EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0249

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról (Általános adatvédelmi rendelet)

COM/2018/249 final - 2018/0117 (NLE)

Brüsszel, 2018.5.2.

COM(2018) 249 final

2018/0117(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról

(Általános adatvédelmi rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Az EGT Vegyes Bizottságnak a javasolt tanácsi határozathoz csatolt határozattervezete az EGT-megállapodás XI. mellékletét (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és 37. jegyzőkönyvét (a 101. cikkben hivatkozott listáról) kívánja módosítani azzal a céllal, hogy belefoglalja a megállapodásba az általános adatvédelmi rendeletet ((EU) 2016/679 rendelet) 1 .

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A csatolt vegyes bizottsági határozattervezet már meglévő uniós szakpolitikát terjeszt ki az EGT-tag EFTA-államokra (Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre).

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

Az uniós vívmányoknak – azok EGT-megállapodásba történő belefoglalásával – az EGT-tag EFTA-államokra történő kiterjesztése az EGT-megállapodás azon céljaival és elveivel összhangban történik, hogy közös szabályokon és egyenlő versenyfeltételeken alapuló dinamikus és homogén Európai Gazdasági Térség jöjjön létre.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

Az EGT-megállapodásba belefoglalandó jogszabályok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkén alapulnak.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló 2894/94/EK tanácsi rendelet 2 1. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács a Bizottság javaslata alapján kialakítja az ilyen határozatokról az Unió által képviselendő álláspontját.

A Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal (a továbbiakban: EKSZ) együttműködve benyújtja az EGT Vegyes Bizottság határozattervezetét a Tanácsnak az Unió álláspontjaként történő elfogadásra. A Bizottság reményei szerint mihamarabb elő tudja terjeszteni a határozattervezetet az EGT Vegyes Bizottságban.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

A javaslat megfelel a szubszidiaritás elvének a következők miatt:

E javaslat célját, nevezetesen a belső piac homogenitásának biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért e cél a hatások miatt uniós szinten jobban megvalósítható.

Az uniós vívmányok EGT-megállapodásba történő belefoglalásának eljárása az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendelettel összhangban zajlik, ami megerősíti a választott megközelítést.

   Arányosság

Az arányosság elvének megfelelően ez a javaslat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

A jogi aktus típusának megválasztása

Az EGT-megállapodás 98. cikkének megfelelően a választott jogi aktus az EGT Vegyes Bizottság határozata. Az EGT Vegyes Bizottság biztosítja az EGT-megállapodás hatékony végrehajtását és érvényesülését. Ennek érdekében határozatokat kell hoznia az EGT-megállapodásban meghatározott esetekben.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Nem alkalmazandó

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Az (EU) 2016/679 rendelet EGT-megállapodásba való belefoglalásának nincsenek várható költségvetési vonzatai.

5.EGYÉB ELEMEK

A javasolt legfontosabb kiigazítások indokolása

A részvételről szóló kikötés (a) és k) kiigazítás)

Az általános adatvédelmi rendelet EGT-megállapodásba foglalásának következményeképpen az EGT-tag EFTA-államok felügyeleti hatóságai a lehető legteljesebb mértékben részt vesznek az úgynevezett egységességi mechanizmusban és az egységes alkalmazást célzó mechanizmusban, valamint – a szavazati jog és a Testület elnökévé, illetve alelnökeivé való választhatóság kivételével – ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek az Európai Adatvédelmi Testületben (a továbbiakban: Testület), mint az uniós tagállamok felügyeleti hatóságai. Az EFTA-államok felügyeleti hatóságainak álláspontjainak jegyzőkönyvbe vétele is külön történik.

Az a) kiigazítás biztosítja azt is, hogy a Testület eljárási szabályzata teljeskörűen érvényre juttatja az EGT-tag EFTA-államok felügyeleti hatóságainak és az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a részvételét – a szavazati jog és a Testület elnökévé, illetve alelnökeivé való választhatóság kivételével.

Mivel az általános adatvédelmi rendelet nemzeti szinten végrehajtandó feladatokat ruház a nemzeti felügyeleti hatóságokra, továbbá nemzetközi koordinációt és közelítési gyakorlatot ír elő, az EGT-n belüli koherens felügyeleti együttműködés és konvergencia érdekében szükséges az EGT-tag EFTA-államok felügyeleti hatóságainak egyenlő feltételek melletti részvétele az egységességi mechanizmusban és az egységes alkalmazást célzó mechanizmusban.

