EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0393

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM/2018/393 final - 2018/0217 (COD)

Brüsszel,2018.6.1.

COM(2018) 393 final

2018/0217(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

{SWD(2018) 301 final}
{SEC(2018) 305 final}


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (TPK) 1 szóló bizottsági javaslat meghatározza a közös agrárpolitika (KAP) költségvetési keretét és fő irányvonalait. Ennek alapján a Bizottság a KAP jogi keretét a 2021–2027-es időszakra vonatkozóan kijelölő rendeleteket, valamint az e politika alakulásával kapcsolatos lehetséges forgatókönyveket bemutató hatásvizsgálatot terjeszt elő. E javaslatok az alkalmazás kezdőnapját 2021. január 1-jében rögzítik, és a javaslatokat 27 tagállamból álló Unióra vonatkozóan terjesztik elő. Ez utóbbi összhangban áll azzal, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke alapján bejelentette az Európai Unióból és az Euratomból történő kilépésére irányuló szándékát, amely bejelentést az Európai Tanács 2017. március 29-én kapta meg.

A KAP legutóbbi reformja, amelyről 2013-ban született döntés, 2015-ben valósult meg. Azóta az a háttér, amelyben a reform kidolgozására sor került, jelentősen megváltozott. A változások különösen a következőket érintik:

Jelentős csökkenés következett be a mezőgazdasági árakban – az árcsökkenést makrogazdasági tényezők, geopolitikai feszültségek és egyéb kényszerítő erők okozták.

A kereskedelmi tárgyalásokat illetően érzékelhető hangsúlyeltolódás ment végbe: a többoldalú megállapodások helyett a kétoldalú megállapodások kerültek előtérbe, és az EU nyitott a globális piacok felé.

Az EU új nemzetközi kötelezettségeket vállalt – például az éghajlatváltozás mérséklése terén (a COP 21 révén) és a nemzetközi fejlesztés széles körű szempontjait illetően (az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai révén) –, továbbá törekedik arra, hogy megfelelőbb választ adjon egyéb geopolitikai fejleményekre, többek között a migrációra is.

Ezek a változások nyilvános vitát váltottak ki arról, hogy a 2013. évi reform kellően mélyreható-e ahhoz, hogy a KAP megfelelően tudja kezelni a mezőgazdasági szektor gazdasági állapotához, a környezetvédelemhez, az éghajlatváltozással összefüggő intézkedésekhez, az EU vidéki térségeinek erős gazdasági és társadalmi szövetéhez kapcsolódó, folyamatos kihívások széles körét – különösen a kereskedelem, a biogazdaság, a megújuló energia, a körkörös gazdaság és a digitális gazdaság területén végrehajtható fellépések kapcsán jelentkező lehetőségek vonatkozásában.

A KAP korszerűsítésre szorul ahhoz, hogy minimális adminisztratív teherrel, eredményesen tudjon szembenézni e kihívásokkal; nagyobb összhangot kell teremteni a KAP és más uniós szakpolitikák között annak érdekében, hogy a KAP a lehető legnagyobb mértékben tudjon hozzájárulni a tíz bizottsági prioritás és a fenntartható fejlődési célok megvalósulásához. Amint a Bizottság a többéves pénzügyi keretről szóló, közelmúltban kiadott közleményében hangsúlyozta, a korszerűsített közös agrárpolitikának elő kell segítenie a mezőgazdasági ágazat teljes mértékben fenntarthatóvá válását és dinamikus vidéki térségek kifejlődését, és ezzel egyidejűleg stabilan rendelkezésre álló, biztonságos és kiváló minőségű élelmiszereket kell biztosítania több mint 500 millió fogyasztó számára. Európának intelligens, reziliens, fenntartható és versenyképes mezőgazdasági ágazatra van szüksége annak érdekében, hogy biztosítani tudja polgárai számára a biztonságos, kiváló minőségű, megfizethető, tápláló és változatos élelmiszerek termelését, valamint lehetővé tegye erős társadalmi-gazdasági szerkezet kiépítését a vidéki térségekben. A korszerűsített közös agrárpolitikának ambiciózusabb környezetvédelmi és éghajlat-politikai törekvések felvállalásán, valamint a polgárok egészséggel, környezetvédelemmel és éghajlat-politikával kapcsolatos várakozásainak való megfelelésen keresztül növelnie kell uniós hozzáadott értékét.

A Bizottság a 2017. évi munkaprogramjában előirányzottaknak megfelelően széles körű egyeztetést folytatott a KAP egyszerűsítéséről és korszerűsítéséről annak érdekében, hogy a szakpolitika a lehető legnagyobb mértékben tudjon hozzájárulni a tíz bizottsági prioritás és a fenntartható fejlődési célok megvalósulásához. Az egyeztetés – a következő TPK-ban a KAP-ra jutó pénzügyi előirányzatok sérelme nélkül – a jövőre vonatkozó konkrét szakpolitikai prioritásokra összpontosított. A folyamatnak részét képezte egy nagyszabású konzultáció, valamint a KAP teljesítményére vonatkozó, rendelkezésre álló bizonyítékok, köztük a megfelelő REFIT-platformon kifejezett vélemények elemzése.

Az eredményeket a 2017. november 29-én elfogadott, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című közlemény ismerteti. A közlemény segítségével strukturált vita folytatható a KAP jövőjéről az EU intézményeiben és az érdekeltekkel. Ez a szakpolitikai dokumentum azokat a kihívásokat, célkitűzéseket és lehetséges irányvonalakat vázolta fel, amelyek egy, az idő próbáját kiállni képes KAP tekintetében felmerülhetnek; ahhoz, hogy a KAP időtálló legyen, egyszerűbbé és korszerűbbé kell válnia, és elő kell mozdítania a mezőgazdaság fenntarthatóbbá tételét.

A Bizottság a 2020 utáni időszak közös agrárpolitikájának főbb prioritásaiként ambiciózusabb környezetvédelmi és éghajlat-politikai törekvések felvállalását, a támogatások célirányosabbá tételét, valamint a kutatás, az innováció és a tanácsadás területei közötti eredményes összeköttetések megteremtését jelölte meg. A KAP teljesítményének javítása érdekében javaslat született egy új teljesítési modellről, amely a szakpolitikai hangsúlyt a megfelelőségről a teljesítményre helyezi át, és az EU és a tagállamok feladatai között új egyensúlyt teremt, a szubszidiaritás fokozottabb alkalmazásával. Az új modell célja az EU célkitűzéseinek hatékonyabb megvalósítása stratégiai tervezés, széles körű beavatkozások és közös teljesítménymutatók alapján, ami egyben a jövőbeli KAP-on belüli és az EU más céljaival való szakpolitikai összhang javításához is hozzájárul.

Összhang a szakpolitikai területen már meglévő rendelkezésekkel

Az EUMSZ 39. cikke fogalmazza meg a KAP céljait:

·a mezőgazdasági termelékenység növelése a műszaki fejlődés előmozdításával, valamint a mezőgazdasági termelés észszerű fejlesztésének és a termelési tényezők, így különösen a munkaerő lehető legjobb hasznosításának biztosításával;

·ily módon a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának biztosítása, különösen a mezőgazdaságban dolgozók egy főre jutó jövedelmének növelésével;

·a piacok stabilizálása;

·az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása;

·a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása.

E javaslat teljes összhangban áll a KAP-nak a Szerződésben megfogalmazott céljaival. Korszerűsíti és egyszerűsíti a Szerződés rendelkezéseinek végrehajtását.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

Az EU területének 84 %-án foglalkoznak mezőgazdasággal vagy erdészettel. E szektorok függnek a környezettől, ugyanakkor befolyásolják is azt. Ezért a javaslatban megfogalmazott konkrét KAP-célkitűzések között számos olyan van, amely környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépések elindítására irányul az EU kapcsolódó szakpolitikáival összhangban.

Köztudott, hogy a fogyasztási minták befolyásolják a közegészséget. A mezőgazdasági szakpolitikák az élelmiszerekkel és az élelmiszer-termelés módjával fennálló kapcsolatuk révén kapcsolódnak az egészségügyi szakpolitikákhoz. A javaslatok megerősítik az egészségügyi szakpolitikákkal fennálló kapcsolatokat, különösen az egészséges táplálkozást és az antimikrobiális szerek használatát illetően.

Az EU – mint jelentős áruimportőr és nagy értéket képviselő mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportőre – hatást gyakorol az Unión kívüli élelmiszerrendszerekre. A javaslat az EUMSZ 208. cikkével összhangban figyelembe veszi a szegénység felszámolására és a fenntartható fejlődés fejlődő országokban történő megvalósítására irányuló uniós fejlesztési együttműködési célkitűzéseket, különösen annak biztosítása által, hogy a mezőgazdasági termelőknek nyújtott uniós támogatások ne, vagy csak minimális mértékben gyakoroljanak hatást a kereskedelemre.

Végezetül – más szektorokhoz hasonlóan – a mezőgazdaság és a vidéki térségek eredményesebben tudják hasznosítani az új technológiákat és ismereteket, különösen a digitális technológiákat. A javaslatok kiemelt szerepet biztosítanak a tudáscsere szervezésének a szakpolitikai teljesítési modellben, és ezáltal megerősítik a kutatási szakpolitikával fennálló kapcsolatokat. A digitalizációra helyezett hangsúly az EU digitális menetrendjéhez való kapcsolódást is lehetővé teszi.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

Az EUMSZ 42. cikke és 43. cikkének (2) bekezdése a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletet illetően.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés a mezőgazdaságot az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe utalja, és rendelkezik a közös célokat szolgáló, közösen végrehajtandó közös agrárpolitika létrehozásáról. A KAP jelenlegi teljesítési rendszere a részletes uniós szintű követelményeken alapul és szoros felügyelet, bírságok és pénzügyi ellenőrzési intézkedések jellemzik. E szabályok gyakran a mezőgazdasági üzem szintjéig részletesen előíró jellegűek. Az Unió jelentősen eltérő mezőgazdasági és éghajlati körülményei között azonban sem a felülről szervezett, sem az egységesen alkalmazandó megközelítések nem alkalmasak arra, hogy a kívánt eredményeket elérjék és az uniós hozzáadott értéket megteremtsék.

E javaslat teljesítési modellje szerint az Unió az alapvető politikai paramétereket határozza meg (a KAP céljait, a beavatkozás általános típusait, az alapkövetelményeket), a tagállamok pedig nagyobb felelősséget viselnek és elszámoltathatóbbak a tekintetben, hogy hogyan valósítják meg a célkitűzéseket és a közösen meghatározott célokat.

A nagyobb fokú szubszidiaritás lehetővé teszi, hogy hatékonyabban lehessen figyelembe venni a helyi körülményeket és szükségleteket e célok megvalósítása során. A KAP-beavatkozások végrehajtásának módját a tagállamok fogják meghatározni úgy, hogy maximalizálják azok hozzájárulását az uniós célok eléréséhez. Amellett, hogy fenntartják a jelenlegi irányítási rendszereket, amelyeknek továbbra is biztosítaniuk kell valamennyi szakpolitikai cél hatékony nyomon követését és elérését, a tagállamoknak nagyobb beleszólásuk lesz a kedvezményezettekre vonatkozó megfelelőségi és kontroll-keretszabályozás tekintetében (ideértve az ellenőrzést és a szankciókat is).

Arányosság

A gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi kihívások, amelyekkel az EU mezőgazdasági ágazata és vidéki területei szembesülnek, érdemi választ igényelnek, amely megfelel e kihívások uniós dimenziójának. Ha a tagállamok – egy eredményorientáltabb modellben – nagyobb jogot kapnak a KAP-on belül rendelkezésre álló szakpolitikai eszközök kiválasztásához és sajátosságaikhoz igazításához a célok megvalósítása érdekében, akkor még kisebb a valószínűsége annak, hogy a KAP túllépi a fellépés arányos szintjét.

A jogi aktus típusának megválasztása

Mivel az eredeti aktusok mindegyike európai parlamenti és tanácsi rendelet, a módosításokat is európai parlamenti és tanácsi rendelettel kell elvégezni.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

A KAP az Európai Unió (EU) létrehozásában és fejlődésében gyökerezik. A hatvanas években hozták létre a Szerződésben rögzített céloknak megfelelően. Azóta számos reformon esett át a mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása, a vidékfejlesztés előmozdítása, az új kihívások kezelése és a társadalmi igényeknek való nagyobb mértékű megfelelés érdekében. Az utolsó jelentősebb reformra 2013-ban került sor. A 2013. évi reformban a KAP általános célkitűzéseit racionalizálták és három blokkba rendezték:

i.    Fenntartható élelmiszer-termelés

ii.    A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és éghajlat-politikai fellépés

iii.    Kiegyensúlyozott területfejlesztés

Az e célok megvalósítása terén elért haladás értékelése és a jövő kihívásainak azonosítása érdekében széles körű, strukturált konzultációra került sor valamennyi érdekelttel, ideértve a nem a mezőgazdaságban tevékenykedő szereplőket is. Ezenkívül a KAP-ról rendelkezésre álló jelentős mennyiségű információból (a források rövid összefoglalása az alábbi, 1. sz. keretes írásban található) további bizonyítékok kigyűjtésére került sor a KAP teljesítményére vonatkozóan, amelyek háttérként szolgáltak a KAP korábbi években elért eredményeinek és tapasztalt hiányosságainak értékeléséhez, különös tekintettel a legújabb reformra. Mindenekelőtt az alábbiak tartoznak ide:

·a KAP teljesítményét mérő közös monitoring- és értékelési keret segítségével összegyűjtött bizonyítékok 2 ;

·A jelenleg hatályos (a 2014–2020-as időszakra vonatkozó) többéves pénzügyi keretről készült értékelő tanulmányok, amelyek a jelenleg hatályos KAP céljait értékelik. Az első megállapítások közzétételére 2017/18-ban kerül sor 3 .

A célok elérésében megtett előrehaladásra vonatkozó eredményeket és a megfelelő pénzügyi kereteket a vidékfejlesztésről szóló éves végrehajtási jelentések tartalmazzák.

·A hatásvizsgálat szempontjából releváns további háttérdokumentumok, adatok, tények, számok megtalálhatók a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság honlapján 4 .

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Nyilvános konzultációra került sor, amelynek keretében több mint 322 000 hozzászólás érkezett. Ezenkívül strukturált párbeszéd folyt az érdekeltekkel, öt szakértői munkaértekezletet tartottak, és a Bizottság figyelembe vette a REFIT-platform véleményeit, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és nemzeti parlamentek hozzájárulásait is. A javaslat kidolgozása során a Bizottság figyelembe vette továbbá a mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport 5 és a Corkban megrendezett vidékfejlesztési konferencia (2016) ajánlásait is 6 .

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

Munkaértekezletek megrendezésére került sor 2017. március és 2018. február között annak érdekében, hogy szakértői véleményeket gyűjtsenek össze a KAP-pal összefüggő kérdésekről. E munkaértekezletek alkalmat adtak arra, hogy a szakértők és a Bizottság tisztségviselői véleményt cseréljenek, továbbá hogy előrelépést lehessen elérni a korszerűsítés és az egyszerűsítés során figyelembe veendő főbb következtetések/kérdések megfogalmazásában.

A munkaértekezleteken megvitatott öt témakör kiválasztása során a cél az volt, hogy a megbeszélések kiterjedjenek azokra a legfontosabb területekre, ahol korábban az ismeretek hiányosságára és a szakpolitikai megközelítésekkel kapcsolatos nézeteltérésekre derült fény. A munkaértekezleteket hasonló módszertan szerint tervezték, a következők alapján:

(1)a rendelkezésre álló legújabb bizonyítékok összegyűjtése szakértőktől, tudósoktól, gyakorló szakemberektől és nemzetközi intézményektől;

(2)a gyakorlati tapasztalatra helyezett hangsúly;

(3)az új technológiákban/módszerekben rejlő lehetőségek vizsgálata a tárgyalt konkrét terület jövőbeli szakpolitikáinak jobb tervezése érdekében.

A munkaértekezletek és a prezentációk összefoglalója itt érhető el:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en

1. munkaértekezlet: A környezet- és éghajlatvédelmi szükségletek kezelésének bevált gyakorlatai  (2017. március 23–24.)

A kétnapos munkaértekezleten nagyszámú, a környezetvédelmi és éghajlat-politikai kihívásokkal foglalkozó szakértő vett részt. A résztvevők megvizsgálták:

·a környezetvédelmi szükségletek felméréséhez rendelkezésre álló eszközöket;

·az intézkedések kihasználtságának javítására alkalmazható módszereket (hangsúlyozva a magatartásra vonatkozó megközelítések szerepét).

2. munkaértekezlet: Kockázatkezelés (2017. május 18–19.)

A kétnapos munkaértekezlet folytatta az azon eszközökről folyó vitához kapcsolódó bizonyítékok összegyűjtését, amelyek révén támogatás nyújtható a mezőgazdasági termelői közösség számára a termeléssel, az árakkal és a jövedelmekkel kapcsolatos kockázatok megfelelőbb kezeléséhez. A résztvevők megvizsgálták:

·az EU piaci védőhálója előtt álló kihívásokat és az Egyesült Államokban érvényben lévő kockázatkezelési rendszer közelmúltbeli változásait;

·a jövőbeli uniós piacok ügyét, az EU mezőgazdasági biztosítási és viszontbiztosítási ágazatát, a köz- és magánszféra közötti partnerség és egy terménybiztosítási rendszer létrehozásának lehetőségét;

·a kockázatkezelés magatartással összefüggő szempontjait.

3. munkaértekezlet: Élelmiszerek és kapcsolódó kérdések (2017. május 31.)

Az élelmiszerekről és a kapcsolódó kérdésekről tartott munkaértekezlet a KAP és az egészségügyi szakpolitika közötti harmonizációt, továbbá azt vizsgálta meg, mennyire tud segíteni a KAP a mezőgazdasági termelőknek a fogyasztási mintákban bekövetkezett változásokhoz való alkalmazkodásban. Különösen az antimikrobiális rezisztencia miatt van szükség fokozott figyelemre.

4. munkaértekezlet: Társadalmi-gazdasági kérdések (2017. június 9.)

A társadalmi-gazdasági kérdésekről tartott munkaértekezlet az EU agrár-élelmiszeripari ágazatában megvalósuló növekedés és munkahelyteremtés dinamikáját elemezte. Esettanulmányokra támaszkodva, elméleti és gyakorlati szempontból is megvizsgálta a globális mezőgazdaság és az EU élelmiszeripari értékláncai közötti kapcsolatokat.

5. munkaértekezlet: A KAP környezetvédelmi és éghajlat-politikai teljesítményének mérése (2018. február 26.)

A munkaértekezlet az EU szintjén meghatározható alapvető szakpolitikai célokat vizsgálta, továbbá azt, hogy ezeket a célokat hogyan lehet tagállami szinten megvalósítani, nyomon követni, ellenőrizni és értékelni.

Hatásvizsgálat

A jogalkotási javaslatokat alátámasztó hatásvizsgálat és a Szabályozói Ellenőrzési Testület által kiadott vélemények a következő honlapon elérhetők el:

A hatásvizsgálatok és a Szabályozói Ellenőrzési Testület hatásvizsgálatok kapcsán kiadott véleményeinek listája

A Szabályozói Ellenőrzési Testület először kedvezőtlen véleményt adott ki. Míg egyfelől a Testület értékelte a KAP korszerűsítésére és egyszerűsítésére irányuló törekvést és a szakpolitikai célkitűzések közötti kompromisszumokat szemléletesen megvilágító különböző forgatókönyvek mélyreható elemzését, másfelől úgy ítélte meg, hogy a jelentésben megfelelőbben ki kell fejteni a javasolt új teljesítési modell szükségességének indokait, valamint a modell megvalósíthatóságát és működését. A Bizottság kiegészítette a hatásvizsgálatot a kért elemekkel, ideértve egy, az új teljesítési modellre vonatkozó javaslatokról szóló külön mellékletet is. Ennek alapján a Szabályozói Ellenőrzési Testület kedvező véleményt bocsátott ki, azonban fenntartásokat fogalmazott meg. Noha elismerte, hogy a jelentés több tekintetben megfelelőbb lett a korábbinál, a Testület további pontosításokat kért az azonosított kockázatok mérséklésére szolgáló konkrét biztosítékok tekintetében. A hatásvizsgálat (bizottsági szolgálati munkadokumentum) 1. melléklete ismerteti a Testület követelményeinek teljesítése céljából végrehajtott kiigazításokat.

A hatásvizsgálati jelentés különböző szakpolitikai lehetőségeket mutat be és vizsgál meg. A hatásvizsgálat nem vezetett előnyben részesített lehetőség kijelöléséhez. Ehelyett a különböző lehetőségek a javaslat elemeinek különböző kombinációit vizsgálták abból a célból, hogy kiderüljön, milyen optimális elegy szűrhető le belőlük.

A lehetőségek alapvetően az alábbi, egymásnak ellentmondó megközelítéseket vizsgálták az azonosított célkitűzések teljesítésével összefüggésben:

1.a környezetvédelmi és éghajlat-politikai törekvések különböző szintjei, a teljesítés kötelező és önkéntes rendszereinek lehetséges hatásaira összpontosítva;

2.a mezőgazdasági jövedelem támogatásának különféle módjai és különösen annak a mezőgazdasági termelők közötti eloszlása, a kis- és közepes méretű mezőgazdasági üzemekre gyakorolt lehetséges hatásokra összpontosítva.

3.szélesebb körű társadalmi-gazdasági beavatkozások, különösen a vidékfejlesztési politika keretében, valamint átfogó megközelítések a korszerűsítés tekintetében.

Az első opció az önkéntes ökorendszereknek a környezetvédelmi és éghajlat-politikai törekvések erősítésére való alkalmasságát vizsgálja. Ezenkívül megvizsgálja a kockázatkezelés eszközeinek lehetséges szerepét olyan helyzetben, amikor a mezőgazdasági termelők jövedelmének támogatásához alacsonyabb összegű közvetlen kifizetések állnak rendelkezésre. Az opción belül felvázolt két részlehetőség a tagállamok közvetlen kifizetésekre vonatkozó eltérő törekvéseit és megközelítéseit tükrözi az új teljesítési modell összefüggésében.

Egy másik lehetőség szerint a közvetlen kifizetések célirányosabbá, a feltételesség végrehajtására irányuló törekvések pedig ambiciózusabbá válnak annak érdekben, hogy javuljon a KAP közös gazdasági és környezetvédelmi teljesítménye, továbbá hogy kezelni lehessen az éghajlati kihívásokat. Részopciók is kidolgozásra kerültek a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzésekre vonatkozó tagállami törekvések közötti lehetséges különbségek érzékeltetése céljából.

Az utolsó opció erőteljes hangsúlyt fektet a környezet megóvására és a foglalkoztatásra; ezen opció szerint a fókusz a vidéki munkalehetőségek megőrzésének zálogát jelentő kis- és közepes méretű mezőgazdasági üzemekre helyeződik át. A tagállamok az éghajlat-politikai fellépéseknek és a természeti erőforrások fenntartható kezelésének a további előmozdítása érdekében kötelesek az I. pillér keretében teljesítendő kifizetések 30 %-át négy, a mezőgazdasági termelők által önkéntes alapon alkalmazható rendszer céljaira biztosított kiegészítő kifizetésekre fordítani; e rendszerek nevezetesen a következők: az ökológiai gazdálkodásra, az állandó gyepterületekre, a hátrányos természeti adottságú területekre és a lineáris tájképi elemekre vonatkozó támogatási rendszerek.

A hatásvizsgálat rámutat, hogy, amikor egy ennyire sok különböző célkitűzést megvalósító szakpolitika alapvető paraméterei jelentős mértékben megváltoznak, az óhatatlanul nehéz kompromisszumokkal jár.

Az alapvető paraméterek közül az egyik legfontosabb a KAP keretében nyújtott támogatás szintje. A Bizottság által a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2018. májusi közleményben javasolt 5 %-os csökkentés a hatásvizsgálatban figyelembe vett tartományon belül van.

Ami a mezőgazdasági üzemek jövedelmét illeti, a támogatás szintje és elosztása egyaránt fontos. A megfelelő szintű támogatásnak – és ezáltal a mezőgazdasági üzemek megfelelő szintű jövedelmének – garantálása lényeges elem marad a jövőben is, hogy biztosítható legyen az élelmezésbiztonság, a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzések megvalósítására való törekvés és a vidéki területek életképessége. A kis- és közepes méretű mezőgazdasági üzemeknek és a hátrányos természeti adottságú területeknek nyújtott támogatás célirányosabbá tétele segíthet több mezőgazdasági munkahely és mezőgazdasági tevékenység megőrzésében az egész területen, és ezáltal hozzájárulhat a vidéki térségek társadalmi-gazdasági szerkezetének megerősítéséhez. A támogatások felső határának megállapítása és a támogatási szintek egymáshoz való közelítése révén javítható a közvetlen kifizetések elosztása. Egyértelmű, hogy az a megoldás, amely a közvetlen kifizetések jelentős hányadának alacsony termelékenységű mezőgazdasági üzemek és régiók javára történő újraelosztására irányul, rövid távon az EU versenyképességének csökkenéséhez vezet, ugyanakkor a környezet hatékonyabb védelmét is eredményezi. Az azonban már kevésbé egyértelmű, hogy miként kellene összeállítani azt a megfelelő intézkedéskombinációt, amely alkalmas lenne a jövedelemre gyakorolt kedvezőtlen hatások mérséklésére, és ezzel egyidejűleg eredményesebben kezelné a mezőgazdaságot is érintő kihívásokat, például a környezetvédelmi, éghajlat-politikai vagy társadalmi elvárásokat. Ehhez ösztönzést kell biztosítani olyan kiigazítások végrehajtásához, amelyek javítják az ágazat társadalmi, gazdasági és környezeti teljesítményét.

Az érintettekkel folytatott konzultáció és az elemzések azt bizonyítják, hogy mindez megvalósítható, ha a nagyobb környezetvédelmi és éghajlat-politikai ambíciókat megjelenítő szükséges kísérő intézkedések hozzájárulnak a tudást, az innovációt és a legújabb releváns technológiát magukban foglaló bevált gyakorlatok bevezetéséhez (a gazdálkodás hagyományos és egyéb formáiban egyaránt).

Az elemzés feltételezései és választásai alapján úgy tűnik, lehetséges kompromisszumos megoldásokat találni a KAP gazdasági, környezeti és társadalmi céljainak megvalósításában és áhított korszerűsítésében és egyszerűsítésében. Összegezve: az újraelosztás kezelhető hatásokat eredményezhet a jövedelmek tekintetében, és segítséget nyújthat a kívánt ambiciózusabb környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépések és egyéb KAP-szinergiák megvalósításához. Ehhez azonban az kell, hogy az ágazat és a szakpolitika megragadja az innováció és a technológiák által kínált lehetőségeket, amelyek segítségével már jelenleg is lehetséges a korszerűsítés és az egyszerűsítés.

Más feltételezések és választások bizonyára változtatnának a részletes eredményeken, de nem az alapul szolgáló üzeneten, nevezetesen azon, hogy a jövőbeli KAP megteremtésére vonatkozóan előnyben részesített megoldásnak ötvöznie kell a különféle opciók legeredményesebb elemeit, de el kell kerülnie az opciók gyengeségeit oly módon, hogy bevezeti az uniós szintű egyenlő feltételek megteremtéséhez szükséges garanciákat. Ez magában foglalja a jövedelemtámogatás szintjére és elosztására (például a felső határ megállapítására és/vagy a fokozatos csökkentésre), a környezetvédelmi és az éghajlat-politikai törekvésekre, a feltételességre, a korszerűsítésre való ösztönzésre és a megfelelő mértékű szubszidiaritásra/egyszerűsítésre vonatkozó egyértelmű kritériumok szükségességét.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

A jelenlegi szakpolitika végrehajtásának összetettsége nagyrészt az EU szintjén rögzített részletes szabályoknak való megfelelés hangsúlyozásához kapcsolódik. A javasolt új teljesítési modell megszünteti az uniós szintű támogathatósági kritériumokat, amivel lehetővé teszi, hogy a tagállamok maguk határozzák meg a sajátos körülményeiknek leginkább megfelelő támogathatósági feltételeket. Ez várhatóan jelentős egyszerűsítéshez vezet.

Történeti távlatban nézve a KAP egymást követő reformok során fejlődött különféle eszközök együttesévé. Időnként az eszközök koordinációja nehéznek bizonyult. A jelenlegi javaslat a KAP különféle támogatási elemeit egyetlen egységes keretbe foglalja, amely csökkenteni fogja a KAP megvalósításának adminisztratív terheit.

Alapjogok

A javaslat tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja a többek között az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket. 

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló bizottsági javaslat (COM(2018) 322 final) értelmében az uniós költségvetésből továbbra is jelentős rész szolgál a mezőgazdaság, e stratégiai jelentőségű közös politika finanszírozására. A javaslat szerint ezért a KAP-nak fő tevékenységeire kell összpontosítania, és ennek érdekében a többéves pénzügyi keret folyó árakon 286,2 milliárd EUR-t irányoz elő az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és 78,7 milliárd EUR-t az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) számára.

E mezőgazdasági alapok forrásait további, a Horizont Európa program keretében rendelkezésre bocsátandó összegek egészítik ki, ugyanis e program javasolt költségvetése magában foglal egy, az élelmiszerek, a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a biogazdaság terén megvalósuló kutatás és innováció támogatására szánt, 10 milliárd EUR-s előirányzatot. Új mezőgazdasági tartalék jön létre az EMGA keretében a mezőgazdasági ágazatnak nyújtott további támogatások finanszírozására. A tartalék adott évben fel nem használt összegét átviszik a következő évre.

Ami a közvetlen kifizetések tagállamok közötti megoszlását illeti, javasolt, hogy minden olyan tagállam esetében, ahol a közvetlen kifizetések mértéke nem éri el az uniós átlag 90 %-át, folytatódjon a 2014–2020-as időszakban elkezdett folyamat, és 50 %-kal csökkenjen a jelenlegi kifizetési szint és az uniós átlag 90 %-a közötti különbség. Ennek a közvetlen kifizetések szintjei tekintetében megvalósítandó külső konvergenciának a finanszírozásához valamennyi tagállam hozzá fog járulni. Ennek alapján történik a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletben a közvetlen kifizetések tekintetében meghatározott tagállami juttatások kiszámítása.

A vidékfejlesztést illetően a Bizottság javasolja a finanszírozás kiegyensúlyozottabbá tételét az uniós és a tagállami költségvetések viszonylatában. Az európai strukturális és beruházási alapok tekintetében javasolt intézkedéssel összhangban emelkednének a tagállami társfinanszírozási arányok, aminek köszönhetően az európai vidéki térségek számára biztosított köztámogatás terén a helyzet nagyrészt változatlan maradna. Az EMVA-támogatások elosztása a szakpolitikai célkitűzésekhez kötődő objektív kritériumok alapján, a jelenlegi elosztás figyelembevételével történik. Indokolt, hogy a kevésbé fejlett régiók – a jelenlegi helyzethez hasonlóan – a jövőben is magasabb arányú társfinanszírozásban részesüljenek; e magasabb arányok bizonyos egyéb intézkedések – például a LEADER vagy az igazgatási kötelezettségvállalások kapcsán teljesített kifizetések – esetében is alkalmazandók lesznek.

A tagállamok bizonyos rugalmasságot élveznek majd a keretösszegek közötti átcsoportosítások tekintetében. A közvetlen kifizetések maximum 15 %-a átcsoportosítható lesz az EMVA-kerethez és fordítva. A közvetlen kifizetéseknek a fent említettnél nagyobb hányada is átcsoportosítható az EMVA keretéhez a környezeti és éghajlat-politikai célkitűzések megvalósítására irányuló intervenciók és a fiatal mezőgazdasági termelők mezőgazdasági tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatások esetében.

A KAP-ra vonatkozó javaslat pénzügyi hatását részletesen a javaslatot kísérő pénzügyi kimutatás ismerteti.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A teljesítményközpontúbb szakpolitika irányába történő elmozduláshoz stabil teljesítménykeretet kell létrehozni, amely közös mutatókon alapul, és amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy értékelje és nyomon kövesse a szakpolitika teljesítményét. A jelenlegi közös monitoring- és értékelési keret, valamint a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés jelenlegi monitoringrendszere lenne az alapja a szakpolitikai teljesítmény nyomon követésének és értékelésének, azonban ezeket is egyszerűsíteni kell és tovább kell fejleszteni (többek között a két pillér közötti összhang vonatkozásában). További befektetés szükséges a megfelelő mutatók kidolgozásához és a megfelelő adatáramlás biztosításához.

Az új teljesítmény-, monitoring- és értékelési keret a jövőbeli KAP valamennyi eszközét tartalmazza: a KAP-stratégiai tervet, továbbá a KAP azon elemeit, amelyekre a KAP-stratégiai terv nem terjed ki (a közös piacszervezési rendszer bizonyos részeit, egyedi rendszereket). A teljesítmény mérése a szakpolitika konkrét célkitűzéseihez kapcsolódóan történik, közös mutatók alkalmazásával.

Az új modell a következő elvekre épül:

·A kontextusmutatók relevánsak maradnak, mivel a gazdaságban, a környezetben és a társadalomban lejátszódó általános folyamatok releváns aspektusait tükrözik és valószínűleg befolyásolják a teljesítményt.

·Korlátozottabb számú, de célzottabb mutatókat kell kiválasztani; elsősorban olyanokat, amelyek – a kiindulási alaphoz viszonyítva és egyértelmű definíciók alkalmazásával – a lehető legjobban tükrözik, hogy a támogatott beavatkozás hozzájárul-e a célok megvalósításához.

·Az általános szakpolitikai teljesítmény értékelése többéves időközönként, hatásmutatószámok alapján történik. A szakpolitikai teljesítmény évenkénti utánkövetése az eredménymutatók teljes jegyzékére épül.

·A kimeneti mutatók évente kapcsolják össze a ráfordításokat a szakpolitika megvalósításának teljesítményével. Az utóbbi évenkénti eljárás, amely a nagyrészt már rendelkezésre álló kimeneti mutatók jegyzékére épít.

·A vonatkozó teljesítménymutatók megbízhatóságát erősíthetik a statisztikai és az adminisztratív adatok közötti szinergiák, azonban egy minőség-ellenőrzési rendszerre is szükség van.

A javaslat alapvetően a feladatoknak és a lehetőségeknek egy közös, egyértelműen meghatározott és érvényesített keretbe történő átcsoportosítását irányozza elő annak érdekében, hogy egyszerre egynél több kiemelt célkitűzés – nevezetesen az egyszerűsítés, (a megfelelőség helyett) az eredményorientáltság és a szakpolitikai hatékonyság és eredményesség célja – is megvalósítható legyen.

Az éves teljesítmény-felülvizsgálat a folyamatos nyomon követés és irányítás kulcseleme a szakpolitika végrehajtását illetően. Az éves teljesítmény-felülvizsgálat akkor lesz hasznos, ha elegendő kimeneti mutató és eredménymutató szerepel az Éves teljesítményjelentés elnevezésű, a KAP-stratégia terv megvalósításáról készített éves jelentésben. A tagállamok évente jelentést készítenek a megvalósult kimenetekről és kiadásokról, továbbá a teljes időszakra kitűzött, eredménymutató-értékekben kifejezett céloktól való távolságról.

Értékelésekre kerül majd sor a 2016. április13-i intézményközi megállapodás 7 (22) és (23) bekezdésének megfelelően, amelyekben a három intézmény megerősítette, hogy a jövőbeni fellépésekre vonatkozó lehetőségeket elemző hatásvizsgálatok alapját a meglévő jogszabályok és szakpolitika értékelésének kell képeznie. Az értékelések a program gyakorlati hatásait egyfelől a programhoz kapcsolódó mutatók és célok alapján mérik fel, másfelől egy részletes elemzésre támaszkodva, amely azt vizsgálja, hogy a program milyen mértékben tekinthető relevánsnak, eredményesnek, hatékonynak, valamint hogy kielégítő uniós hozzáadott értéket képvisel-e, és összhangban van-e az egyéb uniós szakpolitikákkal. Az értékelések tanulságokat is megfogalmaznak annak érdekében, hogy azonosítsák az esetleges hiányosságokat/problémákat, illetve a fellépések továbbfejlesztésének vagy az eredmények javításának lehetőségeit, valamint hogy hozzájáruljanak azok kiaknázásának/hatásának maximalizálásához.

Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetén)

Nem releváns.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A javaslat három rendeletre vonatkozik:

·Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet)

·Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: a KAP-ra vonatkozó horizontális rendelet)

·Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról (a továbbiakban: a módosító rendelet)

Ezek a rendeletek együttesen kiigazítják a KAP-ot, méghozzá oly módon, hogy célkitűzéseit összhangba hozzák a Juncker-prioritásokkal és a fenntartható fejlesztési célokkal, és ezzel egyidejűleg egyszerűsítik a szakpolitika végrehajtását. A KAP az uniós szintű támogathatósági feltételek eltörlésének köszönhetően jobban illeszkedik majd a helyi körülményekhez. A támogathatósági feltételek többségét a tagállamok határozhatják meg nemzeti szinten, annak érdekében, hogy azok jobban megfeleljenek egyedi körülményeiknek. Ugyanakkor az ellenőrzéshez kapcsolódó adminisztratív terhet csökkenti az uniós szintű támogathatósági feltételek és a végső kedvezményezettek közötti közvetlen kapcsolat korlátozása.

A KAP általános célkitűzései a mezőgazdasági üzemek gazdasági életképességére, rezilienciájára és jövedelmére, a jobb környezeti és éghajlat-politikai teljesítményre, valamint a vidéki térségek társadalmi-gazdasági szerkezetének megerősítésére összpontosulnak abból a célból, hogy további előrelépéseket lehessen elérni a gazdálkodás, az élelmiszer-termelés és a vidéki térségek fenntartható fejlődése terén. Ezenkívül a KAP átfogó célkitűzései közé tartozik az ismeretek gyarapításának, az innovációnak és a digitalizációnak a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben történő előmozdítása is.

Az új KAP a következő konkrét célkitűzések teljesítését szolgálja:

a)a mezőgazdasági üzemek fennmaradását biztosító jövedelemnek és az üzemek rezilienciájának támogatása EU-szerte az élelmezésbiztonság fokozása céljából;

b)a piacorientáltság fokozása és a versenyképesség növelése, többek között oly módon, hogy nagyobb hangsúlyt kap a kutatás, a technológia és a digitalizáció;

c)a mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az értékláncban;

d)hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz, valamint a fenntartható energia hasznosításának terjesztéséhez;

e)a fenntartható fejlődés és a természeti erőforrásokkal – például a vízzel, a talajjal és a levegővel – való hatékony gazdálkodás támogatása;

f)hozzájárulás a biológiai sokféleség védelméhez, az ökoszisztéma-szolgáltatások gyarapítása, valamint az élőhelyek és a tájak megőrzése;

g)a mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők számára, valamint a vállalkozásfejlesztés vidéki térségekben történő előmozdítása;

h)a foglalkoztatás, a növekedés, a társadalmi befogadás és a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben, ideértve a biogazdaságot és a fenntartható erdőgazdálkodást is;

i)az uniós mezőgazdaság által az élelmiszerekkel és az egészséggel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válasz javítása, többek között a biztonságos, tápláló élelmiszerek fenntartható termelése és az állatjólét terén.

E célkitűzések teljesítése érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell a KAP keretében nyújtott támogatások egyszerűbbé és eredményesebbé tételéről. Ehhez a rendeletben említett beavatkozástípusok alapján a saját körülményeiknek megfelelő beavatkozásokat fognak kidolgozni. A tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a környezet- és éghajlat-specifikus célokra, a generációs megújulásra és a szakpolitika végrehajtásának korszerűsítésére, törekedve a tudás, a tanácsadás és az új (digitális) technológiák hatékonyabb felhasználására.

A tagállamok a KAP-stratégiai tervben mutatják be a konkrét uniós célkitűzések teljesítéséhez javasolt beavatkozásokat. A jogszabályok szabályokat állapítanak meg a KAP-stratégiai terv tartalmáról, a Bizottságnak pedig ellenőriznie kell majd a terveket és jóvá kell hagynia azokat. A KAP-stratégiai terv egyesíteni fogja a KAP-hoz tartozó, az EMGA (ideértve a piacok közös szervezéséről szóló rendelet értelmében eddig létrehozott ágazati programokat) és az EMVA keretében finanszírozott támogatási eszközök zömét. Így tagállamonként egyetlen egységes beavatkozási stratégia készül. A KAP-stratégiai tervben a tagállamok a közösen meghatározott eredménymutatók felhasználásával megállapítják a programozási időszakban elérni kívánt célokat.

A KAP-stratégiai tervek kidolgozását követően a tagállamok a közös mutatók rendszerére támaszkodva évente jelentést készítenek a végrehajtásban elért előrehaladásról. A tagállamok és a Bizottság nyomon követik az előrehaladást és értékelik a beavatkozások eredményességét.

A következő rész a három rendelet egyedi tartalmáról nyújt információkat.

A KAP-stratégiai tervről szóló rendelet

Az I. cím a rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket és fogalommeghatározásokat foglal magában.

A II. cím a KAP általános és konkrét célkitűzéseit ismerteti, amelyeket a tagállamok által a KAP-stratégiai tervükben kidolgozott beavatkozások útján kell teljesíteni. A III. cím a KAP-stratégiai tervekre alkalmazandó közös követelményeket és több beavatkozáshoz is kapcsolódó elemeket vezet be. A közös követelmények olyan általános elvek és alapvető jogok betartását érintik, mint például a versenytorzulás elkerülése, a belső piac tiszteletben tartása és a megkülönböztetésmentesség; ezenkívül kiterjednek a Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban: WTO) belső támogatásra vonatkozó szabályainak betartására is. Magukban foglalnak továbbá bizonyos, a KAP-ra vonatkozó tervekben meghatározandó konkrét elemekkel kapcsolatos követelményeket is, például a tekintetben, hogy mi minősül mezőgazdasági területnek, mezőgazdasági tevékenységnek, ki tekintendő valódi mezőgazdasági termelőnek, illetve fiatal mezőgazdasági termelőnek. E szakasz bemutatja a feltételesség alapján teljesítendő kötelezettségeket (vagyis azon kötelezettségeket, amelyeket a területalapú kifizetések minden kedvezményezettjének teljesítenie kell a helyes mezőgazdasági gyakorlatokkal kapcsolatban), továbbá az uniós jogból fakadó kötelezettségeket és a jól működő mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások szükségességét.

Végezetül e cím ismerteti azokat a beavatkozástípusokat, amelyeket a tagállamok a KAP-stratégiai tervük megvalósításához alkalmazhatnak. A beavatkozástípusok a beavatkozásoknak a tagállamok által a KAP-stratégiai tervükben felhasználható, tágan meghatározott kategóriái.

A IV. cím pénzügyi rendelkezéseket tartalmaz. Magában foglal többek között a pénzügyi előirányzatok tagállamonkénti és alapok szerinti elosztására vonatkozó előírásokat, és meghatározza az előirányzatoknak az alapok közötti átcsoportosítására alkalmazható rugalmasságot. Megállapítja az EMVA-ra vonatkozó hozzájárulási arányokat a tagállamokban felmerülő közkiadások tekintetében, és egyes konkrét célokat illetően rögzíti a pénzügyi előirányzatok minimumát vagy maximumát.

Az V. cím a KAP-ra vonatkozó stratégia tervre alkalmazandó szabályokat ismerteti. Felsorolja, mely elemeket kell a tagállamoknak figyelembe venniük a KAP-stratégiai terv összeállítása során, továbbá ismerteti a terv minimális tartalmát, ideértve a célokat és a pénzügyi tervezést. Ez a cím ismerteti továbbá a KAP-stratégiai terv Bizottság általi jóváhagyásának szabályait, továbbá azt, hogy hogyan lehet módosítani a tervet.

A VI. cím a koordináció és az irányítás szükséges elemeit mutatja be. Felelősségi köröket rendel a tagállamok hatóságaihoz a KAP-stratégiai tervhez kapcsolódó speciális feladatok kapcsán. Monitoringbizottságot hoz létre, amelyben valamennyi érdekelt részt vesz. Hálózatokat is kialakít, amelyek célja a KAP-stratégiai tervek sikeres megvalósításának előmozdítása. Ezek a hálózatok nemzeti és uniós szinten egyaránt kialakításra kerülnek. Végül pedig ez a cím európai innovációs partnerséget hoz létre a tudás- és innovációcsere előmozdítására.

A VII. cím a teljesítmény-, monitoring- és értékelési keret bevezetéséről rendelkezik, és szabályokat állapít meg a tekintetben, hogy a tagállamoknak mit és mikor kell jelenteniük a KAP-stratégiai tervük megvalósításának előrehaladásával kapcsolatban, és hogyan kell az előrehaladást nyomon követni és értékelni. Ez a cím tartalmazza többek között a jó környezeti és éghajlati teljesítményért járó teljesítménybónuszra vonatkozó szabályokat.

Végül pedig a VIII. és a IX. cím a versenyszabályokra vonatkozik, amelyek többek között az állami támogatási szabályok alkalmazásáról rendelkeznek, továbbá tartalmazza a záró rendelkezéseket, amelyek megállapítják, hogy mely rendeletek vesztik hatályukat, és hogy e rendeletet mikortól kell alkalmazni.

A KAP-ra vonatkozó horizontális rendelet

A javaslat értelmében célszerű fenntartani a KAP jelenlegi kétpilléres szerkezetét: az I. pillérbe tartozó, általánosan alkalmazandó éves intézkedéseket a II. pillér többéves programozási megközelítésmódjának keretében olyan intézkedések egészítik ki, amelyek a tagállami és regionális sajátosságokat tükrözik. Ugyanakkor a 2020 utáni KAP új kialakítása nagyobb mértékű szubszidiaritás irányába mutat annak érdekében, hogy a tagállamok jobban hozzá tudják igazítani a két pillér szerinti végrehajtási intézkedéseket realitásaikhoz és a mezőgazdasági termelők konkrét körülményeihez. A nagyobb szubszidiaritás a KAP irányításához kapcsolódó feladatok új egyensúlyának megteremtését jelenti, továbbá azon törekvést tükrözi, hogy új kapcsolat jöjjön létre az Európai Unió, a tagállamok és a mezőgazdasági termelők között.

Mindezek alapján a KAP-ra vonatkozó jelenlegi horizontális rendelet az új teljesítési modellnek megfelelően kiigazításra kerül, hogy ezáltal nagyobb rugalmasságot biztosítson a tagállamoknak a szakpolitika végrehajtásában (összhangban helyi igényeikkel), kevesebb bürokráciát jelentsen a kedvezményezetteknek, és kifejezésre juttassa a teljesítményalapú szakpolitika irányába végbemenő hangsúlyeltolódást.

A megfelelőségtől a teljesítmény felé való uniós szintű elmozduláshoz a szakpolitika által elérni kívánt célok egyértelmű azonosítása szükséges: ezeket a célokat is uniós szinten kell meghatározni. Az erőteljesebben a teljesítményre épülő szakpolitikai mechanizmus megvalósítása érdekében a mögöttes ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó bizonyosságot a teljesítményre és az EU alapkövetelményeinek betartására vonatkozó – például az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerrel vagy az irányító testületekkel (kifizető ügynökségek, koordináló szervek, illetékes hatóságok és tanúsító szervek) kapcsolatos – bizonyosság váltja fel. A KAP-ra jellemző erős és megbízható irányítási struktúrák fennmaradnak.

A pénzügyi rendelkezések mellett a KAP-ra vonatkozó horizontális rendelet továbbra is tartalmaz az ellenőrzés és a szankcionálás általános elveire, a feltételesség ellenőrzésére és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerre vonatkozó rendelkezéseket. Ezzel összefüggésben a rendelet szabályokat állapít meg a finanszírozásra, az igazgatási és az ellenőrző rendszerekre, a záróelszámolási folyamatokra (éves pénzügyi záróelszámolás és éves teljesítményalapú záróelszámolás) és a megfelelőségi eljárásra vonatkozóan.

Ez a rendelet különféle egyszerűsítő elemeket tartalmaz. Először is az éves teljesítményalapú záróelszámolás az egyes kedvezményezettek megfelelőségéről a szakpolitika által a tagállamokban elért eredmények felé történő hangsúlyeltolódást tükrözi.

A rendelet ezenkívül előírja a kifizető ügynökségek számának csökkentését, valamint a koordináló szerv és a tanúsító szerv szerepének erősítését, összhangban az új teljesítési modellel. Ezáltal átláthatóbbá válik a rendszer, és kisebb teherrel jár majd a tagállami közigazgatási szervek és a Bizottság számára. A költségvetési rendelettel összhangban bevezetésre kerül az egységes ellenőrzési megközelítés koncepciója, így a bizottsági auditok száma csökkenthető.

A módosító rendelet

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről szóló közlemény a KAP kiemelt elemeként erősíti meg a piacorientáltságot, ugyanakkor hangsúlyozza a környezeti fenntarthatósághoz és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kihívásokat is. Ezenkívül a mezőgazdaságot az élelmiszerekről és az állampolgárok ezekkel kapcsolatos aggályairól folytatott viták középpontjába helyezi és emlékeztet arra, hogy „a szakpolitika legfontosabb szerepe, hogy segítse a mezőgazdasági termelőket az étkezési szokásokban bekövetkező fejlemények előrejelzésében és abban, hogy termelésüket hozzá tudják igazítani a piac jelzéseihez és a fogyasztók igényeihez”. Mivel uniós szinten megállapításra kerültek olyan részletes szabályok, amelyek megakadályozhatják a szükséges kiigazításokat, a reform lehetőséget nyújt a szükséges változtatások elvégzéséhez. A KAP-nak foglalkoznia kell továbbá az állampolgároknak a fenntartható mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban megfogalmazott aggályaival.

Ezért a javaslat az 1308/2013/EU rendelet struktúrájának és főbb vonásainak megőrzését és ezzel egyidejűleg – a hatálybalépése, azaz 2014 óta bekövetkezett gazdasági, környezeti és társadalmi fejlemények figyelembevételével – korlátozott számú rendelkezés módosítását irányozza elő.

Először is a javaslat értelmében törlésre kerülnek az 1308/2013/EU rendeletben az ágazati beavatkozások tekintetében megállapított rendelkezések, mivel a jövőbeli KAP e beavatkozásai [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] hatálya alá fognak tartozni és a tagállami stratégiai tervek részét fogják képezni annak érdekében, hogy biztosítható legyen a KAP beavatkozásainak nagyobb összhangja.

Másodszor, bár a borászati szakpolitika 2008-as és a 2013-as reformja összességében elérte célját, azaz egy gazdaságilag dinamikus borágazat jött létre, új gazdasági, környezeti és éghajlati kihívások jelentek meg. Ezért a rendelet a meglévő szabályok számos konkrét módosítását irányozza elő annak érdekében, hogy kezelni lehessen ezeket a kihívásokat.

Harmadszor, az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről szóló közlemény szorgalmazza a földrajzi árujelzők vonzóbbá tételét a mezőgazdasági termelők és fogyasztók számára, és indítványozza egy könnyebben kezelhető rendszer kialakítását. Javasolt tehát a földrajzi árujelzőkre vonatkozó, négy különböző alap-jogiaktus részét képező jelenlegi szabályok módosítása, aminek célja a földrajzi árujelzők rendszerének egyszerűsítése, a földrajzi árujelzők gyorsabb nyilvántartásba vétele és a termékleírások módosításainak hatékonyabb jóváhagyása. E változtatások a földrajzi árujelzők olyan, egyszerűsített rendszerének létrehozására irányulnak, amelyet a fogyasztók könnyebben megértenek, amely könnyebben népszerűsíthető és amelynek igazgatása kevesebb adminisztratív költséggel jár.

Ami a borok földrajzi árujelzőire vonatkozó szabályokat illeti, a kérelmek uniós szintű vizsgálatának a nyilvánvaló hibák kiszűrésére korlátozása, a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályoknak a termékleírásban rögzített egyéb követelményektől való elkülönítése és a tagállamok uniós szintű hatást nem gyakorló módosítások elfogadására történő felhatalmazása egyszerűsítené a jóváhagyást, lerövidítené a határidőket és észszerűsítené a forrásokkal való gazdálkodást – a szubszidiaritás és az arányosság kettős elvének megfelelően. Ugyanebben a szellemben javasolt bizonyos speciális eljárások – például a felszólalási eljárások – egyszerűsítése, ami szintén hozzá fog járulni a jóváhagyási folyamat hatékonyabbá válásához.

A borok esetében, az oltalom alatt álló eredetmegjelölés fogalommeghatározásának pontosítása lehetővé teszi, hogy a termelői csoportok új fajtákat alkalmazzanak, amire az éghajlatváltozás miatt is szükség van; továbbá elősegíti a kérelmek megfelelő megindokolását – összhangban a szőlészet és borászat realitásaival. Javasolt a földrajzi árujelzők fokozott védelme a földrajzi árujelzők internetes értékesítésen keresztül, illetve tranzitárukon elkövetett hamisítása ellen.

A borok földrajzi árujelzőire vonatkozó javasolt egyszerűsítést egyéb mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre is alkalmazni kell annak érdekében, hogy észszerű szintű összhangot lehessen biztosítani a rendszerek között, és hogy a fenti előnyöket ebben a szektorban is élvezhessék a földrajzi árujelzővel ellátott termékek termelői. Az ízesített borok földrajzi árujelzőinek rendszere, amely a 3350 földrajzi árujelzőből 5-re terjed ki, nem lehet működőképes, ezért egy másik rendszerbe szükséges integrálni – a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek rendszere megfelelő e célra, mivel az már az egyéb alkoholtartalmú italokra is vonatkozik.

A rendelet előirányoz továbbá olyan rendelkezéseket, amelyek pusztán arra szolgálnak, hogy az EU és a tagállamok által a WTO közelmúltbeli miniszteri határozataival összefüggésben, nevezetesen az exporttámogatásokkal és általánosságban az exportversenyre vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségek beépüljenek a belső jogszabályokba.

Végül pedig javasolt, hogy számos, már nem aktuális rendelkezést töröljenek, többek között a cukorágazatra vonatkozó, a 2016/2017. gazdasági év végén lejárt termelésszabályozási és követelményrendszert.

2018/0217 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel a Számvevőszék véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 8 ,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére 9 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 2017. november 29-i bizottsági közlemény azt a következtetést vonja le, hogy a közös agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) továbbra is fokozottan törekednie kell arra, hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások fellendítése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a kutatásoknak és az innovációnak a laboratóriumokból a mezőgazdasági gyakorlatokba és a piacokra történő átültetése révén választ találjon a jövőbeli kihívásokra és lehetőségekre. A KAP-nak foglalkoznia kell továbbá az állampolgároknak a fenntartható mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban megfogalmazott aggályaival.

(2)[A vonatkozó tanácsi és európai parlamenti állásfoglalások helye]

(3)A KAP megfelelésen alapuló teljesítési modelljét ki kell igazítani, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak az eredmények és a teljesítmény. Ennek megfelelően az Uniónak kell meghatároznia az alapvető politikai paramétereket, a beavatkozástípusokat és az alapvető uniós követelményeket, a tagállamoknak pedig nagyobb felelősséget kell viselniük és felelősségre vonhatóknak kell lenniük a célkitűzések teljesüléséért. Következésképpen a helyi körülmények és szükségletek fokozott figyelembevétele érdekében nagyobb teret kell kapnia a szubszidiaritásnak. Az új teljesítési modell értelmében ezért a tagállamok az alapvető uniós követelményeknek megfelelően maguk szabják személyre a KAP-beavatkozásokat, hogy ily módon maximalizálják azok hozzájárulását az uniós KAP-célokhoz, valamint létrehozzák és kialakítsák a kedvezményezettekre vonatkozó megfelelőségi és kontroll-keretszabályozást.

(4)A KAP különböző beavatkozásokat és intézkedéseket foglal magában, amelyek közül számos az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet 10 [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. cikkében említett, KAP-stratégiai tervek hatálya alá tartozik. Mások még a hagyományos megfelelési logikát követik. A KAP célkitűzéseinek teljesítéséhez való hozzájárulás érdekében biztosítani kell valamennyi beavatkozás és intézkedés finanszírozását. Mivel ezeknek az intézkedéseknek vannak közös elemeik, a finanszírozásukkal ugyanazon rendelkezések keretében kell foglalkozni. Ugyanakkor amennyiben szükséges, e rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük az eltérő elbánást. Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11 két európai mezőgazdasági alapot szabályoz: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot (a továbbiakban: EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (a továbbiakban: EMVA) (a továbbiakban: az alapok). A szóban forgó alapokat fenn kell tartani ebben a rendeletben. A reform hatókörére tekintettel helyénvaló az 1306/2013/EU rendeletet hatályon kívül helyezni.

(5)Az e rendeletben meghatározott beavatkozásokra és intézkedésekre az (EU, Euratom) …/… európai parlamenti és tanácsi rendelet [új költségvetési rendelet] 12 és különösen annak a tagállamokkal folytatott megosztott irányításról, az akkreditált szervek működéséről, valamint a költségvetési elvekről szóló rendelkezései alkalmazandók.

(6)A vis maiorra vonatkozó rendelkezés alkalmazását érintő tagállami gyakorlatok összehangolása érdekében ebben a rendeletben meg kell határozni az adott esetben a KAP-szabályok alól vis maior és rendkívüli körülmények fennállásának esetén adható mentességeket, és meg kell állapítani a vis maior és a rendkívüli körülmények azon lehetséges eseteinek nem kimerítő jegyzékét, amelyeket az illetékes nemzeti hatóságoknak el kell ismerniük. Az illetékes nemzeti hatóságoknak eseti alapon, megfelelő bizonyítékok alapján kell meghozniuk a vis maiorra vagy a rendkívüli körülményekre vonatkozó döntéseket.

(7)A KAP kiadásainak, többek között az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe szerinti, a KAP-stratégiai tervvel kapcsolatos kiadásoknak a finanszírozása – vagy közvetlenül az alapok igénybevételével vagy a tagállamokkal folytatott megosztott irányítás keretében – az Unió általános költségvetéséből (uniós költségvetés) történik. Meg kell határozni az alapok felhasználásával finanszírozható kiadástípusokat.

(8)Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban a „Szerződés”) 39. cikkében meghatározott KAP-célkitűzéseknek a megvalósítása, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 59. cikkében meghatározott megosztott irányítás elvének való megfelelés érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell a szükséges irányítási rendszerek meglétéről. Ezért rendelkezni kell az illetékes hatóság, a kifizető ügynökség, a koordináló szerv és a tanúsító szerv kijelöléséről.

(9)Rendelkezni kell a kifizető ügynökségek és koordináló szervek tagállamok általi akkreditációjáról, a vezetői nyilatkozatok és éves teljesítményjelentések megszerzésére szolgáló eljárások megállapításáról, az irányítási és kontrollrendszerek és a jelentéstételi rendszerek tanúsításáról, továbbá az éves elszámolások független szervek általi tanúsításáról. Ezenkívül a tagállami szintű ellenőrzési rendszer átláthatóságának biztosítása érdekében, különös tekintettel az engedélyezési, az érvényesítési és a kifizetési eljárásokra, a Bizottság és a minden egyes kifizető ügynökséget akkreditálni köteles tagállamok adminisztratív és auditterheinek csökkentése céljából korlátozni kell az ilyen feladatok ellátására felhatalmazott hatóságok és szervek számát az egyes tagállamok alkotmányos előírásainak betartásával.

(10)Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, ki kell jelölnie egy koordináló közjogi szervet, amely biztosítja az alapokkal való következetes gazdálkodást, kapcsolatot tart a Bizottság és a különböző akkreditált kifizető ügynökségek között, valamint biztosítja, hogy a Bizottság gyorsan megkapja a különböző kifizető ügynökségek tevékenységével kapcsolatban kért információkat. A koordináló szervnek továbbá intézkedéseket kell tennie és azokat koordinálnia kell a tagállami szinten észlelt általános jellegű hiányosságok megszüntetése céljából, valamint a Bizottságot folyamatos tájékoztatnia kell az azokkal kapcsolatos bármilyen utókövetési intézkedésről.

(11)A tagállamok által akkreditált kifizető ügynökségek részvétele alapvető fontosságú az új teljesítési modell esetében ahhoz, hogy észszerű bizonyosságot lehessen szerezni arról, hogy a vonatkozó KAP-stratégiai tervekben meghatározott célkitűzések az uniós költségvetésből finanszírozott beavatkozások révén meg fognak valósulni. Ezért e rendeletben kifejezetten elő kell írni, hogy kizárólag az akkreditált kifizető ügynökségeknél felmerült kiadások téríthetők vissza az uniós költségvetésből. Ezenkívül a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletben említett beavatkozások esetében az Unió által finanszírozott kiadásoknak teljesítéshez kell kapcsolódniuk és összhangban kell lenniük az alapvető uniós követelményekkel és az irányítási rendszerekkel.

(12)A költségvetési fegyelem betartásának összefüggésében meg kell határozni az EMGA-ból finanszírozott kiadások éves felső határát, figyelembe véve az (EU, Euratom) .../... tanácsi rendeletben [COM(2018)322 final – a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] 13 megállapított többéves pénzügyi keretben az említett alap tekintetében meghatározott maximális összegeket.

(13)A költségvetési fegyelem azt is megköveteli, hogy az EMGA által finanszírozott kiadások éves felső értékhatára minden körülmények között és a költségvetési eljárásnak, valamint a költségvetés végrehajtásának valamennyi szakaszában betartásra kerüljön. Következésképpen az (EU) .../... rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] tagállamonként meghatározott közvetlen kifizetések nemzeti felső értékhatárát az érintett tagállam számára nyújtott e közvetlen kifizetések pénzügyi felső értékhatárának kell tekinteni és e kifizetések visszatérítései nem léphetik túl ezt a pénzügyi felső értékhatárt.

(14)Annak érdekében, hogy a KAP finanszírozására szánt összegek összhangban legyenek az éves felső összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani. Ugyanakkor a 2000 EUR összegű küszöbértéket el kell törölni. Fenn kell tartani egy mezőgazdasági tartalékot, hogy a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő piaci fejlemények vagy súlyos válságok esetén támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára. Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új költségvetési rendelet] 12. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a le nem kötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Annak érdekében, hogy a végrehajtás jelentősen könnyebbé váljon a kedvezményezettek és a tagállami közigazgatási szervek számára, megújítási mechanizmust kell alkalmazni, amelynek keretében felhasználásra kerül a 2020-ban létrehozandó mezőgazdasági válságokra képzett tartalék fel nem használt összege. Ebből a célból el kell térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjától és lehetővé kell tenni, hogy a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők legyenek a következő pénzügyi év(ek) mezőgazdasági tartalékának finanszírozására. Ezenkívül a 2020-as pénzügyi év tekintetében egy további eltérésre is szükség van, mivel a tartalék 2020 végén fennálló, fel nem használt teljes összegét át kell vinni a 2021-es évre az új mezőgazdasági tartalék megfelelő sorába, anélkül, hogy az összeg visszakerülne a KAP-stratégiai terv szerinti, közvetlen kifizetésekhez tartozó beavatkozásokat lefedő költségvetési sorokba.

(15)A tagállami közigazgatási szervek és a mezőgazdasági termelők túlzott adminisztratív terheinek elkerülése céljából elő kell írni, hogy a pénzügyi fegyelem alkalmazása nyomán az előző pénzügyi évről áthozott összegek nem téríthetők vissza abban az esetben, ha a pénzügyi fegyelem alkalmazására két egymást követő év során már másodszor kerül sor (N+1 év), vagy ha a le nem kötött előirányzatok összege nem éri el az EMGA-kiadások éves felső összeghatárának 0,2 %-át.

(16)Tekintettel a Horvátország esetében az összes közvetlen kifizetésre vonatkozó fokozatos bevezetési mechanizmus alkalmazásának keretében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések szintjére, a pénzügyi fegyelem eszközét Horvátország esetében csak 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(17)Az alapokból származó pénzügyi hozzájárulás mértékének meghatározása céljából hozott, a pénzügyi felső értékhatárok kiszámítására vonatkozó intézkedések nem érintik az EUMSZ-ben meghatározott költségvetési hatóság hatáskörét. A szóban forgó intézkedéseknek ezért a […] intézményközi megállapodásnak [COM(2018) 322 final – a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] megfelelően rögzített pénzügyi keretösszegeken kell alapulniuk. 

(18)A pénzügyi fegyelem megköveteli a középtávú költségvetési helyzet folyamatos vizsgálatát is. A Bizottságnak – adott esetben – megfelelő intézkedéseket kell javasolnia a jogalkotó számára annak biztosításához, hogy a tagállamok betartsák az (EU, Euratom) európai parlamenti és tanácsi rendeletben [COM(2018) 322 final – a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet] meghatározott felső összeghatárokat. Ezenfelül a Bizottságnak mindenkor teljes mértékben élnie kell irányítási hatáskörével annak érdekében, hogy biztosított legyen az éves felső határ betartása, és – szükség esetén – megfelelő intézkedéseket kell javasolnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetőleg a Tanácsnak a költségvetési helyzet orvoslására vonatkozóan. Amennyiben egy költségvetési év végén a tagállamok által igényelt visszatérítések az éves felső határ túllépését eredményezik, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyek lehetővé teszik egyrészt a rendelkezésre álló költségvetés ideiglenes elosztását a tagállamok között a még ki nem fizetett visszatérítési kérelmeik arányában, másrészt pedig az érintett évre megállapított felső határ betartását. Az említett évre vonatkozó kifizetéseket a soron következő költségvetési évre kell terhelni, és véglegesen meg kell határozni a tagállamonkénti uniós finanszírozás teljes összegét, valamint a meghatározott összeg betartásának biztosítása végett a tagállamok közötti kompenzáció megosztásának mikéntjét.

(19)A költségvetés végrehajtásakor a Bizottságnak a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozóan havi korai előrejelző és monitoringrendszert kell működtetnie azért, hogy ha felmerül az éves felső határ túllépésének kockázata, akkor irányítási hatáskörén belül a lehető leghamarabb megfelelő intézkedéseket tudjon hozni, illetve egyéb intézkedéseket javasoljon, amennyiben ezek az intézkedések elégtelennek bizonyulnak. A Bizottságnak időszakos jelentést kell készítenie az Európai Parlament és a Tanács számára, amelyben össze kell hasonlítania a felmerült kiadásoknak a meghatározott keretekhez viszonyított alakulását és fel kell becsülnie a költségvetési év hátralévő részében várható végrehajtást.

(20)Az EMGA tekintetében az akkreditált kifizető ügynökségeknél felmerült kiadások fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a Bizottságnak visszatérítés formájában kell a tagállamok rendelkezésére bocsátania az ezen ügynökségeknél felmerült kiadások könyvelése alapján. Rendelkezni kell arról is, hogy a szóban forgó visszatérítés – havi kifizetések formájában történő – teljesítéséig a pénzügyi forrásokat a tagállamoknak kell mozgósítaniuk az akkreditált kifizető ügynökségeik szükségleteinek megfelelően. E rendeletben kifejezetten elő kell írni, hogy a tagállamoknak és a KAP végrehajtásában érintett kedvezményezetteknek maguknak kell viselniük adminisztratív és személyzeti költségeiket.

(21)Annak érdekében, hogy a Bizottság rendelkezzen különösen a mezőgazdasági piacok irányításához, a mezőgazdasági kiadások nyomon követésének megkönnyítéséhez, valamint a mezőgazdasági erőforrások közép- és hosszú távon történő nyomon követéséhez szükséges eszközökkel, rendelkezni kell az agrometeorológiai rendszer használatáról, valamint a műholdas felvételek beszerzéséről és tökéletesítéséről.

(22)Az EMVA pénzügyi irányítását illetően rendelkezni kell a költségvetési kötelezettségvállalásról, a kifizetési határidőkről, valamint a kötelezettségvállalás visszavonásáról és megszakításáról. A vidékfejlesztési beavatkozások finanszírozása az uniós költségvetésből éves részletekben fizetett kötelezettségvállalások alapján történik. A tagállamoknak a KAP-stratégiai tervek jóváhagyását követően igénybe kell tudniuk venni az előirányzott uniós pénzeszközöket. Következésképpen megfelelő módon korlátozott előfinanszírozási rendszerre van szükség, amely biztosítja a pénzeszközök rendszeres folyósítását azért, hogy a programok kedvezményezettjei kellő időben megkapják a kifizetéseket.

(23)Az előfinanszírozáson túl különbséget kell tenni az időközi kifizetések és a Bizottság által az akkreditált kifizető ügynökségek részére teljesített egyenlegkifizetés között. Meg kell határozni a szóban forgó kifizetésekre vonatkozó szabályokat is. A kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozó szabálynak segítenie kell a beavatkozások megvalósításának felgyorsítását, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást. A regionális beavatkozásokat alkalmazó tagállamok nemzeti keretszabályozására vonatkozó, az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendeletben 14 [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott szabályok is eszközt nyújtanak a tagállamok számára a végrehajtáshoz, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodáshoz.

(24)A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az uniós támogatás kellő időben kifizetésre kerüljön a kedvezményezetteknek, hogy azt hatékonyan fel tudják használni. Amennyiben a tagállamok nem tartják be az uniós jogszabályokban meghatározott kifizetési határidőket, úgy azzal komoly nehézségeket okozhatnak a kedvezményezetteknek, és veszélyeztethetik az Unió éves költségvetés-tervezését. Ezért az uniós finanszírozásból ki kell zárni azokat a kiadásokat, amelyek esetében nem tartják be a kifizetési határidőket. Az arányosság elvének megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy mindkét alapra vonatkozóan mentességről rendelkezzen az említett általános elv alól.

(25)Az új KAP teljesítési modelljének struktúrájával és fő jellemzőivel összhangban a tagállamok által teljesített kifizetések uniós finanszírozásra való jogosultsága ezentúl nem az egyes kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések jogszerűségétől és szabályszerűségétől kell, hogy függjön. Az (EU) .../... rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozás-típusok tekintetében a tagállami kifizetések jogosultságát attól kell függővé tenni, hogy megfelelő teljesítések kapcsolódnak-e hozzájuk az alkalmazandó alapvető uniós követelményekkel összhangban.

(26)Az 1306/2013/EU rendelet a jogszerűség és szabályszerűség ellenőrzésének elősegítése céljából rendelkezett a havi és időközi kifizetések csökkentéséről és felfüggesztéséről. Az új teljesítési modellben ezeket az eszközöket a teljesítményalapú teljesítés támogatására kell használni. Egyértelművé kell továbbá tenni a csökkentések és a felfüggesztések közötti különbséget.

(27)Az uniós jogban meghatározott, az EMVA-kifizetéseknek a pénzügyi felső összeghatárok be nem tartása miatti csökkentésére vonatkozó eljárást észszerűsíteni kell és össze kell hangolni az ebben az összefüggésben az EMVA-kifizetésekre alkalmazott eljárással.

(28)A tagállamoknak az N+1. év február 15-ig éves elszámolásokat és a KAP-stratégiai terv megvalósításáról készített éves teljesítményjelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak. Amennyiben ezek a dokumentumok nem kerülnek megküldésre, és emiatt a Bizottság az érintett kifizető ügynökség esetében nem tudja elvégezni a számlák elszámolását, illetve nem tudja ellenőrizni a kiadások támogathatóságát a bejelentett teljesítések függvényében, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felfüggessze a havi kifizetéseket és megszakítsa a negyedéves visszatérítéseket mindaddig, amíg nem kapja meg a hiányzó dokumentumokat.

(29)Be kell vezetni a kifizetések felfüggesztésének új formáját arra az esetre, amikor kirívóan alacsony a teljesítések szintje. Abban az esetben, amikor a bejelentett teljesítések szintje a bejelentett kiadásokhoz képest kirívóan alacsony, és a tagállamok nem tudják ezt a helyzetet megfelelő és érthető okokkal megindokolni, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az N–1. pénzügyi évre vonatkozó kiadások csökkentésén túl jövőbeli kiadások visszatérítését is felfüggessze azokkal a beavatkozásokkal összefüggésben, amelyek esetében kirívóan alacsony volt a teljesítések szintje. A szóban forgó felfüggesztést az éves teljesítményalapú záróelszámolási határozatnak meg kell erősítenie.

(30)A többéves teljesítménymonitoring tekintetében is fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy felfüggessze a kifizetéseket. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott célok megvalósítása tekintetében elért késedelmes vagy nem elégséges előrelépés esetében végrehajtási jogi aktusok útján felszólítsa az érintett tagállamot a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalára a Bizottsággal folytatott konzultáció során kidolgozott és egyértelmű előrehaladási mutatókat tartalmazó cselekvési tervnek megfelelően. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy amennyiben a tagállam nem nyújt be vagy nem hajtja végre a cselekvési tervet vagy a cselekvési terv nyilvánvalóan alkalmatlan a helyzet orvoslására, végrehajtási jogi aktusok útján felfüggessze a havi vagy az időközi kifizetéseket.

(31)Ahogy az 1306/2013/EU rendelet esetében is, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az irányítási rendszer súlyos hiányosságai – többek között az alapvető uniós követelményeknek való megfelelés hiánya és a jelentéstétel megbízhatatlansága – esetében felfüggessze a kifizetéseket. A mechanizmus hatékonyabbá tétele érdekében azonban felül kell vizsgálni a kifizetések felfüggesztésére vonatkozó feltételeket. A szóban forgó felfüggesztések pénzügyi következményeiről ad-hoc megfelelőségi eljárás keretében kell határozni.

