Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(22)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

OJ C 417, 6.12.2017, p. 142–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 417/142


Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

(2017/C 417/22)

BEVEZETÉS

1.

A londoni székhelyű Európai Gyógyszerügynökséget (a továbbiakban: az Ügynökség, más néven EMA) a 2309/93/EGK tanácsi rendelet hozta létre. E rendelet helyébe a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett (1). Az összeurópai hálózatként működő Ügynökség a tagállamok illetékes hatóságai által az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények értékeléséhez és felügyeletéhez rendelkezésre bocsátott tudományos forrásokat hangolja össze.

2.

Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a táblázat tartalmazza (2).

Táblázat

Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok

 

2015

2016

Költségvetés (millió euró)

304

305

Összlétszám december 31-én (3)

775

768

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

3.

A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok elemzésével.

VÉLEMÉNY

4.

A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

a)

az Ügynökség beszámolója, amely a 2016. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból (4) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (5) áll;

b)

a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége;

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében.

A beszámoló megbízhatósága

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

5.

Véleményünk szerint az Ügynökség 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége

Bevételek

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

6.

Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

Kifizetések

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről

7.

Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A vezetőség és az irányítással megbízott személyek felelőssége

8.

Az EUMSZ 310–325. cikke és az Ügynökség pénzügyi szabályzata értelmében a vezetőség felel a beszámolónak – a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjainak megfelelően történő – elkészítéséért és bemutatásáért, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért. Ez a felelősség magában foglalja az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítását, megvalósítását és fenntartását. A vezetőség felelős továbbá annak biztosításáért, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő tevékenységek, pénzügyi műveletek és információk megfeleljenek az őket szabályozó hatóságok előírásainak. A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért a végső felelősséget az Ügynökség vezetősége viseli.

9.

A beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak felmérése, hogy az Ügynökség képes-e tevékenységének folytatására, adott esetben a tevékenység folytatását érintő ügyek közzététele, valamint a tevékenység folytatásának feltételezése.

10.

Az irányítással megbízott személyek felelőssége a szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyelete.

Az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége

11.

Célunk, hogy ésszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az Ügynökség beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk alapján megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetve a zárszámadásért felelős más hatóságoknak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. Az ésszerű bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem garancia arra, hogy az ellenőrzés kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibát vagy lényeges meg nem felelést. Ezek eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor tekintendők lényegesnek, ha ésszerűen feltételezhető, hogy külön-külön vagy együttesen befolyásolják a felhasználók e beszámolók alapján hozott gazdasági döntéseit.

12.

Az ellenőrzés olyan eljárások elvégzését jelenti, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték nyerhető a beszámolóban szereplő összegekről és információkról, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőr szakmai megítélésén alapul, amely magában foglal egy kockázatelemzést is arról, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a beszámolóban, illetve az Unió jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr figyelembe veszi a beszámoló elkészítése és valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége szempontjából releváns belső kontrollokat. Ezt a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem pedig a belső kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása céljából teszi. Az ellenőrzés felméri továbbá, hogy az alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e, illetve a vezetőség számviteli becslései ésszerűek-e, valamint értékelést ad a beszámoló általános bemutatásáról is.

13.

A bevételt illetően ellenőrizzük a Bizottságtól kapott támogatást, valamint értékeljük az Ügynökségnek a díjak és más jövedelmek beszedésére szolgáló eljárásait.

14.

A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a kiadás felmerült, azt lekönyvelték és elfogadták. Az előlegek megvizsgálása akkor történik, amikor a pénzeszközök címzettje igazolást ad a pénzeszközök helyes felhasználásáról, és az Ügynökség az előlegfizetés elszámolásával – a tárgyévben vagy később – elfogadja az igazolást.

15.

E jelentés és a megbízhatósági nyilatkozat elkészítése során az Unió költségvetési rendelete (6) 208. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint figyelembe vettük a független külső ellenőr által az Ügynökség beszámolójára nézve végzett ellenőrzési tevékenységet.

Figyelemfelhívó megjegyzés

16.

