési vagy előzetes engedélyezési rendszert hozna létre a gibraltári lakosok számára a Gibraltáron túli, a schengeni térségbe való beutazás lehetővé tétele céljából.

Olyan jogi keret, amely a kulcsfontosságú területeken lehetővé teszi a büntetőügyekben folytatott hatékony igazságügyi együttműködést, és amelynek legalább olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják az Európa Tanács kiadatásról, kölcsönös jogsegélyről, valamint a vagyoni eszközök befagyasztásáról és elkobzásáról szóló vonatkozó egyezményeinek és kiegészítő jegyzőkönyveinek Gibraltárra történő alkalmazását.

A megállapodás olyan különös szabályokat is tartalmazna, amelyek előírják, hogy a gibraltári tartózkodási jog megszerzésének és fenntartásának feltétele a Gibraltárral való tényleges kapcsolat.

A megállapodás kötelezővé tenné a felek számára annak biztosítását, hogy jogszabályaik lehetővé tegyék az Unió és Gibraltár közötti átkelést határátkelőhelyen történő ellenőrzés nélkül. Egy későbbi szakaszban fogják értékelni, hogy az Uniónak esetleg módosítania kell-e a vonatkozó uniós jogszabályokat, és ha igen, milyen mértékben, hogy megfeleljen e kötelezettségnek vagy elérje a fent említett biztosítékok érvényesülését.

A megállapodásnak rendelkeznie kell olyan mechanizmusról, amelynek révén az uniós jognak a személyek mozgásával kapcsolatos jövőbeli releváns fejleményei – szükség esetén – tükröződhetnek a megállapodás kiigazításaiban. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá egy olyan rendelkezést is, amely szerint a megállapodást az Unió felmondhatja abban az esetben, ha a kiigazításra nem kerül sor. A megállapodás olyan mechanizmust is előírna, amely értékeli a megállapodás személyek mozgására vonatkozó részének végrehajtását. E mechanizmus alkalmazása során a Bizottság kikéri a tagállamok – különösen Spanyolország mint szomszédos tagállam és a schengeni ellenőrzések végrehajtásáért felelős tagállam – véleményét a megállapodás folytatásának megvalósíthatóságáról. Ezek a vélemények megfelelően figyelembe lesznek véve. Végezetül, a megállapodás tartalmazna egy olyan mechanizmust, amely értékeli a megállapodás e részének végrehajtását, valamint annak lehetőségét, hogy a végrehajtás első négy évét követően és az általános felmondási rendelkezések sérelme nélkül mindegyik fél eldönthesse, hogy fenntartja-e vagy megszünteti-e a megállapodást.

Az áruk mozgásával kapcsolatban a tervezett megállapodás célja a Gibraltár és az Unió között az áruk szabad mozgása tekintetében fennálló fizikai akadályok felszámolása, beleértve a fizikai infrastruktúrát vagy az ellenőrző állomásokat, valamint az árukra vonatkozó kapcsolódó ellenőrzéseket. Az Unió egységes piaca és vámuniója integritásának, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében ez úgy érhető el, ha az Unió és az Egyesült Királyság között az 1994. évi GATT XXIV. cikkével összhangban vámunió jön létre Gibraltár tekintetében, és biztosítják az áruk egységes piacára vonatkozó uniós vívmányok Gibraltáron és Gibraltárra történő teljes körű alkalmazását, és fenntartják az adózási és vámügyi együttműködést, az árukra vonatkozó gibraltári adózási rendszer spanyol rendszerrel való összehangolását, a megfelelő gibraltári ellenőrzéseket, a Gibraltár tekintetében illetékes hatóságok kapcsolódó tevékenységeinek uniós és spanyol hatóságok általi nyomon követését, a megfelelő intézkedések egyoldalú megtételének lehetőségét az Unió számára, a vámtarifák megfelelő hozzárendelését az uniós költségvetéshez, továbbá az Unió pénzügyi érdekeire kiható csalások vagy bármilyen egyéb jogellenes tevékenység megelőzésére, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket.

A tervezett megállapodás kiterjedne a közlekedés, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, a társadalombiztosítási rendszerek koordinációja és a polgárok jogainak területére is, a régió közös jólétére irányuló célkitűzéshez való hozzájáruláshoz szükséges mértékben.

Végezetül, a tervezett megállapodás szilárd irányítási struktúrát foglalna magában, amely biztosítja a megállapodás helyes végrehajtását és az Európai Unió autonómiáját, beleértve a felmondási és felfüggesztési záradékokat is. A tervezett megállapodásnak létre kell hoznia egy irányító testületet, amely felelős a tervezett megállapodás végrehajtásának és működésének irányításáért és felügyeletéért, elősegítve a vitarendezést. Az irányító testületnek döntéseket kell hoznia és ajánlásokat kell tennie a megállapodás alakulásáról. A tagállamoknak – különösen Spanyolországnak – részt kell venniük az irányító testületben az Uniót képviselő küldöttségben.

A megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása során – ideértve a felfüggesztést és a megszüntetést is – a Bizottság kellően figyelembe veszi Spanyolországnak a megállapodás alkalmazásával, végrehajtásával és megszüntetésével kapcsolatban a szomszédos tagállamként és a megállapodás egyes részeinek végrehajtásáért felelős tagállamként betöltött sajátos helyzetét. Ebben az összefüggésben Spanyolország és bármely más tagállam kérheti a Bizottságot, hogy indítsa el a megállapodás felfüggesztésre és megszüntetésre vonatkozó záradékainak alkalmazását.

A Bizottság a tárgyalásokat a határozat mellékletében foglalt tárgyalási irányelveknek megfelelően, a Tanács által kijelölt különbizottsággal konzultálva, valamint a spanyol hatóságokkal való állandó és közvetlen kapcsolattartás mellett folytatja le.

A Bizottság – kellő időben – teljeskörűen tájékoztatja az Európai Parlamentet a tárgyalásokról.

4.JOGALAP

Az Unió és egy harmadik ország közötti megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról és a főtárgyalónak szóló irányelvekről szóló határozat eljárási jogalapja az EUMSZ 218. cikkének (3) és (4) bekezdése. Továbbá, amennyiben a megállapodás megtárgyalása az Euratom nevében is történik, mivel a határozat melléklete az Euratom-Szerződés hatálya alá tartozó kérdésekre vonatkozó tárgyalási irányelveket tartalmaz, a határozat jogalapjának magában kell foglalnia az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (Euratom-Szerződés) 101. cikkét.

Az ajánlásban foglalt határozat jogalapjának ezért az EUMSZ 218. cikke (3) és (4) bekezdésének, valamint az Euratom-Szerződés 101. cikkének kell lennie. Az új megállapodás aláírásának és megkötésének anyagi jogalapja csak a tárgyalások végén határozható meg, a megállapodás tartalmának fényében.

Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, Gibraltár tekintetében kötendő megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (3) és (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 101. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága („Egyesült Királyság”) 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből („Euratom”).

(2)A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás meghatározta az Egyesült Királyság rendezett kilépésének szabályait, beleértve a Gibraltárra vonatkozó egyedi szabályokról szóló jegyzőkönyvet is. A megállapodás 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az uniós jog a 2020. december 31-én lezárult átmeneti időszakban alkalmazandó volt az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. A jegyzőkönyv az 1. cikk kivételével az átmeneti időszak lejárta után már nem alkalmazandó Gibraltáron.

