EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0368

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 768/2005/EK, az 1967/2006/EK és az 1005/2008/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet halászati ellenőrzések tekintetében történő módosításáról

COM/2018/368 final

Brüsszel, 2018.5.30.

COM(2018) 368 final

2018/0193(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 768/2005/EK, az 1967/2006/EK és az 1005/2008/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet halászati ellenőrzések tekintetében történő módosításáról

{SEC(2018) 267 final}
{SWD(2018) 279 final}
{SWD(2018) 280 final}


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A közös halászati politika (KHP) 1 célkitűzései közé tartozik annak biztosítása, hogy a halászati és az akvakultúra-tevékenységek környezetvédelmi szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, és hogy kezelésük összhangban legyen a gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási előnyök elérésével. Sikere nagy mértékben függ egy hatékony ellenőrző és végrehajtási rendszer megvalósításától. A KHP szabályainak betartását biztosító uniós halászati ellenőrzési rendszert létrehozó intézkedésekről négy különböző jogi aktus rendelkezik: 1. a halászati ellenőrzésről szóló rendelet 2 ; 2. az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) létrehozásáról szóló rendelet 3 ; 3. a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemről szóló rendelet (IUU-rendelet) 4 ; és 4. a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről szóló rendelet 5 . A javaslat célja az uniós halászati ellenőrzési rendszer felülvizsgálata a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről szóló, nemrégiben felülvizsgált rendelet kivételével.

A külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről szóló, nemrégiben felülvizsgált rendelet kivételével a jelenlegi uniós halászati ellenőrzési rendszer kialakítása megelőzte a megreformált közös halászati politikát (KHP) 6 , ezért azzal nem áll teljes összhangban. Ráadásul a rendszert több mint 10 évvel ezelőtti ellenőrzési stratégiák, módszertanok és kihívások jellemzik, és eszközök hiányában nem képes hatékonyan kezelni a jelenlegi és jövőbeni igényeket a halászati adatok és flottaellenőrzés terén, követni a halászati gyakorlatok és technikák állandó fejlődését, valamint kihasználni a korszerű és költséghatékonyabb ellenőrzési technológiákat és adatcsererendszereket. Emellett a jelenlegi rendszer nem tükrözi azokat a nemrégiben elfogadott új és korszerű uniós politikákat sem, mint a műanyag stratégia, az egységes digitális piac stratégia és a nemzetközi óceánpolitikai irányítás.

A Bizottság egy közelmúltbeli REFIT értékelése 7 , 8 , az Európai Számvevőszék különjelentése 9 és az Európai Parlament állásfoglalása 10 mind azt jelzik, hogy az uniós halászati ellenőrzési rendszer hiányosságokat mutat és összességében nem alkalmas a céljára.

Az említett dokumentumok közzététele óta számos megbeszélésre és eszmecserére került sor a tagállamokkal és az érdekeltekkel a Tanácsban 11 , a Parlamentben és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 12 igazgatási tanácsában. A megbeszélések megerősítették, hogy az európai intézmények és a közvetlen érdekelt felek között egyhangú egyetértés van abban, hogy az uniós halászati ellenőrzési rendszer nem hatékony és nem eredményes, továbbá hogy ily módon egyáltalán nem alkalmas arra a célra, hogy támogassa a KHP célkitűzéseinek elérését. A jelenlegi szabályozási keret hiányosságait a 2017. júniusi REFIT-platform is feltárta a finn kormányzati érdekelt fél által az uniós halászati ellenőrzésről benyújtott felmérésre adott véleményében 13 .

A javaslat konkrét céljai: 1) A KHP és az egyéb uniós politikák közötti távolság áthidalása; 2) A jogszabályi keret egyszerűsítése és a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése; 3) A halászati adatok és információk, különösen a fogási adatok rendelkezésre állásának, megbízhatóságának és teljességének javítása, illetve az információk cseréjének és megosztásának engedélyezése; és 4) A szabálykövető magatartás és az üzemeltetők közötti egyenlő bánásmód fejlesztése előtt álló akadályok eltávolítása a tagállamokon belül és azok között.

A javaslat egyike a REFIT alapján 2018-ban elfogadni tervezett jogalkotási kezdeményezéseknek.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A javaslat összhangban áll a megreformált KHP által létrehozott általános jogi kerettel, és célja a meglévő távolság áthidalása, főleg a kirakodási kötelezettség hatékony ellenőrzése és a halászati kapacitás ellenőrzése terén. A javaslat emellett összhangban áll a közös piacszervezéssel is („KPSZ”) 14 , amennyiben számos rendelkezést ír elő az ellátási lánc ellenőrzéseihez, beleértve a fogyasztói tájékoztatási követelmények teljesüléséhez létfontosságú nyomonkövethetőségi rendelkezéseket. Végezetül, a javaslat célja a Bizottság közelmúltban tett kötelezettségvállalásainak végrehajtása, különös tekintettel az óceánpolitikai irányításról szóló közös közlemény szerinti, jogellenes halászat elleni harcra 15 .

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

A javaslat nem csupán összhangot tart fenn, hanem a szinergiákat is javítja az Unió egyéb szakpolitikáival azáltal, hogy támogatja a következők megvalósítását: 1. a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia 16 , a halászeszközöket illetően; 2. digitális egységes piaci stratégia 17 , a digitális megoldások és interoperábilis rendszerek előmozdításán keresztül; és 3.) szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival 18 , megerősített ellenőrzési intézkedéseken keresztül. A javaslat célja továbbá a szinergiák javítása az élelmiszer- és takarmányjoggal, a fogalommeghatározások jobb összehangolása útján, és a környezetvédelmi jogszabályokkal (élőhelyvédelmi irányelv), amennyiben felhatalmazza a tagállamokat a halászati korlátozás hatálya alá tartozó területeken végzett halászati tevékenységek hatékony ellenőrzésére.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A javaslat alapja az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése a KHP célkitűzéseinek megvalósításához szükséges rendelkezések megállapításáról, amely terület a Szerződés 3. cikkének d) pontja szerint az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

N.A.

Arányosság

A javaslat szerinti célzott módosítások nem lépik túl a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket. A javaslathoz mellékelt hatástanulmány 7.4.2 pontja tárgyalja a javaslatban foglalt szakpolitikai választások arányosságát.

A jogi aktus típusának megválasztása

Javasolt jogi aktus: a hatályos rendeletek módosítása.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

Az ellenőrzési rendelet végrehajtásának és a közös halászati politikára gyakorolt hatásainak a 2010 és 2016 közötti időszakot felölelő átfogó értékelésére a REFIT részeként került sor, amelynek eredményeit a Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 19 , valamint a kapcsolódó szolgálati munkadokumentum „REFIT A halászati rendelet hatásának értékelése” 20 közölte.

Az értékelés megerősítette, hogy az ellenőrzési rendelet nagyon releváns a közös halászati politikának való megfelelés biztosításához. A 2009-ben elfogadott szöveg megoldotta az előző rendszer fő hiányosságait és hozzájárult ahhoz, hogy emelkedjen a közös halászati politikának való megfelelés általános szintje, erősödjön az egyes érdekelt felek közötti kommunikáció, eszmecsere és adatmegosztás, általánosan javuljon a halászati adatok minősége és mennyisége, valamint fokozódjon az egyenlő versenyfeltételek kialakulása az üzemeltetők között. Az értékelés azonban arra is rámutatott, hogy többet kell tenni és hogy a jelenlegi jogszabályi keret egyáltalán nem alkalmas a célra, ezért sürgette annak felülvizsgálatát:

·A végrehajtási szabályok nem elég elrettentőek;

·A halászati adatokra vonatkozó rendelkezések elégtelenek;

·A jogszabályi keret bonyolult és a jogi rendelkezések félreérthetőek;

·Hiányoznak a megreformált KHP új rendelkezéseinek az ellenőrző intézkedései és a más szakpolitikákkal fennálló szinergiák.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

A REFIT-értékelés keretén belül széles körű nyilvános konzultációra került sor 2016-ban. Az eredményeket az Europa weboldal tette közzé 21 . A későbbiek során további célzott konzultációk történtek, hogy sikerüljön (i) megállapodni az Európai Bizottság és a REFIT-értékelés által feltárt problémákról; (ii) megállapodni a fellépés szükségességéről; és (iii) a lehető legtöbb érdekelt féltől adatokat gyűjteni, illetve visszajelzést kapni a bevezető hatásvizsgálat előretekintő elemeiről és a feltárt problémák kezelése érdekében a Bizottság által javasolt konkrét fellépésekről.

A konzultációkban részt vettek a tagállamok illetékes hatóságai, a tanácsadó testületek, az uniós és nemzeti szervezetek és szövetségek, a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) és annak igazgatási tanácsa, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) és a FRONTEX (tengeri határellenőrzés). A különböző fórumokon folytatott megbeszélések biztosították az összes fontos érdekelt fél széles körű és átfogó lefedését, beleértve a belső és külső halászati politikával foglalkozó tanácsi munkacsoportot és az Európai Parlament PECH bizottságát.

Az érdekelt felek között általános egyetértés volt az uniós halászati ellenőrzési rendszer felülvizsgálatának szükségességét illetően. A kapott észrevételek és visszajelzések rávilágítottak a halászati ellenőrzésről szóló rendelet, illetve abban egyes rendelkezések hiányosságaira. Az érdekelt felek általánosan támogatták a Bizottságot az alábbi fő kérdések megoldásában: igazodás a közös halászati politikához, eltérések a tagállamok között a szabályok alkalmazása terén, a jogszabályi keret bonyolultsága és egyes rendelkezések félreérthetősége a szankciórendszert illetően, az adatok rendelkezésre állása, minősége és megosztása, a kishajók és a kirakodási kötelezettség ellenőrzése, valamint a szinergiák javítása a többi jogszabállyal, különösen az IUU-rendelettel és az élelmiszer- és takarmányjoggal.

Az észrevételek olyan kérdésekre is rávilágítottak, mint az egyszerűsítés, a regionalizáció, az egyenlő versenyfeltételek, valamint a költséghatékony megoldások iránti igény. Az érdekelt felek erőteljesen szorgalmazták a hatályos ellenőrzési szabályok egyszerűsítését és jogi egyértelműsítését, bár néha szükségesnek tartottak bizonyos mentességeket a fő szabályok alól. A regionalizációt egyes érdekelt felek fontos koncepciónak tartották, mások azonban úgy vélték, hogy ez a koncepció nem áll összhangban az uniós ellenőrzési politika szellemével és célkitűzéseivel. Valamennyi érdekelt fél szerint kritikus fontosságú az uniós halászati üzemeltetők és a tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése. Az érdekelt felek végezetül jelezték, hogy a felülvizsgálati folyamatban lehetőség szerint az adminisztratív terhek csökkentését és a költséghatékonyságot kell irányadó elveknek tekinteni.

A javasolt szakpolitikai lehetőségeket illetően az érdekelt felek nagy többsége erőteljesen támogatta vagy előnyben részesítette az uniós halászati ellenőrzési rendszer célzott módosítását, beleértve a halászati ellenőrzésről szóló rendeletet, az IUU-rendeletet és az EFCA-t létrehozó rendeletet.

A hatásvizsgálatban a 2. melléklet foglalja össze e konzultációk következtetéseit, a 10. melléklet pedig az érdekelt felektől kapott írásos észrevételek jegyzékét tartalmazza. Az érdekelt felek által beküldött eredeti írásos észrevételek, valamint a fent említett műhelytalálkozók és szemináriumok jegyzőkönyvei az Európai Bizottság honlapján vannak közzétéve 22 .

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

A jogalkotási javaslat és a hatásvizsgálat számos anyagon és tanulmányon alapul, amelyek hivatkozását a hatásvizsgálat 1. melléklete tartalmazza 23 .

A javasolt szakpolitikai lehetőségek összevetéséhez és hatásainak értékeléséhez külső szakértői véleményeket is felhasználtak a hatásvizsgálat támogatásaként. A 2017 őszén készített tanulmány 24 célja az volt, hogy felmérje a szakpolitikai lehetőségek környezeti, gazdasági és társadalmi hatásait, az adminisztratív terhek változásait és az egyszerűsítés előnyeit, valamint hogy a különböző lehetőségeket a hatékonyság, az eredményesség és a koherencia tekintetében összevesse a releváns intézmények ajánlásaival.

Hatásvizsgálat

A hatásvizsgálat folyamata során három szakpolitikai lehetőség került elemzésre: (1) Alapforgatókönyv: a szakpolitika módosítása helyett a hatályos szabályok maradéktalan végrehajtása; (2) 1. lehetőség: a halászati ellenőrzésről szóló rendelet célzott módosításai; (3) 2. lehetőség: az uniós halászati ellenőrzési rendszer (különösen a halászati ellenőrzésről, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemről, és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló rendeletek) célzott módosításai. A többihez képest a 2. lehetőség lényegesen jobb általános teljesítményt mutatott, ezért ez lett az előnyben részesített lehetőség.

Az előnyben részesített lehetőség kedvező környezeti hatásai az alábbiakra terjednének ki: a túlhalászat csökkentése, a visszadobások megszüntetése, egészségesebb halállományok és a védett tengeri területek megfelelő ellenőrzése. A fő társadalmi-gazdasági előnyök közé tartoznak: a halászati ágazat növekvő bérei és versenyképessége, különösen a kisebb flották esetén; a munkahelyteremtés előmozdítása (különösen IKT terén); javuló megfelelés a közös halászati politikának és a halászok egyenlő bánásmódja.

A költségek az elért előnyökkel (különösen a költségmegtakarításokat tekintve) „arányosak” lennének, és a jelentős előnyök felülmúlják a költségek viszonylag szerény változásait. Az egyszerűsítésnek és interoperabilitásnak köszönhetően a tagállamok hatóságainak is előnyük származna a költségmegtakarításokból (öt év alatt 157 millió EUR, az alapforgatókönyvhöz képest).

Az előnyben részesített lehetőségnek várhatóan nincsenek kedvezőtlen társadalmi vagy környezeti hatásai.

A hatásvizsgálat 2018. január 8-án került benyújtásra a Szabályozói Ellenőrzési Testülethez minőségi felülvizsgálat céljából. A testület elemezte a jelentés tervezetét és arról, javítási ajánlásainak kíséretében, 2018. február 9-én kedvező véleményt bocsátott ki 25 .

A testület ajánlásainak és a korábbi tervezeten végzett változtatásoknak az áttekintése a hatásvizsgálat 1. mellékletében szerepel.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

Az előnyben részesített lehetőség szerint előirányzott intézkedések és módosítások komolyan támogatnák a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentését az állami hatóságok és – mivel az új költségek többsége IKT fejlesztéshez és egyszeri beruházásokhoz kapcsolódik – hosszú távon az egész Unió vonatkozásában is. Az előnyben részesített lehetőség várhatóan egyszerűsíti és drasztikusan csökkenti a jelenlegi rendszer adminisztratív terheit, és a becslések szerint az alapforgatókönyvhöz képest 5 év alatt 157 millió EUR lesz költségmegtakarítás. Megjegyzendő, hogy míg egyes megtakarítások számszerűsítése elvégezhető volt, addig másoknál csak azonosításra volt lehetőség, de számszerűsítésre már nem.

Kihasználva a megfizethető és széles körben elérhető mobiltelefon technológiákat, a halászati adatok könnyű és költséghatékony jelentési rendszereinek bevezetése nem jelent majd további terhet a kisebb üzemeltetők (kisüzemi halászok) számára. Ráadásul az új IKT bevezetése ösztönzi majd az innovációt és új munkahelyteremtési utakat nyit a kkv-k és az induló vállalkozások előtt.

Alapjogok

A javaslat nem érinti az alapjogok védelmét. A javaslat pontosítja az adatokhoz való hozzáférést és a személyes adatok feldolgozásának a céljait. A személyes adatok kezelése a személyes adatok védelméről és a 45/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségek betartása mellett történik.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslat nem érinti a kötelezettségvállalási előirányzatokat, mivel nem tartalmaz módosítást a 2014–2020-as programozási időszakra az európai strukturális és beruházási alapokból biztosított finanszírozásnak az operatív programokban rögzített maximális összegeire vonatkozóan.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

Azt már a halászati ellenőrzésről szóló rendelet jelenlegi változata is előírja, hogy végrehajtását a Bizottság 5 évenként értékelje, a tagállamok által benyújtott jelentések alapján. E szabály változatlan marad. A hatásvizsgálat 9. pontjában található a részletes magyarázata annak, hogy miként történik a tényleges hatások nyomon követése és értékelése.

Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetén)

Tárgytalan.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A javaslat felépítése a következő:

1. cikk: Az 1224/2009/EK rendelet módosításai

2. cikk: A 768/2005/EK rendelet módosításai

3. cikk: Az 1967/2006/EK rendelet módosításai

4. cikk: Az 1005/2008/EK rendelet módosításai

5. cikk: Az (EU) 2016/1139 rendelet módosításai

Az alábbiaknak megfelelően a módosítások fő téma, altéma, érintett cikkek és az ajánlat konkrét rendelkezései szerint összegezhetők:

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításai

1. TÉMA: VÉGREHAJTÁS

Altéma

Cikkek

A javaslat konkrét rendelkezései

Ellenőrzés és felügyelet

Módosítva: 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80.

A vizsgálati folyamat, valamint az ellenőrök, parancsnokok és üzemeltetők vizsgálat alatti kötelezettségeinek pontosítása.

A vizsgálati jelentések digitalizálása egy elektronikus vizsgálati jelentési rendszer kötelező használatával, amely jobb adathasználatot és adatcserét biztosít a releváns hatóságok és a tagállamok között.

A megfigyelő ellenőrök szerepének és feladatainak pontosítása.

Szankciók

Új:

89a., 91a., 91b., 92a., 92b., III. és IV. melléklet

Módosítva:

82., 85., 90., 91., 92.

Új fogalommeghatározások a „végrehajtási fejezet” pontosítása és javítása érdekében.

Új lista a közös halászati politika területét érintő jogsértésekről, amelyeket jellegüknél fogva (bármilyen kritérium alkalmazása nélkül) súlyosnak kell minősíteni.

Részletes és kimerítő új lista a közös halászati politika területét érintő bizonyos egyéb jogsértések súlyosnak minősítéséhez szükséges kritériumokról. Ez kedvez az egyenlő versenyfeltételeknek, miközben biztosítja az arányosságot.

Kötelező adminisztratív szankciók és minimum bírságszintek bevezetése a KHP szabályainak súlyos jogsértéseihez, hogy a szankciórendszer elrettentőbb és hatékonyabb legyen valamennyi tagállamban, és egyenlő versenyfeltételeket biztosítson.

A tagállamok által súlyos jogsértések esetén hozandó azonnali végrehajtási intézkedések (vagy megelőző intézkedések) pontosítása.

Annak pontosítása, hogy – amennyiben különböznek – mind a halászati jogosítvány jogosultja, mind a parancsnok pontokat kap.

Annak pontosítása, hogy súlyos jogsértés esetén az eljárásokat és a pontok kiszabását elvégezheti a parti tagállam, de a lobogó szerinti tagállamnak kell módszeresen végrehajtania.

Annak pontosítása, hogy súlyos jogsértés esetén a fő szankció(k) mellett módszeresen alkalmazandók a pontok (néhány eltérés mellett, amikor a jogsértés elkövetője nem a halászati jogosítvány jogosultja vagy a parancsnoka, pl. hobbihorgászat);

Jobb adathasználat és adatcsere biztosítása a tagállamoknak a jogsértések és szankciók terén.

2. TÉMA: AZ ADATOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA, MINŐSÉGE ÉS MEGOSZTÁSA

Altéma

Cikkek

A javaslat konkrét rendelkezései

Hajómegfigyelés

Módosítva: 4., 9., 10., 12.

Új: 9a.

Rugalmasság bevezetése a (nem feltétlenül műholdas) hajómegfigyelési rendszer specifikációja terén

Pontosítás a hajómegfigyelési központok vonatkozásában.

Valamennyi hajót, beleértve a 12 méternél nem hosszabbakat is, megfigyelési rendszerrel kell felszerelni.

A releváns adatokat felügyeleti műveletekkel foglalkozó ügynökségek rendelkezésére kell bocsátani.

Napló

Módosítva: 14.

Valamennyi hajókategória esetén el kell hagyni az 50 kg-nál kisebb mennyiségű fogás naplókban történő bejelentése alóli mentességet.

Megtörténik az úgynevezett „megengedett hibahatár” szabályainak pontosítása és konkrét helyzetekre/halászatra szabása.

A napló tartalma igazodik az új nyomonkövethetőségi rendelkezéshez (egyedi halászati útazonosító használata) és a rögzített adatok minőségének javítása érdekében módosul.

12 méter alatti hajók

Módosítva: 9., 14., 15.

Új: 15a.

A jelenlegi eltéréseket el kell hagyni, és csak két halászhajó kategóriát kell meghatározni: > 12 m és < 12 m.

A 12 méternél rövidebb összes halászhajó elektronikus úton köteles jelenteni a fogását.

Átrakási nyilatkozat és kirakodási nyilatkozatok

Módosítva:

20., 21., 22.,

23., 24.

Törölve:

16., 25., 28.

Valamennyi adat rögzítése digitális úton, benyújtása pedig elektronikus úton történik. A dokumentumok tartalma igazodik az új nyomonkövethetőségi rendelkezéshez (egyedi halászati útazonosító használata) és a rögzített adatok minőségének javítása érdekében módosul.

A kirakodási nyilatkozat jelenlegi eltéréseit el kell hagyni.

Az uniós vizeken kívül vagy a harmadik országok kikötőjében végzett átrakásokhoz a lobogó szerinti tagállam engedélye szükséges.

Előzetes értesítés

Módosítva: 17., 19.

Törölve: 18.

Új: 19a.

A 12 méternél hosszabb összes hajóra kiterjed az előzetes értesítés, amely ezután nem korlátozódik a többéves tervek hatálya alá tartozó állományokra.

A harmadik országok kikötőjében kirakodó uniós halászhajók esetén kötelező az előzetes értesítés.

A hobbihorgászat ellenőrzése

Módosítva: 4., 55.

A tagállamoknak rendszert kell kialakítaniuk a hobbihorgászatban résztvevők ellenőrzésére (nyilvántartás vagy engedélyezés) és a fogási információk összegyűjtésére.

A hobbihorgászatra vonatkozó uniós védelmi intézkedések hatálya alá tartozó fajokat illetően a fogási nyilatkozatokat az illetékes hatóságokhoz kell megküldeni, és ki kell alakítani a hajók nyilvántartási vagy engedélyezési rendszerét.

Fennmarad a fogások értékesítésének tilalma, és el kell hagyni a Földközi-tengeren jelenleg érvényes eltéréseket (lásd az 1967/2006/EK rendelet módosításait).

Meghatározott feltételek alapján a hobbihorgászatra vonatkozóan egyedi rendelkezések kerülnek megállapításra a halászeszközök ellenőrzéséhez és jelöléséhez, a hajómegfigyeléshez, a nyilvántartási vagy engedélyezési rendszerekhez és a fogások nyilvántartásához. Az üzleti vállalkozások által szervezett hobbihorgászati tevékenységek is szabályozásra kerülnek.

Nyomon követhetőség

Módosítva: 4., 56., 57., 58.

Új: 56a.

A nyomonkövethetőségi rendelkezéseknél pontosítás történik és a tételekre vonatkozóan egy új cikk kerül bevezetésre.

A nyomonkövethetőségi információk pontosítása azt célozza, hogy a halászati termékek adott tétele összekapcsolható legyen egy uniós halászhajó által végzett konkrét kirakodással.

Az elektronikus úton rögzített információkkal eredményesebbé és hatékonyabbá tehetők az ellátási lánc belső piacon belüli ellenőrzései.

A behozott termékekre vonatkozó eltérést el kell hagyni.

A nyomonkövethetőségi rendelkezés alkalmazási köre egyes halászati és akvakultúra-termékekre korlátozódik.

A fogyasztóknak eladott termékekre vonatkozó eltérés a rendelet egyéb rendelkezéseihez igazodik (50 EUR helyett legfeljebb napi 5 kg halászati termék). 

Mérlegelési, szállítási és értékesítési eljárások és adatok

Módosítva: 59., 60., 62., 64., 65., 66., 68.

Új: 59a.,

60a.

Törölve: 61., 63., 67.

A kirakodott halak pontos mérlegelését és nyilvántartását veszélyeztető jelenlegi mentességek egyszerűsödnek.

A kirakodáskor végzett pontos mérlegelést garantáló egyszerű és hatékony rendszer egy nyilvántartásba vett üzemeltető által végzett mérlegeléssel valósul meg.

A szétválogatás nélküli kirakodáshoz célzott eljárások kerülnek kialakításra.

A saját fogyasztásra, nem nyilvántartásba vett vevők részére értékesített/kiosztott mennyiségekre vonatkozó jelenlegi eltérések módosulnak és az ellátási lánc ellenőrzését szabályozó rendelkezésekhez igazodnak.

Pontosításra kerül az ellátási láncban lévő üzemeltetők feladatköre és elszámoltathatósága.

Követelmények kerülnek bevezetésre az értékesítési bizonylatok, az átvételi nyilatkozatok és a fuvarokmányok digitális nyilvántartására és elektronikus úton történő benyújtására. Egyszerűsödik az üzemeltetők jelentéstétele az illetékes hatóságok felé (lobogó szerinti állam, kirakodás szerinti állam, értékesítési állam).

Az adatok rendelkezésre állása és cseréje

Módosítva:

33., 34., 109., 110., 111., 112., 114. és 115.

Új: 111a.; 112a.

Törölve: 116.

Sor kerül az adatrendszer digitalizálására, valamint az adatok általános rendelkezésre állásának, megbízhatóságának és cseréjének javítására.

Egyszerűsödnek és a többi módosításhoz igazodnak a tagállamok által nyilvántartott adatokra és a Bizottsághoz benyújtott adatokra vonatkozó rendelkezések.

A módosítások pontosítják a tagállamok által gyűjtött adatokat, a hitelesítés lépéseit, valamint a Bizottság hozzáférését a gyűjtött adatokhoz és annak célját.

A módosítások a személyes adatok védelmét és a feldolgozás biztonságát szolgáló intézkedéseket is pontosítják.

A honlap biztonságos részére vonatkozó cikket el kell hagyni.

3. TÉMA: A KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKÁTÓL ELVÁLASZTÓ TÁVOLSÁG ÁTHIDALÁSA

Altéma

Cikkek

A javaslat konkrét rendelkezései

„A közös halászati politika szabályai” fogalommeghatározása

Módosítva: 4.

Megtörténik „a közös halászati politika szabályai” fogalommeghatározás pontosítása és hozzáigazítása a közös halászati politikához.

Halászati jogosítvány és a halászati engedély

Módosítva:

6., 7.

Megtörténik a rendelkezések hozzáigazítása a közös halászati politikához.

Kirakodási kötelezettség

Új: 25a.

A módosítások elektronikus távellenőrzési eszközök, különösen zártláncú televíziós rendszerek használatát írják elő a kirakodási kötelezettség ellenőrzéséhez. Az új rendelkezések a kockázatértékelés szerint érintenek majd egyes hajókat és flottaszegmenseket, és végrehajtásuk a tagállamok feladata regionális szinten.

Halászati kapacitás

Új: 39a.

Módosítva: 38., 41.

Az újonnan bevezetett cikk előírja, hogy bizonyos, aktív halászeszközökkel rendelkező hajókat a motorteljesítményt figyelő és rögzítő eszközzel kell ellátni.

A motorteljesítmény ellenőrzésére vonatkozó jelenlegi rendelkezések egyszerűsödnek. Rendelkezések kerülnek beiktatásra a halászhajók tonnatartalmának fizikai ellenőrzéséhez.

Nemzeti ellenőrzési programok és éves jelentések

Törölve: 46., 1. melléklet

Módosítva: 55.

Új: 93a.

A nemzeti ellenőrzési programok nem csak a többéves programok ellenőrzésére, hanem a KHP szabályainak ellenőrzésére is kiterjednek. Ennek megfelelően el kell hagyni a többéves tervekre vonatkozó vizsgálati referenciaértékekről szóló 1. mellékletet. A nemzeti ellenőrzési programok a hobbihorgászat ellenőrzésére is kiterjednek.

A nemzeti vizsgálatokról és ellenőrzésekről éves jelentéseket kell készíteni.

4. TÉMA: SZINERGIÁK MÁS SZAKPOLITIKÁKKAL

Halászeszközök

Módosítva: 14., 43., 55.

A valamennyi hajókategóriánál alkalmazott (elektronikus) hajónaplóknak köszönhetően egyszerűsödik és javul az elveszített halászeszközök jelentése.

El kell hagyni azt, hogy a 12 méternél rövidebb hajók mentesíthetők azon követelmény alól, miszerint rendelkezniük kell az elveszített eszközök kiemeléséhez szükséges felszereléssel.

Meghatározott feltételek alapján a hobbihorgászatra vonatkozóan uniós rendelkezések kerülnek megállapításra a halászeszközök ellenőrzéséhez és jelöléséhez.

A halászati korlátozás hatálya alá tartozó területek

Módosítva: 4., 50.

Módosul a „halászati korlátozás hatálya alá tartozó terület” fogalommeghatározása és az 50. cikk rendelkezéseinek tartalma a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó és az uniós vizeken kívüli, halászati korlátozás hatálya alá tartozó területek figyelembevétele céljából.

5. TÉMA: HOZZÁIGAZÍTÁS A LISSZABONI SZERZŐDÉSHEZ

Hozzáigazítás a Lisszaboni Szerződéshez

Számos cikk kerül módosításra vagy bevezetésre

Az 1224/2009/EK rendelet szerint a Bizottságra ruházott hatáskörök esetén megtörténik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez való hozzáigazítás. Emellett azok a rendelkezések, amelyek a döntéshozatalt a Tanács kizárólagos hatáskörébe utalják, kiigazításra kerülnek annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek a közös halászati politikára alkalmazandó új eljárásokkal.

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK tanácsi rendelet módosításai

Téma

Cikkek

A javaslat konkrét rendelkezései

Hozzáigazítás a közös halászati politikához

Módosítva: 2. és 3.

Módosítva: 17.

A Hivatal célkitűzése és kötelezettségvállalásai teljes mértékben igazodnak az új közös halászati politikához.

A Hivatal felügyeleti jogkörének földrajzi kiterjedése nem korlátozódik többé a nemzetközi vizekre.

Adatcsere

Módosítva: 16.

A módosítások pontosítják az információk cseréjére és feldolgozására vonatkozó szabályokat és a személyes adatok védelmét célzó intézkedéseket.

Igazodás az EU decentralizált ügynökségeire vonatkozó közös megközelítéshez

Módosítva: 26., 29., 39.

Több módosítás beiktatása segíti azt, hogy az EFCA létrehozásáról szóló rendelet jobban igazodjon a közös megközelítéshez.

Költségvetés

Módosítva: 35.

A bevételi lehetőségek kiterjesztésével lehetővé válnak az átruházási megállapodások és az ad hoc támogatások, a más Hivatalok (pl. Frontex) esetében érvényes hasonló rendelkezésekkel összhangban.

A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK rendelet módosítása

Téma

Cikkek

A javaslat konkrét rendelkezései

Az IUU fogási tanúsítvány digitalizálása (CATCH)

Új: 12a–12e.

Az 1005/2008/EK rendelet III. fejezetében szereplő fogási tanúsítási rendszer papíralapú és emiatt nem hatékony. Az uniós fogási tanúsítási rendszer módosításai a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere alapján biztosítják egy adatbázis létrehozását a fogási tanúsítványok kezeléséhez (CATCH), ily módon lehetővé téve a kockázatalapú ellenőrzéseket, csökkentve a csalárd behozatalok lehetőségeit és mérsékelve a tagállamok adminisztratív terheit.

