Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0424

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról

COM/2017/0424 final - 2017/0190 (COD)

Brüsszel, 2017.8.11.

COM(2017) 424 final

2017/0190(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Az 1380/2013/EU rendelet 1 bevezette az ún. kirakodási kötelezettséget, azaz egy olyan fokozatosan érvénybe lépő kötelezettséget, amelynek értelmében a fogási korlátok vagy minimális állományvédelmi referenciaméret hatálya alá tartozó fajokból származó összes fogást ki kell rakodni. Elvileg a kirakodási kötelezettség végrehajtásának általános részleteit az együttdöntési eljárás keretében elfogadott többéves regionális irányítási tervekben kell meghatározni. Ugyanakkor mivel várható volt, hogy a többéves tervek elfogadásához bizonyos időre van szükség, ideiglenes megoldásként az 1380/2013/EU rendelet rendelkezett olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság által történő elfogadásáról, amelyek az érdekelt tagállamok közös ajánlásai révén kidolgozott visszadobási terveket vezetnek be legfeljebb hároméves időtartamra. A visszadobási tervek tartalmazhatnak rendelkezéseket a már kirakodási kötelezettség alá tartozó halászati tevékenységek vagy fajok vonatkozásában, illetve bizonyos esetekben bevezethetnek ilyen kötelezettségeket az 1380/2013/EU rendelet által bevezetett határidő lejárta előtt, rendelkezve – többek között – de minimis és a magas túlélési arányhoz kapcsolódó kivételekről és a fogások dokumentálására vonatkozó rendelkezésekről, valamint adott esetben meghatározva a minimális állományvédelmi referenciaméreteket.

Az első felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek, amelyek visszadobási terveket vezettek be, 2015. január 1-jén léptek hatályba és 2017 végéig hatályosak. Az első hároméves időszak lejártát követően az 1380/2013/EU rendelet felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy kizárólag de minimis kivételeket tartalmazó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, mivel – elvileg – a különböző halászati tevékenységek egyedi jellemzőit szem előtt tartó többéves terveket a tengerek biológiai erőforrásainak fenntartható kiaknázására irányuló célkitűzés megvalósításához kell használni, valamint e terveknek tartalmazniuk kell a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásához szükséges felhatalmazásokat, beleértve a kirakodási kötelezettség zökkenőmentes végrehajtásához szükséges egyéb rugalmassági intézkedéseket is.

A mai napig csupán a balti-tengeri többéves terv van érvényben 2 , míg a tengerfenéken élő északi-tengeri fajokra és az adriai-tengeri kis méretű nyílt vízi fajokra vonatkozó bizottsági javaslatokról jelenleg is tárgyalnak a társjogalkotók 3 . Ennek fényében fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy a következő, legfeljebb hároméves időszakra visszadobási terveket fogadjon el, hogy ezáltal megkönnyítse a kirakodási kötelezettség végrehajtását.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

E javaslat a megreformált közös halászati politika egyik fő rendelkezéséhez, a kirakodási kötelezettséghez kapcsolódik. E kötelezettség zökkenőmentes végrehajtását hivatott megkönnyíteni azáltal, hogy felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározza a szükséges rugalmassági intézkedéseket egészen addig, amíg az elfogadott többéves regionális tervek hatályba nem lépnek.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

A javaslat – azáltal hogy hozzájárul a szelektivitást fokozó és a nem szándékos fogásokat csökkentő kirakodási kötelezettség zökkenőmentes végrehajtásához – elősegíti a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot, amely számos uniós politika kulcsfontosságú célkitűzése.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdése, amely szerint az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadhatja a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges rendelkezéseket.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Tárgytalan, mivel ez a javaslat az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Arányosság

A javaslatnak csupán az a célja, hogy kiterjessze a Bizottság hatáskörét, lehetővé téve számára, hogy – a többéves tervek elfogadásában tapasztalható késedelem miatt – további hároméves időszakra szóló, visszadobási terveket bevezető felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. A hatáskör kiterjesztése a kirakodási kötelezettség zökkenőmentes végrehajtása miatt szükséges és helyénvaló. A szűk időbeli keret miatt arányossági problémát nem vet fel.

A jogi aktus típusának megválasztása

Az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdésének megfelelően rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott valamely rendeletet csak egy, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott rendelet módosíthatja.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

Tárgytalan.

A javaslat a Bizottság azon hatáskörét hivatott átmeneti jelleggel kiterjeszteni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal visszadobási terveket fogadjon el, amíg érvénybe nem lépnek a tengermedencék és fajok szintjén megállapított kirakodási kötelezettség végrehajtására is kiterjedő, az 1380/2013/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelő többéves tervek. A megreformált közös halászati politika teljes körű értékelése tehát nem szükséges.

Konzultáció az érdekelt felekkel

Noha az ügy sürgős jellege miatt formális konzultációra nem került sor, a Bizottság számos levelet kapott, amelyekben mind a nemzeti hatóságok, mind pedig az érdekelt felek aggodalmuknak adtak hangot az év végén lejáró visszadobási tervek megújítására vonatkozó felhatalmazás jelenlegi hiánya miatt.