(3)Egyrészről az Európai Unió és az Euratom, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kereskedelmi és együttműködési megállapodást kötött, amelyet az Unió az (EU) 2021/689 tanácsi határozat alapján kötött, és 2021. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazott. 2021. május 1-jén lépett hatályba. A megállapodás nem alkalmazandó és nem fejt ki joghatást Gibraltáron, amely ki van zárva annak területi hatálya alól.

(4)Az Európai Tanács 2018. november 25-i ülésén az ülés jegyzőkönyvéhez nyilatkozat készült, amely felveti annak a lehetőségét, hogy az Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága külön megállapodásokkal rendelkezzen Gibraltár tekintetében az Unió hatásköreinek sérelme nélkül, valamint teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok területi integritását, amint azt az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdése garantálja, és ezen külön megállapodások esetében kérni kell a Spanyol Királyság előzetes egyetértését.

(5)2020. december 31-én a Spanyol Királyság kifejezte azon kívánságát, hogy az Unió széles körű és kiegyensúlyozott megállapodást hozzon létre Gibraltár tekintetében, amely az Egyesült Királysággal a Gibraltárra vonatkozó megállapodás lehetséges keretéről elért megállapodáson alapul.

(6)Egy ilyen megállapodás megkötése előnyösnek tűnik Gibraltár földrajzi közelségére és az Unióval való kölcsönös gazdasági függőségére tekintettel.

(7) Ezért tárgyalásokat kell kezdeni annak érdekében, hogy egyrészről az Európai Unió és az Euratom, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között Gibraltár tekintetében megállapodást lehessen kötni. A Bizottságot kell kijelölni az Unió főtárgyalójának.

(8)A megállapodás nem sértheti a szuverenitás és a joghatóság kérdését, és nem érintheti a Spanyol Királyság Gibraltárral kapcsolatban fennálló jogi helyzetét a szuverenitás és a joghatóság tekintetében.

(9)A megállapodásnak tiszteletben kell tartania a tagállamok területi integritását, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdése ír elő,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a Gibraltár brit tengerentúli terület tekintetében kötendő megállapodásról.

A tárgyalásokat az e határozathoz csatolt mellékletben foglalt tanácsi tárgyalási irányelvek alapján kell folytatni.

A tárgyalásokat az Egyesült Királysággal foglalkozó munkacsoporttal konzultálva kell lefolytatni.

2. cikk

A Tanács a Bizottságot jelöli ki az Unió főtárgyalójának.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    HL L 29., 2020.1.31., 7. o.
(2)    A kilépésről rendelkező megállapodás 2. cikkében szereplő meghatározás szerint.
(3)    A Tanács (EU) 2021/689 határozata (2021. április 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről (HL L 149., 2021.4.30., 2. o.).
(4)    A Tanács (EU) 2020/2252 határozata (2020. december 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 444., 2020.12.31., 2. o.).
(5)    Lásd a 4. lábjegyzetet.
(6)    HL L 150., 2021.4.30., 1. o. Helyesbítés, HL L 178., 2021.5.20.
(7)    Ilyen például a Schengeni Információs Rendszer (SIS) az 1986/2006/EK rendelettel, az 1987/2006/EK rendelettel, a 2007/533/IB tanácsi határozattal összhangban, a Vízuminformációs Rendszer (VIS) a 767/2008/EK rendelettel összhangban, a határregisztrációs rendszer (EES) az (EU) 2017/2226 rendelettel összhangban, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) az (EU) 2018/1240 rendelettel összhangban. Az interoperabilitásra vonatkozó rendeletek (nevezetesen az (EU) 2019/817 rendelet és az (EU) 2019/818 rendelet) szintén relevánsak.
(8)    A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Schengeni határellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.) 11. cikke.
(9)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.).
(10)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).
(11)    A 604/2013/EU rendelet.
(12)    A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikke és a 2001/51/EK irányelv.
(13)    A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikke és a 2004/82/EK irányelv.
(14)    Az ilyen tartózkodási engedélyek nem tartoznának a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK irányelv vagy a jogszerű migrációról szóló egyéb uniós irányelvek hatálya alá.
(15)    (EU) 2016/681 irányelv.
Top

Brüsszel, 2021.7.20.

COM(2021) 411 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Ajánlás
A Tanács határozata

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, Gibraltár tekintetében kötendő megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról
MELLÉKLET

IRÁNYELVEK A NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁVAL GIBRALTÁR TEKINTETÉBEN KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRÓL FOLYTATANDÓ TÁRGYALÁSOKHOZ

I. HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

1.    Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből (Euratom).

2.    A kilépésre vonatkozó szabályokat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) 1 határozza meg, beleértve a Gibraltár brit tengerentúli területére vonatkozó (a továbbiakban: Gibraltár) egyedi szabályokról szóló jegyzőkönyvet. A kilépésről rendelkező megállapodás 2020. február 1-jén hatályba lépett, és olyan átmeneti időszakot írt elő, amelynek során az említett megállapodással összhangban az uniós jog 2 volt alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Ez az időszak 2020. december 31-én ért véget. Az átmeneti rendelkezések a 3. cikknek megfelelően Gibraltárra is alkalmazandók voltak. A kilépésről rendelkező megállapodás 1. cikkének b) pontja.

3.    Az átmeneti időszak során egyrészről az Európai Unió és az Euratom, másrészről az Egyesült Királyság tárgyalást folytatott egy kereskedelmi és együttműködési megállapodásról, amelyet 2021. január 1-jétől ideiglenesen alkalmaztak 3 , és amelyet az Európai Unió az (EU) 2021/689 tanácsi határozat 4 alapján kötött meg. Az említett megállapodás 2021. május 1-jén lépett hatályba. Az Európai Tanács 2018. november 25-i ülésének jegyzőkönyvében foglalt, az Unió és az Egyesült Királyság között kötendő megállapodások területi hatályáról szóló nyilatkozatnak 5 megfelelően a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 774. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás nem alkalmazandó Gibraltárra, és nem is fejt ki joghatást Gibraltáron. Szintén az említett nyilatkozatnak megfelelően a tervezett megállapodás esetében „kérni kell a Spanyol Királyság előzetes egyetértését”.

4.    Az Euratom és az Egyesült Királyság megkötötte az atomenergia biztonságos és békés felhasználására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodást, amelyet 2021. január 1-jétől ideiglenesen alkalmaztak, és 2021. május 1-jén lépett hatályba 6 . Ez a megállapodás nem alkalmazandó Gibraltárra.

5.    Az Európai Unió, az Euratom és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás aláírásáról szóló határozathoz csatolt nyilatkozatában a Bizottság kijelentette, hogy készen áll arra, hogy megvizsgálja Spanyolországnak az Egyesült Királysággal egyetértésben benyújtott, a Gibraltárról szóló külön megállapodásra vonatkozó tárgyalási eljárás megindítására irányuló kérelmét, feltéve, hogy az összeegyeztethető az uniós joggal és az uniós érdekekkel.

6.    A Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság egyetértésre jutott a Gibraltárra vonatkozó megállapodás lehetséges keretéről, és 2020. december 31-én a Spanyol Királyság felkérte a Bizottságot, hogy ezen egyetértés alapján kezdje meg az e megállapodásra irányuló uniós szintű tárgyalásokat.

II. A TERVEZETT MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA

7.    A tárgyalások célja egy széles körű és kiegyensúlyozott megállapodás létrehozása Gibraltár tekintetében egyrészről az Unió és az Euratom, és másrészről az Egyesült Királyság között, tekintettel Gibraltár sajátos földrajzi helyzetére, figyelembe véve Gibraltár nemzetközi jog szerinti jogállását, valamint tekintettel Gibraltár sajátosságaira és Spanyolországgal fennálló különleges kapcsolatára.