A CATCH operatív funkcióinak a fejlesztése különböző fázisokban történik. A Bizottság végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló hatásköröket kap a CATCH működésére és további fejlesztésére vonatkozóan.

Ellenőrzések

Módosítva: 10.

Összehangolás az 1224/2009/EK rendelet új rendelkezéseivel.

IUU-halászatot folytató halászhajó

Módosítva: 2., 3., 11.

Összehangolás az 1224/2009/EK rendelet új rendelkezéseivel és a vonatkozó kereszthivatkozásokkal.

Eljárások és végrehajtási intézkedések (beleértve a súlyos jogsértéseket)

Új: 42a., Módosítva: 27., 42., 43.

Törölve: 44–47.

Kereszthivatkozások beiktatása biztosítja az eljárásokra és a végrehajtásra vonatkozó új rendelkezéseket, beleértve az 1224/2009/EK rendelet szerinti szankciókat. Az elavulttá váló cikkeket el kell hagyni.

A földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosítása

A közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 tanácsi rendelet módosítása

Téma

Cikkek

A javaslat konkrét rendelkezései

1967/2006/EK rendelet

Módosítva: 17.

Törölve: 21., 23.

Az 1224/2009/EK rendelettel való összeegyeztethetőség biztosítása érdekében el kell hagyni a hobbihalászatra vonatkozó egyes rendelkezéseket és az átrakásra vonatkozó rendelkezéseket.

(EU) 2016/1139 rendelet

Törölve: 12., 13.

Az 1224/2009/EK rendelettel való összeegyeztethetőség biztosítása érdekében el kell hagyni a naplókra és a megengedett hibahatárra vonatkozó rendelkezéseket.

2018/0193 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 768/2005/EK, az 1967/2006/EK és az 1005/2008/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet halászati ellenőrzések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 26 ,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére 27 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)Az (EU) 1380/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28 megreformálta a közös halászati politikát. A közös halászati politika céljait és a halászati ellenőrzés és végrehajtás követelményeit az utóbbi rendelet 2. és 36. cikke határozza meg. Sikeres végrehajtása a hatékony és naprakész ellenőrző és végrehajtási rendszertől függ.

(2)A Tanács 1224/2009/EK rendelete 29 egy uniós halászati ellenőrzési rendszert hozott létre, amelyben szerepelnek többek között felügyelő központok, a halászhajók megfigyelése, fogásbejelentési kötelezettségek, előzetes értesítések, átrakások engedélyezése harmadik országokban, a halászati tilalmak közzététele, a halászati kapacitások ellenőrzése, nemzeti ellenőrzési programok, a hobbihorgászat ellenőrzése, a halászati és akvakultúra-termékek ellátási láncának ellenőrzései, a halászati termékek mérlegelése, fuvarokmányok, kirakodási nyilatkozatok, értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok, vizsgálatok és átvilágítások, a jogsértések szankcionálása és adatokhoz való hozzáférés.

(3)Az 1224/2009/EK rendelet azonban az új közös halászati politika elfogadását megelőzően készült. Módosítására van tehát szükség, hogy jobban megfeleljen a közös halászati politika ellenőrzési és végrehajtási követelményeinek az 1380/2013/EU rendelettel összhangban, és jobban kihasználja a korszerű és költséghatékonyabb ellenőrzési technológiákat.

(4)Az 1224/2009/EK rendeletben hivatkozni kell az 1380/2013/EU és az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 30 szerinti fogalommeghatározásokra. Az egyértelműség és következetesség érdekében tehát az 1224/2009/EK rendelet egyes fogalommeghatározásait törölni vagy módosítani kell, és új fogalommeghatározásokat kell bevezetni.

(5)Amiatt kell módosítani „a közös halászati politika szabályai” fogalommeghatározást, mert az magában foglalja a halászati ágazatra érvényes összes uniós jogszabályt, többek között a tengerek biológiai erőforrásainak technikai és védelmi intézkedéseire, az ezen erőforrásokat kiaknázó uniós flották kezelésére és ellenőrzésére, illetve a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására és forgalmazására vonatkozókat, valamint a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló uniós rendszert és az Unió által kötött nemzetközi megállapodásokat.

(6)A „hajómegfigyelési rendszer adatai” helyébe az érthetőbb „hajó helyzetére vonatkozó adatok” kifejezés lép. A „hajó helyzetére vonatkozó adatok” nem vonatkozhatnak többé a műholdas követő eszközök által továbbított adatokra, hiszen ma már különböző technológiák állnak rendelkezésre a hajók követéséhez és a hajó helyzetére vonatkozó adatok továbbításához.

(7)A „tétel” fogalommeghatározást az élelmiszerjog szerinti „tétel” fogalommeghatározáshoz kell igazítani.

(8)A „többéves tervek” fogalommeghatározást az 1380/2013/EU rendelet többéves tervekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevétele miatt aktualizálni kell.

(9)A „halászati jogosítvány”, „halászati korlátozás hatálya alá tartozó terület” és „szabadidős horgászat” fogalommeghatározásokban szereplő „tengeri élő vízi erőforrások” helyébe „a tengerek biológiai erőforrásai” kifejezés lép az 1380/2013/EU rendelethez való hozzáigazítás érdekében.

(10)Az 1380/2013/EU rendelet szerinti „halászhajó” fogalommeghatározás a tengerek biológiai erőforrásainak kereskedelmi célú kiaknázására szolgáló felszereléssel rendelkező vízi járműveket, például a fogóhajókat, a segédhajókat, a halfeldolgozó hajókat, az átrakásban részt vevő hajókat és a halászati termékek szállítására szolgáló felszereléssel rendelkező halszállító hajókat jelenti, a konténerhajók kivételével. Ezért az 1224/2009/EK rendelet szerinti „halászhajó” fogalommeghatározást el kell hagyni.

(11)A közös halászati politika szabályainak jobb végrehajtása érdekében szükség van a „fogóhajó” és a „visszaengedés” új fogalommeghatározásaira.

(12)Biológiai, gazdasági és társadalmi szempontból a kisüzemi halászat fontos szerepet tölt be az Unióban. A kisüzemi halászatnak az állományokra gyakorolt lehetséges hatásait tekintve fontos azt ellenőrizni, hogy a kisebb hajók halászati tevékenysége és halászati erőkifejtése megfeleljen a közös halászati politika szabályainak. E célból szükséges megszerezni az ilyen hajók helyzetére vonatkozó adatokat. Ezért lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok követni tudják az összes halászhajót, beleértve a 12 méternél rövidebb halászhajókat. A 12 méter hosszú hajóknál ma már lehetséges a kevésbé költséges és könnyen használható mobileszközök alkalmazása.

(13)A halászati felügyelő központok szerepének pontosítása érdekében az 1224/2009/EK rendelet e központokra vonatkozó rendelkezéseit egy külön cikkben kell szerepeltetni.

(14)Az 1224/2009/EK rendeletet az (EU) 2015/812 európai parlamenti és tanácsi rendelet 31 módosította annak érdekében, hogy egyes rendelkezéseit hozzáigazítsa az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében foglalt kirakodási kötelezettséghez. A kirakodási kötelezettség megfelelő ellenőrzéséhez szükség van arra, hogy egy kockázatértékelés alapján a halászhajók bizonyos százalékát felszereljék folyamatos adatrögzítést végző elektronikus megfigyelő eszközökkel, beleértve a zártláncú televíziós rendszereket (CCTV). A CCTV adatok más elektronikus megfigyelő eszközökből származó adatokkal egészíthetők ki. Az ilyen eszközök, többek között a CCTV adatai segítségével a tagállamok tisztviselői ellenőrizni tudják a kirakodási kötelezettség betartását a tengeren. A CCTV felvételeket csak a halászeszközökre és a hajók azon részeire kell korlátozni, ahol a halászati termékeket felviszik a fedélzetre, kezelik és tárolják. A CCTV felvételeket helyben kell rögzíteni és kizárólag a tagállamok tisztviselőinek vagy az Unió ellenőreinek rendelkezésére szabad bocsátani, különösen a vizsgálatok, kivizsgálások vagy átvilágítások keretében eszközölt kérések esetén.

(15)A közös halászati politika céljainak eléréséhez rendkívül fontos a fogásokra vonatkozó adatok megbízhatósága és átfogó begyűjtése.

(16)A fogásnyilvántartási adatok papíralapú benyújtása hiányos és megbízhatatlan jelentésekhez, majd végül ahhoz vezetett, hogy elégtelen fogásbejelentéseket tettek az üzemeltetők a tagállamok felé, a tagállamok pedig a Bizottság felé, és mindez akadályozta a tagállamok közötti információcserét. Ezért arra van szükség, hogy a parancsnokok digitális formában rögzítsék és elektronikus úton továbbítsák a fogásokra vonatkozó adatokat, különösen a naplókat, az átrakási nyilatkozatokat és a kirakodási nyilatkozatokat.

(17)A 10 méternél rövidebb hajók parancsnokai fogásbejelentési kötelezettségeinek hiánya az ilyen hajók hiányos és megbízhatatlan adatait eredményezte, mivel e hajóknál mintavételi tervek alapján történt az adatgyűjtés. Mérettől függetlenül fontos tehát az összes halászhajó számára előírni a fogások bejelentését. Ily módon a szabályok is egyszerűsödnek, a megfelelés és az ellenőrzés pedig javulni fog.

(18)A legalább 12 méter hosszú hajók esetében fontos, hogy a naplóban pontosabb információk szerepeljenek és tartalmazzák a hálókivetésenkénti vagy a műveletenkénti fogási adatokat, mert ezzel fokozható az ellenőrzések hatékonysága. A 12 méternél rövidebb hajók esetében a napló kitöltési és benyújtási kötelezettségeit egyszerűsíteni kell, a parancsnokoknak pedig csak egyszer, a kikötőbe érkezés előtt kell benyújtaniuk a naplóban foglalt információkat.

(19)A fedélzeten tartott hal naplóban rögzített, becsült mennyiségének hibahatárára vonatkozó rendelkezéseket az 50 kg alatti fogásoknak a naplókban történő bejelentéséhez kapcsolódó új szabályok figyelembevételével kell módosítani. Emellett a hibahatárra vonatkozó rendelkezések módosításakor figyelembe kell venni a szétválogatás nélkül kirakodott fogások sajátosságát is.

(20)Amikor egy halászhajó elindul, azonnal meg kell kezdenie az elektronikus napló vezetését, és az adott úthoz egyedi halászati útazonosítót kap. A naplóban, az átrakási nyilatkozatokban és a kirakodási nyilatkozatokban erre az egyedi halászati útazonosítóra kell hivatkozni, így biztosítva a fokozott ellenőrzéseket és az adatok tagállamok általi hitelesítését, valamint a halászati termékek nyomon követhetőségét az ellátási láncban. Annak érdekében, hogy javuljon és egyszerűsödjön az elveszített halászeszközökre vonatkozó információk továbbítása a tagállamok illetékes hatóságai felé, a napló formátumában kell szerepeltetni az elveszített halászeszközök információit.

(21)Az előzetes kirakodási értesítés segítségével a tisztviselők jobban ellenőrizhetik a fogásnyilvántartás és a halászati tevékenységek szabályainak való megfelelést. A fogásnyilvántartás szabályainak való megfelelés javítása érdekében az előzetes értesítésekre vonatkozó rendelkezéseket nem csak a többéves tervek hatálya alá tartozó állományokra halászó halászhajókra, hanem a 12 méternél hosszabb összes hajóra alkalmazni kell. A tagállamokat fel kell jogosítani arra, hogy a lobogójuk alatt és kizárólag a felségvizeiken közlekedő hajók számára rövidebb előzetes értesítési időszakot állapítsanak meg, amennyiben ez nem gyengíti képességüket a hajók érkezéskor történő vizsgálatát illetően.

(22)A halászati termékeket harmadik országokban kirakodó, vagy a halászati termékeket harmadik országban vagy a nyílt tengeren átrakodó uniós halászhajók kötelesek előzetes értesítést benyújtani vagy engedélyt szerezni a lobogó szerinti tagállamoktól. Az ilyen előzetes értesítések és engedélyek azért szükségesek, mert a lobogó szerinti tagállamok feladata megelőzni az IUU-halászatból származó halászati termékek nemzetközi piacokra való bejutását.

(23)A fogási adatok és a halászati erőkifejtés tagállamok általi rögzítésére vonatkozó rendelkezéseket úgy kell módosítani, hogy kiterjedjenek a mérlegelési nyilvántartásokban, átvételi nyilatkozatokban és fuvarokmányokban szereplő adatokra is.

(24)Az összesített fogási adatok és a halászati erőkifejtés Bizottság felé történő benyújtásának szabályait úgy kell egyszerűsíteni, hogy az összes benyújtáshoz egyetlen dátum legyen meghatározva.

(25)A halászati kvóták vagy a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtés kimerítését követő halászati tilalmak Bizottság általi közzétételére vonatkozó rendelkezéseket úgy kell egyszerűsíteni, hogy biztosítható legyen e tilalmak időben történő közzététele. E rendelkezéseket az 1380/2013/EU rendeletben meghatározott kirakodási kötelezettséggel is összhangba kell hozni.

(26)A halászati kapacitásra vonatkozó rendelkezéseket az 1380/2013/EU rendeletre való hivatkozással kell naprakésszé tenni.

(27)Egyszerűsíteni kell a halászhajók tonnatartalmának a halászati kapacitás miatti ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint pontosítani kell a motorteljesítmény ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben az aktív halászeszközökkel rendelkező halászhajókon alkalmazott motorok motorteljesítménye túllépi a nyilvántartásuk szerinti értéket, úgy lehetetlen biztosítani az 1380/2013/EU rendelet szerinti kapacitás felső értékhatárainak való megfelelést. Fontos tehát az aktív halászeszközökkel rendelkező halászhajók motorteljesítményét hatékonyan ellenőrizni, a motorteljesítményt folyamatosan figyelő eszközök használatával.

(28)A közös halászati politika szabályainak való megfelelés biztosítása érdekében minden tagállam köteles egy a közös halászati politika összes szabályára kiterjedő éves vagy többéves nemzeti ellenőrzési programot kialakítani és rendszeresen frissíteni. A tagállamok gondoskodjanak arról, hogy a hatósági ellenőrzések végzése kockázatalapúan történjen. Azt is elő kell írni, hogy a nemzeti vizsgálatokról és ellenőrzésekről éves jelentések készüljenek.

(29)A halászati korlátozás hatálya alá tartozó területek létrehozása uniós jogszabályok, nemzeti jogszabályok és nemzetközi megállapodások alapján történik. A halászati korlátozás hatálya alá tartozó területek tagállamok általi ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket ezért a halászati korlátozás hatálya alá tartozó területekre kell alkalmazni, bárhol is legyenek azok. Adott esetben a halászati korlátozás hatálya alá tartozó területeken tartózkodó hobbihorgászhajókat is ellenőrizni kell.

(30)Biológiai, gazdasági és társadalmi szempontból a hobbihorgászat fontos szerepet tölt be az Unióban. A hobbihorgászatnak egyes állományokra gyakorolt jelentős hatásait tekintve szükség van olyan egyedi eszközök biztosítására, amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak a hobbihorgászat hatékony ellenőrzését. Nyilvántartási vagy engedélyezési rendszerrel kell biztosítani a hobbihorgászatban részt vevő fizikai és jogi személyek pontos összeírását, valamint a fogásokra és gyakorlatokra vonatkozó megbízható adatok gyűjtését. A hobbihorgászatra vonatkozó elegendő és megbízható adatok gyűjtése azért szükséges, mert így lehet felmérni az ilyen halászati gyakorlatoknak az állományokra gyakorolt hatásait, valamint biztosítani a tagállamok és a Bizottság számára a tengerek biológiai erőforrásainak hatékony kezeléséhez és ellenőrzéséhez szükséges információkat.

(31)A közös halászati politika alapján már megvalósításra került néhány egyedi védelmi intézkedés a hobbihorgászatra vonatkozóan. A nyilvántartási vagy engedélyezési és a fogásnyilvántartási rendszerek feladata biztosítani az ilyen egyedi védelmi intézkedések hatékony ellenőrzését.

(32)Az ellátási lánc ellenőrzéseire vonatkozó rendelkezéseket pontosítani kell, hogy a tagállamok a halászati és akvakultúra-termékek forgalmazásának minden szakaszában végezhessenek ellenőrzéseket és vizsgálatokat, az első értékesítéstől kezdve egészen a kiskereskedelmi értékesítésig, a szállítást is beleértve.

(33)A halászati és akvakultúra-termékek tételekbe rakásának szabályait pontosítani kell. Egyértelművé kell tenni, hogy a halászati és akvakultúra-termékek tételeinek egyetlen fajból kell állniuk, kivéve ha a tételek nagyon kis mennyiségeket tartalmaznak.

(34)A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32 18. cikkében szereplő nyomonkövethetőségi követelményeknek megfelelően a Bizottság 931/2011/EU végrehajtási rendelete 33 meghatároz bizonyos nyomonkövethetőségi szabályokat az állati eredetű élelmiszerek külön ágazatán belül, például konkrét információkat kell nyilvántartaniuk az üzemeltetőknek, kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani és továbbítani ahhoz az üzemeltetőhöz, amelyiknek a halászati terméket szállítják. A halászati ágazatban a nyomon követhetőség nem csak élelmiszerbiztonsági célokból fontos, hanem az ellenőrzések elvégzéséhez és a fogyasztói érdekek védelmének biztosításához is.

(35)Helyénvaló tehát azokra a meglévő nyomonkövethetőségi szabályokra építeni, amelyeket a 178/2002/EK rendelet 18. cikke és a Bizottság 931/2011/EU végrehajtási rendelete határoz meg. A halászati és akvakultúra-termékekről konkrét információkat kell nyilvántartaniuk az üzemeltetőknek, kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani és továbbítani ahhoz az üzemeltetőhöz, amelyiknek a halászati terméket szállítják. A nem behozott halászati termékek esetében e nyomonkövethetőségi információk között kell lennie az egyedi halászati útazonosítónak is, mert ez biztosítja a halászati termékek egy konkrét tételének összekapcsolását egy uniós halászhajó, vagy ugyanabban az adott földrajzi térségben több uniós halászhajó adott kirakodásával.

(36)A 931/2011/EU rendeletnek megfelelően, a halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó nyomonkövethetőségi információknak az első értékesítéstől kezdve egészen a kiskereskedelmi értékesítésig kell rendelkezésre állniuk. Ezzel biztosítható különösen az, hogy a halászati és akvakultúra-termék faját és eredetét illetően a fogyasztónak adott információk pontosak legyenek.

(37)A harmadik országokból behozott halászati és akvakultúra-termékekre is ezeket a szabályokat kell alkalmazni. Behozott termékek esetében az egyik kötelező nyomonkövethetőségi információt az 1005/2008/EK rendeletben 34 előírt fogási tanúsítványra való hivatkozás jelenti.

(38)A halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó nyomonkövethetőségi információk hatékony és időben történő továbbítása érdekében az információkat digitális formában kell rögzíteni és elektronikus úton továbbítani az ellátási láncon belül és kérés esetén az illetékes hatóságok felé.

(39)A halászhajókról közvetlenül a fogyasztók számára értékesített halászati termékek esetében a nyomon követhetőségre, a nyilvántartásba vett vevőkre és az értékesítési bizonylatokra vonatkozó szabályok nem érvényesek a bizonyos küszöbértékek alatti mennyiségekre. E küszöbértékeket kell harmonizálni és lejjebb vinni annak érdekében, hogy minimálisra csökkenjen azon halászati termékek forgalomba hozatala, amelyek nem nyomon követhetők és ezért nem ellenőrizhetők.

(40)A közös halászati politika céljainak eléréséhez rendkívül fontos a fogásokra vonatkozó adatok megbízhatósága és átfogó begyűjtése. Ehhez kirakodáskor a lehető legmegbízhatóbb módon kell elvégezni a fogások nyilvántartásba vételét. E célból meg kell erősíteni a halászati termékek kirakodáskor végzett mérlegeléséhez kapcsolódó eljárásokat.

(41)A mérlegelést az illetékes hatóságok által jóváhagyott rendszereken kell végezniük a tagállamok által e feladat végzéséhez nyilvántartásba vett üzemeltetőknek. Minden terméket kirakodáskor kell fajonként mérlegelni, ily módon garantálva a fogások pontosabb bejelentését. Emellett a mérlegelési nyilvántartásokat elektronikus úton kell rögzíteni és három évig megőrizni.

(42)A szétválogatás nélküli fajok kirakodása csak szigorú feltételekhez kötve engedélyezhető, beleértve a tagállamok hatóságai által üzemeltetett vagy ellenőrzött rendszereken történő mérlegelést.

(43)Az ellenőrzések javítása, illetve a fogásnyilvántartási adatok gyors hitelesítése és a tagállamok közötti gyors információcsere érdekében arra van szükség, hogy az adatokat minden üzemeltető digitális formában rögzítse és elektronikus úton továbbítsa 24 órán belül a tagállamokhoz. Ez különösen a kirakodási nyilatkozatokat, az értékesítési bizonylatokat és átvételi nyilatkozatokat érinti.

(44)Mivel megfelelő technológiai eszközök állnak rendelkezésre, a halászati termékek minden vevőjére alkalmazni kell az adatok digitális formájú rögzítésének és a tagállamokhoz 24 órán belül, elektronikus úton történő továbbításának a követelményét.

(45)A fuvarokmányok adott tagállamokhoz való továbbítását egyszerűsíteni kell és az indulás előtt kell elvégezni, így biztosítva az ellenőrzések lehetőségét az illetékes hatóságoknak.

(46)A kirakodási nyilatkozatokban, értékesítési bizonylatokban, átvételi nyilatkozatokban és fuvarokmányokban az egyedi halászati útazonosítóra kell hivatkozni, így biztosítva a fokozott ellenőrzéseket és az adatok tagállamok általi hitelesítését, valamint a halászati termékek nyomon követhetőségét az ellátási láncban.

(47)Már nem érvényesek és törlendők az 1224/2009/EK rendelet rendelkezései a termelői szervezetek, valamint az ár- és intervenciós intézkedések nyomon követéséről, mivel az ilyen nyomon követésről ma már az 1379/2013/EU rendelet rendelkezik.

(48)A jogsértések nemzeti nyilvántartására vonatkozó követelményeket erősíteni kell annak érdekében, hogy javuljon a nemzeti hatóságok által az ellenőrzési tevékenységek tervezésekor végzett kockázatértékelés, illetve a vizsgálatok hatékonysága.

(49)Ahhoz, hogy a tagállamokban egyenlő feltételek szerint történjen a közös halászati politika szabályait megsértő összes elkövető bíróság általi elbírálása, pontosításra és megerősítésre szorulnak az e szabályokat illetően súlyos jogsértésnek minősülő magatartások meghatározására vonatkozó rendelkezések.

(50)A legkárosabb magatartások elleni hatékony elrettentés érdekében, az uniós nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően, el kell készíteni a minden körülmények között súlyosnak tekintendő jogsértések teljes listáját. Emellett, az arányosság biztosítása érdekében, el kell készíteni azon kritériumok teljes listáját, amelyek alapján az illetékes nemzeti hatóságok megállapítják bizonyos egyéb jogsértések súlyosságát.

(51)Az ilyen jogsértésekkel szembeni gyorsabb, hatékony és nagyobb visszatartó erejű fellépés érdekében a tagállamoknak közigazgatási eljárásokat kell bevezetniük a meglévő büntetőeljárások sérelme nélkül. A szabványosított minimum bírságszintek meghatározása és a pontrendszer javítása, amely a halászati jogosítványok vagy a hajóparancsnoki jogosultság felfüggesztését vagy visszavonását is eredményezheti, szintén fokozza az összes tagállam szankciórendszerének elrettentő hatását és megelőzi a visszaesést.

(52)A halászati ellenőrzési tevékenységekért felelős nemzeti szervezeteknek és az adott bírósági szerveknek hozzáférést kell kapniuk a jogsértések nemzeti nyilvántartásához. A nemzeti nyilvántartásokban szereplő információk tagállamok közötti teljesen átlátható cseréje is javítja a hatékonyságot és egyenlő feltételeket biztosít az ellenőrzési tevékenységekhez.

(53)A hitelesítés fontos lépés annak biztosításához, hogy a tagállamok által az 1224/2009/EK rendelet értelmében gyűjtött adatok megbízhatóak és hiánytalanok legyenek. Pontosítani kell a hitelesítendő adatkészletet és a tagállamok ellentmondások esetén érvényes kötelezettségeit.

(54)A közös halászati politika szabályai szerinti feladatainak teljesítése érdekében a Bizottságnak hozzáférést kell kapnia a tagállamok által gyűjtött különböző adatokhoz. Pontosítani kell, hogy a Bizottság milyen adatokhoz kaphat hozzáférést és hogy azok felhasználásával milyen feladatokat végezzen el.

(55)A tagállamok által gyűjtött adatok tudományos szempontból is nagy értékűek. Pontosítani kell, hogy a tagállamok tudományos testületei és az uniós tudományos testületek is hozzáférést kaphatnak az 1224/2009/EK rendelet értelmében gyűjtött adatokhoz, különösen a hajó helyzetére vonatkozó adatokhoz és a halászati tevékenységre vonatkozó adatokhoz. Végezetül, a tagállamok által a halászati tevékenységre vonatkozóan gyűjtött adatok az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) számára is értékesek, mivel felhasználhatók a halászati statisztikák készítéséhez.

(56)Mivel a tagállamok közötti adatcsere elsőrendű fontosságú a közös halászati politika szerinti kötelezettségek ellenőrzéséhez és betartatásához, ezért az ilyen cserékre vonatkozó rendelkezéseket pontosítani kell. A tagállamoknak különösen egymás között kell hozzáférést biztosítaniuk a jogsértések nyilvántartásaihoz, mivel ily módon érhetik el a szabályok jobb betartatását a vizeiken más tagállam lobogója alatt közlekedő uniós halászhajók és a saját lobogójuk alatt közlekedő, de más tagállamok vizein jogsértést elkövető hajók tekintetében.

(57)A tagállamok által gyűjtött és a Bizottság által hozzáférhető adatok, például a halászati tevékenységre vonatkozó adatok, illetve az ellenőrzési adatok, az egyéb elektronikus halászati adatbázisok és a jogsértések nemzeti nyilvántartásai személyes adatokat is tartalmazhatnak. Mivel a halászhajó halászati útazonosítója vagy neve lehetővé teheti természetes személyek, például a halászhajó tulajdonosának vagy parancsnokának az azonosítását, ezért bizonyos körülmények között az ilyen adatokat tartalmazó információk is személyes adatoknak minősülhetnek.

(58)A személyes adatok kezelése a halászati ellenőrzés és végrehajtás miatt szükséges. A Bizottság számára különösen a halászati lehetőségek, például a kvótafelhasználás figyelése céljából kell lehetőséget biztosítani a naplók, kirakodási nyilatkozatok és értékesítési bizonylatok adatainak és a halászati tevékenységre vonatkozó egyéb adatok kezeléséhez annak érdekében, hogy elvégezhesse a tagállamok által benyújtott összesített adatok hitelesítését. Az ellenőrzések és átvilágítások végzése, illetve a tagállamok ellenőrzési tevékenységeinek figyelése céljából a Bizottság számára olyan információk elérését és kezelését kell biztosítani, mint a vizsgálati és megfigyelő ellenőri jelentések és a jogsértések adatbázisa. A nemzetközi megállapodások és védelmi intézkedések előkészítésével és betartásával összefüggésben a Bizottságnak szükség esetén kezelnie kell az uniós halászhajók uniós vizeken kívüli halászati tevékenységeire vonatkozó adatokat, beleértve a hajóazonosító számokat és a hajó tulajdonosának és parancsnokának a nevét.

(59)A halászati ellenőrzés és végrehajtás céljából kezelt személyes adatokat általában 5 éven keresztül kell tárolni, mert a halászati lehetőségek figyelése tekintetében a Bizottság a tagállamok által benyújtott összesített adatok hitelesítését az adatok továbbításától számított 5 éven belül végzi el. A jogsértések, vizsgálatok, ellenőrzések, panaszok vagy átvilágítások nyomon követése esetén, illetve a folyamatban lévő bírósági vagy közigazgatási eljárások esetén 10 éves hosszúságú egyedi megőrzési idő szükséges, mert ezt indokolja e folyamatok hossza és az a tény, hogy az ilyen adatokra e folyamatok teljes időtartama alatt szükség lehet.

(60)Végig és minden szinten biztosítani kell azt, hogy betartásra kerüljenek a személyes adatok védelméről az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 35 és az (EU) 2018/XX rendeletben 36 meghatározott kötelezettségek, és adott esetben az (EU) 2016/680 irányelv 37 átültetésére vonatkozó nemzeti rendelkezések.

(61)Az 1224/2009/EK rendelet hatásköröket ruház a Bizottságra az említett rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtása érdekében.

(62)A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében az 1224/2009/EK rendelet alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkével.

(63)A Bizottság részére az EUMSZ 290. cikke szerinti felhatalmazást kell adni aktusok elfogadására annak érdekében, hogy az 1224/2009/EK rendelet kiegészíthető legyen az ellenőrzésre vonatkozó egyedi szabályokkal az alábbiak tekintetében:

egyes halászhajók mentesítése a halászati engedélyre vonatkozó kötelezettség alól,

az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek meghibásodása esetén alkalmazandó rendelkezések a megfigyelési rendszerek, napló, előzetes értesítések, átrakások és kirakodási nyilatkozatok tekintetében,

a halászhajók egyes kategóriáinak mentesítése az előzetes értesítés és az átrakási nyilatkozat kitöltésére és benyújtására vonatkozó kötelezettség alól,

az elektronikus nyomkövető rendszerek működésére vonatkozó részletes szabályok,

a mérlegelők nyilvántartásba vételére és a mérlegelési nyilvántartások tartalmára vonatkozó kritériumok és eljárás,

a mérlegelési eljárások szabályai és a kisméretű nyílt tengeri fajokra vonatkozó különleges szabályok,

a megfigyelő ellenőrökre vonatkozó szabályok,

a vizsgálatokra vonatkozó szabályok a tagállamok illetékes hatóságai és az üzemeltetők számára,

a halászati jogosítvány felfüggesztését vagy visszavonását, a felfüggesztést vagy visszavonást követő lépéseket és a pontok törlését kiváltó ok meghatározása,

a nemzeti ellenőrzési cselekvési programokra, az éves jelentésekre és a referenciaértékek meghatározására vonatkozó minimumkövetelmények,

határidő meghatározása a tagállamok részére annak igazolására, hogy az állományok kiaknázása biztonságosan folytatható.