Véleményétől függetlenül a Számvevőszék felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesült Királyság 2017. március 29-én értesítette az Európai Tanácsot azon döntéséről, hogy kilép az Európai Unióból. A kilépés feltételeit meghatározó megállapodásról a jövőben fognak tárgyalni. Az londoni székhelyű Ügynökség előzetes beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit az aláírás időpontjában (2017. február 28.) elérhető korlátozott információ alapján készítették.

17.

Tekintettel az Ügynökség jövőbeli költözésével kapcsolatos döntésekre, a pénzügyi kimutatásában 448 millió euró becsült bérleti díjat tüntetett fel függő kötelezettségként a hátralévő, 2017 és 2039 közötti bérleti időszakra, mivel a bérleti szerződés nem tartalmaz felmondási lehetőséget. Ezenkívül további függő kötelezettségeket kell meghatározni a költözéssel kapcsolatban felmerülő más költségek vonatkozásában is, mint például az alkalmazottak családjukkal együtt történő költöztetésének, egyes belső és egyesült királyságbeli külső szakértők esetleges pótlásának és a költözésből adódó, üzletmenet-folytonosságot érintő kockázat mérséklése érdekében tett intézkedéseknek a költségei. Ezen túlmenően az Ügynökség 2016-os költségvetésének 95 %-át gyógyszeripari vállalatok díjaiból finanszírozták, és mindössze 5 %-át európai uniós forrásokból. Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépéssel kapcsolatos döntése az Ügynökség bevételeinek jövőbeli csökkenését eredményezheti.

18.

A Számvevőszék véleménye független az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A BESZÁMOLÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁRÓL

19.

Az új informatikai számviteli rendszer 2011-es bevezetése óta a kötelezettségvállalási munkafolyamatokról és a felhasználásról szóló jelentések nem voltak megfelelően átláthatók. Annak ellenére, hogy a problémára ismételten felhívták az Ügynökség figyelmét, nem tettek korrekciós intézkedéseket.

MEGJEGYZÉSEK A TRANZAKCIÓK JOGSZERŰSÉGÉRŐL ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉRŐL

20.

Az Ügynökség versenyeztetésen alapuló közbeszerzési eljárás alkalmazása nélkül kötött 25 londoni szállodával a szakértők átmeneti elhelyezésére vonatkozó kedvezményes árú megállapodásokat. Hat szálloda esetében a 2016-ban teljesített kifizetések összege meghaladta azt a pénzügyi szabályzatban meghatározott küszöbértéket, amely fölött nyílt vagy meghívásos versenyeztetésen alapuló közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezért a hat kedvezményes árú megállapodás és a kapcsolódó, 2016-ban teljesített mintegy 2,1 millió euró összegű kifizetés szabálytalannak minősül.

MEGJEGYZÉSEK A BELSŐ KONTROLLMECHANIZMUSOKRÓL

21.

2014-ben a Bizottság több mint 50 uniós intézmény és szerv (beleértve az Ügynökséget) nevében eljárva keretszerződést kötött egy vállalkozóval szoftverek és szoftverlicencek beszerzésére, valamint a kapcsolódó informatikai karbantartási és tanácsadási szolgáltatások nyújtására. A vállalkozó közvetítőként jár el az Ügynökség és az Ügynökség szükségleteit teljesíteni tudó beszállítók között. Ezekért a közvetítői szolgáltatásokért a vállalkozó a beszállítói árak 2–9 százalékának megfelelő mértékű szolgáltatási díjra jogosult. 2016-ban összesen 8,9 millió eurót fizettek ki a vállalkozónak. Az Ügynökség nem ellenőrizte rendszeresen az árakat és a beszállítói árajánlatok alapján felszámított szolgáltatási díjakat, valamint a vállalkozó felé kibocsátott beszállítói számlákat sem.

MEGJEGYZÉSEK A GONDOS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL ÉS A TELJESÍTMÉNYRŐL

Humánerőforrás-gazdálkodás

22.