8.    A tervezett megállapodásnak Gibraltár és a környező terület kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődését kell célul kitűznie, különös tekintettel a Spanyol Királyságon belüli Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar részét képező települések területére.

9.    A tervezett megállapodásnak biztosítania kell a jogok és kötelezettségek egyensúlyát, valamint az időtálló egyenlő versenyfeltételeket. Ennek az egyensúlynak biztosítania kell az Unió jogrendjének és döntéshozatalának autonómiáját, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, és összhangban kell állnia az Unió alapelveivel.

III. A TERVEZETT MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

ÁLTALÁNOS ELVEK

10.    Az Unió és az Egyesült Királyság közötti tervezett megállapodás nem sértheti a szuverenitás és a joghatóság kérdését. Nem érintheti a Spanyol Királyság jogi helyzetét Gibraltár szuverenitása és joghatósága tekintetében.

11.    Az Unió és az Egyesült Királyság közötti tervezett megállapodást a tagállamok területi integritásának teljes mértékű tiszteletben tartása mellett kell megtárgyalni, ahogyan azt az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdése előírja.

12.    A tervezett megállapodás nem akadályozhatja meg, hogy Spanyolország és az Egyesült Királyság igazgatási megállapodásokat kössön Gibraltár tekintetében az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben, amennyiben azok rendelkezései összeegyeztethetők a megállapodás rendelkezéseivel és az uniós joggal.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJA

13.    Az emberi jogok és alapvető szabadságok, a demokratikus elvek, a jogállamiság tiszteletben tartása és védelme – beleértve az Egyesült Királyságnak az emberi jogok európai egyezményének (EJEE) tiszteletben tartása melletti folyamatos elkötelezettségét is –, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem támogatása a tervezett kapcsolat alapvető elemét képezi. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek – az UNFCCC-folyamatban és különösen a Párizsi Megállapodásban foglaltaknak megfelelően – szintén a kapcsolat alapvető elemét kell képeznie. Hasonlóképpen alapvető elemet kell képeznie a tisztes munka ILO-programjának, ide értve a minőségi munkahelyek teremtését, a munkahelyi jogokat, a biztonságos munkakörülményeket, a szociális védelmet és a szociális párbeszédet, valamint a nemek közötti egyenlőség átfogó célkitűzését. A kapcsolatnak meg kell erősítenie a Felek elkötelezettségét a hatékony és szabályokon alapuló multilateralizmus előmozdítása iránt.    

14.    Az adatáramlás fontosságára tekintettel a tervezett megállapodásnak meg kell erősítenie a Felek azon kötelezettségvállalását, hogy biztosítják a személyes adatok magas szintű védelmét, és teljes mértékben, teljes dinamikus összehangolás alapján tiszteletben tartják a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokat – beleértve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletet, valamint a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/680 irányelvet –, továbbá e szabályoknak az Európai Adatvédelmi Testület és az Európai Unió Bírósága általi értelmezését és felügyeletét.

A SZEMÉLYEK MOZGÁSA

15.    A tervezett megállapodásnak arra kell irányulnia, hogy megszüntesse a Gibraltár és a schengeni térség között a személyek mozgása tekintetében jelenleg fennálló fizikai akadályokat. A megállapodás nem írhatja elő Gibraltárnak a schengeni vívmányok alkalmazását vagy a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez való társulását. Az Egyesült Királyság hatóságai Gibraltár tekintetében nem férhetnek hozzá az uniós jog alapján a schengeni vagy dublini vívmányokhoz társult tagállamok vagy országok számára fenntartott adatbázisokhoz.

16.    A tervezett megállapodásnak elő kell írnia, hogy a határellenőrzéseket a schengeni vívmányokkal teljes összhangban Spanyolországnak kell elvégeznie; az ilyen határellenőrzéseknek abból kell állniuk, hogy Spanyolország a gibraltári repülőtéren és kikötőben újonnan létrehozott határátkelőhelyeken be- és kilépéskor határforgalom-ellenőrzést, valamint a szomszédos vizeken határőrizetet végez.

17.    A tervezett megállapodásnak elő kell írnia, hogy a spanyol határőrök rendelkezzenek a határellenőrzések és határőrizet elvégzéséhez szükséges valamennyi hatáskörrel és kötelezettséggel, beleértve a beléptetés megtagadását, a nemzetközi védelem iránti kérelmek fogadását, a személyek letartóztatását és a tulajdon lefoglalását, valamint az informatikai rendszerek alkalmazását és használatát, az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban. Amennyiben nyomonkövetési intézkedésekre van szükség, a megállapodásnak köteleznie kell az Egyesült Királyság hatóságait Gibraltár tekintetében arra, hogy segítsék és megkönnyítsék az érintett személynek vagy tárgynak a spanyol hatóságok részére történő átadását.

18.    A megállapodásnak elő kell írnia, hogy a Gibraltáron töltött időt az engedélyezett tartózkodás kiszámítása céljából a schengeni térségben eltöltött időnek kell tekinteni.

19.    A Gibraltár és a schengeni térség közötti fizikai akadályok felszámolásához – beleértve a fizikai infrastruktúrát és a személyek kapcsolódó ellenőrzését is – feltételként átfogó biztosítékokra van szükség a schengeni térség biztonságának és integritásának védelme érdekében.

20.    E biztosítékoknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

[A gibraltári lakosokra vonatkozó különös szabályok]

a)A megállapodásnak elő kell írnia, hogy azok a személyek, akik jogszerűen tartózkodnak Gibraltáron, az uniós jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig vízummentesen léphetnek be a schengeni térségbe. Útlevelüket nem fogják lebélyegezni a schengeni térségbe való belépéskor és az onnan való kilépéskor, és mentesülnek az EES-rendeletből 7 és az ETIAS-rendeletből 8 fakadó követelmények alól.

b)A megállapodásnak elő kell írnia, hogy a Gibraltár területén jogszerűen tartózkodó személyek Gibraltár területére való belépése nem tagadható meg.

c)A megállapodásnak elő kell írnia, hogy a gibraltári tartózkodás jogának megszerzése és fenntartása a Gibraltárral való tényleges és rendszeres, megfelelő ideig tartó fizikai jelenlét és más objektív és ellenőrizhető kritériumok alapján, a gibraltári gazdaságba és ingatlanba történő befektetés vagy a gibraltári hatóságok részére előre meghatározott pénzügyi kifizetések kizárásával megvalósuló tényleges kapcsolat fennállásától függ; a megállapodásnak elő kell írnia, hogy a megállapodás aláírásakor Gibraltáron jogszerűen tartózkodóktól eltérő egyesült királyságbeli állampolgárokat harmadik országbeli állampolgároknak kell tekinteni a megállapodás aláírását követően Gibraltáron való tartózkodás kérelmezése és megszerzése céljából.

d)A megállapodás aláírásakor Gibraltáron jogszerűen tartózkodó egyesült királyságbeli állampolgároktól eltérő egyesült királyságbeli állampolgárokat a gibraltári beutazás és tartózkodás szempontjából ugyanúgy kell kezelni, mint bármely más harmadik országbeli állampolgárt.