(32)Az uniós jogban meghatározott KAP-kifizetések kedvezményezettek részére történő teljesítése teljes egészében az illetékes nemzeti hatóságok feladata.

(33)A KAP-hoz kapcsolódó bevétel egyes típusainak a KAP céljaira történő újrafelhasználásának lehetővé tétele érdekében ezeknek címzett bevételnek kell minősülniük. Az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkében felsorolt összegeket módosítani kell és a vonatkozó rendelkezéseket összhangba kell hozni és össze kell vonni a címzett bevételre vonatkozó hatályos rendelkezésekkel.

(34) Az 1306/2013/EU rendelet felsorolja a KAP-hoz, valamint annak célkitűzéseihez kapcsolódó tájékoztatási intézkedéseket, valamint meghatározza az azok finanszírozására és a megfelelő projektek végrehajtására vonatkozó szabályokat. A tájékoztatási intézkedések célkitűzéseire és típusaira vonatkozó konkrét rendelkezéseket bele kell foglalni ebbe a rendeletbe.

(35)A KAP keretében az intézkedések és beavatkozások finanszírozása túlnyomórészt a megosztott irányítás elve szerint történik. Az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása érdekében a Bizottságnak ellenőrzéseket kell végeznie a kifizetésért felelős tagállami hatóságoknál az alapok kezelésére vonatkozóan. Helyénvaló meghatározni a Bizottság által elvégzendő ellenőrzések jellegét és a Bizottság uniós költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatait, továbbá tisztázni a tagállamokat terhelő együttműködési kötelezettségeket.

(36)Azért, hogy a Bizottság eleget tudjon tenni az uniós kiadások tagállami irányítási és ellenőrzési rendszereinek meglétére és megfelelő működésére vonatkozó ellenőrzési kötelezettségének, rendelkezni kell a Bizottság részéről a nevében történő eljárásra felhatalmazott személyek által végzett – a tagállamok által végrehajtott ellenőrzésektől független – ellenőrzésekről, továbbá annak lehetőségéről, hogy e személyek a tagállamok segítségét kérhessék munkájuk elvégzéséhez.

(37)A Bizottság számára megküldendő információk összeállításához a lehető legnagyobb mértékben alkalmazni kell az információtechnológiát. Az ellenőrzéskor fontos, hogy a Bizottság teljes mértékben és késedelem nélkül – nyomtatott és elektronikus formában egyaránt – hozzáférhessen a kiadásokra vonatkozó adatokhoz. 

(38)Az [új] költségvetési rendeletben szereplő, a könyvvizsgálati eredmények átvételével kapcsolatos követelmények alkalmazása, valamint a különböző intézmények által végzett auditok közötti átfedés kockázatának csökkentése érdekében szabályokat kell meghatározni az egységes ellenőrzési megközelítésre vonatkozóan, valamint biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a Bizottság megbízható tanúsító szervek munkájából bizonyosságot nyerjen.

(39)Az akkreditált kifizető ügynökségek és az uniós költségvetés közötti pénzügyi kapcsolat kialakítása érdekében a Bizottságnak minden évben, az éves pénzügyi záróelszámolás keretében el kell végeznie a kifizető ügynökségek számláinak elszámolását. A záróelszámolási határozatnak az elszámolás teljességére, pontosságára és valódiságára kell korlátozódnia és nem terjedhet ki a kiadások uniós jogszabályoknak való megfelelőségére.

(40)Az új teljesítési modellnek megfelelően éves teljesítményalapú záróelszámolást kell készíteni annak ellenőrzése céljából, hogy a kiadások a bejelentett eredmények függvényében támogathatók-e. Az olyan helyzetek kezelése érdekében, amikor a bejelentett kiadásokhoz nem társulnak megfelelő bejelentett eredmények és a tagállam nem tudja megindokolni az eltérést, kifizetéscsökkentési mechanizmust kell bevezetni.

(41)A Bizottság a Szerződés 317. cikkének megfelelően felel az Európai Unió költségvetésének a tagállamokkal együttműködésben történő végrehajtásáért. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy végrehajtási jogi aktusok útján határozzon arról, hogy a tagállamoknál felmerült költségek megfelelnek-e az uniós jogszabályoknak. A tagállamok részére jogot kell biztosítani arra, hogy megindokolják a kifizetésekkel kapcsolatos döntéseiket, valamint arra, hogy a közöttük és a Bizottság között fennálló véleménykülönbség esetén egyeztetéshez folyamodjanak. Annak érdekében, hogy a tagállamok a múltban felmerült kiadások tekintetében jogi és pénzügyi biztosítékokat kapjanak, meg kell határozni azt az elévülési időt, amelyen belül a Bizottságnak el kell döntenie, hogy milyen pénzügyi következményekkel jár a megfelelés hiánya.

(42)Az uniós költségvetés pénzügyi érdekeinek védelme céljából a tagállamoknak megfelelő rendszereket kell bevezetniük annak érdekében, hogy meggyőződhessenek arról, hogy az alapokból finanszírozott műveletek ténylegesen megvalósulnak, és végrehajtásuk megfelelő módon történik, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás jelenlegi stabil keretének fenntartása mellett. A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel 15 , a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel 16 , a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 17 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel 18 összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalásokat és más jogellenes tevékenységeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. A tagállamoknak gondoskodniuk kell azon rendszerek meglétéről, amelyek révén a feltárt szabálytalanságokról és a KAP-stratégiai tervben a tagállamok által meghatározott feltételek be nem tartásáról, ezen belül a csalásokról, valamint azok utánkövetéséről és az OLAF vizsgálatainak nyomon követéséről jelentést tudnak tenni a Bizottságnak abból a célból, hogy az OLAF gyakorolhassa hatáskörét és hatékonyan tudja elemezni a szabálytalanságokat. Az alapokkal kapcsolatos panaszok hatékony kivizsgálása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a szükséges szabályozás meglétét.

(43) A rendeletre alkalmazandók az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke alapján elfogadott horizontális pénzügyi szabályok. E szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, és azok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és annak vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzés, pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén történő végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.

(44)Helyénvaló biztosítani, hogy a kifizetéseknek a közbeszerzési szabályoknak való meg nem felelés miatti megtagadása vagy visszafizettetése tükrözze az ilyen meg nem felelés súlyosságát és feleljen meg az arányosság elvének, amint az többek között az Unió által a megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra az e szabályoknak való meg nem felelés miatt alkalmazandó pénzügyi korrekciókról szóló releváns bizottsági iránymutatásokban is szerepel. Egyértelművé kell tenni továbbá, hogy az ilyen meg nem felelés csak a támogatás nem kifizetendő részének vagy visszavonandó részének szintjéig érinti az ügylet jogszerűségét és szabályszerűségét.

(45)Az ágazati mezőgazdasági jogszabályok számos rendelkezése előírja egy adott összegre szóló biztosíték nyújtását, amelynek kifizetése egy adott kötelezettség nem teljesítése esetén válik esedékessé. A biztosítékok keretszabályozásának megerősítése érdekében az összes ilyen rendelkezésre egyetlen horizontális szabálynak kell vonatkoznia.

(46)A tagállamoknak integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (a továbbiakban: integrált rendszer) kell létrehozniuk és működtetniük az (EU) .../... rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott egyes beavatkozások, valamint a 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 20 IV. fejezetében, illetve a 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. fejezetében 21 említett intézkedések tekintetében. Az uniós támogatás eredményességének és nyomon követésének javítása céljából a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy az említett integrált rendszert más uniós támogatási rendszerekhez kapcsolódóan is igénybe vehessék.

(47)Az integrált rendszer meglévő elemeit, különösen a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerre, a földrajzi térinformatikai és az állatállomány-alapú pályázati rendszerre, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerre, a kedvezményezettek személyazonosságának nyilvántartására szolgáló rendszerre, valamint az ellenőrzési és szankciórendszerre vonatkozó rendelkezéseket meg kell tartani. A tagállamoknak az információtechnológiákon (például Galileo és EGNOS) túlmenően továbbra is használniuk kell a Kopernikusz program által biztosított adatokat vagy információkat annak érdekében, hogy Unió-szerte átfogó és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi politikák nyomon követéséhez, valamint a Kopernikusz Sentinel műholdak és szolgáltatások által szerzett, teljes, ingyenes és nyílt hozzáférésű adatok és információk alkalmazásának ösztönzéséhez. Ebből a célból az integrált rendszernek tartalmaznia kell egy területmegfigyelő rendszert is.

(48)A KAP végrehajtása céljából bevezetendő irányítási rendszerek részét képező integrált rendszernek biztosítania kell, hogy az éves teljesítményjelentésekben szolgáltatott összesített adatok megbízhatók és ellenőrizhetők legyenek. Tekintettel a megfelelően működő integrált rendszer fontosságára, minőségi követelményeket kell meghatározni. A tagállamoknak évente minőségértékelésnek kell alávetniük a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszert, a földrajzi térinformatikai pályázati rendszert, valamint a területmegfigyelő rendszert. A tagállamoknak kezelniük kell a hiányosságokat és a Bizottság kérésére cselekvési tervet kell kidolgozniuk.

(49)„Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című bizottsági közlemény szerint a környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések ösztönzése, valamint a környezetvédelmi és éghajlatváltozásra vonatkozó uniós célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás képezi a jövőbeli KAP stratégiai céljait. Ezért szükségessé vált a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer adatainak és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer egyéb adatainak környezetvédelmi és éghajlatpolitikai célból történő, nemzeti és uniós szintű megosztása. Ezért rendelkezni kell az integrált rendszeren keresztül összegyűjtött, környezetvédelmi és éghajlatpolitikai célból lényeges adatoknak a tagállami közigazgatási szervek közötti, valamint az uniós intézményekkel és szervekkel történő megosztásáról. Az európai statisztikák elkészítéséhez a különböző közigazgatási szervek rendelkezésére álló adatok hatékonyabb felhasználása érdekében rendelkezni kell arról is, hogy az integrált rendszerből származó adatokat statisztikai célból az európai statisztikai rendszer részét képező szervek rendelkezésére kell bocsátani.

(50)A kifizetésben részesülő, illetve kifizetéseket teljesítő vállalkozások kereskedelmi dokumentumainak vizsgálata az EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek felügyeletének rendkívül hatékony eszköze lehet. Ez a vizsgálat kiegészíti a tagállamok által már egyébként elvégzett egyéb ellenőrzéseket. A vizsgálatra vonatkozó nemzeti rendelkezések továbbá szélesebb körűek lehetnek az uniós jogszabályokban foglaltaknál.

(51)A szóban forgó vizsgálat alapjául szolgáló dokumentumokat úgy kell kiválasztani, hogy teljes körű vizsgálatot lehessen végrehajtani. A vizsgálatnak alávetendő vállalkozásokat a felelősségi körükben végrehajtott ügyletek jellege alapján kell kiválasztani, és a kifizetésekben részesülő, illetve kifizetéseket teljesítő vállalkozásokat ágazatonként kell kiválasztani az EMGA finanszírozási rendszerén belüli pénzügyi jelentőségük alapján.

(52)A vizsgálat lefolytatásáért felelős tisztviselőket fel kell hatalmazni, a vállalkozások számára pedig elő kell írni, hogy kereskedelmi dokumentumaikat meghatározott ideig a szóban forgó tisztviselők rendelkezésére kell bocsátaniuk, valamint meg kell adniuk a tisztviselők által kért valamennyi információt. Lehetővé kell tenni továbbá, hogy a kereskedelmi dokumentumok bizonyos esetekben lefoglalhatók legyenek.

(53)A mezőgazdasági kereskedelem nemzetközi szerkezetére tekintettel és a belső piac működése érdekében szükség van a tagállamok közötti együttműködés megszervezésére. Emellett szükség van a harmadik országban székhellyel rendelkező, kifizetésekben részesülő vagy kifizetéseket teljesítő vállalkozások uniós szintű központosított dokumentációs rendszerének létrehozására.

(54)Jóllehet a vizsgálati programok elfogadása a tagállamok felelőssége, szükség van arra, hogy e programokról a Bizottság is értesüljön annak érdekében, hogy elláthassa felügyeleti és koordináló szerepét, és biztosítsa a programok megfelelő kritériumok alapján történő elfogadását, valamint azt, hogy a vizsgálatok olyan ágazatokra és vállalkozásokra összpontosítsanak, amelyek esetében magas a csalás veszélye. Alapvető fontosságú, hogy minden tagállamban legyen egy külön szervezeti egység, amely felel a kereskedelmi dokumentumok e rendeletben előírt vizsgálatainak monitoringjáért és koordinálásáért. E kijelölt szervezeti egységeknek szervezetileg függetlennek kell lenniük a kifizetés előtti vizsgálatot végző szervezeti egységektől. Az e vizsgálatok során szerzett információkra a szakmai titoktartásnak kell vonatkoznia. 

(55)A feltételesség a KAP fontos eleme, különös tekintettel annak környezetvédelmi és éghajlat-politikai vonatkozására, valamint a közegészségüggyel és az állatokkal kapcsolatos kérdésekre. Ebből kifolyólag ellenőrzéseket kell végezni és adott esetben szankciókat kell alkalmazni a feltételességi rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében. Ahhoz, hogy a különböző tagállamok kedvezményezettjei számára egyenlő versenyfeltételeket lehessen teremteni, uniós szinten be kell vezetni bizonyos általános szabályokat a feltételesség ellenőrzése és a szankciók vonatkozásában.

(56)A feltételesség tagállamok általi egységes végrehajtása érdekében meg kell állapítani egy uniós szintű minimális ellenőrzési arányt, az illetékes ellenőrző szervek és az ellenőrzések megszervezésének ugyanakkor a tagállamok mérlegelési jogkörébe kell tartoznia.

(57)A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy részletesen meghatározzák a szankciókat, ugyanakkor ezeknek a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, valamint nem sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb rendelkezéseiben megállapított más szankciókat. Annak biztosítására, hogy a tagállamok hatékony és koherens megközelítést alkalmazzanak, rendelkezni kell egy uniós szintű minimális szankciómértékről a hanyagság miatt első alkalommal történő nem teljesítés esetére; újabb előfordulás esetén magasabb mértékű szankciót kell alkalmazni, a szándékosság pedig a támogatásból való teljes kizárást vonhatja maga után. A szankciók arányosságának biztosítása érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a csekély mértékű, első alkalommal előforduló meg nem felelések esetére korai előrejelző rendszert vezessenek be. 

(58)A tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételek és a feltételességgel összefüggő szankciórendszer eredményességének és visszatartó erejének a biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szóban forgó szankciók alkalmazására és kiszámítására vonatkozóan.

(59)Annak érdekében, hogy a Bizottság és a tagállamok között a KAP-kiadások finanszírozása terén biztosított legyen a harmonikus együttműködés, és különösképpen azért, hogy a Bizottság nyomon tudja követni a tagállamok pénzgazdálkodását és elszámolhassa az akkreditált kifizető ügynökségek számláit, a tagállamoknak gondoskodniuk kell bizonyos információknak a Bizottság számára történő továbbításáról, illetve arról, hogy azok folyamatosan a Bizottság rendelkezésére álljanak.

(60)A Bizottság részére megküldendő adatok összeállítása céljából, valamint azért, hogy a Bizottság a kiadásokkal összefüggő számadatokhoz teljes egészében és azonnal, nyomtatott és elektronikus formában egyaránt hozzáférjen, meg kell határozni az adatok bemutatására és továbbítására, többek között a határidőkre vonatkozó, megfelelő szabályokat.

(61)Mivel a tagállami ellenőrzési rendszerek és a megfelelőségi vizsgálat alkalmazása személyes adatokat és üzleti titkokat érinthet, a tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell az ilyen alapon megszerzett információk bizalmas kezelését.

(62)Az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának, valamint a pártatlan bánásmód mind a tagállamok, mind a kedvezményezettek szintjén történő betartásának érdekében szabályokat kell megállapítani az euro használatával kapcsolatban.

(63)Az euro és a nemzeti valuta közötti átváltási árfolyam változhat egy adott művelet végrehajtásának ideje alatt. Ezért az érintett összegekre alkalmazandó árfolyamot azon tény figyelembevételével kell meghatározni, amely által a művelet gazdasági célkitűzése megvalósul. Az alkalmazott átváltási árfolyamnak a szóban forgó tény bekövetkeztének napján érvényes árfolyamnak kell lennie. Meg kell határozni ezt az ügyleti tényt, valamint rendelkezni kell az alkalmazásától való elállásról, bizonyos kritériumok, különösen az árfolyamváltozások gyorsaságának figyelembevételével. Egyedi szabályokat kell megállapítani az Unión belül vagy a világpiacon kialakuló olyan rendkívüli pénzügyi helyzetek kezelésére, amelyek a KAP keretében kialakított intézkedések hatékony működésének biztosítása érdekében azonnali cselekvést igényelnek.

(64)Az euroövezeten kívüli tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a KAP-pal összefüggő jogszabályokból eredő kiadásokhoz kapcsolódó kifizetéseket ne nemzeti valutában, hanem inkább euróban teljesítsék. Konkrét szabályokra van szükség ahhoz, hogy ez a lehetőség ne járhasson indokolatlan előnnyel sem a kifizetést teljesítő, sem a kifizetésben részesülő fél számára.

(65)A személyes adatoknak az e rendelet szerinti irányítási, kontroll-, audit-, valamint monitoring- és értékelési kötelezettségeik teljesítése céljából a tagállamok és a Bizottság általi gyűjtésére az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a személyes adatok feldolgozásával járó interoperabilitási megoldásokról szóló uniós jogszabályok, és különösen a 45/2001/EK 22 és az (EU) 2016/679 23 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandók.

(66)Az alapok kedvezményezettjei nevének nyilvánosságra hozatala hozzájárul az alapok felhasználásának nyilvánosság általi ellenőrzéséhez, és szükséges az Unió pénzügyi érdekei megfelelő szintű védelmének biztosításához. Ez annak révén valósul meg, hogy a nyilvánosságra hozatal megelőző hatással és visszatartó erővel bír, egyes kedvezményezetteket visszatart a szabályok megszegésétől, továbbá a kapott közpénzek felhasználása tekintetében erősíti a mezőgazdasági termelők személyes felelősségérzetét. Az érintett információk közzététele összhangban van az Európai Unió Bíróságának közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatával, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendeletben meghatározott megközelítéssel is.

(67)Ezzel összefüggésben megfelelően el kell ismerni a civil társadalom – ezen belül a média és a nem kormányzati szervezetek – által betöltött szerepet, valamint annak hozzájárulását a közigazgatási szervek csalás és közpénzekkel való visszaélés elleni ellenőrzési keretének megerősítéséhez.

(68)Az (EU) .../... rendelet [ a közös rendelkezésekről szóló rendelet 24 ] szabályokat határoz meg az európai strukturális és beruházási alapok végrehajtása, valamint az alapokból finanszírozott programokkal kapcsolatos kommunikáció során biztosítandó átláthatóságra vonatkozóan. A koherencia biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a szóban forgó szabályok adott esetben az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott beavatkozásokra is alkalmazandók.

(69)Az alapokból származó pénzeszközök felhasználásának nyilvános vizsgálatára vonatkozó célkitűzés elérése érdekében a kedvezményezetteket érintő információk bizonyos körét kötelező a nyilvánosság tudomására hozni. A szóban forgó információk között kell szerepelniük a kedvezményezett azonosító adatainak, az odaítélt összegnek és annak, hogy az összeg melyik alapból származik, valamint az érintett intézkedés céljának és jellegének. Az információkat úgy kell közzétenni, hogy az a lehető legkisebb mértékben ütközzön a kedvezményezetteknek a magánélet tiszteletben tartásához és különösen a személyes adatok védelméhez fűződő – az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkében elismert – jogával.

(70)Azáltal, hogy a mezőgazdasági termelőt támogatásra jogosító intézkedésre, illetve beavatkozásra, valamint a támogatás jellegére és céljára vonatkozó információk részletei nyilvánossá válnak, a közvélemény konkrét információkhoz juthat a támogatásban részesített tevékenységről és a támogatás céljáról. Az, hogy a közvélemény betekintést nyer a fenti információkba, megelőző hatással és visszatartó erővel járna és segítene az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében.

(71)Az ezeknek az információknak az e rendeletben meghatározott általános információkkal együtt történő közzététele átláthatóbbá teszi az uniós finanszírozásoknak a KAP keretében való felhasználását, és ezáltal hozzájárul a közös agrárpolitika láthatóságához és jobb megértéséhez. Ezáltal közvetlenebbé válik a polgárok részvétele a döntéshozatali eljárásban, továbbá biztosítja a polgárok irányában a közigazgatás nagyobb mértékű legitimitását, hatékonyságát és elszámoltathatóságát. A közzététel emellett felhívja a polgárok figyelmét a mezőgazdaság által biztosított „közjavakra” vonatkozó konkrét példákra, és ezáltal alátámasztja a mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatások létjogosultságát.

(72)Ebből az következik, hogy a lényeges információk általános közzététele nem lépi túl a demokratikus társadalomban az Unió pénzügyi érdekeinek védelme, továbbá az alapokból származó pénzeszközök felhasználásának nyilvános vizsgálatára vonatkozó célkitűzés kiemelkedő fontossága szempontjából szükséges mértéket.

(73)Az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében az alapok kedvezményezettjeit a közzétételt megelőzően értesíteni kell adataik közzétételéről. Értesíteni kell őket továbbá arról, hogy az adatokat uniós és tagállami audit- és vizsgálati szervek az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából feldolgozhatják. Ezen túlmenően a kedvezményezetteket tájékoztatni kell az (EU) 2016/679 rendelet alapján őket megillető jogokról, valamint az ezen jogok gyakorlására alkalmazandó eljárásokról. 

(74)A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet egyes nem alapvető elemeinek kiegészítése, illetve módosítása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(75)A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet egyes nem alapvető elemeinek kiegészítése érdekében. A felhatalmazásnak tiszteletben kell tartania a kifizető ügynökségek és koordináló szervek akkreditációját, a kifizető ügynökségek állami intervencióval kapcsolatos kötelezettségeit, a kifizető ügynökségek irányítási és kontrollfeladatainak tartalmára vonatkozó szabályokat, a tagállamok által a termelőkre alkalmazott pénzügyi fegyelem kiszámítására vonatkozó szabályokat, az állami intervenció keretében az uniós költségvetésből finanszírozott intézkedések típusait és a visszatérítés feltételeit; a jogosultság feltételeit, valamint a kiszámítás módját a kifizető ügynökségek által tényleges megvizsgált információk, a Bizottság által meghatározott átalányösszegek, vagy az ágazati mezőgazdasági jogszabályokban előírt átalányösszegek vagy nem átalányjellegű összegek alapján; az állami intervencióval kapcsolatos műveletek értékelését, az állami intervenció alá vont termékek megsemmisülése vagy károsodása esetén, valamint a finanszírozandó összegek megállapítására vonatkozó szabályokat. A felhatalmazásnak ki kell terjednie továbbá a kifizető ügynökségek által a kedvezményezettek számára a kifizetés legkorábbi lehetséges időpontja előtt vagy legkésőbbi lehetséges időpontja után teljesített kifizetéseknek az uniós finanszírozásra való jogosulatlansága alóli eltérésekre. Ezenkívül a felhatalmazásnak ki kell terjednie az éves számlaelszámolással összefüggő kifizetés-felfüggesztés mértékére, a kifizetés-felfüggesztés mértékére és időtartamára, valamint a szóban forgó mennyiségeknek a többéves teljesítménymonitoringra figyelemmel történő visszatérítésének vagy csökkentésének feltételeire. A felhatalmazásnak ki kell terjednie továbbá azokra a beavatkozásokra és intézkedésekre, amelyek tekintetében a tagállamok előleget folyósíthatnak, valamint azokra a feltételekre, amelyek fennállása mellett az alapok bizonyos kiadásai és bevételei kompenzálandók. Ezen túlmenően a felhatalmazásnak ki kell terjednie a kötelezettségvállalásokra és az összegek kifizetésére abban az esetben alkalmazandó módszerekre, ha az uniós költségvetés elfogadása nem történik meg a pénzügyi év kezdetéig, vagy a beütemezett kötelezettségvállalások teljes összege meghaladja a költségvetési rendelet 170. cikkének (3) bekezdésében rögzített felső értékhatárt.

A felhatalmazásnak továbbá ki kell terjednie az ellenőrzések, valamint a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés tekintetében a tagállamok által teljesítendő egyedi kötelezettségekre, a tagállamok által adott indoklásra vonatkozó kritériumokra, az éves teljesítményalapú zárójelentéssel összefüggő csökkentések alkalmazására vonatkozó módszertanra és kritériumokra, valamint a szabályszerűségi záróelszámolással összefüggő pénzügyi korrekciók alkalmazására vonatkozó kritériumokra és módszertanra.

Ezen túlmenően a felhatalmazásnak ki kell terjednie – amennyiben a rendszer megfelelő irányítása ezt szükségessé teszi – a vámeljárásokra vonatkozó kiegészítő követelményeket bevezető szabályokra, különösen a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 25 foglaltakra; a biztosítékokra vonatkozó szabályokra, és ezen belül a megkülönböztetéstől mentes bánásmód biztosítására, egy kötelezettség nem teljesülése esetén a felelős fél meghatározására, , olyan konkrét helyzetek meghatározására, amikor az illetékes hatóság eltekinthet a biztosíték követelményétől, a nyújtandó biztosítékra és a biztosítékot nyújtóra vonatkozó feltételekre, a biztosíték nyújtására és felszabadítására vonatkozó feltételekre, az előlegfizetés keretében nyújtott biztosítékhoz kapcsolódó különös feltételekre, valamint az olyan kötelezettségek nem teljesítésének következményeire, amelyekért biztosítékot nyújtottak.

Ezenkívül az integrált rendszert illetően a felhatalmazásnak ki kell terjednie a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a földrajzi térinformatikai pályázati rendszer, valamint a területmegfigyelő rendszer minőségértékelésre vonatkozó szabályokra, valamint a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerrel, a kedvezményezettek azonosítására szolgáló rendszerrel, valamint a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerrekapcsolatos meghatározásokra, alapvető jellemzőkre és szabályokra.

A felhatalmazásnak továbbá ki kell terjednie az ügyletek vizsgálatának köréből kizárt intézkedésekre vonatkozó szabályokra, az euróövezeten kívüli tagállamok által alkalmazandó meghatározó ügyleti tényre és átváltási árfolyamra vonatkozó szabályokra, a kiadásigazoló nyilatkozatok elkészítésekor, illetőleg a közraktározási műveleteknek a kifizető ügynökség elszámolásaiban való nyilvántartásakor alkalmazandó átváltási árfolyamra vonatkozó szabályokra, valamint – amennyiben a nemzeti valutával kapcsolatos kivételes pénzügyi gyakorlatok valószínűsíthetően veszélyeztetik az uniós jogszabályok alkalmazását – az uniós jogszabályok alkalmazásának védelmét szolgáló intézkedésekre.

E rendelet bizonyos nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése vagy módosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el arra a küszöbértékre vonatkozóan, amely alatt a vállalkozásokat csak konkrét indokok miatt kell vizsgálatnak alávetni.

(76)E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 26 megfelelően kell gyakorolni. A hatásköröknek a következőkkel kapcsolatos szabályokra kell vonatkozniuk: a kifizető ügynökségek és a koordináló szervek akkreditációjának megadására, visszavonására és felülvizsgálatára, valamint a kifizető ügynökségek akkreditációjának felügyeletére vonatkozó eljárások; a kifizető ügynökségek vezetőségi nyilatkozatának alapjául szolgáló munka és ellenőrzések; a koordináló szerv működése és az információknak a koordináló szerv által a Bizottság részére történő megküldése, a tanúsító szervek feladatai, többek között az elvégzendő ellenőrzések, az ellenőrzés alá vetendő szervek, valamint az e szervek által kiállítandó igazolások és elkészítendő jelentések, illetve az azokat kísérő dokumentumok.

(77)A Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük továbbá: az audit azon elveire, amelyekre a tanúsító szerv a véleményét alapozza, beleértve a kockázatok értékelését, a belső ellenőrzéseket, valamint az audithoz szükséges bizonyítékok kellő szintjét; és a tanúsító szervek által a véleménynyilvánítás során – a nemzetközi auditszabványok figyelembevételével – alkalmazandó auditálási módszerekre.

(78)A Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük továbbá: az állami intervenciós intézkedések finanszírozására vonatkozó összegek megállapítására, a területmegfigyelő rendszerhez szükséges műholdas adatok Bizottság általi beszerzésének finanszírozásával kapcsolatos szabályokra és a Bizottság által a területmegfigyelő rendszerhez kapcsolódóan használt távérzékelési alkalmazások révén végrehajtott intézkedésekre, a szóban forgó műholdas adatok és területmegfigyelő rendszer Bizottság általi beszerzését szolgáló eljárásra, a műholdas adatok és a meteorológiai adatok beszerzését, tökéletesítését és hasznosítását szabályozó keretre, valamint az alkalmazandó határidőkre.

(79)A Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük továbbá: a pénzügyi fegyelmi eljárással összefüggésben a közvetlen kifizetéssel járó beavatkozások kiigazítási arányának meghatározására és módosítására, valamint a közvetlen kifizetéssel járó beavatkozások finanszírozása céljából az (EU, Euratom) .../... rendelet [új költségvetési rendelet] 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjának megfelelően átvitt előirányzatokra vonatkozó feltételekre; a költségvetési eljárási renddel összefüggésben a kifizetések összegének ideiglenes meghatározására és a rendelkezésre álló költségvetés tagállamok közötti ideiglenes elosztására, valamint a havi kifizetéseknek a Bizottság általi, kiadásigazoló nyilatkozatok alapján történő meghatározására.

(80)Ezenfelül a Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük: annak az időtartamnak a meghatározására, amelyen belül a kifizető ügynökségeknek el kell készíteniük és el kell juttatniuk a Bizottsághoz a vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódó időközi kiadásigazoló nyilatkozatokat, valamint a kifizetési határidőkkel kapcsolatos mechanizmus megfelelő működésével kapcsolatos eljárásra és egyéb gyakorlati rendelkezésekre vonatkozó szabályokra; a tagállamok felé esedékes havi vagy időközi kifizetések csökkentésére vagy felfüggesztésére, valamint a cselekvési terv elemeire vonatkozó szabályokra és az azok meghatározására szolgáló eljárásra. A végrehajtási hatásköröknek ki kell terjedniük továbbá a szükséghelyzet esetén szükséges és indokolható, a fizetési időszakokkal és az előlegek kifizetésével kapcsolatos egyedi problémák megoldására szolgáló szabályokra, a kifizető ügynökségek külön elszámolás vezetésére vonatkozó kötelezettségével kapcsolatos részletes szabályokra; a kifizető ügynökségek könyvelésébe bevezetendő információkra alkalmazandó egyedi feltételekre; a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések, valamint az alapok által finanszírozott egyéb kiadások finanszírozására és elszámolására vonatkozó szabályokra, valamint a kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozó eljárás végrehajtásának feltételeire.

(81)A Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük továbbá: a Bizottság által végrehajtott ellenőrzések és az információkhoz való hozzáférés tekintetében a tagállamok által teljesítendő együttműködési kötelezettségekkel kapcsolatos eljárásokra; a kifizetéseket igazoló dokumentumok megőrzésével kapcsolatos feltételekre, az éves pénzügyi záróelszámolásra, beleértve a szóban forgó végrehajtási jogi aktusok elfogadásával és alkalmazásával összefüggésben hozandó intézkedéseket, az éves teljesítményalapú záróelszámolásra, beleértve a szóban forgó végrehajtási jogi aktusok elfogadásával és alkalmazásával összefüggésben hozandó intézkedéseket, a Bizottság és a tagállamok közötti információcserét, az eljárásokat és a betartandó határidőket, a szabályszerűségi záróelszámolásra, beleértve a szóban forgó végrehajtási jogi aktusok elfogadásával és alkalmazásával összefüggésben hozandó intézkedéseket, a Bizottság és a tagállamok közötti információcserét, a betartandó határidőket és az egyeztető eljárásra vonatkozó szabályokat, az uniós költségvetést terhelő összegek uniós finanszírozásból való kizárását, valamint a tagállamok által a meg nem felelés miatt alkalmazandó visszafizettetéssel összefüggésben a Bizottságnak teendő bejelentések és közlések formájára.

(82)A Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük továbbá: az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos tagállami kötelezettségek egységes alkalmazásához szükséges szabályokra, valamint az ellenőrzések Unión belüli egységes alkalmazásához szükséges szabályokra.  

(83)Ezenfelül a Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük: a letétbe helyezendő biztosítékok formájára, a biztosítékok letétbe helyezésére és elfogadására, valamint az eredeti biztosítékok felváltására vonatkozó eljárásra; a biztosítékok felszabadítására és a tagállamok vagy a Bizottság által a biztosítékokkal kapcsolatban küldendő értesítésre vonatkozó eljárásra.

(84)A Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük továbbá: a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a földrajzi térinformatikai pályázati rendszer, valamint a területmegfigyelő rendszer minőségére vonatkozó értékelő jelentések formájára, tartalmára és a Bizottság részére történő továbbításának, illetve rendelkezésre bocsátásának feltételeire vonatkozó szabályokra, valamint az említett rendszerekben feltárt hiányosságokra tekintettel a tagállamok által alkalmazandó korrekciós intézkedésekre; valamint a földrajzi térinformatikai pályázati rendszerre és a területmegfigyelő rendszerre vonatkozó alapvető jellemzőkre és szabályokra.

(85)A Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük továbbá a kereskedelmi dokumentumok vizsgálatára vonatkozó szabályok egységes alkalmazását biztosító szabályokra. Le kell fedniük továbbá az információknak a tagállamok által a Bizottság részére történő benyújtására vonatkozó szabályokat, valamint – amennyiben a nemzeti valutával kapcsolatos kivételes pénzügyi gyakorlatok valószínűsíthetően veszélyeztetik az uniós jogszabályok alkalmazását – az uniós jogszabályok alkalmazásának védelmét szolgáló intézkedéseket.

(86)Ezenfelül a Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük az alapokból származó támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó adatok közzétételének formájára és ütemezésére vonatkozó szabályokra, a kedvezményezettek arról történő tájékoztatására irányuló kötelezettség egységes alkalmazására, hogy adataik közzétételre kerülnek; valamint a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködésre az alapokból származó támogatások kedvezményezettjeinek közzététele során.

(87)Egyes végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni. A különböző összegek Bizottság általi kiszámítását érintő végrehajtási jogi aktusok esetében a tanácsadó bizottsági eljárás lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy teljes körű felelősséget vállaljon a költségvetés irányításáért, és a határidők és a költségvetési eljárások tiszteletben tartása melletti fokozott hatékonyságra, kiszámíthatóságra és gyorsaságra irányul. A tagállamok részére teljesített kifizetések, valamint a számlaelszámolási eljárás és az éves teljesítményalapú záróelszámolás működésének körébe tartozó végrehajtási jogi aktusok esetében a tanácsadó bizottsági eljárás lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy teljes körű felelősséget vállaljon a költségvetés irányításáért és a tagállami kifizető ügynökségek éves elszámolásainak ellenőrzéséért, aminek célja az elszámolások elfogadása, vagy amennyiben a kiadások teljesítése nem az uniós szabályok betartásával történt, a kapcsolódó kiadások uniós finanszírozásból való kizárása. A többi végrehajtási jogi aktus elfogadására a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

(88)A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg megállapítását illetően, valamint a tagállamok kiadásigazoló nyilatkozatai alapján teljesítendő havi kifizetések meghatározására és a havi kifizetésekre vonatkozó eljárás keretében további kifizetések vagy csökkentések végrehajtására vonatkozóan.

(89)Az 1306/2013/EU rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(90)Az 1306/2013/EU rendeletben és az e rendeletben meghatározott szabályok közötti zökkenőmentes átállás lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy átmeneti rendelkezések megállapítása céljából a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(91)Konzultációra került sor az európai adatvédelmi biztossal, aki véleményt nyilvánított 27 .

(92)Mivel a rendelet céljait – a rendelet és a KAP más eszközei között fennálló kapcsolatok, valamint a tagállamok rendelkezésére álló pénzügyi források korlátozott volta miatt – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az uniós finanszírozás többéves garanciája, továbbá a kiemelt célokra való összpontosítás miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. A hivatkozott cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. cím
Hatály és fogalommeghatározások

1. cikk
Hatály

Ez a rendelet szabályokat állapít meg különösen az alábbiak vonatkozásában:

a)a Közös Agrárpolitika (KAP) keretében felmerülő kiadások finanszírozása, beleértve a vidékfejlesztésre vonatkozó kiadásokat is;

b)a tagállamok által létrehozandó irányítási és kontrollrendszerek;

c)elszámolási és szabályszerűségi záróelszámolási eljárások.

2. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)„szabálytalanság”: a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti szabálytalanság;

b)„irányítási rendszerek”: az e rendelet II. címének II. fejezetében említett irányítási szervek és az e rendeletben, illetve az (EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott alapvető uniós követelmények, ideértve az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 121. cikkében említett éves teljesítményjelentés céljából létrehozott jelentési rendszert is;

c)„alapvető uniós követelmények”: az (EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] és az e rendeletben meghatározott követelmények.

3. cikk
Eltérések vis maior és rendkívüli körülmények fennállása esetén

A KAP finanszírozásának, irányításának és monitoringjának alkalmazásában különösen az alábbi körülmények ismerhetők el „vis maiornak” és „rendkívüli körülményeknek”:

a)a mezőgazdasági üzemet jelentős mértékben sújtó, súlyos természeti katasztrófa;

b)a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartásra szolgáló építmények véletlen megsemmisülése;

c)a kedvezményezett állat-, illetve növényállományának egy részét vagy egészét érintő járványos állatbetegség, illetve növénybetegség;

d)a mezőgazdasági üzem egészének vagy jelentős részének kisajátítása, amennyiben ez a kisajátítás a kérelem benyújtásának napján nem volt előrelátható.

II. cím
A mezőgazdasági alapokra vonatkozó általános rendelkezések

I. FEJEZET
Mezőgazdasági alapok

4. cikk
A mezőgazdasági kiadásokat finanszírozó alapok

A KAP keretébe tartozó különböző beavatkozásoknak és intézkedéseknek az Unió általános költségvetéséből (az uniós költségvetésből) való finanszírozása a következők révén történik:

a)Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA);

b)Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA).

5. cikk
EMGA-kiadások

(1)Az EMGA végrehajtása vagy a tagállamok és az Unió közötti megosztott irányítás keretében, vagy közvetlen irányítás keretében történik, a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2)Az EMGA az alábbi kiadásokat finanszírozza a megosztott irányítás keretében:

a)az agrárpiacokat szabályozó vagy támogató intézkedések, az 1308/2013/EU rendeletben 28 meghatározottak szerint;

b)az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének 3. fejezetében említett ágazati beavatkozások;

c)a KAP-stratégiai terv keretében a mezőgazdasági termelők részére teljesített, az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 14. cikkében említett közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos beavatkozások;

d)a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan az Unió belső piacán és harmadik országokban folytatott olyan tájékoztatási és promóciós tevékenységekhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás, amelyeket a Bizottság választ ki és a tagállamok hajtanak végre;

e)a 228/2013/EU rendelet szerinti, az Unió legkülső régióiban megvalósított egyedi mezőgazdasági intézkedésekhez és a 229/2013/EU rendelet szerinti, a kisebb égei-tengeri szigetek javára végrehajtott egyedi mezőgazdasági intézkedésekhez nyújtott uniós pénzügyi támogatás.

(3)Az EMGA az alábbi kiadásokat finanszírozza a közvetlen irányítás keretében:

a)mezőgazdasági termékek promóciója, közvetlenül a Bizottság által vagy nemzetközi szervezetek bevonásával;

b)az uniós jogszabályoknak megfelelően hozott, a mezőgazdaságban a genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, összegyűjtésére és hasznosítására irányuló intézkedések;

c)mezőgazdasági számviteli információs rendszerek kialakítása és működtetése;

d)mezőgazdasági felmérési rendszerek, beleértve a gazdaságszerkezeti felméréseket.

6. cikk
EMVA-kiadások

Az EMVA végrehajtása a tagállamok és az Unió között fennálló megosztott irányítás keretében történik. Az EMVA az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének 4. fejezetében említett, a KAP-stratégiai terv szerinti vidékfejlesztési beavatkozásokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást finanszírozza.

7. cikk
Egyéb kiadások, beleértve a technikai segítségnyújtást

Az alapokból – a Bizottság kezdeményezésére vagy annak nevében – közvetlen módon finanszírozhatók a KAP végrehajtásához szükséges előkészítési, monitoring, adminisztratív és technikai segítségnyújtási intézkedések, valamint értékelés, audit és ellenőrzés. Különösen az alábbiak tartoznak ide:

a)a KAP elemzéséhez, irányításához, monitoringjához, végrehajtásához és az azzal kapcsolatos információcseréhez és a kontrollrendszerek megvalósításához, valamint a technikai és adminisztratív segítségnyújtáshoz szükséges intézkedések;

b)a területmegfigyelő rendszerhez szükséges műholdas adatok Bizottság általi beszerzése a 22. cikkel összhangban;

c)a Bizottság által távérzékelési alkalmazások révén végrehajtott intézkedések a mezőgazdasági erőforrásoknak a 23. cikkel összhangban történő monitoringja céljából;

d)a KAP finanszírozására szolgáló alapokkal való pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos információs, rendszer-összekapcsolási, monitoring- és kontrollmódszerek és technikai eszközök fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges intézkedések;

e)a KAP-pal kapcsolatos tájékoztatás a 44. cikkel összhangban;

f)a KAP-ról szóló tanulmányok, valamint az alapok által finanszírozott intézkedések értékelése, beleértve az értékelési módszerek tökéletesítését és a KAP-pal összefüggő gyakorlatokra vonatkozó információk cseréjét, továbbá az Európai Beruházási Bankkal (EBB) közösen készített tanulmányok,

g)adott esetben a KAP-pal összefüggésben eljáró, az 58/2003/EK tanácsi rendeletnek 29 megfelelően létrehozott végrehajtó ügynökségek részére nyújtott hozzájárulás;

h)a vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódó, uniós szintű információterjesztésre, figyelemfelkeltésre, együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzésére irányuló intézkedésekhez való hozzájárulás, beleértve az érintett feleket összekapcsoló hálózat létrehozatalát;

i)elsősorban információfeldolgozást és -cserét végző informatikai hálózatok, ideértve a KAP irányításához szükséges vállalati információtechnológiai rendszereket;

j)az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30 44. cikkének (2) bekezdése szerinti, az uniós minőségpolitikák keretében logók kidolgozásához, bejegyzéséhez és védelméhez szükséges intézkedések, valamint a kapcsolódó szellemitulajdon-jogok védelmével, illetve a szükséges információs technológiai (IT) fejlesztésekkel összefüggő intézkedések.

II. FEJEZET
Irányítási szervek

8. cikk
Kifizető ügynökségek és koordináló szervek

(1)A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan szervezeti egységei vagy szervei, amelyek felelnek az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokkal való gazdálkodásért és azok kontrolljáért.

A kifizetések teljesítésének kivételével e feladatok végrehajtása átruházható.

(2)A tagállamok olyan szervezeti egységeket vagy szerveket akkreditálnak kifizető ügynökségként, amelyek olyan igazgatási szervezettel és belső ellenőrzési rendszerrel rendelkeznek, amely kellő garanciát nyújt arra, hogy a kifizetések jogszerűek és szabályosak legyenek, és elszámolásuk is a szabályoknak megfelelően történjen. Ennek érdekében a kifizető ügynökségeknek teljesíteniük kell az akkreditálásnak a belső környezetre, a kontrolltevékenységekre, a tájékoztatásra és kommunikációra, valamint a monitoringra vonatkozó azon minimumfeltételeit, amelyeket a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően állapít meg.

Minden tagállam az alábbiak szerint korlátozza akkreditált kifizető ügynökségei számát:

a)nemzeti szinten vagy adott esetben régiónként egyetlen ügynökségre; valamint

b)egyetlen, az EMGA és az EMVA irányításáért egyaránt felelős ügynökségre.

Ha azonban a kifizető ügynökségek létrehozása regionális szinten történik, a tagállamok emellett vagy nemzeti szinten is akkreditálnak egy kifizető ügynökséget a jellegüknél fogva nemzeti szinten irányítandó támogatási rendszerek számára, vagy pedig e rendszerek irányításával a regionális kifizető ügynökségeiket bízzák meg.

Azon kifizető ügynökségek akkreditációját, amelyek legalább három éven keresztül nem foglalkoznak EMGA- vagy EMVA-kiadásokkal, vissza kell vonni.

E rendelet hatálybalépésének időpontját követően a tagállamok nem nevezhetnek ki további új kifizető ügynökségeket.

(3)Az (EU, Euratom) …/2018 európai parlamenti és tanácsi rendelet [az új költségvetési rendelet] („költségvetési rendelet”) 63. cikkének (5) és (6) cikke alkalmazásában az akkreditált kifizető ügynökség vezetője az érintett pénzügyi évet követő év február 15-éig összeállítja és a Bizottsághoz eljuttatja a következőket:

a)az akkreditált kifizető ügynökségre bízott feladatok végrehajtása során felmerült kiadásokra vonatkozó éves elszámolások, a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint, továbbá az 51. cikk értelmében történő elszámoláshoz szükséges információk;

b)az 52. cikk (1) bekezdésében említett éves teljesítményjelentés, amely tanúsítja, hogy a kiadások összhangban vannak a 35. cikkel;

c)a költségvetési rendelet 63. cikkének (6) bekezdése szerinti vezetői nyilatkozat a következőkre vonatkozóan:

i.annak ténye, hogy az információ a költségvetési rendelet 63. cikke (6) bekezdésének a) pontjában említettek szerint teljes körű, pontos és benyújtása megfelelő,

ii.azon irányítási rendszerek megfelelő működése, amelyek kellő mértékű garanciát nyújtanak az éves teljesítményjelentésben jelentett eredmények tekintetében, a költségvetési rendelet 63. cikke (6) bekezdésének b) és c) pontjában említettek szerint,

iii.a rendszerekben auditok és kontrollok révén azonosított hibák és gyengeségek jellegének és mértékének elemzése, valamint a meghozandó vagy tervbe vett korrekciós intézkedések, a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említettek szerint.

A Bizottság az érintett tagállam kérésére az első albekezdésben említett február 15-i határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke (7) bekezdésének második albekezdésében foglaltak szerint kivételes esetben március 1-jéig meghosszabbíthatja.

(4)Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, kijelöl egy közjogi koordináló szervet, amely a következő feladatok elvégzéséért felelős:

a)a Bizottság rendelkezésére bocsátandó információk összegyűjtése és a Bizottság részére történő megküldése;

b)az 52. cikk (1) bekezdésében említett éves teljesítményjelentés eljuttatása;

c)intézkedések megtétele vagy koordinálása bármilyen általános jellegű hiányosság megszüntetése céljából, valamint a Bizottság folyamatos tájékoztatása az azokkal kapcsolatos bármilyen utókövetési intézkedésről;

d)az uniós szabályok összehangolt alkalmazásának ösztönzése és biztosítása.

Az első albekezdés a) pontjában említett pénzügyi információk feldolgozása tekintetében a tagállamok a koordináló szervet egyedi akkreditálásnak vetik alá.

A koordináló szerv által eljuttatott éves teljesítményjelentés beletartozik a 11. cikk (1) bekezdésében említett vélemény hatókörébe, és elküldésekor ahhoz a jelentés egészére vonatkozó vezetői nyilatkozatot kell csatolni.

(5)Amennyiben egy akkreditált kifizető ügynökség esetében nem teljesül vagy a továbbiakban nem teljesül egy vagy több, a (2) bekezdésben említett akkreditációs feltétel, a tagállam – saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére eljárva – visszavonja az akkreditációt, hacsak a kifizető ügynökség az illetékes hatóság által a probléma súlyossága függvényében megállapított határidőn belül meg nem teszi a szükséges változtatásokat.

(6)A kifizető ügynökségek irányítják a felelősségi körükbe tartozó állami intervencióhoz kapcsolódó műveleteket és biztosítják azok kontrollját, továbbá vállalják az általános felelősséget e téren.

Az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi szervezet által végrehajtott pénzügyi eszközök révén nyújtott támogatások esetében, amelyekben a tagállamok valamelyike részvényesi tagsággal rendelkezik, a kifizető ügynökség a kifizetési kérelmeket alátámasztó, az EBB vagy más nemzetközi pénzügyi szervezet által benyújtott kontrolljelentésre támaszkodik.

9. cikk
Illetékes hatóság

(1)A tagállamok kijelölnek egy miniszteri szintű hatóságot, amelynek hatáskörébe tartozik:

a)a 8. cikk (2) bekezdésében említett kifizető ügynökségek akkreditációjának megadása, felülvizsgálata és visszavonása;

b)a 8. cikk (4) bekezdésében említett koordináló szerv akkreditálása;

c)a 11. cikkben említett tanúsító szerv kinevezése;

d)az e fejezet címén az illetékes hatóságra ruházott tevékenységek elvégzése.

(2)Az illetékes hatóság a Bizottság által a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban elfogadandó akkreditációs kritériumok teljesítésének vizsgálata alapján közokiratban dönt a kifizető ügynökség és a koordináló szerv akkreditációjának megadásáról, illetve – felülvizsgálatot követő – visszavonásáról. Az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot az akkreditációk megadásáról, illetve visszavonásáról.

10. cikk
Bizottsági hatáskörök

(1)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az alábbiakra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából:

a)a 8. cikk (2) bekezdésében említett kifizető ügynökségek, illetve a 8. cikk (4) bekezdésében említett koordináló szervek akkreditációjára vonatkozó minimumfeltételek;

b)a kifizető ügynökségek állami intervencióval kapcsolatos kötelezettségei, valamint az irányítási és kontrollfeladataik tartalmára vonatkozó szabályok.

(2)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat határoz meg a következők vonatkozásában:

a)a kifizető ügynökségek és a koordináló szervek akkreditációjának megadására, visszavonására és felülvizsgálatára vonatkozó eljárások, valamint a kifizető ügynökségek akkreditációjának felügyeletére vonatkozó eljárások;

b)a kifizető ügynökségek 8. cikk (3) bekezdése c) pontjában említett vezetői nyilatkozatának alapjául szolgáló munka és ellenőrzések;

c)a koordináló szerv működése és az információk Bizottság részére történő bejelentése a 8. cikk (4) bekezdésében említettek szerint.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

11. cikk
Tanúsító szervek

(1)A tanúsító szerv a tagállam által a nemzeti jogszabályok sérelme nélkül legalább hároméves időszakra kijelölt köz- vagy magánjogi auditáló szerv. Amennyiben a tanúsító szerv magánjogi auditáló szerv, és az alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog azt előírja, úgy a tagállam a szervet közbeszerzési eljárással választja ki.

A költségvetési rendelet 63. cikke (7) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában a tanúsító szerv nemzetközileg elfogadott auditszabványoknak megfelelően elkészített véleményt ad, amelyben a következőkről nyilatkozik:

a)arról, hogy az elszámolások megbízható és valós képet nyújtanak-e,

b)arról, hogy a tagállamok irányítási rendszerei megfelelően működnek-e,

c)arról, hogy az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 52. cikkében említett éves teljesítményalapú záróelszámolás céljából létrehozott, a kimeneti mutatókra vonatkozó teljesítményjelentés, valamint a rendelet 115. cikkében említett többéves teljesítménymonitoringhoz kapcsolódó eredménymutatókra vonatkozó teljesítményjelentés, amelyek bizonyítják, hogy e rendelet 35. cikke teljesült, helyesek-e,

d)arról, hogy az 1308/2013/EU rendeletben meghatározott intézkedések azon kiadásai, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényeltek, jogszerűek és szabályosak-e.

A vélemény tartalmazza azt is, hogy a vizsgálat megkérdőjelezi-e a 8. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett vezetői nyilatkozatban szereplő megállapításokat.

Az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi szervezet által végrehajtott pénzügyi eszközök révén nyújtott támogatások esetében, amelyekben a tagállamok valamelyike részvényesi tagsággal rendelkezik, a tanúsító szerv az adott szervezet külső auditorai által elkészített éves auditjelentésre támaszkodik.

(2)A tanúsító szervnek rendelkeznie kell a szükséges technikai szakértelemmel. Működését tekintve függetlennek kell lennie az érintett kifizető ügynökségtől és koordináló szervtől, az ügynökséget akkreditáló hatóságtól, valamint a KAP végrehajtásáért és monitoringjáért felelős szervtől.

(3)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapít meg a tanúsító szervek feladatai, többek között az elvégzendő ellenőrzések, az ellenőrzés alá vetendő szervek, valamint az e szervek által kiállítandó igazolások és elkészítendő jelentések, illetve az azokat kísérő dokumentumok vonatkozásában.

A végrehajtási jogi aktusoknak a következőket is tartalmazniuk kell:

a)az audit azon elvei, amelyekre a tanúsító szervek a véleményüket alapozzák, beleértve a kockázatok értékelését, a belső ellenőrzéseket, valamint az auditbizonyítékok szükséges szintjét;

b)a tanúsító szervek által a véleménynyilvánítás során – a nemzetközi auditszabványok figyelembevételével – alkalmazandó auditálási módszerek.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

III. CÍM
Az alapok pénzügyi irányítása

I. FEJEZET
EMGA

1. szakasz
Költségvetési fegyelem

12. cikk
Költségvetési felső összeghatár

(1)Az EMGA-kiadások éves felső összeghatárát az (EU, Euratom) .../... rendeletben [COM(2018) 322 final] e célra megállapított maximális összegek képezik.

(2)Abban az esetben, ha az uniós jogszabályok az (1) bekezdésben említett összegek csökkentéséről vagy növeléséről rendelkeznek, a Bizottság az uniós jogszabályokban említett adatok alapján, a 101. cikkben említett eljárás alkalmazása nélkül, végrehajtási jogi aktustok útján megállapítja az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleget.

13. cikk
A felső összeghatár betartása

(1)Amennyiben az uniós jogszabályok a mezőgazdasági kiadások pénzügyi felső összeghatárát euróban állapítják meg egy tagállam tekintetében, úgy e kiadások az ennek az euróban meghatározott felső határnak a mértékéig kerülnek visszatérítésre, a 37–40. cikk alkalmazása esetén a szükséges kiigazításokkal.

(2)Az (EU) …/... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 81. cikkében említett közvetlen kifizetési beavatkozásokra vonatkozó tagállami előirányzatokat – az e rendelet 15. cikkében megállapított kiigazításokkal korrigálva – euróban megadott pénzügyi felső összeghatároknak kell tekinteni.

14. cikk
Mezőgazdasági tartalék

(1)Az EMGA keretében minden év elején létre kell hozni egy olyan tartalékot, amelynek célja további támogatást nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára piacirányítási és -stabilizációs intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezeléséhez („mezőgazdasági tartalék”).

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó előirányzatokat közvetlenül az uniós költségvetésbe kell beállítani.

A mezőgazdasági tartalékból származó forrásokat az 1308/2013/EU rendelet 8–21., 219., 220. és 221. cikke szerinti intézkedések céljára kell rendelkezésre bocsátani azon év vagy évek vonatkozásában, amelyekre a további támogatást igénylik.

(2)A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–2027-es időszak minden egyes évének elején folyó árakon legalább 400 millió EUR. A Bizottság a mezőgazdasági tartalék összegét – az EMGA szerint rendelkezésre álló előirányzatok figyelembevételével – az év folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci fejlemények vagy a folyó évet, illetve az elkövetkező évet érintő kilátások tükrében szükségesnek tűnik.

A költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjától eltérve a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők a következő pénzügyi évek mezőgazdasági tartalékának finanszírozására.

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjától eltérve a mezőgazdasági tartalék 2020 végén fennálló, teljes fel nem használt összege átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az nem kerül vissza az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett fellépéseket fedező költségvetési sorokba, hanem abból a mezőgazdasági tartalék kerül finanszírozásra.

15. cikk
Pénzügyi fegyelem

(1)A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett közvetlen kifizetési beavatkozásokra, illetve az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett egyedi intézkedésekhez nyújtott, a 228/2013/EU rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU rendelet IV. fejezete szerinti uniós pénzügyi támogatásra vonatkozóan kiigazítási arányt („kiigazítási arány”) határoz meg, amennyiben az adott közbenső összeghatár alá tartozó beavatkozások és intézkedések finanszírozására vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi évben az alkalmazandó felső összeghatárok túllépése várható.

A Bizottság a kiigazítási arány alkalmazásának naptári évében június 30-ig végrehajtási jogi aktus útján meghatározza a kiigazítási arányt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)A Bizottság a kiigazítási arány alkalmazásának naptári évében december 1-jéig a rendelkezésére álló új információk alapján végrehajtási jogi aktus útján módosíthatja az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kiigazítási arányt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3)Amennyiben a pénzügyi fegyelmi mechanizmus került alkalmazásra, a költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban átvitt előirányzatokat a pénzügyi fegyelmi mechanizmus ismételt alkalmazásának elkerüléséhez szükséges mértékben kell az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti kiadások finanszírozására felhasználni.

Amennyiben az első albekezdésben említett átvihető előirányzatok továbbra is rendelkezésre állnak, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben tagállamonként meghatározza a végső kedvezményezetteknek visszatérítendő, le nem kötött előirányzatok összegét, kivéve, ha a visszatérítés tárgyát képező, le nem kötött előirányzatok összege nem éri el az EMGA-kiadások éves felső összeghatárának 0,2 %-át.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)A Bizottság által a (3) bekezdés második albekezdésével összhangban meghatározott összegeket a tagállamoknak objektív és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kell a végső kedvezményezettek részére visszatéríteniük. A tagállamok a végső kedvezményezettenként visszatéríthető összeg tekintetében minimális összeghatárt alkalmazhatnak.

Az első albekezdésben említett visszatérítés csak azon tagállamok végső kedvezményezettjeire alkalmazandó, ahol az előző pénzügyi évben a pénzügyi fegyelmi mechanizmust kellett alkalmazni.

(5)Az (EU) .../... rendelet 140. cikkének (2) bekezdésében [a KAP-stratégiai terv fokozatos bevezetése] előírt közvetlen kifizetési beavatkozások fokozatos bevezetése nyomán 2022. január 1-jétől kezdve a pénzügyi fegyelem Horvátországra is alkalmazandó.

(6)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a tagállamok által a termelőkre alkalmazott pénzügyi fegyelem kiszámítására vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítésére vonatkozóan.

16. cikk
Költségvetési eljárási rend

(1)Amennyiben az N pénzügyi évre vonatkozó költségvetési tervezet kidolgozásakor fennáll annak a kockázata, hogy az N pénzügyi évre vonatkozó, a 12. cikkben említett összeget túllépik, a Bizottság javaslatot tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, vagy a Tanácsnak az említett összeg betartása érdekében szükséges intézkedésekre.

(2)Ha a Bizottság bármikor úgy ítéli meg, hogy fennáll a 12. cikkben említett összeg túllépésének kockázata, és hogy hatáskörén belül nincs lehetősége olyan intézkedések megtételére, amelyek ennek orvoslására alkalmasak, akkor további, az említett összeg betartásának biztosítására irányuló egyéb intézkedésekre tesz javaslatot. Ezeket az intézkedéseket a Tanács fogadja el, ha azok jogalapja a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdése, illetve az Európai Parlament és a Tanács, ha az intézkedések jogalapja a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdése.

(3)Amennyiben az N pénzügyi év végén a tagállamok visszatérítési igényei meghaladják vagy vélhetően meg fogják haladni a 12. cikkben említett összeget, a Bizottság:

a)ezeket az igényeket a tagállamok által benyújtott igények arányában és a rendelkezésre álló költségvetés függvényében veszi figyelembe, és végrehajtási jogi aktusok útján ideiglenesen meghatározza az érintett hónapra vonatkozó kifizetések összegét;

b)legkésőbb az N+1. pénzügyi év február 28-án minden tagállamra vonatkozóan meghatározza az N pénzügyi évre szóló uniós finanszírozás tekintetében fennálló helyzetet;

c)végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza az uniós finanszírozás teljes összegét tagállamonkénti bontásban, egységes uniós finanszírozási arány alapulvételével, a havi kifizetések céljára rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében;

d)legkésőbb az N+1. év márciusára vonatkozó havi kifizetések teljesítése alkalmával gondoskodik a tagállamoknak nyújtandó esetleges kompenzációkról.

Az első albekezdés a) és c) pontjában meghatározott végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

17. cikk
Korai előrejelző és monitoringrendszer

A 12. cikkben említett költségvetési felső összeghatár betartásának biztosítása érdekében a Bizottság az EMGA-kiadások tekintetében havi korai előrejelző és monitoringrendszert működtet.

Ennek révén a Bizottság minden pénzügyi év kezdetén meghatározza a havi kiadások kereteit, amelyek adott esetben a három megelőző év átlagos havi kiadásain alapulnak.

A Bizottság rendszeres időközönként jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben megvizsgálja a felmerült kiadásoknak a meghatározott keretekhez viszonyított alakulását és felbecsüli a folyó pénzügyi év során várható végrehajtást.

2. szakasz
A kiadások finanszírozása

18. cikk
Havi kifizetések

(1)A Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében említett kiadások finanszírozásához szükséges előirányzatokat havi kifizetések formájában bocsátja a tagállamok rendelkezésére, a referencia-időszakban az akkreditált kifizető ügynökségeknél felmerült kiadások alapján.

(2)Amíg a Bizottság a havi kifizetéseket át nem utalja, a kiadások fedezéséhez szükséges forrásokat a tagállamok mozgósítják az akkreditált kifizető ügynökségeik szükségleteinek megfelelően.

19. cikk
A havi kifizetésekre vonatkozó eljárás

(1)Az 51., 52. és 53. cikk alkalmazásának sérelme nélkül a havi kifizetéseket a Bizottság az akkreditált kifizető ügynökségeknél a referencia-hónapban felmerült kiadások tekintetében teljesíti.

(2)A havi kifizetéseket a tagállamok részére legkésőbb a kiadások felmerülése szerinti hónapot követő második hónap harmadik munkanapján kell teljesíteni, figyelembe véve a 37–40. cikk szerinti csökkentéseket vagy felfüggesztéseket, illetve bármilyen egyéb korrekciót. A tagállamoknál október 1. és 15. között felmerült kiadásokat októberben felmerült kiadásokként kell kezelni. Az október 16. és 31. között felmerült kiadásokat novemberben felmerült kiadásoknak kell tekinteni.

(3)A Bizottság a tagállamoktól származó kiadásigazoló nyilatkozatok és a 88. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott információk alapján az említett végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a havi kifizetéseket.

(4)A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat a pénzügyi felső összeghatárok esetleges túllépéséről.

(5)A Bizottság – a 101. cikkben említett eljárás alkalmazása nélkül – végrehajtási jogi aktustok útján megállapítja a (3) bekezdés szerinti havi kifizetéseket.

(6)A Bizottság – a 101. cikkben említett eljárás alkalmazása nélkül – végrehajtási jogi aktusok útján dönthet a (3) bekezdés szerinti havi kifizetéseket érintő további kifizetésekről vagy csökkentésekről.

20. cikk
Adminisztratív és személyzeti költségek

A tagállamoknál és az EMGA-ból nyújtott támogatás kedvezményezettjeinél felmerült adminisztratív és személyzeti költségeket az alap nem téríti meg.

21. cikk
Az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások

(1)Amennyiben a közös piacszervezés keretében nincs egységekre lebontott összeg megállapítva egy állami intervenció vonatkozásában, az EMGA az érintett intézkedést egységes átalányösszegek alapján finanszírozza, különösen a tagállamok termékek felvásárlására fordított forrásai, a raktározásból eredő árukezelési műveletek és adott esetben – az 1308/2013/EU rendelet 11. cikkében említettek szerint – az intervencióra jogosult termékek feldolgozása tekintetében.

(2)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az alábbiakra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából:

a)az uniós finanszírozásra jogosult intézkedések típusa és a visszatérítés feltételei;

b)a jogosultság feltételei, valamint a kiszámítás módja a kifizető ügynökségek által ténylegesen megvizsgált információk, a Bizottság által meghatározott átalányösszegek, vagy az ágazati mezőgazdasági jogszabályokban előírt átalányösszegek vagy nem átalányjellegű összegek alapján.

(3)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy e rendeletet kiegészítse az állami intervencióval kapcsolatos műveletek értékelésére vonatkozó szabályok, az állami intervenció alá vont termékek megsemmisülése vagy károsodása esetén hozandó intézkedések, valamint a finanszírozandó összegek megállapítása tekintetében.

(4)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az (1) bekezdésben említett összegeket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

22. cikk
Műholdas adatok beszerzése

A Bizottság és a tagállamok – az egyes tagállamok által készített előírásokkal összhangban – megállapodnak a 64. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett területmegfigyelő rendszerhez szükséges műholdas adatok jegyzékéről.

A 7. cikk b) pontjával összhangban a Bizottság a műholdas adatokat ingyenesen a területmegfigyelő rendszer működtetéséért felelős hatóságok vagy az e hatóságok által a képviseletükre felhatalmazott szolgáltatók rendelkezésére bocsátja.

A Bizottság marad a műholdas adatok tulajdonosa, és azok a munka befejezése után visszakerülnek a Bizottsághoz.

A Bizottság a 64. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett területmegfigyelő rendszerrel kapcsolatos, a műszaki szempontokat vagy munkamódszereket érintő feladatokkal megbízhat az adott feladatra specializálódott szervezeteket.

23. cikk
A mezőgazdasági erőforrások monitoringja

A 7. cikk c) pontja alapján finanszírozott intézkedések célja, hogy lehetővé tegyék a Bizottság számára a következőket:

a)az uniós mezőgazdasági piacok globális összefüggésben történő irányítása,

b)a mezőgazdasági földterületek – köztük az agrár-erdészeti területek – használatának és a használat megváltozásának agroökonómiai, illetve agrár-környezetvédelmi és éghajlati szempontú megfigyelése, valamint a termés állapotának megfigyelése, és ezáltal – különösen a terméshozamra, a mezőgazdasági termelésre és a rendkívüli körülményekhez kapcsolódó mezőgazdasági hatásokra vonatkozó – becslések készítése;

c)ezeknek a becsléseknek a megosztása nemzetközi fórumokon, például az ENSZ szervezetei által koordinált kezdeményezések – például az ÜHG-kibocsátási jegyzékeknek az UNFCCC égisze alatti létrehozása – keretében vagy más nemzetközi ügynökségek által koordinált kezdeményezések keretében;

d)a világpiacok átláthatóságához való hozzájárulás;

e)az agrometeorológiai rendszer technológiai nyomon követésének a biztosítása.

A 7. cikk c) pontja alapján a Bizottság finanszírozást nyújt a KAP végrehajtásához és monitoringjához szükséges adatok – köztük a műholdas, a földrajzi térinformatikai és a meteorológiai adatok – gyűjtésével vagy beszerzésével, téradat-infrastruktúra és honlap létrehozásával, az időjárási viszonyokhoz kapcsolódó speciális tanulmányok készítésével, a talajegészség és a földhasználat-megváltoztatás megfigyelésének elősegítésére szolgáló távérzékeléssel, valamint az agrometeorológiai és az ökonometriai modellek aktualizálásával kapcsolatos intézkedésekhez. Szükség esetén ezeket az intézkedéseket az EEA, a JRC, a tagállami laboratóriumok és szervek közreműködésével, vagy a magánszektor bevonásával kell megvalósítani.

24. cikk
Végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja:

a)a 7. cikk b) és c) pontja értelmében történő finanszírozáshoz kapcsolódó szabályokat;

b)a 22. és a 23. cikkben említett intézkedéseknek a kijelölt célkitűzések érdekében történő végrehajtására vonatkozó eljárást;

c)a műholdas adatok és a meteorológiai adatok beszerzését, tökéletesítését és hasznosítását szabályozó keretet, valamint az alkalmazandó határidőket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

II. fejezet
EMVA

1. szakasz
Az EMVA-ra vonatkozó általános rendelkezések

25. cikk
Az összes kifizetésre vonatkozó rendelkezések

(1)A 6. cikkben említett EMVA-hozzájárulás Bizottság általi kifizetései nem haladhatják meg a költségvetési kötelezettségvállalásokat.

A 32. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül ezeket a kifizetéseket a legkorábban megnyílt költségvetési kötelezettségvállaláshoz kell rendelni.

(2)A költségvetési rendelet 110. cikkét alkalmazni kell.

2. szakasz
EMVA-finanszírozás a KAP-stratégiai terv keretében

26. cikk
Az EMVA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás

Minden egyes KAP-stratégiai terv vonatkozásában meg kell határozni az EMVA-ból a KAP-stratégiai tervek szerinti kiadásokhoz nyújtott támogatást, méghozzá az EMVA-ból a KAP-stratégiai tervek keretében felmerült kiadásokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásról szóló uniós jogszabályokban megállapított felső összeghatárokon belül.

27. cikk
Költségvetési kötelezettségvállalások

(1)A KAP-stratégiai terv elfogadásáról szóló bizottsági határozat a költségvetési rendelet 110. cikke (1) bekezdése szerinti finanszírozási határozatnak minősül, és – az érintett tagállam értesítése után – az említett rendelet szerinti jogi kötelezettségvállalást képez. A határozatban rögzítésre kerül a hozzájárulás évenkénti összege.

(2)Az uniós költségvetési kötelezettségvállalást minden egyes KAP-stratégiai terv tekintetében 2021. január 1. és 2027. december 31. között éves részletekben kell meghatározni.

Minden egyes KAP-stratégiai terv tekintetében az első részletre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás a KAP-stratégiai terv Bizottság általi elfogadását követően kerül meghatározásra.

A következő részletekre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásokat a Bizottság minden év május 1-je előtt teljesíti az e cikk első bekezdésében említett határozat alapján, kivéve azokat az eseteket, amelyekre a költségvetési rendelet 16. cikke vonatkozik.

3. szakasz
A vidékfejlesztési beavatkozásokhoz nyújtott p
énzügyi hozzájárulás

28. cikk
A vidékfejlesztési beavatkozásokhoz nyújtott kifizetésekre vonatkozó rendelkezések

(1)A 6. cikkben említett kiadások finanszírozásához szükséges előirányzatokat a Bizottság előfinanszírozás, időközi kifizetések és egyenlegkifizetés formájában, az ebben a szakaszban leírtak szerint bocsátja a tagállamok rendelkezésére.

(2)Az előfinanszírozás és az időközi kifizetések együttes teljes összege nem haladhatja meg az adott KAP-stratégiai tervhez nyújtott EMVA-hozzájárulás 95 %-át.

A 95 %-os felső értékhatár elérését követően a tagállamok továbbra is benyújtják a kifizetési kérelmeiket a Bizottság részére.

29. cikk
Az előfinanszírozás szabályai

(1)A Bizottság a KAP-stratégiai terv jóváhagyására vonatkozó határozatának elfogadását követően egy kezdeti előfinanszírozási összeget folyósít a tagállamnak a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára vonatkozóan. A kezdeti előfinanszírozási összeg részletekben fizetendő, a következők szerint:

a)2021-ben: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 1 %-a;

b)2022-ben: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 1 %-a;

c)2023-ben: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 1 %-a.

Ha a KAP-stratégiai tervet 2022-ben vagy később fogadják el, a korábbi részletek folyósítására az elfogadást követően haladéktalanul sor kerül.

(2)Az előfinanszírozás címén folyósított teljes összeget vissza kell téríteni a Bizottság részére, ha nem merülnek fel kiadások, illetőleg egyetlen kiadásigazoló nyilatkozat sem kerül megküldésre a KAP-stratégiai tervhez kapcsolódóan az előfinanszírozás első részletének Bizottság általi kifizetését követő huszonnégy hónapon belül. Az előfinanszírozás a KAP-stratégiai terv tekintetében bejelentett legkorábbi kiadással szemben kerül elszámolásra.

(3)További előfinanszírozás nem folyósítható, illetve nem fizettethető vissza, amennyiben az (EU) …/... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 90. cikkével összhangban átcsoportosítás történt az EMVA-ból vagy az EMVA-ba.

(4)Az előfinanszírozás kamatait az adott KAP-stratégiai tervre kell fordítani, valamint azokat le kell vonni a végső kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő közkiadások összegéből.

(5)Az előfinanszírozás teljes összegét a KAP-stratégiai terv zárása előtt az 51. cikkben említett eljárásnak megfelelően el kell számolni.

30. cikk
Időközi kifizetések

(1)Az egyes KAP-stratégiai tervekhez kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes intézkedések hozzájárulási mértékének az adott intézkedés címén felmerült közkiadásokra való alkalmazásával történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 85. cikkében foglaltak szerint.

(2)A Bizottság a források rendelkezésre állásától függően, a 37–40. cikk szerinti csökkentések vagy felfüggesztések figyelembevételével, időközi kifizetéseket teljesít az akkreditált kifizető ügynökségeknél a KAP-stratégiai tervek végrehajtásával összefüggésben felmerült kiadások visszatérítésére.

