Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0830

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló, 2017. május 22-i tanácsi határozat kiegészítéséről

COM/2017/0830 final

Brüsszel, 2017.12.20.

COM(2017) 830 final

Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló, 2017. május 22-i tanácsi határozat kiegészítéséről


INDOKOLÁS

1.    A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerint saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból. A kilépést elhatározó tagállamnak ezt a szándékát be kell jelentenie az Európai Tanácsnak. Az Európai Tanács által adott iránymutatások alapján az Unió tárgyalásokat folytat és megállapodást köt ezzel az állammal, amelyben az érintett államnak az Unióval való jövőbeli kapcsolataira tekintettel meghatározzák az illető állam kilépésének részletes szabályait.

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én bejelentette az Európai Tanácsnak az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépésre irányuló szándékát.

2017. április 29-én az Európai Tanács iránymutatásokat fogadott el, amelyek meghatározzák az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerinti tárgyalások keretét, valamint megállapítják azokat az általános alapelveket, amelyeket az Unió a tárgyalások során érvényesíteni kíván.

2017. április 5-én az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az Egyesült Királysággal annak következtében folytatott tárgyalásokról, hogy az Egyesült Királyság bejelentette, ki kíván lépni az Európai Unióból.

2017. május 22-én a Tanács felhatalmazást adott az Egyesült Királysággal a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére, és a megállapodásra vonatkozó tárgyalási irányelveket fogadott el (a továbbiakban: a 2017. május 22-i tanácsi határozat).

A tárgyalások 2017. június 19-én kezdődtek meg. Az Európai Tanács iránymutatásaival és a Tanács tárgyalási irányelveivel összhangban a tárgyalások első szakaszában elsősorban a következő kérdésekkel foglalkoztak: a polgárok jogai, a pénzügyi elszámolás, az Ír-szigettel kapcsolatos kérdések, a kilépéssel kapcsolatos egyéb kérdések, valamint a kilépésről rendelkező megállapodás eljárásrendje.

2017. október 3-án az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állásáról.

Az eddig elért előrehaladást elismerve az Európai Tanács 2017. október 20-án arra szólította fel a feleket, hogy az eddigi eredményekre alapozva folytassák a munkát az álláspontok között eddig elért közeledés megszilárdítása és a tárgyalások továbbvitele érdekében, hogy azok mielőbb a második szakaszba léphessenek. Az Európai Tanács ezért felkérte a Tanácsot és a Bizottságot, mint az Unió főtárgyalóját, hogy kezdjék meg a belső előkészítő megbeszéléseket, egyebek mellett a lehetséges átmeneti intézkedésekről is.

2017. december 13-án az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állásáról.

Az Európai Tanács:

az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerint az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állásáról szóló, 2017. december 8-i bizottsági közlemény 1 által tett ajánlás alapján,

valamint az Európai Unió és az Egyesült Királyság kormánya főtárgyalóinak az Egyesült Királyság Európai Unióból való rendezett kilépésére irányuló, az EUSZ 50. cikke szerinti tárgyalások első szakaszában elért előrehaladásról szóló, 2017. december 8-i közös jelentése alapján, amelyen a Bizottság ajánlása alapul,

2017. december 15-én üdvözölte a tárgyalások első szakaszában elért előrelépést, és úgy határozott, hogy az elegendő ahhoz, hogy a két fél a tárgyalások második szakaszába lépjen, amely az átmenet kérdésével és a jövőbeli kapcsolatokkal foglalkozik majd. Az Európai Tanács felszólította a Bizottságot, mint az Unió főtárgyalóját és az Egyesült Királyságot, hogy az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásaival összhangban zárják le a munkát a kilépéssel kapcsolatos valamennyi – többek között az első szakaszban még nem érintett – kérdést illetően, rögzítsék az elért eredményeket és kezdjék el a kilépésről rendelkező megállapodás érintett részeinek megszövegezését. Az Európai Tanács továbbá hangsúlyozta, hogy a második szakaszra tervezett tárgyalások előrehaladásának feltétele az első szakaszban vállalt kötelezettségek maradéktalan tiszteletben tartása és azok jogi rendelkezésekbe való mielőbbi pontos átültetése.

