Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0900

Az Európai Unió általános költségvetésének második TERVEZETE a 2019-es pénzügyi évre ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

COM/2018/900 final

Brüsszel, 2018.11.30.

COM(2018) 900 final

Az Európai Unió
általános költségvetésének második TERVEZETE
a 2019-es pénzügyi évre

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS


DOKUMENTUMOK

       

Az Európai Unió
általános költségvetésének második TERVEZETE
a 2019-es pénzügyi évre

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

2019. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS

Tekintettel:

az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 13. cikkére,

az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra 2 ,

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra 3 ,

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre 4 ,

az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó, a Bizottság által 2018. június 21-én benyújtott eredeti általános költségvetési tervezetére 5 ,

az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó eredeti általános költségvetési tervezetéről szóló, a Tanács által 2018. szeptember 4-én elfogadott tanácsi állásfoglalásra 6 ,

a 2019. évi eredeti általános költségvetési tervezetre vonatkozó, a Bizottság által 2018. október 16-án benyújtott 1/2019. sz. módosító indítványra 7 ,

az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó eredeti általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi állásfoglalással kapcsolatos, az Európai Parlament által 2018. október 25-én elfogadott európai parlamenti módosításokra 8 ,

az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2019. évi általános költségvetés második tervezetének általános bevezetését.

Ezzel az általános bevezetéssel egy időben a 2019. évi általános költségvetés második tervezetének szakaszonkénti részletes ismertetése valamennyi nyelvi változatban elérhető az EUR-Lexen ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm ).

TARTALOMJEGYZÉK

1.    Bevezetés    

2.    A többéves pénzügyi keret és a második 2019. évi költségvetési tervezet    

2.1.    A többéves pénzügyi keret felső határai a 2019. évi költségvetésben    

2.2.    A 2019. évi második költségvetési tervezet áttekintése    

3.    A második költségvetési tervezetre vonatkozó javaslat főbb elemei    

3.1.    Horizontális kérdések    

3.1.1.    Decentralizált ügynökségek    

3.1.2.    Végrehajtó ügynökségek    

3.1.3.    Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések    

3.2.    A kötelezettségvállalási előirányzatokkal kapcsolatos általános megközelítés    

3.2.1.    1a. alfejezet — Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért    

3.2.2.    1b. alfejezet – Gazdasági, társadalmi és területi kohézió    

3.2.3.    2. fejezet – Fenntartható növekedés: természeti erőforrások    

3.2.4.    3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság    

3.2.5.    4. fejezet – Globális Európa    

3.2.6.    5. fejezet – Igazgatás    

3.2.7.    Speciális eszközök: EGAA, sürgősségisegély-tartalék és EUSZA    

3.3.    A kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos általános megközelítés    

3.4.    Tartalékok    

3.5.    A nómenklatúra és a költségvetési megjegyzések változásai    

3.5.1.    Költségvetési megjegyzések    

3.5.2.    Nómenklatúra    

4.    Záró megjegyzések    

5.    A 2019. évi második költségvetési tervezet a pénzügyi keret fejezetei és a főbb programok szerinti bontásban    

1.Bevezetés

A Bizottság 2018. június 21-én valamennyi hivatalos nyelven benyújtotta a 2019. évi költségvetési tervezetet 9 . 2018. szeptember 4-én a Tanács befejezte a költségvetési tervezet olvasatát, 2018. október 25-én pedig az Európai Parlament is elfogadta az olvasatát. Október 16-án a Bizottság benyújtotta az 1/2019. sz. módosító indítványt, amely naprakésszé tett becsléseket tartalmazott 2019-re vonatkozóan. Mivel az Európai Parlament olyan módosításokat fogadott el a költségvetési tervezethez, amelyeket a Tanács nem kívánt elfogadni, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 314. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően egyeztetőbizottságot hívtak össze.

Az egyeztetőbizottság 21 napig, 2018. október 30. és november 19. között működött. Jóllehet a megbeszélések során jelentős előrehaladást értek el, ezen az időszakon belül nem sikerült összhangba hozni az Európai Parlament és a Tanács álláspontját, különösen a költségvetési rendelet új 15. cikke (3) bekezdésének alkalmazása tekintetében, amely a kötelezettségvállalás visszavonásának megfelelő előirányzatok kutatási projektekre való újbóli rendelkezésre bocsátására vonatkozik. A 6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetet 10 azonban az Európai Parlament és a Tanács is elfogadta 11 .

Az egyeztetőbizottság megállapodásának hiányában a Bizottság az EUMSZ 314. cikke (8) bekezdésének megfelelően most benyújtja a 2019. évi második költségvetési tervezetet. E javaslattal a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács álláspontját igyekszik összhangba hozni anélkül, hogy az időbeli korlátozások miatt további egyeztetési időszakot kellene igénybe vennie. Amennyiben 2018 vége előtt nem sikerül megállapodásra jutni a költségvetésről, úgy 2019. január 1-jétől hatályba lépne az ideiglenes tizenkettedek rendszere. Ez az EUMSZ 315. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárás, amely késedelmeket okozna a kulcsfontosságú szakpolitikák és programok végrehajtásában, különösen a mezőgazdaság területén, és megakadályozná az új tevékenységek megkezdését.

Mivel kiemelten fontos, hogy időben elfogadják a 2019. évi költségvetést, a 2019. évi második költségvetési tervezetre vonatkozó bizottsági javaslat az egyeztetőbizottságban elért előrehaladásra épül, amely nagyrészt visszaállította a Bizottság eredeti, az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal 12 módosított költségvetési tervezetét, jelentősen megemelte a kötelezettségvállalási előirányzatokat a növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló kulcsfontosságú programok (például az Erasmus+ és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés) tekintetében, emellett pedig csökkentéseket és átcsoportosításokat alkalmazott, különösen a 4. fejezetben az eredeti költségvetési tervezet Európai Parlament és Tanács általi olvasatának nyomán. A Bizottság javasolja a „Horizont 2020” keretprogram célzott növelését a költségvetési rendelet 15. cikke (3) bekezdésének alkalmazásán keresztül. A kötelezettségvállalások változásai és az előreütemezés egy részének 2018-as kiegyensúlyozása nyomán a kifizetések szintje összességében az 1/2019. sz. módosító indítványban foglaltnál alacsonyabb.