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (1) foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia minden dokumentumot, és szakértőik számára biztosítani kell, hogy rendszeresen részt vehessenek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(64)A Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni az 1224/2009/EK rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében, az alábbiak tekintetében:

a halászati jogosítványok és a halászati engedélyek,

a halászhajók, halászeszközök és vízi járművek jelölése és azonosítása,

a nyomkövető eszközök műszaki követelményei és jellemzői,

hibahatár,

átváltási tényezők, amelyek segítségével a tárolt vagy feldolgozott hal tömege átváltható élőtömegre,

a hajó helyzetére vonatkozó adatok tartalma, valamint a naplók, előzetes értesítések, átrakási nyilatkozatok és kirakodási nyilatkozatok tartalma és formátuma, kitöltési szabályai, digitális rögzítése és továbbítása,

az elektronikus megfigyelő eszközök és rendszerek, többek között CCTV műszaki követelményei és jellemzői,

a Bizottság felé továbbítandó fogásnyilvántartási adatok és a halászati erőkifejtés formátuma,

korrekciós intézkedés egy tagállamnak okozott sérelem esetén,

a motorteljesítmény és a halászhajó tonnatartalmának ellenőrzése, valamint a halászeszközök típusának, számának és jellemzőinek ellenőrzése,

a motorteljesítményt folyamatosan figyelő eszközök műszaki követelményei és jellemzői,

a motorteljesítmény hitelesítése,

nyilvántartási vagy engedélyezési rendszer, hajómegfigyelés, valamint a halászeszközök ellenőrzése bizonyos hobbihorgászat esetén,

mintavételi tervek szétválogatás nélküli kirakodás esetén,

nyilvántartásba vett vevők,

felügyeleti jelentések és vizsgálati jelentések,

a vizsgálati és felügyeleti jelentések adatbázisának üzemeltetése,

kvótákkal szembeni mennyiségek rögzítése korrekciós intézkedések esetén,

a jogosítvány tulajdonosokra és a parancsnokokra vonatkozó pontrendszer üzemeltetése,

egyedi ellenőrzési és vizsgálati programok,

kvótacsökkentés,

adatokhoz való hozzáférés és adatcsere,

a tagállamok általi jelentéstétel,

kölcsönös segítségnyújtás.

Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 38 megfelelően kell gyakorolni.

(65)A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán egyes olyan rendelkezéseket, amelyek a döntéshozatalt a Tanács kizárólagos hatáskörébe utalják, ki kell igazítani annak érdekében, hogy e rendelkezések összhangba kerüljenek a közös halászati politikára alkalmazandó új eljárásokkal. Ezért indokolt átfogalmazni az 1224/2009/EK rendelet alábbi elemekre vonatkozó rendelkezéseit:

valamennyi többéves terv vonatkozásában olyan fogási küszöbérték elfogadása, amely felett a kijelölt kikötőt vagy a partközeli helyet kell használni, továbbá az adatközlés gyakoriságának meghatározása,

megfigyelő ellenőrzési program létrehozása.

(66)Az 1224/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(67)Az 1224/2009/EK rendelet hatályával való összhang érdekében ki kell terjeszteni a 768/2005/EK rendelet 39 célkitűzéseit. Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal kötelezettségvállalásainak ki kell terjedniük a teljes közös halászati politika alkalmazásának harmonizációjára. Magukban kell foglalniuk az ellenőrzési és vizsgálati technikák terén folytatott kutatást és fejlesztést, valamint a Bizottság számára történő segítségnyújtást egyes területeken.

(68)Gondoskodni kell arról, hogy az adatkezelés és adatcsere keretén belül a Hivatal betartsa a személyes adatok védelmével kapcsolatban az (EU) 2018/XX rendeletben meghatározott kötelezettségeket.

Az uniós intézmények képviselői számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részt vegyenek a Hivatal igazgatási tanácsának ülésén.

(69)Egyértelművé kell tenni, hogy mind az éves, mind a többéves munkaprogramok ügyvezető igazgató által elkészített tervezetét be kell nyújtani a Hivatal igazgatási tanácsának.

(70)Egyértelművé kell tenni, hogy a Hivatal az egyéb típusú bevételek sérelme nélkül is kaphat forrásokat átruházási megállapodások és ad hoc támogatások formájában.

(71)Végezetül pontosítani kell a Hivatal Bizottság által végzett értékelésére vonatkozó rendelkezéseket is.

(72)A 768/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(73)Az ellenőrzési rendelkezések közötti következetesség biztosítása érdekében módosítani kell az 1967/2006/EK tanácsi rendeletet 40 és az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletet 41 . A hobbihalászatra, valamint az átrakások és fogásnyilvántartások rögzítésére és jelentésére vonatkozóan az 1967/2006/EK tanácsi rendeletben foglalt rendelkezéseket, továbbá a naplókra és a halászati naplóban rögzített becslések hibahatárára vonatkozóan az (EU) 2016/1139 rendeletben foglalt rendelkezéseket el kell hagyni, és helyettük az 1224/2009/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(74)Az 1005/2008/EK rendelet III. fejezetében szereplő fogási tanúsítási rendszer papíralapú és emiatt nem hatékony, továbbá nincs összhangban a halászati termékek digitális nyomkövetési rendszerével. Nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban, valamint a rendszer hatékony megvalósítása érdekében az 1005/2008/EK rendelet módosításával kell biztosítani a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere alapján egy adatbázis létrehozását a fogási tanúsítványok kezeléséhez (CATCH), ily módon lehetővé téve a kockázatalapú ellenőrzéseket, csökkentve a csalárd behozatalok lehetőségeit és mérsékelve a tagállamok adminisztratív terheit. A CATCH operatív funkcióinak a fejlesztése különböző fázisokban történik.

(75)Az 1005/2008/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosításához, és különösen az 1005/2008/EK rendelet szerinti, a halászati termékek behozatalát és kivitelét érintő hatósági átvizsgálásokhoz, vizsgálatokhoz, ellenőrzésekhez és más vonatkozó hatósági tevékenységekhez tartozó információk és dokumentumok integrált kezelésének, tárolásának és cseréjének lehetővé tétele érdekében a Bizottságra végrehajtási és felhatalmazáson alapuló hatásköröket kell ruházni a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerén alapuló CATCH működésével és fejlesztésével kapcsolatban.

(76)A halászati ellenőrzést szabályozó uniós jogi aktusok közötti következetesség biztosítása érdekében a súlyos jogsértésekre vonatkozóan az 1005/2008/EK rendeletben foglalt egyes rendelkezéseket el kell hagyni és szükség esetén át kell helyezni a halászati ellenőrzés terén fő jogi aktusnak számító 1224/2009/EK rendeletbe. Az 1005/2008/EK rendeletben ennek megfelelően hivatkozni kell az 1224/2009/EK rendelet súlyos jogsértésekre vonatkozó rendelkezéseire.

(77)A 1005/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1224/2009/EK rendelet módosításai

Az 1224/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)A bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, e rendelet alkalmazásában az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkében és az 1379/2013/EU rendelet 5. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.”

b)a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. »a közös halászati politika szabályai«: a tengerek biológiai erőforrásainak védelmére, kezelésére és kiaknázására, az akvakultúrára, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására, szállítására és forgalmazására vonatkozó, jogilag kötelező erejű uniós jogi aktusok, beleértve az Unió által kötött nemzetközi megállapodásokat;”

c)a 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9. »halászati jogosítvány«: hivatalos okmány, amely a nemzeti szabályokban megállapítottak szerint tulajdonosát feljogosítja arra, hogy halászati kapacitásának bizonyos részét a tengerek biológiai erőforrásainak kereskedelmi kiaknázására használja fel. A halászati jogosítvány tartalmazza a halászhajó azonosítására, műszaki jellemzőire és felszereltségére vonatkozó minimumkövetelményeket;”

d)a 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

„12. »a hajó helyzetére vonatkozó adatok«: a halászhajók azonosítására és földrajzi helyzetére, valamint a dátumra, időpontra, útirányra és sebességre vonatkozó adatok, amelyeket a halászhajók fedélzetén lévő nyomkövető eszközökkel a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjába továbbítanak;”

e)a 14. pont helyébe a következő szöveg lép:

„14.»halászati korlátozás hatálya alá tartozó terület«: bármely tengeri terület, ahol a halászati tevékenységek átmeneti vagy tartós korlátozás vagy tilalom alá esnek;”

f)a 20. pont helyébe a következő szöveg lép:

„20.»tétel«: a halászati vagy akvakultúra-termékek egységeinek egy tétele;”

g)a 24. pont helyébe a következő szöveg lép:

„24.»többéves tervek«: az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében említett tervek, az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke alapján elfogadott gazdálkodási tervek, valamint a Szerződés 43. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott és adott halállományok esetében egynél több évre szólóan konkrét gazdálkodási vagy helyreállítási intézkedéseket előirányzó egyéb uniós rendelkezések;”

h)a 23. pontot el kell hagyni.

i)a 28. pont helyébe a következő szöveg lép:

„28. »hobbihorgászat«: a tengerek biológiai erőforrásainak szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi célú halászati tevékenység;”

j)a 31. pontot el kell hagyni.

k)a szöveg a következő 33. és 34. ponttal egészül ki:

„33. »visszaengedés«: az a gyakorlat, amelynek során a halakat szándékosan kiengedik a halászeszközből még azelőtt, hogy azt teljes mértékben a fedélzetre húznák;

34. »fogóhajó«: a tengerek biológiai erőforrásainak kifogására használt halászhajó;”

2.Az 5. cikk (6) bekezdését el kell hagyni.

3.A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Halászati jogosítvány

(1) Uniós halászhajót a tengerek biológiai erőforrásainak kereskedelmi célú kiaknázására csak akkor lehet felhasználni, ha érvényes halászati jogosítvánnyal rendelkezik.

(2) A lobogó szerinti tagállam gondoskodik róla, hogy a halászati jogosítványban szereplő adatok pontosak legyenek és megegyezzenek az 1380/2013/EK rendelet 24. cikkében említett uniós halászflotta-nyilvántartásban szereplő adatokkal.

(3) A lobogó szerinti tagállam ideiglenesen felfüggeszti azon hajó halászati jogosítványát, amelyet az említett tagállam döntése értelmében ideiglenesen kivontak a forgalomból, vagy amelynek halászati engedélyét a 91b. cikkel összhangban felfüggesztették.

(4) A lobogó szerinti tagállam véglegesen visszavonja azon hajó halászati jogosítványát, amely az 1380/2013/EK rendelet 22. cikke szerinti kapacitáskiigazító intézkedés hatálya alá tartozik, vagy amelynek halászati engedélyét a 91b. cikkel összhangban visszavonták.

(5)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapíthat meg a lobogó szerinti tagállam által kiállított halászati jogosítványok érvényességére és a bennük foglalt minimuminformációkra vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

4.A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Ha valamely tagállamban különleges nemzeti halászati engedélyezési rendszer működik a lobogója alatt közlekedő halászhajók tekintetében, a Bizottság megkeresésére megküldi a kiállított engedélyben szereplő információk összefoglalóját és a halászati erőkifejtésre vonatkozó összesített számadatokat.”

b)az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapíthat meg a lobogó szerinti tagállam által kiállított halászati engedélyek érvényességére és a bennük foglalt minimuminformációkra vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

c)a szöveg a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek eltérést adnak attól a kötelezettségtől, hogy a legfeljebb 10 méter teljes hosszúságú uniós halászhajóknak halászati engedélyt kell szerezniük.”

5.A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)a 8. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Az uniós halászhajók és halászeszközök jelölése és azonosítása

b)a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapíthat meg a következők vonatkozásában:

a)a hajók jelölése és azonosítása;

b)a fedélzeten tartandó hajóazonosító okmányok;

c)a vízi járművek és a halászati célú, a halak csoportosulásának mesterséges előidézésére kialakított búvóhely jelölése és azonosítása;

d)a halászeszközök jelölése és azonosítása;

e)a halászeszközök jelölésére szolgáló címkék;

f)bóják jelölése és kötelek rögzítése.

E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

6.A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

9. cikk

Hajómegfigyelési rendszerek

(1)A tagállamok a hajó helyzetére vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése útján üzemeltetnek hajómegfigyelési rendszereket a lobogójuk alatt bárhol közlekedő halászhajók, illetve a tagállamok vizein tartózkodó halászhajók helyzetének és mozgásának hatékony megfigyelésére. Minden lobogó szerinti tagállam biztosítja a hajó helyzetére vonatkozó adatok pontosságának folyamatos és módszeres megfigyelését.

(2)Az uniós halászhajók fedélzetére egy olyan, teljes mértékben működőképes berendezést kell telepíteni, amely a hajó helyzetére vonatkozó adatoknak a hajómegfigyelési rendszeren keresztül rendszeres időközönként történő továbbítása révén lehetővé teszi a hajó automatikus helyzetmeghatározását és azonosítását.

A hajómegfigyelési rendszereknek azt is lehetővé kell tenniük, hogy a lobogó szerinti tagállam 9a. cikkben említett halászati felügyelő központja a halászhajót bármikor lekérdezze. A hajó helyzetére vonatkozó adatok továbbításához és a lekérdezéshez műholdas kapcsolatot kell igénybe venni, vagy földi mobilhálózat használható, ha ilyen hálózat elérhető.

(3)A (2) bekezdéstől eltérve, a legfeljebb 12 méter teljes hosszúságú uniós halászhajók parancsnokai tarthatnak a fedélzeten olyan mobil eszközt, amely a hajó helyzetére vonatkozó adatoknak a hajómegfigyelési rendszeren keresztül rendszeres időközönként történő rögzítése és továbbítása révén lehetővé teszi a hajó automatikus helyzetmeghatározását és azonosítását. Amíg az eszközzel nem érhető el mobilhálózat, addig a hajó helyzetére vonatkozó adatok rögzítendők, majd rögtön továbbítandók, amint a hajóval elérhető ilyen hálózat, de legkésőbb a kikötőbe érkezés előtt.

(4)Ha az uniós halászhajó egy másik tagállam vizein tartózkodik, a lobogó szerinti tagállam a hajó helyzetére vonatkozó adatokat a parti tagállamok halászati felügyelő központjába automatikusan elküldve bocsátja rendelkezésre. A hajó helyzetére vonatkozó adatokat annak a tagállamnak is rendelkezésére kell bocsátani, amelynek kikötőjében a halászhajó a fogását várhatóan kirakodja, vagy amelynek vizein a halászhajó a halászati tevékenységét várhatóan folytatni fogja.

(5)Ha az uniós halászhajó harmadik ország vizein vagy vizeken folytat tevékenységet, ahol a halászati erőforrásokkal a 3. cikk (1) bekezdésében említett regionális halászati gazdálkodási szervezet gazdálkodik, és ha e harmadik országgal kötött megállapodás vagy a szervezet alkalmazandó szabályai úgy rendelkeznek, a hajó helyzetére vonatkozó adatokat e harmadik ország vagy a szervezet számára is elérhetővé kell tenni.

(6)A harmadik országok uniós vizeken tevékenykedő halászhajóinak fedélzetére egy olyan, teljes mértékben működőképes berendezést kell telepíteni, amely a hajó helyzetére vonatkozó adatoknak a hajómegfigyelési rendszeren keresztül rendszeres időközönként történő továbbítása révén lehetővé teszi a hajó automatikus helyzetmeghatározását és azonosítását, az e cikk szerinti uniós halászhajókhoz hasonlóan.

(7)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek részletes szabályokat állapítanak meg a halászati tevékenységeknek és a halászati erőkifejtésnek a halászati felügyelő központok által végzett megfigyeléséhez, különösen a parancsnokoknak a hajómegfigyelési eszközökkel kapcsolatos feladatait illetően.

(8) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg a következők vonatkozásában

a)a hajó helyzetére vonatkozó adatok formátuma és tartalma;

b)a hajómegfigyelési eszközök követelményei és műszaki előírásai;

c)a halászhajók helyzetére és mozgására vonatkozó adatok továbbítási gyakorisága, többek között a halászati korlátozás hatálya alá tartozó területeken;

d)az adatok parti tagállamoknak való továbbítása.

E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

7.A szöveg a következő 9a. cikkel egészül ki:

9a. cikk

Halászati felügyelő központok

(1)A tagállamok halászati felügyelő központokat hoznak létre és üzemeltetnek, amelyek nyomon követik a halászati tevékenységeket és a halászati erőkifejtést. Egy adott tagállam halászati felügyelő központja nyomon követi a lobogója alatt közlekedő halászhajókat, tekintet nélkül arra, hogy mely vizeken folytatnak tevékenységet, illetve mely kikötőben tartózkodnak, továbbá nyomon követi a szóban forgó tagállam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken működő, más tagállamok lobogója alatt közlekedő azon uniós halászhajókat és harmadik országbeli halászhajókat, amelyekre a hajómegfigyelési rendszerre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

(2)Minden lobogó szerinti tagállam kijelöli a halászati felügyelő központért felelős illetékes hatóságait, és megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy halászati felügyelő központja megfelelő személyi feltételekkel rendelkezzen, és az automatikus adatfeldolgozást és az elektronikus adatátvitelt lehetővé tevő számítógépes hardverrel és szoftverrel legyen felszerelve. Rendszerhiba esetére a tagállamok gondoskodnak a biztonsági adatmentés és -helyreállítás rendjéről. A tagállamok közös halászati felügyelő központot is működtethetnek.

(3)A lobogó szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy a halászati felügyelő központok minden releváns adathoz és különösen a 109. és 110. cikkben felsorolt adatokhoz hozzáférjenek, és a hét minden napján, napi 24 órán keresztül működjenek.

(4)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek részletes szabályokat tartalmaznak a halászati tevékenységeknek és a halászati erőkifejtésnek a halászati felügyelő központok által végzett megfigyeléséhez, különösen az alábbiakat illetően:

a)a bizonyos területekre való belépés és kilépés figyelése;

b)a halászati tevékenység nyomon követése és nyilvántartása;

c)a hajómegfigyelési eszköz műszaki vagy kommunikációs meghibásodása vagy működésképtelensége esetén alkalmazandó rendelkezések;

d)a halászhajók helyzetére és mozgására vonatkozó adatok beérkezésének elmaradása esetén hozandó intézkedések.”

8.A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

Automatikus azonosító rendszer

A 2002/59/EK irányelvvel összhangban a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó halászhajókat fel kell szerelni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által meghatározott előírásoknak megfelelő automatikus azonosító rendszerrel, amelyet a hajók üzemben tartanak.”

9.Az 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Adatok továbbítása felügyeleti műveletek céljából

A hajómegfigyelési rendszer(ek)ből, az automatikus azonosító rendszerből és a hajófelderítési rendszerből származó, e rendelet keretében összegyűjtött adatokat a tengeri közlekedés biztonsága és védelme, a határellenőrzés, a tengeri környezet védelme és az általános bűnüldözés céljából a Bizottság, az uniós ügynökségek és a tagállamok felügyeleti műveletekkel foglalkozó illetékes hatóságainak rendelkezésére kell bocsátani.”

10.A 13. cikket el kell hagyni.

11.A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

A halászati napló kitöltése

(1)Minden uniós fogóhajó parancsnoka köteles elektronikus halászati naplót tartani a halászati tevékenységek rögzítése céljából.

(2)Az (1) bekezdésben említett halászati naplónak különösen a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)egy egyedi halászati útazonosító szám;

b)a hajóazonosító számok és a halászhajó neve;

c)valamennyi faj FAO szerinti hárombetűs kódja, valamint azon releváns földrajzi terület, ahol a fogás történt;

d)a fogások dátuma és, adott esetben, időpontja;

e)a kikötőből való távozás és a kikötőbe való érkezés dátuma és időpontja, valamint a halászati út időtartama;

f)a halászeszköz típusa, műszaki előírásai és mérete;

g)valamennyi faj becsült mennyisége élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezve, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket vagy az ilyen egyedek számát; a legalább 12 méter teljes hosszúságú uniós halászhajóknál ezt az információt hálókivetésenként vagy halászati műveletenként kell megadni;

h)a becsült visszadobások élőtömeg-egyenérték szerinti mennyisége minden olyan faj esetében, amely nem tartozik a kirakodási kötelezettség hatálya alá;

i)minden olyan faj becsült visszadobott mennyisége, amely az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján nem tartozik a kirakodási kötelezettség hatálya alá;

j)az alkalmazott átváltási tényezők;

k)az 1. cikk (3) bekezdésében említett halászati megállapodások alkalmazásánál szükséges adatok.

(3)A tengeren elveszített halászeszközök esetében a naplónak a következőket is tartalmaznia kell:

a)az elveszített eszköz típusa;

b)az eszköz elveszítésének dátuma és időpontja;

c)az eszköz elveszítésének helye;

d)az eszköz kiemelése céljából tett intézkedések.

(4)A kirakodott mennyiségekkel vagy egy vizsgálat eredményével való összevetéskor a fedélzeten tartott hal halászati naplóban rögzített, kilogrammban megadott becsült mennyiségének megengedett hibahatára fajonként 10 %. A fedélzeten tartott, 50 kg élőtömeg-egyenértéket nem meghaladó fajok esetében a megengedett hibahatár fajonként 20 %.

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdése a) pontjának első és harmadik franciabekezdésében említett, szétválogatás nélkül kirakodott halfajokra vonatkozóan az első albekezdéstől eltérve, az e bekezdésben meghatározott tűréshatárok nem alkalmazandók az alábbi két feltételnek egyaránt megfelelő fajok fogásaira:

a)az összes kirakodott faj tömegének kevesebb, mint 1 %-át képviselik; és

b)teljes tömegük kevesebb, mint 100 kg.

(5)Az uniós halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászat során az uniós fogóhajók parancsnokai az adott területen eltöltött időre vonatkozóan a halászati naplóban rögzítik és nyilvántartják a következőket:

a)a vontatott halászeszközökre vonatkozóan:

i.    az adott területen található kikötőbe történő minden belépés és kilépés;

ii.    az olyan tengeri területekre történő minden belépés és kilépés, amelyek tekintetében a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférésekre különös szabályok vonatkoznak;

iii.    a területről történő kilépéskor vagy a területen található kikötőbe történő belépés előtt a fedélzeten tartott fogás fajonkénti élőtömeg-kilogrammban;

b)a rögzített halászeszközökre vonatkozóan:

i.    az adott területen található kikötőbe történő minden belépés és kilépés;

ii.    az olyan tengeri területekre történő minden belépés és kilépés, amelyek tekintetében a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférésekre különös szabályok vonatkoznak;

iii.    a rögzített halászeszközök e területeken történő kihelyezésének vagy újbóli kihelyezésének dátuma és időpontja;

iv.    a rögzített halászeszközökkel végzett halászati műveletek befejezésének dátuma és időpontja;

v.    a területről történő kilépéskor vagy a területen található kikötőbe történő belépés előtt a fedélzeten tartott fogás fajonkénti élőtömeg-kilogrammban.

(6)Az uniós fogóhajók parancsnokai a tárolt vagy feldolgozott hal tömegének élőtömegre történő átváltásánál a (9) bekezdésnek megfelelően megállapított átváltási arányt alkalmazzák.

(7)A harmadik országok uniós vizeken tevékenységet folytató fogóhajóinak parancsnokai az e cikkben említett információkat az uniós halászhajók parancsnokaival azonos módon rögzítik.

(8)A halászati naplóban rögzített adatok pontosságáért a parancsnok felel.

(9)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján

a)részletes szabályokat állapíthat meg a (3) bekezdésben meghatározott hibahatár megvalósítására vonatkozóan;

b)részletes szabályokat állapíthat meg az átváltási tényezők használatára vonatkozóan;

c)átváltási tényezőket rögzíthet.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

12.A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

15. cikk

A napló elektronikus benyújtása

(1)A legalább 12 méter teljes hosszúságú uniós fogóhajók parancsnokai a 14. cikkben említett információkat elektronikus úton nyújtják be a lobogó szerinti tagállamuk illetékes hatóságának:

a)legalább naponta egyszer, és adott esetben minden hálókivetés után; és

b)az utolsó halászati művelet befejezése után és a kikötőbe érkezés előtt.

(2)A legfeljebb 12 méter teljes hosszúságú uniós fogóhajók parancsnokai a 14. cikkben említett információkat elektronikus úton nyújtják be a lobogó szerinti tagállamuk illetékes hatóságának az utolsó halászati művelet befejezése után és a kikötőbe érkezés előtt.

(3)Az uniós fogóhajók parancsnokai szintén elektronikus úton nyújtják be a 14. cikkben említett információkat bármilyen vizsgálat idején és a lobogó szerinti tagállamuk illetékes hatóságának kérése esetén.

(4)A parti tagállamok illetékes hatóságai fogadják a lobogó szerinti tagállamtól kapott elektronikus jelentéseket, amelyek az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott halászhajókról származó adatokat tartalmazzák.

(5) A harmadik országok uniós vizeken tevékenységet folytató fogóhajóinak parancsnokai a 14. cikkben említett információkat elektronikus úton nyújtják be a parti tagállam illetékes hatóságának.”

13.A szöveg a következő 15a. cikkel egészül ki:

15a. cikk

Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok a napló követelményeit illetően

(1)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)a naplóadatokhoz használt elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki vagy kommunikációs meghibásodása vagy működésképtelensége esetén alkalmazandó rendelkezések;

b)a naplóadatok beérkezésének elmaradása esetén hozandó intézkedések;

c)a naplóadatokhoz való hozzáférés és az elégtelen adathozzáférés esetén hozandó intézkedések.

(2)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg a következők vonatkozásában:

a)a halászati napló formátuma, tartalma és benyújtása;

b)a halászati napló információk kitöltése és digitális rögzítése;

c)a naplóadatokhoz használt elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek működése;

d)az uniós halászhajókról a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé történő naplóadat-továbbításra és a hatóságoktól érkező válaszüzenetekre vonatkozó követelmények;

e)a naplóinformációk tagállamok közötti cseréjének követelményei és formátuma;

f)az 5. cikk (5) bekezdésében említett egyetlen hatóság feladatai a halászati napló tekintetében;

g)a naplóadat-továbbítások gyakorisága.

E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

14.A 16. cikket el kell hagyni.

15.A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)A többéves tervekben foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, a legalább 12 méter teljes hosszúságú uniós halászhajók parancsnokai a kikötőbe érkezés becsült idejét megelőzően legalább négy órával elektronikus úton értesítik a következő információkról a lobogó szerinti tagállamuk illetékes hatóságait:

a)a naplóban jelzett egyedi halászati útazonosító szám;

b)a hajóazonosító számok és a halászhajó neve;

c)a rendeltetés szerinti kikötő neve, valamint a kikötés célja, mint például kirakodás, átrakás vagy szolgáltatások igénybevétele;

d)a halászati út dátuma, és azon releváns földrajzi területek megjelölése, ahol a fogások történtek;

e)a kikötőből való távozás dátuma és időpontja, és a kikötőbe való érkezés becsült dátuma és időpontja;

f)valamennyi faj FAO szerinti hárombetűs kódja;

g)a halászati naplóban rögzített valamennyi faj mennyisége, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket;

h)a kirakodásra vagy átrakásra váró valamennyi faj mennyisége, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket.”

b)a szöveg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)A parti tagállam a lobogója alatt kizárólag a felségvizein közlekedő hajók számára rövidebb előzetes értesítési időszakot állapíthat meg, amennyiben ez nem gyengíti a tagállamok képességét a vizsgálatok végrehajtását illetően.”

c)a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan

a)a halászhajók egyes kategóriáinak mentesítése az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól, figyelembe véve a kirakodásra váró halászati termékek mennyiségét és típusát;

b)az (1) bekezdésben meghatározott előzetes értesítési kötelezettség kiterjesztése a legfeljebb 12 méter teljes hosszúságú halászhajókra egyedi halászat esetén;

c)az előzetes értesítéshez használt elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki vagy kommunikációs meghibásodása vagy működésképtelensége esetén alkalmazandó rendelkezések;

d)az értesítési adatok beérkezésének elmaradása esetén hozandó intézkedések;

e)az előzetes értesítési adatokhoz való hozzáférés és az elégtelen adathozzáférés esetén hozandó intézkedések.”

16.A 18. cikket el kell hagyni.

17.A 19. cikkben a „17. és 18. cikkben” szavak helyébe a „17. cikkben” szavak lépnek.

18.A szöveg a következő 19a. cikkel egészül ki:

„19a. cikk

Előzetes értesítés harmadik országok kikötőiben történő kirakodásról

(1)Az uniós halászhajók csak akkor jogosultak az uniós vizeken kívüli kikötőkben történő kirakodásra, ha a kikötőbe érkezés becsült idejét megelőzően legalább 3 nappal elektronikus úton értesítik a (3) bekezdésben felsorolt információkról a lobogó szerinti tagállamuk illetékes hatóságait, és ha a lobogó szerinti tagállam ezen időszak alatt nem tagadja meg a kirakodás engedélyezését.

(2) A lobogó szerinti tagállam a lobogója alatt harmadik országok vizein halászati tevékenységeket folytató halászhajók számára rövidebb, de legalább négyórás időszakot állapíthat meg az (1) bekezdésben említett előzetes értesítéshez, figyelembe véve a halászati termékek típusát, valamint a halászterületek és a kikötő közötti távolságot.

(3)Az uniós halászhajók parancsnokai az alábbi információkat nyújtják be a lobogó szerinti tagállamnak:

a)a naplóban a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban feltüntetett egyedi halászati útazonosító szám;

b)a hajóazonosító szám és a halászhajó neve;

c)a rendeltetés szerinti kikötő neve, valamint a kikötés célja, mint például kirakodás vagy szolgáltatások igénybevétele;

d)azon releváns földrajzi területek megjelölése, ahol a fogások történtek;

e)a kikötőből való távozás dátuma és időpontja, és a kikötőbe való érkezés becsült dátuma és időpontja;

f)valamennyi faj FAO szerinti hárombetűs kódja;

g)a halászati naplóban rögzített valamennyi faj mennyisége;

h)a kirakodásra váró valamennyi faj mennyisége.

(4)Ha a benyújtott információk és a rendelkezésre álló egyéb információk elemzése alapján alapos okkal feltételezhető, hogy a halászhajó nem felel meg a közös halászati politika szabályainak, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai egy lehetséges vizsgálatot illetően kérik annak a harmadik országnak az együttműködését, ahol a hajó kirakodni szándékozik. E célból a lobogó szerinti tagállam felszólíthatja a halászhajót, hogy egy másik kikötőben rakodjon ki, vagy késleltesse a kikötőbe érkezés vagy a kirakodás idejét.”

19.A 20. cikk szövege a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 4. cikke (4) bekezdésének és e rendelet 43. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, az uniós átadó hajók és az uniós fogadó hajók csak akkor jogosultak tengeri átrakásra az uniós vizeken kívül vagy harmadik országok kikötőiben, ha ehhez a lobogó szerinti tagállamuktól/tagállamaiktól engedélyt kapnak.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti átrakási engedély kérelmezéséhez az uniós hajók parancsnokai a tervezett átrakási műveletet megelőzően legalább 3 nappal elektronikus úton nyújtják be a lobogó szerinti tagállamuknak a következő információkat:

a)a naplóban a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban feltüntetett egyedi halászati útazonosító szám;

b)mind az átrakó, mind az átvevő halászhajó hajóazonosító számai és neve;

c)valamennyi faj FAO szerinti hárombetűs kódja, valamint azon releváns földrajzi terület, ahol a fogás történt;

d)valamennyi faj kilogrammban kifejezett terméktömegben és élőtömegben meghatározott becsült mennyisége a termék kiszerelésének típusa szerinti bontásban;

e)az átvevő halászhajó rendeltetés szerinti kikötője;

f)a tervezett átrakás dátuma és időpontja;

g)a tervezett átrakási műveletnek helyet adó kikötő földrajzi helyzete vagy egyedi neve.”

20.A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

21. cikk

Az átrakási nyilatkozat kitöltése

(1)Az átrakási műveletben érintett, legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós halászhajók parancsnokai elektronikus átrakási nyilatkozatot töltenek ki.