(3)Ha a pénzügyi eszközök végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkével összhangban történik, akkor a kiadásigazoló nyilatkozatokban fel kell tüntetni az irányító hatóság által a végső kedvezményezettek részére kifizetett teljes összeget, garanciák esetében pedig a garanciaszerződésekben meghatározottak szerint elkülönített összegeket, az (EU) …/… rendelet [KAP-stratégiai terv – a finanszírozási eszközökre vonatkozó támogathatósági szabályok] 74. cikke (5) bekezdésének a), b) és c) pontjában említettek szerint.

(4)Ha a finanszírozási eszközök végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkével összhangban történik, akkor a finanszírozási eszközökre vonatkozó kiadásokat tartalmazó kiadásigazoló nyilatkozatokat az alábbi feltételekkel összhangban kell benyújtani:

a)az első kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő összeget már korábban ki kell fizetni a finanszírozási eszköz részére, és az az adott finanszírozási megállapodás szerint a finanszírozási eszközhöz rendelt, a KAP-stratégiai terv szerinti támogatás teljes összegének 25 %-áig terjedhet;

b)az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) bekezdésében meghatározott jogosultsági időszak során benyújtott további kiadásigazoló nyilatkozatokban szereplő összegnek tartalmaznia kell a [finanszírozási eszközökre vonatkozó támogathatósági szabályok 74. cikke (5) bekezdésében] említett támogatható kiadást.

(5)Az első kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő, a (4) bekezdés a) pontjában említett összeget legkésőbb az adott KAP-stratégiai terv végrehajtásának utolsó évére vonatkozó éves elszámoláskor ki kell vezetni a Bizottság számláiból.

(6)Az egyes időközi kifizetések Bizottság általi teljesítése az alábbi követelményeknek való megfeleléstől függ:

a)az akkreditált kifizető ügynökség által aláírt kiadásigazoló nyilatkozat továbbítása a Bizottság felé a 88. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfelelően;

b)az érintett KAP-stratégiai terv teljes időszakára vonatkozóan az egyes beavatkozástípusok számára biztosított teljes EMVA-hozzájárulás felső határainak betartása;

c)a 8. cikk (3) bekezdésében és a 11. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása;

d)az éves elszámolás eljuttatása.

(7)Amennyiben a (6) bekezdésben megállapított követelmények valamelyike nem teljesül, a Bizottság arról haladéktalanul tájékoztatja az akkreditált kifizető ügynökséget vagy – ha ilyet kijelöltek – a koordináló szervet. Amennyiben a (6) bekezdés a), c) vagy d) pontjában meghatározott követelmények valamelyike nem teljesül, a kiadásigazoló nyilatkozatot nem lehet elfogadni.

(8)Az 51., 52. és 53. cikk sérelme nélkül a Bizottság az e cikk (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő kiadásigazoló nyilatkozat iktatásától számított 45 napon belül teljesíti az időközi kifizetést.

(9)Az akkreditált kifizető ügynökségek – a Bizottság által megállapítandó időszakonként – időközi kiadásigazoló nyilatkozatokat állítanak ki a KAP-stratégiai tervhez kapcsolódóan, és azokat közvetlenül vagy – ha ilyet kijelöltek – a koordináló szerv közvetítésével továbbítják a Bizottság részére.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja az időközi kiadásigazoló nyilatkozatok elkészítésére és továbbítására vonatkozóan az akkreditált kifizető ügynökségek rendelkezésére álló időszakokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A kiadásigazoló nyilatkozatok azokra a kiadásokra vonatkoznak, amelyek a kifizető ügynökségeknél az egyes érintett időszakokon belül merültek fel. Amennyiben az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 107. cikkének (8) bekezdésében említett kiadásokat a KAP-stratégiai terv bizottsági jóváhagyásra váró módosítása miatt nem lehet az érintett időszakban bejelenteni a Bizottságnak, azok bejelentése megtörténhet az azt követő időszakokban.

Az október 16-a után felmerült kiadásokra vonatkozó időközi kiadásigazoló nyilatkozatok könyvelésére a következő év költségvetésének terhére kerül sor.

(10)Amennyiben a közvetve megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő további ellenőrzéseket ír elő a valamely referencia-időszak kiadásigazoló nyilatkozataihoz kapcsolódóan szolgáltatott adatok hiányossága vagy nem egyértelmű volta, illetve különösen az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] és az ahhoz kapcsolódóan elfogadott bizottsági jogi aktusok értelmében kért információk közlésének hiányából eredő véleménykülönbségek, értelmezési különbségek vagy inkoherencia miatt, az érintett tagállam az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő kérésére a probléma súlyosságának megfelelően megállapított határidőn belül köteles kiegészítő tájékoztatást adni.

Az időközi kifizetések 8. cikkben meghatározott határidejét a kifizetési kérelem tárgyát képező összeg egésze vagy egy része tekintetében legfeljebb hat hónapra meg lehet szakítani, az információkérés elküldésének időpontjától kezdődően a kielégítőnek ítélt információk beérkezésének időpontjáig. A tagállam hozzájárulhat a megszakítási időszak további három hónappal történő meghosszabbításához.

Amennyiben az érintett tagállam a meghatározott határidőn belül nem tesz eleget a Bizottság kiegészítő tájékoztatás iránti kérésének, vagy válasza elégtelennek minősül, illetőleg azt mutatja, hogy a vonatkozó szabályok nem érvényesültek vagy az uniós alapok felhasználása nem volt megfelelő, a Bizottság e rendelet 37–40. cikke értelmében felfüggesztheti vagy csökkentheti a kifizetéseket.

31. cikk
Egyenlegkifizetés és a vidékfejlesztési beavatkozások lezárása a KAP-stratégiai tervben

(1)A KAP-stratégiai terv végrehajtásában elért eredményekről szóló utolsó éves teljesítményjelentés átvételét követően a Bizottság az EMVA beavatkozástípusok szintjén hatályos pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv végrehajtásának utolsó évére vonatkozó éves elszámolás és a számlaelszámolásról hozott kapcsolódó határozatok alapján – a rendelkezésére álló források függvényében – kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) bekezdésében a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidő letelte után legkésőbb hat hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és annak a kifizető ügynökségnél a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidőig felmerült kiadásokra kell vonatkoznia.

(2)Az egyenleg kifizetésére legkésőbb azt az időpontot követő hat hónapon belül kerül sor, hogy az (1) bekezdésben említett információkat és dokumentumokat a Bizottság elfogadhatónak ítélte, és megtörtént az utolsó év elszámolása. A 32. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül az egyenleg kifizetését követően még fennálló kötelezettségvállalásokat a Bizottság hat hónapon belül visszavonja.

(3)Amennyiben a Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem kapja kézhez az elért eredményekről szóló utolsó éves teljesítményjelentést, valamint a tervvégrehajtás utolsó évéhez kapcsolódó elszámoláshoz szükséges dokumentumokat, a Bizottság a 32. cikknek megfelelően automatikusan visszavonja az egyenlegre vonatkozó kötelezettségvállalást.

32. cikk
Kötelezettségvállalás automatikus visszavonása a KAP-stratégiai tervek esetében

(1)A Bizottság egy adott KAP-stratégiai terv vidékfejlesztési beavatkozásaira vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás bármely olyan részét automatikusan visszavonja, amely előfinanszírozásként vagy időközi kifizetésként nem került felhasználásra, vagy amelyre a költségvetési kötelezettségvállalást követő második év december 31-ig felmerült kiadás címén egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat sem érkezik a Bizottsághoz, amely megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2)Automatikusan vissza kell vonni a költségvetési kötelezettségvállalások azon részét, amely az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) bekezdésében a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidőt követően még felhasználatlan, vagy amelyre vonatkozóan az említett határidőt követő hat hónapon belül nem állítottak ki kiadásigazoló nyilatkozatot.

(3)Felfüggesztő hatályú jogi eljárások vagy közigazgatási jogorvoslati eljárások esetén – az eljárások idejére és az érintett műveletekkel kapcsolatos összeg tekintetében – megszakad a kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozóan az (1) és (2) bekezdésben említett időszak, feltéve, hogy a tagállam az N+3. év január 31-ig kellően megindokolt értesítést juttat el a Bizottsághoz.

(4)A kötelezettségvállalás automatikus visszavonásának kiszámításakor az alábbiakat figyelmen kívül kell hagyni:

a)a költségvetési kötelezettségvállalás azon része, amelyről kiadásigazoló nyilatkozat került kiállításra, azonban visszatérítését a Bizottság az N+2. év december 31-én csökkentette vagy felfüggesztette;

b)a költségvetési kötelezettségvállalás azon része, amelyet a kifizető ügynökség a KAP-stratégiai terv végrehajtását komolyan érintő vis maior következtében nem tudott visszatéríteni. A vis maiorra hivatkozó tagállami hatóságoknak bizonyítaniuk kell annak a KAP-stratégiai terv egészére vagy egy részére gyakorolt közvetlen következményeit.

A megelőző év végéig bejelentett összegre vonatkozóan a tagállam január 31-ig megküldi a Bizottságnak az első albekezdésben említett kivételekkel kapcsolatos információkat.

(5)A Bizottság kellő időben tájékoztatja a tagállamot arról, ha fennáll a kötelezettségvállalás automatikus visszavonásának kockázata. Tájékoztatja továbbá a birtokában lévő információk alapján megállapított összegről is. A tagállamnak ezen információk beérkezésétől számítva két hónap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy a szóban forgó összeggel kapcsolatban egyetértését adja vagy észrevételeit megtegye. A Bizottság az (1), (2) és (3) bekezdés alkalmazásából eredő utolsó határidőt követő kilenc hónapon belül végrehajtja a kötelezettségvállalás automatikus visszavonását.

(6)A kötelezettségvállalás automatikus visszavonása esetén az érintett KAP-stratégiai tervhez nyújtott EMVA-hozzájárulás az adott évre vonatkozóan a kötelezettségvállalás automatikus visszavonásának tárgyát képező összeggel csökken. A tagállam a Bizottság által jóváhagyandó, átdolgozott pénzügyi tervet készít, amelyben a beavatkozástípusok között elosztja a támogatáscsökkentést. Ennek hiányában a Bizottság arányosan csökkenti az egyes beavatkozástípusokhoz rendelt összegeket.

III. FEJEZET
Közös rendelkezések

33. cikk
Mezőgazdasági pénzügyi év

A Bizottság által a 45. cikk (3) bekezdése első albekezdésének a) pontja értelmében a kiadásigazoló nyilatkozatokra és az állami intervencióhoz kapcsolódó bevételre vonatkozóan megállapított különös rendelkezések sérelme nélkül, a mezőgazdasági pénzügyi év a kifizető ügynökségeknél az N–1. év október 16-án kezdődő és az N év október 15-én véget érő N pénzügyi év tekintetében felmerülő, és a hozzájuk befolyt és az alapok költségvetésébe beállított kiadásokat és bevételeket foglalja magában.

34. cikk
A kettős finanszírozás tilalma

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az EMGA és az EMVA keretében finanszírozott kiadások az uniós költségvetésből semmilyen más finanszírozásban ne részesüljenek.

Az EMVA keretébe tartozó műveletek abban az esetben részesülhetnek egyéb támogatásban a KAP-stratégiai tervből, az európai strukturális és beruházási alapokból vagy más uniós eszközökből, ha a különböző támogatási formákból származó támogatás teljes halmozott összege nem haladja meg az adott beavatkozás tekintetében az (EU) .../... rendelet (a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet) III. címében említett legmagasabb támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. Ilyen esetben a tagállamnak az alábbiakra vonatkozó kiadásokat nem kell bejelentenie a Bizottságnak:

a) az európai strukturális és beruházási alapokból vagy más uniós eszközökből származó támogatás; vagy

b) az ugyanazon KAP stratégiai tervből származó támogatás.

A kiadásigazoló nyilatkozatokban feltüntetendő kiadás összegét arányosan kell kiszámítani, a támogatási feltételeket meghatározó dokumentummal összhangban.

35. cikk
A kifizető ügynökségeknél felmerült kiadások támogathatósága

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokat az Unió csak abban az esetben finanszírozza, ha:

a)azok akkreditált kifizető ügynökségeknél merültek fel,

b)azok megfeleltek az uniós jogszabályoknak,

c)az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozástípusok esetében:

i.bejelentett eredmények kapcsolódnak hozzájuk, és

ii.az alkalmazandó irányítási rendszerekkel összhangban merültek fel, az egyéni kedvezményezettekre vonatkozóan a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott támogathatósági feltételeket nem számítva.

Az első bekezdés c) pontjának i. alpontja nem alkalmazandó az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozástípusok kedvezményezettjei részére fizetett előlegekre.

36. cikk
A kifizetési határidők betartása

Amennyiben a kifizetési határidőket uniós jogszabály állapítja meg, a kifizető ügynökségek által a kedvezményezettek számára a kifizetés lehetséges legkorábbi időpontja előtt, illetőleg a kifizetés lehetséges legkésőbbi időpontja után teljesített minden kifizetés elesik az uniós finanszírozásra való jogosultságtól.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy e rendeletet kiegészítse az azon körülményekre és feltételekre vonatkozó szabályokkal, amelyek mellett az e cikk első bekezdésében említett kifizetések – az arányosság elvének szem előtt tartásával – finanszírozásra jogosultnak tekinthetők.

37. cikk
A havi és időközi kifizetések csökkentése

(1)Amennyiben a kiadásigazoló nyilatkozatok vagy a 88. cikkben említett információk alapján a Bizottság megállapítja, hogy az uniós jogszabályokban meghatározott pénzügyi felső összeghatárokat nem tartották be, akkor a 19. cikk (3) bekezdésében említett, havi kifizetésekről szóló végrehajtási jogi aktus vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések keretében csökkenti az érintett tagállam számára nyújtandó havi vagy időközi kifizetéseket.

(2)Amennyiben a Bizottság a kiadásigazoló nyilatkozatok vagy a 88. cikkben említett információk alapján megállapítja, hogy a 36. cikkben említett fizetési határidőket nem tartották be, az érintett tagállam számára lehetőséget biztosít arra, hogy harminc napnál nem rövidebb határidőn belül megtegye észrevételeit. Amennyiben a tagállam a meghatározott határidőn belül nem tesz észrevételeket, vagy válaszát a Bizottság elégtelennek minősíti, akkor a Bizottság csökkentheti vagy felfüggesztheti az érintett tagállam számára nyújtandó havi vagy időközi kifizetéseket a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetésekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusok révén, vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések keretében.

(3)Az e cikk értelmében végrehajtott csökkentéseket az 51. cikk sérelme nélkül kell alkalmazni.

(4)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján további szabályokat határozhat meg a 36. cikkben említett mechanizmus megfelelő működésének biztosításához kapcsolódó eljárások és egyéb gyakorlati rendelkezések tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

38. cikk
Kifizetések felfüggesztése az éves elszámolással összefüggésben

(1)Amennyiben egy tagállam a 8. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint nem nyújtja be határidőre a 8. cikk (3) bekezdésében és a 11. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések teljes összegének felfüggesztéséről. A Bizottság visszatéríti a felfüggesztett összegeket, amint az érintett tagállam benyújtja a hiányzó dokumentumokat, feltéve hogy azokat a Bizottság a határidő lejártát követő hat hónapon belül kézhez kapja.

A 30. cikkben említett időközi kifizetések esetében a kiadásigazoló nyilatkozatok ugyanezen cikk (6) bekezdésével összhangban minősíthetők elfogadhatatlannak.

(2)Amennyiben az 52. cikkben említett éves teljesítményalapú záróelszámolás keretében a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett kiadás és az ahhoz kapcsolódóan bejelentett megfelelő eredmény összege közötti különbség meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem tud kielégítő indokkal szolgálni, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések összegének felfüggesztéséről.

A felfüggesztést azon beavatkozások tekintetében kell alkalmazni az érintett kiadásra, amelyek az 52. cikk (2) bekezdésében említett csökkentés tárgyát képezték, és a felfüggesztendő összeg nem haladhatja meg az 52. cikk (2) bekezdése szerinti csökkentésnek megfelelő százalékot. A felfüggesztett összegeket a Bizottság visszatéríti a tagállamoknak vagy azok az 52. cikkben említett végrehajtási jogi aktusok révén véglegesen lecsökkentésre kerülnek.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a kifizetések felfüggesztésének mértékére vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából.

(3)Az e bekezdésben meghatározott végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

E végrehajtási jogi aktusok elfogadását megelőzően a Bizottság tájékoztatja szándékáról az érintett tagállamot, és lehetőséget biztosít számára arra, hogy egy harminc napnál nem rövidebb időszakon belül megtegye észrevételeit.

A 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetésekről vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetésekről szóló végrehajtási jogi aktusok figyelembe veszik az e bekezdés értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokat.

39. cikk
Kifizetések felfüggesztése a többéves teljesítménymonitoringgal összefüggésben

(1)Amennyiben a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott és az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 115. és 116. cikkével összhangban nyomon követett célok felé tett haladás késedelmes vagy nem elégséges, akkor a Bizottság felkérheti az érintett tagállamot, hogy egyértelmű eredménymutatókat tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva kidolgozandó cselekvési tervnek megfelelően hajtsa végre a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján további szabályokat határozhat meg a cselekvési tervek elemeivel és a cselekvési tervek kidolgozásának eljárásával kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben említett cselekvési tervet, vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések felfüggesztéséről.

A felfüggesztést az arányosság elvével összhangban kell alkalmazni az adott cselekvési terv keretébe tartozó beavatkozásokhoz kapcsolódó érintett kiadásra. Amennyiben a Bizottság az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 121. cikkében említett teljesítmény-felülvizsgálat alapján azt állapítja meg, hogy a célok teljesülése tekintetében kielégítő előrehaladás történt, visszafizeti a felfüggesztett összegeket. Amennyiben a helyzet a nemzeti KAP-stratégiai terv lezárásáig nem kerül orvoslásra, a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogadhat el az érintett tagállam tekintetében felfüggesztett összeg végleges csökkentése céljából.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a kifizetések felfüggesztésének mértékére és időtartamára, valamint az összegeknek a többéves teljesítményalapú záróelszámolás tekintetében történő visszafizetésére vagy csökkentésére vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából.

(3)Az (1) és (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

E végrehajtási jogi aktusok elfogadását megelőzően a Bizottság tájékoztatja szándékáról az érintett tagállamot, és felkéri arra, hogy egy harminc napnál nem rövidebb időszakon belül tegye meg észrevételeit.

40. cikk
Kifizetések felfüggesztése az irányítási rendszerekben felfedezett hiányosságokkal összefüggésben

(1)Az irányítási rendszerek működésében feltárt súlyos hiányosságok esetén a Bizottság felkérheti az érintett tagállamot, hogy egyértelmű eredménymutatókat tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva kidolgozandó cselekvési tervnek megfelelően hajtsa végre a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján további szabályokat határozhat meg a cselekvési tervek elemeivel és a cselekvési tervek kidolgozásának eljárásával kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben említett cselekvési tervet, vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések összegének felfüggesztéséről.

A felfüggesztést az arányosság elvével összhangban kell alkalmazni a hiányosságok által érintett, tagállamok általi kifizetésekre az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokban meghatározandó, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakra. Amennyiben a felfüggesztés feltételei továbbra is fennállnak, a Bizottság az említett időszakot végrehajtási jogi aktusok útján további, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakokkal meghosszabbíthatja. Az 53. cikkben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor figyelembe kel venni a felfüggesztett összegeket.

(3)Az e bekezdésben meghatározott végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadását megelőzően a Bizottság tájékoztatja szándékáról az érintett tagállamot, és felkéri arra, hogy egy harminc napnál nem rövidebb időszakon belül reagáljon.

A 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetésekről vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetésekről szóló végrehajtási jogi aktusok figyelembe veszik az e bekezdés első albekezdése értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokat.

41. cikk
Külön elszámolás vezetése

Minden kifizető ügynökség külön elszámolást vezet az alapokhoz kapcsolódóan az uniós költségvetésbe beállított előirányzatokról.

42. cikk
A kedvezményezettek számára teljesített kifizetések

(1)Uniós jogszabályok eltérő, kifejezett rendelkezése hiányában a tagállamok gondoskodnak az e rendelet alapján nyújtott finanszírozáshoz kapcsolódó kifizetéseknek a kedvezményezettek számára való maradéktalan teljesítéséről.

(2)A tagállamok biztosítják, hogy a 63. cikk (2) bekezdésében említett beavatkozások és intézkedések keretébe tartozó kifizetésekre a december 1-je és a következő naptári év június 30-a közötti időszakban kerüljön sor.

Az első albekezdéstől eltérve a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy:

a)december 1-je előtt, de legkorábban október 16-án, a közvetlen kifizetések legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű előleget fizessenek;

b)december 1-je előtt a 63. cikk (2) bekezdésében említett vidékfejlesztési támogatások legfeljebb 75 %-ának megfelelő előleget fizessenek.

(3)A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 68. és 71. cikkében említett beavatkozások esetében legfeljebb 50 %-nak megfelelő összegű előleget fizetnek.

(4)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az azon beavatkozásokra vagy intézkedésekre vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából, amelyek esetében a tagállamok előleget fizethetnek.

(5)Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e cikk alkalmazásával kapcsolatos egyedi problémák megoldása érdekében végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusok eltérhetnek a (2) bekezdéstől, de csak a feltétlenül szükséges mértékig és a feltétlenül szükséges időtartamra.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

43. cikk
A bevételek felhasználása

(1)A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében „címzett bevételeknek” tekintendők:

a)mind az EMGA, mind az EMVA keretébe tartozó kiadások esetében az e rendelet 36., 52. és 53. cikke és az 1306/2013/EU rendelet 54. cikke szerinti, az e rendelet 102. cikkével összhangban esedékes összegek, az EMGA keretébe tartozó kiadások esetében pedig az e rendelet 51. és 54. cikke szerinti, az uniós költségvetésbe befizetendő összegek és azok kamatai;

b)az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 11. cikkében említett feltételességre vonatkozó szabályokkal összhangban kiszabandó szankcióknak megfelelő összegek, az EMGA szerinti kiadások tekintetében;

c)minden, a vidékfejlesztési beavatkozások kivételével a KAP keretében elfogadott uniós jogszabályok értelmében lehívott, majd elveszített biztosíték, letét és garancia. A tagállamok birtokában maradnak azonban azok a lehívott biztosítékok, amelyek nyújtása kiviteli és behozatali engedélyek kibocsátásával összefüggésben vagy pályázati eljárás során kizárólag annak biztosítása érdekében történt, hogy a pályázók valós pályázatot adjanak be.

d)a 39. cikk (2) bekezdésének megfelelően véglegesen lecsökkentett összegek. 

(2)Az (1) bekezdésben említett összegeket be kell fizetni az Unió költségvetésébe, és újrafelhasználás esetén azokat kizárólag EMGA- vagy EMVA-kiadások finanszírozására lehet felhasználni.

(3)Ezt a rendeletet értelemszerűen kell alkalmazni az (1) bekezdésben említett címzett bevételekre.

(4)Az EMGA tekintetében a költségvetési rendelet 113. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni az ebben a rendeletben említett címzett bevételek könyvelésére.

44. cikk
Tájékoztatási intézkedések

(1)A 7. cikk e) pontjának értelmében finanszírozott tájékoztatás célja a KAP megismertetésének, végrehajtásának és továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban forgó szakpolitika tartalmának és célkitűzéseinek a közvéleményben való tudatosítása, a fogyasztók válságot követően megcsappant bizalmának helyreállítása tájékoztatási kampányok révén, a mezőgazdasági termelők és a vidéki térségekben tevékenykedő további érintett felek tájékoztatása, valamint az európai mezőgazdasági modell támogatása, továbbá annak elősegítése, hogy a polgárok megértsék azt.

Ezen intézkedések révén következetes, tárgyilagos és széles körű tájékoztatást kell nyújtani az Unión belül és kívül.

(2)Az (1) bekezdésben említett intézkedések az alábbiakból állhatnak:

a)harmadik felek által előterjesztett éves munkaprogramok vagy más egyedi intézkedések;

b)a Bizottság kezdeményezése alapján végrehajtott tevékenységek.

Nem tartoznak ebbe a körbe a jogszabályban előírt intézkedések és a más uniós cselekvések keretében már támogatásban részesülő intézkedések.

Az első albekezdés b) pontjában említett tevékenységek végrehajtása érdekében a Bizottság külső szakértők segítségét veheti igénybe.

Az első albekezdésben említett intézkedéseknek emellett hozzá kell járulniuk az Unió szakpolitikai prioritásainak szervezeti kommunikációjához, amennyiben ezek a prioritások kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez.

(3)A Bizottság a költségvetési rendeletben megállapított feltételek figyelembevétele mellett minden évben egyszer pályázati felhívást tesz közzé.

(4)A 101. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot tájékoztatni kell az e cikk értelmében tervezett és tett intézkedésekről.

(5)A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére kétévente jelentést készít e cikk végrehajtásáról.

45. cikk
Bizottsági hatáskörök

(1)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek azon feltételekkel való kiegészítése céljából, amelyek fennállása mellett az alapok bizonyos kiadásai és bevételei kompenzálandók.

Amennyiben az uniós költségvetés elfogadása a pénzügyi év kezdetéig nem történik meg, vagy a beütemezett kötelezettségvállalások teljes összege meghaladja a költségvetési rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső korlátot, akkor a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek azokkal a szabályokkal való kiegészítése céljából, amelyek meghatározzák a kötelezettségvállalások és az összegek kifizetésére alkalmazandó módszert.

(2)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján további részleteket határozhat meg a 41. cikkben megállapított kötelezettségre, valamint a kifizető ügynökségek könyvelésébe bevezetendő információkra alkalmazandó egyedi feltételekre vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadhat el a következőkkel kapcsolatban:

a)a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések finanszírozása és elszámolása, valamint az alapok által finanszírozott egyéb kiadások;

b)az automatikus kötelezettségvállalás-visszavonási eljárások lebonyolításának részletes szabályai.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

IV. fejezet
Számlaelszámolás

1. szakasz
Általános rendelkezések

46. cikk
Az egységes ellenőrzési megközelítés

A költségvetési rendelet 127. cikkének alkalmazásában a Bizottság az e rendelet 11. cikkében említett tanúsító szervek munkájából szerez bizonyosságot, kivéve, ha tájékoztatta a tagállamot arról, hogy egy adott pénzügyi év tekintetében nem tud a tanúsító szerv munkájára támaszkodni, és ezt figyelembe veszi az érintett tagállam tekintetében szükséges bizottsági auditokra vonatkozó kockázatértékelés során. 

47. cikk
A Bizottság által végzett ellenőrzések

(1)A nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek vagy a Szerződés 287. cikkének megfelelően végrehajtott tagállami ellenőrzések, továbbá a Szerződés 322. cikke vagy a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet alapján végzett bármely vizsgálat sérelme nélkül a Bizottság ellenőrzéseket tarthat a tagállamokban különösen az alábbiak ellenőrzése érdekében:

a)az igazgatási gyakorlat uniós szabályoknak való megfelelése;

b)annak ellenőrzése, hogy az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozásokhoz kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésének és a 6. cikknek a hatálya alá tartozó kiadásokhoz kapcsolódóan az éves teljesítményalapú záróelszámolásban fel vannak-e tüntetve megfelelő eredmények;

c)annak ellenőrzése, hogy a tanúsító szerv a 11. cikkel összhangban és e fejezet 2. szakaszának alkalmazásában végezte-e munkáját;

d)annak megállapítása, hogy a kifizető ügynökség teljesíti-e a 8. cikk (2) bekezdésében megállapított akkreditációs kritériumokat, és hogy a tagállam megfelelően alkalmazza-e a 8. cikk (5) bekezdését.

A Bizottság által az ellenőrzéseknek a nevében történő elvégzésére felhatalmazott személyeknek, illetve a Bizottság tisztviselőinek a részükre biztosított hatáskör keretében eljárva hozzáférési joguk van a könyvelésekhez és minden más, az EMGA vagy az EMVA által finanszírozott kiadásokra vonatkozó dokumentumhoz, beleértve az elektronikus adathordozókon készített, kapott vagy tárolt dokumentumokat és azok metaadatait.

Az ellenőrzések végzésére vonatkozó jogkörök nem érintik azon nemzeti rendelkezések alkalmazását, amelyek fenntartanak bizonyos hatásköröket a nemzeti jogszabályokban kifejezetten megjelölt személyek számára. A 883/2013/EU, Euratom rendelet és a 2185/96/Euratom, EK rendelet egyedi rendelkezéseinek sérelme nélkül a Bizottság által a nevében történő eljárásra felhatalmazott személyek nem vehetnek részt többek között az érintett tagállam joga alapján a személyek otthonában végzett házkutatásokban, valamint a személyek hivatalos kihallgatásában. Az ezek nyomán szerzett információkhoz azonban hozzáférhetnek.

(2)A Bizottság az ellenőrzésekről kellő időben, előzetesen értesíti az érintett tagállamot vagy azt a tagállamot, amelynek területén az ellenőrzésre sor kerül, figyelembe véve a kifizető ügynökségeknél az ellenőrzések megszervezése során jelentkező adminisztratív következményeket. Az érintett tagállam tisztviselői részt vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.

A Bizottság kérésére és a tagállam egyetértésével az adott tagállam illetékes hatóságai az ebben a rendeletben említett műveletekre vonatkozóan kiegészítő ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat végeznek. A Bizottság tisztviselői vagy az általa a nevében történő eljárásra felhatalmazott személyek részt vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.

Az ellenőrzések hatékonyabbá tétele érdekében a Bizottság – az érintett tagállamok egyetértésével – egyes ellenőrzések és vizsgálatok elvégzéséhez kérheti a szóban forgó tagállamok hatóságainak segítségét.

 

48. cikk
Hozzáférés az információkhoz

(1)A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják az alapok zavartalan működéséhez szükséges valamennyi információt, és megtesznek minden olyan megfelelő intézkedést, amely megkönnyíti a Bizottság által az uniós finanszírozás irányítása keretében szükségesnek ítélt ellenőrzés elvégzését.

(2)A Bizottság kérésére a tagállamok közlik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyeket a KAP-ra vonatkozó uniós jogi aktusok végrehajtása érdekében elfogadtak, amennyiben ezek a jogi aktusok az EMGA és az EMVA szempontjából pénzügyi következményekkel járnak.

(3)A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 2988/95/EK, Euratom rendelet értelmében vett szabálytalanságokra, a KAP-stratégiai tervben meghatározott feltételek egyéb be nem tartására, és a feltételezett csalási ügyekre vonatkozó információkat, valamint a szóban forgó szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel összefüggésben teljesített jogosulatlan kifizetéseknek az e fejezet 3. szakasza értelmében történő visszafizettetése érdekében megtett lépésekre vonatkozó információkat.

49. cikk
Hozzáférés a dokumentumokhoz

Az akkreditált kifizető ügynökségeknek meg kell őrizniük a kifizetéseket igazoló, valamint az uniós jogszabályok által előírt ellenőrzések végrehajtására vonatkozó dokumentumokat, és ezeket a dokumentumokat és információkat a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Az említett igazoló dokumentumok tárolhatók elektronikus formában a Bizottság által az 50. cikk (2) bekezdése alapján megállapított feltételek szerint.

Ha ezek a dokumentumok egy kifizető ügynökség által a nevében történő eljárásra felhatalmazott, a kiadások engedélyezéséért felelős hatóság birtokában vannak, úgy ennek a hatóságnak jelentésben tájékoztatnia kell az akkreditált kifizető ügynökséget az elvégzett ellenőrzések számáról, tartalmáról és az eredmények függvényében megtett intézkedésekről.

Ez a cikk értelemszerűen alkalmazandó a tanúsító szervekre.

50. cikk
Bizottsági hatáskörök

(1)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy e rendeletet kiegészítse a tagállamok által e fejezet értelmében teljesítendő egyedi kötelezettségekkel, valamint a bejelentendő, a 2988/95/EU, Euratom rendelet értelmében vett szabálytalanságok és a tagállamok által a KAP-stratégiai tervben meghatározott feltételeknek való egyéb meg nem felelések megállapítására szolgáló kritériumokra, továbbá a benyújtandó adatokra vonatkozó szabályokkal.

(2)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadhat el a következőkkel kapcsolatban:

a)a 47. és a 48. cikk végrehajtása érdekében a tagállamok által teljesítendő együttműködési kötelezettségekkel kapcsolatos eljárások;

b)a 49. cikkben említett igazoló dokumentumok tárolására vonatkozó feltételek, beleértve a tárolás módját és időtartamát.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

2. szakasz
Elszámolás

51. cikk
Éves pénzügyi záróelszámolás

(1)A Bizottság a 8. cikk (3) bekezdése a) és c) pontjának megfelelően átadott információk alapján az adott költségvetési évet követő év május 31-ig végrehajtási jogi aktusok útján határoz az akkreditált kifizető ügynökségek számláinak elszámolásáról az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadások tekintetében.

Ezek a végrehajtási jogi aktusok kiterjednek a benyújtott éves számlák teljességére, pontosságára és valódiságára, és azokat az 52. és 53. cikk értelmében később elfogadásra kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmának sérelme nélkül kell elfogadni.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben meghatározott záróelszámolásról, az (1) bekezdés második albekezdésében említett végrehajtási jogi aktusok elfogadása és végrehajtása kapcsán hozandó intézkedések, és többek között a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere és a betartandó határidők vonatkozásában.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

52. cikk
Éves teljesítményalapú záróelszámolás

(1)Ha az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címében említett beavatkozásokhoz kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadások tekintetében az éves teljesítményalapú záróelszámolásban nincs feltüntetve megfelelő eredmény, akkor a Bizottság az adott költségvetési évet követő év október 15-ig végrehajtási jogi aktusok útján határoz az uniós finanszírozásból levonandó összegekről. Ezek a végrehajtási jogi aktusok nem sérthetik az e rendelet 53. cikke értelmében később elfogadásra kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmát.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)A Bizottság a levonandó összegeket az egyes beavatkozások céljából bejelentett éves kiadás és az ahhoz kapcsolódóan a nemzeti KAP-stratégiai tervvel összhangban bejelentett eredménynek megfelelő összeg közötti különbség alapján állapítja meg, figyelembe véve a tagállam által benyújtott indokokat.

(3)Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadását megelőzően a Bizottság lehetőséget biztosít a tagállam számára észrevételei megtételére és a különbségek megindoklására.

(4)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az érintett tagállamok által benyújtott indokokra vonatkozó kritériumokkal, valamint a csökkentések alkalmazásának módszerével és kritériumaival kapcsolatos szabályokkal történő kiegészítése céljából.

(5)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadása és végrehajtása kapcsán hozandó intézkedések, többek között a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere és a betartandó határidők vonatkozásában.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

53. cikk
Szabályszerűségi záróelszámolási eljárás

(1)Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadások nem felelnek meg az uniós jogszabályoknak, végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az uniós finanszírozásból kizárandó összegeket.

Az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozástípusok esetében azonban az első albekezdés szerinti uniós finanszírozásból való kizárást csak a tagállamok irányítási rendszereinek működésében feltárt súlyos hiányosságok esetén lehet alkalmazni.

Az első albekezdés nem alkalmazandó az egyéni kedvezményezettek tekintetében a nemzeti KAP-stratégiai tervekben és a nemzeti szabályokban meghatározott jogosultsági kritériumoknak való meg nem felelés eseteire.

Az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással kell elfogadni.

(2)A Bizottság a feltárt hiányosságok súlyossága alapján állapítja meg a kizárásra kerülő összegeket.

(3)Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság megállapításairól és a tagállam válaszairól írásbeli értesítést kell küldeni, és ezt követően a két félnek kísérletet kell tennie arra, hogy megállapodjon a végrehajtandó intézkedésekről. Ezt követően a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani annak bizonyítására, hogy a meg nem felelés tényleges mértéke kisebb a Bizottság értékelésében szereplőnél.

Amennyiben nem születik megállapodás, a felek álláspontjának négy hónapon belüli egymáshoz közelítése céljából a tagállam egyeztetési eljárás indítását kérheti. A Bizottságot jelentésben tájékoztatni kell az eljárás eredményéről. A Bizottságnak a jelentés ajánlásait figyelembe kell vennie, mielőtt a finanszírozás elutasítása mellett döntene, és meg kell indokolnia, ha úgy dönt, hogy nem követi a jelentés ajánlásait.