A tárgyalások második szakaszában – tekintettel az Ír-szigettel kapcsolatos kérdések sajátos jellegére – külön fejezet keretében kell folytatni a közös jelentésben megállapított elvek és kötelezettségvállalások érvényre juttatásához szükséges részletes intézkedésekre vonatkozó munkát. Ezen intézkedések közül néhányat a kilépésről rendelkező megállapodásba, míg más intézkedéseket a jövőbeli kapcsolatok keretébe foglalnak majd bele.

Alapjogok

Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének megfelelően az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájának szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket. A Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések. Ezenfelül az alapjogok – melyeket az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény garantál, és amelyek a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból erednek – az uniós jogrend általános elveit képezik.

Az Unióban ezeket a jogokat, szabadságokat és elveket továbbra is teljes mértékben megőrzik és védik, mind az Egyesült Királysággal az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően folytatott tárgyalások során – az átmeneti intézkedéseket is ideértve –, mind pedig az Egyesült Királyságnak az Unióból történő kilépését követően.

2.JOGALAP

Jogalap

Az Egyesült Királyság bejelentette az Európai Unióból való kilépésre irányuló szándékát. Ennek következményeként a tárgyalások és a kilépésről rendelkező megállapodás megkötésének jogalapját az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke képezi. Átmeneti intézkedéseket csak a kilépésről rendelkező megállapodásban lehet rögzíteni.

Emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre is alkalmazandó.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (3) bekezdése szerint – amelyre az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke hivatkozik – a Bizottság ajánlásokat nyújt be a Tanácsnak, amely a tárgyalások megkezdéséről határozatot fogad el és kijelöli az Unió főtárgyalóját. A 2017. május 22-i tanácsi határozatot kiegészítő tanácsi határozatot ugyanezen eljárás alapján kell elfogadni.

A jogi aktus típusának megválasztása

Az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerint tárgyalást kell folytatni az Egyesült Királysággal a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság ajánlásokat nyújt be a Tanácsnak, amely az Unió főtárgyalójának kijelöléséről és a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatot fogad el. A tanácsi határozat a megfelelő eszköz a 2017. május 22-i tanácsi határozat kiegészítéséhez.

3.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Ezen ajánlásnak várhatóan nincsenek közvetlen költségvetési vonzatai a tárgyalási eljárás tekintetében. Emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerinti megállapodás költségvetési vonzatainak felvázolására a kilépésről rendelkező megállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó javaslatok előterjesztésekor kerül sor.

4.EGYÉB ELEMEK

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A tanácsi határozatra irányuló ajánlás 1. cikke annak érdekében egészíti ki a 2017. május 22-i tanácsi határozatot, hogy felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az Egyesült Királysággal a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait, az Egyesült Királyság rendezett kilépéséhez kapcsolódó bármely fennmaradó kérdést, valamint a szükséges átmeneti intézkedéseket meghatározó megállapodásról.

A határozat és a mellékletben foglalt tárgyalási irányelvek kihirdetése

A korábbi tárgyalási irányelvekhez hasonlóan a Bizottság javasolja, hogy a Tanács tegye közzé a Bizottságnak a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról szóló, 2017. május 22-i tanácsi határozatot kiegészítő határozatot, valamint az annak mellékletében foglalt kiegészítő tárgyalási irányelveket.

Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló, 2017. május 22-i tanácsi határozat kiegészítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Szerződésekre és különösen az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkére, összefüggésben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (3) bekezdésével,

tekintettel az Európai Tanács iránymutatásaira,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)2017. április 29-én az Európai Tanács iránymutatásokat fogadott el, amelyek meghatározzák az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerinti tárgyalások keretét, valamint megállapítják azokat az általános alapelveket, amelyeket az Unió a tárgyalások során érvényesíteni kíván.

(2)2017. május 22-én a Tanács felhatalmazást adott a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére, és a megállapodásra vonatkozó tárgyalási irányelveket fogadott el.