[A nemzetközi védelmet kérelmező személyekre vonatkozó felelősség (Dublin és Eurodac)]

e)Olyan szabályok, amelyek előírják, hogy Spanyolország az Egyesült Királysággal együttműködve felel a Gibraltáron benyújtott menedékjog iránti kérelmeknek az alkalmazandó uniós joggal összhangban történő megvizsgálásáért. Amennyiben szükséges, Gibraltár tekintetében az Egyesült Királyság hatóságainak segítséget kell nyújtaniuk és meg kell könnyíteniük a spanyol hatóságok számára a feladataik ellátását, többek között a nemzetközi védelmet kérelmezők és az Eurodac-rendszer céljából a határt szabálytalanul átlépő személyek ujjnyomatvétele tekintetében. E rendszer következtében a nemzetközi védelmet kérelmezőknek egyrészt a tagállamok és a dublini társult országok, másrészt Gibraltár közötti mozgása nem eredményezheti a dublini rendelet szerinti felelősség megszűnését.

[Kiutasítás/irreguláris migráció]

f)Olyan szabályok, amelyek arra kötelezik Spanyolországot, hogy az Egyesült Királysággal együttműködve kiutasítsa a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat Gibraltár területéről, többek között a határon is, és hogy az alkalmazandó uniós joggal összhangban megtegyen minden szükséges intézkedést e kiutasítások végrehajtása érdekében. Amennyiben szükséges, az Egyesült Királyság hatóságainak Gibraltár tekintetében segíteniük kell a spanyol hatóságokat és meg kell könnyíteniük számukra feladataik ellátását.

g)Olyan szabályok, amelyek biztosítják, hogy a migránscsempészést a gibraltári jog bűncselekményként büntesse.

[A fuvarozók felelőssége]

h)Szabályok annak biztosítására, hogy a gibraltári kikötő és repülőtér határátkelőhelyein alkalmazzák a fuvarozók felelősségére vonatkozó uniós jogot [a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikke és a 2001/51/EK irányelv] azon harmadik országbeli állampolgárok harmadik országból tengeri vagy légi úton Gibraltárba történő szállítása tekintetében, akik nem rendelkeznek a schengeni térségbe való belépéshez szükséges úti okmányokkal, valamint e fuvarozók azon kötelezettségére vonatkozó szabályok, hogy az ilyen harmadik országbeli állampolgárokat vissza kell szállítaniuk az indulás szerinti országba; a megállapodásnak azt is meg kell határoznia, hogy a fuvarozók felelősségére vonatkozó fent említett szabályok uniós tagállamok általi alkalmazása céljából Gibraltár nem tekintendő harmadik ország területének.

[Előzetes utasinformáció]

i)Az előzetes utasinformációkról szóló irányelv Gibraltáron történő alkalmazását biztosító szabályok [a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikke és a 2004/82/EK irányelv]; Gibraltár tekintetében az Egyesült Királyságnak elő kell írnia, hogy a schengeni térségen kívülről eredő és a gibraltári repülőtérre érkező légi járatok esetében továbbítson előzetes utasinformációkat (API) a határforgalom-ellenőrzést végző spanyol hatóságoknak.

[Vízumok és tartózkodási engedélyek]

j)A tervezett megállapodásnak elő kell írnia, hogy az uniós jog alapján kizárólagosan Spanyolország legyen illetékes a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kibocsátására Gibraltár tekintetében.

k)Olyan szabályok, amelyek előírják, hogy Spanyolország kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a Gibraltárra érvényes hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vagy megújítására. Ilyen hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum csak akkor adható ki vagy újítható meg, ha a Gibraltár területén alkalmazandó jog szerinti, vonatkozó feltételek teljesülnek, amit az Egyesült Királyság hatóságai állapítanak meg Gibraltár tekintetében; Spanyolország a Schengeni Információs Rendszerben kiadott figyelmeztető jelzés alapján megtagadhatja a vízum kiadását vagy megújítását; a megállapodás értelmében a Gibraltárra érvényes hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum kiadása nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy a beléptetés megtagadása céljából a Schengeni Információs Rendszerből visszavonják a figyelmeztető jelzést.

l)Olyan szabályok, amelyek előírják, hogy az Egyesült Királyság hatóságainak Gibraltár tekintetében benyújtott kérelmét követően Spanyolország rendelkezik hatáskörrel a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási engedélyének kiadására vagy megújítására a Gibraltár területén alkalmazandó jog szerinti vonatkozó feltételeknek megfelelő személyek tekintetében, feltéve, hogy a 20. bekezdés c) pontján alapuló szabályok teljesülnek. Spanyolország a Schengeni Információs Rendszerben kiadott figyelmeztető jelzés alapján megtagadhatja a tartózkodási engedély kiadását; a megállapodás értelmében a Gibraltárra érvényes tartózkodási engedély kiadása vagy megújítása nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy a beléptetés megtagadása céljából a Schengeni Információs Rendszerből visszavonják a figyelmeztető jelzést. A megállapodásnak elő kell írnia, hogy a tartózkodási engedélyeken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy azok Gibraltárra érvényesek. Az Egyesült Királyság hatóságai bizonyos feltételek mellett engedélyt kaphatnak e tartózkodási engedélyek kibocsátására Gibraltár tekintetében.

m)Olyan szabályok, amelyek előírják, hogy a megállapodás hatálybalépésekor jogszerűen Gibraltáron tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok részére a Gibraltár által már kiadott tartózkodási engedélyeket és hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat a megállapodással összhangban kiadott tartózkodási engedélyekkel kell felváltani a megállapodás hatálybalépésétől számított két éven belül. A megállapodásnak elő kell írnia, hogy a meglévő tartózkodási engedélyekről értesíteni kell Spanyolországot, amely ellenőrzéseket végezhet a vonatkozó adatbázisokban, és kérheti a gibraltári illetékes hatóságokat, hogy közrendi vagy belső biztonsági okokból vonják vissza ezeket az engedélyeket.

[Biztonság]

n)Az Egyesült Királyság hatóságai közötti operatív információcserére vonatkozó szabályok Gibraltár és a tagállamok tekintetében, beleértve a bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó információkat, valamint a körözött és eltűnt személyekkel és tárgyakkal kapcsolatos információkat, kérésre és spontán módon egyaránt, amennyiben ez a gibraltári vagy tagállami súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása, a büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása, a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelőzése szempontjából releváns. Az Egyesült Királyság hatóságai Gibraltár tekintetében nem férhetnek hozzá az uniós jog alapján létrehozott adatbázisokhoz.

o)A Gibraltár tekintetében az Egyesült Királyság hatóságai, valamint az Europol és az Eurojust közötti együttműködésre vonatkozó szabályok, a harmadik országokkal folytatott együttműködésre vonatkozó, a releváns uniós jogszabályokban meghatározott előírásokkal összhangban, beleértve a személyes adatoknak az említett ügynökségek és az Egyesült Királyság illetékes hatóságai közötti cseréjére vonatkozó, Gibraltár tekintetében fennálló szabályokat is.

p)A határokon átnyúló operatív együttműködés lehetőségét előíró szabályok, mint például a határokon átnyúló megfigyelés lehetősége, a bűncselekménnyel gyanúsított személyek határon átnyúló üldözése, közös járőrszolgálatok szervezése és egyéb közös műveletek.

q)Olyan szabályok, amelyek Gibraltár tekintetében kötelezik az Egyesült Királyságot, hogy az utasnyilvántartási adatállományról szóló irányelvvel [(EU) 2016/681 irányelv] összhangban követelje meg, hogy a gibraltári repülőtérre érkező valamennyi járatra vonatkozóan a spanyol hatóságok rendelkezésére bocsássák az utasnyilvántartási adatokat. E célból a megállapodásnak elő kell írnia, hogy az utasnyilvántartási adatállományról szóló irányelv alkalmazásában Gibraltár nem minősül harmadik ország területének.