(4)A finanszírozás elutasítása nem vonatkozhat a következőkre:

a)az 5. cikk (2) bekezdésében említett olyan kiadások, amelyek több mint huszonnégy hónappal azelőtt merültek fel, hogy a Bizottság a vizsgálatok alapján tett megállapításait írásban közölte a tagállammal;

b)az 5. cikk (2) bekezdésének hatálya alá vagy a 6. cikkben említett vidékfejlesztési beavatkozások körébe tartozó többéves beavatkozásokhoz kapcsolódó olyan kiadások, amelyek esetében a kedvezményezett utolsó kötelezettsége több mint huszonnégy hónappal azelőtt merült fel, hogy a Bizottság a vizsgálatok alapján tett megállapításait írásban közölte a tagállammal;

c)a 6. cikkben említett vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódó, az e bekezdés b) pontjában említettektől eltérő olyan kiadások, amelyek esetében a kifizető ügynökség a kifizetést vagy adott esetben a záró kifizetést több mint huszonnégy hónappal azelőtt teljesítette, hogy a Bizottság a vizsgálatok alapján tett megállapításait írásban közölte a tagállammal.

(5)A (4) bekezdés nem alkalmazandó a következő esetekben:

a)azok a tagállami támogatások, amelyekre vonatkozóan a Bizottság megindította a Szerződés 108. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárást, vagy azok a jogsértések, amelyekre vonatkozóan a Bizottság a Szerződés 258. cikkének megfelelően indokolással ellátott véleményt küldött az érintett tagállam számára;

b)a tagállamok e rendelet IV. címének III. fejezete értelmében fennálló kötelezettségeihez kapcsolódó jogsértések, feltéve, hogy a Bizottság az érintett kiadásokra vonatkozó ellenőrzési eredményekről szóló tagállami jelentés kézhezvételét követő tizenkét hónapon belül írásban értesíti a tagállamot a megállapításairól.

(6)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a pénzügyi korrekciók alkalmazását érintő kritériumokra és módszerekre vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából.

(7)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadása és végrehajtása kapcsán hozandó intézkedések, többek között a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere és a betartandó határidők, valamint a (3) bekezdésben meghatározott egyeztetési eljárás, és ahhoz kapcsolódóan az egyeztetőbizottság létrehozása, feladatai, összetétele és munkamódszere vonatkozásában.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

3. szakasz
Meg nem felelés miatti visszafizettetés

54. cikk
Az EMGA-ra vonatkozó különös rendelkezések

A kedvezményezettek által a KAP-stratégiai tervben említett beavatkozások feltételei tekintetében elkövetett szabálytalanság vagy egyéb meg nem felelés miatt a tagállamok által visszafizettetett összegeket, valamint azok kamatait a kifizető ügynökségek javára kell teljesíteni, amelyek azokat EMGA-hoz rendelt bevételként könyvelik el az összegek tényleges beérkezésének hónapja szerint.

Amikor az összegek az első bekezdésben említett módon jóváírásra kerülnek az uniós költségvetés számára, a tagállam a megfelelő összegek 20 %-át a visszafizettetés költségeinek átalányban történő visszatérítése címén megtarthatja, kivéve akkor, ha a meg nem felelés a tagállam közigazgatási hatóságainak vagy más hivatalos szerveinek tulajdonítható.

55. cikk
Az EMVA-ra vonatkozó különös rendelkezések

(1)Ha a KAP-stratégiai tervben említett vidékfejlesztési beavatkozások feltételei tekintetében a kedvezményezettek által elkövetett szabálytalanságra vagy egyéb meg nem felelésre derül fény, a tagállamok az érintett uniós finanszírozás teljes vagy részleges törlése révén pénzügyi kiigazításokat végeznek. A tagállamok figyelembe veszik a feltárt meg nem felelés természetét és súlyosságát, továbbá az EMVA-t ért pénzügyi veszteség szintjét.

Az EMVA keretében nyújtott uniós finanszírozáshoz kapcsolódóan törölt vagy visszafizettetett összegeket, továbbá az azokhoz kapcsolódó kamatokat a KAP-stratégiai tervben említett egyéb vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kell hozzárendelni. A törölt vagy visszafizettetett uniós pénzösszegeket azonban a tagállamok csak a nemzeti KAP-stratégiai tervben szereplő vidékfejlesztési beavatkozásokhoz használhatják újra fel, feltéve, hogy ezeket a pénzösszegeket nem pénzügyi kiigazítás tárgyát képező vidékfejlesztési műveletekhez csoportosították át.

(2)Az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikke szerinti finanszírozási eszközökből támogatásban részesülő vidékfejlesztési beavatkozások esetében egy egyéni meg nem felelés miatt az e cikk (1) bekezdésével összhangban törölt támogatás ugyanazon finanszírozási eszköz keretében az alábbiak szerint használható fel újra:

a)amennyiben a törléshez vezető meg nem felelést az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 2. cikkének (17) bekezdésében említettek szerint a végső kedvezményezett szintjén tárták fel, akkor ugyanazon finanszírozási eszköz keretében kizárólag más végső kedvezményezett részére adható át;

b)amennyiben a törléshez vezető meg nem felelést az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 2. cikkének (21) bekezdésében említettek szerint az adott alap szintjén tárták fel, az (EU) ..../... rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 2. cikkének (20) bekezdésében említettek szerinti alapok összességén belül, akkor ugyanazon finanszírozási eszköz keretében kizárólag más alap részére adható át.

56. cikk
Végrehajtási hatáskörök 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapít meg az e szakaszban meghatározott kötelezettségekkel kapcsolatban a tagállamok által a Bizottságnak küldött értesítések és tájékoztatások formája tekintetében.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

IV. CÍM
Kontrollrendszerek és szankciók

I. fejezet
Általános szabályok

57. cikk
Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1)A tagállamok a KAP keretében meghoznak minden olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést és egyéb intézkedést, amely az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelméhez szükséges. A szóban forgó rendelkezések és intézkedések különösen az alábbiakra vonatkoznak:

a)az alapokból finanszírozott műveletek jogszerűségének és szabályszerűségének ellenőrzése;

b)a csalások hatékony és visszatartó erejű megelőzésének biztosítása, különösen a nagyobb kockázatot jelentő területeken, a költség és haszon, valamint az intézkedések arányosságának figyelembevétele mellett;

c)a szabálytalanságok és a csalások megelőzése, felderítése és orvoslása;

d)hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciók kivetése, amelyek összhangban vannak az uniós jogszabályokkal, vagy ennek hiányában a nemzeti joggal, és szükség esetén megfelelő bírósági eljárások kezdeményezése;

e)a jogosulatlan kifizetések kamatokkal együtt történő visszafizettetése és szükség esetén megfelelő bírósági eljárások kezdeményezése.

(2)A tagállamok hatékony irányítási és kontrollrendszereket hoznak létre az uniós beavatkozásokra irányadó uniós jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

(3)A tagállamok megfelelő óvintézkedéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy az (1) bekezdés d) pontjában említett szankciók arányosak, és a meg nem felelés súlyosságától, mértékétől, fennállásának időtartamától, illetve ismétlődő jellegétől függő mértékűek legyenek.

A tagállamok által hozott intézkedéseknek biztosítaniuk kell különösen, hogy ne kerüljön sor szankciók kiszabására, ha:

a)a meg nem felelés oka vis maior;

b)a meg nem felelés oka az illetékes hatóság vagy más hatóság hibája, és az igazgatási szankció által érintett személytől nem volt észszerűen elvárható, hogy a hibát észrevegye;

c)az érintett személy igazolni tudja az illetékes hatóság számára, hogy nem hibáztatható az (1) bekezdésben említett kötelezettségeknek való meg nem felelésért, illetve ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról, hogy az érintett személy nem hibáztatható.

Ha a támogatásnyújtási feltételeknek való meg nem felelés oka vis maior, a kedvezményezett megtartja a támogatáshoz való jogát.

(4)A tagállamok intézkedéseket vezetnek be az alapokkal kapcsolatos panaszok hatékony kivizsgálása céljából, és a Bizottság kérésére megvizsgálják a Bizottsághoz beérkezett, a KAP-stratégiai tervük hatálya alá tartozó panaszokat. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot e vizsgálatok eredményeiről.

(5)A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (1) és a (2) bekezdés szerint elfogadott rendelkezésekről és megtett intézkedésekről.

Minden olyan feltételnek, amelyet a tagállamok az EMGA-ból vagy az EMVA-ból finanszírozott támogatásra vonatkozó uniós szabályok kiegészítéseként állapítanak meg, ellenőrizhetőnek kell lennie.

(6)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján az e cikk egységes alkalmazásához szükséges szabályokat fogadhat el a következőkre vonatkozóan:

a)az (1) és a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos eljárások, határidők és információcsere;

b)a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségekkel kapcsolatban a Bizottság tagállamok általi értesítése és tájékoztatása.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

58. cikk
Az elvégzendő ellenőrzésekre vonatkozó szabályok

(1)A tagállamok által az 57. cikk (2) bekezdésének megfelelően létrehozott rendszernek olyan módszeres ellenőrzéseket kell tartalmaznia, amelyek azokra a területekre is irányulnak, ahol a legmagasabb a hibakockázat.

A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzések szintje elérje a hatékony kockázatkezeléshez szükséges szintet.

(2)Az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkében említett finanszírozási eszközökből támogatásban részesülő műveletekre irányuló ellenőrzéseket csak a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervek szintjén kell elvégezni.

Az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi szervezet szintjén, amelyben a tagállamok valamelyike részvényesi tagsággal rendelkezik, nem kell ellenőrzést végezni.

(3)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a vámeljárásokra – és különösen a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt eljárásokra – vonatkozó kiegészítő követelményekre irányadó szabályokkal való kiegészítése céljából, amennyiben a rendszer megfelelő irányítása ezt szükségessé teszi.

(4)Az (EU) .../... rendeleten [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] kívüli egyéb ágazati mezőgazdasági jogszabályokban említett intézkedések tekintetében a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az e cikk egységes alkalmazásához szükséges szabályokat, és különösen a következőket:

a)az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 4. cikkének c) pontjában említett kender tekintetében a különleges ellenőrzési intézkedésekkel és a tetrahidrokannabinol-szintek meghatározásának módszereivel kapcsolatos részletes szabályok;

b)az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe, 2. fejezete, 2. szakaszának 2. alszakaszában említett, a gyapot tekintetében az elismert szakmaközi szervezetek ellenőrzési rendszere;

c)az 1308/2013/EU rendeletben említett bor tekintetében a földterületek mérésére és az ellenőrzésekre vonatkozó szabályok, továbbá az ellenőrzések tökéletesítését szolgáló meghatározott pénzügyi eljárásokra irányadó szabályok;

d)a termékek állami intervencióra és magántárolásra való jogosultságának megállapítását szolgáló vizsgálatok és módszerek, valamint a pályáztatás alkalmazása az állami intervenció és a magántárolás kapcsán;

e)a tagállamok által a 228/2013/EU rendelet IV. fejezetében és a 229/2013/EU rendelet IV. fejezetében említett intézkedések tekintetében elvégzendő ellenőrzésekre vonatkozó egyéb szabályok.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

59. cikk
A közbeszerzési szabályok be nem tartása

Amennyiben a meg nem felelés nemzeti vagy uniós közbeszerzési szabályokat érint, úgy a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a támogatás nem kifizetendő vagy visszavonandó része a meg nem felelés súlyossága alapján és az arányosság elvének megfelelően kerüljön meghatározásra.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ügylet jogszerűségének és szabályszerűségének vizsgálata csak a támogatás ki nem fizetett részének vagy visszavonandó részének szintjéig terjedjen.

60. cikk
A szabályok kijátszására vonatkozó rendelkezés 

A különös rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok hatékony és arányos intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az uniós jogszabályokat senki ne játszhassa ki, és az ágazati mezőgazdasági jogszabályok által biztosított előnyökben ne részesüljenek olyan természetes vagy jogi személyek, akikről vagy amelyekről megállapítást nyert, hogy – az említett jogszabályok célkitűzéseivel ellentétesen – mesterségesen teremtették meg a szóban forgó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeket.

61. cikk
A borágazati beavatkozások ellenőrzési célú kompatibilitása

Az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett borágazati beavatkozások alkalmazása során a tagállamok biztosítják, hogy az e beavatkozásokra alkalmazott igazgatási és ellenőrzési eljárások kompatibilisek legyenek az e cím II. fejezetében említett integrált rendszerrel a következő elemek tekintetében:

a)a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerek;

b)az ellenőrzések.

62. cikk
Biztosítékok

(1)A tagállamok – amennyiben az ágazati mezőgazdasági jogszabályok úgy rendelkeznek – biztosítékot kérhetnek, amely szavatolja, hogy az ágazati mezőgazdasági jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén a mulasztó fél megfizet egy pénzösszeget, vagy azt valamely illetékes hatóság behajtja.

(2)A vis maior esetét kivéve, a biztosíték teljes egészében vagy részben lehívásra kerül, ha egy adott kötelezettség nem, vagy csak részben teljesül.

(3)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az alábbiakra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából:

a)a biztosítéknyújtás során érvényesülő megkülönböztetésmentes kezelés, egyenlőség és arányosság biztosítása;

b)valamely kötelezettség nem teljesülése esetén a felelős fél meghatározása;

c)olyan konkrét helyzetek, amikor az illetékes hatóság eltekinthet a biztosíték követelményétől;

d)a nyújtandó biztosítékra és a biztosítékot nyújtóra vonatkozó feltételek, valamint a biztosíték nyújtására és felszabadítására vonatkozó feltételek;

e)az előlegfizetés keretében nyújtott biztosítékhoz kapcsolódó különös feltételek;

f)az olyan kötelezettségek nem teljesítéséből eredő következmények meghatározása, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározottak szerint biztosítékot nyújtottak, ideértve a biztosítékok lehívását, a visszatérítésekhez, engedélyekhez, ajánlatokhoz, pályázatokhoz vagy egyedi kérelmekhez kapcsolódó biztosítékok felszabadítására, és az arra az esetre alkalmazandó csökkentési mértéket, ha valamely olyan követelmény, amelynek teljesülése feltétele a szóban forgó biztosíték felszabadításának, részben vagy egyáltalán nem teljesül, figyelembe véve a kötelezettség jellegét, azt a mennyiséget, amely tekintetében a kötelezettség nem teljesült, a kötelezettség teljesítésére megszabott határidő túllépésének mértékét, valamint azt is, hogy mennyi idő elteltével szolgáltattak bizonyítékot a kötelezettség teljesítésére vonatkozóan.

(4)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadhat el a következőkkel kapcsolatban:

a)a nyújtandó biztosíték formája, a biztosíték nyújtásának és elfogadásának, valamint az eredeti biztosíték felváltásának eljárása;

b)a biztosíték felszabadításának eljárása;

c)a tagállamok és a Bizottság által teendő értesítések.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

II. fejezet
Integrált igazgatási és kontrollrendszer

63. cikk
Hatály és fogalommeghatározások

(1)Minden tagállam létrehoz egy integrált igazgatási és kontrollrendszert (a továbbiakban: integrált rendszer), és gondoskodik annak működtetéséről.

(2)Az integrált rendszer alkalmazandó az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének II. és IV. fejezetében felsorolt terület- és állatállomány-alapú beavatkozásokra, valamint a 228/2013/EU rendelet 31 IV. fejezetében és a 229/2013/EU rendelet 32 IV. fejezetében említett intézkedésekre.

(3)A szükséges mértékig az integrált rendszer alkalmazandó a feltételesség és az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címében foglaltak szerint a borágazatban megvalósítandó intézkedések irányítására és ellenőrzésére.

(4)E fejezet alkalmazásában:

a)„földrajzi térinformatikai kérelem”: olyan elektronikus kérelemminta, amelynek részét képezi egy földrajzi információs rendszeren alapuló informatikai alkalmazás, amely lehetővé teszi a kedvezményezettek számára, hogy bejelentsék azon mezőgazdasági parcellák és nem mezőgazdasági területet magában foglaló földterületek pontos helyét, amelyekre kifizetést igényeltek;

b)„területmegfigyelő rendszer”: a mezőgazdasági tevékenységek és a mezőgazdasági területeken folytatott gyakorlatok rendszeres és módszeres megfigyelése, nyomon követése és értékelése a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű adatok alapján;

c)„az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer”: az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 33 meghatározott, az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer vagy a 21/2004/EK tanácsi rendeletben meghatározott, a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszere 34 ;

d)„mezőgazdasági parcella”: az (EU)…/… rendelet [a KAP startégiai tervről szóló rendelet] 4. cikke szerinti, mezőgazdasági területnek megfelelő területegység;

e)„földrajzi információs rendszer”: földrajzi hivatkozásokkal ellátott információk rögzítésére, tárolására, elemzésére és kijelzésére alkalmas számítógépes rendszer;

f)„kérelemmentes rendszer”: terület- és állatállomány-alapú beavatkozások esetében használatos olyan igénylési rendszer, amelyben legalább a támogatásra bejelentett egyedi területekre vagy állatokra vonatkozóan szükséges adatok elérhetők a tagállamok által működtetett hivatalos számítógépes adatbázisokban.

64. cikk
Az integrált rendszer elemei

(1)Az integrált rendszer a következő elemekből áll:

a)mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer;

b)földrajzi térinformatikai és állatállomány-alapú kérelmezési rendszer;

c)területmegfigyelő rendszer;

d)a 63. cikk (2) bekezdésében említett beavatkozások és intézkedések kedvezményezettjeinek azonosítására szolgáló rendszer;

e)ellenőrzési és szankcionálási rendszer;

f)adott esetben a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer;

g)adott esetben az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer.

(2)Az integrált rendszernek elektronikus adatbázisok és földrajzi információs rendszerek alapján kell működnie, és lehetővé kell tennie az adatoknak az elektronikus adatbázisok és földrajzi információs rendszerek közötti cseréjét.

(3)Az integrált rendszer megvalósításával és alkalmazásával kapcsolatos tagállami felelősségek sérelme nélkül a Bizottság szakosított szervek vagy szakemberek segítségét kérheti az integrált rendszer létrehozásának, monitoringjának és működtetésének elősegítésére, különösen azzal a céllal, hogy megfelelő szakmai tanácsokkal lássák el a tagállamok illetékes hatóságait.

(4)A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést az integrált rendszer megfelelő kialakítása és működtetése érdekében, valamint kölcsönösen segítik egymást e fejezet végrehajtása céljából.

65. cikk
Adatmegőrzés és -megosztás

(1)A tagállamok rögzítik és megőrzik az 52. cikkben említett éves teljesítményalapú záróelszámolás keretében bejelentett éves eredményekkel, valamint a KAP-stratégiai tervben meghatározott és az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 115. cikkével összhangban nyomon követett célok felé tett bejelentett haladással kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot.

Az érintett tagállam illetékes hatóságának digitális adatbázisán keresztül lehetővé kell tenni az első albekezdésben említett, az aktuális naptári vagy gazdasági évre, valamint az azt megelőző tíz ilyen évre vonatkozó adatokba és dokumentumokba való betekintést.

A második albekezdéstől eltérve, az Európai Unióhoz 2013-ban vagy azt követően csatlakozott tagállamoknak csak a csatlakozásuk évétől kezdődően kell az adatokba való betekintést biztosítaniuk.

A második albekezdéstől eltérve, a tagállamoknak a 64. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett területmegfigyelő rendszerrel kapcsolatos adatokba és dokumentumokba való betekintést csak a területmegfigyelő rendszer bevezetésének időpontjától kezdődően kell biztosítaniuk.

(2)A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy az (1) bekezdésben meghatározott követelményeket regionális szinten alkalmazzák, feltéve, hogy az adatrögzítésre és -hozzáférésre vonatkozó követelmények és igazgatási eljárások a tagállam egész területén egységesen kerültek kialakításra és lehetővé teszik az adatok nemzeti szintű összesítését.

(3)A tagállamok biztosítják, hogy az integrált rendszer keretében összegyűjtött azon adathalmazok, amelyek a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 35 alkalmazásában vagy egyes uniós szakpolitikák nyomon követése céljából relevánsak, hatóságaik számára ingyenesen hozzáférhetők, és a nyilvánosság számára is nemzeti szinten elérhetők legyenek. A tagállamok az Unió intézményei és szervei számára is elérhető teszik ezeket az adathalmazokat.

(4)A tagállamok biztosítják, hogy az integrált rendszer keretében összegyűjtött azon adathalmazok, amelyek a 223/2009/EK rendeletben 36 említett európai statisztikák szempontjából relevánsak, a közösségi statisztikai hivatal, a nemzeti statisztikai intézetek és – szükség esetén – az európai statisztikák készítéséért felelős más nemzeti hatóságok számára ingyenesen hozzáférhetők legyenek.

(5)A tagállamok korlátozzák a (3) és (4) bekezdésben említett adathalmazokhoz való nyilvános hozzáférést, ha a hozzáférés az (EU) 2016/679 rendelet szerint sérti a személyes adatok titkosságát.

66. cikk
Mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer

(1)A mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer a tagállamok által létrehozott, és légi vagy műholdas ortofotók alapján rendszeresen aktualizált földrajzi információs rendszer, amely legalább 1:5000 léptékű térképészeti pontosságot biztosító egységes szabványra épül.

(2)A tagállamok biztosítják, hogy a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerben:

a)egyenként azonosítható legyen minden olyan mezőgazdasági parcella és nem mezőgazdasági területet magában foglaló földterület, amely a tagállamok megítélése szerint jogosult az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] rendelet III. címében említett beavatkozások után járó támogatásra;

b)naprakész adatok szerepeljenek azokról a területekről, amelyek a tagállamok megítélése szerint jogosultak a 63. cikke (2) bekezdésben említett beavatkozások után járó támogatásra;

c)lehetőség legyen azon mezőgazdasági parcellák és nem mezőgazdasági területet magában foglaló földterületek helyének pontos meghatározására, amelyekre kifizetést igényeltek;

d)releváns információk szerepeljenek az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 7. cikkében említett mutatókra vonatkozó jelentéstétel szempontjából;

(3)A tagállamok uniós szinten meghatározott módszer alapján évente értékelik a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer minőségét.

Ha az értékelés a rendszert érintő hiányosságokat tár fel, akkor az adott tagállam megfelelő korrekciós intézkedéseket hoz, vagy felkérést kap, hogy a 40. cikkel összhangban dolgozzon ki cselekvési tervet.

Az értékelésről szóló jelentést, valamint – adott esetben – a korrekciós intézkedéseket és végrehajtásuk menetrendjét a kérdéses naptári évet követő év február 15-ig kell elküldeni a Bizottságnak.

67. cikk
Földrajzi térinformatikai és állatállomány-alapú kérelmezési rendszer

(1)A 63. cikk (2) bekezdésben említett, és a nemzeti KAP-stratégiai terv keretében végrehajtott területalapú beavatkozásokhoz igényelt támogatások esetében a tagállamok előírják, hogy a kérelmet az illetékes hatóság által a kérelem benyújtásához rendelkezésre bocsájtott földrajzi térinformatikai kérelem segítségével kell benyújtani.

(2)A 63. cikk (2) bekezdésében említett, és a nemzeti KAP-stratégiai terv keretében végrehajtott állatállomány-alapú beavatkozásokhoz igényelt támogatások esetében a tagállamok kérelem benyújtását írják elő.

(3)A tagállamok az (1) és (2) bekezdésében említett kérelmeket előre kitöltik a 64. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett rendszerekből, a 66., 68., 69. és 71. cikkben említett rendszerekből, valamint más releváns nyilvános adatbázisból származó adatokkal.

(4)A tagállamok dönthetnek úgy, hogy egy adott kérelemmentes rendszer az (1) és (2) bekezdésben említett kérelmek közül egyre vagy többre is kiterjedhet.

(5)A tagállamok uniós szinten meghatározott módszer alapján évente értékelik a földrajzi térinformatikai kérelmek rendszerének minőségét.

Ha az értékelés a rendszert érintő hiányosságokat tár fel, akkor az adott tagállam megfelelő korrekciós intézkedéseket hoz, vagy a Bizottságtól felkérést kap, hogy a 40. cikkel összhangban dolgozzon ki cselekvési tervet.

Az értékelésről szóló jelentést, valamint – adott esetben – a korrekciós intézkedéseket és végrehajtásuk menetrendjét a kérdéses naptári évet követő év február 15-ig kell elküldeni a Bizottságnak.

68. cikk
Területmegfigyelő rendszer

(1)A tagállamok területmegfigyelő rendszert hoznak létre és működtetnek.

(2)A tagállamok uniós szinten meghatározott módszer alapján évente értékelik a területmegfigyelő rendszer minőségét.

Ha az értékelés a rendszert érintő hiányosságokat tár fel, akkor az adott tagállam megfelelő korrekciós intézkedéseket hoz, vagy felkérést kap, hogy a 40. cikkel összhangban dolgozzon ki cselekvési tervet.

Az értékelésről szóló jelentést, valamint – adott esetben – a korrekciós intézkedéseket és végrehajtásuk menetrendjét a kérdéses naptári évet követő év február 15-ig kell elküldeni a Bizottságnak.

69. cikk
A kedvezményezettek azonosítására szolgáló rendszer

A 63. cikk (2) bekezdésében említett beavatkozások és támogatások kedvezményezettjeinek azonosító adatait nyilvántartó rendszernek biztosítania kell, hogy az ugyanazon kedvezményezett által benyújtott valamennyi kérelem, mint olyan, azonosítható legyen.

70. cikk
Ellenőrzési és szankcionálási rendszer

A tagállamok a támogatásokra vonatkozó ellenőrzési és szankcionálási rendszert hoznak létre a 63. cikkben foglaltak szerint.

Az 57. cikk (1)–(5) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

71. cikk
A támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer

A támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszernek lehetővé kell tennie a jogosultságoknak a kérelmek, valamint a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer alapján való ellenőrzését.

72. cikk
Felhatalmazáson alapuló hatáskörök

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az alábbiak tekintetében kiegészítse e rendeletet:

a)a 66., 67. és 68. cikkben említett minőségértékelésre vonatkozó további szabályok;

b)további fogalommeghatározások, alapvető jellemzők és szabályok a 66., 69. és 71. cikkben említett mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a kedvezményezettek azonosítására szolgáló rendszer és a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer vonatkozásában.

73. cikk
Végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadhat el a következőkkel kapcsolatban:

a)a Bizottság részére történő továbbítás, illetve rendelkezésre bocsátás módja, tartalma és részletes szabályai az alábbiak esetében:

i.a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a földrajzi térinformatikai kérelmek rendszere és a területmegfigyelő rendszer minőségére vonatkozó értékelési jelentések,

ii.a 66., 67. és 68. cikkben említett, a tagállamok által végrehajtandó korrekciós intézkedések,

b)a 67. és 68. cikkben említett földrajzi térinformatikai kérelmek rendszerének és a területmegfigyelő rendszernek az alapvető jellemzői és szabályai.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

III. fejezet
Az ügyletek vizsgálata

74. cikk
Hatály és fogalommeghatározások

(1)Ez a fejezet – annak megállapítása végett, hogy az EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek ténylegesen megvalósultak-e, illetve azok végrehajtása szabályszerű volt-e – szabályokat állapít meg az EMGA finanszírozási rendszeréhez közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó kifizetések jogosultjai vagy azok képviselői (a továbbiakban: a vállalkozások) kereskedelmi dokumentumainak vizsgálatára.

(2)Ez a fejezet nem vonatkozik az e cím II. fejezetében és az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének III. fejezetében említett integrált rendszer hatálya alá tartozó beavatkozásokra. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a célból, hogy a rendeletet kiegészítse azon intézkedések listájával, amelyek – kialakításuk és kontrollkövetelményeik miatt – alkalmatlanok a kereskedelmi dokumentumok vizsgálata révén elvégzendő további utólagos kontrollra, és ezért nem tartoznak az e fejezet szerinti ellenőrzés hatálya alá.

(3)E fejezet alkalmazásában:

a)„kereskedelmi dokumentum”: a vállalkozás üzleti tevékenységével összefüggő minden könyv, nyilvántartás, elismervény és igazoló dokumentum, számla, termelés- és minőség-nyilvántartás, levelezés, valamint mindenfajta kereskedelmi adat, beleértve az elektronikusan tárolt adatokat, amennyiben ezek a dokumentumok vagy adatok közvetlenül vagy közvetve az (1) bekezdésben említett ügyletekhez kapcsolódnak;

b)„harmadik fél”: minden természetes, illetve jogi személy, aki, illetőleg amely az EMGA finanszírozási rendszerében végrehajtott ügyletekkel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba hozható.

75. cikk
Tagállamok által elvégzett vizsgálatok

(1)A tagállamok a vizsgálandó ügyletek jellegét figyelembe véve módszeresen elvégzik a vállalkozások kereskedelmi dokumentumainak vizsgálatát. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vizsgálatnak alávetendő vállalkozások úgy kerüljenek kiválasztásra, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen a szabálytalanságok megelőzésére és feltárására irányuló intézkedések hatékonysága. A kiválasztás során többek között figyelembe kell venni a vállalkozásoknak az említett rendszeren belüli pénzügyi jelentőségét, valamint egyéb kockázati tényezőket.

(2)Az (1) bekezdésben előírt vizsgálatot adott esetben ki kell terjeszteni azokra a természetes és jogi személyekre, akikkel, illetve amelyekkel a vállalkozások társultak, valamint minden más olyan természetes, illetve jogi személyre, aki, illetve amely tekintetében ez a 76. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében fontos lehet.

(3)Az e fejezet alapján végzett vizsgálat nem sérti a 47. és a 48. cikk alapján végzett ellenőrzéseket.

76. cikk
Keresztellenőrzések 

(1)A vizsgálat tárgyát képező elsődleges adatok pontosságáról a felmerülő kockázat mértékéhez igazodó számú – szükség esetén harmadik felek kereskedelmi dokumentumaira is kiterjedő – keresztellenőrzéssel kell meggyőződni, amely a következőkből áll:

a)a szállítók, ügyfelek, fuvarozók és egyéb harmadik felek kereskedelmi dokumentumaival történő összehasonlítások;

b)szükség esetén a készletek mennyiségének és jellegének fizikai ellenőrzése;

c)az EMGA finanszírozási rendszerén belül végrehajtott ügyletekhez vezető vagy azok következtében keletkező pénzmozgások nyilvántartásával történő összehasonlítások;

d)a könyvvitellel, illetve a pénzügyi mozgások nyilvántartásával kapcsolatban a vizsgálat idején végzett olyan ellenőrzések, amelyek bizonyítják, hogy a kifizető ügynökség birtokában levő, a kedvezményezett támogatásának kifizetését igazoló okmányok pontosak.

(2)Amennyiben a vállalkozások – uniós vagy nemzeti rendelkezéseknek megfelelően – a készletről külön nyilvántartást kötelesek vezetni, az ilyen nyilvántartás vizsgálatának adott esetben ki kell terjednie a kereskedelmi dokumentumokkal és szükség szerint a tényleges készletmennyiségekkel történő összehasonlításra.

(3)Az ellenőrizendő ügyletek kiválasztása során maradéktalanul figyelembe kell venni a felmerülő kockázat mértékét.

77. cikk
Hozzáférés a kereskedelmi dokumentumokhoz

(1)A vállalkozásért felelős személyeknek vagy egy harmadik félnek gondoskodnia kell arról, hogy minden kereskedelmi dokumentumot és kiegészítő információt a vizsgálatért felelős tisztviselők, illetve a nevükben a vizsgálat elvégzésére felhatalmazott személyek rendelkezésére bocsássanak. Az elektronikusan tárolt adatokat megfelelő adathordozó eszközön kell rendelkezésre bocsátani.

(2)A vizsgálatért felelős tisztviselő vagy a nevében a vizsgálat elvégzésére felhatalmazott személy kérheti, hogy az (1) bekezdésben említett dokumentumok kivonatát vagy másolatát a rendelkezésére bocsássák.

(3)Amennyiben az e fejezet szerint végzett vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a vállalkozás által vezetett kereskedelmi dokumentumok nem felelnek meg a vizsgálat céljára, a vállalkozást utasítani kell arra, hogy a jövőben a vizsgálatért felelős tagállam által előírt módon készítse el ezeket a dokumentumokat, az érintett ágazatra vonatkozóan más rendeletekben megállapított kötelezettségek sérelme nélkül.

A tagállamok meghatározzák, hogy mely időponttól kell a dokumentumokat ilyen módon elkészíteni.

Amennyiben az e fejezet alapján vizsgálandó kereskedelmi dokumentumok mindegyike vagy azok egy része olyan – akár az Unió területén belül, akár azon kívül elhelyezkedő – vállalkozásnál található, amely ugyanabba a kereskedelmi csoportba, társaságba vagy egységes alapon irányított vállalkozások társulásába tartozik, mint a vizsgált vállalkozás, az említett kereskedelmi dokumentumokat a vállalkozásnak a vizsgálat végrehajtásáért felelős tagállamok által meghatározott helyen és időpontban a vizsgálatért felelős tisztviselők rendelkezésére kell bocsátania.

(4)A tagállamok biztosítják a vizsgálatért felelős tisztviselők jogát a kereskedelmi dokumentumok lefoglalására, illetve lefoglaltatására. Ezt a jogot a vonatkozó nemzeti rendelkezések kellő figyelembevételével kell gyakorolni, az iratok lefoglalására vonatkozó büntetőeljárási szabályok alkalmazásának sérelme nélkül.

78. cikk
Kölcsönös segítségnyújtás  

(1)A tagállamok az e fejezet szerinti vizsgálat végrehajtásában segítséget nyújtanak egymásnak a következő esetekben:

a)ha a vállalkozás vagy a harmadik fél más tagállamban rendelkezik székhellyel, mint ahol a szóban forgó összeg kifizetése vagy átvétele történt, illetve történnie kellett volna;

b)ha a vállalkozás vagy a harmadik fél más tagállamban rendelkezik székhellyel, mint ahol a vizsgálathoz szükséges dokumentumok és adatok találhatók.

A Bizottság összehangolhatja a két vagy több tagállam közötti kölcsönös segítségnyújtást magukban foglaló közös intézkedéseket.

(2)A tagállamok megküldenek a Bizottság részére egy jegyzéket, amelyben feltüntetik azokat a harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozásokat, amelyek esetében a szóban forgó összeg kifizetése vagy átvétele az adott tagállamban történt, illetve kellett volna történnie.

(3)Amennyiben egy vállalkozással kapcsolatban a 75. cikkel összhangban végzett vizsgálat során egy másik tagállam további tájékoztatást igényel, különös tekintettel a 76. cikk szerinti keresztellenőrzésekre, egyedi vizsgálati kérelmek nyújthatók be az indok megjelölésével.

A vizsgálati kérelmeket a kézhezvételüket követően legkésőbb hat hónapon belül teljesíteni kell; a vizsgálat eredményéről haladéktalanul tájékoztatni kell a kérelmező tagállamot.

79. cikk
Programozás

(1)A tagállamok vizsgálati programokat dolgoznak ki a soron következő vizsgálati időszakban a 75. cikknek megfelelően végrehajtandó vizsgálatokhoz.

(2)A tagállamok minden évben április 15-e előtt megküldik a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett programjukat, és meghatározzák a következőket:

a)a vizsgálatnak alávetendő vállalkozások száma és azok ágazatonkénti lebontása a hozzájuk kapcsolódó összegek alapján;

b)a program kidolgozására elfogadott kritériumok.

(3)Ha a Bizottság nyolc héten belül nem tette meg észrevételeit, a tagállamok végrehajtják az általuk kidolgozott és a Bizottságnak továbbított programokat.

(4)A (3) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó a program tagállamok általi módosításaira.

(5)A Bizottság bármikor kérheti, hogy a tagállam egy adott vállalkozási kategóriával egészítse ki programját.

(6)Azokat a vállalkozásokat, amelyek bevételeinek, illetve kifizetéseinek összege 40 000 EUR-nál kisebb, az e fejezetben előírt vizsgálatnak csak akkor kell alávetni, ha annak konkrét indokai vannak, amelyeket vagy a tagállamoknak kell az (1) bekezdésben említett éves programjukban feltüntetni, vagy a Bizottságnak az említett program esetleges javasolt módosításában.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 101. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdésben meghatározott összeghatár módosítása céljából.

80. cikk
Külön szervezeti egységek

(1)Minden tagállamban külön szervezeti egységet kell kijelölni, amely e fejezet alkalmazásának monitoringjáért felel. Ezek a szervezeti egységek felelősek mindenekelőtt a következőkért:

a)az e fejezetben előírt vizsgálatnak a szóban forgó külön szervezeti egység által közvetlenül alkalmazott tisztviselők közreműködésével történő végrehajtása; vagy

b)az egyéb szervezeti egységekhez tartozó tisztviselők által végzett vizsgálatok összehangolása és általános felügyelete.

A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy az e fejezet szerint végrehajtandó vizsgálatok elvégzése a külön szervezeti egységek és más nemzeti szervezeti egységek között megosztva történjen, feltéve, hogy azok összehangolásáért az előbbi felelős.