Annak érdekében, hogy biztosított legyen az EGT-szabályoknak az EFTA Felügyeleti Hatóság általi érvényesítése az EGT-tag EFTA-államok tekintetében, továbbá hogy lehetséges legyen az EFTA Felügyeleti Hatóság EGT-megállapodás 108. cikke szerinti feladatainak végrehajtása, a k) kiigazítás úgy rendelkezik, hogy az EFTA Felügyeleti Hatóságnak jogában áll szavazati jog nélkül részt venni a Testület ülésein, valamint hogy az EFTA Felügyeleti Hatóság kinevezi a Testületben részt vevő képviselőjét. Ezen kívül – a fentiek szerint – az a) kiigazítás rendelkezik arról, hogy a Testület eljárási szabályzata teljes mértékben érvényre juttatja az EFTA Felügyeleti Hatóság részvételét.

Tájékoztatás a harmadik országokkal folytatott tárgyalásokról (f) kiigazítás)

A kiigazítás rendelkezik arról, hogy az EGT-tag EFTA-államokat tájékoztatják a harmadik országokkal folytatott tárgyalásokról azzal a céllal, hogy a 93. cikk (3) bekezdésében szereplő eljárás szerint megfelelőségi határozatot fogadjanak el. Az EGT-megállapodás 100. cikke által biztosítottaknak megfelelően az EFTA-államok teljes mértékben részt vesznek a 93. cikk alapján létrehozott bizottságban, szavazati jog nélkül.

A kiigazítás azt is részletezi, hogy azokban az esetekben, amikor a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet különleges kötelezettségeket vállal a tagállamoktól származó személyes adatok kezelése tekintetében, az EU figyelembe veszi az EGT-tag EFTA-államok helyzetét, és megvitatja a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az EGT-tag EFTA-államok általi azt követő esetleges alkalmazás lehetséges mechanizmusait.

45. cikk (1) bekezdés – adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására (e) kiigazítás)

A személyes adatoknak egy EGT-tag EFTA-államtól egy harmadik országhoz vagy nemzetközi szervezethez való továbbítására a Bizottság által elfogadott végrehajtási jogi aktus (megfelelőségi határozat) alapján kerülhet sor, melyet az EGT-megállapodásban szereplő normál eljárás szerint belefoglaltak az EGT-megállapodásba. Az e) kiigazítás célja, hogy az adattovábbításra akkor is sor kerülhessen, ha a megfelelőségi határozatot egy EGT-tag EFTA-állam már alkalmazza, de az EGT Vegyes Bizottságnak a megfelelőségi határozat belefoglalásáról szóló határozata még függőben van. Az e) kiigazítás arról is rendelkezik, hogy egy megfelelőségi határozat hatálybalépését megelőzően minden egyes EGT-tag EFTA-államnak határoznia kell – és tájékoztatnia kell a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot – arról, hogy az uniós tagállamokkal egy időben alkalmazni fogja vagy sem az ilyen megfelelőségi határozatot. Amennyiben egy EFTA-állam nem tájékoztatja a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot, akkor az uniós tagállamokkal egy időben alkalmazza az intézkedéseket.

Amennyiben a megfelelőségi határozat hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül nem sikerül megállapodni az EGT Vegyes Bizottságnak a megfelelőségi határozat EGT-megállapodásba foglalásáról, bármely EGT-tag EFTA-állam felfüggesztheti az ilyen intézkedések alkalmazását, amíg a megfelelőségi határozatot bele nem foglalják az EGT-megállapodásba, és erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot. Ez a kiigazítás nem zárja ki az EGT-megállapodás 102. cikkének alkalmazását, a kiigazításban foglaltaknak megfelelően.

Ha egy EGT-tag EFTA-állam úgy határoz, hogy felfüggeszti a 45. cikk (5) bekezdése szerint elfogadott intézkedések alkalmazását (a megfelelő védelmi szintet már nem biztosító harmadik országgal, a harmadik ország valamely területével vagy meghatározott ágazatával, vagy valamely nemzetközi szervezettel kapcsolatos intézkedések), az EGT-megállapodás másik szerződő fele megtiltja a személyes adatok szabad áramlását abba az EGT-tag EFTA-államba.