r)A Spanyolország és Gibraltár területe közötti szárazföldi határhoz közeli területeken fokozott rendőrségi ellenőrzéseket előíró szabályok, bűnüldözési és migrációs célokból egyaránt.

s)A tűzfegyverekre vonatkozó uniós szabályok Gibraltáron történő alkalmazását előíró szabályok [a tűzfegyverekről szóló (EU) 2021/555 irányelv]; a megállapodásnak elő kell írnia, hogy az Egyesült Királyság hatóságai Gibraltár tekintetében az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és lőszereik tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló ENSZ-jegyzőkönyv 10. cikkét végrehajtó kiviteli engedélyeket, valamint behozatali és tranzitintézkedéseket vezessenek be.

t)A robbanóanyag-prekurzorokra vonatkozó uniós szabályok Gibraltáron történő alkalmazását előíró szabályok [a tűzfegyverekről szóló (EU) 2019/1148 rendelet].

u)Olyan szabályok, amelyek biztosítják, hogy az uniós jog alapján büntetendő, tiltott kábítószer-kereskedelem bűncselekményként büntetendő legyen a gibraltári jog szerint is, valamint a kábítószerekre és pszichotrop anyagokra vonatkozó szabályok.

v)Olyan szabály, amely előírja az Egyesült Királyság számára Gibraltár tekintetében annak biztosítását, hogy azok a személyek, akiknek a schengeni térségbe való beléptetését – többek között a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszély miatt – máskülönben megtagadnák, ne hagyhassák el Gibraltár területét, és ne léphessenek be a schengeni térségbe; ennek érdekében a megállapodás előzetes bejelentési vagy előzetes engedélyezési rendszert hozna létre a gibraltári lakosok számára a schengeni térségbe való beutazás lehetővé tétele céljából.

[A büntetőügyekben folytatott hatékony igazságügyi együttműködés jogi kerete a kulcsfontosságú területeken]

w)A megállapodásnak biztosítania kell a kulcsfontosságú területeken a büntetőügyekben folytatott hatékony igazságügyi együttműködést lehetővé tevő jogi keretet, amely legalább a következőket foglalja magában:

-Az Európa Tanács kiadatásról szóló egyezményének és annak Gibraltárra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyveinek alkalmazását biztosító rendelkezések.

-Az Európa Tanács kölcsönös jogsegélyről szóló egyezményeinek és azok Gibraltárra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyveinek alkalmazását biztosító rendelkezések.

-Az Európa Tanács vagyoni eszközök befagyasztásáról és elkobzásáról szóló egyezményeinek alkalmazását biztosító rendelkezések.

21.    A tervezett megállapodás alapján a feleknek biztosítaniuk kell, hogy jogszabályaik lehetővé teszik az Unió és Gibraltár közötti határellenőrzés nélküli átlépést a határátkelőhelyeken.

22.    A tervezett megállapodásnak rendelkeznie kell olyan mechanizmusról, amelynek révén az uniós jog jövőbeli releváns fejleményei – szükség esetén – tükröződnek a megállapodás kiigazításaiban; a megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá egy olyan rendelkezést is, amely szerint a megállapodásnak a személyek mozgására vonatkozó részét az Unió felmondja abban az esetben, ha a kiigazításra nem kerül sor.

23.    A tervezett megállapodásnak elő kell írnia az uniós intézmények és a tagállamok által Gibraltár területén végzett, a schengeni értékeléssel kapcsolatos tevékenységek elfogadásának kötelezettségét.

24.    A bevezetett biztosítékok be nem tartása esetén a tervezett megállapodásnak lehetővé kell tennie az Unió számára, hogy egyoldalúan felfüggessze a személyek Unió és Gibraltár közötti mozgására vonatkozó valamennyi rendelkezést.

25.    A tervezett megállapodásnak rendelkeznie kell olyan mechanizmusról, amely értékeli a megállapodás e részének végrehajtását. A végrehajtás első négy évét követően, és az 57. pont sérelme nélkül, a megállapodásnak lehetőséget kell biztosítania mindkét fél számára annak eldöntésére, hogy továbbra is fenntartják vagy megszüntetik a megállapodást.

GAZDASÁG ÉS KERESKEDELEM

EGYENLŐ VERSENYFELTÉTELEK    

26.    Az Unió és Gibraltár földrajzi közelségére és gazdasági egymásrautaltságára tekintettel a tervezett megállapodásnak biztosítania kell a nyílt és tisztességes versenyt, amely szilárd kötelezettségvállalásokat foglal magában az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás érdekében. E kötelezettségvállalásoknak figyelembe kell venniük a tervezett megállapodás hatályát és mélységét, az általános kapcsolatot és a gazdasági összefüggést. A tervezett megállapodásnak az idők során magas szintű normákat kell fenntartania, az EU-n belül alkalmazott uniós normákat és nemzetközi normákat 9 viszonyítási alapként kell kezelnie, különösen az állami támogatások, a munkaügyi és szociális normák, a környezetvédelem és az éghajlat, az adóügyek, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint az e területeken alkalmazott egyéb szabályozási intézkedések és gyakorlatok terén. A tervezett megállapodásnak biztosítania kell, hogy Gibraltár kikötője tisztességesen versenyezzen más európai kikötőkkel, különösen Algeciras kikötőjével, többek között az üzemanyag-vételezési szolgáltatások tekintetében is.

27.    A 62. és 65. pont sérelme nélkül a megállapodásnak tartalmaznia kell a hatékony végrehajtást, érvényesítést és vitarendezést biztosító megfelelő mechanizmusokat, beleértve a megfelelő jogorvoslatokat is. A tervezett megállapodásnak olyan önálló intézkedéseket is elő kell irányoznia, amelyek segítségével gyorsan reagálni lehet a releváns területeken az egyenlő versenyfeltételek fennakadásaira, és referenciapontként az uniós szabványokat kell alapul venni.

28.    Az irányító szervet fel kell hatalmazni arra, hogy foglalkozzon a védelmi szintek alakulásával, és módosítsa az egyenlő versenyfeltételekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat annak érdekében, hogy további területeket foglaljon magában, vagy idővel szigorúbb normákat állapítson meg.

Állami támogatás

29.    Az állami támogatásokat illetően a tervezett megállapodásnak biztosítania kell az állami támogatásra vonatkozó szabályok Gibraltárra és Gibraltáron referenciapontként való alkalmazását az uniós szabályok alapján, és olyan mechanizmusokat kell előirányoznia, amelyek foglalkoznak az ilyen szabályok későbbi alakulásával a kereskedelem vagy a verseny torzulásának elkerülése érdekében. Az Uniónak és az Egyesült Királyságnak Gibraltár tekintetében szintén el kell köteleznie magát a hatékony végrehajtás mellett, többek között közigazgatási és bírósági eljárások, valamint a hatékony jogorvoslatok révén.Munkaügyi és szociális normák

30.    A munkaügyi és szociális normákat illetően a tervezett megállapodásnak biztosítania kell, hogy az Unió és Gibraltár tekintetében az Egyesült Királyság továbbra is magas szintű védelmet biztosítson az uniós normáknak megfelelően, legalább a következő területeken: a munka világára vonatkozó alapvető jogok; a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági normák; a méltányos munkafeltételek és foglalkoztatási normák; a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jog vállalati szinten; valamint a vállalkozások szerkezetátalakítása. Emellett biztosítania kell a hatékony belföldi végrehajtást is.