(2)Az (1) bekezdésben említett átrakási nyilatkozat legalább az alábbi információkat tartalmazza:

a)a naplóban a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban feltüntetett egyedi halászati útazonosító szám;

b)mind az átrakó, mind az átvevő halászhajó hajóazonosító számai és neve;

c)valamennyi faj FAO szerinti hárombetűs kódja, valamint azon releváns földrajzi terület, ahol a fogás történt;

d)valamennyi faj kilogrammban kifejezett terméktömegben és élőtömegben meghatározott becsült mennyisége a termék kiszerelésének típusa, vagy adott esetben az egyedek száma szerinti bontásban, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket vagy egyedeket;

e)az átvevő halászhajó rendeltetés szerinti kikötője, és az érkezés becsült dátuma és időpontja;

f)az átrakás dátuma és időpontja;

g)a földrajzi terület vagy a kijelölt átrakási kikötő;

h)az alkalmazott átváltási tényezők.

(3)A kirakodott mennyiségekkel vagy egy vizsgálat eredményével való összevetéskor a fedélzeten tartott hal átrakási nyilatkozatban rögzített, kilogrammban megadott becsült mennyiségének megengedett hibahatára fajonként 10 %.

(4)A saját átrakási nyilatkozataikban rögzített adatok pontosságáért az átadó, illetve az átvevő halászhajó parancsnoka felel.

(5)A halászhajók parancsnokai a tárolt vagy feldolgozott hal tömegének az átrakási nyilatkozat célját szolgáló élőtömegre történő átváltásánál a 14. cikk (9) bekezdése szerint megállapított átváltási tényezőt alkalmazzák.

(6)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, hogy a halászhajók egyes kategóriái mentesüljenek az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól, figyelembe véve a halászati termékek mennyiségét és/vagy típusát.”

21.A 22., 23. és 24. cikk helyébe a következő szöveg lép:

22. cikk

Az átrakási nyilatkozat adatainak elektronikus továbbítása

(1)A legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós halászhajók parancsnokai a 21. cikkben említett információkat az átrakási művelet befejezését követő 24 órán belül elektronikus úton megküldik a lobogó szerinti tagállamuk illetékes hatóságának.

(2)A parti tagállamok illetékes hatóságai fogadják a lobogó szerinti tagállamtól kapott elektronikus jelentéseket, amelyek az (1) bekezdésben említett halászhajókról származó adatokat tartalmazzák.

(3)Ha egy uniós halászhajó fogásait a lobogó szerinti tagállamától eltérő tagállam kikötőjében rakodja át, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai az átrakási nyilatkozat adatait a kézhezvételt követően haladéktalanul továbbítják elektronikus úton a fogás átrakási helye és a fogás rendeltetési helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

(4)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)az átrakási adatokhoz használt elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki vagy kommunikációs meghibásodása vagy működésképtelensége esetén alkalmazandó rendelkezések;

b)az átrakási adatok beérkezésének elmaradása esetén hozandó intézkedések;

c)az átrakási adatokhoz való hozzáférés és az elégtelen adathozzáférés esetén hozandó intézkedések.

(5)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg a következők vonatkozásában:

a)az átrakási nyilatkozat formátuma és tartalma;

b)az átrakási adatok kitöltése és elektronikus rögzítése;

c)az átrakási adatokhoz használt elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek működése;

d)az uniós halászhajókról a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé történő átrakási adat továbbításra és a lobogó szerinti tagállam hatóságaitól érkező válaszüzenetekre vonatkozó követelmények;

e)az átrakási információk tagállamok közötti cseréjének követelményei és formátuma;

f)az 5. cikk (5) bekezdésében említett egyetlen hatóság feladatai az átrakások tekintetében;

g)az átrakási adatok továbbításainak gyakorisága.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

23. cikk

A kirakodási nyilatkozat kitöltése

(1)Az uniós halászhajó parancsnoka vagy képviselője elektronikus kirakodási nyilatkozatot tölt ki.

(2)Az (1) bekezdésben említett kirakodási nyilatkozat legalább az alábbi információkat tartalmazza:

a)az egyedi halászati útazonosító szám;

b)a hajóazonosító számok és a halászhajó neve;

c)valamennyi kirakodott faj FAO szerinti hárombetűs kódja, valamint azon releváns földrajzi terület, ahol a fogás történt;

d)valamennyi kirakodott faj kilogrammban kifejezett terméktömegben, a 60. cikkel összhangban mérlegelve, és élőtömegben meghatározott mennyisége a termék kiszerelésének típusa, vagy adott esetben az egyedek száma szerinti bontásban, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket vagy egyedeket;

e)a kirakodási kikötő;

f)a kirakodás dátuma és időpontja;

g)a mérlegelő nyilvántartási száma;

h)az alkalmazott átváltási tényezők.

(3)A kirakodási nyilatkozatban rögzített adatok pontosságáért a parancsnok felel.

(5)A halászhajók parancsnokai a tárolt vagy feldolgozott hal tömegének a kirakodási nyilatkozat célját szolgáló élőtömegre történő átváltásánál a 14. cikk (9) bekezdése szerint megállapított átváltási tényezőt alkalmazzák.

 24. cikk

A kirakodási nyilatkozat adatainak elektronikus továbbítása

(1)Az uniós halászhajó parancsnoka vagy képviselője a kirakodási művelet befejezését követő 24 órán belül elektronikus úton nyújtja be a 23. cikkben említett információkat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának.

(2)A szétválogatás nélkül kirakodott és a 60. cikk (5) bekezdése c) pontjával összhangban mérlegelt, emberi fogyasztásra szánt halászati termékeknél eltérésként, a parancsnok a második mérlegelést követően azonnal frissítve benyújtja a 23. cikkben említett információkat, a második mérlegelés eredményével együtt.

(3)Ha egy uniós halászhajó fogásait a lobogó szerinti tagállamától eltérő tagállam kikötőjében rakodja ki, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai a kirakodási nyilatkozat adatait a kézhezvételt követően haladéktalanul továbbítják elektronikus úton a fogás kirakodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

(4)A parti tagállamok illetékes hatóságai fogadják a lobogó szerinti tagállamtól kapott elektronikus jelentéseket, amelyek az (1) és (2) bekezdésben meghatározott halászhajókról származó adatokat tartalmazzák.

(5)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)eltérések a kirakodási nyilatkozat kitöltése vonatkozásában;

b)a kirakodási adatokhoz használt elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki vagy kommunikációs meghibásodása vagy működésképtelensége esetén alkalmazandó rendelkezések;

c)a kirakodási nyilatkozat adatok beérkezésének elmaradása esetén hozandó intézkedések;

d)a kirakodási adatokhoz való hozzáférés és az elégtelen adathozzáférés esetén hozandó intézkedések.

(6)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg a következők vonatkozásában:

a)a kirakodási nyilatkozat formátuma és tartalma;

b)a kirakodási nyilatkozat adatok kitöltése és digitális rögzítése;

c)a kirakodási adatokhoz használt elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek működése;

d)az uniós halászhajókról a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé történő kirakodási nyilatkozat adat továbbításra és a hatóságoktól érkező válaszüzenetekre vonatkozó követelmények;

e)a kirakodási nyilatkozat adatok tagállamok közötti cseréjének követelményei és formátuma;

f)az 5. cikk (5) bekezdésében említett egyetlen hatóság feladatai a kirakodási nyilatkozatok tekintetében;

g)a kirakodási nyilatkozat adatok továbbításainak gyakorisága.

E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

22.A 25. cikket el kell hagyni.

23.A IV. cím 1. fejezetének 1. szakasza a következő 25a. cikkel egészül ki:

25a. cikk

A kirakodási kötelezettség ellenőrzése

(1)A tagállamok gondoskodnak a kirakodási kötelezettség ellenőrzéséről. E célból a lobogójuk alatt közlekedő és kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fajokra halászó halászhajók egy, a (2) bekezdés szerint meghatározott minimum százalékát fel kell szerelni folyamatos adatrögzítést végző zártláncú televíziós rendszerekkel (CCTV), adattárolással együtt.

(2)A halászhajók (1) bekezdésben említett százalékát a 95. cikk szerint elfogadott egyedi ellenőrzési és vizsgálati programokban szereplő különböző kockázati kategóriákra kell meghatározni. E programok határozzák meg a kockázati kategóriákat és a hozzájuk rendelt halászhajók típusait is.

(3) Az (1) bekezdésben említett CCTV rendszerek mellett a tagállamok egyéb elektronikus megfigyelő rendszerek használatát is előírhatják a kirakodási kötelezettség ellenőrzésének céljából.

(4)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg a kirakodási kötelezettség ellenőrzéséhez használt elektronikus megfigyelő rendszerek követelményeire, műszaki előírásaira, telepítésére és működésére vonatkozóan, beleértve a folyamatos adatrögzítést végző CCTV rendszereket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

24.A 28. cikket el kell hagyni.

25.A 29. cikk (3) bekezdésének utolsó mondatát el kell hagyni.

26.A 32. cikket el kell hagyni.

27.A 33. cikk helyébe a következő szöveg lép:

33. cikk

A fogások és a halászati erőkifejtés nyilvántartása

(1)Minden lobogó szerinti tagállam rögzíti az e rendeletben említett fogásokkal és halászati erőkifejtéssel összefüggő valamennyi adatot, különösen a 14., 21., 23., 55., 59a., 62., 66. és 68. cikkben említett adatokat, és az adatok eredeti példányát legalább három évig a nemzeti szabályokkal összhangban megőrzi.

(2)Minden hónap 15. napjáig minden lobogó szerinti tagállam elektronikus úton benyújtja a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek az alábbi összesített adatokat:

a)minden kifogott és fedélzeten tartott állomány vagy állománycsoport mennyisége, valamint minden visszadobott faj mennyisége, élőtömeg-egyenértékben, az előző hónapra vonatkozóan, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket;

b)az előző hónap halászati erőkifejtése minden, halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászati terület vagy, adott esetben, halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászat tekintetében.

(3)Amennyiben a tagállam által a (2) bekezdéssel összhangban benyújtott adatok egy állomány vagy állománycsoport becslésein alapulnak, úgy a tagállam megküldi a Bizottságnak a kirakodási nyilatkozatok alapján megállapított korrigált mennyiségeket, mihelyt azok rendelkezésre állnak, de legkésőbb 12 hónappal a kirakodás dátumát követően.

(4)Amennyiben egy tagállam ellentmondásokat észlel a Bizottságnak a (2) és (3) bekezdéssel összhangban benyújtott információk és a 109. cikkel összhangban elvégzett hitelesítés eredményei között, úgy a tagállam megküldi a Bizottságnak a hitelesítés alapján megállapított korrigált mennyiségeket, mihelyt azok rendelkezésre állnak, de legkésőbb 12 hónappal a kirakodás dátumát követően.

(5)Az uniós halászhajók által kvóta hatálya alá tartozó állományból vagy állománycsoportból halászott valamennyi fogást a kirakodás helyétől függetlenül le kell vonni a lobogó szerinti tagállamnak az adott állományra vagy állománycsoportra meghatározott kvótájából.

(6)A tudományos kutatás keretében ejtett, majd forgalomba hozott és értékesített fogásokat, ideértve adott esetben az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokat, a tagállamoknak nyilván kell tartaniuk és az ilyen fogások adatait be kell nyújtani a Bizottságnak. E fogásokat le kell vonni a lobogó szerinti tagállam kvótájából, amennyiben meghaladják a szóban forgó kvóták 2 %-át. E bekezdés nem alkalmazandó az (EU) 2017/1004 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett tengeri kutatási felmérések során ejtett fogásokra.

(7)Az adott halászati erőkifejtési rendszer hatálya alól kizárt halászhajók erőkifejtése kivételével a halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászeszközt vagy -eszközöket a fedélzeten tartó, vagy adott esetben azokat használó vagy az említett halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászatot végző uniós halászhajók által az említett halászati erőkifejtési rendszer alá tartozó földrajzi területen tett minden halászati erőkifejtést le kell vonni a lobogó szerinti tagállam számára a szóban forgó földrajzi terület és az említett halászeszköz tekintetében rendelkezésre álló legnagyobb megengedett halászati erőkifejtésből.

(8)A halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászeszközt vagy -eszközöket a fedélzeten tartó vagy halászati erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó halászatot végző hajók által az említett halászati erőkifejtési rendszer alá tartozó földrajzi területen tudományos kutatás keretében tett halászati erőkifejtést le kell vonni azok lobogó szerinti tagállama számára a szóban forgó halászeszköz vagy -eszközök, illetve halászat és az említett földrajzi terület tekintetében rendelkezésre álló legnagyobb megengedett halászati erőkifejtésből, ha az ezen erőkifejtés során ejtett fogásokat forgalomba hozzák és értékesítik, amennyiben azok meghaladják az engedélyezett halászati erőkifejtés 2 %-át. E bekezdés nem alkalmazandó az (EU) 2017/1004 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett tengeri kutatási felmérések során ejtett fogásokra.

(9)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján formátumokat fogadhat el az ebben a cikkben említett adatok továbbításához. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(*)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1004 rendelete (2017. május 17.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról és a 199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2017.6.20., 1. o.).”

28.A 34. cikk helyébe a következő szöveg lép:

34. cikk

A halászati lehetőségek kimerülésére vonatkozó adatok

A Bizottság felkérhet egy tagállamot, hogy a 33. cikkben előírtaknál részletesebb és sűrűbb tájékoztatást adjon abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy egy állomány vagy állománycsoport kvótájának 80 %-át kimerítették.”

29.A 35. cikk (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)Az érintett tagállam az (1) bekezdésben említett időponttól megtiltja a lobogója alatt közlekedő valamennyi halászhajó vagy azok egy része számára, hogy olyan állományra vagy állománycsoportra halásszon, amelynek a kvótáját kimerítették, az érintett halászatban, vagy hogy a szóban forgó halászathoz szükséges halászeszközök fedélzeten tartása esetén halászati tevékenységet folytasson az adott földrajzi területen, ha a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtés mértékét elérték, továbbá meghatározza azt a dátumot, ameddig az átrakások, áthelyezések és kirakodások, valamint a fogásokra vonatkozó zárónyilatkozatok megengedettek.

(3)A (2) bekezdésben említett határozatot az érintett tagállam nyilvánosságra hozza, és arról a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatja. A határozatot a Bizottság nyilvános honlapján is közé kell tenni. A határozat érintett tagállam általi nyilvánosságra hozatalának időpontjától kezdve a tagállamok biztosítják, hogy vizeiken és területükön az érintett tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók vagy azok egy csoportja részéről nem történik az érintett állományra vagy állománycsoportra vonatkozó halászati tevékenység.”

30.A 36. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)Ha a Bizottság megállapítja, hogy az Unió, valamely tagállam vagy tagállamok valamely csoportja rendelkezésére álló halászati lehetőségek kimerültek, arról a Bizottság tájékoztatja az érintett tagállamokat, és végrehajtási jogi aktusok útján megtilthatja a halászati tevékenységeket az érintett területre, halászeszközre, állományra, állománycsoportra vagy a konkrét halászati tevékenységekben érintett flottára vonatkozóan.”

31.A 37. cikk a következőképpen módosul:

a)a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)Ha valamely tagállamnak a kvóta kimerítése előtt megtiltott halászattal elszenvedett kára még nem szűnt meg, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján intézkedéseket fogad el azzal a céllal, hogy az okozott kárt megfelelő módon orvosolják. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Ezek az intézkedések levonásokat is jelenthetnek a túlzott mértékű halászatot folytató tagállamok halászati lehetőségéből, az így levont mennyiségeket pedig megfelelő módon el kell osztani azok között a tagállamok között, amelyek halászati tevékenysége a kvótájuk kimerítése előtt lett megtiltva.”

b)a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az alábbiakat:

a) az elszenvedett kár bejelentése,

b)a kárt elszenvedő tagállamok és a kár összegének megállapítása,

c)a túlzott mértékű halászatot folytató tagállamok és a halászati lehetőségeken túli fogások mennyiségének megállapítása,

d) a túlzott mértékű halászatot folytató tagállamok halászati lehetőségeiből a halászati lehetőségeken felül fogott mennyiséggel arányosan levonandó mennyiségek,

e)a kárt szenvedő tagállam halászati lehetőségeihez az elszenvedett kárral arányosan hozzáadandó mennyiségek,

f)a hozzáadások és a levonások hatálybalépési dátumai és,

g)adott esetben, az elszenvedett kár orvoslásához szükséges bármilyen más intézkedés.

E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

32.A IV. címben a II. fejezet címének helyébe a következő szöveg lép:

„II. FEJEZET

A halászati kapacitás ellenőrzése

33.A 38. cikk helyébe a következő szöveg lép:

38. cikk

Halászati kapacitás

„(1)A tagállamok felelnek az ahhoz szükséges ellenőrzések elvégzéséért, hogy a tagállamok által kiállított, meghatározott BT- és kW-értékekre szóló halászati jogosítványoknak megfelelő teljes kapacitás semmikor ne haladja meg az adott tagállamra az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkével összhangban megállapított maximális kapacitási szinteket.

(2)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat fogadhat el e cikknek az alábbiak tekintetében történő alkalmazására vonatkozóan:

a)a halászhajók motorteljesítményének ellenőrzése;

b)a halászhajók tonnatartalmának ellenőrzése;

c)a halászeszközök típusának, számának és jellemzőinek ellenőrzése.

E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

34.Az IV. cím II. fejezetében a 2. szakasz címe helyébe a következő szöveg lép:

„2. szakasz

Motorteljesítmény és tonnatartalom

35.A szöveg a következő 39a. cikkel egészül ki:

39a. cikk

A motorteljesítmény folyamatos nyomon követése

(1)A tagállamok biztosítják, hogy a vonóhálókat és különböző kerítőhálókat, mint aktív halászeszközöket használó hajók fel legyenek szerelve olyan tartósan beépített eszközökkel, amelyek mérik és rögzítik a motorteljesítményt azokban az esetekben, amikor:

a)a hajókra felszerelt hajtómotorok hitelesített motorteljesítménye meghaladja a 221 kilowattot; vagy

b)a hajókra felszerelt hajtómotorok hitelesített motorteljesítménye 120 és 221 kilowatt között van, és erőkifejtés rendszerek vagy motorteljesítmény korlátozások hatálya alá tartozó területeken működnek.

(2)Az (1) bekezdésben említett eszközök, különösen a tartósan rögzített tengely nyúlásmérők és fordulatszámmérők biztosítják a hajtómotor teljesítményének folyamatos mérését kilowattban.

(3)A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett eszközök mindenkor működjenek, továbbá hogy a hajtómotor teljesítményének folyamatos méréséből származó információk rögzítése és tárolása a fedélzeten történjen, és tisztviselők számára bármikor elérhetők legyenek.

(4)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg az (1) bekezdésben említett eszközök műszaki követelményeit és jellemzőit illetően. E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

36.A 40. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg a hajtómotor teljesítményének hitelesítését illetően. E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

37.A 41. cikk helyébe a következő szöveg lép:

41. cikk

A motorteljesítmény és tonnatartalom ellenőrzése

Amennyiben a begyűjtött adatok, például a hajó helyzetére vonatkozó adatok, a halászati napló adatok vagy a hajtómotor teljesítményének folyamatos mérése arra utalnak, hogy a halászhajó motorteljesítménye nagyobb, mint a halászati jogosítványban, illetve az uniós vagy nemzeti flottanyilvántartásban szereplő teljesítmény, a tagállamok elvégzik a motorteljesítmény fizikai ellenőrzését.

Amennyiben a begyűjtött adatok, például a halászati naplók, kirakodási nyilatkozatok vagy más releváns információk arra utalnak, hogy a halászhajó tonnatartalma nagyobb, mint a jogosítványban, illetve az uniós vagy nemzeti flottanyilvántartásban szereplő érték, a tagállamok elvégzik a tonnatartalom fizikai ellenőrzését.”

38.A 42. cikk (3) bekezdésében a „60. és 61. cikknek” szavak helyébe a „60. cikknek” szavak lépnek.

39.A 43. cikk a következőképpen módosul:

a)az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)A többéves terv meghatározhatja a hatálya alá tartozó fajok élőtömegére alkalmazandó küszöbértéket, amely felett a halászhajónak a fogást egy kijelölt kikötőben vagy egy parthoz közeli helyen kell kirakodnia.”

b)A (7) bekezdést el kell hagyni.

40.A 45. cikket el kell hagyni.

41.A 46. cikket el kell hagyni.

42.A 48. cikk a következőképpen módosul:

a)a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)Ha az elveszített eszközt nem lehet kiemelni, a hajó parancsnoka a halászati naplóban feltünteti az elveszített eszközre vonatkozó információkat a 14. cikk (3) bekezdése szerint. A lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a parti tagállam illetékes hatóságát.”

b)az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)A tagállamok összegyűjtik és rögzítik az elveszített eszközre vonatkozó információkat, és kérés esetén biztosítják ezeket az információkat a Bizottságnak.”

43.Az 50. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„50. cikk

A halászati korlátozás hatálya alá tartozó területek ellenőrzése

(1)A parti tagállam ellenőrzi azokat a halászati korlátozás hatálya alá tartozó területek, amelyek uniós vizeken találhatók. A parti tagállam rendelkezik a joghatósága alatt álló vagy a felségterületéhez tartozó, halászati korlátozás hatálya alá tartozó területeken a halászhajók belépését, áthaladását és kilépését észlelő és rögzítő rendszerrel.

(2)A nyílt tengeren vagy harmadik országok vizein található, halászati korlátozás hatálya alá tartozó területeken a lobogó szerinti tagállamok ellenőrzik az uniós halászhajók halászati tevékenységeit.

(3)Halászati korlátozás hatálya alá tartozó területen azon halászhajók, melyeknek a szóban forgó területen a halászat nem engedélyezett, a következő feltételekkel haladhatnak át:

a)áthaladás közben minden halászeszközt rögzítettek és kellően elhelyeztek; és

b)áthaladás közben a sebesség legalább hat csomó, a vis maior vagy a kedvezőtlen körülmények esetét kivéve. Ez utóbbi esetekben a parancsnok haladéktalanul értesíti a lobogó szerinti tagállamának halászati felügyelő központját, amely ezt követően értesíti a parti tagállam illetékes hatóságait.

c)működik a hajók helyzetére vonatkozó adatokat a 9. cikkel összhangban szolgáltató nyomkövető eszköz.”

44.Az 55. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„55. cikk

Hobbihorgászat

(1)A tagállamok biztosítják, hogy a területükön és az uniós vizeken a hobbihorgászati tevékenységeket oly módon folytassák, amely összhangban van a közös halászati politika célkitűzéseivel és szabályaival.

E célból a tagállamok:

a)nyilvántartási vagy engedélyezési rendszert vezetnek be a hobbihorgászatban részt vevő természetes és jogi személyek számának figyelésére; és

b)az ilyen halászatból származó fogások adatait fogásbejelentési vagy más adatgyűjtési mechanizmusokon keresztül gyűjtik össze olyan módszertan alapján, amelyről értesíteni kell a Bizottságot.

(2)A hobbihorgászatra vonatkozó uniós védelmi intézkedések hatálya alá tartozó állományokat, állománycsoportokat és fajokat illetően a tagállamok

a)biztosítják, hogy az ilyen állományok vagy fajok hobbihorgászatában részt vevő természetes és jogi személyek elektronikus úton rögzítsék és naponta vagy minden halászati utat követőn megküldjék a fogási nyilatkozatokat az illetékes hatóságokhoz; és

b)a természetes és jogi személyekre vonatkozó, (1) bekezdésben említett nyilvántartási vagy engedélyezési rendszer mellett nyilvántartási vagy engedélyezési rendszert vezetnek be a hobbihorgászatban használt hajókhoz.

(3)A hobbihorgászatból származó fogások értékesítése tilos.

(4)A 93a. cikkben említett nemzeti ellenőrzési programok a hobbihorgászat egyedi ellenőrzési tevékenységeire is kiterjednek.

(5)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat fogadhat el a következők vonatkozásában:

a)a hobbihorgászat konkrét fajokra vagy állományokra vonatkozó nyilvántartási vagy engedélyezési rendszerei,

b)adatok gyűjtése, valamint a fogási adatok rögzítése és benyújtása,

c)a hobbihorgászathoz használt hajók megfigyelése, és

d)a hobbihorgászathoz használt eszközök ellenőrzése és jelölése.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(6)E cikk valamennyi hobbihorgászati tevékenységre alkalmazandó, beleértve a kereskedelmi szervezetek által az idegenforgalmi ágazatban és a sportversenyek ágazatában szervezett halászati tevékenységeket.”

45.Az V. cím címsorának helyébe a következő szöveg lép:

„V. CÍM

AZ ELLÁTÁSI LÁNC ELLENŐRZÉSE”.

46.Az V. cím I. fejezetének helyébe a következő szöveg lép:

„I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

56. cikk

A forgalmazás ellenőrzésére vonatkozó alapelvek

(1)Minden tagállam felelősséggel tartozik azért, hogy a területén a halászati és akvakultúra-termékek forgalmazásának minden szakaszában ellenőrizze a közös halászati politika szabályainak alkalmazását, a forgalomba hozataltól kezdve egészen a kiskereskedelmi értékesítésig, a szállítást is beleértve. A tagállamok intézkednek különösen annak érdekében, hogy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti halászati termékek felhasználása a közvetlen emberi fogyasztástól eltérő célokra korlátozódjon.

(2)Ha az uniós jogszabályokban egy adott fajra legkisebb kifogható méretet határoztak meg, a beszerzésért, értékesítésért, raktározásért és szállításért felelős üzemeltetőnek tudnia kell bizonyítani, hogy a termék mely releváns földrajzi területről származik.

56a. cikk

Tételek

(1)A fogásból vagy lehalászásból származó halászati és akvakultúra-termékeket a forgalomba hozatal előtt tételekbe kell rakni.

(2)Egy tétel csak olyan halászati és akvakultúra-termékeket tartalmazhat, amelyek egyetlen fajból állnak, azonos kiszerelésűek, továbbá ugyanazon releváns földrajzi területről és ugyanazon halászhajóról vagy halászhajók ugyanazon csoportjáról, vagy ugyanazon akvakultúra-termelőhelyről származnak.

(3)A (2) bekezdéstől eltérve, a több fajból álló, ugyanazon releváns földrajzi területről származó és azonos kiszerelésű halászati termékek hajónként és naponta 30 kg-nál kisebb teljes mennyiségeit a halászhajó üzemeltetője, az a termelői szervezet, amelynek tagja a halászhajó üzemeltetője, vagy egy nyilvántartásba vett vevő a forgalomba hozatalt megelőzően ugyanabba a tételbe rakhatja.

(4)A (2) bekezdéstől eltérve, a több fajból álló, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti egyedeket tartalmazó, ugyanazon releváns földrajzi területről és ugyanazon halászhajóról vagy halászhajók ugyanazon csoportjáról származó halászati termékek mennyiségei a közvetlen emberi fogyasztástól eltérő célokra történő forgalomba hozatal előtt rakhatók tételekbe.

(5)A forgalomba hozatalt követően a halászati és akvakultúra-termékek tételeit kizárólag abban az esetben lehet egy másik tétellel összevonni vagy szétválasztani, ha az összevonással létrehozott tétel vagy a szétválasztással létrehozott tételek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a)a bennük található halászati és akvakultúra-termékek egyetlen fajból állnak és azonos kiszerelésűek;

b)az újonnan létrehozott tétel(ek)hez megtörténik az 58. cikk (5) és (6) bekezdésében felsorolt nyomonkövethetőségi információk szolgáltatása;

c)az újonnan létrehozott tétel forgalomba hozataláért felelős üzemeltető képes információt szolgáltatni az újonnan létrehozott tételről, különösen a benne található halászati és akvakultúra-termékek minden egyes tételéről, valamint az újonnan létrehozott tételt alkotó egyes tételekből származó halászati és akvakultúra-termékek mennyiségeiről.

(6)E cikk csak a 2658/87/EGK tanácsi rendelet által megállapított kombinált nómenklatúra 3. fejezete és a 16. fejezetben ismertetett 1604 és 1605 vámtarifaszám alá tartozó halászati és akvakultúra-termékekre alkalmazandó*.

57. cikk

Közös forgalmazási előírások

(1)A tagállamok ellenőrzik, hogy a közös forgalmazási előírások hatálya alá tartozó termékek piaci rendelkezésre bocsátása ezeknek az előírásoknak megfelelően történjen.

(2)Ellenőrzésekre az ellátási lánc bármelyik szakaszában sor kerülhet, beleértve a szállítást is. Olyan termékek esetében, amelyek csak a piaci rendelkezésre bocsátáskor tartoznak a közös forgalmazási előírások hatálya alá, az ellátási lánc későbbi szakaszaiban végzett ellenőrzések dokumentálási jellegűek lehetnek.

(3)A halászati és akvakultúra-termékek tételeinek beszerzéséért, értékesítéséért, raktározásáért és szállításáért felelős üzemeltetőknek az ellátási lánc valamennyi szakaszában tudniuk kell bizonyítani, hogy a termékek megfelelnek a minimális forgalmazási előírásoknak.

58. cikk

Nyomon követhetőség

(1)A 178/2002/EK rendeletben rögzített nyomonkövethetőségi követelmények sérelme nélkül, a halászati vagy akvakultúra-termékek tételeinek az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában nyomon követhetőnek kell lenniük, a fogástól vagy a lehalászástól kezdve egészen a kiskereskedelmi szakaszig, beleértve a kivitelre szánt halászati vagy akvakultúra-termékeket is.

(2)Az üzemeltetőknek az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában, a fogástól vagy a lehalászástól kezdve egészen a kiskereskedelmi szakaszig a halászati és akvakultúra-termékek minden egyes tételére vonatkozóan biztosítaniuk kell, hogy az (5) és (6) bekezdésben felsorolt információk:

a)nyilvántartása digitális formában történjen;

b)kérés esetén az illetékes hatóságok rendelkezésére álljanak;

c)továbbítása vagy rendelkezésre bocsátása elektronikus úton történjen azon üzleti vállalkozó részére, aki a halászati terméket vagy az akvakultúra-terméket kapja.

(3)Az Unióban forgalomba hozott, illetve valószínűleg forgalomba hozatalra kerülő, vagy kivitt, illetve valószínűleg kivitelre kerülő halászati és akvakultúra-termékek tételeit minden egyes tétel nyomon követhetőségének biztosítása céljából megfelelő jelöléssel vagy címkével kell ellátni.

(4)A tagállamok ellenőrzik, hogy az üzemeltetők rendelkeznek-e olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetővé teszik azon üzemeltetők azonosítását, akiktől halászati és akvakultúra-termékek tételeit szerzik be, illetve akiknek ilyen termékeket szállítanak. Ezeket az információkat kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

(5)Az Unióba behozott termékek kivételével, a halászati és akvakultúra-termékek tételeire vonatkozó, a (2) bekezdésben említett információk között szerepeljen:

a)a tétel azonosító száma;

b)a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi halászati útazonosító szám(ok) a tételben szereplő összes halászati termékhez, vagy az akvakultúra-termelőhely neve és nyilvántartási száma;

c)a faj FAO szerinti hárombetűs kódja és tudományos neve;

d)releváns földrajzi területe(k) a tengeren kifogott halászati termékek esetében, vagy az 1379/2013/EU rendelet 38. cikkének (1) bekezdésében meghatározott halászati vagy tenyésztési terület az édesvízben kifogott halászati termékek és az akvakultúra-termékek esetében;

e)halászati termékek esetében, az 1379/2013/EU rendelet III. mellékletének első oszlopában szereplő halászeszköz-kategória;

f)a halászati termékek kifogásának vagy az akvakultúra-termékek lehalászásának napja, és adott esetben az előállítás napja;

g)a nettó tömeg kilogrammban meghatározott mennyisége, vagy adott esetben az egyedek száma;

h)ha a g) pontban említett mennyiségekben minimális védelmi referenciaméret alatti halászati termékek is jelen vannak, külön információk a nettó tömeg kilogrammban meghatározott mennyiségéről, vagy a minimális védelmi referenciaméret alatti egyedek számáról;

i)a közös forgalmazási előírások hatálya alá tartozó termékek tételei esetében az egyedek mérete vagy tömege, a méretkategória, a kiszerelés és a frissesség.

