EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Az Európai Központi Bank véleménye (2018. január 2.) az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 77/2


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2018. január 2.)

az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Bevezetés és jogalap

2017. március 24-én az Európai Központi Bank (EKB) felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától, hogy alkosson véleményt az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: a javasolt rendelet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a javasolt rendelet a fizetésimérleg-statisztikák gyűjtését érinti, amely a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 5. cikke, valamint a 2533/98/EK tanácsi rendelet (2) 2. cikke értelmében a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) feladata, továbbá releváns a KBER-nek a Szerződés 127. cikke (2) bekezdésének első, második és harmadik francia bekezdése szerinti, a monetáris politika meghatározására és végrehajtására, devizaműveletek végzésére, valamint a tagállamok hivatalos devizatartalékainak tartására és kezelésére vonatkozó alapvető feladata szempontjából. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Általános észrevételek

1.1.

Az EKB üdvözli a Bizottság azon célkitűzését, hogy tovább javítsa az európai vállalkozásstatisztika koherenciáját, minőségét és harmonizációját, különösen olyan alkalmas statisztikák előállítása révén, amelyek segítik a vállalkozásokat érintő uniós szakpolitikák kialakítását és nyomon követését, ugyanakkor a lehető legalacsonyabb szinten tartva e vállalkozások adatszolgáltatási terhét.

1.2.

Az adatokra vonatkozó fennmaradó követelmények tervezett kezelése is kifejezetten üdvözlendő. Az EKB örömmel veszi tudomásul a „rövid távú statisztikák” keretében a szolgáltatási ágazatra vonatkozó információk általános elérhetőségének javasolt javításait, különösen, mivel ezen adatok szolgáltatásának gyakorisága negyedévesről havi alapúra fog emelkedni. E javítás a szolgáltatási ágazat növekvő jelentőségét tükrözi, amely jelenleg az euroövezeti bruttó hazai termék több mint kétharmadát teszi ki. Megfelelően reagál továbbá az EKB elmúlt években megfogalmazott követelményeire (3), valamint a Gazdasági és Pénzügyi Tanács következtetéseire (4).

1.3.

Az EKB javasolja, hogy az építőiparra vonatkozóan előírt adatok és azok bontásai vegyék figyelembe az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2016/14 ajánlását (5), amely az ingatlanokkal kapcsolatos adathiány kiküszöbölésével foglalkozik. Így különösen megfontolandó a megkezdett építkezésekre, a befejezett építkezésekre, valamint a kiadatlan terület arányára vonatkozó adatok beiktatása a javasolt rendeletbe.

1.4.

A 2533/98/EK rendelet 2. cikke felruházza az EKB-t azzal a feladattal, hogy a nemzeti központi bankok (NKB-k) közreműködésével az illetékes nemzeti hatóságoktól vagy közvetlenül a gazdasági szereplőktől többek között a fizetésimérleg-statisztikákra és a nemzetközi befektetési pozíció statisztikákra vonatkozó információkat gyűjtsön. Az EKB statisztikai adatszolgáltatási követelményeit az EKB/2011/23 európai központi banki iránymutatás (6) határozza meg.

1.5.

A fizetésimérleg-statisztikák és a nemzetközi befektetési pozíció statisztikák kulcsfontosságúak a KBER Szerződés szerinti, az Unió monetáris politikájának meghatározására és végrehajtására, devizaműveletek végzésére, valamint a tagállamok hivatalos devizatartalékainak tartására és kezelésére vonatkozó alapvető feladatai ellátása szempontjából. E statisztikák támogatják továbbá a külső sérülékenységek és az összekapcsoltság pénzügyi stabilitási célokból végzett értékelését, és felhasználásra kerülnek – az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 3. cikke szerinti feladatainak megfelelően – az ERKT „kockázati jelzőrendszerének” mutatóiban, továbbá az 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 4. cikke szerinti makrogazdasági egyensúlyhiányokkal kapcsolatos eljárás „eredménytáblájának” mutatóiban is. A fizetésimérleg-statisztikák és a nemzetközi befektetési pozíció statisztikák részét képezik a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kibővített különleges adatszolgáltatási rendszerének (Special Data Dissemination Standard Plus), és azokra az euroövezet és az euroövezeti tagállamok által a Nemzetközi Valutaalap alapszabályának IV. cikke alapján folytatott „IV. cikk szerinti konzultációk” céljára is szükség van.

1.6.