A kirakodási kötelezettség egy jelentős paradigmaváltás, emiatt végrehajtása nagy kihívást jelent az ágazat számára. Ennek fényében gondoskodni kell a kirakodási kötelezettség fokozatos bevezetésének megkönnyítéséhez szükséges rugalmassági intézkedések érvénybe léptetéséről.

A megreformált közös halászati politikára vonatkozó rendeletre irányuló bizottsági javaslat elfogadását, beleértve a kirakodási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket is, széles körű nyilvános és szakértői konzultáció előzte meg.

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

Tárgytalan.

A javaslat csupán a Bizottság azon hatáskörét kívánja átmeneti jelleggel kiterjeszteni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal visszadobási terveket fogadjon el, amíg hatályba nem lépnek az egy-egy tengermedence szintjén megállapított kirakodási kötelezettség végrehajtására is kiterjedő többéves tervek. A megreformált közös halászati politikára vonatkozó rendeletre irányuló bizottsági javaslat elfogadását, beleértve a kirakodási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket is, széles körű nyilvános és szakértői konzultáció előzte meg.

Hatásvizsgálat

Tárgytalan.

A javaslat csupán a Bizottság azon hatáskörét kívánja átmeneti jelleggel kiterjeszteni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal visszadobási terveket fogadjon el, amíg hatályba nem lépnek az egy-egy tengermedence szintjén megállapított kirakodási kötelezettség végrehajtására is kiterjedő többéves tervek. Mivel a javaslat gazdasági, környezeti és társadalmi hatása elenyésző, új hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges.

A megreformált közös halászati politikára vonatkozó rendeletre irányuló bizottsági javaslat elfogadását, beleértve a kirakodási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket is, teljes körű hatásvizsgálat előzte meg.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

Tárgytalan.

Alapjogok

Tárgytalan.

A javaslat csupán a Bizottság azon hatáskörét kívánja átmeneti jelleggel kiterjeszteni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal visszadobási terveket fogadjon el. Nem érinti az alapjogok védelmét.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Tárgytalan.

A javaslat csupán a Bizottság azon hatáskörét kívánja átmeneti jelleggel kiterjeszteni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal visszadobási terveket fogadjon el. Nincs költségvetési vonzat.

5.TOVÁBBI ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

Az 1380/2013/EU rendelet 46. cikkével összhangban a Bizottságnak rendszeresen jelentést kell tennie a felhatalmazás gyakorlásáról. Emellett az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a felhatalmazást.

Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetében)

Tárgytalan.

Ez egy rendeletre irányuló javaslat.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A javaslat csak egy lényegi rendelkezést tartalmaz, amely az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdését módosítja, hogy ezáltal kiterjessze a Bizottság azon hatáskörét, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal további hároméves időszakra visszadobási terveket fogadjon el, feltéve, hogy az érintett tengermedencére vonatkozóan nincs hatályban többéves terv.

2017/0190 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 4 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5 15. cikkének (1) bekezdése kirakodási kötelezettséget ír elő a fogási korlátok hatálya alá tartozó fajok minden fogására, valamint a Földközi-tenger tekintetében a legkisebb méretekre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó fajok fogásaira vonatkozóan.

(2)Az 1380/2013/EU rendelet 9. cikkében említett többéves tervek és az 1967/2006/EK rendelet 6 18. cikkben hivatkozott irányítási tervek részletes intézkedéseket határoznak meg a kirakodási kötelezettség végrehajtásának megkönnyítésére (a továbbiakban: visszadobási tervek).

(3)Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdése értelmében többéves terv vagy irányítási terv hiányában a Bizottság átmeneti jelleggel és legfeljebb hároméves időtartamra visszadobási terveket fogadhat el.

(4)A tapasztalatok szerint a visszadobási terveket tartalmazó többéves vagy irányítási tervek kidolgozása és elfogadása az 1380/2013/EU rendelet elfogadásakor előírt időtartamnál hosszabb időt vesz igénybe.

(5)Ezért helyénvaló kijelölni azt az időszakot, amely során a Bizottság – többéves terv vagy irányítási terv hiányában – visszadobási terveket fogadhat el.

(6)Az 1380/2013/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Amennyiben a szóban forgó halászat tekintetében nem fogadnak el többéves tervet vagy az 1967/2006/EK rendelet 18. cikke szerinti irányítási tervet, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet 46. cikke alapján, amelyekben átmeneti jelleggel és legfeljebb egy hároméves kezdeti – egy további, összesen hároméves időtartamra meghosszabbítható – időszakra az e cikk (5) bekezdése a)–e) pontjában említett részleteket tartalmazó egyedi visszadobási tervet határoz meg. A tagállamok e rendelet 18. cikkével összhangban együttműködhetnek egymással e terv előkészítésében annak érdekében, hogy a Bizottság ilyen aktusokat fogadjon el vagy rendes jogalkotási eljárás keretében javaslatot terjesszen elő”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22–61. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1139 rendelete (2016. július 6.) a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 191., 2016.7.15., 1. o.).
(3) COM(2016) 493 final – 0238/2016 COD és COM(2017) 097 final – 043/2017 COD.
(4) HL C […], […], […]. o.
(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
(6) A Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).
Top