(3)A tárgyalások 2017. június 19-én kezdődtek meg.

(4)2017. október 3-án az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állásáról.

(5)Az eddig elért előrehaladást elismerve az Európai Tanács 2017. október 20-án arra szólította fel a feleket, hogy az eddigi eredményekre alapozva folytassák a munkát az álláspontok között eddig elért közeledés megszilárdítása és a tárgyalások továbbvitele érdekében, hogy azok mielőbb a második szakaszba léphessenek. Az Európai Tanács ezért felkérte a Tanácsot és a Bizottságot, mint az Unió főtárgyalóját, hogy kezdjék meg a belső előkészítő megbeszéléseket, egyebek mellett a lehetséges átmeneti intézkedésekről is.

(6)2017. december 8-án a Bizottság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerint az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állásáról szóló közleményében annak megállapítását ajánlotta az Európai Tanácsnak, hogy kellő előrelépés történt az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való rendezett kilépéséről folyó tárgyalások első szakaszában, ami lehetővé teszi, hogy a tárgyalások a második szakaszba lépjenek. A Bizottság azt is kijelentette, hogy készen áll azonnal megkezdeni az átmeneti intézkedésekkel kapcsolatos munkát, amennyiben az Európai Tanács úgy határoz.

(7)A Bizottság ajánlása az Európai Unió és az Egyesült Királyság kormánya főtárgyalóinak az Egyesült Királyság Európai Unióból való rendezett kilépésére irányuló, az EUSZ 50. cikke szerinti tárgyalások első szakaszában elért előrehaladásról szóló, 2017. december 8-i közös jelentésén alapult.

(8)2017. december 13-án az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állásáról.

(9)Az Európai Tanács a 2017. december 15-i iránymutatásaiban üdvözölte a tárgyalások első szakaszában elért előrelépést, és úgy határozott, hogy az elegendő ahhoz, hogy a két fél a tárgyalások második szakaszába lépjen, amely az átmenet kérdésével és a jövőbeli kapcsolatokkal foglalkozik majd. Az Európai Tanács felszólította a Bizottságot, mint az Unió főtárgyalóját és az Egyesült Királyságot, hogy az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásaival összhangban zárják le a munkát a kilépéssel kapcsolatos valamennyi – többek között az első szakaszban még nem érintett – kérdést illetően, valamint különösen a kilépésről rendelkező megállapodás érintett részeinek megszövegezése révén rögzítsék az elért eredményeket. Az Európai Tanács felszólította a Bizottságot, hogy terjesszen elő erre vonatkozóan megfelelő ajánlásokat, továbbá felszólította a Tanácsot, hogy fogadjon el az átmeneti intézkedésekre vonatkozó további tárgyalási irányelveket.

(10)A 2017. május 22-i tanácsi határozat mellékletében foglalt tárgyalási irányelveket ezért ki kell egészíteni.

(11)Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke alkalmazandó az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam Európai Unióból és Európai Atomenergia-közösségből való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról az Unióval való jövőbeli kapcsolatokat figyelembe véve, az Európai Tanács által elfogadott iránymutatások alapján, valamint az e határozat mellékletében rögzített tárgyalási irányelvek által kiegészített, 2017. május 22-i tanácsi határozat mellékletében foglalt tárgyalási irányelvekkel összhangban folytatja le az Unió nevében a tárgyalásokat.

   2. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    COM(2017) 784 final.
Top

Brüsszel,2017.12.20.

COM(2017) 830 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló, 2017. május 22-i tanácsi határozat kiegészítéséről


MELLÉKLET

Kiegészítő irányelvek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról folytatandó tárgyalásokra vonatkozóan

1.Az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásaival és a Tanács 2017. május 22-i tárgyalási irányelveivel összhangban a tárgyalások első szakaszában elsősorban a következő kérdésekkel foglalkoztak: a polgárok jogai, a pénzügyi elszámolás, az Ír-szigettel kapcsolatos kérdések, a kilépéssel kapcsolatos egyéb kérdések, valamint a kilépésről rendelkező megállapodás eljárásrendje.

