EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0174

Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról

COM/2020/174 final

Brüsszel, 2020.4.2.

COM(2020) 174 final

2020/0055(APP)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A COVID-19-járvány drámai hatással van az Európai Unió társadalmára és gazdaságára, szükségessé téve, hogy a tagállamok rendkívüli intézkedéseket hozzanak. A járvány súlyos népegészségügyi szükséghelyzetet jelent a polgárok, a társadalmak és a gazdaságok számára. A gazdasági tevékenységek zavara likviditási korlátokat okoz, és súlyosan romlik miatta a gazdasági szereplők (vállalkozások, különösen kkv-k) pénzügyi helyzete. A tagállamok emellett azzal szembesülnek, hogy egyre nagyobb az állami erőforrások iránti igény a népegészségügyi rendszerek finanszírozásához és a közszolgáltatások fenntartásához.

A Bizottság – hogy segítsen a tagállamoknak mindezen kihívások leküzdésében és a járvány hatásainak kezelésében – intézkedések széles körére tett javaslatot a COVID-19-reagálási beruházási kezdeményezés 1 keretében, beleértve az európai strukturális és beruházási alapok igénybevételét 2 . A javaslatok között szerepelt az európai uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU megerősítése a közös közbeszerzés koordinálása és a gyógyszerek, egyéni védőeszközök és orvostechnikai eszközök készleteinek megnövelése, valamint az EU-n kívül rekedt európai polgárok hazaszállítása érdekében 3 . További javaslat volt az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) megerősítése.  

A COVID-19-járványból eredő szükségletekre adott megfelelő válaszintézkedések biztosítása érdekében a Bizottság javasolja a 2016-ban a menekültválság csúcsán létrehozott Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz 2,7 milliárd EUR költségvetéssel történő működésbe léptetését, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a COVID-19-járvány kezelésében 4 . A válság gyors alakulására való tekintettel a Bizottság javasolja továbbá az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további, 300 millió EUR összegű költségvetéssel történő megerősítését, hogy elősegítse az alapvető erőforrások szélesebb körű felhalmozását és elosztásának koordinálását Európa-szerte 5 . 

Ehhez speciális eszközöket kell igénybe venni, mivel a többéves pénzügyi keret 3. fejezetében nincs rendelkezésre álló mozgástér vagy átcsoportosítási lehetőség. A speciális eszközök 2020. évi rendelkezésre állását a többéves pénzügyi keret 2020-ra vonatkozó technikai kiigazítása ismerteti 6 .A speciális eszközök többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben szereplő jelenlegi fogalommeghatározása és alkalmazási köre alapján kizárólag a Rugalmassági Eszköz és a rendkívüli tartalék használható fel erre a célra, mivel a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék igénybevétele a fiatalok foglalkoztatására, valamint a migrációra és a biztonságra korlátozódik. A Rugalmassági Eszköz és a rendkívüli tartalék keretében kombináltan rendelkezésre álló források nem elegendőek a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközhöz, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU jelentős megerősítéséhez szükséges finanszírozás fedezésére.

Tekintettel arra, hogy ez az év a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret utolsó éve, és az Európai Unió példa nélküli egészségügyi és gazdasági válsággal áll szemben, a Bizottság a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék (14. cikk) alkalmazási körére vonatkozó korlátozások megszüntetése érdekében javasolja a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet módosítását, hogy lehetővé váljon a külön előterjesztett 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben javasolt, a COVID-19-válaszintézkedésekre fordítandó 3,0 milliárd EUR teljes finanszírozása.

A Bizottság javasolja a „fiatalok foglalkoztatása” és a „migráció és biztonsági intézkedések” hivatkozások törlését az érintett cikkek szövegéből.

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 7 135. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet azon módosításai, amelyeket e megállapodás hatálybalépésének napján vagy azt követően fogadnak el, nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, amennyiben ezek a módosítások kihatnak az Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségeire. Az ebben a rendeletben előírt módosítások a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék felhasználása céljának módosítására korlátozódnak, és nem növelik a pénzügyi kötelezettségeket. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 135. cikkének (2) bekezdése ezért nem alkalmazandó erre a módosításra.