(6)Az Unióba behozott halászati és akvakultúra-termékek tételeire vonatkozó, a (2) bekezdésben említett információk között szerepeljen:

a)a tétel azonosító száma;

b)az 1005/2008/EK rendelettel összhangban benyújtott fogási tanúsítvány(ok)ra való hivatkozás a tételben szereplő összes halászati termékhez, adott esetben, vagy az akvakultúra-termelőhely neve és nyilvántartási száma;

c)a faj FAO szerinti hárombetűs kódja és tudományos neve;

d)releváns földrajzi területe(k) a tengeren kifogott halászati termékek esetében, vagy az 1379/2013/EU rendelet 38. cikkének (1) bekezdésében meghatározott halászati vagy tenyésztési terület az édesvízben kifogott halászati termékek és az akvakultúra-termékek esetében;

e)az 1379/2013/EU rendelet III. mellékletének első oszlopában szereplő halászeszköz-kategória a halászati termékek esetében;

f)a halászati termékek kifogásának vagy az akvakultúra-termékek lehalászásának napja, és adott esetben az előállítás napja;

g)a nettó tömeg kilogrammban meghatározott mennyisége, vagy adott esetben az egyedek száma;

h)a közös forgalmazási előírások hatálya alá tartozó termékek tételei esetében értelemszerűen az egyedek mérete vagy tömege, a méretkategória, a kiszerelés és a frissesség.

(7)A halászhajókról közvetlenül a fogyasztók számára értékesített termékek kis mennyiségeit a tagállamok mentesíthetik az e cikkben foglalt követelmények alól, amennyiben fogyasztónként nem haladják meg az 5 kg napi mennyiséget.

(8)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)a nyomonkövethetőségi információk digitalizálása és elektronikus továbbítása;

b)a nyomonkövethetőségi információk fizikai elhelyezése a halászati és akvakultúra-termékek tételein;

c)tagállamok közötti együttműködés a tételeket kísérő információkhoz való hozzáférés, valamint a tételek jelölési vagy címkézési módszerei tekintetében;

d)a különböző tételek 56. cikk (5) bekezdésében említett összevonásával vagy szétválasztásával létrehozott tételekre és a több fajt tartalmazó, 56. cikk (3) bekezdésében említett tételekre vonatkozó nyomonkövethetőségi követelmények;

e)a releváns földrajzi területre vonatkozó információk.

(9)E cikk csak a 2658/87/EGK tanácsi rendelet által megállapított kombinált nómenklatúra 3. fejezete és a 16. fejezetben ismertetett 1604 és 1605 vámtarifaszám alá tartozó halászati és akvakultúra-termékekre alkalmazandó*.

(10)E cikk nem alkalmazandó a díszhalakra, a rákfélékre és a puhatestűekre.”

47.Az 59. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)E cikk alól mentesülnek a naponta legfeljebb 5 kg halászati terméket vásárló fogyasztók, ha ezt a mennyiséget később nem hozzák forgalomba, hanem saját fogyasztásra használják fel.”

48.A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„59a. cikk

Mérlegelési rendszerek

(1)A tagállamok biztosítják, hogy eljárások álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy kirakodáskor az összes halászati termék mérlegelése megtörténjen az illetékes hatóságok által jóváhagyott mérlegelési rendszereken és hogy a mérlegelést a halászati termékek mérlegeléséhez nyilvántartásba vett üzemeltetők végezzék.

(2)Mielőtt egy üzemeltetőt a halászati termékek mérlegeléséhez nyilvántartásba vesznek, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy az üzemeltető alkalmas és megfelelően felszerelt legyen a mérlegelési tevékenységek végzéséhez. A tagállamoknak egy olyan rendszerről is gondoskodniuk kell, amelynek segítségével a mérlegelési tevékenységek végzéséhez szükséges feltételeket már nem teljesítő üzemeltetők további nyilvántartása megszűnik.

(3)A tagállamok rendszeres időközönként kérhetik a mérlegelési nyilvántartások benyújtását.

(4)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a halászati termékek mérlegelésének végzésére jogosult üzemeltetők nyilvántartásba vételének kritériumaira és a mérlegelési nyilvántartások tartalmára vonatkozóan.”

49.A 60. cikk helyébe a következő szöveg lép:

60. cikk

A halászati termék mérlegelése

(1)A parancsnokok gondoskodnak arról, hogy a halászati termékek teljes mennyiségének az 59a. cikk szerint nyilvántartásba vett mérlegelési rendszereken és üzemeltetők által végzett fajonkénti mérlegelése a kirakodás után azonnal, a halászati termékek raktározása, szállítása vagy forgalomba hozatala előtt megtörténjen.

(2)A halászati termékek mérlegeléséhez nyilvántartásba vett üzemeltetők minden kirakodáshoz mérlegelési nyilvántartást töltenek ki és felelnek a mérlegelés pontosságáért. A nyilvántartásba vett mérlegelők három évig megőrzik a mérlegelési nyilvántartásokat.

(3)A mérlegelési nyilvántartásból származó számadatot a parancsnokhoz továbbítják és a kirakodási nyilatkozat és a fuvarokmány kitöltéséhez használják fel.

(4)Egy tagállam illetékes hatóságai előírhatják, hogy az először abban a tagállamban kirakodott halászati termékek bármekkora mennyiségét tisztviselők által vagy jelenlétében mérjék le, mielőtt azt a kirakodási helyről máshova szállítják.

(5)Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok engedélyezhetik a halászati termékek szétválogatás nélküli mérlegelését a kirakodáskor, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a)A szétválogatás nélküli halászati termék kirakodáskori mérlegelését olyan rendszeren végzik, amelyet az illetékes hatóságok üzemeltetnek, illetve ellenőriznek a szállítás, tárolás vagy forgalomba hozatal előtt;

b)A nem emberi fogyasztásra szánt, szétválogatás nélküli kirakodások esetében: a tagállam kockázatalapú mintavételi tervet fogadott el, és a Bizottság jóváhagyta a tervet;

c)Az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek esetében: a halászati termékek fajonkénti második mérlegelését egy nyilvántartásba vett mérlegelő végzi. E második mérlegelés, a szállítás után, egy árverési központban, illetve egy nyilvántartásba vett vevő vagy termelői szervezet telephelyén történhet. E második mérlegelés eredményét továbbítani kell a parancsnoknak.

(6)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján kockázatalapú módszertant határozhat meg az (5) bekezdés b) pontjában említett mintavételi tervek kialakításához, és jóváhagyhatja a terveket. E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

50.A szöveg a következő 60a. cikkel egészül ki:

60a. cikk

A mérlegelésre vonatkozó részletes szabályok

(1)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mérlegelés általános szabályainak meghatározása érdekében. A szabályok a következőkre vonatkozhatnak:

a)a mérlegelési eljárások meghatározása;

b)a mérlegelési nyilvántartások;

c)a mérlegelés időpontja;

d)a mérlegelési rendszerek;

e)a fagyasztott halászati termékek mérlegelése;

f)a jég és a víz tömegének levonása;

g)az illetékes hatóságok hozzáférése a mérlegelési rendszerekhez, mérlegelési nyilvántartásokhoz, írásbeli nyilatkozatokhoz, valamint a halászati termékek tárolására és feldolgozására használt helyiségekhez;

(2)A Bizottság arra is felhatalmazást kap, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mérlegelés általános szabályainak meghatározása érdekében. A szabályok a következőkre vonatkozhatnak:

a)a hering-, makréla- és fattyúmakréla-fogásokra vonatkozó mérlegelési eljárás meghatározása;

b)a mérlegelést végző kikötők;

c)az illetékes hatóságok tájékoztatása a kikötőbe érkezés előtt;

d)kirakodás;

e)a halászati napló;

f)közhasználatú mérlegelési eszközök;

g)magánhasználatú mérlegelési eszközök;

h)fagyasztott hal mérlegelése;

i) mérlegelési nyilvántartás vezetése;

j)értékesítési bizonylat és átvételi nyilatkozat;

k)keresztellenőrzések;

l)a mérlegelés nyomon követése.”

51.A 61. cikket el kell hagyni.

52.A 62. cikk helyébe a következő szöveg lép:

62. cikk

Az értékesítési bizonylatok kitöltése és benyújtása

(1)A valamely tagállamban kirakodott halászati termékek forgalomba hozataláért felelős nyilvántartásba vett vevők, nyilvántartásba vett árverések, illetve a tagállamok által felhatalmazott egyéb szervek vagy személyek a 64. cikk (1) bekezdésében említett információkat elektronikus úton rögzítik, majd a forgalomba hozatalt követő 24 órán belül elektronikus úton megküldik az ezt az információt tartalmazó értékesítési bizonylatot az első értékesítés helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak. Az értékesítési bizonylat pontosságáért ezek a vevők, árverések, szervek vagy személyek felelnek.

(2)Ha a forgalomba hozatal helye szerinti tagállam nem a halat kirakodó halászhajó lobogó szerinti tagállama, az a vonatkozó információ kézhezvételekor gondoskodik arról, hogy az értékesítési bizonylat egy példányát elektronikus úton eljuttassa a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz.

(3)Ha a halászati termékek forgalomba hozatalára nem abban a tagállamban kerül sor, ahol a termékeket kirakodták, az első forgalomba hozatal ellenőrzéséért felelős tagállam gondoskodik arról, hogy az értékesítési bizonylat kézhezvételekor annak egy példányát eljuttassa – lehetőleg elektronikus úton – az érintett termékek kirakodásának ellenőrzéséért felelős illetékes hatóságokhoz és a halászhajó lobogó szerinti tagállamának illetékes hatóságaihoz.

(4)Ha a kirakodásra az Unió területén kívül, az első értékesítésre pedig egy harmadik országban kerül sor, a halászhajó parancsnoka vagy képviselője az értékesítési bizonylat egy példányát vagy bármilyen ezzel egyenértékű, ugyanilyen szintű információt tartalmazó dokumentumot az első értékesítést követő 48 órán belül elektronikus úton megküldi a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának.

(5)Amennyiben az értékesítési bizonylat nem felel meg a számlának vagy az azt helyettesítő bizonylatnak – amint azt a 2006/112/EGK tanácsi irányelv(*) 218. és 219. cikke említi –, az érintett tagállam elfogadja a szükséges rendelkezéseket annak érdekében, hogy a vevőnek az áru szállításáért leszámlázott ár adót nem tartalmazó összegére és mennyiségére vonatkozó információk megegyezzenek a számlán feltüntetettekkel.

(6)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg a vevők nyilvántartására, az értékesítési bizonylatokon szereplő ár feltüntetésére, az értékesítési bizonylatok formátumára, az értékesítési bizonylatok elektronikus rögzítésére és elektronikus benyújtására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(*)A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).”

53.A 63. cikket el kell hagyni.

54.A 64., 65. és 66. cikk helyébe a következő szöveg lép:

64. cikk

Az értékesítési bizonylatok tartalma

A 62. cikkben említett értékesítési bizonylatok egyedi azonosító számot és a következő adatokat tartalmazzák:

a)a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi halászati útazonosító;

b)a halászhajó üzemeltetőjének vagy parancsnokának neve, illetve – ha az más – az eladó neve;

c)a vevő neve és a vevő héaszáma, a vevő adóazonosító száma vagy egyéb egyedi azonosítója;

d)valamennyi faj FAO szerinti hárombetűs kódja, valamint azon releváns földrajzi terület, ahol a fogás történt;

e)a forgalomba hozott vagy árverésen nyilvántartásba vett minden egyes faj kilogrammban kifejezett terméktömegben meghatározott mennyisége a termék kiszerelésének és tartósításának típusa szerinti bontásban, vagy adott esetben az egyedek száma;

f)a forgalmazási előírások hatálya alá tartozó valamennyi termék esetében értelemszerűen az egyedek mérete vagy tömege, a méretkategória, a kiszerelés és a frissesség;

g)adott esetben, a forgalomba hozott vagy árverésen nyilvántartásba vett mennyiségek kilogrammban kifejezett nettó tömegben, vagy az egyedek száma, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatt, és rendeltetése;

h)a mérlegelő nyilvántartási száma;

i)az értékesítés helye és időpontja;

j)lehetőség szerint a számla, adott esetben pedig az értékesítési szerződés hivatkozási száma és kelte;

k)adott esetben a 66. cikkben említett átvételi nyilatkozatra vagy a 68. cikkben említett fuvarokmányra való hivatkozás;

l)az adókat nem tartalmazó ár és a pénznem.

65. cikk

Mentesség az értékesítési bizonylatokra vonatkozó előírások alól

Mentesül a 62. és 64. cikkben megállapított rendelkezések alól a naponta fogyasztónként legfeljebb 5 kg halászati terméket vásárló fogyasztó, ha azt később nem hozza forgalomba, hanem saját fogyasztásra használja fel.

66. cikk

Az átvételi nyilatkozat kitöltése és benyújtása

(1)Ha a halászati termékeket egy későbbi szakaszban kívánják értékesíteni, a nyilvántartásba vett vevők, a nyilvántartásba vett árverések, illetve a valamely tagállamban kirakodott halászati termékek raktározásáért vagy forgalomba hozataláért felelős egyéb szervek vagy személyek a (3) bekezdésében említett információkat elektronikus úton rögzítik, majd a kirakodás befejezését követő 24 órán belül elektronikus úton átvételi nyilatkozatot küldenek az átvétel helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak. Az átvételi nyilatkozat benyújtásáért és pontosságáért e vevők, árverések, illetve egyéb szervek vagy személyek felelnek.

(2)Ha az átvétel helye szerinti tagállam nem a halat kirakodó halászhajó lobogó szerinti tagállama, az a vonatkozó információ kézhezvételekor gondoskodik arról, hogy az átvételi nyilatkozat egy példányát elektronikus úton eljuttassa a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz.

(3)Az (1) bekezdésben említett átvételi nyilatkozat egyedi azonosító számot és legalább az alábbi információkat tartalmazza:

a)a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi halászati útazonosító;

b)a kirakodás kikötője és napja;

c)a hajó üzemeltetőjének vagy parancsnokának neve;

d)valamennyi faj FAO szerinti hárombetűs kódja, valamint azon releváns földrajzi terület, ahol a fogás történt;

e)minden egyes tárolt faj kilogrammban kifejezett terméktömegben meghatározott mennyisége a termék kiszerelésének és tartósításának típusa szerinti bontásban, vagy adott esetben az egyedek száma;

f)a forgalmazási előírások hatálya alá tartozó valamennyi termék esetében értelemszerűen az egyedek mérete vagy tömege, a méretkategória, a kiszerelés és a frissesség;

g) a mérlegelő nyilvántartási száma;

h)a létesítmény neve és címe, ahol a termékeket tárolják és az egyedi azonosítója;

i)adott esetben a 68. cikkben meghatározott fuvarokmányra való hivatkozás;

j)adott esetben a kilogrammban kifejezett nettótömeg mennyiségei, vagy az egyedek száma, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatt.”

55.A 67. cikket el kell hagyni.

56.A 68. cikk helyébe a következő szöveg lép:

68. cikk

A halászati termékek szállítása és a fuvarokmány kitöltése és benyújtása

(1)A forgalomba hozatal előtti vagy egy harmadik országban történő első értékesítés előtti szállításuk során a halászati termékeket a szállított halászati termékekre és mennyiségekre vonatkozó fuvarokmánynak kell kísérnie.

(2)A szállítás előtt a fuvarozó elektronikus úton értelemszerűen benyújtja a fuvarokmányt a lobogó szerinti tagállam, a kirakodás szerinti tagállam, az áthaladás szerinti tagállam(ok) és a halászati termék rendeltetése szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

(3)A fuvarokmány pontosságáért a fuvarozó felel.

(4)A fuvarokmányban fel kell tüntetni a következőket:

a)a szállítmány(ok) rendeltetési helye(i), és a szállítójármű és a fuvarozó azonosítója;

b)a 14. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi halászati útazonosító;

c)valamennyi faj FAO szerinti hárombetűs kódja, valamint azon releváns földrajzi terület, ahol a fogás történt;

d)minden egyes szállított faj kilogrammban kifejezett terméktömegben meghatározott mennyisége a termék kiszerelésének típusa szerinti bontásban, vagy adott esetben az egyedek száma, és adott esetben a rendeltetési helyek szerinti bontásban;

e)a forgalmazási előírások hatálya alá tartozó valamennyi termék esetében értelemszerűen az egyedek mérete vagy tömege, a méretkategória, a kiszerelés és a frissesség;

f)a mérlegelő nyilvántartási száma;

g)a címzett(ek) neve(i), egyedi azonosító száma és címe(i), és a rendeltetési hely és cím;

h)a berakodás helye, illetve napja és időpontja;

i)adott esetben a kilogrammban kifejezett nettótömeg mennyiségei, vagy az egyedek száma, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatt.

(5)A tagállamok illetékes hatóságai mentességet adhatnak az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól, ha a halászati termékeket a kikötő területén belüli helyre vagy a kirakodás helyétől legfeljebb 20 km-re szállítják el.

(6)Ha a valamely értékesítési bizonylat szerint már értékesített halászati termékeket a kirakodás szerinti kikötőtől eltérő helyre szállítják, a fuvarozónak tudnia kell bizonyítani, hogy adásvételi ügylet történt.”

57.Az V. cím III. fejezetét el kell hagyni.

58.A 71. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapíthat meg a felügyeleti jelentés formátumát illetően. E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

59.A 73. cikk a következőképpen módosul:

a)Az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)Abban az esetben, ha a Szerződésnek megfelelően uniós megfigyelő ellenőrzési programot hoztak létre, a tagállamok által kijelölt fedélzeti megfigyelő ellenőrök figyelik, hogy a halászhajó betartja-e a közös halászati politika szabályait. Az ellenőrök ellátják az ellenőrzési programból adódó összes feladatot, különösen pedig rögzítik a hajó halászati tevékenységét és vizsgálják a megfelelő dokumentumokat.

(2)A megfigyelő ellenőrök

a)legyenek a feladataikhoz a tagállam által tanúsítva és kiképezve;

b)legyenek függetlenek a halászhajó tulajdonosától, jogosítványának jogosultjától, parancsnokától és legénységének minden tagjától;

c)nem állhatnak gazdasági kapcsolatban az üzemeltetővel;

d)hátrányos megkülönböztetés nélkül teljesítsék a feladataikat;

e)legyenek felszerelve a hajótól független kétirányú kommunikációs eszközzel a tengeren.”

b)a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)Amennyiben a megfigyelő ellenőrök súlyos jogsértést észlelnek, beleértve a megfigyelő ellenőri feladatok teljesítésének gátlását vagy egyéb akadályozását, arról haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságait.”

c)a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)a hajók azonosítása megfigyelő ellenőrzési program alkalmazása céljából;

b)a megfigyelő ellenőri jelentések formátuma és tartalma;

c)a megfigyelő ellenőrök kommunikációs rendszere;

d)a hajókon lévő megfigyelő ellenőrök biztonságára vonatkozó szabályok;

e)a megfigyelő ellenőrök függetlenségét garantáló intézkedések, beleértve díjazásuk módozatait;

f)a megfigyelő ellenőrök feladatai, többek között súlyos jogsértés gyanúja esetén.”

60.A VII. cím I. fejezetének helyébe a következő szöveg lép:

„I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

74. cikk

A vizsgálatok lefolytatása

(1)A tagállamok a vizsgálatok elvégzéséért felelős tisztviselőkről listát állítanak össze, és azt naprakészen tartják.

(2)A tisztviselők az uniós joggal összhangban látják el feladataikat. A tengeren, a kikötőkben, szállítás közben, a feldolgozóhelyiségekben és a halászati termékek ellátási lánca mentén hátrányos megkülönböztetés nélkül készítik elő és folytatják le a vizsgálatokat.

(3)A tisztviselők ellenőrzik az üzemeltetők és a parancsnokok által végzett tevékenységek megfelelését a közös halászati politika szabályainak, és különösen:

a)a fedélzeten tartott, tárolt, szállított, átrakodott, átadott, kirakodott, feldolgozott vagy forgalomba hozott halászati termékek jogszerűsége és a velük kapcsolatos dokumentáció vagy elektronikus üzenetek pontossága;

b)a célfajokhoz és a fedélzeten tartott fogásokhoz használt halászeszközök, valamint a halászeszközök 48. cikkben említett kiemeléséhez használt felszerelések jogszerűsége;

c)adott esetben a rakodási terv és a fajok elkülönített tárolása;

d)a hajók és eszközök jelölései;

e)a motor adatai a 40. cikkben említettek szerint;

f)a CCTV-k és más elektronikus megfigyelő eszközök használata;

g)a halászati erőforrások állományvédelmére és a tengeri ökoszisztémák védelmére vonatkozó technikai intézkedéseknek való megfelelés.

(4)A tisztviselőknek meg kell tudniuk vizsgálni minden érintett területet, fedélzetet és helyiséget. Meg kell tudniuk vizsgálni továbbá a feldolgozott vagy feldolgozatlan fogásokat, a hálókat vagy más, halat vagy halászati termékeket tartalmazó halászeszközt, berendezést, tartályt és csomagot, valamint minden lényeges dokumentumot vagy elektronikus üzenetet, amelyet szükségesnek tartanak a közös halászati politika szabályai betartásának ellenőrzéséhez. Ki kell tudniuk kérdezni azokat a személyeket is, akik a vizsgálat tárgyát képező ügyben információval rendelkezhetnek.

(5)A tisztviselők a vizsgálatokat úgy végzik, hogy a hajón vagy a szállító járművön és annak tevékenységében, valamint a fogás tárolásában, feldolgozásában és forgalmazásában a lehető legkisebb fennakadást vagy kényelmetlenséget okozzák. Lehetőség szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy vizsgálat közben a fogás ne károsodjon.

(6)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ellenőrzések lefolytatására vonatkozó egyedi szabályok rögzítése érdekében. A szabályok a következőkre vonatkozhatnak:

a)a tengeri vagy szárazföldi vizsgálatok lefolytatásáért felelős tisztviselők felhatalmazása és képesítése;

b)kockázatalapú megközelítés alkalmazása a tagállamokban a vizsgálatok tárgyának kiválasztásához;

c)az ellenőrzési vizsgálatok és végrehajtási tevékenységek tagállamok közötti koordinációja;

d)a tisztviselők feladatai a vizsgálat előkészítése során;

e)a vizsgálatok lefolytatására felhatalmazott tisztviselők feladatai;

f)a tagállamok, a Bizottság és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal feladatai a vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatban;

g)tengeri és kikötői vizsgálatok, szállítási vizsgálatok és piaci vizsgálatok.

75. cikk

Az üzemeltető és a parancsnok feladatai

(1)Az üzemeltető és a parancsnok együttműködnek a tisztviselőkkel azok feladatainak ellátása során. Lehetővé teszik a biztonságos belépést a halászati termékeket tároló, feldolgozó vagy forgalmazó hajóra, szállító járműre vagy helyiségbe. Gondoskodnak a tisztviselők biztonságáról, és őket a feladataik ellátása közben nem akadályozhatják, nem félemlíthetik meg és nem zavarhatják.

(2)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az üzemeltetők és a parancsnokok vizsgálatok közbeni feladataira vonatkozóan.

76. cikk

Vizsgálati jelentés

(1)Vizsgálat után a tisztviselők minden esetben vizsgálati jelentést készítenek és azt az illetékes hatóságaikhoz továbbítják. Az e jelentésben foglalt adatokat elektronikus úton kell rögzíteni és továbbítani. Egy másik tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajó vizsgálata esetén a vizsgálati jelentés egy példányát elektronikus úton és haladéktalanul meg kell küldeni a lobogó szerinti tagállamnak.

Egy harmadik ország lobogója alatt közlekedő halászhajó vizsgálata esetén a vizsgálati jelentés egy példányát elektronikus úton haladéktalanul meg kell küldeni az érintett harmadik ország illetékes hatóságainak és a Bizottságnak súlyos jogsértések észlelése esetén.

A vizsgáló jogállamtól eltérő másik tagállam vagy egy harmadik ország joghatósága alá tartozó vizeken vagy kikötőkben a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően végzett vizsgálat esetén a vizsgálati jelentés egy példányát elektronikus úton és haladéktalanul meg kell küldeni az adott tagállamnak vagy harmadik országnak.

(2)A tisztviselők a vizsgálat eredményeit kötelesek közölni az üzemeltetővel vagy a parancsnokkal, akiknek lehetőségük van arra, hogy megjegyzést fűzzenek a vizsgálathoz és annak eredményeihez. Az üzemeltető vagy a parancsnok észrevételeit rögzíteni kell a vizsgálati jelentésben. A tisztviselőknek a halászati naplóban jelezniük kell, hogy vizsgálatra került sor.

(3)A vizsgálati jelentés egy példányát a lehető leghamarabb, de legkésőbb a vizsgálat befejezését követő 15 munkanapon belül meg kell küldeni az üzemeltetőnek vagy a parancsnoknak.

(4)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján általános szabályokat állapíthat meg a felügyeleti jelentések minimális formátumát és tartalmát, a vizsgálati jelentések kitöltését és a vizsgálati jelentések továbbítását illetően. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

77. cikk

A vizsgálati és felügyeleti jelentések elfogadhatósága

Az uniós ellenőrök, egy másik tagállam tisztviselői vagy a Bizottsági tisztviselői, illetve egy harmadik ország illetékes hatóságai által összeállított vizsgálati és felügyeleti jelentések elfogadható bizonyítékul szolgálnak bármelyik tagállam közigazgatási vagy bírósági eljárásaiban. A tényállás megállapításakor azokat a tagállamok vizsgálati és felügyeleti jelentéseivel azonos módon kell kezelni.

78. cikk

Elektronikus adatbázis

(1)A tagállamok létrehoznak és naprakészen tartanak egy elektronikus adatbázist, amelybe feltöltik a lobogójuk alatt közlekedő halászhajókat illetően a saját tisztviselőik vagy más tagállamok tisztviselői vagy harmadik országok tisztviselői által összeállított összes vizsgálati jelentést és felügyeleti jelentést, továbbá a saját tisztviselőik által összeállított egyéb vizsgálati jelentéseket és felügyeleti jelentéseket.

(2)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg az elektronikus adatbázis működését illetően. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

79. cikk

Uniós ellenőrök

(1)A tagállamok és a Bizottság bejelentik az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnál (a továbbiakban: „Hivatal”) az uniós ellenőrök listáján szerepeltetendő tisztviselők listáját. A Hivatal fenntartja és frissíti az uniós ellenőrök listáját, beleértve a tagállamokat, a Bizottságot és a Hivatal tisztviselőit. A Hivatal a Bizottság és a tagállamok számára hozzáférhetővé teszi a listát.

(2)A parti tagállamok elsődleges felelősségének sérelme nélkül az uniós ellenőrök e rendelettel összhangban vizsgálatokat végezhetnek a tagállamok területén és az uniós vizeken, valamint az uniós vizeken kívül tartózkodó uniós halászhajókon.

(3)Az uniós ellenőrök kirendelése különösen a következőkre szólhat:

a)a 95. cikkel összhangban elfogadott egyedi ellenőrzési és vizsgálati programok végrehajtása;

b)nemzetközi halászati ellenőrzési programok, ha az ellenőrzések biztosítása az Unió kötelessége.

(4)Az uniós ellenőrök – feladataik teljesítése érdekében és az (5) bekezdésre is figyelemmel – azonnali hozzáféréssel rendelkeznek az alábbiakhoz:

a)az uniós halászhajók és bármely egyéb, halászati tevékenységet folytató hajó teljes fedélzeti területe, nyilvános helyiségek és területek, szállítóeszközök; és

b)a feladataik elvégzéséhez szükséges valamennyi információ és dokumentum, különösen a halászati naplók, a halászati engedély, a motorteljesítmény hitelesítése, a CCTV adatok, a kirakodási nyilatkozatok, a fogási tanúsítványok, az átrakási nyilatkozatok, az értékesítési bizonylatok és egyéb releváns információk és dokumentumok;

ugyanolyan mértékben és ugyanazon feltételek mellett, mint a vizsgálat helye szerinti tagállam tisztviselői.

(5)Az uniós ellenőrök a származási tagállamuk területén kívül, vagy származási tagállamuk felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó, uniós vizeken kívül nem rendelkeznek rendőrségi és végrehajtási hatáskörrel.

(6)A Bizottság, illetve az általa kijelölt szervek tisztviselői uniós ellenőri minőségükben nem rendelkeznek rendőrségi vagy végrehajtási hatáskörrel.

(7)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat határoz meg az alábbiak tekintetében:

a)az uniós ellenőrök bejelentése a Hivatalnál;

b)az uniós ellenőrök listájának elfogadása és fenntartása;

c)az uniós ellenőrök bejelentése a regionális halászati gazdálkodási szervezeteknél;

d)az uniós ellenőrök hatásköre és feladatai;

e)az uniós ellenőrök jelentései;

f)az uniós ellenőrök jelentései nyomán tett intézkedések.

E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

61.A 80. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)Egy tagállam a saját lobogója vagy valamely másik tagállam lobogója alatt közlekedő uniós halászhajókat harmadik országok vizein vagy kikötőiben a nemzetközi megállapodásokkal összhangban vizsgálhatja meg.”

62.A III. fejezet címsorának helyébe a következő szöveg lép:

„Eljárás jogsértés esetén”

63.A 82. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„82. cikk

A tisztviselők feladatai jogsértés esetén

(1)Ha a valamely vizsgálat során szerzett vagy egyéb releváns adatok vagy információk alapján a tisztviselő úgy véli, hogy jogsértés történt a közös halászati politika szabályai tekintetében, akkor a tisztviselőnek:

a)az észlelt jogsértést rögzítenie kell a vizsgálati jelentésben;

b)az észlelt jogsértéssel kapcsolatos bizonyíték megóvása érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tennie;

c)a vizsgálati jelentést haladéktalanul meg kell küldeni az illetékes hatóságának;

d)azon természetes vagy jogi személyt, akit a jogsértés elkövetésével gyanúsítanak, vagy akit a jogsértés elkövetése közben tetten értek, tájékoztatnia kell arról, hogy a jogsértés szankciókat és a 92. cikknek megfelelő számú pont kiszabását eredményezheti. A vizsgálati jelentésben ezt az információt rögzíteni kell.

(2)Súlyos jogsértés észlelése esetén a tisztviselők a 85. cikkben említett kivizsgálás elvégzéséig a halászhajó fedélzetén maradnak.”

64.A 84. cikket el kell hagyni.

65.A VII. cím következő szövegét:

„IV. FEJEZET

A vizsgálatok során felderített jogsértések tekintetében indított eljárások”

el kell hagyni.

66.A 85. és 86. cikk helyébe a következő szöveg lép:

85. cikk

Eljárások

(1)A 72. cikk, a 83. cikk (2) bekezdése és a 86. cikk sérelme nélkül, az illetékes tagállam haladéktalanul kivizsgálást folytat le, amennyiben a tisztviselői, a többi tagállam tisztviselői, az uniós ellenőrök vagy a harmadik országok tisztviselői által végzett vizsgálat során jogsértésre derül fény, vagy amennyiben bármilyen releváns adat vagy információ alapján a tagállamok illetékes hatóságai úgy vélik, hogy jogsértés történt a közös halászati politika szabályai tekintetében.

(2)A tagállamok a 91. cikknek megfelelően azonnali intézkedéseket hoznak.