2.A többéves pénzügyi keret és a második 2019. évi költségvetési tervezet

2.1.A többéves pénzügyi keret felső határai a 2019. évi költségvetésben

A többéves pénzügyi keretben 13 a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra vonatkozóan megállapított, a 2019. évi második költségvetési tervezet elkészítéséhez szolgáló felső határok az alábbi táblázatban láthatók:

Fejezet

A többéves pénzügyi keret 2019. évi felső határai

millió EUR-ban, folyó áron

Kötelezettségvállalási előirányzatok

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

79 924,0

1a.

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

23 082,0

1b.

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

56 842,0

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

60 344,0

ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

43 881,0

3.

Biztonság és uniós polgárság

2 801,0

4.

Globális Európa

10 268,0

5.

Igazgatás

10 786,0

ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai

8 700,0

6.

Ellentételezések

0,0

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT

164 123,0

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT

166 709,0

A többéves pénzügyi keretben a kötelezettségvállalási előirányzatok teljes felső határa 164 123 millió EUR, ami az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,00 %-a. A kifizetési előirányzatok felső határa 166 709 millió EUR, azaz a GNI 1,01 %-a.

2.2.A 2019. évi második költségvetési tervezet áttekintése

(Kötelezettségvállalási előirányzatok [CA] és kifizetési előirányzatok [PA] millió EUR-ban, kerekített adatok folyó áron)

Fejezet

Költségvetés

Második költségvetési tervezet

Különbség

Különbség

2018 (1)

2019

2019 – 2018

2019 – 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Felső határ

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

 

 

 

1a.

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Felső határ

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

 

 

 

1b.

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Felső határ

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Felső határ

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Részleges felső határ

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Biztonság és uniós polgárság

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Felső határ

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Globális Európa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Felső határ

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Igazgatás

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Felső határ

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Mozgástér

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Részleges felső határ

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Részleges mozgástér

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Az 1–6. fejezet előirányzatai

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

ebből: a rendkívüli tartalék keretében

 

 

 

 

 

 

 

 

Felső határ

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Mozgástér

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Előirányzatok a GNI %-ában (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Egyéb speciális eszközök (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

–121,3

–139,7

–17,4 %

–25,3 %

Összes előirányzat

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Előirányzatok a GNI %-ában (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1)

A 2018. évi költségvetés tartalmazza az 1–5. sz. költségvetés-módosítást, valamint a 6. sz. költségvetés-módosítási tervezetet.

(2)

A 2019. évi második költségvetési tervezet a többéves pénzügyi keret 2018. május 23-án elfogadott technikai kiigazításában (COM(2018) 282) foglalt GNI-előrejelzésen alapul.

(3)

Az „egyéb speciális eszközök” közé tartozik a sürgősségisegély-tartalék, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) és az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA).

A kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében (a speciális eszközökkel együtt) a 2019. évi második költségvetési tervezetben javasolt összes kiadás 165 605,6 millió EUR, ami a GNI 1,00 %-ának felel meg. Ez az összeg az 1–5/2018. sz. költségvetés-módosítást és a 6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetet is magában foglaló 2018. évi költségvetésben szereplőhöz képest 4 909,2 millió EUR-val több (+3,1 %). Összességében a többéves pénzügyi keret felső határai alatt 1 291,1 millió EUR összegű mozgástér marad, figyelembe véve a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék igénybevételét (1 464,7 millió EUR), a Rugalmassági Eszköz igénybevételét (985,6 millió EUR) és a rendkívüli tartalék migrációval kapcsolatos kiadásokra való 2017-es felhasználásának beszámítását (253,9 millió EUR).

A kifizetési előirányzatokra igényelt összes kiadás (a speciális eszközökkel együtt) 148 198,9 millió EUR, ami a GNI 0,90 %-ának felel meg. Ez az 1–5/2018. sz. költségvetés-módosítást és a 6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetet is magában foglaló 2018. évi költségvetéshez képest 3 431,0 millió EUR összegű növekedést jelent (+2,4 %), a többéves pénzügyi keret felső határa alatt pedig 19 831,4 millió EUR összegű mozgástér marad, figyelembe véve a Rugalmassági Eszköz 2016-os, 2017-es, 2018-as és 2019-es igénybevételének (909,8 millió EUR) a 2019. évi kifizetési előirányzatokra gyakorolt hatását.

A „Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért” elnevezésű 1a. alfejezet kötelezettségvállalási előirányzatait 23 145,4 millió EUR-ban állapították meg. Ez 2018-hoz képest 5,2 %-os emelkedést jelent, ami elsősorban az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz (CEF), a „Horizont 2020” keretprogramhoz, az Erasmus programhoz és az európai védelmi ipari fejlesztési programhoz kapcsolódik. Az alfejezet alatt nem marad mozgástér, és igénybe kell venni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot (63,4 millió EUR). A kifizetési előirányzatok 2,1 %-kal 20 521,5 millió EUR-ra emelkednek.

A „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” elnevezésű 1b. alfejezet kötelezettségvállalási előirányzatai 3,0 %-kal 57 192,0 millió EUR-ra emelkednek. A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartaléknak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés finanszírozására való igénybevétele miatt (350,0 millió EUR) az alfejezet alatt nem marad mozgástér. A kifizetési előirányzatok 1,1 %-kal 47 035,4 millió EUR-ra emelkednek.

A Bizottság a „Fenntartható növekedés: természeti erőforrások” elnevezésű 2. fejezetre 59 642,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot javasol. Ez a kiadási szint a 2018. évi költségvetéshez képest 0,7 %-os emelkedést jelent, és a felső határ alatt 701,9 millió EUR összegű jelentős mozgástér marad. A kifizetési előirányzatok 57 399,9 millió EUR-t tesznek ki, ami 2018-hoz képest 2,4 %-os emelkedést jelent. A címzett bevételekre vonatkozó legutóbbi aktualizálás figyelembevételével a piachoz kapcsolódó kiadásokra és a közvetlen kifizetésekre 43 191,9 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat és 43 116,4 millió EUR összegű kifizetési előirányzat fordítható.