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

31.    A környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos normákat illetően a tervezett megállapodásnak biztosítania kell, hogy az Unió és Gibraltár tekintetében az Egyesült Királyság továbbra is magas szintű védelmet biztosítson az uniós normáknak megfelelően, legalább a következő területeken:

környezeti információkhoz való hozzáférés; a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása környezetvédelmi ügyekben; környezeti hatásvizsgálat és stratégiai környezeti vizsgálat; légköri kibocsátás és levegőminőség; természetmegőrzés és a biológiai sokféleség megőrzése; hulladékgazdálkodás, beleértve a gibraltári kikötőt is; zajkibocsátás; a vízi és tengeri környezet védelme és megőrzése, beleértve a gibraltári kikötőben található kikötői befogadólétesítményeket is; az emberi egészséget és az állatok egészségét vagy a környezetet érintő, vegyi anyagok előállításából, felhasználásából, felszabadításából és ártalmatlanításából származó kockázatok megelőzése, csökkentése és megszüntetése; valamint az éghajlatváltozás, különösen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és elnyelése, beleértve a hatékony szén-dioxid-árazási rendszereket is.

32.    A tervezett megállapodásnak biztosítania kell, hogy az Unió és az Egyesült Királyság Gibraltár tekintetében tiszteletben tartsa az elővigyázatosság és a megelőző intézkedések szükségességének elvét, azt, hogy a környezeti károkat elsődlegesen a forrásuknál kell elhárítani, és a környezetvédelmet be kell építeni a szakpolitikák kidolgozásába, valamint a szennyező általi fizetésre vonatkozó elvet. Emellett biztosítania kell a hatékony belföldi végrehajtást is.

Közvetlen adózás

33.    A közvetlen adózással kapcsolatban a tervezett megállapodásnak el kell ismernie a jó adóügyi kormányzás alapelveit, többek között az átláthatósággal és az információcserével kapcsolatos globális előírásokat, a méltányos adóztatás elvét, valamint az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás (BEPS) elleni küzdelemre irányuló OECD-előírásokat, továbbá az Uniónak és az Egyesült Királyságnak Gibraltár tekintetében el kell kötelezniük magukat ezen elvek érvényesítése mellett. A tervezett megállapodásnak biztosítania kell, hogy Gibraltár spontán módon és automatikusan alkalmazza az Unión belül alkalmazandó vonatkozó alapvető adózási normákat a kérésre történő információcserére vonatkozóan. Biztosítania kell továbbá, hogy Gibraltár alkalmazza az Unióban alkalmazandó normákat az adókikerülési gyakorlatok elleni küzdelem, valamint a hitelintézetek és befektetési vállalkozások országonkénti nyilvános adatszolgáltatása tekintetében. A tervezett megállapodásnak meg kell erősítenie az Unió és az Egyesült Királyság Gibraltár tekintetében tett kötelezettségvállalását a káros adóügyi intézkedések visszaszorítása iránt, figyelembe véve a G20-OECD BEPS cselekvési tervét, és biztosítania kell, hogy az Egyesült Királyság Gibraltár tekintetében elkötelezze magát a vállalkozások adózására vonatkozó magatartási kódex mellett.A kereskedelmet és a fenntartható fejlődést szolgáló egyéb eszközök

34.    A tervezett megállapodásnak a kereskedelem és a beruházások révén elő kell mozdítania a fenntartható fejlődést, figyelembe véve az EU legújabb megközelítését, ugyanakkor arányban kell állnia az Egyesült Királysággal Gibraltár tekintetében fennálló kapcsolatokkal.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

35.    A tervezett megállapodásnak tartalmaznia kell a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésére és leküzdésére irányuló nemzetközi erőfeszítések támogatására vonatkozó kötelezettségvállalásokat, és biztosítania kell, hogy az Egyesült Királyság Gibraltár tekintetében alkalmazza a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésére vonatkozó, az Unióban alkalmazandó normákat.

ÁRUK KERESKEDELME    

36.    A tervezett megállapodásnak arra kell irányulnia, hogy megszüntesse a Gibraltár és az Unió között az áruk szabad mozgása tekintetében fennálló valamennyi fizikai akadályt. A Gibraltár és az Unió közötti fizikai akadályok – többek között a fizikai infrastruktúra vagy az ellenőrző állomások, valamint az áruk kapcsolódó ellenőrzései – megszüntetéséhez feltételként átfogó intézkedésekre van szükség az Unió egységes piaca és vámuniója integritásának, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében.

37.    A tervezett megállapodásnak ezért arra kell irányulnia, hogy az 1994. évi GATT XXIV. cikkével összhangban vámuniót hozzon létre Gibraltár tekintetében az Unió és az Egyesült Királyság között, és rendelkezéseket kell tartalmaznia annak biztosítására, hogy az uniós jog vonatkozó rendelkezései – különösen az áruk területén – alkalmazandók legyenek Gibraltárra és Gibraltáron, beleértve a következőket:

-az Uniós Vámkódexben meghatározott vámjogszabályok, beleértve a tilalmakat és korlátozásokat, a biztonsági intézkedéseket és a készpénz fizikai mozgására vonatkozó ellenőrzéseket, az Unió szabadkereskedelmi megállapodásainak kivételével,

-az Unió közös külső vámtarifája, vámtarifái és kereskedelempolitikai intézkedései, beleértve a piacvédelmi eszközöket és a kereskedelmi statisztikákat,

-a jövedéki adóra és a hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó jogszabályok, többek között a szolgáltatásokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy Gibraltár az Unió héa- és jövedékiadó-területébe kerüljön,

-az uniós tagállamok közötti közigazgatási együttműködésről és kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló jogszabályok, beleértve az adó- és vámügyeket is, valamint az adó- és vámkövetelések behajtására vonatkozó jogszabályok,

-a behozatal és a kivitel szempontjából releváns engedélyezési rendszerek, valamint

-az egységes piacon – többek között a dohánytermékekre és a kapcsolódó termékekre – alkalmazandó termékkövetelmények és szabványok, valamint az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések.

38.    A rendelkezéseknek tartalmazniuk kell különösen a vám- és adóügyi együttműködésre és az információcserére vonatkozó rendelkezéseket a csalás, a csempészet – különösen a jövedéki adó vagy különadó hatálya alá tartozó termékek, mint például a dohánytermékek csempészetének –, valamint a kábítószer-kereskedelem, a tűzfegyverek és robbanóanyag-prekurzorok kereskedelmének megelőzése és leküzdése érdekében, ideértve a készpénzmozgást és a pénzmosást, valamint a terrorizmus finanszírozását is. A vámügyi együttműködésnek ki kell terjednie a vámellenőrzések koordinációjára, a közös műveletekkel kapcsolatos együttműködésre, valamint az Unióban hatályban lévő együttműködés különleges formáira is.

39.    Amennyiben a Gibraltáron alkalmazandó uniós jog bizonyos mérlegelési jogkört biztosít az uniós tagállamok számára, az Egyesült Királyságnak Gibraltár tekintetében igazodnia kell a Spanyolország által e mérlegelési jogkör gyakorlása során elfogadott intézkedésekhez, többek között az áruk adóztatásának szintje tekintetében. A tervezett megállapodásnak különösen olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják az árukra vonatkozó, a spanyol adórendszerhez igazított adórendszer Gibraltáron történő alkalmazását. Ez az összehangolás a kereskedelem eltérítésének és a csempészetnek a megelőzése érdekében minimalizálná a jövedéki adó vagy különadó hatálya alá tartozó termékek – különösen az alkohol, az üzemanyagok és a dohánytermékek – kiskereskedelmi árkülönbségét Spanyolországgal szemben.