86. cikk

Az eljárás áthelyezése

(1)Az a tagállam, amelynek területén vagy vizein jogsértést észleltek, a jogsértéssel kapcsolatos eljárást átadhatja a lobogó szerinti tagállam vagy az elkövető állampolgársága szerinti tagállam illetékes hatóságainak, ha az érintett tagállam ehhez hozzájárul, és feltéve, hogy az áthelyezés nagyobb valószínűséggel vezet a 89. cikkben említett eredmény eléréséhez.

(2)A lobogó szerinti tagállam a jogsértéssel kapcsolatos eljárást átadhatja a jogsértést észlelő tagállam illetékes hatóságainak, ha az érintett tagállam ehhez hozzájárul, és feltéve, hogy az áthelyezés nagyobb valószínűséggel vezet a 89. cikkben említett eredmény eléréséhez.”

67.A 87. cikket el kell hagyni.

68.A 88. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„88. cikk

Korrekciós intézkedések arra az esetre, ha a kirakodás vagy az átrakás szerinti tagállamban nem indul eljárás

(1)Amennyiben a kirakodás vagy átrakás szerinti tagállam nem a lobogó szerinti tagállam, és annak illetékes hatóságai nem hoznak megfelelő intézkedéseket a felelős természetes vagy jogi személlyel szemben, vagy nem helyezik át az eljárást a 86. cikkel összhangban, úgy a közös halászati politika szabályainak megsértésével fogott, kirakodott vagy átrakodott halmennyiségek levonhatók a kirakodás vagy átrakás szerinti tagállamnak kiosztott kvótából.

(2)A lobogó szerinti tagállammal, illetve a kirakodás vagy átrakás szerinti tagállammal folytatott konzultációt követően a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határoz a kirakodás vagy átrakás szerinti tagállamnak kiosztott kvótából levonandó halmennyiségekről, miután a Bizottság konzultált a két érintett tagállammal.

(3)A 37. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kirakodás vagy átrakás szerinti tagállamnak már nincs felhasználható kvótája. E célból a közös halászati politika szabályainak megsértésével fogott, kirakodott vagy átrakodott halmennyiségeket a fenti cikkben említett, a lobogó szerinti tagállam által elszenvedett kár összegével azonosnak kell tekinteni.”

69.A VIII. cím helyébe a következő szöveg lép:

„VIII. CÍM

VÉGREHAJTÁS

89. cikk

A megfelelést biztosító intézkedések

(1)A tagállamok büntetőeljárás kezdeményezésére és büntetőjogi szankciók kiszabására vonatkozó hatásköreinek sérelme nélkül, a tagállamok meghatározzák a közigazgatási intézkedések és szankciók szabályait, és nemzeti joguknak megfelelően biztosítják módszeres alkalmazásukat a közös halászati politika szabályainak megsértését elkövető természetes személyekkel, illetve a szabályok megsértéséért felelős jogi személyekkel szemben.

(2)A tagállamok [az e rendelet hatálybalépésének napjától számított 24 hónapon belül] bejelentik a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett nemzeti rendelkezéseket és haladéktalanul bejelentik azok valamennyi későbbi módosítását.

89a. cikk

Szankciók

(1)A tagállamok biztosítják, hogy a közös halászati politika szabályai tekintetében jogsértéseket elkövető természetes személy, illetve az ilyen jogsértésekért felelős jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankciókkal legyen büntethető.

(2)A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelettel összhangban rögzített szankciók és járulékos szankciók, valamint a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseinek általános szintje kellően súlyos legyen ahhoz, hogy visszatartson a további jogsértésektől és hogy a felelősöket ténylegesen megfossza az általuk elkövetett jogsértésből származó vagy elvárt gazdasági haszontól, a szakmájuk gyakorlásához való törvényes jog sérelme nélkül. E célból figyelembe kell venni a 91. cikk értelmében hozott azonnali intézkedéseket.

(3)E szankciók megállapításakor a tagállamok figyelembe veszik különösen a jogsértés súlyosságát, beleértve az okozott környezeti kár szintjét, a halászati erőforrásokban keletkezett kár értékét, a jogsértés jellegét és mértékét, annak időtartamát vagy ismétlődését, illetve az egyidejű jogsértések halmozódását.

(4)A tagállamok alkalmazhatnak olyan rendszert, amelyben a pénzbírság arányos a jogi személy forgalmával, illetve a jogsértés elkövetésével elért vagy tervezett gazdasági haszonnal.

90. cikk

Súlyos jogsértések

(1)E rendelet alkalmazásában a „súlyos jogsértés” a (2) bekezdésben felsorolt bármely súlyos jogsértést vagy a (3) bekezdés szerint súlyosnak tekintett jogsértést jelenti.

(2)A következő tevékenységek minősülnek súlyos jogsértésnek:

a)a lobogó szerinti vagy a megfelelő parti állam által kiállított érvényes halászati jogosítvány, felhatalmazás vagy engedély nélküli halászat; vagy

b)a halászhajó vagy halászeszközök jelöléseinek, illetve a halászhajó azonosításának vagy lajstromozásának meghamisítása vagy elrejtése; vagy

c)a valamely kivizsgáláshoz tartozó bizonyíték elrejtése, manipulálása vagy megsemmisítése; vagy

d)a tisztviselők vagy megfigyelők munkájának akadályozása feladataik teljesítése során; vagy

e)átrakás az előírt engedély hiánya vagy az átrakás tilalma esetén; vagy

f)átrakási műveletek végzése a közös halászati politika szabályainak, illetve a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott alkalmazandó védelmi és gazdálkodási intézkedések megsértésével; vagy

g)az 1005/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott IUU-halászatot folytató, és különösen az Unió vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezet – az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 29. és 30. cikkében említett – IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő hajókról vagy hajókra történő átrakás, az ilyen hajókkal folytatott áthelyezési műveletek, az ilyen hajók részvételével végzett közös halászati műveletek, illetve az ilyen hajók támogatása vagy ellátása; vagy

h)az 1005/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott IUU-halászatot folytató, és különösen az Unió vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezet – az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 29. és 30. cikkében említett – IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő hajó üzemeltetésében, irányításában vagy tulajdonlásában való érintettség, vagy az ilyen hajón történő munkavégzés, illetve az IUU-halászatot folytató hajóhoz kapcsolódó üzemeltetők részére történő szolgáltatásnyújtás; vagy

i)halászati korlátozás vagy tilalom hatálya alá tartozó területen, vagy halállomány-helyreállítási területen, vagy tilalmi időszakban, illetve kvóta nélkül vagy a kvóta elérését követően, vagy tiltott mélységben folytatott halászat; vagy

j)olyan fajok célzott halászata, fedélzeten tartása, átrakása, áthelyezése vagy kirakodása, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek tekintetében halászati tilalmi időszak van érvényben vagy amelyeket tilos halászni; vagy

k)a felségjelzés nélküli, ennélfogva a nemzetközi jog értelmében ismeretlen honosságú hajó; vagy

l)tiltott halászeszközök használata; vagy

m)harmadik országok kikötőiben történő kirakodás az e rendelet 19a. cikkében említett előzetes értesítés nélkül, vagy IUU-halászati tevékenységekből származó halászati termékek kirakodása; vagy

n)a kirakodási nyilatkozat vagy az értékesítési bizonylat lobogó szerinti tagállam felé történő továbbításának elmulasztása, amikor egy harmadik ország kikötőjében történt a fogás kirakodása, illetve az átrakási nyilatkozat vagy az áthelyezési nyilatkozat továbbításának elmulasztása, amikor a művelet végrehajtására uniós vizeken kívül került sor; vagy

o)a közös halászati politika szabályai értelmében előírt dokumentumok, adatok vagy információk meghamisítása, illetve hamis vagy érvénytelen dokumentumok, adatok vagy információk felhasználása, beleértve az 1005/2008/EK tanácsi rendeletben említett dokumentumokat, adatokat és információkat; vagy

p)az IUU-halászathoz közvetlenül kapcsolódó üzleti tevékenység folytatása, beleértve az IUU-halászati tevékenységekből származó halászati termékek kereskedelmét, behozatalát, kivitelét, feldolgozását és forgalmazását; vagy

q)a motor vagy a motorteljesítményt folyamatosan figyelő eszközök annak érdekében történő manipulálása, hogy a motor teljesítménye meghaladja a motortanúsítványban szereplő legnagyobb folyamatos motorteljesítményt.

(3)Az alábbi tevékenységek minősülnek súlyos jogsértésnek, a szóban forgó jogsértés mértékétől függően, amelynek súlyosságát az érintett tagállam illetékes hatósága állapítja meg a IV. melléklettel összhangban meghatározott egy vagy több alternatív kritérium figyelembevételével:

a)a halászati tevékenységekhez kapcsolódó adatok pontos rögzítésére és jelentésére vonatkozó kötelezettségek nem teljesítése, beleértve a hajómegfigyelési rendszer által továbbítandó adatokat és a közös halászati politika szabályai értelmében előírt előzetes értesítéseket; vagy

b)az (EU) 2017/2403 rendelet(*) 30. cikkének (1) bekezdésében előírt fogási nyilatkozat vagy kirakodási nyilatkozat harmadik ország részére történő rendelkezésre bocsátásának és a nyilatkozat elektronikus példányának lobogó szerinti tagállam részére történő eljuttatásának elmulasztása; vagy

c)a szabályoknak meg nem felelő halászeszköz használata; vagy

d)a halászeszközök használatára vonatkozóan a közös halászati politika szabályaiban rögzített kötelezettségek be nem tartása; vagy

e)a méreten aluli fogások vagy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó bármely fajból ejtett fogások fedélzetre vételének és fedélzeten tartásának akár visszaengedésen keresztül, valamint átrakásának, áthelyezésének vagy kirakodásának a hatályos jogszabályok megszegésével történő elmulasztása, kivéve, ha e fogások fedélzetre vétele, fedélzeten tartása és kirakodása ellentétes lenne a többek között a regionális halászati gazdálkodási szervezetekre vonatkozó kötelezettségekkel, vagy a közös halászati politika szabályaiban meghatározott mentességek hatálya alá tartozna azokban a halászatokban vagy halászati övezetekben, amelyekre e szabályok alkalmazandók; vagy

f)halászati tevékenységek folytatása egy regionális halászati gazdálkodási szervezet területén az adott szervezet védelmi és gazdálkodási intézkedéseivel nem összeegyeztethető vagy azokat sértő módon, amennyiben ezek a tevékenységek e cikk (2) bekezdése szerint nem tekinthetők súlyos jogsértésnek; vagy

g)halászati termékek piaci rendelkezésre bocsátása a közös halászati politika szabályainak megsértésével, amennyiben ez a tevékenység e cikk (2) bekezdése szerint nem tekinthető súlyos jogsértésnek; vagy

h)hobbihorgászati tevékenységek folytatása a közös halászati politika szabályainak megsértésével, vagy hobbihorgászatból származó fogások értékesítése; vagy

i)több jogsértés elkövetése, amelyek együttesen a közös halászati politika szabályainak súlyos figyelmen kívül hagyását jelentik.

91. cikk

A súlyos jogsértések esetén hozandó azonnali végrehajtási intézkedések

(1)Amennyiben egy természetes személyt súlyos jogsértés elkövetésével gyanúsítanak vagy elkövetése közben érnek tetten, vagy egy jogi személyt ilyen jogsértés miatti felelősséggel gyanúsítanak, a tagállamok – a jogsértés 85. cikk szerinti rendelkezéseknek megfelelő kivizsgálása mellett – a nemzeti joguknak megfelelően haladéktalanul releváns és azonnali intézkedéseket hoznak, például a következőket:

a)a halászati tevékenységek azonnali beszüntetése;

b)egy kikötőbe történő azonnali átirányítás;

c)a szállítójármű más helyre történő átirányítása vizsgálat céljából;

d)biztosíték elrendelése;

e)a halászeszközök, fogások vagy halászati termékek, illetve a fogások vagy halászati termékek értékesítéséből származó nyereség lefoglalása;

f)a halászati termékek forgalomba hozatalának korlátozása vagy tiltása;

g)az érintett halászhajó vagy szállítójármű ideiglenes feltartóztatása;

h)a halászati engedély felfüggesztése;

i)az üzleti tevékenységek ideiglenes szüneteltetése.

(2)Az (1) bekezdésben említett azonnali végrehajtási intézkedéseknek olyan jellegűnek kell lenniük, hogy megakadályozzák az észlelt súlyos jogsértés folytatását, biztosítsák minden szükséges intézkedés megtételét a súlyos jogsértés gyanújával kapcsolatos bizonyíték megóvása érdekében és az illetékes hatóságok számára lehetővé tegyék a kivizsgálás befejezését.

(3)A tagállam haladéktalanul és a nemzeti joga szerinti eljárásoknak megfelelően értesíti a lobogó szerinti államot az (1) bekezdésben említett intézkedésekről.

91a. cikk

A súlyos jogsértésekre kiszabott szankciók

(1)Az e rendelet és a nemzeti jog szerint alkalmazott egyéb szankciók sérelme nélkül, az olyan megalapozott súlyos jogsértés esetén, ahol a súlyos jogsértés halászati termékek megszerzését eredményezi, a tagállamok által kiszabandó pénzbírságok:

minimuma a súlyos jogsértés elkövetésével megszerzett halászati termékek értékének legalább háromszorosa legyen, és

maximuma a súlyos jogsértés elkövetésével megszerzett halászati termékek értékének legalább ötszöröse legyen.

(2)Az olyan ismételt súlyos jogsértés esetén, ahol a súlyos jogsértés három éven belül halászati termékek megszerzését eredményezi, a tagállamok által kiszabandó pénzbírságok:

minimuma a súlyos jogsértés elkövetésével megszerzett halászati termékek értékének legalább ötszöröse legyen, és

maximuma a súlyos jogsértés elkövetésével megszerzett halászati termékek értékének legalább nyolcszorosa legyen.

(3)Az (1) és (2) bekezdésben említett összegeket a halászati termékek értéke alapján kell kiszámítani a Halászati és Akvakultúra-termékek Piacának Európai Megfigyelőközpontja (EUMOFA) felületén a jogsértés feltárásának időpontjában jelzett árak szerint, ha rendelkezésre állnak. Amennyiben az EUMOFA értékek nem állnak rendelkezésre vagy nem relevánsak, úgy az árverési csarnokokban érvényes nemzeti árak, illetve az érintett fajok és halászati terület szempontjából releváns fő nemzetközi piacokon meghatározott árak alkalmazandók és a magasabb ár tekintendő irányadónak.

(4)Ha a súlyos jogsértés nem eredményezte halászati termékek megszerzését, a pénzbírságokat a 89a. cikkel összhangban határozzák meg a tagállamok az (1) és (2) bekezdésben rögzített pénzbírságok hatásához hasonló elrettentő hatást eredményező szinten.

91b. cikk

Járulékos szankciók

A 89., 89a. és 91a. cikkben előírt szankciókhoz és a 91. cikkben előírt intézkedésekhez más elrettentő szankciók vagy intézkedések is kapcsolódhatnak, különösen:

(1)a jogsértésben érintett halászhajó(k) zár alá vétele;

(2)a halászhajó ideiglenes feltartóztatása;

(3)a hajó(k), tiltott halászeszközök, fogások vagy halászati termékek elkobzása;

(4)a halászati jogosítvány vagy halászati engedély felfüggesztése vagy visszavonása;

(5)a halászati jogok csökkentése vagy visszavonása;

(6)az új halászati jogok megszerzésére való jogosultságból történő ideiglenes vagy végleges kizárás;

(7)az állami támogatáshoz vagy szubvenciókhoz való hozzáférésből való ideiglenes vagy végleges kizárás;

(8)az 1005/2008/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint nyújtott elismert gazdasági szereplő státus felfüggesztése vagy visszavonása;

(9)a nemzeti lajstromban szereplő hajóbizonyítvány visszavonása;

(10)a gazdasági tevékenység ideiglenes felfüggesztése vagy végleges szüneteltetése;

(11)a halkereskedelmi tevékenységek folytatására jogosító engedély ideiglenes vagy végleges visszavonása.

92. cikk

A súlyos jogsértésekre vonatkozó pontrendszer

(1)A tagállamok a 90. cikkben említett pontrendszert alkalmazzák a jogsértésekre, az ugyanezen cikk (1) bekezdésének k) és p) pontjában, valamint (2) bekezdésének g) és h) pontjában említett súlyos jogsértések kivételével.

(2)Amikor egy természetes személy súlyos jogsértést követ el vagy egy jogi személy súlyos jogsértésért tehető felelőssé, a halászhajó halászati jogosítványának jogosultja a III. melléklettel összhangban kiszámított számú pontot kap.

(3)Miközben továbbra is a jogosítványnak a halászhajót eladó jogosultjához tartoznak, az adott pontokat át kell ruházni az érintett halászhajóra vonatkozó halászati jogosítvány új jogosultjára, amennyiben a hajót a jogsértés napját követően eladják, átruházzák vagy annak tulajdonjoga más módon megváltozik.

(4)A tagállamok egy olyan pontrendszert is létrehoznak, amelynek alapján egy hajó parancsnoka az utasítására a hajó fedélzetén elkövetett súlyos jogsértést követően ugyanannyi pontot kap, mint a halászati jogosítvány jogosultja.

(5)Ha a jogosítvány jogosultjának minősülő ugyanazon természetes vagy jogi személy által elkövetett két vagy több súlyos jogsértést tárnak fel egyetlen vizsgálat során, a (2) bekezdés szerint kell pontokat kiszabni az egyes érintett súlyos jogsértésekért, de az összes jogsértésért legfeljebb 12 pont adható.

(6)Ha a pontok összege 18 vagy annál több, a halászati jogosítványt és/vagy a halászhajó parancsnoki jogosultságot legalább két hónapos időtartamra automatikusan fel kell függeszteni. Ez az időtartam négy hónap, ha a felfüggesztés másodszor történik és a pontok összege 36 vagy annál több, nyolc hónap, ha a felfüggesztés harmadszor történik és a pontok összege 54 vagy több, és egy év, ha a felfüggesztés negyedszer történik és a pontok összege 72 vagy több. Amennyiben a felfüggesztés ötödször történik és a pontok összege 90 vagy több, úgy a halászati jogosítványt véglegesen be kell vonni, és a halászhajót nem szabad többé a tengerek biológiai erőforrásainak kereskedelmi célú kiaknázására használni.

(7)A halászati jogosítvány jogosultja vagy a parancsnok által összegyűjtött 90 pont esetén automatikusan megtörténik a halászati jogosítvány vagy a halászhajó parancsnoki jogosultság végleges visszavonása.

(8)Ha a halászati jogosítvány jogosultja vagy a parancsnok az utolsó súlyos jogsértéstől számított három éven belül nem követ el újabb súlyos jogsértést, az összes pontot törölni kell.

(9)A parti állam illetékes a nemzeti törvényei szerint eldönteni, hogy vizein súlyos jogsértés történt-e és meghatározni a III. melléklettel összhangban kiszabandó pontok számát.

(10)Amennyiben a súlyos jogsértést egy a lobogó szerinti államtól eltérő tagállamban észlelik, az e cikkel összhangban kiszabott pontszámot a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai ismerik el.

(11)A tagállamok kijelölik az illetékes nemzeti hatóságokat, amelyek felelősek a súlyos jogsértések után járó pontok kiszabási rendszerének kialakításáért, a megfelelő számú pont kiszabásáért a halászati jogosítvány jogosultja vagy a parancsnok részére, valamint a pontok (3) bekezdésnek megfelelő átruházásáért.

(12)A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti eljárások alkalmazása nem veszi el a pontrendszer hatékonyságát.

(13)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)a halászati jogosítvány vagy a halászhajó parancsnoki jogosultság felfüggesztését vagy végleges visszavonását kiváltó pontszám küszöbérték módosítása;

b)a halászati jogosítvány vagy a halászhajó parancsnoki jogosultság felfüggesztését vagy végleges visszavonását követő lépések;

c)a felfüggesztési időszak alatt, illetve a halászati jogosítvány vagy a halászhajó parancsnoki jogosultság végleges visszavonása után folytatott jogellenes halászati tevékenységek esetén hozandó intézkedések;

d)a pontok törlését indokoló feltételek;

e)a halászati tevékenységre jogosult parancsnokok nyilvántartása.

(14)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat határoz meg az alábbiak tekintetében:

a) a pontok kiszabásáról szóló határozatokra vonatkozó értesítések;

b)a pontok átruházása a pontokkal szankcionált hajó tulajdonjogának átruházása esetén;

c)a halászati jogosítvány vagy a halászhajó parancsnoki jogosultság törlése a megfelelő listákról a súlyos jogsértésekért felelős személyre vonatkozóan;

d)a tagállamok tájékoztatási kötelezettsége az általuk kialakított, a halászhajók parancsnokaira vonatkozó pontrendszerrel kapcsolatban.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

92a. cikk

A jogi személyek felelőssége

(1)A jogi személyeket a súlyos jogsértésekért felelősségre kell vonni, ha e jogsértéseket az ő javukra követte el bármely olyan, egyénileg vagy a jogi személy egy adott szervének tagjaként eljáró természetes személy, aki a jogi személynél a következőkön alapuló vezető tisztséget tölt be:

a)a jogi személy képviseletének joga,

b)a jogi személy nevében gyakorolt döntési jogkör; vagy

c)a jogi személyen belüli ellenőrzés gyakorlásának joga.

(2)A jogi személyt felelősségre lehet vonni, ha az (1) bekezdésben említett természetes személy általi felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé a súlyos jogsértésnek a jogi személy javára történő, a felügyelete alatt álló természetes személy általi elkövetését.

(3)A jogi személy felelőssége nem zárja ki az azon természetes személyek elleni eljárást, akik az érintett jogsértésben elkövetőként, felbujtóként vagy bűnsegédként vesznek részt.

92b. cikk

Kötelező értesítés a végleges döntésről

(1)A jogsértés esetén joghatósággal rendelkező tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul és a nemzeti jog szerinti eljárásaikkal összhangban értesítik a lobogó szerinti államokat, az elkövető állampolgársága vagy bejegyzése szerinti államot, illetve a közigazgatási és egyéb büntetőeljárások vagy az egyéb meghozott intézkedések nyomon követésében érdekelt tagállamot az adott jogsértéssel kapcsolatos végleges döntésről, beleértve a 92. cikk szerint kiszabott pontok számát.

Emellett a harmadik országok lobogója alatt közlekedő halászhajókkal összefüggésben az uniós vizeken vagy uniós kikötőkben észlelt súlyos jogsértések esetén a végleges döntésekről késedelem nélkül értesítik az Európai Bizottságot.

(2)Az (1) bekezdésben említett tagállami értesítés esetén a lobogó szerinti tagállam kiszabja a megfelelő számú pontot a halászati jogosítvány jogosultja vagy az érintett halászhajó parancsnoka részére.

93. cikk

A jogsértések nemzeti nyilvántartása

(1)A tagállamok egy nemzeti nyilvántartásba veszik a közös halászati politika szabályainak a lobogójuk vagy egy harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajók vagy állampolgáraik által elkövetett összes feltételezett és megerősített jogsértését, beleértve az összes határozatot és azok szankcióit és a kiszabott pontok számát. A lobogójuk alatt közlekedő halászhajók vagy állampolgáraik ellen jogsértés miatt más tagállamokban folyó eljárásokat a tagállamok a 92b. cikk alapján joghatósággal rendelkező tagállam végleges döntésére vonatkozó értesítést követően szintén felveszik a jogsértésekről vezetett nemzeti nyilvántartásukba.

(2)A közös halászati politika szabályainak megsértését követően lépések során a tagállamok megkereshetik a többi tagállamot azzal a céllal, hogy a kérdéses jogsértéssel gyanúsítható vagy a szóban forgó jogsértés elkövetése közben tetten ért halászhajókra és személyekre vonatkozóan a nemzeti nyilvántartásukban szereplő adatokat rendelkezésre bocsássák.

(3)Ha valamely tagállam egy másik tagállamtól jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást kér, a másik tagállam késedelem nélkül megadja a jogsértésben érintett halászhajókra, illetve fizikai és jogi személyekre vonatkozó releváns információkat.

(4)A jogsértések nemzeti nyilvántartásában szereplő adatokat mindig csak az e rendelet célja szerint szükséges ideig, de legalább az azt követő évtől számított öt naptári évig kell tárolni, amelyben az információt rögzítették.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2403 rendelete (2017. december 12.) a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2017.12.28., 81. o.).”

70.A IX. cím a következő 93a. cikkel egészül ki:

„93a. cikk

Nemzeti ellenőrzési programok és éves jelentések

(1)A tagállamok éves vagy többéves nemzeti ellenőrzési programokat hoznak létre a közös halászati politika szabályainak vizsgálataihoz és ellenőrzéséhez.

A nemzeti ellenőrzési programok kockázatalapúak és évente legalább egyszer frissülnek, különösen figyelve az újonnan elfogadott védelmi és ellenőrzési intézkedésekre.

A legalább a következő naptári évet felölelő nemzeti ellenőrzési programokat minden év december 31. előtt kell bejelenteni a Bizottságnak.

(2)A tagállamok minden év június 30. napjáig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az előző évben végzett vizsgálatokról és ellenőrzésekről a nemzeti ellenőrzési programokkal összhangban és e rendeletnek megfelelően.

(3)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nemzeti ellenőrzési programok és az éves jelentések minimumkövetelményeinek elfogadásáról és az ellenőrzésekre vonatkozó referenciaértékek rögzítéséről, figyelembe véve a közös halászati politika céljait, valamint a műszaki fejlődést és a tudományos eredményeket.

71.A 95. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)Egyes halászatok egyedi ellenőrzési és vizsgálati programok hatálya alá vonhatók. A Bizottság aszerint, hogy az érintett halászatok esetében szükség van-e egyedi és összehangolt ellenőrzésre, végrehajtási jogi aktusok útján, az érintett tagállamokkal együttesen meghatározhatja, hogy az egyedi ellenőrzési és vizsgálati programokat mely halászatokra kell kiterjeszteni. E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

72.A 102. cikk (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)Az érintett tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a közigazgatási vizsgálat eredményéről, és a vizsgálatról készített jelentést legkésőbb a Bizottság megkeresését követő három hónapon belül eljuttatják a Bizottsághoz. Ezt a határidőt a tagállam kellően megindokolt kérésére a Bizottság – végrehajtási jogi aktusok útján – ésszerű mértékben meghosszabbíthatja.

(4)Ha a (2) bekezdésben említett közigazgatási vizsgálat eredményeként a szabálytalanságokat nem szüntetik meg, vagy a Bizottság a 98. és 99. cikkben említett ellenőrzések vagy önálló vizsgálatok során vagy a 100. cikkben említett átvilágítás során valamely tagállam ellenőrző rendszerében hiányosságokat állapít meg, a Bizottság – végrehajtási jogi aktusok útján – az adott tagállammal együtt cselekvési tervet határoz meg. A tagállam minden szükséges intézkedést megtesz a cselekvési terv végrehajtása érdekében.”

73.A 104. cikk a következőképpen módosul:

a)az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)Ha a tagállam a többéves terv végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, és a Bizottság bizonyítékkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a kötelezettségek teljesítésének elmulasztása súlyosan veszélyezteti egy állomány vagy állománycsoport védelmét, a Bizottság az érintett tagállam tekintetében – végrehajtási jogi aktusok útján – ideiglenesen elrendelheti a hiányosságok által érintett halászat tilalmát.”

b)a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján feloldja a tilalmat, ha a tagállam a Bizottság számára kielégítő módon írásban igazolta, hogy a halászat biztonságosan folytatható.”

74.A 105. cikk a következőképpen módosul:

a)a (2) bekezdés első albekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben valamely tagállam túlhalászással kimerítette az állományra vagy állománycsoportra egy adott évben vonatkozó kvótáját, halászati lehetőségeit vagy fogásrészét, a Bizottság a túlhalászó tagállam következő évre vagy évekre vonatkozó éves kvótáját, halászati lehetőségeit vagy fogásrészét – végrehajtási jogi aktusok útján – a következő táblázat szerinti szorzótényezők alkalmazásával csökkenti:”

b)a (4), (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)Amennyiben valamely tagállam túlhalászással kimerítette az állományra vagy állománycsoportra korábbi években vonatkozó kvótáját, halászati lehetőségeit vagy fogásrészét, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján csökkentheti a túlhalászó tagállam jövőbeli kvótáit a túlhalászás mértékének figyelembevétele érdekében.

(5)Ha a túlhalászott állományra vagy állománycsoportra vonatkozó kvótát, halászati lehetőséget vagy fogásrészt nem lehet az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően csökkenteni, mert az állományra vagy állománycsoportra vonatkozó kvóta, halászati lehetőség vagy fogásrész egyáltalán nem vagy nem elegendő mértékben áll az érintett tagállam rendelkezésére, a Bizottság a következő évben vagy években – végrehajtási jogi aktusok útján – kvótacsökkentést alkalmazhat az adott tagállam számára ugyanazon földrajzi területen rendelkezésre álló, vagy ugyanolyan kereskedelmi értékkel bíró egyéb állományokra vagy állománycsoportokra, az (1) bekezdéssel összhangban.

(6)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg annak a kiigazított kvótának az értékelésére vonatkozóan, amelyből a túllépés mértékét le kell vonni. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

75.A 106. cikk a következőképpen módosul:

a)az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)Ha a Bizottság megállapítja, hogy egy tagállam túllépte a számára kiosztott halászati erőkifejtést, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján csökkenti a tagállam jövőbeli halászati erőkifejtését.”

b)a (2) bekezdés bevezető fordulata helyébe a következő szöveg lép:

„Ha valamely tagállam egy adott földrajzi területen vagy halászatban túllépi a rendelkezésére álló halászati erőkifejtést, a Bizottság a szóban forgó tagállam számára az érintett földrajzi terület vagy halászat tekintetében rendelkezésre álló halászati erőkifejtést a következő évben vagy években – végrehajtási jogi aktusok útján – az alábbi táblázat szerinti szorzótényezők alkalmazásával csökkenti:”

c)a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)Ha az egy adott állományra vonatkozó, túllépett legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést nem lehet a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően csökkenteni, mert az állományra vonatkozó legnagyobb megengedett halászati erőkifejtés egyáltalán nem vagy nem elegendő mértékben áll az érintett tagállam rendelkezésére, a Bizottság a következő évben vagy években – végrehajtási jogi aktusok útján – csökkentést alkalmazhat az adott tagállam számára ugyanazon földrajzi területen rendelkezésre álló halászati erőkifejtésre, a (2) bekezdéssel összhangban.

(4)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg annak a legnagyobb rendelkezésre álló erőkifejtésnek az értékelésére vonatkozóan, amelyből a túllépés mértékét le kell vonni. E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

76. A 107. cikk a következőképpen módosul:

a)az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)Ha bizonyítást nyer, hogy a közös halászati politika szabályait valamely tagállam nem tartja be, és ezzel súlyosan veszélyeztetheti a halászati lehetőségeket kínáló állományok védelmét, a Bizottság – az állományokban okozott károk figyelembevételével az arányosság elvét alkalmazva – a következő évben vagy években végrehajtási jogi aktusok útján csökkentheti az állományok vagy állománycsoportok tekintetében az adott tagállam rendelkezésére álló éves kvótákat, halászati lehetőségeket vagy fogásrészeket.”

b)a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 119a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok rendelkezésére álló határidőre vonatkozóan, amelyen belül azok igazolhatják, hogy a halászat biztonságosan folytatható; valamint a tagállamok válaszaiban melléklendő anyagokra és a levonandó mennyiségek meghatározására vonatkozóan, figyelembe véve:

a)a szabályok be nem tartásának mértékét és jellegét,

b)az állomány veszélyeztetettségének súlyosságát,

c)az állományban a szabályok be nem tartásából eredően okozott kárt.”