(2)Az e fejezet alkalmazásáért felelős szervezeti egységet vagy szervezeti egységeket oly módon kell megszervezni, hogy azok a kifizetésekért és a kifizetések előtt végrehajtott vizsgálatért felelős szervezeti egységtől vagy szervezeti egység részlegétől függetlenek legyenek.

(3)Az (1) bekezdésben említett külön szervezeti egységnek meg kell tennie minden szükséges intézkedést, és a szervezeti egységet az érintett tagállamnak az e fejezetben említett összes feladat ellátásához szükséges hatáskörrel fel kell ruháznia.

(4)A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak azon természetes, illetve jogi személyek szankcionálására, akik/amelyek elmulasztják az e fejezetből fakadó kötelezettségeik teljesítését.

81. cikk
Jelentések 

(1)A tagállamok a vizsgálati időszakot követő január 1-je előtt részletes jelentést küldenek a Bizottságnak e fejezet alkalmazásáról.

Az első albekezdésben említett jelentésnek tartalmaznia kell egy áttekintést a 78. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálati kérelmekről és a kérelmek nyomán elvégzett vizsgálatok eredményéről.

(2)A tagállamok és a Bizottság rendszeres véleménycserét folytatnak e fejezet alkalmazásáról.

82. cikk
Információhoz való hozzáférés és a Bizottság által végzett vizsgálatok

(1)A Bizottság tisztviselői a vonatkozó nemzeti jognak megfelelően jogosultak hozzáférni minden, akár az e fejezet alapján szervezett vizsgálat céljából, akár azt követően kiállított dokumentumhoz és a tárolt adatokhoz, ideértve az adatfeldolgozó rendszerekben tárolt adatokat is. Kérésre ezeket az adatokat megfelelő adathordozó eszközön rendelkezésre kell bocsátani.

(2)A 75. cikkben említett vizsgálatokat a tagállamok tisztviselői hajtják végre. A Bizottság tisztviselői részt vehetnek az említett vizsgálatokban. Ők maguk nem gyakorolhatják a nemzeti tisztviselőkre ruházott vizsgálati hatásköröket; azonban a tagállamok tisztviselőivel azonos jog illeti meg őket az adott helyiségekbe való bejutás és az érintett iratokhoz való hozzáférés tekintetében.

(3)A 78. cikk alapján végzett vizsgálatok esetében a megkereső tagállam tisztviselői a megkeresett tagállam hozzájárulásával jelen lehetnek a megkeresett tagállamban folyó vizsgálatnál, és az említett tagállam tisztviselőivel azonos jog illeti meg őket az adott helyiségekbe való bejutás és az érintett dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében.

A megkereső tagállamnak a megkeresett tagállamban folyó vizsgálatok elvégzésekor jelen lévő tisztviselőinek bármikor tudniuk kell igazolni hivatalos minőségüket. A vizsgálatokat minden esetben a megkeresett tagállam tisztviselői hajtják végre.

(4)A 883/2013/EU, Euratom, a 2988/95/EK, Euratom, a 2185/96/EK, Euratom és az (EU) 2017/1939 rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül, abban az esetben, ha a büntetőeljárásra vonatkozó nemzeti rendelkezések bizonyos eljárásokat a nemzeti jog által külön kijelölt tisztviselők számára tartanak fenn, ezekben az eljárásokban sem a Bizottság tisztviselői, sem a tagállam (3) bekezdésben említett tisztviselői nem vehetnek részt. Semmilyen körülmények között nem vehetnek részt különösen a személyek otthonában a tagállam büntetőjoga szerint végzett házkutatásokban, és a személyeknek az érintett tagállam büntetőjoga szerint történő hivatalos kihallgatásában. Az ezek nyomán szerzett információkhoz azonban hozzáférhetnek.

83. cikk
Végrehajtási hatáskörök 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az e fejezet egységes alkalmazására irányuló rendelkezéseket, különösen a következőkkel kapcsolatban:

a)a 75. cikkben említett vizsgálat végrehajtása, ami a vállalkozások kiválasztását, a vizsgálat mértékét és ütemtervét illeti;

b)a kereskedelmi dokumentumok megőrzése, a megőrzendő dokumentumok vagy a nyilvántartandó adatok típusai;

c)a 78. cikk (1) bekezdésében említett közös intézkedések végrehajtása és koordinálása;

d)az e fejezet szerinti kérelmek tartalmára, formájára és benyújtásának módjára, az értesítések tartalmára, formájára és módjára, valamint az e fejezet szerinti információk tartalmára, formájára, bejelentésére, benyújtására és cseréjére vonatkozó részletes információk és előírások;

e)az e rendelet szerint információk közzétételének feltételei és módja vagy azok Bizottság általi terjesztésére vagy a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésre bocsátására vonatkozó konkrét szabályok és feltételek;

f)a 80. cikkben említett külön szervezeti egység hatáskörei;

g)a 81. cikkben említett jelentések és az e fejezet szerinti egyéb értesítések tartalma.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

IV. fejezet
A feltételességgel összefüggő ellenőrzési rendszerek és szankciók

84. cikk
A feltételességre vonatkozó ellenőrzési rendszer

(1)A tagállamok olyan ellenőrzési rendszert hoznak létre, amely biztosítja, hogy az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 11. cikkében, a 228/2013/EU rendelet IV. fejezetében és a 229/2013/EU rendelet IV. fejezetében említett intézkedések kedvezményezettjei teljesítsék az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe, 1. fejezete, 2. szakaszában említett kötelezettségeket.

A feltételesség szabályainak való megfelelés biztosítása céljából a tagállamok igénybe vehetik meglévő ellenőrzési rendszereiket és igazgatási szerveiket.

E rendszereknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az e bekezdés első albekezdésében említett ellenőrzési rendszerrel.

A tagállamok az elért eredmények alapján évente felülvizsgálják az első albekezdésben említett ellenőrzési rendszert.

(2)E fejezet alkalmazásában:

a)„követelmény” : az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 11. cikkében említett uniós jogszabályokban foglalt, egy adott jogi aktuson belüli minden egyes kötelező gazdálkodási követelmény, amely lényegében tér el ugyanazon jogi aktus egyéb követelményeitől;

b)„jogi aktus”: az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 11. cikkében említett minden egyes irányelv és rendelet;

(3)    Az (1) bekezdésben említett ellenőrzési rendszereikben a tagállamok:

a)helyszíni ellenőrzéseket irányoznak elő annak ellenőrzése céljából, hogy a kedvezményezettek teljesítik-e az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe, 1. fejezetének 2. szakaszában említett kötelezettségeket;

b)a szóban forgó követelményektől, előírásoktól, jogi aktusoktól és a feltételrendszer területeitől függően dönthetnek úgy, hogy az adott követelményre, előírásra, jogi aktusra vagy a feltételrendszer adott területére alkalmazandó ellenőrzési rendszerek keretében elvégzett ellenőrzéseket használják, feltéve, hogy ezen ellenőrzések az a) pontban említett helyszíni ellenőrzésekkel legalább egyenértékűek;

c)az a) pontban említett helyszíni ellenőrzésekhez adott esetben távérzékelési alkalmazásokat vagy területmegfigyelő rendszert vehetnek igénybe;

d)az a) pontban említett, évente elvégzendő ellenőrzések tekintetében kockázatelemzés alapján kontrollmintát állapítanak meg, abba véletlenszerű komponenst is belefoglalnak, és a kontrollmintát úgy alakítják ki, hogy az az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe, 1. fejezetének 2. szakaszában említett támogatások kedvezményezettjeinek legalább 1 %-át magában foglalja.

85. cikk
A feltételrendszerre vonatkozó igazgatási szankciók rendszere

(1)A tagállamok létrehoznak egy olyan rendszert, amelynek keretében a feltételrendszerre vonatkozóan igazgatási szankciók szabhatók ki az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 11. cikkében említett kedvezményezettekre, amennyiben azok az adott naptári év során bármikor nem tartják be a feltételrendszerre vonatkozóan a szóban forgó rendelet III. címe, 1. fejezetének 2. szakaszában meghatározott szabályokat („szankcionálási rendszer”).

A rendszer keretében az első albekezdésben említett igazgatási szankciók csak akkor alkalmazandók, ha a meg nem felelés az érintett kedvezményezettnek közvetlenül felróható cselekmény vagy mulasztás eredménye, és ha a következő további feltételek közül egy vagy mindkettő teljesül:

a)a meg nem felelés a kedvezményezett mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódik;

b)az érintett terület a kedvezményezett mezőgazdasági üzeméhez tartozik.

Az erdőterületek tekintetében azonban az első albekezdésben említett igazgatási szankciók abban az esetben nem alkalmazandók, ha az érintett területre nem igényeltek az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 65. és 66. cikkével összhangban támogatást.

(2)Az (1) bekezdésben említett szankcionálási rendszereikben a tagállamok:

a)szabályokat irányoznak elő az igazgatási szankciók azon esetekben történő alkalmazására vonatkozóan, amikor az érintett naptári évben vagy években a föld átruházásra kerül. Ezeknek a szabályoknak a meg nem felelések miatti felelősség átruházók és átvevők közötti méltányos és igazságos elosztásán kell alapulniuk.

E pont alkalmazásában az „átruházás” olyan ügylet, amelynek révén a mezőgazdasági földterület többé nem áll az átruházó rendelkezésére.

b)az (1) bekezdés ellenére dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak igazgatási szankciót, amennyiben annak összege kedvezményezettenként és naptári évenként legfeljebb 100 EUR lenne. A ténymegállapításról és az előírások megsértését orvosoló intézkedések meghozatalára vonatkozó kötelezettségről értesíteni kell a kedvezményezettet;

c)rendelkeznek arról, hogy ne kerüljön sor igazgatási szankció kiszabására akkor, ha a meg nem felelés mis majornak tudható be.

(3)Az igazgatási szankció alkalmazása nem befolyásolja azon kifizetések jogszerűségét és szabályszerűségét, amelyekre az vonatkozik.

86. cikk
A szankció kiszámítása

(1)Az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe 1. fejezetének 2. szakaszában meghatározott igazgatási szankciók alkalmazása az érintett kedvezményezettnek a ténymegállapítás szerinti naptári évben benyújtott vagy benyújtandó támogatási kérelmei tekintetében nyújtott vagy nyújtandó, a rendelet említett szakaszában felsorolt kifizetések teljes összegének csökkentése vagy a támogatásból való kizárása révén történik.

A támogatáscsökkentésre, illetve a támogatás köréből való kizárásra vonatkozó számítások során figyelembe kell venni a feltárt meg nem felelés súlyosságát, mértékét, továbbá tartós, illetve ismétlődő jellegét, valamint szándékos voltát. A kiszabott szankcióknak visszatartó erejűnek és arányosnak kell lenniük, és összhangban kell lenniük az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott kritériumokkal.    

(2)Az előírások gondatlanságból eredő megsértése esetén a támogatáscsökkentés mértéke általános szabályként az e cikk (1) bekezdésében említett kifizetések 3 %-a.

A tagállamok korai előrejelző rendszert hozhatnak létre a meg nem felelés olyan eseteire vonatkozóan, amelyek első alkalommal fordulnak elő, és kisebb súlyosságuk, kisebb mértékük vagy rövidebb időtartamuk miatt nem eredményeznek támogatáscsökkentést, illetve a támogatás köréből való kizárást. Amennyiben az elkövetkező három naptári évben végzett ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy a meg nem felelés nem került orvoslásra, visszamenőleges hatállyal alkalmazni kell az első albekezdés szerinti csökkentést.

A meg nem felelés azon esetei azonban, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek a köz- vagy állategészségügy szempontjából, mindig támogatáscsökkentést, illetve a támogatás köréből való kizárást kell, hogy maguk után vonjanak.

A tagállamok az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe 1. fejezetének 3. szakaszában meghatározott mezőgazdasági tanácsadó rendszer keretében kötelező képzést biztosíthatnak a korai előrejelző rendszerben figyelmeztetést kapott kedvezményezettek részére.

(3)A meg nem felelés újbóli előfordulása esetén a támogatáscsökkentés mértéke nagyobb kell, hogy legyen, mint a gondatlanságból bekövetkezett, első alkalommal szankcionált meg nem felelésre alkalmazott mérték.

(4)Szándékos meg nem felelés esetén a támogatáscsökkentés mértéke nagyobb kell, hogy legyen, mint a (3) bekezdéssel összhangban az újbóli előforduláskor alkalmazott mérték, illetve akár az érintett mezőgazdasági termelő kifizetésekből való teljes kizárását is jelentheti, és egy vagy több naptári évig is alkalmazható.

(5)A tagállamok közötti egyenlő feltételek biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a szankcionálási rendszer hatékony és visszatartó erejű legyen, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy e rendeletet a szankciók kiszámítására és alkalmazására vonatkozó további szabályokkal egészítse ki.

87. cikk
A feltételrendszer kapcsán kiszabott igazgatási szankciókból eredő összegek

A tagállamok a 86. cikkben említett támogatáscsökkentések, illetve a támogatás köréből való kizárások alkalmazásából származó összegekből 20 %-ot tarthatnak vissza.

V. cím
Közös rendelkezések

I. FEJEZET
Informá
ciók továbbítása

88. cikk
Információközlés

(1)Az (EU) .../... rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletben] megállapított rendelkezésekben előírtakon túl a tagállamok megküldik a Bizottságnak az alábbi információkat, nyilatkozatokat és dokumentumokat:

a)az akkreditált kifizető ügynökségekre és az akkreditált koordináló szervekre vonatkozóan:

i.az akkreditációs okirat;

ii.megbízatásuk (akkreditált kifizető ügynökség vagy akkreditált koordináló szerv);

iii.adott esetben az akkreditáció visszavonása;

b)a tanúsító szervekre vonatkozóan:

i.nevük;

ii.címük;

c)az alapok által finanszírozott műveletekhez kapcsolódó intézkedésekre vonatkozóan:

i.az akkreditált kifizető ügynökség vagy az akkreditált koordináló szerv által aláírt kiadásigazoló nyilatkozatok – amelyek egyúttal kifizetési kérelmek is –, kiegészítve a szükséges információkkal;

ii.az EMGA-t illetően a pénzügyi igények becslése, az EMVA-t illetően pedig az év folyamán benyújtandó kiadásigazoló nyilatkozatok becsléseinek frissítése, valamint a következő pénzügyi évre vonatkozó becsült kiadásokat tartalmazó igazoló nyilatkozatok;

iii.a vezetőségi nyilatkozat és az akkreditált kifizető ügynökségek éves elszámolásai;

Az akkreditált kifizető ügynökségek EMVA-kiadásokról készített éves elszámolásait az egyes KAP-stratégiai tervek szintjén kell benyújtani.

(2)A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot a IV. cím II. fejezetében említett integrált rendszer alkalmazásáról. A Bizottság e témakörben eszmecseréket szervez a tagállamokkal.

89. cikk
Az információk bizalmas kezelése

(1)A tagállamok és a Bizottság minden szükséges intézkedést megtesznek a rendelet végrehajtása során végzett ellenőrzések, illetve a számlaelszámolás keretében közölt vagy kapott információk bizalmas kezelésének biztosítása érdekében.

Az említett információkra a 2185/96/Euratom, EK rendelet 8. cikkében meghatározott szabályok alkalmazandók.

(2)A jogi eljárásokra vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül, a IV. cím III. fejezetében előírt vizsgálat során szerzett információk szakmai titoktartás tárgyát képezik. Az ilyen információk kizárólag azokkal a személyekkel közölhetők, akiknek – a tagállamokban vagy az Unió intézményeiben teljesítendő feladataikból kifolyólag – e feladataik ellátásához az adott információra szükségük van.

90. cikk
Végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadhat el a következőkkel kapcsolatban:

a)a Bizottság részére történő továbbítás, illetve rendelkezésre bocsátás módja, tartalma, gyakorisága, határideje és részletes szabályai az alábbiak esetében:

i.a kiadásigazoló nyilatkozatok, a becsült kiadások és azok frissítései, beleértve a címzett bevételeket is,

ii.a vezetőségi nyilatkozat és a kifizető ügynökségek éves elszámolásai,

iii.az elszámolások igazolása,

iv.az akkreditált kifizető ügynökségek, az akkreditált koordináló szervek és a tanúsító szervek neve és adatai,

v.az alapokból finanszírozott kiadások elszámolásának és kifizetésének részletes szabályai,

vi.a tagállamok által a vidékfejlesztési műveletek és programok keretében végrehajtott pénzügyi kiigazításokról szóló értesítések,

vii.az 57. cikknek megfelelően hozott intézkedésekkel kapcsolatos információk;

b)a Bizottság és a tagállamok közötti információ- és dokumentumcsere részletes szabályai és az információs rendszerek megvalósítása, beleértve az e rendszerek által feldolgozandó adatok jellegét, formátumát és tartalmát, valamint a megfelelő adattárolási szabályokat is;

c)a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó információk, dokumentumok, statisztikák és jelentések, valamint ezen értesítések határideje és módja.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

II. fejezet
Az euro használat
a

91. cikk
Általános elvek

(1)A KAP-stratégiai tervek elfogadásáról szóló bizottsági határozatokban szereplő pénzösszegeket, a Bizottság lekötött és kifizetett pénzösszegeit, továbbá az igazolt vagy tanúsított kiadások, valamint a tagállamok kiadásigazoló nyilatkozatainak pénzösszegeit euróban kell kifejezni és folyósítani.

(2)Az ágazati mezőgazdasági jogszabályokban meghatározott árakat és összegeket euróban kell kifejezni.

Az említett összegeket az euroövezeti tagállamok esetében euróban, az euroövezeten kívüli tagállamok esetében pedig az adott tagállam nemzeti valutájában kell kifizetni vagy beszedni.

92. cikk
Árfolyam és meghatározó ügyleti tény

(1)A 91. cikk (2) bekezdésében említett árakat és összegeket az euroövezeten kívüli tagállamok esetében átváltási árfolyam használatával kell átváltani nemzeti valutára.

(2)Az árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tény:

a)a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben beszedett vagy kifizetett összegek esetében a behozatali vagy kiviteli vámeljárás befejezése;

b)az összes többi esetben az a tény, amely által a művelet gazdasági célja megvalósul.

(3)Amennyiben egy, az (EU) .../... rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletben] előírt közvetlen kifizetést az eurótól eltérő pénznemben folyósítanak a kedvezményezett részére, a tagállamok a támogatás euróban kifejezett összegét az Európai Központi Bank által azon év október 1-jét megelőzően megállapított utolsó árfolyamon váltják át nemzeti valutára, amely évre a támogatást megítélték.

Az első albekezdéstől eltérve, a tagállamok kellően indokolt esetben határozhatnak úgy, hogy az átváltást az Európai Központi Bank által azon év október 1-jét megelőzően megállapított utolsó havi átlagárfolyam alapján hajtják végre, amely évre a támogatást megítélték. Az e megoldást választó tagállamok az adott év december 1-jét megelőzően megállapítják és közzéteszik az említett átlagárfolyamot.

(4)Az EMGA-t illetően az euroövezeten kívüli tagállamok a kiadásigazoló nyilatkozatok elkészítésekor ugyanazt az átváltási árfolyamot alkalmazzák, amelyet e fejezet rendelkezéseivel összhangban a kedvezményezetteknek történő kifizetések folyósításakor vagy bevételek beszedésekor alkalmaztak.

(5)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az ügyleti tényekre és az alkalmazandó átváltási árfolyamra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából. A konkrét ügyleti tényt az alábbi kritériumok figyelembevételével kell meghatározni:

a)az átváltási árfolyam kiigazításainak mihamarabbi tényleges alkalmazhatósága;

b)a piacszervezés keretében végzett hasonló tevékenységeket meghatározó ügyleti tények hasonlósága;

c)a piacszervezéssel kapcsolatos árakra és összegekre vonatkozó meghatározó ügyleti tények koherenciája;

d)a megfelelő átváltási árfolyamok alkalmazására vonatkozó ellenőrzések megvalósíthatósága és hatékonysága.

(6)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a kiadásigazoló nyilatkozatok elkészítésekor, illetőleg a közraktározási műveleteknek a kifizető ügynökség elszámolásaiban való nyilvántartásakor alkalmazandó átváltási árfolyamra vonatkozó szabályokkal való kiegészítése céljából.

93. cikk
Védintézkedések és eltérések

(1)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén intézkedéseket fogadhat el az uniós jogszabályok alkalmazásának védelme érdekében, ha a nemzeti valutával kapcsolatos kivételes pénzügyi gyakorlat veszélyeztetheti azt. Ezek a végrehajtási jogi aktusok szükség esetén – és kizárólag a szigorúan szükséges időtartamra – eltérhetnek a hatályos rendelkezésektől.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat haladéktalanul értesíteni kell az első albekezdésben említett intézkedésekről.

(2)Abban az esetben, ha valamely nemzeti valutával kapcsolatos kivételes pénzügyi gyakorlat veszélyeztetheti az uniós jogszabályok alkalmazását, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az alábbi esetekben a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az e fejezettől való eltérésekkel történő kiegészítése céljából:

a)ha valamely ország a megszokottól eltérő átváltási módszereket, például több eltérő átváltási árfolyamot alkalmaz, vagy bartermegállapodásokat működtet;

b)ha egyes országok pénznemeit a hivatalos devizapiacokon nem jegyzik, vagy ha az ilyen valuták árfolyammozgásainak torzító hatásuk lehet a kereskedelemre.

94. cikk
Az euro használata az euroövezeten kívüli tagállamokban

(1)Abban az esetben, ha valamely euroövezeten kívüli tagállam olyan döntést hoz, amelynek értelmében az ágazati mezőgazdasági jogszabályokból eredő kiadásokat nem saját nemzeti valutájában, hanem euróban fizeti ki, a tagállam intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az euro használata ne jelentsen rendszeres előnyt a nemzeti pénznem használatához képest.

(2)A tagállam a tervezett intézkedésekről azok hatálybalépését megelőzően értesíti a Bizottságot. Az intézkedések nem léptethetők hatályba mindaddig, amíg a Bizottság azokat el nem fogadta.

III. fejezet
Jelentéstétel

95. cikk
Éves pénzügyi jelentés

A költségvetési évet követő minden év szeptember végéig a Bizottság pénzügyi jelentést készít az alapok előző pénzügyi év folyamán történt irányításáról, és azt benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

IV. fejezet
Átláthatóság

96. cikk
A kedvezményezettekre vonatkozó információk közzététele

(1)A [közös rendelkezésekről szóló (EU) …/… rendelet 44. cikkének (3)–(5) bekezdésével] és e cikk (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban a tagállamok biztosítják, hogy az alapokból származó támogatások kedvezményezettjeinek adatai évente utólag közzétételre kerüljenek.

(2)A [közös rendelkezésekről szóló (EU) …/… rendelet 44. cikkének (3)–(5) bekezdése] adott esetben az EMVA és az EMGA kedvezményezettjeire is alkalmazandó, azonban a tagállami hozzájárulás összege és a társfinanszírozási arány – amelyeket a szóban forgó rendelet 44. cikke (3) bekezdésének h) és i) pontja határoz meg – az EMGA tekintetében nem alkalmazandó.

(3)E cikk alkalmazásában:

„művelet”: intézkedések vagy beavatkozások;

„helyszín”: „a kedvezményezett lakóhelye vagy bejegyzési helye szerinti település, és – adott esetben – a postai irányítószám, illetve annak a települést azonosító része”.

(4)A szóban forgó rendelet 44. cikkének (3)–(5) bekezdésében említett információkat tagállamonként egyetlen weboldalon kell közzétenni. Az információknak az eredeti közzététel időpontjától számítva két évig kell elérhetőknek lenniük.

Az (EU) …/… rendelet [közös rendelkezésekről szóló rendelet] 44. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett információkat a tagállamoknak nem kell közzétenniük, amennyiben az egy kedvezményezett által egy év alatt kapott támogatás összege legfeljebb 1250 EUR.

97. cikk
A kedvezményezetteknek a rájuk vonatkozó információkról való tájékoztatása

A tagállamok tájékoztatják a kedvezményezetteket arról, hogy adataik a 96. cikknek megfelelően közzétételre kerülnek, és hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából uniós és tagállami pénzügyi auditáló és vizsgálati szervek feldolgozhatják azokat.

Az (EU) 2016/679 rendelet követelményeinek megfelelően minden olyan esetben, amikor személyes adatokról van szó, a tagállamok tájékoztatják a kedvezményezetteket az adatvédelmi szabályok alapján őket megillető jogokról és a szóban forgó jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról.

98. cikk
Végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat határoz meg a következők vonatkozásában:

a)a 96. és a 97. cikkben meghatározott közzététel formája és ezen belül az intézkedések vagy intervenciók egyenként történő bemutatásának módja, továbbá a közzététel ütemezése;

b)a 97. cikk egységes alkalmazása;

c)a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

V. fejezet
A személyes adatok védelme

99. cikk
A személyes adatok feldolgozása és védelme

(1)A 96–98. cikk sérelme nélkül a tagállamok és a Bizottság kizárólag az e rendelet szerinti – és ezen belül is a II. cím II. fejezetében, a III. cím III. és IV. fejezetében, a IV. címben és az V. cím III. fejezetében megállapított – irányítási, kontroll-, audit-, valamint monitoring- és értékelési kötelezettségeik teljesítésének céljából, illetve statisztikai célból gyűjthetnek személyes adatokat, és azokat csak az e célokkal összeegyeztethető módon dolgozhatják fel.

(2)Amennyiben az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] szerinti monitoring és értékelés céljából, illetve statisztikai célból dolgoznak fel személyes adatokat, azokat anonimizálni kell, és csak összesített formában szabad feldolgozni.

(3)A személyes adatokat a 45/2001/EK és az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően kell feldolgozni. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatgyűjtés vagy a további adatfeldolgozás céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelembe véve az alkalmazandó nemzeti és uniós jogban megállapított minimális adatmegőrzési időtartamokat.

(4)A tagállamok tájékoztatják az érintetteket, hogy nemzeti és uniós szervek az (1) bekezdésnek megfelelően feldolgozhatják személyes adataikat, és arról is, hogy e tekintetben megilletik őket a 45/2001/EK és az (EU) 2016/679 rendeletben megállapított adatvédelmi jogok.

VI. cím
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok

100. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1)A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő hétéves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 10., a 15., a 21., a 36., a 38., a 39., a 42., a 45., az 50., az 52., az 53., az 58., a 62., a 72., a 74., a 79., a 86., a 92., a 93. és a 103. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hétéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb az adott időszak vége előtt három hónappal nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen.

(3)Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10., 15., 21., 36. 38., 39., 42., 45., 50., 52., 53., 58., 62., 72., 74., 79., 86., 92., 93. és 103. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)A 10., 15., 21., 36. 38., 39., 42., 45., 50., 52., 53., 58., 62., 72., 74., 79., 86., 92., 93. és 103. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csak akkor lépnek hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellenük kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbodik.

101. cikk
Bizottsági eljárás 

(1)A Bizottságot a Mezőgazdasági Alapok Bizottsága elnevezésű bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

A 10., 11., 15., 16., 19., 21., 24., 30., 37., 38., 39., 40., 42., 45., 50., 51., 52., 53., 56., 57., 58., 62., 73., 83., 90., 93. és 98. cikk alkalmazásában, a közvetlen kifizetési és vidékfejlesztési beavatkozásokkal, valamint és a közös piacszervezéssel kapcsolatos kérdések tekintetében a Bizottságot – az egyes esetektől függően – a Mezőgazdasági Alapok Bizottsága, az (EU) …/... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] által létrehozott, a KAP-stratégiai tervvel foglalkozó bizottság és az 1308/2013/EU rendelet által létrehozott, a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság segíti.

(2)Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

VII. cím
Záró rendelkezések

102. cikk
Hatályon kívül helyezés

(1)Az 1306/2013/EU rendelet hatályát veszti.

Azonban:

a)Az 1306/2013/EU rendelet 5. cikkét, 7. cikkének (3) bekezdését, 9. cikkét, 34. cikkét, 35. cikkének (4) bekezdését, valamint 36., 37., 38., 43., 51., 52., 54., 110. és 111. cikkét, továbbá a vonatkozó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló szabályokat továbbra is alkalmazni kell az EMGA esetében a 2020-as és az azt megelőző mezőgazdasági pénzügyi év során felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre, az EMVA esetében pedig a Bizottság által az 1305/2013/EU rendelet alapján jóváhagyott vidékfejlesztési programok kapcsán felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre.

b)Az 1306/2013/EU rendelet 69. cikkét továbbra is alkalmazni kell az 1307/2013/EU rendelet alapján végrehajtott olyan műveletek, a Bizottság által az 1305/2013/EU rendelet alapján jóváhagyott olyan vidékfejlesztési programok, valamint az 1306/2013/EU rendelet II. címének I. fejezetében meghatározott olyan egyéb KAP-intézkedések tekintetében felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre, amelyek e rendelet, az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] és az (EU) …/… európai parlamenti és tanácsi rendelettel 37 módosított 1308/2013/EU rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt kerültek végrehajtásra.

(2)A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni a mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

103. cikk
Átmeneti intézkedések

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – szükség esetén – a 101. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a benne előírt szabályokat illető eltérések vagy kiegészítések tekintetében való kiegészítéséről. 

104. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás

(1)Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)A 7., a 10., a 18., a 19., a 35., a 36., a 37., a 38., a 39., a 40., a 43., az 51., az 52., az 53. és az 54. cikket azonban alkalmazni kell az EMGA esetében a 2020. október 16-tól felmerült kiadásokra, az EMVA esetében pedig az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] alapján felmerült kiadásokra.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1.A javaslat/kezdeményezés címe

1.2.A tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)

1.3.A javaslat/kezdeményezés típusa

1.4.A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.5.Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

1.6.Tervezett irányítási módszer(ek)

2.IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1.A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

2.2.Irányítási és kontrollrendszer

2.3.A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

3.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1.A többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik a kiadások?

3.2.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

3.2.1.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

3.2.2.Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás

3.2.3.Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

3.3.A bevételre gyakorolt becsült hatás

1.A JAVASLAT FŐBB ADATAI

1.1.A javaslat címe

a) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről;

b) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;

c) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról.

1.2.Az érintett szakpolitikai terület(ek) (Programklaszter)

8. programklaszter – Mezőgazdasági és tengerpolitika a 2021–2027-es időszak többéves pénzügyi keretének 3. fejezetén belül – Természeti erőforrások és környezet

1.3.A javaslat/kezdeményezés a következőre irányul:

 kísérleti projektet / előkészítő intézkedést követő új intézkedés 38  

 jelenlegi intézkedés meghosszabbítása 

 egy vagy több intézkedés összevonása vagy átcsoportosítása egy másik/új intézkedésre 

1.4.A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.4.1.Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével

A közös agrárpolitika (KAP) céljai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 39. cikkének értelmében a következők:

a) a mezőgazdasági termelékenység növelése (többek között a műszaki fejlődés előmozdítása, valamint a termelési tényezők lehető legjobb hasznosítása révén);

b) ily módon a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának biztosítása (többek között a jövedelmek növelésével);

c) a piacok stabilizálása;

d) az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása;

e) a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása.

E célokat a javaslat az alábbi 1.4.2. szakaszban említett kihívásokhoz igazítja és illeszti hozzá annak érdekében, hogy a Bizottság által a 2015–2019-es időszakra kijelölt 10 prioritás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai nagyobb hangsúlyt kapjanak. Mindezek megvalósítása érdekében a javaslat célja a jogszabályi keretek megteremtése a 2021–2027-es időszak közös agrárpolitikája – egy egyszerűbb, intelligensebb, korszerű és fenntarthatóbb KAP számára.

1.4.2.Az Unió részvételéből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E pontban „az Unió részvételéből származó hozzáadott érték” azt az uniós részvételből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.

Az EU mezőgazdasága és vidéki térségei előtt álló legfontosabb kihívások határokon átnyúló és globális jellege uniós szintű közös politika alkalmazását teszi szükségessé. A KAP a következő intézkedésekkel ad választ e kihívásokra:

● egységes piac és egyenlő versenyfeltételek biztosítása közös jövedelmi biztonsági hálót alkotó támogatási rendszer révén, amely az élelmezésbiztonság és a versenytorzulások kiküszöbölésének alapja;

● az uniós mezőgazdasági ágazat felruházása a globalizáció előnyeinek kiaknázásához szükséges ellenálló képességgel; valamint

● a fenntarthatóság legfontosabb dimenzióit érintő kihívásokkal – köztük az éghajlatváltozással, a vízgazdálkodással, a levegő minőségével és a biológiai sokféleséggel – kapcsolatos célkitűzések teljesítése.

A többi területen az erőteljes uniós dimenziót nagyobb fokú szubszidiaritással kell párosítani. E területek közé tartozik az élelmiszer-biztonság (a normák harmonizálása), a vidéki területekkel kapcsolatos kihívások (a vidéki munkanélküliség terén a tagállamok között meglévő jelentős szakadékok áthidalása), a vidéki infrastruktúra és szolgáltatások fejletlensége, a kutatás és innováció hiányosságai, valamint az élelmiszer-minőséghez, a közegészségügyhöz és a táplálkozáshoz kapcsolódó problémák. E kihívások megfelelő uniós szintű kezelése hatékonyabb és eredményesebb fellépést tesz lehetővé, ha tagállami szinten nagyobb rugalmassággal párosul.

1.4.3.Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

A jelenlegi szakpolitikai keret értékelése alapján a Bizottság kiterjedt konzultációt folytatott az érdekelt felekkel, elemezte a jövőbeli kihívásokat és szükségleteket, és átfogó hatásvizsgálatot végzett. Erről részletesebb információk a jogalkotási javaslatokat kísérő hatásvizsgálatban és indokolásban találhatók.

1.4.4.Egyéb releváns eszközökkel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergia

Elsősorban magán a KAP-on belül jelentős szinergiák és egyszerűsítési hatások valósulnak meg azzal, hogy az EMGA és az EMVA által finanszírozott beavatkozások végrehajtása a KAP-stratégiai terv egységes stratégiai keretében történik. A tagállamokban már kialakított struktúrák a helyükön maradhatnak, miközben az irányítási és ellenőrzési szabályok egyszerűsödnek, és jobban idomulnak a tagállamok által végrehajtott egyedi beavatkozásokhoz.

A KAP jelentős szinergiákat tart fenn az éghajlat- és környezeti politikákkal, az élelmiszer-biztonsághoz és a közegészséghez kapcsolódó kérdésekkel, a digitális menetrend vidéki térségekben való megvalósításával, a biogazdasággal, a tudás- és innovációs rendszerrel, a bővítési és szomszédsági politikával, a kereskedelmi és fejlesztési politikával, valamint az Erasmus+ programmal.

Emellett szinergiára és kiegészítő jellegre törekszik az olyan egyéb uniós szakpolitikákkal és pénzügyi eszközökkel is, mint az európai strukturális és beruházási alapok által végrehajtott intézkedések, az InvestEU Alap, a kilencedik kutatási keretprogram, illetve a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos szakpolitikák. Adott esetben közös szabályokat kell megállapítani az alapok közötti koherencia és kiegészítő jelleg maximalizálása érdekében, ugyanakkor ügyelve az érintett szakpolitikák sajátosságainak megőrzésére.

A kutatási keretprogrammal kapcsolatos szinergiákat a kilencedik keretprogram keretében létrejött „Élelmiszerek és a természeti erőforrások” klaszter garantálja, amelynek célja a mezőgazdaság és az élelmiszerrendszerek teljes mértékben biztonságossá, fenntarthatóvá, rezilienssé, körkörössé, változatossá és innovatívvá tétele. A KAP még szorosabbra fűzi kapcsolatait az uniós kutatási és innovációs politikával azzal, hogy a biogazdaságot prioritásává lépteti elő. Az „Élelmiszerek és a természeti erőforrások” klaszter keretében kiemelt hangsúlyt kap a digitális forradalom kínálta előnyök kiaknázása, így a kutatási és innovációs tevékenységek hozzájárulnak majd a mezőgazdasági és vidéki térségek digitális átalakulásához.

Az e pénzügyi kimutatás által érintett jogalkotási javaslatokat a közös rendelkezésekről szóló rendelet tágabb kontextusában célszerű értelmezni, amely közös szabályok egységes keretébe fogja többek között az olyan alapokat, mint az EMVA, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap vagy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap. Ez a keretrendelet jelentősen hozzájárul majd az adminisztratív terhek csökkentéséhez, az uniós források hatékony költéséhez, illetve az egyszerűsítés gyakorlatba való átültetéséhez.

1.5.Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

határozott időtartam

   időtartam: 2021.01.01. – 2027.12.31.

   Pénzügyi hatás: 2021-től 2027-ig a kötelezettségvállalási előirányzatokra, 2021-től 2027 utánig a kifizetési előirányzatokra

 határozatlan időtartam a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat esetében.