2.Az eddig elért előrehaladást elismerve az Európai Tanács 2017. október 20-án arra szólította fel a feleket, hogy az eddigi eredményekre alapozva folytassák a munkát az álláspontok között eddig elért közeledés megszilárdítása és a tárgyalások továbbvitele érdekében, hogy azok mielőbb a második szakaszba léphessenek. Az Európai Tanács ezért felkérte a Tanácsot és a Bizottságot, mint az Unió főtárgyalóját, hogy kezdjék meg a belső előkészítő megbeszéléseket, egyebek mellett a lehetséges átmeneti intézkedésekről is.

3.Az Európai Tanács:

az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerint az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állásáról szóló, 2017. december 8-i bizottsági közlemény 1 által tett ajánlás alapján,

valamint az Európai Unió és az Egyesült Királyság kormánya főtárgyalóinak az Egyesült Királyság Európai Unióból való rendezett kilépésére irányuló, az EUSZ 50. cikke szerinti tárgyalások első szakaszában elért előrehaladásról szóló, 2017. december 8-i közös jelentése alapján, amelyen a Bizottság ajánlása alapul,

2017. december 15-én üdvözölte a tárgyalások első szakaszában elért előrelépést, és úgy határozott, hogy az elegendő ahhoz, hogy a két fél a tárgyalások második szakaszába lépjen, amely az átmenet kérdésével és a jövőbeli kapcsolatokkal foglalkozik majd.

4.Az Európai Tanács továbbá egyértelművé tette, hogy a második szakaszra tervezett tárgyalások előrehaladásának feltétele az első szakaszban vállalt kötelezettségek maradéktalan tiszteletben tartása és azok jogi rendelkezésekbe való mielőbbi pontos átültetése. A tárgyalások második szakaszában továbbá el kell elfogadni az Unió Egyesült Királysággal való jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó általános értelmezést. Ehhez az Európai Tanács kiegészítő iránymutatásaira lesz szükség.

5.A jelen tárgyalási irányelvek a tárgyalások második szakaszára irányulnak, ezért kiegészítik a tárgyalási irányelvek 2017. május 22-én elfogadott első csomagját. Az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásai, valamint a 2017. május 22-i tanácsi tárgyalási irányelvekben a tárgyalások lefolytatására vonatkozóan megállapított általános elvek és eljárási szabályok továbbra is teljes egészükben alkalmazandók a tárgyalások e szakaszára is, többek között a kilépésről rendelkező megállapodás – ideértve annak az átmeneti intézkedésekről szóló rendelkezéseit – és a leendő keret területi hatálya tekintetében; e tárgyalási irányelveknek ezért – a tárgyalási irányelvek első csomagjához hasonlóan – teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásainak 4. és 24. pontját, különösen Gibraltár tekintetében.

6.A tárgyalások második szakaszában – tekintettel az Ír-szigettel kapcsolatos kérdések sajátos jellegére – külön fejezet keretében kell folytatni a közös jelentésben megállapított elvek és kötelezettségvállalások érvényre juttatásához szükséges részletes intézkedésekre vonatkozó munkát. Ezen intézkedések közül néhányat a kilépésről rendelkező megállapodásba, míg más intézkedéseket a jövőbeli kapcsolatok keretébe foglalnak majd bele.

I.Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való rendezett kilépésével kapcsolatos kérdések

7.Az Európai Tanács 2017. december 15-i iránymutatásaival, valamint az e tárgyalási irányelvekkel kiegészített, 2017. május 22-i tanácsi határozathoz csatolt tárgyalási irányelvekkel összhangban a kilépéssel kapcsolatos valamennyi – többek között az első szakaszban még nem érintett – kérdést illetően le kell zárni a munkát.