40.    A tervezett megállapodásnak olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy az áruk nem léphetnek be Gibraltár területéről a vámunió területére anélkül, hogy a belépést előzetesen bejelentették volna, és a szükséges ellenőrzéseknek kell alávetni őket, amelyek a vámunió bármely más belépési pontján kötelezőek a Gibraltárra és Gibraltáron alkalmazandóvá tett uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján. A szükséges ellenőrzéseket Gibraltáron vagy a vámunió területére való belépés más pontjain is el lehet végezni, amennyiben a megfelelő infrastruktúra rendelkezésre áll. A tervezett megállapodásnak rendelkezéseket kell tartalmaznia annak biztosítására, hogy a gibraltári határátkelőhelyeken vagy vámhivataloknál minden vám-, egészségügyi és növényegészségügyi és egyéb ellenőrzést vagy legalább a spanyol hatóságok, vagy a gibraltári illetékes hatóságokkal közösen hajtsanak végre. Az ellenőrzésekhez a gibraltári kikötőben és repülőtéren határellenőrzési határállomásokat és vámhivatalokat kellene létrehozni, és különösen a TRACES rendszer használata lenne kötelező. A spanyol hatóságoknak ellenőrzési célokból folyamatos, valós idejű, teljes körű elektronikus hozzáféréssel kell rendelkezniük az illetékes gibraltári hatóságok vonatkozó vámügyi/közvetett adórendszereihez.

41.    A tervezett megállapodásnak olyan rendelkezéseket is tartalmaznia kell, amelyek lehetővé teszik a gibraltári illetékes hatóságok, különösen a piacfelügyeleti hatóságok minden olyan egyéb tevékenységének nyomon követését, amelyek a tervezett megállapodás által alkalmazandóvá tett uniós jogi rendelkezések végrehajtásával és alkalmazásával kapcsolatosak, ideértve azt a jogot is, hogy az Unió képviselői jelen legyenek Gibraltáron, és hozzáférjenek az illetékes gibraltári hatóságok releváns IT-rendszereihez.

42.    A tervezett megállapodásnak tartalmaznia kell azt a lehetőséget is, hogy az Unió egyoldalúan megfelelő intézkedéseket hozzon, ideértve a megszüntetett fizikai infrastruktúra visszaállítását és az árukra vonatkozó kapcsolódó ellenőrzéseket, valamint a tervezett megállapodás rendelkezéseinek elégtelen vagy hibás alkalmazása esetén az Egyesült Királyság hatóságai által Gibraltár tekintetében elkövetett hibák, hivatali visszásságok vagy visszaélések, az együttműködés hiánya, szabálytalanságok vagy csalás, illetve súlyos gazdasági, társadalmi vagy környezeti nehézségek vagy a kereskedelem eltérítése esetén biztosított kereskedelmi kedvezmények visszavonását.

43.    A tervezett megállapodásnak rendelkeznie kell olyan mechanizmusról, amelynek révén az uniós jog – például az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus – jövőbeli releváns fejleményei – szükség esetén – tükröződhetnek a megállapodás kiigazításában, és megfelelő intézkedéseket kell előírnia arra az esetre, ha a szükséges kiigazításra nem kerül sor.

44.    A tervezett megállapodásnak rendelkeznie kell továbbá a Gibraltáron beszedett vámoknak vagy Gibraltár tekintetében az Egyesült Királyság hatóságai nevében beszedett vámoknak az Unió költségvetéséhez való megfelelő hozzárendeléséről. A tervezett megállapodásnak rendelkezéseket kell tartalmaznia továbbá az Unió pénzügyi érdekeit vagy Gibraltár tekintetében az Egyesült Királyság pénzügyi érdekeit sértő csalás és bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelemre vonatkozóan.

KÖZLEKEDÉS

45.    A Spanyolország és az Egyesült Királyság közötti, a gibraltári repülőtérre vonatkozó előzetes megállapodásra is figyelemmel a tervezett megállapodásnak:

a) biztosítania kell, hogy Gibraltár és az Unió területének pontjai közötti légiközlekedési szolgáltatásokat kizárólag uniós légi fuvarozók nyújtsák; valamint

b) megfelelő rendelkezéseket kell tartalmaznia a gibraltári repülőtér biztonságos, védett és környezetkímélő működéséről, valamint a gibraltári repülőtér és az uniós repülőterek közötti tisztességes versenyről.

46.    A tervezett megállapodásnak lehetővé kell tennie a felek közötti közúti áru- és személyszállítást, feltéve, hogy e szállítási műveletek a szomszédos határövezetre korlátozódnak.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KONKRÉT TERÜLETEI

KÖRNYEZET

47.    A tervezett megállapodásnak meg kell határoznia az illetékes hatóságok közötti fokozott környezetvédelmi együttműködés szabályait, beleértve a tengeri környezettel kapcsolatos tudományos kutatás elősegítését is. A megállapodásnak az uniós előírásokkal egyenértékű környezetvédelmi szintet kell biztosítania. A megállapodás a Spanyolország és az Egyesült Királyság között Gibraltár tekintetében létrejött közigazgatási megállapodások révén valósítható meg, valamennyi releváns területen, beleértve a földterületek visszanyerését is.

MUNKAVÁLLALÓI JOGOK (beleértve a társadalombiztosítás területén folytatott együttműködést)    

48.    A tervezett megállapodásnak biztosítania kell, hogy a Spanyolországban jogszerűen tartózkodó uniós polgárok és a Gibraltáron jogszerűen tartózkodó egyesült királysági állampolgárok – a 20. pont c) albekezdésével és a 20. pont m) albekezdésével összhangban a tervezett megállapodás aláírását követően tartózkodási jogot szerzők kivételével – Gibraltáron, illetve Spanyolországban jogosultak legyenek munkavállalói tevékenységet kedeni és folytatni az Egyesült Királyság állampolgáraira Gibraltáron és az uniós polgárokra Spanyolországban alkalmazandó szabályokkal összhangban. E jog teljes körű érvényesítése érdekében biztosítani kell számukra az uniós jog által az utazó munkavállalók számára biztosított valamennyi kapcsolódó jogot, beleértve a Gibraltárba és Spanyolországba való beutazáshoz és az onnan való kilépéshez való jogot, a munkájuk során ott való tartózkodáshoz való jogot, a huzamos tartózkodáshoz való jog megszerzését és a biztosítékok igénybevételét abban az esetben, ha az Egyesült Királyság vagy Spanyolország korlátozni kívánja jogaikat Gibraltáron, illetve Spanyolországban.

49.    A tervezett megállapodásnak tiltania kell az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetést Gibraltáron és Spanyolországban a megállapodás kedvezményezettjei tekintetében, a vonatkozó uniós vívmányokban meghatározottak szerint, különösen az élet-, a foglalkoztatási és a munkakörülmények tekintetében.

50.    Megfelelő jogokat kell biztosítani a megállapodás kedvezményezettjeinek családtagjai számára is, a vonatkozó uniós szabályokban meghatározottak szerint, állampolgárságuktól függetlenül.