46. cikk (2) bekezdés – végrehajtási jogi aktusok általános adatvédelmi kikötések tekintetében történő alkalmazása (h) kiigazítás)

Ez a kiigazítás ugyanazon az elven alapul, mint az e) kiigazítás (lásd fent). Ez a kiigazítás lehetővé teszi az EFTA-adatkezelők vagy EFTA-adatfeldolgozók számára, hogy az EU-ban való hatálybalépésükkel egy időben alkalmazzák az általános adatvédelmi kikötéseket, kivéve, ha egy EFTA-állam úgy határoz, hogy nem alkalmazza az uniós tagállamokkal egy időben az intézkedést.

A Chartára való hivatkozás nem alkalmazása (i) kiigazítás)

Az EGT-megállapodás 7. cikkével összhangban kizárólag az EGT-megállapodásba belefoglalt jogi aktusok kötelező erejűek az EFTA-államokra nézve. Az Európai Unió Alapjogi Chartája az Unió elsődleges jogának eszköze, amely nem kötelező erejű a nem tagállamokra nézve és nem releváns az EGT összefüggésében. Ennélfogva az általános adatvédelmi rendelet i) kiigazítása nem alkalmazza az 58. cikk (4) bekezdésében foglalt, Chartára való hivatkozást.

63. cikk, 64. cikk (2) bekezdés, 65. cikk (1) bekezdés c) pont és 70. cikk (1) bekezdés e) pont – az EFTA Felügyeleti Hatóság tanács- vagy véleménykérése a Testülettől (l) kiigazítás)

Az l) kiigazítás szerint az EFTA Felügyeleti Hatóságnak jogában áll tanácsot vagy véleményt kérni a Testülettől, valamint ügyekről tájékoztatni a Testületet a 63. cikk, a 64. cikk (2) bekezdése, a 65. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 70. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján. A kiigazítás meghatározza azokat a cikkeket, amelyekkel kapcsolatban az ilyen jogokat és kötelezettségeket alkalmazni kell, és amelyek relevánsak az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a megállapodás 109. cikke szerinti feladatai ellátása szempontjából.

2018/0117 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról

(Általános adatvédelmi rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre 3 és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 4 (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2)Az EGT-megállapodás 98. cikke szerint az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításáról.

(3)Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet 5 bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4)Az (EU) 2016/679 rendelet [2018. május 25-i hatállyal] hatályon kívül helyezi az EGT-megállapodásba foglalt 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet 6 , amelyet ezért [2018. május 25-i hatállyal] el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(5)Az EGT-megállapodás XI. mellékletét és 37. jegyzőkönyvét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió által az EGT-megállapodás XI. mellékletének és 37. jegyzőkönyvének módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság határozatának az e határozathoz csatolt tervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
(2)    HL L 305., 1994.11.30., 6. o.
(3)    HL L 305., 1994.11.30., 6. o.
(4)    HL L 1., 1994.1.3., 3. o.
(5)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
(6)    HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
Top

Brüsszel,2018.5.2.

COM(2018) 249 final

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Javaslat
A Tanács határozata

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról

(Általános adatvédelmi rendelet)


I. MELLÉKLET
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

… HATÁROZATA

(XXX)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet 1 (általános adatvédelmi rendelet) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)Elismerve, hogy az adatvédelem számos nemzetközi emberi jogi megállapodás által védett alapvető jog.

(3)Elismerve annak fontosságát, hogy az EGT-n belül az adatkezelők és adatfeldolgozók azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek.

(4)Ez a határozat rendelkezik arról, hogy az EGT-tag EFTA-államok felügyeleti hatóságai teljes mértékben részt vesznek az egységességi mechanizmusban és az egységes alkalmazást célzó mechanizmusban, valamint – a szavazati jog és a Testület elnökévé illetve alelnökeivé való választhatóság kivételével – ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek az (EU) 2016/679 rendelet által létrehozott Európai Adatvédelmi Testületben (a továbbiakban: Testület), mint az uniós tagállamok felügyeleti hatóságai. E célból az EFTA-államok felügyeleti hatóságainak részt kell venniük a testület tevékenységeiben, ideértve minden olyan alcsoportot is, amelyeket a testület esetlegesen létrehoz feladatainak ellátása céljából, és meg kell kapniuk minden, a hatékony részvételükhöz szükséges információt, szükség esetén minden olyan információcserélésre használható elektronikus rendszerhez való teljes mértékű hozzáférés útján, melyeket a Testület esetlegesen létrehoz.