A „Biztonság és uniós polgárság” elnevezésű 3. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatai 8,4 %-kal 3 786,6 millió EUR-ra emelkednek, és a Rugalmassági Eszköz igénybevételét követően (985,6 millió EUR) e fejezet alatt nem marad mozgástér. A kifizetési előirányzatok 18,3 %-kal 3 527,4 millió EUR-ra emelkednek.

A „Globális Európa” elnevezésű 4. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatai 12,4 %-kal 11 319,3 millió EUR-ra emelkednek (a törökországi menekülteket támogató eszköz meghosszabbításának hatásával együtt). E fejezet alatt nem marad mozgástér, és igénybe kell venni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot (1 051,3 millió EUR). A kifizetési előirányzatok 5,1 %-kal 9 358,3 millió EUR-ra emelkednek.

Az „Igazgatás” elnvezésű 5. fejezet kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatai a nyugdíjakkal és az Európai Iskolákkal együtt, valamennyi intézményre összesítve 2,9 %-kal emelkednek mind a kötelezettségvállalások (9 943,0 millió EUR), mind a kifizetések (9 944,9 millió EUR) tekintetében. Ennek eredményeképpen a lekötetlen mozgástér a rendkívüli tartalék migrációval kapcsolatos kiadásokra való 2017-es felhasználásának (253,9 millió EUR) beszámítását követően 589,1 millió EUR.

3.A második költségvetési tervezetre vonatkozó javaslat főbb elemei

A második költségvetési tervezet összességében az egyeztetőbizottságban elért előrehaladásra épít. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezethez javasolt módosításokat.

3.1.Horizontális kérdések

3.1.1.Decentralizált ügynökségek

A decentralizált ügynökségek tekintetében a Bizottság az uniós hozzájárulást (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban) és az álláshelyek számát az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezetben javasolt szinten állapította meg, az alábbi módosításokkal:

·Az 1a. alfejezetben:

oA Bizottság az Európai GNSS Ügynökség (GSA, 02 05 11. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében 5 további álláshelyet javasol, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét pedig 357 500 EUR-val javasolja megemelni.

oA Bizottság az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA, 04 03 15. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét 8 947 000 EUR-val javasolja csökkenteni.

oA Bizottság az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA, 09 02 03. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét 400 000 EUR-val javasolja megemelni.

oA Bizottság az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC, 09 02 04. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében 2 további álláshelyet javasol, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét pedig 143 000 EUR-val javasolja megemelni.

oA Bizottság az Európai Bankhatóság (EBH, 12 02 04. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében a létszámterv 2 álláshellyel való csökkentését javasolja.

oA Bizottság az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA, 12 02 05. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében a létszámterv 4 álláshellyel való csökkentését javasolja, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét pedig 1 100 000 EUR-val javasolja csökkenteni.

oA Bizottság az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA, 12 02 06. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében a létszámterv 23 álláshellyel való csökkentését javasolja, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét pedig 11 000 000 EUR-val javasolja csökkenteni.

·A 3. fejezetben:

oA Bizottság a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol, 18 02 04. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében 10 további álláshelyet javasol, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét pedig 8 357 500 EUR-val javasolja megemelni.

oA Bizottság a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA, 18 02 07. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét 4 000 000 EUR-val javasolja megemelni.

oA Bizottság az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO, 18 03 02. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében javasolja, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét a Bizottság által az eredeti költségvetési tervezetben javasolt szinten állapítsák meg. A Bizottság felül fogja vizsgálni az EASO 2019-es pénzügyi évre vonatkozó finanszírozási igényeit, amint elfogadásra kerül az ügynökség operatív támogató kapacitásának megerősítésére irányuló 2018. szeptember 12-i jogalkotási javaslat. A Bizottság szükség esetén megfelelő költségvetési javaslatokat tesz majd.

oA Bizottság az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (EUROJUST, 33 03 04. költségvetési jogcímcsoport) tekintetében 5 további álláshelyet javasol, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét pedig 357 500 EUR-val javasolja megemelni.

3.1.2.Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségek tekintetében a Bizottság javasolja, hogy az uniós hozzájárulást (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban) és az álláshelyek számát az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezetben javasolt szinten állapítsák meg.

3.1.3.Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

Az eredeti költségvetési tervezet Európai Parlament általi olvasatát figyelembe véve a második költségvetési tervezet 75 kísérleti projektet és előkészítő intézkedést tartalmaz. A kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok összege 114,9 millió EUR.

3.2.A kötelezettségvállalási előirányzatokkal kapcsolatos általános megközelítés

3.2.1.1a. alfejezet — Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

A Bizottság az 1a. alfejezet tekintetében javasolja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokat az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezet szintjén állapítsák meg, az alábbi táblázatban foglalt módosításokkal:

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok emelése

2019. évi költségvetési tervezet (az 1. sz. módosító indítvánnyal együtt)

2019. évi második költségvetési tervezet

Különbség

1.1.12

Nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER)

–3 500 000

32 05 01 02

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E)

354 658 200

351 158 200

–3 500 000

1.1.13

Az Unió Föld-megfigyelési programja (Kopernikusz)

–17 500 000

02 06 01

A világűrbe telepített megfigyelésekre és lokálisan elérhető adatokra támaszkodó operatív szolgáltatások (Kopernikusz)

189 755 000

188 255 000

–1 500 000

02 06 02

Önálló uniós Föld-megfigyelési kapacitás kiépítése (Kopernikusz)

686 315 000

670 315 000

–16 000 000

1.1.4

A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME)

5 000 000

02 02 01

A vállalkozói készség ösztönzése, valamint az uniós vállalkozások versenyképességének és piacra jutásának javítása

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Oktatás, képzés és sport (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, valamint annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

A foglalkoztatás és szociális innováció programmal kapcsolatos támogatási kiadások

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

PROGRESS – Támogatás az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES – A munkavállalók önkéntes földrajzi mobilitásának előmozdítása és a munkalehetőségek ösztönzése