2014 óta az Ügynökségen belül két jelentős átszervezést hajtottak végre, beleértve a felső és középvezetői beosztások átszervezését is. A kulcsfontosságú informatikai és adminisztrációs személyi állomány átszervezése nem bizonyult sikeresnek, és lényeges bizonytalansági kockázatot idézett elő mind az Ügynökség, mind annak tevékenységei tekintetében. Ezenfelül nem létezik olyan rendszer, amely elemezné a rendelkezésre álló szakképzettséget, azonosítaná a hiányosságokat, továbbá gondoskodna a megfelelő alkalmazottak felvételéről és elosztásáról.

Tanácsadás

23.

A Számvevőszék az összes ügynökségnél elvégzett éves ellenőrzésén kívül elemezte az Ügynökség által két jelentős projekttel kapcsolatban felkért tanácsadó cégek igénybevételét is.

24.

A Parlament és a Tanács megbízta az Ügynökséget a farmakovigilanciáról (1027/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7)) és a klinikai vizsgálatokról (536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8)) szóló rendeletek végrehajtásával, amely összetett páneurópai hálózati rendszerek felállítását teszi szükségessé. Ez intenzív technikai informatikai fejlesztést és részvételt igényel, valamint több érintett és különösen a tagállamok észrevételeit.

25.

Ezeket a feladatokat akkor ruházták az Ügynökségre, amikor a költségvetési fegyelemről szóló, 2013. december 2-án elfogadott intézményközi megállapodással összhangban csökkentenie kellett volna a személyi állományát. Nem volt növekedés az Ügynökség személyi állományának létszámtervében, ami megnehezítette a szükséges szakértelem megteremtését az üzleti és informatikai fejlesztés területén.

Külső tanácsadók széles körű használata

26.

Tekintettel arra, hogy az Ügynökségnek csak 13 alkalmazottja volt az I-Delivery részlegben, tanácsadó cégeket alkalmazott az üzleti tevékenység elemzése, az informatika, a projektirányítás és a minőségbiztosítás területén. 2016 második negyedévében 131 tanácsadó dolgozott az Ügynökség számára annak létesítményeiben, és további 60 házon kívül.

27.

Az Ügynökség ezért a projektek kezdete óta nagymértékben függ a külső szakértőktől, ennek ellenére mégsem készült szabályzat a tanácsadók igénybevételéről. Nem határozták meg például az Ügynökség saját alkalmazottai által végzendő feladatokat (projektirányítás, üzleti elemzés, üzleti architektúra, megoldási architektúra, adatarchitektúra stb.) Ezeket a feladatokat időnként külső tanácsadóknak osztották ki.

Nem megfelelő ellenőrzés a projektfejlesztés és végrehajtás fölött

28.

Amikor az Ügynökséget 2012-ben, illetve 2014-ben megbízták az új feladatokkal, nem volt megfelelő módszertana az ilyen léptékű projektek irányítására. 2014-ben új módszertant vezettek be, amelyet 2016 szeptemberében jelentősen finomítani kellett.

29.

Sok esetben még azelőtt hajtottak végre változtatásokat a tervezett tevékenységeken vagy koncepción, mielőtt erre hivatalos változtatási kérelem útján engedélyt kértek volna. Az ilyen gyakorlat nem csak a vezetőség projektfejlesztés és végrehajtás felügyeletére és nyomon követésére való képességét rontja, de alááshatja a projektek koherenciáját is.

30.

2016 közepéig az összes külső tanácsadóval folyamatos munkavégzésen alapuló megbízási szerződéseket kötöttek, pedig a projekt által megvalósítandó eredményeket világosan meghatározták. A tanácsadói megbízások jelentős részét ráadásul egy másik tagállamban teljesítették, mivel az összes londoni külső erőforrást kimerítették, ami korlátozta az Ügynökség képességét a projektek végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A teljesítések elfogadásakor azonosított minőségi problémák miatti korrekciók további költségekkel jártak az Ügynökség számára.

Késedelem és növekvő költségek

31.