(5)Az (EU) 2016/679 rendelet [2018. május 25-i hatállyal] hatályon kívül helyezi az EGT-megállapodásba foglalt 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet 2 , amelyet ezért [2018. május 25-i hatállyal] el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(6)Az EGT-megállapodás XI. mellékletét és 37. jegyzőkönyvét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XI. melléklete 5e. pontja (95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) helyébe [2018. május 25-i hatállyal] a következő szöveg lép:

32016 R 0679: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)Az EFTA-államok felügyeleti hatóságai részt vesznek az Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: Testület) tevékenységeiben. E célból – a szavazati jog és a Testület elnökévé illetve alelnökeivé való választhatóság kivételével – ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek a Testületben, mint az uniós tagállamok felügyeleti hatóságai, kivéve, ha e megállapodás erről másként rendelkezik. Az EFTA-államok felügyeleti hatóságainak álláspontjait a Testület külön veszi jegyzőkönyvbe.

A Testület eljárási szabályzata teljeskörűen érvényre juttatja az EFTA-államok felügyeleti hatóságainak és az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a részvételét – a szavazati jog és a Testület elnökévé, illetve alelnökeivé való választhatóság kivételével.

b)A megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére és e megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a »tagállam(ok)« és a »felügyeleti hatóságok« kifejezések úgy értendők, hogy a rendeletben szereplő jelentésük mellett az EFTA-államokat és azok felügyeleti hatóságait is magukban foglalják.

c)Az uniós jogra vagy uniós adatvédelmi rendelkezésekre történő hivatkozások úgy értendők, mint az EGT-megállapodásra vagy a benne foglalt adatvédelmi rendelkezésekre történő hivatkozások.

d)A 13. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a 14. cikk (1) bekezdésének f) pontjában a szöveg a »Bizottság megfelelőségi határozatának« szövegrész helyébe a »Bizottság EGT-megállapodás alapján alkalmazandó megfelelőségi határozatának« szövegrész lép.

e)A 45. cikk az (1) bekezdés után az EFTA-államok tekintetében a következő szövegrésszel egészül ki:

»(1 a) Az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig egy EFTA-állam határozhat úgy, hogy alkalmazza a benne foglalt intézkedéseket.

Az egyes EFTA-államok az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok hatálybalépése előtt eldöntik és döntésükről tájékoztatják a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot, hogy a végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig alkalmazzák-e a benne foglalt intézkedéseket az uniós tagállamokkal egy időben, vagy sem. Ellenkező értelmű határozat hiányában az egyes EFTA-államok az uniós tagállamokkal egy időben alkalmazzák az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban foglalt intézkedéseket.

A megállapodás 102. cikkétől eltérve, ha a végrehajtási jogi aktus hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül nem sikerül megállapodni az EGT Vegyes Bizottságban az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktus EGT-megállapodásba foglalásáról, bármely EFTA-állam felfüggesztheti az ilyen intézkedések alkalmazását, és erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot.

Az EGT-megállapodás másik szerződő fele, az 1. cikk (3) bekezdésétől eltérve, korlátozza vagy megtiltja a személyes adatok szabad áramlását abba az EFTA-államba, amelyik nem alkalmazza ugyanolyan módon az e cikk (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban foglalt intézkedéseket, mivel ezek az intézkedések megakadályozzák a személyes adatoknak egy harmadik ország vagy egy nemzetközi szervezet számára történő továbbítását.«

f)Minden olyan esetben, amikor az EU konzultációt kezd harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel azzal a céllal, hogy a 45. cikk alapján megfelelőségi határozatot fogadjon el, megfelelően tájékoztatja erről az EFTA-államokat. Azokban az esetekben, amikor a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet különleges kötelezettségeket vállal a tagállamoktól származó személyes adatok kezelése tekintetében, az EU figyelembe veszi az EFTA-államok helyzetét, és megvitatja a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az EFTA-államok általi azt követő esetleges alkalmazás lehetséges mechanizmusait.

g)A 46. cikk (2) bekezdésének d) pontja a következőkkel egészül ki:

»Az EFTA-államok felügyeleti hatóságai az általános adatvédelmi kikötéseknek a 93. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás alapján történő jóváhagyás céljából a Bizottsághoz történő benyújtása tekintetében ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint az uniós felügyeleti hatóságok.«

h)A 46. cikk a (2) bekezdés után az EFTA-államok tekintetében a következő szövegrésszel egészül ki:

»(2 a) Egy végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig az (1) bekezdésben hivatkozott megfelelő garanciák nyújthatók a 46. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában hivatkozott általános adatvédelmi kikötések útján, ha az EFTA-állam alkalmazza a bennük foglalt intézkedéseket.