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Decentralizált ügynökségek

–20 146 500

02 05 11

Európai GNSS Ügynökség

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) – Hivatal

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság – EIOPA

13 474 234

12 374 234

–1 100 000

12 02 06

Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)

38 235 160

27 235 160

–11 000 000

04 03 15

Európai Munkaügyi Hatóság

11 071 650

2 124 650

–8 947 000

1.1.OTH

Egyéb fellépések és programok

227 000

04 03 01 03

A munkavállalók szabad mozgása, valamint a szociális biztonsági rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek között a harmadik országokból származó migráns munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolása

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Minőségi statisztikai adatok biztosítása, az európai statisztikai adat-előállítás új módszereinek végrehajtása és a partnerség erősítése az európai statisztikai rendszeren belül

73 245 000

72 185 000

–1 060 000

1.1.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

72 258 000

1.1.SPEC

A Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedések

–1 210 000

01 02 01

A gazdasági és monetáris unió – ideértve az eurót is – koordinációja és felügyelete, valamint az azt érintő kommunikáció

12 000 000

11 730 000

–270 000

04 03 01 06

Vállalkozások képviselőinek tájékoztatása, a velük folytatott egyeztetés és részvételük

7 903 000

7 103 000

–800 000

04 03 01 08

Munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd

16 000 000

15 000 000

–1 000 000

06 02 05

Az európai közlekedéspolitikát és az utasjogokat támogató tevékenységek, ideértve a kommunikációs tevékenységeket

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és végrehajtása

3 765 000

3 265 000

–500 000

Összesen

241 428 500

Ebből következően a Bizottság a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét 23 145,4 millió EUR-ban javasolja megállapítani. Az 1a. alfejezet felső határa alatt így nem marad mozgástér, és 63,4 millió EUR összegben igénybe kell venni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot.

Miután egyes kutatási projektek végrehajtása 2017-ben teljesen vagy részben elmaradt, és emiatt kötelezettségvállalásokat vontak vissza (412,8 millió EUR), a Bizottság a költségvetési rendelet 14 kizárólag a kutatásra vonatkozó 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban javasolja, hogy a 08 02 08. költségvetési soron 100 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot bocsássanak újból rendelkezésre a kkv-eszközön belül az Európai Innovációs Tanácsra vonatkozó kísérleti kezdeményezés 15  megerősítésére:

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

Újból rendelkezésre bocsátandó előirányzatok

1.1.31

Horizont 2020

100 000 000

08 02 08

A kkv-kat támogató eszköz

100 000 000

Összesen

100 000 000

A Bizottság javasolja a költségvetési megjegyzés ennek megfelelő kiigazítását.

3.2.2.1b. alfejezet – Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

A Bizottság az 1b. alfejezet tekintetében javasolja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokat az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezet szintjén állapítsák meg, az alábbi táblázatban foglalt módosításokkal:

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok emelése

2019. évi költségvetési tervezet (az 1. sz. módosító indítvánnyal együtt)

2019. évi második költségvetési tervezet

Különbség

1.2.31

Technikai segítségnyújtás

–1 744 903

04 02 63 01

Európai Szociális Alap – Operatív technikai segítségnyújtás

25 078 000

23 333 097

–1 744 903

1.2.5

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (egyedi kiegészítő allokáció)

116 666 667

04 02 64

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

3 675 000

Összesen

118 596 764

Ebből következően a Bizottság a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét 57 192,0 millió EUR-ban javasolja megállapítani. Az 1b. alfejezet felső határa alatt így nem marad mozgástér, és 350,0 millió EUR összegben igénybe kell venni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot.

3.2.3.2. fejezet – Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

A Bizottság a 2. fejezet tekintetében javasolja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokat az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezet szintjén állapítsák meg, az alábbi táblázatban foglalt módosításokkal:

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok emelése

2019. évi költségvetési tervezet (az 1. sz. módosító indítvánnyal együtt)

2019. évi második költségvetési tervezet

Különbség

2.0.10

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

–237 500 000

05 02 06 99

Olívaolajra vonatkozó egyéb intézkedések

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Sertéshúsra, baromfira, tojásra, méhészetre, egyéb állati termékekre vonatkozó egyéb intézkedések

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Alaptámogatási rendszer

16 464 000 000

16 211 000 000

–253 000 000

2.0.4

Környezetvédelem és éghajlat-politika (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Hozzájárulás a környezetbarátabb és erőforrás-hatékonyabb gazdasághoz, valamint az uniós környezetvédelmi politika és jogszabályok továbbfejlesztéséhez és végrehajtásához

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

A jobb környezetvédelmi irányítás és információ támogatása valamennyi szinten

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

13 500 000

Összesen

–220 000 000

A kötelezettségvállalási előirányzatok csökkenése teljes mértékben a 2018. október 31-i EMGA-többletből származó címzett bevételeknek tulajdonítható, amelyek fedezik az ágazat 1/2019. sz. módosító indítványban aktualizált teljes igényét.

Ebből következően a Bizottság a kötelezettségvállalások szintjét 59 642,1 millió EUR-ban javasolja megállapítani, így a 2. fejezet kiadási felső határa alatt 701,9 millió EUR mozgástér marad.

3.2.4.3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság

A Bizottság a 3. fejezet tekintetében javasolja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokat az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezet szintjén állapítsák meg, az alábbi táblázatban foglalt módosításokkal:

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok emelése

2019. évi költségvetési tervezet (az 1. sz. módosító indítvánnyal együtt)

2019. évi második költségvetési tervezet

Különbség

3.0.11

Kreatív Európa

3 000 000

09 05 01

MEDIA alprogram – országokon átívelő és nemzetközi működés, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás előmozdítása

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Belső Biztonsági Alap

5 000 000

18 02 01 01

A határok igazgatásához és a jogszerű utazást megkönnyítő közös vízumpolitikához nyújtott támogatás

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Élelmiszer és takarmány

–8 000 000

17 04 01

Az Unión belüli jobb állategészségügyi állapot és a magas színvonalú uniós állatvédelem biztosítása

163 500 000

155 500 000

–8 000 000

3.0.DAG

Decentralizált ügynökségek

–42 285 000

18 02 04

Az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége (Europol)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal

149 032 843

94 032 843

–55 000 000

33 03 04

Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

15 075 000

3.0.SPEC

A Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedések

3 000 000

09 05 05

Fellépések a multimédia területén

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Tájékoztatási irodák

15 800 000

15 600 000

–200 000

Összesen

–24 210 000

Ebből következően a Bizottság a kötelezettségvállalások szintjét 3 786,6 millió EUR-ban javasolja megállapítani. A 3. fejezet felső határa alatt így nem marad mozgástér, és 985,6 millió EUR összegben igénybe kell venni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot.