Az Ügynökségnek késedelmekkel és a költségek növekedésével kellett szembenéznie a rendszerek fejlesztése során. A projekthatókörök, a költségvetés és a határidők gyakori változásai főleg a tagállamok változó szükségletei szerint változó rendszerkövetelmények miatt következtek be (9). Még mindig bizonytalanság van a végső költségek és az üzembe helyezés megkezdése tekintetében. Lásd a két fő projektre vonatkozó példákat az alábbi táblázatban:

 

GO-LIVE eredeti időpontja

GO-LIVE jelenleg tervezett időpontja

Kiinduló költségvetés

Költségvetés 2016. október 31-én

Eudravigilance gyógyszermellékhatás-adatbázis

2015 3. negyedév

2017 4. negyedév

3,7  millió

14,3  millió

Klinikai vizsgálati és uniós adatbázis

2017 1. negyedév

2018 3. negyedév

6,1  millió

24,3  millió

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

32.

Az alapító rendelet értelmében a Bizottságnak tízévente kell elvégeznie az Ügynökség és tevékenységei külső értékelését. Az utolsó értékelő jelentést 2010-ben adták ki. Az ilyen hosszú időtartam nem biztosít naprakész visszajelzést a teljesítményről az érintetteknek.

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

33.

A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

A jelentést 2017. szeptember 19-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök


(1)  HL L 214., 1993.8.24., 1. o. és HL L 136., 2004.4.30., 1. o. Az utóbbi rendelet értelmében az Ügynökség neve Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségről Európai Gyógyszerügynökségre változott.

(2)  Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: www.ema.europa.eu

(3)  A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok.

(4)  A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.

(5)  A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(7)  HL L 316., 2012.11.14., 38. o.

(8)  HL L 158., 2014.5.27., 1. o.

(9)  A jövőbeli informatikai rendszerek követelményeit kidolgozó és jóváhagyó, tagállami képviselőket is magában foglaló telematikai irányító szervek.


MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év

A Számvevőszék megjegyzései

A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/n.a.)

2014

Az Ügynökség díjszabályzata határidőket állapít meg a kérelmezőktől származó díjak beszedésére és az Ügynökség által az illetékes tagállami hatóságok számára történő kifizetésekre (1). A Számvevőszék által vizsgált tranzakciók többségében ezeket a határidőket nem tartották be.

Folyamatban (beszedett díjak)

Végrehajtva (kifizetések az illetékes nemzeti hatóságoknak)

2014

2014-ben az Ügynökség adminisztratív eljárást folytatott az információs, kommunikációs és technológiai igazgatója ellen. A jelentés szerint jelentős hiányosságok voltak a vezetői kontrollrendszerben, ami számottevő működési és pénzügyi kockázatot jelentett az Ügynökség számára. A probléma kezelésére cselekvési tervet dolgoztak ki és hajtottak végre. A megtett intézkedések eredményességét azonban az Ügynökség még nem értékelte.

Folyamatban

2014

Az Ügynökség egyik feladata, hogy megfelelő farmakovigilanciai információkkal lássa el a tagállamokat és a lakosságot. Ezeket az információkat az egyes tagállami hatóságoktól gyűjtik be és ellenőriztetik az érintett gyógyszeripari vállalattal. Az Ügynökség azonban nagymértékben hagyatkozik a tagállami hatóságok által alkalmazott kontrollokra és szemlékre. Ezek határozzák meg a lakosság körében terjesztett információk teljességét és pontosságát.

Folyamatban


(1)  Az Ügynökség díjszabályzata, 10. cikk (1) bekezdés és 11. cikk (1) bekezdés.


AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZA

19.