Az egyes EFTA-államok a 46. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok hatálybalépése előtt eldöntik és döntésükről tájékoztatják a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot, hogy a végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig alkalmazzák-e a benne foglalt intézkedéseket az uniós tagállamokkal egy időben, vagy sem. Ellenkező értelmű határozat hiányában az egyes EFTA-államok az uniós tagállamokkal egy időben alkalmazzák a 46. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban foglalt intézkedéseket.

A megállapodás 102. cikkétől eltérve, ha a végrehajtási jogi aktus hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül nem sikerül megállapodni az EGT Vegyes Bizottságban a 46. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján elfogadott végrehajtási jogi aktus EGT-megállapodásba foglalásáról, bármely EFTA-állam felfüggesztheti az ilyen intézkedések alkalmazását, és erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot.«

i)Az 58. cikk (4) bekezdésében az »a Chartával összhangban« szövegrész nem alkalmazandó az EFTA-államok vonatkozásában.

j)Az 59. cikkben a »Bizottság« szó után az » , az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.

k)Az EFTA Felügyeleti Hatóságnak jogában áll részt venni a Testület ülésein, szavazati jog nélkül. Az EFTA Felügyeleti Hatóság kijelöli képviselőjét.

l)Amennyiben az releváns e megállapodás 109. cikke szerinti feladatainak elvégzése szempontjából, az EFTA Felügyeleti Hatóságnak jogában áll tanácsot vagy véleményt kérni a Testülettől, valamint ügyekről tájékoztatni a Testületet a 63. cikk, a 64. cikk (2) bekezdése, a 65. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 70. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján. A 63. cikkben, a 64. cikk (2) bekezdésében, a 65. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 70. cikk (1) bekezdésének e) pontjában a »Bizottság« szó után az »és az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.

m)A Testület elnöke vagy a titkárság tájékoztatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot a Testület tevékenységeiről, amennyiben az a 64. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontja, a 65. cikk (5) bekezdése, valamint a 75. cikk (6) bekezdésének b) pontja alapján releváns. A 64. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontjában, a 65. cikk (5) bekezdésében, valamint a 75. cikk (6) bekezdésének b) pontjában a »Bizottság« szó után az »és adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.

Amennyiben az releváns e megállapodás 109. cikke szerinti feladatainak elvégzése szempontjából, az EFTA Felügyeleti Hatóságnak jogában áll információkat kapni a 66. cikk (1) bekezdése alapján érintett valamely EFTA-állam felügyeleti hatóságától. A 66. cikk (1) bekezdésében a »Bizottság« szó után adott esetben az »és az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.

n)A 71. cikk (1) bekezdésében a »Tanácsnak« szó után az », az EFTA-államok Állandó Bizottságának, az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrészt kell beilleszteni.

o)A 73. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

»A Testületnek az EFTA-államok által kijelölt tagjai nem választhatók elnökké vagy alelnökké.«”

2. cikk

Az EGT-megállapodás 37. jegyzőkönyve szövegének 13. pontját (a személyesadat-feldolgozás vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport) el kell hagyni.

3. cikk

Az (EU) 2016/679 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat […]-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették*.

35. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   az EGT Vegyes Bizottság részéről

   az elnök
   
   
   
   az EGT Vegyes Bizottság
   titkárai
   

II. MELLÉKLET

A Szerződő Felek együttes nyilatkozata


a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (általános adatvédelmi rendelet) az EGT-megállapodásba foglaló ÉÉÉÉ.hhhh.NN-i XX vegyes bizottsági határozathoz

Szem előtt tartva az EGT-megállapodás kétpilléres rendszerét, valamint tekintettel az Európai Adatvédelmi Testület határozatainak közvetlen kötelező hatályára az EGT-tag EFTA-államok nemzeti felügyeleti hatóságaira nézve, a Szerződő Felek:

tudomásul veszik, hogy az Európai Adatvédelmi Testület határozatainak a nemzeti felügyeleti hatóságok a címzettjei,

elismerik, hogy ez a megoldás nem teremt precedenst az EGT-megállapodásba belefoglalandó uniós jogi aktusok jövőbeli kiigazításai tekintetében.

(1)    HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
(2)    HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(3) *    [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]
Top