3.2.5.4. fejezet – Globális Európa

A Bizottság a 4. fejezet tekintetében javasolja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokat az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezet szintjén állapítsák meg, az alábbi táblázatban foglalt módosításokkal:

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok emelése

2019. évi költségvetési tervezet (az 1. sz. módosító indítvánnyal együtt)

2019. évi második költségvetési tervezet

Különbség

4.0.1

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II)

–138 700 000

05 05 04 02

Törökország – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

56 800 000

40 000 000

–16 800 000

22 02 01 01

Nyugat-Balkán – A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Nyugat-Balkán – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Törökország – A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

244 100 000

160 000 000

–84 100 000

22 02 03 02

Törökország – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

944 500 000

898 700 000

–45 800 000

4.0.10

Makroszintű pénzügyi támogatás

–15 000 000

01 03 02

Makroszintű pénzügyi támogatás

42 000 000

27 000 000

–15 000 000

4.0.11

Külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap

–48 222 935

01 03 06

A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap feltöltése

48 222 935

0

–48 222 935

4.0.2

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI)

97 119 000

22 04 01 01

Mediterrán országok — Emberi jogok, jó kormányzás és mobilitás

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Mediterrán országok – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

A békefolyamat támogatása és pénzügyi támogatás Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Keleti partnerség – Emberi jogok, jó kormányzás és mobilitás

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Keleti partnerség – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ – Hozzájárulás az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből (ENI)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3

Fejlesztési együttműködési eszköz

31 556 000

21 02 02

Együttműködés Ázsiával

810 388 665

794 388 665

–16 000 000

21 02 04

Együttműködés a Közel-Kelettel

194 531 328

178 531 328

–16 000 000

21 02 07 01

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Fenntartható energia

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Humán fejlődés

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Migráció és menekültügy

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

A civil társadalom fejlődésben

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ – Hozzájárulás a Fejlesztési Együttműködési Eszközből (DCI)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Egyéb fellépések és programok

2 000 000

13 07 01

Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

6 325 000

Összesen

–64 922 935

Ebből következően a Bizottság a kötelezettségvállalások szintjét 11 319,3 millió EUR-ban javasolja megállapítani. A 4. fejezet felső határa alatt így nem marad mozgástér, és 1 051,3 millió EUR összegben igénybe kell venni a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot.

3.2.6.5. fejezet – Igazgatás

A Bizottság az 5. fejezet tekintetében javasolja, hogy az intézményi létszámtervi álláshelyek számát és az előirányzatokat az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezetben javasolt szinten állapítsák meg, az alábbi kivételekkel:

·A Parlament szakasza, amelyre vonatkozóan az eredeti költségvetési tervezet Parlament általi olvasata kerül jóváhagyásra, az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságát érintően az 1/2019. sz. módosító indítványban foglalt kiigazítások figyelembevételével.

·A Tanács szakasza, amelyre vonatkozóan az eredeti költségvetési tervezet Tanács általi olvasata kerül jóváhagyásra.

·Az európai adatvédelmi biztos szakasza, amelyre vonatkozóan az eredeti költségvetési tervezet Tanács általi olvasata kerül jóváhagyásra.

Ezenfelül a Bizottság az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezetben foglalt létszámtervi álláshelyek száma és az előirányzatok tekintetében a következő módosításokat javasolja az alábbi intézményekre vonatkozóan:

·A Bizottság az Európai Unió Bírósága szakaszának tekintetében 5 további álláshelyet javasol 16 , a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét pedig 415 016 EUR-val javasolja megemelni (246 875 EUR az 1 2 0 0. költségvetési soron [Díjazások és juttatások] és 168 141 EUR a 2 1 0 0. költségvetési soron [Felszerelések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása]).

·A Bizottság az Európai Külügyi Szolgálat szakaszának tekintetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét 3 050 000 EUR-val javasolja csökkenteni. Ez az összeg a következők eredménye: 1 200 000 EUR összegű javasolt emelés a 2 2 1 4. költségvetési soron (Stratégiai Kommunikációs Kapacitás), valamint –4 250 000 EUR összegű javasolt csökkentés a következő költségvetési sorokon: 1 1 0 0. (Alapbérek, –3 280 000 EUR), 1 1 0 1. (A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok, –10 000 EUR), 1 1 0 2. (A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok, –840 000 EUR) és 1 1 0 3. (Szociális juttatások, –120 000 EUR).

A Bizottság javasolja, hogy a 2018. július 1-jétől alkalmazandó automatikus illetménykiigazításnak (2,0 % helyett 1,7 %) a 2019. évi költségvetésre gyakorolt hatását a költségvetési tervezet valamennyi szakaszában vegyék figyelembe az alábbiak szerint:

EUR-ban

Európai Parlament

–2 851 238

Európai Tanács és Tanács

–965 489

Európai Bizottság (a nyugdíjakkal együtt)

–13 781 615

Az Európai Unió Bírósága

–891 000

Európai Számvevőszék

–359 000

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

–220 825

Régiók Európai Bizottsága

–160 594

Európai ombudsman

–26 880

Európai adatvédelmi biztos

–14 568

Európai Külügyi Szolgálat

–911 839

Összesen

–20 183 048

Végezetül a Bizottság az Európai Parlament kivételével valamennyi intézmény esetében további 0,8 millió EUR összegű csökkentést azonosított és javasolt az épületekkel kapcsolatos kiadások tekintetében, az alábbiak szerint:

EUR-ban

Európai Tanács és Tanács

–20 052

Európai Bizottság

–557 239

Az Európai Unió Bírósága

–77 689

Európai Számvevőszék

–482

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

–27 215

Régiók Európai Bizottsága

–20 008

Európai ombudsman

–2 287

Európai adatvédelmi biztos

–4 026

Európai Külügyi Szolgálat

–41 002

Összesen

–750 000

Ebből következően, valamint figyelembe véve a 3.1.3. szakaszban javasolt kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket (4,1 millió EUR), a Bizottság a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét 9 943,0 millió EUR-ban javasolja megállapítani. Így az 5. fejezet kiadási felső határa alatt 589,1 millió EUR mozgástér marad azt követően, hogy a mozgástérből 253,9 millió EUR-t felhasználtak a rendkívüli tartalék 2017-es igénybevételének beszámítására.