Az Ügynökség tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit. A népszavazást követően az Ügynökség egy külön munkacsoportot állított fel a hatás felmérésére és az Ügynökség áthelyezésének előkészítésére. A munkacsoport és az alcsoportok a hatás és az áthelyezés különböző aspektusaira összpontosítanak: tudományos eljárások és a tudományos bizottságok munkája; közbeszerzések; az informatikai rendszerekre gyakorolt hatás; az emberi és pénzügyi erőforrásokra gyakorolt hatás; a személyzet áthelyezésének támogatása; költözés; az üzletmenet folytonosságára vonatkozó megállapodások. A stabil költségvetési előrejelezhetőségre vonatkozó kihívás továbbra is az ismeretlen tényezők nagy mennyisége, például az új székhely elhelyezkedése és a kapcsolódó működési költségek; az új fogadó által kínált feltételek; az Ügynökség hatékony működéséhez szükséges infrastrukturális beruházások szintje; az áthelyezés miatti személyzeti veszteség. Fontos tudomásul venni, hogy csak a székhely-megállapodás megkötését követően lehet a részletes pénzügyi hatásokat megfelelően értékelni.

21.

Az informatikai számviteli rendszer szilárd és megbízható elkötelezettség-munkafolyamattal rendelkezik, amely biztosítja az elszámolások alapjául szolgáló egyedi tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét, továbbá az Ügynökség átfogó költségvetési ellenőrzésen keresztül felügyeli a költségvetés felhasználását. Mindazonáltal a rendszer összetettsége és az évente feldolgozott tranzakciók jelentős száma egy, a Számvevőszék szükségleteinek megfelelő, teljesen átlátható jelentési rendszer megvalósítását költséges és összetett folyamattá teszi. Az Ügynökség munkálatai 2017-ben folytatódnak, azonban azt meg kell jegyezni, hogy ugyanez a csoport vesz majd részt a Brexit előkészületi tevékenységeiben is.

22.

Az Ügynökség tudomásul veszi a Számvevőszék megállapításait, és a könyvvizsgálókkal folytatott megbeszélések szerint fogja azonosítani és végrehajtani a 2017 és 2018 közötti hotelfoglalások kérdésének megoldását. Az Ügynökség hangsúlyozni kívánja, hogy a Számvevőszék észrevételének hatálya alá tartozó eljárást az Ügynökség küldöttei adminisztratív és pénzügyi terheinek minimális mértékűre csökkentése, a szervezet egyszerűsítése és az ülések hatékony működtetésének biztosítása érdekében hozták létre. A küldöttség részére adott költségtérítésre vonatkozó szabályokban az igazgatótanács által jóváhagyott és az Európai Bizottság rendelkezéseivel összhangban álló szállodai költséghatárokat alkalmazzák. E kérdés vonatkozásában közbeszerzés van előkészítés alatt.

23.

A rendszeres ellenőrzés bevezetéséről szóló számvevőszéki vélemény szerint az Ügynökség 2018. január 1-jétől minden 135 000 euro feletti árajánlatra vonatkozóan rendszeres ellenőrzéseket végez.

24.

2014-ben az Ügynökségnek bizonyos rendkívüli körülmények miatt át kellett alakítania informatikai részlegét. Az átszervezés után a termelékenység helyreállt és jelentősen javult. Több vezető tisztviselő nyugdíjba vonulását és munkaviszonyának megszűnését követően szervezeti változások történtek az adminisztrációs részlegben, azzal a céllal, hogy a jelentési lánc és a szakosodás egyszerűsödjön, valamint a különböző érintett szervezeti egységek és szolgálatok hatékonysága növekedjen, továbbá, hogy a szervezetet hozzáigazítsák a programozásra vonatkozó pénzügyi szabályozás követelményeihez. Az Ügynökség úgy véli, hogy a szervezeti változások miatt az Ügynökség működésének stabilitása nem csökkent.

A 2017 és 2020 közötti időszakra szóló HR-stratégia meghatározza a készségértékelés strukturáltabb és szisztematikusabb megközelítésének célkitűzéseit, ideértve egy olyan eszköz bevezetését, amely javítja a készségek és kompetenciák feltérképezésére vonatkozó hiányelemzési hatékonyságot, és támogatja a felvételi tevékenységeket. Az első fázis megvalósítása folyamatban van.

25.

Az Ügynökség tudomásul veszi az észrevételt.

26.

Az Ügynökség tudomásul veszi az észrevételt.

27.

