EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0682

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról (II. salátairányelv)

COM/2018/682 final

Brüsszel, 2018.10.12.

COM(2018) 682 final

2018/0351(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban
az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások)
módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról

(II. salátairányelv)

(EGT-vonatkozású szöveg)


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Az EGT Vegyes Bizottság (javasolt tanácsi határozathoz csatolt) határozattervezete célja az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosítása annak érdekében, hogy belefoglalja a megállapodásba a 2014/51/EU irányelvet az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) hatásköre tekintetében 1 .

Az EGT Vegyes Bizottság csatolt határozattervezetében található kiigazítások esetében nem csupán a 2894/94/EK tanácsi rendelet értelmében vett technikai kiigazításról van szó. Az Unió álláspontját ennélfogva a Tanács alakítja ki.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

Az EGT Vegyes Bizottság csatolt határozattervezete már meglévő uniós politikát terjeszt ki az EGT-tag EFTA-államokra (Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre).

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

Az uniós vívmányoknak – azok EGT-megállapodásba történő belefoglalásával – az EGT-tag EFTA-államokra történő kiterjesztése az EGT-megállapodás azon céljaival és elveivel összhangban történik, hogy közös szabályokon és egyenlő versenyfeltételeken alapuló dinamikus és homogén Európai Gazdasági Térség jöjjön létre.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

Az EGT-megállapodásba belefoglalandó jogszabály az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50., 53., 62. és 114. cikkén alapul.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló 2894/94/EK tanácsi rendelet 2 1. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács a Bizottság javaslata alapján kialakítja az ilyen határozatokkal kapcsolatosan az Unió által képviselendő álláspontját.

Az EKSZ a Bizottság szolgálataival együttműködve benyújtja az EGT Vegyes Bizottság határozattervezetét a Tanácsnak az Unió álláspontjaként történő elfogadásra. Az EKSZ reményei szerint mihamarabb elő tudja terjeszteni ezt az álláspontot az EGT Vegyes Bizottságban.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

A javaslat megfelel az arányosság elvének a következők miatt:

E javaslat célját, nevezetesen a belső piac homogenitásának biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért e cél a hatások miatt uniós szinten jobban megvalósítható.

Az uniós vívmányok EGT-megállapodásba történő belefoglalásának eljárása az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendelettel összhangban zajlik, ami megerősíti a választott megközelítést.

Arányosság

Az arányosság elvének megfelelően ez a javaslat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

A jogi aktus típusának megválasztása

Az EGT-megállapodás 98. cikkének megfelelően a választott jogi aktus az EGT Vegyes Bizottság határozata. Az EGT Vegyes Bizottság biztosítja az EGT-megállapodás hatékony végrehajtását és érvényesülését. Ennek érdekében határozatokat kell hoznia az EGT-megállapodásban meghatározott esetekben.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Tárgytalan.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A fent említett jogi aktus EGT-megállapodásba való belefoglalásának nincsenek várható költségvetési vonzatai.

5.EGYÉB ELEMEK

Tárgytalan.

2018/0351 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban
az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások)

módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról


(II. salátairányelv)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 50., 53., 62. és 114. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre 3 és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 4 (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2)Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás IX. mellékletének módosításáról, amely a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

(3)A 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet 5 bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4)Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió által az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) javasolt módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság határozatának az e határozathoz csatolt tervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.)
(2)    HL L 305., 1994.11.30., 6. o.
(3)    HL L 305., 1994.11.30., 6. o.
(4)    HL L 1., 1994.1.3., 3. o.
(5)    Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.)
Top

Brüsszel, 2018.10.12.

COM(2018) 682 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat
A Tanács határozata

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról

(II. SALÁTAIRÁNYELV)


MELLÉKLET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

[...] HATÁROZATA

(XXX)

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)A 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet 1 bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.Az 1. pont (2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) az alábbiak szerint módosul:

i.a szöveg az alábbi franciabekezdéssel egészül ki:

„–32014 L 0051: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.).”;

ii.a szöveg az alábbi kiigazításokkal egészül ki:

„k)Az EIOPA-nak az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. és 19. cikke szerinti hatáskörére történő hivatkozásokat az e melléklet 31h. pontjában meghatározott esetekben és az e melléklet 31h. pontjával összhangban az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóságra való hivatkozásként kell értelmezni.

l)Az 52. cikk (3) bekezdésében, illetve a 77f. cikk (1) bekezdésében a szöveg a »Tanács«, illetve a »Tanácsnak« szót követően az »az EFTA Felügyeleti Hatóság, az EFTA-államok Állandó Bizottsága«, illetve az », az EFTA Felügyeleti Hatóságnak, az EFTA-államok Állandó Bizottságának« szövegrésszel egészül ki.

m)A 65a. cikkben a szöveg az »EIOPA-val«, illetve az »EIOPA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatósággal«, illetve a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

n)A 70. cikkben a »Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) központi bankjai«-ra, és a »KBER központi bankjaival«-ra való hivatkozások az irányelv szerinti jelentésükön felül úgy értelmezendők, hogy azok magukban foglalják az EFTA-államok nemzeti központi bankjait is.

o)A 138. cikk (4) bekezdésében az EFTA-államok tekintetében az »EIOPA« szó helyébe az »EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrész lép, és az »EIOPA által megállapított« szövegrész helyébe az »EFTA Felügyeleti Hatóság által az EIOPA által készített tervezetek alapján megállapított« szövegrész lép.

p)Az EFTA-tagállamokból származó információkat az EIOPA nem cserélheti ki a harmadik országgal vagy annak hatóságaival a 172. cikk (4) bekezdésének e) pontja vagy a 260. cikk (5) bekezdésének e) pontja alapján kötött együttműködési megállapodások részeként, az azokat nyilvánosságra hozó hatóságok kifejezett egyetértése nélkül, és adott esetben kizárólag azon célokra, amelyekre e hatóságok hozzájárulásukat adták.

q)A 308b. cikk (15) bekezdésében a » 2014. május 23-án« szövegrész helyébe a »…-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napján« szövegrész lép.”

2.A 29b. pont (2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv), a 31eb. pont (1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) és a 31i. pont (1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) az alábbi franciabekezdéssel egészül ki:

32014 L 0051: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.).”

3.A 31h. pont (1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következővel egészül ki:

„ , az alábbi módosítással:

32014 L 0051: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.).”

2. cikk

A 2014/51/EU irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat […]-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették*.

24. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

   az EGT Vegyes Bizottság részéről

   az elnök
   
   
   
   az EGT Vegyes Bizottság
   titkárai
   

(1)    HL L 153., 2014.5.22., 1. o.
(2) *    [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]
Top