3.2.7.Speciális eszközök: EGAA, sürgősségisegély-tartalék és EUSZA

A Bizottság javasolja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA), a sürgősségisegély-tartalék és az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) tekintetében az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezet szintjén állapítsák meg.

3.3.A kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos általános megközelítés

A Bizottság javasolja, hogy a kifizetési előirányzatok szintjét összességében az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezet szintjén állapítsák meg, az alábbi módosításokkal:

1.Először is figyelembe kell venni a nem differenciált kiadások kötelezettségvállalási előirányzatainak javasolt szintjét, amely kiadások tekintetében a kifizetési előirányzatok javasolt szintje megegyezik a kötelezettségvállalási előirányzatokéval. Ez magában foglalja a mezőgazdasági kiadások további 253,0 millió EUR összegű csökkentését. Ez a megközelítés értelemszerűen a decentralizált ügynökségek és a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap részére nyújtott uniós hozzájárulásra is alkalmazandó. Az összesített hatás a javaslat szerint 375,0 millió EUR összegű csökkenés.

2.A Bizottság javasolja, hogy a második költségvetési tervezetben szereplő valamennyi új kísérleti projekt és előkészítő intézkedés kifizetési előirányzatait a megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatok 50 %-a és az eredeti költségvetési tervezet olvasata során az Európai Parlament által javasolt szint közül az alacsonyabbikon állapítsák meg. A Bizottság javasolja, hogy a meglévő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések meghosszabbítása esetén a kifizetési előirányzatok szintje a költségvetési tervezetben meghatározott szint plusz a megfelelő új kötelezettségvállalások 50 %-a vagy – amennyiben ez alacsonyabb – az eredeti költségvetési tervezet olvasata során az Európai Parlament által javasolt szint legyen. Az összesített hatás a javaslat szerint 57,5 millió EUR összegű növekedés.3.A Bizottság a differenciált kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok alakulásának eredményeképpen az alábbi költségvetési sorok módosítását javasolja:

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok emelése

2019. évi költségvetési tervezet (az 1. sz. módosító indítvánnyal együtt)

2019. évi második költségvetési tervezet

Különbség

1.1.12

Nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER)

–3 500 000

32 05 01 02

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E)

366 696 185

363 196 185

–3 500 000

1.1.13

Az Unió Föld-megfigyelési programja (Kopernikusz)

–12 500 000

02 06 01

A világűrbe telepített megfigyelésekre és lokálisan elérhető adatokra támaszkodó operatív szolgáltatások (Kopernikusz)

140 000 000

139 000 000

–1 000 000

02 06 02

Önálló uniós Föld-megfigyelési kapacitás kiépítése (Kopernikusz)

472 000 000

460 500 000

–11 500 000

1.1.31

Horizont 2020

30 000 000

08 02 08

A kkv-kat támogató eszköz

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Oktatás, képzés és sport (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, valamint annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Élelmiszer és takarmány

–6 500 000

17 04 01

Az Unión belüli jobb állategészségügyi állapot és a magas színvonalú uniós állatvédelem biztosítása

134 040 000

127 540 000

–6 500 000

4.0.1

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II)

–90 000 000

05 05 04 02

Törökország – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

50 000 000

35 000 000

–15 000 000

22 02 03 01

Törökország – A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

150 719 568

105 719 568

–45 000 000

22 02 03 02

Törökország – A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás

708 080 653

678 080 653

–30 000 000

4.0.10

Makroszintű pénzügyi támogatás

–15 000 000

01 03 02

Makroszintű pénzügyi támogatás

42 000 000

27 000 000

–15 000 000

Összesen

72 500 000

4.A Bizottság a kifizetési előirányzatok további csökkentését javasolja a 01 04 05. költségvetési soron, amelyen a javaslat szerint a költségvetési hatóság 22/2018. sz. (DEC) átcsoportosításában előre ütemezett összeggel kell csökkenteni az ESBA-garanciaalap feltöltését, az alábbiaknak megfelelően:

EUR-ban

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

2019. évi költségvetési tervezet (az 1. sz. módosító indítvánnyal együtt)

2019. évi költségvetés

Különbség

1.1.10

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)

–150 000 000

01 04 05

Az ESBA garanciaalapjának feltöltése

1 150 000 000

1 000 000 000

–150 000 000

Összesen

–150 000 000

3.4.Tartalékok

A Bizottság az eredeti költségvetési tervezet tanácsi olvasatának megfelelően tartalékok létrehozását javasolja, figyelembe véve az 1/2019. sz. módosító indítványban javasolt módosításokat, az alábbi módosításokkal:

·A Bizottság az alábbiak szerint javasolja az 18 03 01 01. költségvetési soron lévő tartalék felszabadítását:

„A Dublin III. rendelet átdolgozására irányuló, a Bizottság által 2016. május 4-én előterjesztett javaslat (COM (2016) 270 final) pénzügyi kimutatásában előirányzott 460 millió EUR tartalékba kerül a szóban forgó jogalkotási javaslat elfogadásáig. Ez a tartalék az alap-jogiaktus elfogadását követően a költségvetési rendelet 30. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti átcsoportosítás útján szabadítható fel.

Amennyiben a jogi aktust 2019. február 1-ig nem fogadják el, a Bizottság a költségvetési rendelet 31. cikkével összhangban egy vagy több átcsoportosítási javaslatot terjeszthet elő annak érdekében, hogy az említett összeget alternatív módon fel lehessen használni a 18 03 01 01. költségvetési sor javára.”