51.    Mivel a társadalombiztosítási jogok védelme elengedhetetlen a határokon átnyúló munkavégzés hatékony gyakorlásának biztosításához, a tervezett megállapodásban foglalt, a munkavállalók jogaira vonatkozó rendelkezéseket ki kell egészíteni a társadalombiztosítási rendszerek koordinálására vonatkozó rendelkezésekkel. A megállapodásnak biztosítania kell különösen azt, hogy a Gibraltáron dolgozó vagy korábban ott dolgozó kedvezményezettek magas szintű társadalombiztosítási védelemben részesüljenek, és tiszteletben kell tartania az egyenlő bánásmód alapelvét.

52.    A megállapodás munkavállaló kedvezményezettjei, akik a 4. szolgáltatási mód keretében nyújtott szolgáltatások nyújtásában vesznek részt, csak a szomszédos határövezetben helyben előállított és igénybe vett szolgáltatások tekintetében élvezik a 48–51. pontban említett, adott esetben releváns jogokat.

AZ EURATOMMAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

53.    A tervezett megállapodás kiterjedhet az Euratom-Szerződés és másodlagos jogszabályai által szabályozott vonatkozó kérdésekre, különösen – de nem kizárólag – az egészséggel és biztonsággal, a nukleáris közös piaccal és a nukleáris biztosítékokkal kapcsolatos rendelkezésekre.

FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

54.    Finanszírozási mechanizmust kell létrehozni a Gibraltár és a Campo de Gibraltar közötti kohézió előmozdítására, például a képzés és a foglalkoztatás területén. Mindkét félnek finanszírozást kell biztosítania ehhez a mechanizmushoz. A mechanizmusnak intézkedéseket kell tartalmaznia az Unió pénzügyi érdekeinek csalással és más jogellenes tevékenységekkel és szabálytalanságokkal szembeni védelmére.

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

STRUKTÚRA

55.    A tervezett megállapodásnak az együttműködés valamennyi területére kiterjedő átfogó irányítási keretbe, és adott esetben a tervezett megállapodást kiegészítő megállapodásokba kell ágyazódnia.

56.    A tervezett megállapodásnak lehetővé kell tennie annak időszakos felülvizsgálatát.

57.    A tervezett megállapodást határozatlan időre kell megkötni, és annak bármelyik Fél kérésére, a másik Fél három hónapos előzetes értesítésével felmondhatónak kell lennie.

IRÁNYÍTÁS

58.    A tervezett megállapodás megfelelő működésének biztosítása érdekében a megállapodásnak hatékony és eredményes intézkedéseket kell hoznia a megállapodás irányítására, felügyeletére, végrehajtására és felülvizsgálatára, valamint a viták rendezésére és a végrehajtásra, teljes mértékben tiszteletben tartva a Felek jogrendjének autonómiáját.

59.    A tervezett megállapodásnak rendelkeznie kell önálló intézkedések lehetőségéről, beleértve a megállapodás alkalmazásának felfüggesztését, valamint bármely kiegészítő megállapodás lehetőségét akár egészben, akár részben az alapvető elemek megsértése esetén.

60.    A tervezett megállapodásnak létre kell hoznia egy irányító testületet, amely felelős a tervezett megállapodás végrehajtásának és működésének irányításáért és felügyeletéért, elősegítve a vitarendezést. A testületnek döntéseket kell hoznia és ajánlásokat kell tennie a megállapodás alakulásáról. A tagállamoknak – köztük Spanyolországnak – részt kell venniük az irányító testületben az Uniót képviselő küldöttségben.

61.    Az irányító testületnek a felek megfelelő szintű képviselőiből kell állnia, a döntéseket közös megegyezéssel kell meghoznia, és a feladatai ellátásához szükséges gyakorisággal kell üléseznie. Szükség esetén szakosodott albizottságokat is felállíthat, amelyek feladatainak ellátásában segítik az irányító testületet.

62.    A Gibraltárra alkalmazandóvá tett uniós jogi rendelkezések tekintetében az Egyesült Királyság (Gibraltár), valamint a Gibraltár területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes és jogi személyek tekintetében az uniós intézmények, különösen az Európai Unió Bírósága, valamint az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek az uniós jog által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkeznek. Így különösen, az Európai Unió Bíróságának (EUB) kell rendelkeznie a Szerződésekben e tekintetben meghatározott joghatósággal.

63.    A tervezett megállapodásnak megfelelő rendelkezéseket kell tartalmaznia a független választottbírói testület általi vitarendezésre vonatkozóan, amelynek határozatai kötelezőek a felekre nézve, valamint a végrehajtás tekintetében, beleértve a gyors problémamegoldásra vonatkozó rendelkezéseket is.

64.    Ha egy vita az uniós jog értelmezésével kapcsolatos kérdést vet fel – amit a Felek bármelyike is jelezhet –, akkor a választottbírói testületnek a kérdést jogilag kötelező erejű döntéshozatal céljából az EUB elé kell terjesztenie, amely az uniós jogot illetően kizárólagos döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik. A választottbírói testületnek az EUB által hozott döntéssel összhangban kell döntenie a vitás kérdésben.

65.    Amennyiben az egyik fél észszerű időn belül nem teszi meg a jogvita kötelező rendezéséhez szükséges intézkedéseket, a másik fél jogosult pénzügyi ellentételezést kérni, vagy arányos és átmeneti intézkedéseket hozni, ideértve a tervezett megállapodás hatálya alá tartozó kötelezettségeinek felfüggesztését is.

66.    Abban az esetben, ha az egyik fél állítólag nem teljesíti a megállapodás szerinti kötelezettségeit, a másik fél jogosult olyan ideiglenes korrekciós intézkedésekre – többek között a megállapodás egy részének vagy egészének felfüggesztésére –, amelyek arányosak az állítólagos mulasztással, valamint annak gazdasági és társadalmi hatásával, és feltéve, hogy ez a fél vitarendezési eljárást kezdeményez az állítólagos jogsértéssel kapcsolatban.

KIVÉTELEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK

67.    A tervezett megállapodásnak megfelelő kivételekről kell rendelkeznie. Ezeknek a felek biztonsági érdekeivel kapcsolatos információk közzétételére is ki kell terjedniük.

HITELES NYELVEK

68.    A tervezett partnerségi megállapodásnak az Unió valamennyi hivatalos nyelvén egyaránt hitelesnek kell lennie, és tartalmaznia kell egy erre vonatkozó nyelvi záradékot.

(1)      HL L 29., 2020.1.31., 7. o.
(2)      A kilépésről rendelkező megállapodás 2. cikkében szereplő meghatározás szerint.
(3)

     A Tanács (EU) 2020/2252 határozata (2020. december 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 444., 2020.12.31., 2. o.).

(4)      A Tanács (EU) 2021/689 határozata (2021. április 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről (HL L 149., 2021.4.30., 2. o.).
(5)      „Az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépését követően az Unió és az Egyesült Királyság által kötendő megállapodások területi hatálya Gibraltárra nem fog kiterjedni. Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az Unió és az Egyesült Királyság külön megállapodásokkal rendelkezzen Gibraltár tekintetében. Az Unió hatásköreinek sérelme nélkül, valamint teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok területi integritását, amint azt az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdése garantálja, ezen külön megállapodások esetében kérni kell a Spanyol Királyság előzetes egyetértését.”
(6)      Lásd a 4. lábjegyzetet.
(7)

     Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.).

(8)         Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 326., 2018.9.19., 1. o.).
(9)      Beleértve az összes alapvető ILO-egyezményt.
Top