Az EKB megjegyzi, hogy a javasolt rendeletben szereplő egyes követelményeket, így különösen a negyedéves nemzetközi szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó statisztikákat jelenleg a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) I. mellékletének 2. táblázata határozza meg, az EKB/2011/23 iránymutatás II. mellékletének 2. táblázata pedig azonos követelményeket rögzít. Az európai fizetésimérleg-statisztikák és nemzetközi befektetési pozíció statisztikák átfogó minőségének érdekében áll, hogy az európai statisztikai rendszer (ESR), illetve a KBER által előállított statisztikák közötti ezen összhangot fenntartsák. Kiemelkedő jelentőséggel bír továbbá, hogy a fizetésimérleg-statisztikák és a nemzetközi befektetési pozíció statisztikák belső szempontból koherensek, valamint átfogóak maradjanak.

1.7.

Továbbá, mivel e követelményeket nemzeti szinten az NKB-k által kialakított adatgyűjtési kezdeményezések részben kielégítik, az EKB kifejezetten üdvözli a javasolt rendelet 23. cikkét és a 2006/856/EK tanácsi határozattal (10) létrehozott, a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottságnak szánt szerepet. Általánosabban véve, az ilyen követelmények, továbbá a vállalkozásstatisztikákhoz kapcsolódó minden egyéb, az európai fizetésimérleg-statisztikák és a nemzetközi befektetési pozíció statisztikák összeállítását közvetlenül vagy közvetett módon befolyásoló (például a „globalizáció” területén felmerülő adatigények kielégítését szolgáló) követelmény meghatározása, módosítása vagy aktualizálása során biztosítani kell a KBER és az ESR közötti szoros együttműködést.

1.8.

Az adatokra vonatkozó előírások pontos meghatározására irányuló végrehajtási hatáskörök

A javasolt rendelet 7. cikke feljogosítja a Bizottságot, hogy a továbbítandó adatok bizonyos elemeinek részletesebb meghatározására vonatkozóan végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el. Ezen elemek között egyes alapvető módszertani aspektusok is szerepelnek, mint például a vonatkozó statisztikai egység, valamint az egyéb alkalmazandó statisztikai osztályozások meghatározása. Ezzel összefüggésben mind a statisztikák felhasználói, mind összeállítói szempontjából fontos lesz biztosítani a nemzetközi szolgáltatáskereskedelemre vonatkozóan a javasolt rendeletben, illetve a 184/2005/EK rendeletben meghatározott követelmények közötti összhangot. Ezért az EKB hangsúlyozni kívánja a két adatsor közötti módszertani közelség és összhang fontosságát.

1.9.

Végül az EKB hangsúlyozni kívánja annak fontosságát, hogy a hatáskörébe tartozó valamennyi felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jogi aktus tervezetéről kellő időben konzultáljanak vele az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdésével és 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően (11).

2.   Technikai jellegű észrevételek és szövegezési javaslatok

Abban az esetben, ahol az EKB a javasolt rendelet módosítására tesz javaslatot, a technikai munkadokumentum tartalmazza a szövegezési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot. A technikai munkadokumentum angol nyelven elérhető az EKB honlapján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. január 2-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. A javasolt rendeletben foglalt intézkedések a javasolt rendelet (36) preambulumbekezdésében felsorolt 10 hatályon kívül helyezendő jogi aktusban szereplő intézkedések helyébe fognak lépni.

(2)  A Tanács 2533/98/EK rendelete (1998. november 23.) az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről (HL L 318., 1998.11.27., 8. o.).

(3)  Review of the requirements in the field of General Economic Statistics (Az általános gazdaságstatisztika területére vonatkozó követelmények felülvizsgálata), Európai Központi Bank, 2004, elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu

(4)  Az ECOFIN Tanács következtetései az uniós statisztikákról, a Tanács 2972. ülése, Gazdaság és pénzügyek, Brüsszel, 2009. november 10., elérhető: www.consilium.europa.eu

(5)  Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2016/14 ajánlása (2016. október 31.) az ingatlanokkal kapcsolatos adathiány kiküszöböléséről (HL C 31., 2017.1.31., 1. o.).

(6)  Az Európai Központi Bank EKB/2011/23 iránymutatása (2011. december 9.) az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (HL L 65., 2012.3.3., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1176/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról (HL L 306., 2011.11.23., 25. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról (HL L 35., 2005.2.8., 23. o.).

(10)  A Tanács 2006/856/EK határozata (2006. november 13.) a monetáris, pénzügyi és fizetési-mérleg statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról (HL L 332., 2006.11.30., 21. o.).

(11)  Részletesebben lásd például az EKB CON/2012/5 véleményének (HL C 105., 2012.4.11., 1. o.) 4. pontját; CON/2011/44 véleményének (HL C 203., 2011.7.9., 3. o.) 8. pontját; és CON/2011/42 véleményének (HL C 159., 2011.5.28., 10. o.) 4. pontját.


Top