A Bizottság javasolja a 18 03 01 01. költségvetési jogcím költségvetési megjegyzése ennek megfelelő módosítását.

·Mivel 2018. szeptember 28-án elfogadták az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás 17 jogalapját, a Bizottság javasolja a 09 03 05 31., 09 04 07 33. és 09 04 07 34. költségvetési soron lévő tartalékok felszabadítását.

3.5.A nómenklatúra és a költségvetési megjegyzések változásai

3.5.1.Költségvetési megjegyzések

A Bizottság a 08 02 08. jogcímcsoport költségvetési megjegyzése 3.2.1. szakaszban szereplő szövegének módosításán túl javasolja továbbá, hogy a költségvetési megjegyzések szövegére vonatkozóan az eredeti költségvetési tervezet parlamenti olvasatában az Európai Parlament által bevezetett módosításokat foglalják bele a második költségvetési tervezetbe, kivéve az alábbi táblázatban felsorolt költségvetési sorok megjegyzéseinek módosításait. Ez azon az egyetértésen alapul, hogy az Európai Parlament által bevezetett módosítások nem módosíthatnak valamely meglévő jogalapot, nem hosszabbíthatják meg annak hatályát, illetve nem sérthetik az intézmények igazgatási autonómiáját, és hogy a fellépés a rendelkezésre álló forrásokból fedezhető.

Költségvetési sor

Elnevezés

02 02 77 40

Kísérleti projekt – Széles sávú, műholdas internet-hozzáférés az oktatási jellegű multimédiás tartalmak internetkapcsolattal nem rendelkező iskolák számára való biztosítására

04 06 01

A társadalmi kohézió előmozdítása és az Unión belüli szegénység legsúlyosabb formáinak enyhítése

15 04 02

Kultúra alprogram – a határokon átnyúló fellépések támogatása, valamint a nemzetek közötti áramlás és mobilitás előmozdítása

18 02 01 02

Megelőző intézkedések és küzdelem a határokon átnyúló szervezett bűnözés ellen, valamint a biztonságot érintő kockázatok és válságok jobb kezelése

18 03 01 01

A Közös Európai Menekültügyi Rendszer megerősítése és fejlesztése, valamint a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás fokozása

18 03 01 02

Az Unióba irányuló jogszerű migráció és a harmadik országbeli állampolgárok eredményes integrációjának támogatása és a méltányos és hatékony visszatérési stratégiák elősegítése

18 04 01 01

Európa a polgárokért – A történelmi emlékezet és az uniós szintű polgári részvétel erősítése

19 02 01

Reagálás válsághelyzetre és kialakulóban lévő válsághelyzetre

21 02 01

Együttműködés Latin-Amerikával

21 02 07 03

Humán fejlődés

21 02 08 01

A civil társadalom fejlődésben

33 02 01

Az uniós polgárok jogainak védelme és érvényesítése

3.5.2.Nómenklatúra

A Bizottság javasolja, hogy az 1/2019. sz. módosító indítvánnyal módosított eredeti költségvetési tervezet költségvetési nómenklatúrája szerepeljen a második költségvetési tervezetben, amelybe az új kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket az alábbi elnevezésváltozásokkal foglalják bele:

Költségvetési sor

Elnevezés

02 04 77 07

Előkészítő intézkedés – Az új uniós GOVSATCOM-program előkészítése

05 08 77 18

Kísérleti projekt – Operatív program létrehozása az agrár-élelmiszeripari ágazat olyan átalakítására, amely óvja a családi gazdaságok folytonosságát és a helyi mezőgazdaság fenntarthatóságát

4.Záró megjegyzések

Azáltal, hogy a Bizottság olyan 2019. évi második költségvetési tervezetet javasol, amely az egyeztetőbizottságban elért előrehaladásra épül, megteremti annak feltételeit, hogy a 2019. évi költségvetést a 2018 végéig rendelkezésre álló szűk időkereten belül elfogadják.

A 2019. évi költségvetés időben történő elfogadása és hatálybalépése biztosítani fogja az Európai Unió szakpolitikáinak és programjainak megfelelő végrehajtását. A Bizottság e cél elérése érdekében minden tőle telhetőt megtesz.

5.A 2019. évi második költségvetési tervezet a pénzügyi keret fejezetei és a főbb programok szerinti bontásban

(Kötelezettségvállalási előirányzatok [CA] és kifizetési előirányzatok [PA] millió EUR-ban, kerekített adatok folyó áron)

Fejezet

Költségvetés

Második költségvetési tervezet

Különbség

Különbség

2018 (1)

2019

2019 / 2018

2019 / 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

1. Intelligens és inkluzív növekedés

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Felső határ

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

 

 

 

1a.

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Felső határ

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastrukturális nagyprojektek

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Európai műholdas navigációs rendszerek (EGNOS és Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

–117,1

205,0

–14,5 %

28,6 %

 

Nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Az Unió Föld-megfigyelési programja (Kopernikusz)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

–5,2

36,7 %

–0,9 %

Nukleáris biztonság és leszerelés

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

–1 851,4

–805,7

–90,8 %

–44,1 %

A kutatás és innováció közös stratégiai kerete

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1 %

 

Horizont 2020

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6 %

 

Euratom kutatási és képzési program

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

–1,6

3,7 %

–0,6 %

Oktatás, képzés és sport (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

–0,1

3,3 %

–0,1 %

Vám, Fiscalis és a csalás elleni küzdelem

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Energiaügy

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Közlekedés

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Információs és kommunikációs technológiák (IKT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására

 

210,0

 

61,0

 

–149,0

–71,0 %

Európai Szolidaritási Testület

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Európai védelmi ipari fejlesztési program

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Egyéb fellépések és programok

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

A Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedések

128,9

116,9

128,4

115,0

–0,5

–2,0

–0,4 %

–1,7 %

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Decentralizált ügynökségek

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

1b.

