EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Az Európai Központi Bank véleménye (2018. május 11.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 251/2


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2018. május 11.)

az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Bevezetés és jogalap

2017. november 23-án, illetve 2017. december 4-én az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától és az Európai Parlamenttől azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet; az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet; az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet; az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet; az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet; a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet; az európai hosszú távú befektetési alapról szóló (EU) 2015/760 rendelet; a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet; valamint az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: javasolt rendelet).

2017. november 20-án az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától és az Európai Parlamenttől azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (2) (a továbbiakban: javasolt irányelv).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a javasolt rendelet és irányelv olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) a Szerződés 127. cikke (2) bekezdése első és negyedik francia bekezdése szerinti, a monetáris politika meghatározására és végrehajtására, valamint a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítására vonatkozó alapvető feladatát, valamint a Szerződés 127. cikkének (6) bekezdése szerinti, a hitelintézetek prudenciális felügyeletével kapcsolatban az EKB-ra ruházott feladatokat. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

A javasolt rendelet és irányelv a – három európai felügyeleti hatóságból és az Európai Rendszerkockázati Testületből álló – Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének megreformálására irányuló átfogó javaslatcsomag (3) részét alkotja. Mivel a csomag a KBER és az EKB által ellátott különböző feladatokat érint, az EKB három külön véleményt fog elfogadni. Ezt a véleményt ezért a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról szóló, 2018. március 2-i CON/2018/12 véleménnyel (4) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról szóló, 2018. április 11-i CON/2018/19 véleménnyel (5) együtt kell értelmezni.

Általános észrevételek

Az EKB észrevételeit a Bizottság javaslatának azon részeire korlátozza, amelyek a Szerződés 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése szerinti, a monetáris politika meghatározása és végrehajtása, a Szerződés 127. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése szerinti, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása, valamint a Szerződés 127. cikkének (6) bekezdése szerinti, a hitelintézetek prudenciális felügyeletével kapcsolatban az EKB-ra ruházott feladatok szempontjából relevánsak.

Az EKB emlékeztetni kíván arra, hogy a KBER Szerződés 127. cikkének (2) bekezdése szerinti alapvető feladatai ellátásához és a Szerződés 127. cikkének (1) bekezdése szerinti elsődleges céljának, az árstabilitás fenntartásának eléréséhez elengedhetetlenek a biztonságos és hatékony pénzügyi piaci infrastruktúrák, különösen a pénzügyi eszközök elszámolási rendszerei (6).

Figyelmet lehetne fordítani továbbá az EKB-nak az 1024/2013/EU rendelettel (7) összefüggésben értelmezett EUMSZ 127. cikke (6) bekezdése szerinti, a hitelintézetek felügyeleti hatóságaként betöltött szerepét is. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az EKB nyomatékosan üdvözölte, hogy az EMIR II javaslat a felügyeleti kollégiumokban két külön szavazatot biztosít az EKB számára a kibocsátó központi bankként, illetve a CCP-k jelentős klíringtagjait alkotó hitelintézetek prudenciális felügyeletét ellátó hatóságként betöltött szerepéhez kapcsolódóan (8).

Az EKB általában véve támogatja a javasolt rendelet célkitűzését, amely szerint az támogatja a tőkepiaci unió továbbfejlesztését és elmélyítését (9). Az uniós tőkepiacok elmélyítésére és integrálására irányuló hosszú távú cél eléréséhez az EKB megítélése szerint legalábbis bizonyos piaci szegmensek egységes felügyeletét elő kell irányozni. Ez különösen fontos az összeurópai szervezetek és tevékenységek esetében az Unió egészében a következetesség és az egyenlő végrehajtás biztosítása érdekében, biztosítva ezáltal, hogy ne kerüljön sor a tevékenységek határon túlra való áthelyezéséből eredő szabályozási arbitrázsra (10). A Bizottság javaslatának megfelelően a kiteljesült tőkepiaci unióban az egységes felügyelet indokolt lehet az adatszolgáltatók, valamint a kritikus referenciamutatók kezelői tekintetében is (11).

Különös észrevételek

1.   A kibocsátó központi bank szerepe a CCP-kkel kapcsolatos kérdésekben

1.1.

Az EKB támogatja az ESMA irányítási struktúrája felülvizsgálatának szükségességét. Az EKB megítélése szerint továbbá létfontosságú, hogy a monetáris politikai megbízatás alapján az EKB egy képviselője szavazati joggal nem rendelkező állandó tagként részt vegyen a felügyeleti tanácsban. Ez biztosítaná a felügyeleti hatóságok és az EKB mint az euróért felelős kibocsátó központi bank közötti eredményes együttműködést, koordinációt és információcserét, ami kulcsfontosságú a kibocsátó központi bank szerepének az EMIR II javaslat alapján történő javasolt erősítésére figyelemmel (12). Az EKB üdvözli az EMIR II javaslatban szereplő javasolt módosításokat, amelyek egyértelművé teszik a központi szerződő felekkel foglalkozó ügyvezető testületre ruházott feladatokat, amely testületnek az érintett kibocsátó központi bank szavazati joggal nem rendelkező állandó tagja (13).

1.2.

E változtatások annak érdekében szükségesek, hogy egyértelműen elhatároljuk a központi szerződő felekkel foglalkozó ügyvezető testületnek a CCP-kkel kapcsolatos ügyekben fennálló kizárólagos döntéshozatali jogkörét a nem CCP-kkel kapcsolatos ügyekben az ESMA Igazgatótanácsára ruházott jogköröktől. Tekintettel arra, hogy az EKB mint kibocsátó központi bank képviselettel rendelkezik a központi szerződő felekkel foglalkozó ügyvezető testületben, az EKB úgy véli, hogy e pontosítás lehetővé fogja tenni a KBER tagjai számára, hogy a KBER alapvető feladatainak ellátása és az árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges célkitűzésének elérése szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró kérdésekben érdemi és tényleges módon részt vegyenek a döntéshozatalban és az információmegosztásban (14).

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. május 11-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Az Európai Központi Bank CON/2018/12 véleménye (2018. március 2.) a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (HL C 120., 2018.4.6., 2. o.). Az EKB valamennyi véleménye elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu

(5)  Az Európai Központi Bank CON/2018/19 véleménye (2018. április 11.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (a Hivatalos Lapban még nem került közzétételre).

(6)  Lásd az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2017. október 4-i CON/2017/39 európai központi banki vélemény (HL C 385., 2017.11.15., 3. o.) 4.1. bekezdését.

(7)  A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

(8)  Lásd a CON/2017/39 vélemény 1.1. pontját.

(9)  Lásd: Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper (Az eurorendszer hozzájárulása a Bizottság tőkepiaci unió kiteljesítéséről szóló zöld könyvéhez), 2015. február (a továbbiakban: az eurorendszer hozzájárulása a tőkepiaci unióról szóló zöld könyvhöz), 1. és 18. oldal, elérhető az EKB honlapján.

(10)  Lásd: az eurorendszer hozzájárulása a tőkepiaci unióról szóló zöld könyvhöz, 18. oldal.

(11)  Lásd: az eurorendszer hozzájárulása a tőkepiaci unióról szóló zöld könyvhöz, 18. oldal.

(12)  Lásd a CON/2017/39 vélemény 7. bekezdését. Lásd még: a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslat, COM(2017) 208 final.

(13)  Lásd: módosítás az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló rendeletre irányuló függőben levő javaslathoz (a Bizottság EMIR II javaslata), COM(2017) 539/F1, elérhető a Bizottság honlapján: www.ec.europa.eu.

(14)  Lásd a CON/2017/39 vélemény 2.1. pontját.


Top