Végrehajtás 2021-től (költségvetési év).

1.6.Tervezett irányítási módszer(ek) 39  

 Bizottság általi közvetlen irányítás

a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét

   végrehajtó ügynökségen keresztül

 Megosztott irányítás a tagállamokkal

 Közvetett irányítás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek

nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)

az EBB és az Európai Beruházási Alap

a költségvetési rendelet 70. és 71. cikkében említett szervek

közjogi szervek

magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, olyan mértékben, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak

a valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek

az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek.

Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.

Megjegyzések

A jelenlegi helyzethez képest nincs lényeges változás, vagyis a KAP reformjához kapcsolódó jogalkotási javaslatok által érintett kiadások nagy részének kezelése a tagállamokkal folytatott megosztott irányítás mellett történik. Mindazonáltal egy igen csekély részük a Bizottság közvetlen irányítása alá fog tartozni.

2.IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1.A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Gyakoriság és feltételek

Teljesítmény-, monitoring- és értékelési keretet kell kidolgozni a következők céljából:

a) a KAP hatásának, hatékonyságának, eredményességének, relevanciájának, koherenciájának és uniós hozzáadott értékének értékelése;

b) a KAP-stratégiai tervek konkrét célkitűzéseihez kapcsolódó mérföldkövek és célok kijelölése;

c) a KAP-stratégiai tervek céljainak megvalósításában elért eredmények nyomon követése;

d) a KAP-stratégiai tervekhez kapcsolódó fellépések hatásának, hatékonyságának, eredményességének, relevanciájának és koherenciájának értékelése;

e) a nyomon követéshez és az értékeléshez kapcsolódó közös tanulási folyamat támogatása.

Az irányító hatóság és a monitoringbizottság nyomon követi a KAP-stratégiai tervek végrehajtását, illetve a KAP-stratégiai tervek céljainak megvalósításában elért eredményeket.

Éves teljesítményjelentés

A tagállamok 2023. február 15-ig, majd azt követően 2030-ig bezárólag minden év február 15-éig éves teljesítményjelentést nyújtanak be a Bizottságnak a KAP-stratégiai terv előző pénzügyi évben megvalósult végrehajtásáról. A jelentésnek tartalmaznia kell a KAP-stratégiai terv végrehajtásához kapcsolódó alapvető minőségi és mennyiségi információkat, hivatkozással a pénzügyi adatokra, valamint a kimeneti és eredménymutatókra. Emellett tájékoztatnia kell a ténylegesen megvalósult teljesítésekről, kiadásokról és eredményekről, illetve az egyes célszámok elérésétől való távolságról.

Az átadott adatoknak a részlegesen vagy teljesen végrehajtott beavatkozások mutatói esetében a megvalósult értékeket kell tartalmazniuk. Emellett össze kell foglalniuk a KAP-stratégiai terv előző pénzügyi év során való megvalósításának állapotát, továbbá a KAP-stratégiai terv teljesítményét befolyásoló esetleges problémákat, különös tekintettel a mérföldkövektől való eltérésekre, azok mögöttes okaira és adott esetben a meghozott intézkedésekre.

A Bizottság az éves teljesítményjelentésekben szereplő információk alapján éves teljesítmény-felülvizsgálatot és éves teljesítményalapú záróelszámolást készít.

A KAP-stratégiai terv értékelése

A tagállamok előzetes értékeléseket végeznek a KAP-stratégiai terv által kezelendő problémák azonosítása érdekében, többek között a KAP-stratégiai terv szempontjából releváns erősségekről, gyenge pontokról, lehetőségekről és veszélyekről.

A KAP-stratégiai tervekhez kapcsolódó tagállami értékelések célja a szóban forgó tervek kidolgozási és végrehajtási minőségének javítása, valamint hatékonyságuk, eredményességük, relevanciájuk, koherenciájuk, uniós hozzáadott értékük, illetve a KAP általános és konkrét célkitűzéseihez való hozzájárulásuk értékelése.

A Bizottság által végzett teljesítményértékelés

A Bizottság többéves értékelési tervet készít a KAP-hoz kapcsolódóan, melyet saját hatáskörében hajt végre.

A Bizottság félidős értékelést végez az Alapok hatékonyságának, eredményességének, relevanciájának, koherenciájának és uniós hozzáadott értékének vizsgálata céljából, a VII. mellékletben felsorolt mutatók figyelembevételével. Az értékelések során felhasználja a költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően rendelkezésre álló valamennyi releváns információt.

Emellett utólagos értékelést is végez az Alapok hatékonyságának, eredményességének, relevanciájának, koherenciájának és uniós hozzáadott értékének értékelése céljából.

A KAP értékeléseinek – többek között a KAP-stratégiai tervek értékeléseinek – keretében benyújtott bizonyítékok, illetve az egyéb releváns információforrások alapján a Bizottság 2025. december 31-ig nyújtja be az e cikk végrehajtásáról szóló első jelentését az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely a KAP teljesítményének első eredményeit is tartalmazza. A KAP teljesítményének értékelését magában foglaló második jelentést 2031. december 31-ig kell benyújtani.

Jelentéstétel bázismutatók alapján

A Bizottság a tagállamok által szolgáltatott információkra építve készíti el a konkrét célkitűzések terén elért előrehaladásról szóló jelentéseit az egész programozási időszak során, meghatározott bázismutatókat alkalmazva e célra.

A Bizottság a költségvetési rendelet 38. cikke (3) bekezdése e) pontjának i. alpontja szerinti jelentéstételi kötelezettségeinek megfelelően tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a teljesítmény tekintetében az említett cikkben előírt, a bázismutatók segítségével mért teljesítményadatokról.

2.2.Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1.Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása

A KAP végrehajtása elsősorban a tagállamokkal folytatott megosztott irányítás mellett történik. A tagállamok által létrehozott, jelenleg működő irányító testületek, nevezetesen a kifizető ügynökségek és a tanúsító szervek már bizonyították az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosítására való alkalmasságukat. Az, hogy a legutóbbi években a KAP égisze alatt tartósan alacsony volt a hibaarány, azt jelzi, hogy a tagállamok által létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelően működnek és kellő bizonyosságot szolgáltatnak.

A KAP keretében bevezetendő új modell elismeri ennek tényét, méghozzá oly módon, hogy uniós szintű általános szabályrendszer keretében, a szubszidiaritás elvének megfelelően még több felelősséget bíz a tagállamokra az ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatos döntéshozatal és a rendszerek irányítása terén. Továbbá azt a stratégiát követve, hogy a költségvetések kezelésekor nagyobb hangsúlyt kell fektetni az eredményekre és a teljesítményalapú kifizetésekre, a KAP keretében a kifizetésekre való jogosultság a helyszínen ténylegesen megvalósuló eredményekhez lesz kötve. A 2020 utáni KAP-ra vonatkozó jogalkotási csomagban tehát a pénzgazdálkodási és bizonyosságszerzési modell középpontjában a teljesítmény áll.

Az új időszakra vonatkozó ellenőrzési stratégia teljes mértékben összhangban lesz az egységes ellenőrzési megközelítéssel, és biztosítja majd, hogy az akkreditált kifizető ügynökségek és tanúsító szervek munkája kellő bizonyosságot nyújtson. A Bizottság különös figyelmet fog fordítani a jelenlegi irányítási rendszerek megfelelő működésére és a teljesítménnyel kapcsolatos jelentéstétel megbízhatóságára. Csakúgy, mint most, az időszak elején a továbbiakban is ellenőrzési stratégia és többéves munkaprogram fog készülni.

Összefoglalva tehát, a Bizottság gondoskodni fog a tagállamokban létrehozott irányítási rendszerek megfelelő működéséről, visszatéríti az akkreditált kifizető ügynökségeknél felmerült kiadásokat és éves teljesítményelszámolást végez a tagállamok által bejelentett kimeneti mutatók értékelése céljából.

2.2.2.A felismert kockázatokkal és az enyhítésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk

A KAP égisze alatt több mint hétmillió kedvezményezett részesül különféle támogatási programok keretében támogatásban. A KAP-on belül a hibaarány folyamatos csökkenése arra utal, hogy a kifizető ügynökségek szilárd és megbízható irányítási és ellenőrzési rendszereket működtetnek.

A KAP végrehajtása ez idáig részletes, a kedvezményezettek szintjén alkalmazandó jogosultsági szabályok alapján történt, ami növelte a rendszer összetettségét, az adminisztratív terheket és a hibakockázatot. Az irányítási és ellenőrzési rendszerek e kockázatok csökkentésével kapcsolatos költségei a döntéshozók szerint aránytalanul magasak.

A 2020 utáni KAP-ra vonatkozó jogalkotási csomag lényegesen csökkenti a megfeleléssel kapcsolatos tényezőket, és inkább a teljesítményre helyezi a hangsúlyt. A tagállamoknak teljesíteniük kell az uniós szabályokból eredő kötelezettségeket, majd megfelelő irányítási és ellenőrzési rendszereket kell létrehozniuk. A tagállamok több rugalmasságot élveznek majd a rendszerek és az intézkedések kialakítása terén, és azokat jobban hozzáigazíthatják konkrét igényeikhez. Éppen ezért a KAP keretében a finanszírozás feltétele az lesz, hogy egy adott intézkedés stratégiai szempontból mennyiben járul hozzá az uniós szinten meghatározott célkitűzések eléréséhez. A KAP-terv a tagállamok és a Bizottság között létrejövő olyan megállapodás, amelyben rögzítésre és jóváhagyásra kerül a 7 évre szóló stratégia, a célok, a beavatkozások és a tervezett kiadások.

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat a jelenlegi szabályokat ehhez az új modellhez igazítja, ugyanakkor megtartja a jól működő irányító szerveket (kifizető ügynökségeket és tanúsító szerveket). Csakúgy, mint most, a kifizető ügynökségek vezetőinek minden évben vezetői nyilatkozatot kell készíteniük, amely kiterjed a számlák teljességére, pontosságára és valódiságára, és az irányítási struktúrák megfelelő működésére, ezen belül is az uniós alapkövetelmények betartására, valamint a teljesítménnyel kapcsolatos jelentéstétel megbízhatóságára. E három tényező tekintetében független auditszerv (tanúsító szerv) által kiadott véleményre van szükség.

Ha a tagállam a kimeneti tényezők tekintetében nem teljesíti az előre meghatározott szintet, az a kiadások csökkentésével jár. Az irányítási struktúrák működésének értékelése céljából továbbra is sor kerül szabályszerűségi ellenőrzésekre. A Bizottság – kockázatalapú megközelítés alkalmazásával – a jövőben is ellenőrzi a mezőgazdasági kiadásokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az ellenőrzések – az egységes ellenőrzési elvvel összhangban – azokra a területekre irányulnak, ahol a legmagasabb a hibakockázat. Emellett világos mechanizmusok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az irányítási struktúrák működésében feltárt súlyos hiányosságok vagy alulteljesítési trendek esetén a kifizetések felfüggeszthetők.

Az új időszakra vonatkozóan a legfőbb kockázatot az jelenti, hogy az, hogy enyhítésre kerülnek a tagállami irányítási és ellenőrzési rendszereknek a kifizető ügynökségek szintjén való létrehozására vonatkozó konkrét, részletes szabályok, tekintélyvesztést okozhat a Bizottság számára azokban az esetekben, amikor a tagállamok által meghatározott jogosultsági szabályok nem kerülnek betartásra. Fontos hangsúlyozni, hogy a Bizottság gondoskodni fog arról, hogy az ellenőrzési rendszerek működjenek, és a kimeneti mutatók, illetve az eredmények teljesüljenek. Az eredményekre összpontosító költségvetési irányítás szellemében a Bizottság a szakpolitikák révén elért eredményekre helyezi a hangsúlyt.

2.2.3.A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)

A KAP-ra vonatkozó új teljesítési modell várhatóan jelentős mértékben csökkenteni fogja az ellenőrzési költségeket, mind a tagállamok, mind a kedvezményezettek számára.

Sokkal kevesebb az uniós követelmény, és ezek tagállami szinten kerültek meghatározásra, ily módon a tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a kedvezményezettek által teljesítendő kötelezettségeket a konkrét nemzeti vagy regionális viszonyokhoz igazítsák.

A jogszabályi javaslatokban meghatározott egyszerűsített uniós kereteken belül a tagállamok fogják kialakítani az irányítási és ellenőrzési rendszereket. Fennmarad az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, amely a KAP-kifizetések mintegy 88 %-át kezeli, noha annak egyes, ez idáig uniós szinten meghatározott elemei mostantól tagállami hatáskörbe kerülnek. Ennek nyomán a fő költségtényezőt jelentő ellenőrzések intenzitása és hatóköre a továbbiakban nem uniós szinten lesz meghatározva.

A teljesítmény középpontba helyezése szilárd és megbízható jelentéstételi rendszereket igényel, amelyek működése – amint az az előző szakaszokban is szerepel – független ellenőrzés tárgyát fogja képezni. Ez várhatóan nem lesz számottevő hatással a tagállamok igazgatási terheire, mivel a kimeneti mutatók többsége már most is rendelkezésre áll az akkreditált kifizető ügynökségeknél.

A tagállamoknak lehetőségük lesz a KAP irányításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó igazgatási terhek mérséklésére, hiszen a jogosultsági szabályokat kedvezményezetti szinten módosíthatják és dönthetnek a leginkább megfelelő ellenőrzési módszerről (azaz nem kell minden esetben ugyanazt a megoldást alkalmazniuk). Amint az a KAP-ra vonatkozó jogalkotási javaslatokat alátámasztó hatásvizsgálat egyszerűsítésről szóló fejezetében is szerepel, az új KAP megvalósítási költségei nem lesznek magasabbak (jelenleg 3,6 %), a teljesítmény középpontba helyezését figyelembe véve sem.

Ami a várható hibaszintet illeti, az új teljesítési modell keretében a kiadások támogathatósága az elért teljesítmény tükrében kerül értékelésre. Ez azt jelenti, hogy a hibákat nem az egyes tranzakciók jogszerűségnek és szabályosságának figyelembevételével kell majd számolni, hanem a folyósított kiadások révén elért eredménye szintje alapján. Az olyan kiadások, amelyekhez nem kapcsolódik megfelelő eredmény, az éves teljesítményelszámolás keretében csökkentésre kerülnek, ily módon védve az uniós költségvetést.

2.3.A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket, pl. a csalás elleni stratégiából.

A jogalkotási csomag értelmében a tagállamoknak a szabálytalanságok és a csalások megelőzése, felderítése és orvoslása révén gondoskodniuk kell a csalások hatékony megelőzéséről, különösen a nagyobb kockázatot jelentő területeken. Hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciókat kell kivetniük, összhangban az uniós vagy a nemzeti jogszabályokkal, és a szabálytalan kifizetéseket kamatokkal együtt vissza kell fizettetniük.

Ezek az uniós alapkövetelmények részét képezik azoknak az irányítási struktúráknak, amelyeket az egységes ellenőrzési elvvel összhangban a tanúsító szervek, illetve – kockázatalapú megközelítést alkalmazva – a Bizottság ellenőrizni fog.

A részletekkel – szükség szerint – a csalás elleni stratégia felülvizsgált változata fog foglalkozni. A csalások és egyéb súlyos szabálytalanságok típusa azonban a jelenlegi helyzethez képest várhatóan nem fog lényegesen változni.

Az a jelenlegi megközelítés, hogy a tagállamok a csalások és egyéb súlyos szabálytalanságok megelőzése, felderítése és orvoslása tekintetében célzott képzésekben részesülnek, az új KAP keretében is folytatódik. Ugyanez érvényes az egyes kiemelt kockázatú területekkel foglalkozó, a tagállamoknak szóló tematikus iránymutatásokra.

3.A JAVASLAT BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

E pénzügyi kimutatásban az összegek folyó árakon szerepelnek.

A jogalkotási javaslatokból eredő, a lenti táblázatokban szereplő változásokon túlmenően a jogalkotási javaslatok pénzügyi hatással nem járó egyéb változásokat is tartalmaznak.

Ami a piachoz kapcsolódó kiadásokat illeti, hangsúlyozni kell, hogy az ezek szempontjából figyelembe vett összegek azon a feltételezésen alapulnak, hogy egyik ágazatban sem kerül sor állami intervenciós felvásárlásra vagy más válságkezelési intézkedésre.

Az EMGA keretében létrehozásra kerül egy új mezőgazdasági tartalék, amely lényegében biztonsági hálóul szolgáló intézkedéseket jelent, és célja további támogatást nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára, méghozzá a piacirányítási és -stabilizációs intézkedésekhez, és/vagy a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezeléséhez. A tartalék összege minden egyes év elején legalább 400 millió EUR lesz. A mezőgazdasági tartaléknak a 2020-as pénzügyi év végén fennálló, fel nem használt összege átvitelre kerül a 2021-es évre, a tartalék finanszírozására, és a 2021-2027-es időszakban a fel nem használt összegek egyik évről a másikra szintén évente átvitelre kerülnek. Ha a tartalék kimerül, azt a költségvetésben rendelkezésre álló összegekből vagy új előirányzatokból kell pótolni. A 2021–2027-es időszak többéves pénzügyi keretében az EMGA számára meghatározott közbenső összeghatár túllépése esetén a közbenső összeghatár fölötti összes igény fedezése, és ezen belül a tartalék újbóli feltöltése céljából a pénzügyi fegyelem alkalmazására kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a 2021–2027-es időszakban a tartalék létrehozása céljából nem kerül sor a pénzügyi fegyelem többszöri alkalmazására. A pénzügyi fegyelem alkalmazásának célja a továbbiakban is az EMGA számára meghatározott közbenső összeghatár betartásának biztosítása.

Ami a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos beavatkozástípusokat illeti, a 2021-es pénzügyi évre (a 2020-as naptári évre) vonatkozóan az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nettó összeghatárok magasabbak, mint a kapcsolódó táblázatokban szereplő, a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos beavatkozástípusokhoz rendelt összegek, ezért ezeket a KAP pénzügyi keretére vonatkozó végleges megállapodással összhangban, a kellő időben történő tagállami végrehajtáshoz szükséges határidőn belül ki kell majd igazítani.

A javaslat részét képezi a közvetlen kifizetések tekintetében megvalósítandó külső konvergencia folyamatának továbbvitele. Az olyan tagállamok, ahol a támogatások átlagos mértéke nem éri el az uniós átlag 90 %-át, 2022-ra 6 lépésben el fogják érni, hogy 50 %-kal csökkenjen a jelenlegi kifizetési szint és az uniós átlag 90 %-a közötti különbség. Ennek a konvergenciának a finanszírozásához valamennyi tagállam hozzá fog járulni. Mindez tükröződik a közvetlen kifizetésekre elkülönített, a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet IV. mellékletében szereplő tagállami előirányzatokban.

A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetési összegek csökkentésének hatása a közvetlen kifizetések kiosztása tekintetében költségvetési szempontból semleges hatású, mivel a kifizetések csökkentéséből eredő összegeket átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás finanszírozására fogják fordítani, méghozzá ugyanabban a tagállamban. Ha a kifizetések csökkentéséből eredő összegeket nem lehet a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos beavatkozástípusok finanszírozására felhasználni, azok az érintett tagállam EMGA-előirányzataiba kerül át. Ezen lehetséges átcsoportosítások összegét a jelenlegi szakaszban nem lehet számszerűsíteni.

Ami az EMGA-hoz rendelt bevételeket illeti, a becslések tükrözik a korábbi számlaelszámolásról hozott határozatok szerinti azon halasztások és részletek hatásait, amelyek 2020 után kerülnek beszedésre, valamint a számlaelszámolásokból és szabálytalanságokból befolyó címzett bevételek becsült összegét. Ez utóbbi az új teljesítési modell bevezetése nyomán a várakozások szerint a jelenlegi szinthez képest csökkenni fog.

Ami az EMVA-t illeti, a javaslat értelmében – az európai strukturális és beruházási alapok tekintetében javasolt intézkedéssel összhangban – csökkennének az uniós társfinanszírozási arányok. Ez – az EMVA-hoz tartozó beavatkozástípusokhoz rendelt előirányzatokkal együtt – lehetővé teszi, hogy az európai vidéki térségek számára biztosított köztámogatás változatlan maradjon. A támogatások tagállamok közötti elosztása objektív kritériumok alapján, a múltbeli teljesítmény figyelembevételével történik.

A reformjavaslat olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítanak a tagállamok számára a közvetlen kifizetések formájában nyújtható beavatkozástípusokhoz és a vidékfejlesztési beavatkozástípusokhoz rendelt előirányzataik tekintetében, valamint a tekintetben, hogy a közvetlen kifizetések formájában nyújtható beavatkozástípusokhoz vagy bizonyos egyéb ágazati beavatkozástípusokhoz rendelnek előirányzatokat. Amennyiben a tagállamok a rugalmasság alkalmazása mellett döntenek, ez az adott összegek szempontjából pénzügyi következményekkel jár, amelyeket azonban a jelenlegi szakaszban nem lehet számszerűsíteni.

3.1.A többéves pénzügyi keret fejezete és a költségvetés javasolt új kiadási tétele/tételeinek előzetes listája 40  

A többéves pénzügyi keret fejezete

Költségvetési tétel

Kiadás típusa

Hozzájárulás

3. fejezet:

Természeti erőforrások és környezet

diff./nem diff. 41

EFTA-országoktól 42

tagjelölt országoktól 43

harmadik országoktól

a költségvetési rendelet [21. cikke (2) bekezdésének b) pontja] értelmében

3

[08.01.YY] EMGA – Nem operatív technikai segítségnyújtás

Nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

3

[08.01.YY] EMVA – Nem operatív technikai segítségnyújtás

Nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

3

[08.01.YY] Végrehajtó ügynökségek

Nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

3

[08.02.YY] Mezőgazdasági válságtartalék

Nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

3

[08.02.YY] Ágazati beavatkozástípusok a KAP-terv keretében

Nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

3

[08.02.YY] Piachoz kapcsolódó kiadások a KAP-terv keretén kívül

Diff. és nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

3

[08.02.YY] Közvetlen kifizetés formájában megvalósuló beavatkozástípusok a KAP-terv keretében

Nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

3

[08.02.YY] Közvetlen kifizetések a KAP-terv keretén kívül

Nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

3

[08.02.YY] EMGA – Operatív technikai segítségnyújtás

Diff. és nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

3

[08.03.YY] Vidékfejlesztési beavatkozástípusok (2021–2027) a KAP-terv keretében

Diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

3

[08.03.YY] EMVA – Operatív technikai segítségnyújtás

Diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

7

[08.01.YY] A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

7

[08.01.YY] A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső személyzethez kapcsolódó és egyéb igazgatási kiadások

Nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

7

[08.01.YY] A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

Nem diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

A fenti táblázatban felsorolt költségvetési tételek jegyzéke előzetes jellegű, és nem befolyásolja az éves költségvetési eljárás keretében a Bizottság által előterjesztett konkrét költségvetési nómenklatúrát.

3.2.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

3.2.1.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret fejezete
 

3

Természeti erőforrások és környezet

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2027 után

ÖSSZESEN

08 02 YY – Mezőgazdasági válságtartalék

Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08 02 YY – Ágazati beavatkozástípusok a KAP-terv keretében  44

Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok

(2)

2 044,116

2 066,584

2 091,060

2 115,010

2 139,737

2 165,443

2 192,347

14 814,294

08 02 YY – Piachoz kapcsolódó kiadások a KAP-terv keretén kívül

Kötelezettségvállalási előirányzatok

(3)

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

4 468,163

Kifizetési előirányzatok

(4)

605,136

611,601

623,808

627,643

629,770

630,334

630,314

109,558

4 468,164

08 02 YY – Közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozástípusok

Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok

(5)

37 392,689

37 547,129

37 686,679

37 802,859

37 919,038

38 035,217

38 151,396

 

264 535,007

08.02.YY Közvetlen kifizetések a KAP-terv keretén kívül

Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok

(6)

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

 

2 949,249

08 02 YY – Operatív technikai segítségnyújtás 45

Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok 46

(7)

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

497,000

08 01 YY – Az EMGA keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok 47

Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok

(8)

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

91,000

67 01 és 67 02 – Az EMGA-hoz rendelt bevételek

Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok

(9)

280,000

230,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

1 160,000

RÉSZÖSSZEG – EMGA

Kötelezettségvállalási előirányzatok

(10)=(1+2+3+5+6+7+8-9)

40 300,435

40 527,343

40 791,369

40 931,499

41 072,405

41 214,290

41 357,373

 

286 194,715

Kifizetési előirányzatok

(11)=(1+2+4+5+6+7+8-9)

40 267,262

40 500,635

40 776,868

40 920,833

41 063,866

41 206,315

41 349,378

109,558

286 194,715

08 03 YY – Vidékfejlesztési beavatkozástípusok

Kötelezettségvállalási előirányzatok

(12)

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

 

78 613,927

Kifizetési előirányzatok

(13)

786,139

3 703,699

6 314,312

7 860,977

9 356,414

10 331,700

11 025,236

29 235,450

78 613,927

08 03 YY – EMVA operatív technikai segítségnyújtás

Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok 48

(14)

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

 

155,029

08 01 YY – Az EMVA keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok

Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok

(15)

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

 

42,000

RÉSZÖSSZEG – EMVA

Kötelezettségvállalási előirányzatok

(16)=(12+14+15)

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

 

78 810,955

Kifizetési előirányzatok

(17)=(13+14+15)

814,286

3 731,846

6 342,459

7 889,124

9 384,561

10 359,847

11 053,383

29 235,450

78 810,955

A KAP-hoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN

Kötelezettségvállalási előirányzatok

=10+16

51 559,143

51 786,051

52 050,077

52 190,207

52 331,113

52 472,998

52 616,081

 

365 005,670

Kifizetési előirányzatok

=11+17

41 081,548

44 232,481

47 119,327

48 809,957

50 448,427

51 566,162

52 402,761

29 345,008

365 005,670

A végösszegek a kerekítés miatt nem egyeznek.A többéves pénzügyi keret fejezete
 

7

„Igazgatási kiadások”

millió EUR (három tizedesjegyig)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2027 után

ÖSSZESEN

Humánerőforrás

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Egyéb igazgatási kiadások

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

A többéves pénzügyi keret
7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok

ÖSSZESEN

Kötelezettségvállalási előirányzatok = Kifizetési előirányzatok

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

millió EUR (három tizedesjegyig)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2027 után

ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret
FEJEZETEIHEZ tartozó

előirányzatok ÖSSZESEN

Kötelezettségvállalási előirányzatok

51 690,829

51 917,737

52 181,763

52 321,893

52 462,799

52 604,684

52 747,767

 

365 927,472

Kifizetési előirányzatok

41 213,234

44 364,167

47 251,013

48 941,643

50 580,113

51 697,848

52 534,447

29 345,008

365 927,472

A végösszegek a kerekítés miatt nem egyeznek.

3.2.2.Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

   A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási előirányzatok felhasználását.

   A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)

Év

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret
7. FEJEZETE

Humánerőforrás

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Egyéb igazgatási kiadások

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

A többéves pénzügyi keret
7. FEJEZETÉNEK
részösszege 

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉBE bele nem tartozó kiadások 49
 

Humánerőforrás

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

12,950

Egyéb igazgatási kiadások

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

120,050

A többéves pénzügyi keret
7. FEJEZETÉBE bele nem tartozó kiadások
részösszege

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

133,000

A végösszegek a kerekítés miatt nem egyeznek.

ÖSSZESEN

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

1 054,802

A humánerőforrással és más igazgatási kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli átcsoportosítással kell teljesíteni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

3.2.2.1.Becsült humánerőforrás-szükségletek

   A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.

   A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni

Év

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

A központban és a bizottsági képviseleteken

845

845

845

845

845

845

845

A küldöttségeknél

3

3

3

3

3

3

3

A kutatásban

Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve – AC, AL, END, INT és JED  50

7. fejezet

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉBE bele nem tartozó
előirányzatokból finanszírozva 

- a központban

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

- a küldöttségeknél

1

1

1

1

1

1

1

A programkeretből finanszírozva  51

- a központban

29

29

29

29

29

29

29

- a küldöttségeknél

A kutatásban

Egyéb (nevezze meg)

ÖSSZESEN

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

3.2.3.Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

A javaslat/kezdeményezés

   nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.

   előirányoz harmadik felek általi társfinanszírozást az alábbi becslések szerint:

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

Év

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ÖSSZESEN

Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet 

Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN

3.3.A bevételre gyakorolt becsült hatás

   A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.

   A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:

   a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást

   a javaslat más bevételre gyakorol hatást

kérjük adja meg, hogy a bevétel költségvetési tételhez van-e rendelve    

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési tétel:

A javaslat hatása

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

67 01 & 67 02

280

230

130

130

130

130

130

A címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési tétel(eke)t.

08 02 YY – Ágazati beavatkozástípusok

08 02 YY – Közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozástípusok

Egyéb megjegyzések (pl. a bevételre gyakorolt hatás számítására használt módszer/képlet vagy egyéb más információ).

Ld. a 3. ponthoz fűzött megjegyzést.

(1)    [COM(2018) 322 final – TPK-rendelet].  
(2)    Létrehozásáról a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról  szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 110. cikke és a közös agrárpolitika közös monitoring- és értékelési keretének alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. július 22-i 834/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet rendelkezik.
(3)    Európai Bizottság (2017) Értékelési és tanulmányterv 2017–2021, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság .
(4)    Lásd: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
(5)    A mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport jelentése (2016): Improving market outcomes enhancing the position of farmers in the supply chain (A piaci eredmények javítása: a mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az ellátási láncban) .
(6)    Európai Bizottság (2016) Cork 2.0: European Conference on Rural Development (Európai Vidékfejlesztési Konferencia), weboldal .
(7)    Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13.; HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.
(8)    HL C ., ., . o.
(9)    HL C ., ., . o.
(10)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) […] rendelete [...] [...] (HL L [...], [...], [...] o.)
(11)    Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, a 1290/2005/EK és a 485/2008/EK rendeletek hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
(12)    Az (EU, Euratom) …/… rendelet [az új költségvetési rendelet].
(13)    Az (EU, Euratom) …/… rendelet [az új költségvetési rendelet]
(14)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) […] rendelete [...] [...] (HL L [...], [...], [...] o.)
(15)    Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
(16)    A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).
(17)    A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).
(18)    A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).
(19)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).
(20)    Az Európai Parlament és a Tanács 228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).
(21)    Az Európai Parlament és a Tanács 229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).
(22)    Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
(23)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
(24)    (EU) .../... rendelet
(25)    Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).
(26)    Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(27)    HL C ., ., […]. o. .
(28)    Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).
(29)    A Tanács 58/2003/EK rendelete (2002. december 19.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról (HL L 11., 2003.1.16., 1. o.).
(30)    Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).
(31)    Az Európai Parlament és a Tanács 228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).
(32)    Az Európai Parlament és a Tanács 229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).
(33)    Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.)
(34)    A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).
(35)    Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).
(36)    Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).
(37)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) […] rendelete [...] [...] (HL L [...], [...], [...] o.).
(38)    A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.
(39)    Az egyes irányítási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési Főigazgatóság honlapján: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(40)    A költségvetés számos kiadási tétele megmarad és számozásuk igazodik az új költségvetési nómenklatúrához (pl. a jelenlegi 05 07 és 05 08 fejezet). A KAP-ra vonatkozó javaslat alakulásának függvényében a nómenklatúra kiigazításra kerülhet.
(41)    Diff. = Differenciált előirányzatok / Nem diff. = Nem differenciált előirányzatok.
(42)    EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.
(43)    Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok.
(44)    Az ágazati beavatkozástípusok növekménye a KAP-terv keretében a méhészeti ágazatnak nyújtott, 60 millió EUR összegű javasolt támogatási allokációnak, illetve a kiadások gyümölcs- és zöldségágazatban való alakulásának köszönhető, mely utóbbit a korábban megfigyelt végrehajtási szintek tükrében nem korlátozza uniós szintű költségvetési keret.
(45)    Magába foglalja a jelenleg a 05 07 alcím (Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése) és a 05 08 alcím (Politikai stratégia és koordináció a „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen) alatt finanszírozott összegeket is.
(46)    Az EMGA technikai segítségnyújtási előirányzatai az egyszerűség kedvéért nem differenciáltnak minősülnek. A fennálló kötelezettségvállalások (RAL) összege az e pénzügyi kimutatás által érintett teljes összeghez viszonyítva általában jelentéktelen.
(47)    Magába foglalja a jelenleg a 05 01 04 01 jogcím – Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal (EMGA) összefüggésben felmerülő támogatási kiadások – Nem operatív technikai segítségnyújtás – és a 05 01 06 01 jogcím – Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a mezőgazdasági promóciós programból – alatt finanszírozott összegeket is.
(48)    Az EMVA technikai segítségnyújtási előirányzatai az egyszerűség kedvéért nem differenciáltnak minősülnek. A fennálló kötelezettségvállalások (RAL) összege az e pénzügyi kimutatás által érintett teljes összeghez viszonyítva általában jelentéktelen.
(49)    Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.
(50)    AC= szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT = kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JPD= küldöttségi pályakezdő szakértő.
(51)    Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték (korábban: BA-tételek).
Top

Brüsszel,2018.6.1.

COM(2018) 393 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

{SWD(2018) 301 final}


MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1306/2013/EU rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. és 3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

10. cikk

9. cikk

11. cikk

10. cikk

35. cikk, a) pont

11. cikk

42. cikk, (1) bekezdés

16. cikk

12. cikk

17. cikk

18. cikk

18. cikk

19. cikk

19. cikk

20. cikk

20. cikk

21. cikk

21. cikk

22. cikk

22. cikk

23. cikk

23. cikk

24. cikk

24. cikk

13. cikk

25. cikk

14. cikk

26. cikk

15. cikk

27. cikk

16. cikk

28. cikk

17. cikk

29. cikk

-

30. cikk

34. cikk

31. cikk

25. cikk

32. cikk

26. cikk

33. cikk

27. cikk

34. cikk

28. cikk

35. cikk

29. cikk

36. cikk

30. cikk

37. cikk

31. cikk

38. cikk

32. cikk

39. cikk

33. cikk

40. cikk

36. cikk

41. cikk

37. cikk

42. cikk

-

43. cikk

43. cikk

44. cikk

41. cikk

45. cikk

44. cikk

46. cikk

45. cikk

47. cikk

47. cikk

48. cikk

48. cikk

49. cikk

49. cikk

50. cikk

50. cikk

51. cikk

51. cikk

52. cikk

53. cikk

53. cikk

-

54. cikk

-

55. cikk

54. cikk

56. cikk

55. cikk

57. cikk

56. cikk

58. cikk

57. cikk

59. cikk

-

60. cikk

60. cikk

61. cikk

61. cikk

62. cikk

58. cikk

63. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés; (2)–(5) bekezdés

-

63. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

59. cikk

64. cikk

-

65. cikk

-

66. cikk

62. cikk

67. cikk

63. cikk

68. cikk

64. cikk

69. cikk

-

70. cikk

66. cikk

71. cikk

71. cikk

72. cikk

67. cikk

73. cikk

69. cikk

74. cikk

70. cikk

75. cikk

42. cikk, (2), (3) és (5) bekezdés

76. cikk

72. cikk

77. cikk

-

78. cikk

73. cikk

79. cikk

74. cikk

80. cikk

75. cikk

81. cikk

76. cikk

82. cikk

77. cikk

83. cikk

78. cikk

84. cikk

79. cikk

85. cikk

80. cikk

86. cikk

81. cikk

87. cikk

82. cikk

88. cikk

83. cikk

96. cikk

84. cikk

97. cikk

85. cikk

98. cikk

-

99. cikk

86. cikk

100. cikk

87. cikk

101. cikk

86. cikk, (5) bekezdés

102. cikk

88. cikk

103. cikk

89. cikk

104. cikk

90. cikk

105. cikk

91. cikk

106. cikk

92. cikk

107. cikk

93. cikk

108. cikk

94. cikk

109. cikk

95. cikk

111. cikk

96. cikk, (1)–(3) bekezdés

112. cikk

96. cikk, (4) bekezdés

113. cikk

97. cikk

114. cikk

98. cikk

115. cikk

100. cikk

116. cikk

101. cikk

117. cikk

99. cikk

118. cikk

-

119. cikk

102. cikk

120. cikk

103. cikk

121. cikk

104. cikk

1306/2013/EU rendelet

(EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet]

12. cikk

13. cikk

13. cikk

-

14. cikk

-

15. cikk

-

91. cikk

11. cikk

92. cikk

11. cikk

93. cikk

11. cikk

94. cikk

12. cikk

95. cikk

-

110. cikk

115. cikk

1306/2013/EU rendelet

(EU) .../... rendelet [módosító rendelet]

89. cikk

116a. cikk

90. cikk

90 a. cikk

Top