77.A 109. cikk a következőképpen módosul:

a)az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)A tagállamok az e rendelettel összhangban rögzített adatok hitelesítése céljából számítógépes adatbázist hoznak létre. A rögzített adatok hitelesítése az adatok keresztellenőrzését, elemzését és vizsgálatát foglalja magában.

(2)A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e rendelettel összhangban rögzített valamennyi adat pontos és hiánytalan legyen, és azokat a közös halászati politika keretében megállapított határidőkön belül nyújtsák be az üzemeltetők. Különösen:

a)a tagállamok automatizált számítógépes algoritmusok és mechanizmusok útján hitelesítik a következő adatokat:

i. a hajó helyzetére vonatkozó adatok;

ii. a halászati tevékenységekre vonatkozó adatok, különösen a halászati napló, a kirakodási nyilatkozat, az átrakási nyilatkozat és az előzetes értesítés;

iii. az átvételi nyilatkozatokban, a fuvarokmányokban és az értékesítési bizonylatokban szereplő adatok;

b)A fent felsorolt adatokat a tagállamok adott esetben a következő adatokkal is hitelesítik:

i. a hajófelderítési rendszerben szereplő adatok;

ii. az észlelésekre vonatkozó adatok;

iii. a 3. cikk (1) bekezdésében említett halászati megállapodásokkal összefüggő halászati tevékenységekre vonatkozó adatok;

iv. a halászati területekre való belépések és kilépések adatai;

v. az automatikus azonosító rendszer adatai;

vi. a halászati jogosítványokban és a halászati engedélyekben szereplő adatok;

vii. a vizsgálati jelentésekből származó adatok és a jogsértések nemzeti nyilvántartásában szereplő adatok;

viii. a motorteljesítménnyel kapcsolatos adatok;

ix. a megfigyelő ellenőrök jelentései;

x. a halászhajók fedélzetén lévő zártláncú televíziós rendszerek és a kirakodási kötelezettség 25a. cikk szerint végzett egyéb elektronikus megfigyelésének adatai.”

b)az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)Ha az adatok között ellentmondást fedeznek fel, az érintett tagállam elvégzi és dokumentálja a szükséges kivizsgálásokat, elemzéseket és keresztellenőrzéseket. A kivizsgálások eredményeit és a kapcsolódó dokumentációt kérés esetén továbbítani kell a Bizottságnak. Ha okkal feltételezhető valamilyen jogsértés elkövetése, a tagállam kivizsgálásokat végez és megteszi a szükséges azonnali intézkedéseket a 85. és 91. cikkel összhangban.”

c)a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8)A tagállamok a (2) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt adatokat felölelő hitelesítési rendszer megvalósítására és az ellentmondások nyomon követésére nemzeti tervet dolgoznak ki és tartanak naprakészen. A terv egy kockázatalapú megközelítést követve határozza meg a tagállamok prioritásait az adatok hitelesítése és az ellentmondások nyomon követése tekintetében.”

78.A 110. és 111. cikk helyébe a következő szöveg lép:

110. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés, adattárolás és -kezelés

(1)A tagállamok mindenkor és előzetes értesítés nélkül biztosítják a távoli hozzáférést a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szerv(ek)nek az alábbi nem összesített adatokhoz:

a)halászati tevékenységre vonatkozó adatok:

i.    a hajó helyzetére vonatkozó adatok;

ii.    a halászati tevékenységekre vonatkozó adatok, különösen a halászati naplók, a kirakodási nyilatkozatok, az átrakási nyilatkozatok és az előzetes értesítések;

iii.    az átvételi nyilatkozatokban, a fuvarokmányokban és az értékesítési bizonylatokban szereplő adatok;

iv.    a halászati erőkifejtésre vonatkozó adatok.

b)egyéb ellenőrzési adatok:

i.    az észlelésekre vonatkozó adatok;

ii.    a 3. cikk (1) bekezdésében említett halászati megállapodásokkal összefüggő halászati tevékenységekre vonatkozó adatok;

iii.    a halászati területekre való belépések és kilépések adatai;

iv.    a halászati jogosítványokban és a halászati engedélyekben szereplő adatok;

v.    vizsgálati jelentések,

vi.    a motorteljesítménnyel kapcsolatos adatok;

vii.    a megfigyelő ellenőrök jelentései;

viii.    nemzeti ellenőrzési cselekvési programok;

ix.    a nemzeti tisztviselők listája.

c)az adatok teljességi és minőségi ellenőrzése céljából a 109. cikkben említett elektronikus adatbázis;

d)a 93. cikkben említett jogsértések nemzeti nyilvántartása.

(2)A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv adatokat, szükség esetén akár személyes adatokat is gyűjthet annak érdekében, hogy ellássa feladatait a közös halászati politika szabályai alapján, különösen a vizsgálatokat, ellenőrzéseket, átvilágításokat és megkereséseket, illetve a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások szabályai alapján.

(3)A tagállamok hozzáférést biztosítanak a Bizottság tisztviselői vagy a Bizottság által kijelölt szerv alkalmazottai számára az (1) bekezdésben említett adatokhoz.

(4) A hajó helyzetére vonatkozó adatokat a tagállamok tudományos testületei és az Unió tudományos testületei kaphatják meg és használhatják fel tudományos kutatás végzéséhez és tudományos tanácsadás nyújtásához, ha ezek az adatok már nem tartalmazzák a hajóazonosító számok hivatkozását és nem teszik lehetővé természetes személyek azonosítását.

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. és iii. alpontjában felsorolt adatokat a tagállamok tudományos testületei, valamint az Unió és az Eurostat tudományos testületei kaphatják meg.

(5) A tagállamok létrehozzák, megvalósítják és befogadják az (1) bekezdésben említett adatokat tartalmazó releváns halászati adatbázisokat. Ezekhez az adatbázisokhoz biztonságos és ellenőrzött módon, egyedi felhasználói profilokkal, kizárólag jelentések, statisztikák, vizsgálatok és a jogsértések kivizsgálása céljából lehet hozzáférni.

79.111. cikk

Adatcsere

(1) Minden lobogó szerinti tagállam biztosítja a releváns információk közvetlen elektronikus cseréjét a többi tagállammal, valamint adott esetben a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel/szervekkel, különösen az alábbiak tekintetében:

a)a hajó helyzetére vonatkozó adatok, ha hajói egy másik tagállam vizein tartózkodnak;

b)a halászati naplóban szereplő információk, ha hajói egy másik tagállam vizein folytatnak halászatot, kirakodást vagy átrakást;

c)kirakodási nyilatkozatok és átrakási nyilatkozatok, ha e műveletek egy másik tagállam kikötőiben történnek;

d)előzetes értesítés, ha a rendeltetési kikötő egy másik tagállamban található;

e)értékesítési bizonylatok, fuvarokmányok és átvételi nyilatkozatok, ha e műveletek közül egy vagy több egy másik tagállam kikötőjében történik;

f) vizsgálati és felügyeleti jelentések;

g)a jogsértések nemzeti nyilvántartása.

(2)Minden parti tagállam biztosítja a releváns információk közvetlen elektronikus cseréjét a többi tagállammal, valamint adott esetben a Bizottsággal vagy az általa kijelölt szervvel/szervekkel, különösen az alábbiak továbbítása révén:

a)az értékesítési bizonylatokkal kapcsolatos információk a lobogó szerinti tagállam számára, ha az első értékesítés egy másik tagállam halászhajójáról származik;

b)az átvételi nyilatkozatokkal kapcsolatos információk, ha a hal raktározása a lobogó szerinti tagállamtól vagy a kirakodás szerinti tagállamtól eltérő tagállamban történik;

c)az értékesítési bizonylatokkal és az átvételi nyilatkozatokkal kapcsolatos információk a kirakodás szerinti tagállam számára;

d)fuvarokmányok a lobogó szerinti tagállam, a rendeltetés és áthaladás szerinti tagállam számára;

e)vizsgálati és felügyeleti jelentések;

f)a jogsértések nemzeti nyilvántartása.”

---------------------------------------------------------------------------------------

(*) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).”

80.A szöveg a következő 111a. cikkel egészül ki:

111a. cikk

Az adatokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásának egységes feltételei

A 110. és 111. cikk végrehajtása céljából a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat állapíthat meg a következők vonatkozásában

adatminőség, az adatszolgáltatási határidők üzemeltetők általi betartása, az adatok hitelesítése, beleértve a keresztellenőrzéseket, elemzést és vizsgálatot,

a tagállamok közötti adatcsere,

a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv adathozzáférése,

az Unió és az Eurostat tudományos testületeinek adathozzáférése,

az adatbázisok interoperabilitása és szabványosítása,

a 110. cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt adatok, beleértve a személyes adatok kezelésének külön biztosítékait és az adatbázisokra vonatkozó biztonsági szabályokat.

E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

81.A 112. cikk helyébe a következő szöveg lép:

112. cikk

A személyes adatok védelme

(1)A 110. cikk (1) bekezdésében említett adatok – az (1) bekezdés b) pontjának viii. alpontjában és a 110. cikk (2) bekezdésében említett adatok kivételével – személyes adatokat tartalmazhatnak.

(2) A Bizottság az általa a 110. cikk (1) és (2) bekezdése szerint hozzáférhető személyes adatok kezelését a következő célokból végezheti:

a)a halászati lehetőségek figyelése, beleértve a kvótafelhasználást;

b)az adatok hitelesítése;

c)az uniós halászhajók által végzett halászati tevékenységek, vagy a hajók uniós vizeken belüli halászati tevékenységeinek figyelése;

d)a halászati tevékenységekre vonatkozóan és az ellátási láncon belül végzett tagállami ellenőrzések figyelése;

e)vizsgálatok, ellenőrzések, átvilágítások és megkeresések;

f)a nemzetközi megállapodások és a védelmi intézkedések előkészítése és betartása;

g)szakpolitikai értékelések és hatásvizsgálatok;

h)tudományos kutatás és tudományos tanácsadás;

i)a panaszokhoz és jogsértésekhez tartozó megkeresések.

(3)A 110. cikk (1) és (2) bekezdésében említett információkban található személyes adatok 5 évnél hosszabb ideig nem tárolhatók, kivéve a valamilyen panasz, jogsértés, vizsgálat, ellenőrzés, átvilágítás, illetve a folyamatban lévő bírósági vagy közigazgatási eljárások nyomon követéséhez szükséges személyes adatokat, amelyek 10 évig őrizhetők meg. Az adatokat névteleníteni kell, ha a 110. cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt információk megőrzése hosszabb ideig történik.

(4)Az általuk az e rendelet szerint gyűjtött személyes adatok kezelésével kapcsolatban a tagállamok az (EU) 2016/679 rendelet(*) 4. cikkének (7) bekezdésében meghatározott adatkezelőnek minősülnek.

(5)Az általa az e rendelet 110. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint gyűjtött személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Bizottság az (EU) 2018/2018 európai parlamenti és tanácsi rendelet(**) 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott adatkezelőnek minősül.

(6) A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv és a tagállami hatóságok gondoskodnak a személyes adatok e rendelet alkalmazása szerint végzett kezelésének biztonságáról. A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv és a tagállami hatóságok együttműködnek a biztonsági feladatok terén.

(7)A Bizottság elfogadja a szükséges intézkedéseket – beleértve egy biztonsági tervet, üzletmenet-folytonossági tervet és katasztrófaelhárítási tervet – annak érdekében, hogy:

a)fizikai adatvédelmet valósítson meg, többek között a kritikus infrastruktúra védelmére irányuló vészhelyzeti tervek kidolgozása által;

b)megakadályozza az adathordozók jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását vagy eltávolítását;

c)megakadályozza az adatok jogosulatlan bevitelét és a rögzített személyes adatok jogosulatlan ellenőrzését, módosítását vagy törlését;

d)megakadályozza az adatok jogosulatlan kezelését és az adatok bármilyen jogosulatlan másolását, módosítását vagy törlését;

e)biztosítsa, hogy a releváns halászati adatbázisokhoz való hozzáférésre jogosult személyek csak a hozzáférési jogosultságuk körébe tartozó adatokhoz férjenek hozzá, mégpedig kizárólag egyéni felhasználói azonosítókkal és titkos hozzáférési módszerekkel;

f)biztosítsa, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy milyen szervek felé történhet személyes adatok továbbítása, és hogy ki, mikor, milyen adatoknál és milyen célból végez adatkezelést a releváns halászati adatbázisokban;

g)megakadályozza a személyes adatoknak a releváns halászati adatbázisokba vagy adatbázisokból, különösen a megfelelő titkosítási technikák révén történő továbbítása vagy adathordozón történő szállítása során a személyes adatok jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását vagy törlését;

h)figyelemmel kísérje az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredményességét, és megtegye a belső ellenőrzéssel kapcsolatban szükséges szervezeti intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében.

(8)A személyes adatoknak a releváns halászati adatbázisok bármelyikéhez hozzáférő hatóságok által végzett biztonságos kezelése érdekében a tagállamok a (7) bekezdésben említettekkel egyenértékű intézkedéseket hoznak.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(**)Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2017) 8 final, 2017.1.10.)”

82.A 114. és 115. cikk helyébe a következő szöveg lép:

114. cikk

Hivatalos honlap

„E rendelet alkalmazásában minden tagállam létrehoz és naprakészen tart egy hivatalos honlapot az üzemeltetők és a nagyközönség számára, amely legalább a 115. cikkben felsorolt információkat tartalmazza.

115. cikk

A honlap tartalma

Honlapjaikon a tagállamok késedelem nélkül közzéteszik az alábbi információkat vagy a közvetlenül azokra mutató hivatkozásokat:

a)a halászati jogosítványok és a 7. cikkben említett halászati engedélyek kiállításáért felelős illetékes hatóságok neve és címe;

b)a 20. cikkben említett átrakás céljából kijelölt kikötők listája, amely feltünteti a nyitvatartási időt;

c)a többéves tervek hatálybalépése után egy hónappal, a Bizottság jóváhagyását követően a 43. cikkben említett kijelölt kikötők listája a nyitvatartási időkkel együtt, azt követően harminc napon belül pedig az egyes kirakodások tekintetében a többéves tervek hatálya alá tartozó fajok mennyiségének nyilvántartásával és jelentésével kapcsolatos feltételek;

d)az azonnali hatályú tilalmat elrendelő határozat, amely egyértelműen meghatározza az érintett halászterületek földrajzi kiterjedését, a tilalom időtartamát és a tilalom ideje alatt az érintett területen a halászatra irányadó feltételeket az 53. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint;

e)a kapcsolattartó pontok adatai a 14., 17., 20., 23., 55., 62., 66. és 68. cikkben említett halászati naplók, előzetes értesítések, átrakási nyilatkozatok, kirakodási nyilatkozatok, értékesítési bizonylatok, átvételi nyilatkozatok és fuvarokmányok továbbítása vagy benyújtása tekintetében;

f)az 54. cikkben említett azonnali hatályú ideiglenes halászati tilalmak területi hatályát jelölő koordinátákat tartalmazó térkép, amely feltünteti a tilalom időtartamát és a tilalom ideje alatt a területen történő halászatra irányadó feltételeket;

g)a 35. cikk alapján a halászat tilalmára vonatkozó határozat és minden szükséges részlet;

h)a halászati korlátozás hatálya alá tartozó területek és a vonatkozó korlátozások listája;

i)a nyilvántartásba vett mérlegelők listája, az 59a. cikk szerint feltüntetve a kikötőt és a mérlegelési eszközöket.”

83.A 116. cikket el kell hagyni.

84.A 117. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján kölcsönös segítségnyújtási szabályokat állapíthat meg a következők vonatkozásában:

a)a tagállamok, harmadik országok, a Bizottság és az általa kijelölt szerv közötti igazgatási együttműködés;

b)a segítségnyújtás iránti megkeresések végrehajtásának költségei;

c)a tagállami egyetlen hatóság kijelölése;

d)a nemzeti hatóságok által az információcsere nyomán meghozott nyomonkövetési intézkedések közlése;

e)segítségnyújtás iránti megkeresés, beleértve az információkéréseket, intézkedések meghozatalára vonatkozó megkereséseket, igazgatási értesítésre vonatkozó megkereséseket és a válaszadási határidők megállapítását;

f)előzetes megkeresés nélküli tájékoztatás;

g)a tagállamok Bizottsággal és harmadik országokkal fenntartott kapcsolatai.

E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

85.A 118. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján szabályokat állapíthat meg a tagállami jelentések tartalmát és formátumát illetően.

E végrehajtási jogi aktusokat a 119. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.”

86.A 119. cikk a következőképpen módosul:

119. cikk

Bizottsági eljárás

(1)A Bizottságot az 1380/2013/EU rendelet 47. cikkével létrehozott Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vett bizottságnak minősül (*).

(2)Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(*)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).”

87.A szöveg a következő 119a. cikkel egészül ki:

119a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)A 7. cikk (6) bekezdésében, a 9. cikk (7) bekezdésében, a 9a. cikk (4) bekezdésében, a 15a. cikk (1) bekezdésében, a 17. cikk (6) bekezdésében, a 21. cikk (6) bekezdésében, a 22. cikk (4) bekezdésében, a 24. cikk (5) bekezdésében, a 39a. cikk (4) bekezdésében, az 58. cikk (9) bekezdésében, az 59a. cikk (4) bekezdésében, a 60a. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 73. cikk (9) bekezdésében, a 74. cikk (6) bekezdésében, a 75. cikk (2) bekezdésében, a 92. cikk (10) bekezdésében, a 93a. cikk (3) bekezdésében és a 107. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazás határozatlan időre szól.

(3)Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja 7. cikk (6) bekezdésében, a 9. cikk (7) bekezdésében, a 9a. cikk (4) bekezdésében, a 15a. cikk (1) bekezdésében, a 17. cikk (6) bekezdésében, a 21. cikk (6) bekezdésében, a 22. cikk (4) bekezdésében, a 24. cikk (5) bekezdésében, a 39a. cikk (4) bekezdésében, az 58. cikk (9) bekezdésében, az 59a. cikk (4) bekezdésében, a 60a. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 73. cikk (9) bekezdésében, a 74. cikk (6) bekezdésében, a 75. cikk (2) bekezdésében, a 92. cikk (10) bekezdésében, a 93a. cikk (3) bekezdésében és a 107. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)A 7. cikk (6) bekezdése, a 9. cikk (7) bekezdése, a 9a. cikk (4) bekezdése, a 15a. cikk (1) bekezdése, a 17. cikk (6) bekezdése, a 21. cikk (6) bekezdése, a 22. cikk (4) bekezdése, a 24. cikk (5) bekezdése, a 39a. cikk (4) bekezdése, az 58. cikk (9) bekezdése, az 59a. cikk (4) bekezdése, a 60a. cikk (1) és (2) bekezdése, a 73. cikk (9) bekezdése, a 74. cikk (6) bekezdése, a 75. cikk (2) bekezdése, a 92. cikk (10) bekezdése, a 93a. cikk (3) bekezdése és a 107. cikk (4) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére 2 hónappal meghosszabbodik.”

88.Az I. mellékletet el kell hagyni.

89.E rendelet I. mellékletének szövege III. és IV. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk

A 768/2005/EK rendelet módosításai

1.Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

1. cikk

Célkitűzés

(1)E rendelet azzal a céllal hozza létre az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalt (a továbbiakban: a Hivatal), hogy biztosítsa a közös halászati politika szabályainak magas színvonalú, egységes és hatékony ellenőrzését és betartását, beleértve a politika külső dimenzióját is.

(2)Ennek érdekében a Hivatal együttműködik a tagállamokkal és a Bizottsággal, és részükre technikai, operatív és tudományos segítséget nyújt az (1) bekezdésben említett területeken, a II. fejezetben foglalt kötelezettségvállalások és feladatok keretein belül.”

2.A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)segítséget nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak a közös halászati politika alkalmazásának harmonizációjában;

b)az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)hozzájárul a tagállamok és a Bizottság ellenőrzési és felügyeleti technikák kutatására és fejlesztésére irányuló munkájához, és kezdeményezi az ellenőrzési és felügyeleti technikák kutatását és fejlesztését;”

c)a szöveg a következő k) ponttal egészül ki:

„k)segíti a Bizottságot a Bizottságnak kiosztott feladatok teljesítésében a Hivatal célkitűzéseivel kapcsolatos uniós jogalkotási aktusok terén.”

3.A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Az adatok és információk cseréje és kezelése

(1) A Bizottság, a Hivatal és a tagállamok illetékes hatóságai kicserélik az uniós és nemzetközi vizeken folytatott közös ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek tekintetében rendelkezésükre álló releváns adatokat és információkat az 1224/2009/EK rendelettel összhangban.

(2)A Hivatal a vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy megfelelően védje az e rendelet szerint kapott információk titkosságát az 1224/2009/EK rendelet 113. cikkével összhangban.

(3)A személyes adatok Hivatal által végzett kezelésére az (EU) 2018/XX európai parlamenti és tanácsi rendelet(*) alkalmazandó.

(4)A személyes adatoknak az 1224/2009/EK rendelet 110. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett kezelése tekintetében a Hivatal az (EU) 2018/XX rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott adatkezelőnek minősül.

(5)Az 1224/2009/EK rendelet 110. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett személyes adatok kezelését a Hivatal abból a célból végzi, hogy koordinálja az ellenőrzéseket és vizsgálatokat, segítse a tagállamokat és a Bizottságot a közös halászati politika szerinti feladataik ellátásában, valamint összehangolja a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni harc műveleteit.

(6)Az 1224/2009/EK rendelet 110. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett személyes adatok 5 évnél hosszabb ideig nem tárolhatók, kivéve a valamilyen panasz, jogsértés, vizsgálat, ellenőrzés, átvilágítás, illetve a folyamatban lévő bírósági vagy közigazgatási eljárások nyomon követéséhez szükséges személyes adatokat, amelyek 10 évig őrizhetők meg.

Az adatokat névteleníteni kell, ha az információk megőrzése hosszabb ideig történik.

(7)A halászati tevékenységekre vonatkozó adatokban szereplő következő személyes adatok harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek történő átadását az (EU) 2018/XX rendelet V. fejezetével összhangban és az adott harmadik országgal kötött megállapodás, illetve az adott nemzetközi szervezet alkalmazandó szabályainak betartásával kell végezni.

(*)Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2017) 8 final, 2017.1.10.)”

4.A 17a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

17a. cikk

A Hivatal tisztviselőinek uniós ellenőrként való kijelölése

A Hivatal tisztviselőit az 1224 /2009/EK rendelet 79. cikkével összhangban uniós ellenőrnek lehet kijelölni.”

5.A 23. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)a b) pontban az „április 30-ig” helyébe a „június 30-ig” határidő lép.

b)a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„i) biztosítja a 39. cikkel összhangban végzett értékelésekből származó eredmények és ajánlások megfelelő nyomon követését az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett kivizsgálások, valamint a belső vagy külső ellenőrzések során.”

6.A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

26. cikk

Ülések

(1)Az igazgatási tanács üléseit az elnök hívja össze. A napirendi pontokat az elnök határozza meg, figyelembe véve az igazgatási tanács tagjainak és a Hivatal ügyvezető igazgatójának javaslatait.

(2)Az ügyvezető igazgató és az igazgatási tanács által kijelölt képviselő szavazati jog nélkül vesz részt a tanácskozásokon.

(3)Az igazgatási tanács évente legalább egy rendes ülést tart. Ezenkívül az elnök kezdeményezésére vagy a Bizottság, illetve az igazgatási tanácsban képviselt tagállamok egyharmadának kérésére ül össze.

(4)Az igazgatási tanács meghívhatja az érintett uniós intézmények képviselőjét, hogy vegyen részt az üléseken.

(5)Az igazgatási tanács meghívhat bármely személyt, akinek a véleménye mérvadó lehet, hogy megfigyelőként részt vegyen az üléseken.

(6)Titoktartást igénylő ügyekben vagy érdekellentétek esetén az igazgatási tanács határozhat úgy, hogy egyes napirendi pontok vizsgálatát az igazgatási tanács által kijelölt képviselő, a (4) bekezdésben említett érintett uniós intézmény által kijelölt képviselők és az (5) bekezdésben említett személy(ek) jelenléte nélkül folytatja le. Az e rendelkezés alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az eljárási szabályzatban lehet megállapítani.

(7)Az igazgatási tanács tagjait, az eljárási szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, tanácsadók vagy szakértők segíthetik munkájukban.

(8)Az igazgatási tanács titkárságát a Hivatal biztosítja.”

7.A 29. cikk (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

elkészíti az éves munkaprogram tervezetét és a többéves munkaprogram tervezetét, majd a Bizottsággal és a tagállamokkal folytatott konzultációt követően benyújtja azokat az igazgatási tanácsnak. Megteszi a munkaprogram és a többéves munkaprogram végrehajtásához szükséges lépéseket az ebben a rendeletben megállapított korlátok, a rendelet végrehajtási szabályai és minden vonatkozó jog figyelembevételével;”

8.A 35. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)Az egyéb bevételi források sérelme nélkül a Hivatal bevételei a következők:

a)az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) szereplő uniós hozzájárulás;

b)a Hivatal által a tagállamoknak a 6. cikkel összhangban nyújtott szolgáltatásokért felszámolt díjak;

c)kiadványok, képzés és/vagy a Hivatal által biztosított egyéb szolgáltatások díjai;

d)hatáskör-átruházási megállapodások vagy eseti vissza nem térítendő támogatások formájában történő uniós finanszírozás, a Hivatal 38. cikkben említett pénzügyi szabályaival, valamint az Unió szakpolitikáit támogató vonatkozó jogi aktusokban foglalt rendelkezéssel összhangban.”

9.A 39. cikk helyébe a következő szöveg lép:

39. cikk

Értékelés

(1)A Hivatal feladatainak vállalását követő öt éven belül, és ezt követően minden ötödik évben el kell végezni a Hivatal értékelését. A Bizottság független külső értékelést készíttet, amely értékeli különösen:

a)a Hivatal által a célkitűzései, kötelezettségvállalása és feladatai tekintetében elért eredményeket;

b)a Hivatal teljesítményének és munkamódszereinek hatását, eredményességét és hatékonyságát a Hivatal célkitűzéseivel, kötelezettségvállalásával és feladataival összefüggésben.

(2)A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az igazgatási tanácsnak. Az igazgatási tanács ajánlásokat terjeszthet a Bizottság elé e rendelet módosításával kapcsolatban. Az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseket közzé kell tenni.”

3. cikk

Az 1967/2006/EK rendelet módosításai

Az 1967/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.A 17. cikk (2)–(6) bekezdését el kell hagyni.

2.A 20. cikk (1) bekezdésének második mondatát el kell hagyni.

3.A 21. cikket el kell hagyni.

4. cikk

Az 1005/2008/EK rendelet módosításai

Az 1005/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.A rendelet címében, a cikkekben, a cikkek és fejezetek címsoraiban és a mellékletekben a „Közösség” főnév vagy az abból képzett melléknév helyébe „Unió” kerül, az esetleges nyelvtani módosításokkal együtt.

2.A 2. cikk 17. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„17.»észlelés«: a tagállam tengeren végzett ellenőrzésért felelős illetékes hatósága, vagy egy közösségi vagy harmadik országbeli halászhajó parancsnoka által egy halászhajó olyan tevékenységével kapcsolatban végzett bármilyen megfigyelés, amely a 3. cikk rendelkezéseivel összhangban IUU-halászatnak tekinthető.”

3.A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

IUU-halászatot folytató halászhajók

Egy halászhajóról akkor vélelmezhető, hogy IUU-halászatot folytat, ha kimutatható, hogy az érintett halászterületen alkalmazandó állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedésekkel ellentétesen egy vagy több olyan tevékenységet végzett, amelyek:

az 1224/2009/EK rendelet 90. cikke (2) bekezdésének a)–n) pontjában vannak felsorolva, vagy

az 1224/2009/EK rendelet 90. cikke (3) bekezdésének a), c), e), f) és i) pontjai szerint súlyos jogsértésnek minősülnek.”

4.A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

10. cikk

Vizsgálati eljárás

A hatályos törvényeknek, rendeleteknek és az alkalmazandó nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek való megfelelés ellenőrzése céljából a tagállamok az 1224/2009/EK rendelet VII. címe I. fejezetének rendelkezéseit alkalmazzák.”

5.A 11. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„1.Ha a vizsgálat során gyűjtött információ a tisztviselő számára bizonyítékkal szolgál annak feltételezésére, hogy a halászhajó a 3. cikkel összhangban IUU-halászatot folytatott, akkor a tisztviselő:

(1)rögzíti a feltételezett jogsértést a vizsgálati jelentésben;

(2)a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos bizonyíték megóvása érdekében minden szükséges intézkedést megtesz;

(3)haladéktalanul továbbítja a vizsgálati jelentést az illetékes hatóságnak.

(2)Ha a vizsgálat eredményei bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy egy harmadik ország halászhajója a 3. cikkel összhangban IUU-halászatot folytatott, a kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága nem engedélyezheti az adott hajók számára a fogás kirakodását vagy átrakását, illetve a kikötői szolgáltatások igénybevételét.”

6.A szöveg a következő 12a–12e. cikkel egészül ki:

12a. cikk

Az integrált számítógépes információk cseréje, kezelése, tárolása, benyújtása, hitelesítése és mennyiséggazdálkodása a halászati termékek behozatalát és kivitelét szolgáló fogási tanúsítási rendszerben (CATCH)

(1)A halászati termékek behozatalát és kivitelét érintő hatósági átvizsgálásokhoz, vizsgálatokhoz, ellenőrzésekhez és más vonatkozó hatósági tevékenységekhez tartozó információk és dokumentumok integrált kezelésének, tárolásának és cseréjének lehetővé tétele érdekében a Bizottság a 12b–12d. cikkel összhangban létrehoz egy digitális információkezelési rendszert (CATCH) a fogási tanúsítási rendszerhez. A CATCH a 2017/625 rendelettel(*) létrehozott hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerébe (IMSOC) van integrálva.

(2)A halászati termékek behozatalával, valamint a vonatkozó átvizsgálásokkal, kockázatkezeléssel, vizsgálatokkal és ellenőrzésekkel, illetve a különböző dokumentumokkal, például importőr nyilatkozatokkal, fogási tanúsítványokkal, átrakási nyilatkozatokkal és engedélyekkel, feldolgozási nyilatkozatokkal, kérelmekkel vagy határozatokkal kapcsolatban az importőr és a tagállamok illetékes hatóságai között, a tagállami illetékes hatóságok között vagy a tagállami illetékes hatóságok és a Bizottság között végzett, e rendeletben előirányzott minden információcserét a CATCH használatával kell végezni.

(3)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 54b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon esetekhez és feltételekhez, amelyeknél az e cikk (3) bekezdésének alkalmazása alól ideiglenes mentességek állapíthatók meg.

(4)A tagállamok illetékes hatóságainak az importőrök által, a 16. cikk (1) bekezdésében elrendeltek szerint, a CATCH használatával benyújtott információkat kell használniuk a mennyiséggazdálkodáshoz, valamint – kockázatkezelés alapján – átvizsgálásaik és vizsgálataik elvégzéséhez, illetve az e fejezetben elrendeltek szerinti határozatok, valamint az e fejezetben és az e rendelet 54a. cikkében említett, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok meghozatalához.