2.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

E javaslatnak nincsenek azonnali költségvetési vonzatai. A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék igénybevételére és az előirányzatok éves költségvetésbe való bevitelére a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben, valamint a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásban meghatározott eljárások alkalmazandók.

2020/0055 (APP)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 312. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére 8 ,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)A COVID-19-járvány és a kapcsolódó népegészségügyi válsághelyzet, amely rendkívüli intézkedéseket tesz szükségessé, nagy nyomás alá helyezte a többéves pénzügyi keret felső határain belül és kívül rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat.

(2)Annak érdekében, hogy az Unió a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz 9 keretében a COVID-19-járvány és a hozzá kapcsolódó népegészségügyi és gazdasági válság nyomán megfelelő válaszintézkedéseket tudjon finanszírozni, javasolt azon célok módosítása, amelyekre a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében rendelkezésre álló előirányzatok felhasználhatók, mivel azok a növekedésre és foglalkoztatásra, különösen a fiatalok foglalkoztatására, valamint a migrációra és a biztonsági intézkedésekre vonatkoznak.

(3)Javasolt a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék mihamarabb történő igénybevétele, hogy a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetben 10 javasoltaknak megfelelően lehetővé váljon a tartalék gyors felhasználása 2020-ban. Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet e módosításának legkésőbb az említett költségvetés-módosítási tervezet elfogadásának napján hatályba kell lépnie.

(4)A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 11 135. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet azon módosításai, amelyeket e megállapodás hatálybalépésének napján vagy azt követően fogadnak el, nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, amennyiben ezek a módosítások kihatnak az Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségeire. Az ebben a rendeletben előírt módosítások a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék felhasználása céljának módosítására korlátozódnak, és nem növelik a pénzügyi kötelezettségeket. Célszerű ezért egyértelművé tenni, hogy a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 135. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó erre a módosításra.

(5)Az 1311/2013/EU, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1.    A 3. cikk (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A költségvetésben szerepeltethetők a vonatkozó fejezeteknek a többéves pénzügyi keretben rögzített felső határát meghaladó kötelezettségvállalási előirányzatok, amennyiben a 2012/2002/EK tanácsi rendelettel (*), az 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (**), valamint a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodással (***) összhangban szükség van a sürgősségisegély-tartalék, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, a Rugalmassági Eszköz, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, a rendkívüli tartalék, az ifjúsági munkanélküliség kezelésére és a kutatás erősítésére vonatkozó specifikus rugalmasság, továbbá a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék forrásainak igénybevételére.

_____________________________

(*)A Tanács 2012/2002/EK rendelete (2002. november 11.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról ( HL L 311., 2002.11.14., 3. o. ).

(**)Az Európai Parlament és a Tanács 1309/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).

(***)Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2013. december 2-i intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).”

2.    A 14. cikk a következőképpen módosul:

a)    a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék”

b)    az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)    A többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalási előirányzatainak felső határai alatt rendelkezésre álló mozgástérből a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot kell képezni, és azt a 2016–2020-as időszakra vonatkozóan a többéves pénzügyi keretben megállapított felső határokat meghaladóan kell rendelkezésre bocsátani.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Beruházási Banknak és az eurócsoportnak: A COVID-19-járvány nyomán hozott koordinált gazdasági válaszintézkedések, COM(2020) 112 final, 2020.3.13.
(2)    Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU, az 1301/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19-járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő módosításáról [Koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés], COM(2020) 113 final, 2020.3.13.
(3)    1/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet, COM(2020) 145, 2020.3.27.
(4)    Javaslat: a Tanács rendelete a 2016. március 15-i (EU) 2016/369 tanácsi rendelet szerinti szükséghelyzeti támogatás működésbe léptetéséről, valamint a rendelet rendelkezéseinek a COVID-19-járvány tekintetében történő módosításáról, COM (2020) 175, 2020.4.2.
(5)    2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet, COM(2020) 170, 2020.4.2.
(6)    A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: 2020-ra vonatkozó technikai kiigazítás a speciális eszközök tekintetében (a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja). COM(2020) 173, 2020.4.2.
(7)    HL L 29., 2020.1.31., 7. o.
(8)    HL C ., , . o.
(9)    COM(2020) 175, 2020.4.2.
(10)    COM(2020) 170, 2020.4.2.
(11)    HL L 29., 2020.1.31., 7. o.
Top