8.A második szakasz tárgyalásai során továbbá át kell ültetni jogi rendelkezésekbe a tárgyalások eredményeit, ideértve azokat az első szakaszban elért eredményeket is, amelyeket adott esetben az alábbiakban említett átmeneti intézkedések meglétének figyelembevételével ki kell igazítani. A tárgyalási irányelvek első csomagjában meghatározottak szerint a kilépésről rendelkező megállapodásban emlékeztetni kell arra, hogy az uniós jog a kilépés időpontjától kezdődően hatályát veszti azon tengerentúli országok és területek vonatkozásában, amelyek az Egyesült Királysággal különleges kapcsolatban állnak 2 , valamint azon európai területek vonatkozásában, amelyek külkapcsolataiért az Egyesült Királyság felelős, és amelyekre a Szerződések az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke alapján alkalmazandók. 

II.Átmeneti intézkedések

9.Az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásai rögzítik az Egyesült Királysággal kötendő megállapodásra, valamint az átmeneti intézkedésekre alkalmazandó általános alapelveket:

a megállapodásnak a jogok és kötelezettségek egyensúlyán kell alapulnia, és a két fél részére egyenlő feltételeket kell biztosítania,

az egységes piac integritásának megőrzése kizárja az ágazati megközelítésen alapuló részvételt,

egy olyan állam, amely nem tagja az Uniónak, és amelyet nem terhelnek a tagokkal azonos kötelezettségek, nem rendelkezhet a tagokkal azonos jogokkal és előnyökkel sem,

az egységes piachoz kapcsolódó négy szabadság egymástól elválaszthatatlan, és azokból nem lehet tetszés szerint válogatni,

az Unió a döntéshozatala és az Európai Unió Bíróságának szerepe tekintetében meg fogja őrizni az autonómiáját. Az Európai Tanács 2017. december 15-i iránymutatásai alapján ez különösen az Európai Unió Bíróságának hatáskörére utal.

10.Az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásai ezen általános alapelvek mellett a lehetséges átmeneti intézkedésekre alkalmazandó különös feltételeket határoznak meg. A szükséges és jogilag lehetséges mértékben a tárgyalások során törekedni lehet az Unió érdekében álló átmeneti intézkedések meghatározására, valamint az elért eredményektől függően adott esetben olyan elemek meghatározására is, amelyek biztosítanák az átmenetet a jövőbeli kapcsolatok várható kerete felé. Minden ilyen átmeneti intézkedést egyértelműen kell meghatározni, pontosan meghatározott időtartamra kell korlátozni és tényleges végrehajtási mechanizmusok hatálya alá kell vonni.

11.E kiegészítő tárgyalási irányelvek az Európai Tanács 2017. december 15-i iránymutatásaiban foglalt elveken és feltételeken alapulnak és azokat fejlesztik tovább.

12.Az említett iránymutatásokkal összhangban a kilépésről rendelkező megállapodásban előírt átmeneti intézkedéseknek az uniós vívmányok egészét le kell fedniük, az Euratommal kapcsolatos kérdésköröket is ideértve. E tárgyalási irányelvek 17. pontja ellenére az uniós vívmányokat úgy kell alkalmazni az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, mintha tagállam lenne. Az átmeneti időszak alatt a vívmányok minden módosítása automatikusan az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban is alkalmazandó kell hogy legyen. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik részének V. címe alapján elfogadott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséghez kapcsolódó azon jogi aktusok tekintetében, amelyek az Egyesült Királyság vonatkozásában a kilépése előtt érvényben vannak, a Szerződésekhez csatolt (21. sz.) jegyzőkönyv 4a. cikke az átmeneti időszak alatt továbbra is alkalmazandó kell hogy legyen. Az Egyesült Királyság azonban többé nem gyakorolhatja a (21. sz.) jegyzőkönyv szerinti azon jogát, hogy az említett jegyzőkönyv 4a. cikkében említett intézkedéseken kívüli intézkedésekben részt vegyen.

13.Az átmeneti időszak alatt az ezen átmeneti intézkedések alá tartozó uniós jognak ugyanolyan joghatásokkal kell rendelkeznie az Egyesült Királyságban, mint az Unión belül.