12b. cikk

A CATCH általános funkciói

A CATCH:

a)lehetővé teszi az e fejezetben, a 1010/2009/EK bizottsági rendelet szabályaiban, valamint az e fejezetben és az e rendelet 54a. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokban említett átvizsgálásokhoz, kockázatkezeléshez, vizsgálatokhoz, ellenőrzésekhez és határozatokhoz szükséges információk, adatok és dokumentumok számítógépes benyújtását, kezelését és cseréjét a tagállami illetékes hatóságok között, a tagállami illetékes hatóságok és a Bizottság között, vagy adott esetben a tagállami illetékes hatóságok és a Bizottság és a lobogó szerinti államok, a feldolgozási országok és más érintett harmadik országok illetékes hatóságai, illetve az importőrök és exportőrök között;

b)mennyiséggazdálkodási mechanizmussal szolgál, amely biztosítja, hogy az importőrök által a behozatalra vonatkozóan egy fogási tanúsítványon bejelentett terméktömeg ne haladja meg az adott fogási tanúsítványban rögzített és hitelesített tömeget;

c)lehetőséget biztosít a halászati termékek behozatalához és kiviteléhez az e fejezet rendelkezéseivel, valamint az e fejezetben és az e rendelet 54a. cikkében említett felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokkal összhangban fontos információk, adatok és dokumentumok egyablakos uniós felületen keresztül történő cseréjéhez a tagállamok egyéb hatóságai és a tagállamok vámhatóságai között;

d)lehetőséget biztosít az elektronikus kockázatkezeléshez és elemzéshez.

12c. cikk

A CATCH működése

Az IMSOC tekintetében meghatározott szabályokkal összhangban a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a CATCH működésére vonatkozóan, amelyek megállapítják:

a)a CATCH, mint az IMSOC rendszerelemére, így többek között a meglévő nemzeti rendszerekkel való elektronikus adatcsere-mechanizmusra, az alkalmazandó szabványok azonosítására, az üzenetszerkezetek meghatározására, az adatszótárakra, a protokollok és eljárások megosztására vonatkozó műszaki előírásokat;

b)a CATCH és a rendszerelemeinek működésére vonatkozó azon különös szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmét és a biztonságos információcserét hivatottak biztosítani;

c)a CATCH valamely funkciójának kiesésekor alkalmazandó készenléti rendelkezéseket;

d)azokat az eseteket és feltételeket, amelyek fennállásakor a 13. cikkben említett harmadik országok és regionális halászati gazdálkodási szervezetek számára részleges hozzáférés adható a CATCH funkcióihoz, valamint az ilyen hozzáférésre vonatkozó gyakorlati rendelkezéseket;

e)azon szabályokat, amelyek szerint az illetékes hatóságok elfogadhatják az elektronikus dokumentumokat, beleértve a harmadik országok illetékes hatóságai által hitelesített vagy jóváhagyott elektronikus aláírásokat;

f)a többek között az elektronikus formátumokhoz tartozó sablonokat, formanyomtatványokat és szabályokat az e rendeletben előirányzott hatósági dokumentumok kiállításához, kivéve az e rendelet II. mellékletében és annak függelékében előirányzott mintát, valamint a IV. mellékletben előirányzott formanyomtatványt.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.

12d. cikk

A személyes adatok védelme

(1)Az (EU) 2016/679 európai parlament és tanácsi rendelet(**) és az (EU) 2018/XX európai parlament és tanácsi rendelet(***) alkalmazandó akkor, ha a CATCH útján kezelt információk az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott személyes adatokat tartalmaznak.

(2)A releváns információknak a CATCH felé történő továbbítására, valamint a személyes adatok e tevékenységből eredő kezelésére vonatkozó feladataik tekintetében a tagállamok illetékes hatóságai az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének (7) bekezdésében meghatározott adatkezelőnek minősülnek.

(3)A CATCH kezelésével és az e tevékenységből eredő személyes adatok kezelésével összefüggő feladatai tekintetében a Bizottság az (EU) 2018/XX rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott adatkezelőnek minősül.

A tagállamok és a Bizottság gondoskodnak arról, hogy a CATCH megfeleljen az (EU) 2017/625 rendelet 134. és 135. cikkében meghatározott személyes adatvédelmi szabályoknak.

12e. cikk

Adatbiztonság

7.A tagállamok és a Bizottság gondoskodnak arról, hogy a CATCH megfeleljen az (EU) 2017/625 rendelet 134. és 136. cikkében meghatározott adatbiztonsági szabályoknak.

8.A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)Az egyetlen szállítmányt alkotó és egy harmadik országban feldolgozott halászati termékek behozatalának a feltétele az, hogy az importőr benyújtsa a behozatali tagállam hatóságaihoz az adott harmadik ország feldolgozóüzemének a IV. mellékletben szereplő formanyomtatvány szerint megtett és illetékes hatóságai által jóváhagyott nyilatkozatát, amely:

a)pontos leírást ad a feldolgozatlan és feldolgozott termékekről és azok mennyiségeiről;

b)jelzi, hogy a feldolgozott termékeket az adott harmadik országban dolgozták fel azokból a fogásokból, amelyeket a lobogó szerinti állam által hitelesített fogási tanúsítvány(ok) kísér(nek); és

c)az alábbi mellékletekkel van ellátva:

i.    i. az eredeti fogási tanúsítvány(ok), amennyiben az érintett fogások egészét használták fel az egyetlen szállítmányként kivitt halászati termékek feldolgozásához; vagy

ii.    az eredeti fogási tanúsítvány(ok) másolata, amennyiben az érintett fogások egy részét használták fel az egyetlen szállítmányként kivitt halászati termékek feldolgozásához.

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítése érdekében nincs szükség a nyilatkozat illetékes hatóságok általi jóváhagyására, ha:

d)az érintett halászati termékeket az annak az országnak a lobogója alatt közlekedő halászhajók fogják, ahol azon halászati termékek feldolgozása történik, és;

e)a jóváhagyó illetékes hatóság megegyezik a lobogó szerinti állam hatóságával, amely a fogási tanúsítvány hitelesítését végzi és e rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban értesíti a Bizottságot.

Ha az érintett fajok valamely regionális halászati gazdálkodási szervezetnek a 13. cikk szerint elismert fogási dokumentációs rendszerének hatálya alá tartoznak, a nyilatkozat helyettesíthető a fogási dokumentációs rendszer újrakiviteli bizonyítványával, amennyiben a harmadik ország megfelelően teljesítette a rá vonatkozó értesítési követelményeket.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

(**) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(***) Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2017) 8 final, 2017.1.10.).”

9.A 16. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)A halászati termékeket az Unióba behozó importőr a CATCH segítségével elektronikus úton nyújtja be a termék szándékolt behozatali helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak a 12. cikk (4) bekezdésében elrendelt fogási tanúsítványt a II. melléklet függelékében meghatározott szállítási részletekkel együtt, a feldolgozóüzem 14. cikk (2) bekezdésében elrendelt nyilatkozatát, valamint a 12., 14. és 17. cikkben előírt egyéb információkat. A szállítási részletekkel kiegészített fogási tanúsítványt, a feldolgozóüzem nyilatkozatát és a 12. és 14. cikkben előírt egyéb információkat az Unió területére történő belépés helyére való megérkezés becsült ideje előtt legalább három munkanappal kell benyújtani. A három munkanapos határidő a halászati termék típusa, az Unió területére való belépés helyének távolsága vagy az alkalmazott szállítóeszköz szerint módosítható. Az illetékes hatóság kockázatkezelés alapján megvizsgálja az összes benyújtott dokumentumot, különösen a fogási tanúsítványt a lobogó szerinti államtól a 20. és 22. cikkel összhangban kapott értesítésben foglalt információk alapján.”

10.A 27. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„8.A Közösség halászhajóit nem veszik fel a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára, amennyiben a lobogó szerinti tagállam a 42. cikk (1) bekezdésében megállapított súlyos jogsértésnek minősülő jogsértések ellen e rendelettel és az 1224/2009 rendelettel összhangban intézkedett, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által tett intézkedések sérelme nélkül.”

11.A IX. fejezet címsorának helyébe a következő szöveg lép:

„IX. FEJEZET

ELJÁRÁSOK ÉS VÉGREHAJTÁS

12.A 42. cikk helyébe a következő szöveg lép:

42. cikk

Súlyos jogsértések

E rendelet alkalmazásában a »súlyos jogsértés« az 1224/2009/EK rendelet 90. cikke (2) bekezdésének a)–n), o) és p) pontjában felsorolt jogsértéseket, vagy az 1224/2009/EK rendelet 90. cikke (3) bekezdésének a), c), e), f) és i) pontja szerint súlyos jogsértésnek minősülő jogsértéseket jelenti.”

13.A szöveg a következő 42a. cikkel egészül ki:

42a. cikk

Eljárások súlyos jogsértések esetén

E rendelet 11. cikke (4) és (50) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 85. cikkének rendelkezéseit alkalmazzák súlyos jogsértés észlelése esetén.”

14.A 43. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„43. cikk

A megfelelést biztosító intézkedések

(1)A tagállamok büntetőeljárás kezdeményezésére és büntetőjogi szankciók kiszabására vonatkozó hatásköreinek sérelme nélkül, a tagállamok nemzeti joguknak megfelelően módszeresen alkalmazzák a közigazgatási intézkedéseket és szankciókat az e rendelet szerinti súlyos jogsértéseket elkövető természetes személyekkel, illetve a súlyos jogsértésekért felelős jogi személyekkel szemben.

(2)Amennyiben egy természetes személyt súlyos jogsértés elkövetésével gyanúsítanak vagy elkövetése közben érnek tetten, vagy egy jogi személyt ilyen jogsértés miatti felelősséggel gyanúsítanak e rendelettel összhangban, a tagállamok a nemzeti joguknak megfelelően haladéktalanul releváns és azonnali intézkedéseket hoznak az 1224/2009/EK rendelet 91. cikkével összhangban.

(3)A tagállamok biztosítják, hogy a súlyos jogsértést elkövető természetes személy, vagy a súlyos jogsértésért felelős jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyen büntethető, az 1224/2009/EK rendelet 89a., 91a., 91b. és 92a. cikkeinek rendelkezéseivel összhangban. A tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 92. cikkével összhangban lévő intézkedéseket is alkalmaznak.”

15.A 44–47. cikket el kell hagyni.

16.A szöveg a következő 54a. és 54b. cikkel egészül ki:

54a. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a II. mellékletet és annak függelékét és a IV. mellékletet módosító 54b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy figyelembe vegye a fogási dokumentációs rendszerek nemzetközi fejlődését, a tudományos fejlődést és a műszaki haladást, beleértve az adaptációkat is a CATCH megvalósításához.

54b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)A 12a. cikk (3) bekezdésében és az 54a. cikkben említett felhatalmazás határozatlan időre szól.

(3)Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12a. cikk (3) bekezdésében és az 54a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)A 12a. cikk (3) bekezdése és az 54a. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő 2 hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére 2 hónappal meghosszabbodik.”

17.A II. melléklet és függeléke helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

18.A IV. melléklet bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Alulírott megerősítem, hogy a következő feldolgozott halászati termékek: ... (termékleírás és KN-kód) az alábbi fogási tanúsítvány(ok) alapján szerzett fogásokból származnak:”

5. cikk
Az (EU) 2016/1139 rendelet módosításai

Az (EU) 2016/1139 rendelet 12. és 13. cikkét el kell hagyni.

6. cikk
Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1., 3., 4. és 5. cikk [a hatálybalépéstől számított 24 hónap]-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)    Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
(2)    A Tanács 1224/2009/EK rendelete (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).
(3)    A Tanács 768/2005/EK rendelete (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.).
(4)    A Tanács 1005/2008/EK rendelete (HL L 268., 2008.10.29., 1. o.).
(5)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2403 rendelete (HL L 347., 2017.12.28., 1. o.).
(6)    Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
(7)    COM(2017) 192 final.
(8)    SWD(2017) 134 final.
(9)    Az Európai Számvevőszék különjelentése: „Az Unió halászati kontrollrendszere: több erőfeszítésre lenne szükség”.
(10)    Az Európai Parlament 2016. október 25-i állásfoglalása a halászati ellenőrzések egységessé tételének mikéntjéről Európában -http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0407+0+DOC+XML+V0//EN
(11)    A Tanács következtetései az Európai Számvevőszék 8/2017. sz. különjelentéséről- http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13323-2017-INIT/en/pdf
(12)    https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/EFCA%20Evaluation%20-%20Issuing%20of%20Recommendations.pdf
(13)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/xiv3acontrol_of_eu_fisheries.pdf  
(14)    1379/2013/EU rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).
(15)    JOIN(2016) 49 final.
(16)     COM(2018) 28 final 16.01.2018
(17)    SWD(2017) 155 final: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai digitális egységes piaci stratégia.
(18)    COM(2017) 623 final - http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/com_rup_partner_en.pdf.
(19)    COM(2017) 192 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:192:FIN  
(20)    SWD(2017) 134 final  http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c2f2554-0faf-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF  
(21)    https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-fisheries-control-regulation_en
(22)    https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_hu
(23)    Elérhető  itt : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.
(24)     Elérhető itt: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_hu
(25)    A Szabályozói Ellenőrzési Testület véleménye a hatásvizsgálati jelentéssel és a Bizottság javaslatával együtt kerül közzétételre a bizottsági dokumentumok online nyilvántartásában (elérhető itt : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia ).
(26)    HL C ., ., . o.
(27)    HL C ., ., . o.
(28)    Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
(29)    A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).
(30)    Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 28.12.2013., 1. o.).
(31)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/812 rendelete (2015. május 20.) a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletnek, valamint az 1379/2013/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kirakodási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 133., 2015.5.29., 1. o.).
(32)    Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).
(33)    A Bizottság 931/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 19.) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű élelmiszerek nyomonkövethetőségével kapcsolatban megállapított követelményeiről (HL L 242., 2011.9.20., 2. o.).
(34)    A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).
(35)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
(36)    Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és a 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2017) 8 final, 2017.1.10.).
(37)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.)
(38)    Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(39)    A Tanács 768/2005/EK rendelete (2005. április 26.) a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.).
(40)    A Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).
(41)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1139 rendelete (2016. július 6.) a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 191., 2016.7.15., 1. o.).
Top

Brüsszel, 2018.5.30.

COM(2018) 368 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 768/2005/EK, az 1967/2006/EK és az 1005/2008/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet halászati ellenőrzések tekintetében történő módosításáról

{SEC(2018) 267 final}
{SWD(2018) 279 final}
{SWD(2018) 280 final}


I. MELLÉKLET

Az 1224/2009/EK rendelet a következő III. és IV. melléklettel egészül ki:

III. MELLÉKLET

AZ UNIÓS HALÁSZATI JOGOSÍTVÁNY JOGOSULTJAINAK VAGY AZ UNIÓS PARANCSNOKOKNAK SÚLYOS JOGSÉRTÉSEK ESETÉN KISZABANDÓ PONTOK

Szám

Súlyos jogsértés

pontok

1

A halászati tevékenységekhez kapcsolódó adatok pontos rögzítésére és jelentésére vonatkozó kötelezettségek nem teljesítése, beleértve a hajómegfigyelési rendszer által továbbítandó adatokat és a közös halászati politika szabályai értelmében előírt előzetes értesítéseket.

3

2 

Az (EU) 2017/2403 rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében előírt fogási nyilatkozat vagy kirakodási nyilatkozat harmadik ország részére történő rendelkezésre bocsátásának és a nyilatkozat elektronikus példányának lobogó szerinti tagállam részére történő eljuttatásának elmulasztása.

3

3

A kirakodási nyilatkozat vagy az értékesítési bizonylat lobogó szerinti tagállam felé történő továbbításának elmulasztása, amikor egy harmadik ország kikötőjében történt a fogás kirakodása, illetve az átrakási nyilatkozat vagy az áthelyezési nyilatkozat továbbításának elmulasztása, amikor a művelet végrehajtására uniós vizeken kívül került sor.

3

4

A szabályoknak meg nem felelő halászeszköz használata.

4

5

A halászeszközök használatára vonatkozóan a közös halászati politika szabályaiban rögzített kötelezettségek be nem tartása.

4

6

A motor vagy a motorteljesítményt folyamatosan figyelő eszközök annak érdekében történő manipulálása, hogy a motor teljesítménye meghaladja a motortanúsítványban szereplő legnagyobb folyamatos motorteljesítményt.

5

7

A halászhajó vagy halászeszközök jelöléseinek, illetve a halászhajó azonosításának vagy lajstromozásának meghamisítása vagy elrejtése.

5

8

A közös halászati politika szabályai értelmében előírt dokumentumok, adatok vagy információk meghamisítása, illetve hamis vagy érvénytelen dokumentumok, adatok vagy információk felhasználása, beleértve az 1005/2008/EK tanácsi rendeletben említett dokumentumokat, adatokat és információkat.

5

9

Kivizsgálással kapcsolatos bizonyítékok elrejtése, manipulálása vagy megsemmisítése.

5

10

Több jogsértés elkövetése, amelyek együttesen a védelmi és gazdálkodási intézkedések súlyos figyelmen kívül hagyását jelentik.

5

11

A méreten aluli fogások vagy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó bármely fajból ejtett fogások fedélzetre vételének és fedélzeten tartásának akár visszaengedésen keresztül, valamint átrakásának, áthelyezésének vagy kirakodásának a hatályos jogszabályok megszegésével történő elmulasztása, kivéve, ha e fogások fedélzetre vétele, fedélzeten tartása és kirakodása ellentétes lenne a többek között a regionális halászati gazdálkodási szervezetekre vonatkozó kötelezettségekkel, vagy a közös halászati politika szabályaiban meghatározott mentességek hatálya alá tartozna azokban a halászatokban vagy halászati övezetekben, amelyekre e szabályok alkalmazandók.

5

12

Halászati tevékenységek folytatása egy regionális halászati gazdálkodási szervezet területén az adott szervezet védelmi és gazdálkodási intézkedéseivel nem összeegyeztethető vagy azokat sértő módon.

5

13

Átrakási műveletek végzése a közös halászati politika szabályainak, illetve a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott alkalmazandó védelmi és gazdálkodási intézkedések megsértésével.

5

14

Harmadik országok kikötőiben történő kirakodás az e rendelet 19a. cikkében említett előzetes értesítés nélkül; vagy IUU-halászati tevékenységekből származó halászati termékek kirakodása.

5

15

Tiltott halászeszközök használata.

6

16

Halászati korlátozás vagy tilalom hatálya alá tartozó területen, vagy halállomány-helyreállítási területen, vagy tilalmi időszakban, illetve kvóta nélkül vagy a kvóta elérését követően, vagy tiltott mélységben folytatott halászat.

6

17

A lobogó szerinti vagy a megfelelő parti állam által kiállított érvényes halászati jogosítvány, felhatalmazás vagy engedély nélküli halászat.

7

18

Olyan fajok célzott halászata, fedélzeten tartása, átrakása, áthelyezése vagy kirakodása, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek tekintetében halászati tilalmi időszak van érvényben vagy amelyeket tilos halászni.

7

19

A tisztviselők vagy megfigyelők munkájának akadályozása feladataik teljesítése során.

7

20

Az 1005/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott IUU-halászatot folytató, és különösen az Unió vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezet – az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 29. és 30. cikkében említett – IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő hajókról vagy hajókra történő átrakás, az ilyen hajókkal folytatott áthelyezési műveletek, az ilyen hajók részvételével végzett közös halászati műveletek, illetve az ilyen hajók támogatása vagy ellátása.

7

21

Átrakás az előírt engedély hiánya vagy az átrakás tilalma esetén.

7

22

Az 1005/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott IUU-halászatot folytató és különösen az Unió vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezet – az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 29. és 30. cikkében említett – IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő hajó üzemeltetésében, irányításában vagy tulajdonlásában való érintettség, vagy az ilyen hajón történő munkavégzés.

7IV. MELLÉKLET 1

Egy jogsértés súlyosnak minősítéséhez alkalmazott alternatív kritériumok e rendelet 90. cikkének (3) bekezdésével összhangban

Tevékenységek

Kritériumok

90. cikk (3) bekezdés a) pont    

A halászati tevékenységekhez kapcsolódó adatok pontos rögzítésére és jelentésére vonatkozó kötelezettségek nem teljesítése, beleértve a hajómegfigyelési rendszer által továbbítandó adatokat és a közös halászati politika szabályai értelmében előírt előzetes értesítéseket;

90. cikk (3) bekezdés b) pont    

Az (EU) 2017/2403 rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében előírt fogási nyilatkozat vagy kirakodási nyilatkozat harmadik ország részére történő rendelkezésre bocsátásának és a nyilatkozat elektronikus példányának lobogó szerinti tagállam részére történő eljuttatásának elmulasztása;

90. cikk (3) bekezdés e) pont    

A méreten aluli fogások vagy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó bármely fajból ejtett fogások fedélzetre vételének és fedélzeten tartásának akár visszaengedésen keresztül, valamint átrakásának, áthelyezésének vagy kirakodásának a hatályos jogszabályok megszegésével történő elmulasztása, kivéve, ha ezen fogások fedélzetre vétele, fedélzeten tartása és kirakodása ellentétes lenne a többek között a regionális halászati gazdálkodási szervezetekre vonatkozó kötelezettségekkel, vagy a közös halászati politika szabályaiban meghatározott mentességek hatálya alá tartozna azokban a halászatokban vagy halászati övezetekben, amelyekre e szabályok alkalmazandók;

90. cikk (3) bekezdés f) pont    

Halászati tevékenységek folytatása egy regionális halászati gazdálkodási szervezet területén az adott szervezet védelmi és gazdálkodási intézkedéseivel nem összeegyeztethető vagy azokat sértő módon.

– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások:

tilalom hatálya alá tartozó területen; vagy

tiltott mélységben történtek,

– ez az előző tizenkét hónapos időszak során észlelt második jogsértés,

– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások mennyisége az e rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében és 21. cikkének (3) bekezdésében említett megengedett hibahatárral megegyezik vagy annak több mint kétszerese,

– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások

a) 100 kg feletti mennyiségnek, illetve a naplóban vagy a kirakodási vagy átrakási nyilatkozatban szereplő teljes mennyiség 20 %-ának, vagy

b) a halászati termékek teljes értéke 10 %-ának felelnek meg,

ha a jogsértés az alábbi fajok bármelyikét érinti:

 a közös halászati politika szabályai szerinti minimális védelmi referenciaméret hatálya alá tartozó összes faj;

 az 1380/2013 rendelet 15. cikkében említett kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó összes faj;

 a közös halászati politika szabályai szerinti halászati lehetőségek hatálya alá tartozó összes faj;

 a többéves tervek hatálya alá tartozó összes faj;

 az összes faj, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek tekintetében halászati tilalmi időszak van érvényben vagy amelyeket tilos halászni;

 a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által szabályozott összes faj.

90. cikk (3) bekezdés g) pont    

Halászati termékek piaci rendelkezésre bocsátása a közös halászati politika szabályainak megsértésével

– ez az előző tizenkét hónapos időszak során észlelt második feltételezett jogsértés,

– a feltételezett jogsértés az IUU-termékek szándékosan vagy az IUU-rendelet megszegésével történő forgalmazásával kapcsolatos,

– amikor a közvetlen értékesítés az e rendelet 59. cikkében említett, nem nyilvántartott árverési központ vagy vevő bevonásával történt,

– az értékesítési bizonylatok benyújtása nem felel meg e rendelet 62. cikkének, beleértve az összes adat elektronikus rögzítésének és továbbításának a kötelezettségét,

– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások a 100 kg feletti mennyiségnek, illetve a naplóban vagy a kirakodási vagy átrakási nyilatkozatban szereplő teljes mennyiség 20 %-ának, vagy a halászati termékek teljes értéke 10 %-ának felelnek meg, ha a jogsértés az alábbi fajok bármelyikét érinti:

 a közös halászati politika szabályai szerinti minimális védelmi referenciaméret hatálya alá tartozó összes faj;

 az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó összes faj;

 a közös halászati politika szabályai szerinti halászati lehetőségek hatálya alá tartozó összes faj;

 egy többéves terv hatálya alá tartozó összes faj;

 az összes faj, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek tekintetében halászati tilalmi időszak van érvényben vagy amelyeket tilos halászni;

 a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által szabályozott összes faj.

90. cikk (3) bekezdés c) pont    

A szabályoknak meg nem felelő halászeszköz használata.

90. cikk (3) bekezdés d) pont

A halászeszközök használatára vonatkozóan a közös halászati politika szabályaiban rögzített kötelezettségek be nem tartása.

– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások:

tilalom hatálya alá tartozó területen; vagy

tiltott mélységben történtek,

– az alkalmazott eszköz a következők valamelyike:

 Robbanóanyaggal végzett halászat

 Tiltott lebegő kopoltyúhálók

– az engedélyezett eszköz száma 2 egységgel nagyobb a halászhajók fedélzetén engedélyezett eszközök számánál,

– ez az előző tizenkét hónapos időszak során észlelt második feltételezett jogsértés,

– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások mennyisége az e rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében említett megengedett hibahatárral megegyezik vagy annak több mint kétszerese;

– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások a 100 kg feletti mennyiségnek, illetve a naplóban vagy a kirakodási vagy átrakási nyilatkozatban szereplő teljes mennyiség 20 %-ának, vagy a halászati termékek teljes értéke 10 %-ának felelnek meg, ha a jogsértés az alábbi fajok bármelyikét érinti:

 a közös halászati politika szabályai szerinti minimális védelmi referenciaméret hatálya alá tartozó összes faj;

 az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó összes faj;

 a közös halászati politika szabályai szerinti halászat hatálya alá tartozó összes faj;

 a többéves terv hatálya alá tartozó összes faj;

 minden olyan faj, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek tekintetében halászati tilalmi időszak van érvényben vagy amelyeket tilos halászni;

 a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által szabályozott összes faj.

90. cikk (3) bekezdés h) pont

Hobbihorgászati tevékenységek folytatása a közös halászati politika szabályainak megsértésével, vagy hobbihorgászatból származó fogások értékesítése.

– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások:

 tilalom hatálya alá tartozó területen; vagy

 tiltott mélységben történtek;

– ez az előző hat hónapos időszak során észlelt harmadik feltételezett jogsértés;

– a feltételezett jogsértéshez kapcsolódó fogások 5 kg feletti mennyiségnek felelnek meg, ha a jogsértés az alábbi fajok bármelyikét érinti:

 a közös halászati politika szabályai szerinti minimális védelmi referenciaméret hatálya alá tartozó összes faj;

 az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó összes faj;

 a közös halászati politika szabályai szerinti halászati lehetőségek hatálya alá tartozó összes faj;

 a többéves terv hatálya alá tartozó összes faj;

az összes faj, amelyek moratórium alatt állnak, amelyek tekintetében halászati tilalmi időszak van érvényben vagy amelyeket tilos halászni.

90. cikk (3) bekezdés i) pont    

Több jogsértés elkövetése, amelyek együttesen a védelmi és gazdálkodási intézkedések súlyos figyelmen kívül hagyását jelentik.

Az egyidejű, de egyenként nem súlyos jogsértésnek számító jogsértések száma 3-nál nagyobb.

II. MELLÉKLET

Az 1005/2008/EK rendelet II. melléklete és annak függeléke helyébe a következő szöveg lép:

II. MELLÉKLET – Az Európai Unió fogási tanúsítványa és újrakiviteli bizonyítványa

   i. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGÁSI TANÚSÍTVÁNYA

Az okmány száma

Hitelesítő hatóság

1. Név

Cím

Tel.
Fax

2. A halászhajó neve

Lobogó – Honi kikötő és lajstromszám

Hívójel

IMO/Lloyds-szám (ha van)

Halászati engedély száma – Érvényessége

Inmarsat-szám, telefaxszám, telefonszám, e-mail cím (ha van)

3. A termék leírása

A fedélzeti feldolgozás engedélyezett típusa:

4. Hivatkozás az alkalmazandó állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedésekre

Faj

A termék kódja

Fogási terület(ek) és dátumok

Becsült élőtömeg (nettó haltömeg kg)

Kirakodásra szánt becsült tömeg (nettó haltömeg kg)

Ellenőrzött kirakodott tömeg (nettó tömeg kg)

5. A halászhajó parancsnokának neve – Aláírása – Pecsét:

6. Nyilatkozat a tengeri átrakásról
A halászhajó parancsnokának neve

Aláírás és dátum

Átrakási dátum/Terület/Helyzet

Becsült tömeg (kg)

Az átvevő hajó parancsnoka

Aláírás

Hajó neve

Hívójel

IMO/Lloyds szám
(ha van)

7. Átrakás és/vagy kirakodás engedélyezése kikötőterületen:

Név

Hatóság

Aláírás

Cím

Tel.

Kirakodási kikötő (értelemszerűen)

Kirakodási dátum (értelemszerűen)

Pecsét (Bélyegző)

Átrakási kikötő (értelemszerűen)

Átrakási dátum (értelemszerűen)

Pecsét (Bélyegző)

8. Az exportőr neve és címe

Aláírás

Dátum

Pecsét

9. A lobogó szerinti állam hatósága általi hitelesítés:

Név/Cím

Aláírás

Dátum

Pecsét (bélyegző)

10. A szállítással kapcsolatos adatok: lásd a függeléket

11. Importőr nyilatkozata:

Az importőr vállalata, neve, címe, EORI-száma és elérhetősége (kérjük megadni)

Aláírás

Dátum

Pecsét

Az importőr képviselőjének vállalata, neve, címe, EORI-száma és elérhetősége (kérjük megadni)

Aláírás

Dátum

Pecsét

Termékleírás:

KN-kód

Árumegnevezés

Nettó tömeg (kg)

Nettó haltömeg (kg)

Az 1005/2008/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése szerinti dokumentum:

Igen / nem (értelemszerűen)

Hivatkozások

Az 1005/2008/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése szerinti dokumentum:

Igen / nem (értelemszerűen)

Hivatkozások

Tagállam és behozatali vámhivatal

Szállítóeszköz érkezéskor (repülő, gépjármű, hajó, vonat)

Fuvarokmány hivatkozás

Becsült érkezési időpont (az 1005/2008/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti benyújtás esetén)

Vámáru-nyilatkozat száma (ha van)

CVED-szám (ha van)

12. Importellenőrzés: Hatóság

Hely

Behozatal engedélyezve(*)

Behozatal felfüggesztve(*)

Ellenőrzés kérése – időpont

13. A fogási tanúsítvány elutasítása

A fogási tanúsítvány elutasításának alapja:

(*)

18. cikk (1a) bekezdés

18. cikk (1b) bekezdés

18. cikk (1c) bekezdés

18. cikk (1d) bekezdés

18. cikk (1e) bekezdés

18. cikk (1f) bekezdés

18. cikk (1g) bekezdés

18. cikk (2a) bekezdés

18. cikk (2b) bekezdés

18. cikk (2c) bekezdés

18. cikk (2d) bekezdés

(*) Jelölje meg a megfelelőt.

3. Hatóság

4. Újrakiviteli ellenőrzés

(*) Jelölje meg a megfelelőt.Függelék

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

1. A kivitel szerinti ország

Kikötő/repülőtér/egyéb indító hely

2. Az exportőr aláírása 

A hajó neve és lobogója

Járat száma / légi fuvarlevél száma

A tehergépkocsi felségjele és rendszáma

A vasúti fuvarlevél száma

Egyéb fuvarokmány

Konténerszám(ok)

lista csatolva

Név

Cím

Aláírás

(1)

Az e mellékletben említett összegeket a jogsértés elkövetésével szerzett halászati termékek értéke alapján kell kiszámítani az EUMOFA felületén a jogsértés feltárásának időpontjában jelzett árak szerint, ha rendelkezésre állnak. Amennyiben az EUMOFA értékek nem állnak rendelkezésre vagy nem relevánsak, úgy az érintett fajok szempontjából releváns fő nemzetközi piacokon meghatározott árak alkalmazandók és a magasabb ár tekintendő irányadónak.

Top