Az Ügynökség tudomásul veszi az észrevételt.

28.

Az Ügynökség tudomásul veszi az észrevételt.

29.

Az Ügynökség ismételten kívánja hangsúlyozni, hogy habár az EMA nem rendelkezik a tanácsadók alkalmazását szabályozó dokumentált politikával, az informatikában 2016 óta alkalmazzák azt a gyakorlatot, hogy az érzékeny profilokra felvett munkatársak (pl. projektmenedzser), illetve az azonos profilra felvett tanácsadók munkáját azonos profilú, vezető tisztviselők felügyelik. Az EMA dokumentálja ezt a politikát.

30.

A projektmenedzsment-módszertanokat a projektek kezdetétől használták, azonban az Ügynökség jelentős új feladatokat végzett el anélkül, hogy megfelelő erőforrás-növelésre került volna sor, amely lehetővé tette volna a szükséges know-how és kapacitás kiépítését az informatika és az üzletfejlesztés terén. A projektek elindítása óta eltelt időszakban az Ügynökség alapvetően átvizsgálta és átszervezte mind az informatikai irányítás, mind a projektmenedzsment módszertanát. Az Ügynökség több mint három éve működik a szakaszos módszertan (gated methodology) szerint, azt folyamatosan javítva.

31.

A tervezett tevékenységekben bekövetkezett változások mindig részletes belső megbeszélések és megállapodások tárgyát képezték olyan irányító szerveknél, mint például az uniós portál, az adatbázis-projekttanács és a klinikai vizsgálatok programtanácsa. Ezenkívül rendszeres program- és projektjelentés volt érvényben, amely lehetővé tette a javasolt megközelítésbeli változtatások felügyeletét. Számos esetben a végrehajtó tanács elvben kötött megállapodásokat, mielőtt az egyes tanácsok feldolgozhatták volna a megállapodás szerinti lépéseket.

32.

2016 közepe előtt az EMA olyan informatikai keretszerződéseket kötött, amelyek nem tették lehetővé a fix áras szerződések széles körű használatát. Az Ügynökség alaposan megfontolt döntést hozott azon külső vállalkozók alkalmazására vonatkozóan, akik meglévő, telephelyen kívüli vállalkozói munkacsoportokra támaszkodnak (ellentétben az egyéni vállalkozók telephelyi felvételével). A helyszíni ellenőrzést munkatársak végezték (projektmenedzserek, műszaki vezetők). Egy másik tagállamban a telephelyen kívüli megfigyelést úgy végezték, hogy közös munkaterület és távoli ülések igénybevételével, valamint szükség esetén a munkatársak telephelyen kívülre küldésével történő távoli megfigyelést alkalmaztak. 2016 közepétől kezdődően új keretszerződést kötöttek meg, amely lehetővé tette a fix áras szerződések jelentősen szélesebb körű felhasználását. 2016 közepétől minden nagy informatikai projektet fix áras szerződésekkel kötnek meg.

33.

Amint azt a Számvevőszék is elismerte, a projekt hatóköre, a költségvetés és a határidők változása elsősorban az egyre gyakrabban változó rendszerkövetelményeknek volt köszönhető, figyelembe véve a tagállamok változó igényeit. Ezek nagyméretű, összetett rendszerek, amelyek az üzleti működést szolgálják, továbbá lehetővé teszik a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai, a klinikai vizsgálati szponzorok és a tagállamok számára jogi kötelezettségeik teljesítését és az Ügynökség operatív tevékenységeinek elvégzését.

34.

A Bizottság jelenleg készíti a 2017 és 2018 közötti időszakra vonatkozó következő értékelést. Azt is meg kell jegyezni, hogy az Ügynökség sajátosságainak figyelembevételével az Ügynökség által végrehajtott egyes jogszabályokra (például gyermekgyógyászati, farmakovigilanciai, fejlett terápiás gyógyszerkészítményekre vonatkozó rendeletek) vonatkozó jelentési és ellenőrzési követelmények is érvényben vannak. Ezek kiegészítik a fent említett értékelési munkát.


Top