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Felső határ

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Regionális konvergencia (Kevésbé fejlett régiók)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Átmeneti régiók

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Versenyképesség (Fejlettebb régiók)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Legkülső és ritkán lakott régiók

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Kohéziós Alap

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

–750,0

3,8 %

–8,9 %

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Hozzájárulás a Kohéziós Alapból

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Európai területi együttműködés

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

–44,1

2,0 %

–3,6 %

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (egyedi kiegészítő allokáció)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

–0,2

2,0 %

0,0 %

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

7,7

18,5

3,7

11,2

–4,0

–7,3

–52,3 %

–39,5 %

2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Felső határ

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Részleges felső határ

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Európai Tengerügyi és Halászati Alap

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Környezetvédelem és éghajlat-politika (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

15,6

17,7

13,5

19,6

–2,1

1,9

–13,5 %

10,7 %

Decentralizált ügynökségek

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Biztonság és uniós polgárság

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Felső határ

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

 

 

 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Belső Biztonsági Alap

720,0

481,2

533,5

663,7

–186,5

182,5

–25,9 %

37,9 %

Informatikai rendszerek

26,3

13,2

0,1

 

–26,2

–13,2

–99,6 %

–100,0 %

Jogérvényesülés

47,1

35,9

44,6

38,1

–2,5

2,3

–5,4 %

6,3 %

Jogok, egyenlőség és polgárság

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

Uniós polgári védelmi mechanizmus

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

Európa a polgárokért

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Élelmiszer és takarmány

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

–9,1

3,4 %

–3,7 %

Egészségügy

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Fogyasztók

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

Kreatív Európa

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Az Unión belüli szükséghelyzeti támogatásnyújtás eszköze

200,0

220,6

0,3

69,5

–199,8

–151,0

–99,9 %

–68,5 %

A Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedések

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

ebből: Kommunikációs tevékenységek

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Decentralizált ügynökségek

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Globális Európa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Felső határ

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

 

 

 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI)

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

–217,7

9,9 %

–9,6 %

Fejlesztési együttműködési eszköz

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

A harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

–1,1

9,9 %

–1,1 %

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

–10,0

2,0 %

–5,9 %

A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

–4,0

1,8 %

–1,2 %

Humanitárius segítségnyújtás

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

–4,0

2,0 %

–8,8 %

Makroszintű pénzügyi támogatás

42,1

42,1

27,0

27,0

–15,1

–15,1

–35,8 %

–35,8 %

Külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap

137,8

137,8

 

 

–137,8

–137,8

–100,0 %

–100,0 %

Uniós polgári védelmi mechanizmus

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés

20,3

16,9

19,5

16,1

–0,8

–0,8

–3,9 %

–4,9 %

Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Egyéb fellépések és programok

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

-1,9

0,2 %

-2,6 %

A Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedések

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

8,9

14,4

6,3

8,1

–2,6

–6,3

–28,9 %

–43,7 %

Decentralizált ügynökségek

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Igazgatás

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Felső határ

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Mozgástér

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Részleges felső határ

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Mozgástér

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Nyugdíjak és Európai Iskolák

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Nyugdíjak

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Európai Iskolák

192,8

192,8

192,1

192,1

–0,7

–0,7

–0,4 %

–0,4 %

Az intézmények igazgatási kiadásai

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Európai Parlament

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Európai Tanács és Tanács

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Európai Bizottság

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Az Európai Unió Bírósága

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Európai Számvevőszék

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Régiók Európai Bizottsága

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Európai ombudsman

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Európai adatvédelmi biztos

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2 %

15,2 %

 

Európai Külügyi Szolgálat

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

A fejezetek előirányzatai

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Felső határ

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Mozgástér

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Előirányzatok a GNI %-ában (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Egyéb speciális eszközök (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

–121,3

–139,7

–17,4 %

–25,3 %

 

Sürgősségisegély-tartalék

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

–15,0

2,0 %

–60,0 %

 

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA)

181,6

181,6

50,0

50,0

–131,6

–131,6

–72,5 %

–72,5 %

Összes előirányzat

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Előirányzatok a GNI %-ában (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1) A 2018. évi költségvetés tartalmazza az 1–5. sz. költségvetés-módosítást, valamint a 6. sz. költségvetés-módosítási tervezetet.

(2) A 2019. évi második költségvetési tervezet a többéves pénzügyi keret 2018. május 23-án elfogadott technikai kiigazításában (COM(2018) 282) foglalt GNI-előrejelzésen alapul.

(1)    HL L 347., 2013.12.20.
(2)    HL C 373., 2013.12.20.
(3)    HL L 160., 2014.6.7.
(4)    HL L 193., 2018.7.30.
(5)    COM(2018) 600.
(6)    11737-C8-0410/2018.
(7)    COM(2018) 709.
(8)    P8_TA(2018)404.
(9)    COM(2018) 600.
(10)    COM(2018) 704, 2018.10.12.
(11)    A 6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet szintén az egyeztetőbizottság által megvitatott csomag részét képezte, elfogadását azonban novemberre tervezték, hogy figyelembe lehessen venni a saját források szükséges kiigazításait, különösen ami a 2018. december első munkanapján rendelkezésre bocsátandó héa- és GNI-egyenlegekre vonatkozó összegeket illeti.
(12)    COM(2018) 709, 2018.10.16.
(13)    Az adatok a pénzügyi keret 2019-re vonatkozó, a GNI alakulásának megfelelő technikai kiigazításán alapulnak, amelyet a Bizottság 2018. május 23-án fogadott el (COM(2018) 282).
(14)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).
(15)    Az Európai Tanács 2018 júniusában felkérte a Bizottságot, hogy a Horizont 2020 fennmaradó időszakában indítson új kísérleti kezdeményezést az áttörést hozó innovációra vonatkozóan. A Tanács következtetéseinek szövege a következő: „Erőteljesebb, inkluzív innovációs ökoszisztémára van szükségünk az áttörést hozó és piacteremtő innováció elősegítése érdekében, valamint a diszruptív innovációra képes vállalkozások – többek között a kkv-k – átfogó támogatása céljából, hogy azok sikerrel betörhessenek a világpiacra.”
(16)    1 AD álláshely az adatvédelem területére és 4 AD álláshely az informatika területére.
(17)

   Az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 2018. január 11-én előterjesztett javaslat (COM(2018) 8).

Top