14.Az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásaival összhangban arra is emlékeztetni kell, hogy az Egyesült Királyság az Unióból való kilépésének időpontjától kezdve többé már nem fogja élvezni azoknak a megállapodásoknak az előnyeit, amelyeket az Unió kötött, vagy az Unió nevében eljáró tagállamok, illetve az Unió és tagállamai együttesen kötöttek. Az Unió – amennyiben érdekében áll – mérlegelheti a megállapodások hatásait az Egyesült Királyság tekintetében az átmeneti időszak alatt is fenntartó intézkedésekről szóló megállapodást és annak mikéntjét; az Egyesült Királyság azonban már nem vehetne részt az e megállapodások alapján létrehozott testületekben.

15.Az Európai Tanács 2017. december 15-i iránymutatásaival összhangban az Egyesült Királyságnak az átmeneti intézkedések értelmében továbbra is részt kell vennie a vámunióban és az egységes piacban (annak mind a négy szabadságával) az átmeneti időszak alatt. Az Egyesült Királyságnak meg kell hoznia minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy megőrizze az egységes piac és a vámunió integritását. Az Egyesült Királyságnak továbbra is meg kell felelnie az uniós kereskedelempolitikának. Az Egyesült Királyságnak továbbá különösen azt is biztosítania kell, hogy vámhatóságai az uniós vámhatóságok küldetésével összhangban járjanak el, többek között beszedjék a Közös Vámtarifa hatálya alá tartozó vámokat és a határokon az uniós jog által előírt valamennyi ellenőrzést elvégezzék más harmadik országokkal szemben.

16.Az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatásaival és a tárgyalási irányelvek 2017. május 22-i első csomagjával összhangban az uniós vívmányok alkalmazásának korlátozott időtartamra történő meghosszabbítása szükségessé teszi a meglévő uniós szabályozási, költségvetési, felügyeleti, igazságszolgáltatási és végrehajtási eszközök és struktúrák alkalmazását, ideértve az Európai Unió Bíróságának hatáskörét is.

17.A kilépésről rendelkező megállapodásnak ezért az uniós vívmányok Egyesült Királyságra való alkalmazásával kapcsolatban az átmeneti időszak alatt meg kell őriznie az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek hatásköreit (különösen az Európai Unió Bíróságának teljes körű joghatóságát) az Egyesült Királysághoz, valamint az egyesült királysági természetes vagy jogi személyekhez kapcsolódóan. Az Európai Tanács 2017. december 15-i iránymutatásaival összhangban az Egyesült Királyság azonban többé nem vehet részt az uniós intézményekben, és nem is nevezhet ki vagy választhat azokba tagokat, továbbá az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek döntéshozatali folyamataiban sem vehet részt. 

18.A 17. pont sérelme nélkül, az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság meghívást kaphat, hogy szavazati jog nélkül részt vegyen állandó bizottságok vagy a Bizottság szakértői csoportjai és egyéb hasonló jogalanyok, illetve olyan ügynökségek, hivatalok vagy szervek ülésein, amelyekben a tagállamok képviseltetik magukat és:

amelyekben a megbeszélés az Egyesült Királyságnak vagy egyesült királysági természetes vagy jogi személynek címzendő egyedi jogi aktusokat érint, vagy

amelyekben az Egyesült Királyság jelenléte uniós szempontból szükséges a vívmányoknak az átmeneti időszak alatti hatékony végrehajtása érdekében.

19.A kilépésről rendelkező megállapodásban meg kell határozni azokat a pontos feltételeket és egyértelmű keretet, amelynek értelmében az ilyen kivételes részvétel megengedhető.

20.A 17. és 18. pontnak megfelelő külön eljárási szabályokat kell továbbá megállapítani a halászati lehetőségeknek (a teljes kifogható mennyiségnek) az átmeneti időszak alatti rögzítésére és elosztására vonatkozóan.

21.Az átmeneti intézkedéseknek a kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazandónak lenniük és nem tarthatnak tovább mint 2020. december 31.

(1)    COM(2017) 784 final.
(2)    Az Európai Unió működéséről szóló szerződés II. mellékletének utolsó 12 francia bekezdésében felsorolt országok és területek.
Top