Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0778

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról

COM/2016/0778 final - 2016/0384 (COD)

Brüsszel, 2016.11.30.

COM(2016) 778 final

2016/0384(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A közelmúltbeli olaszországi földrengések pusztító hatást gyakoroltak a régióban élő emberekre. Nagyszabású újjáépítési munkálatokra van szükség az érintett területek kulturális örökségének helyreállítása érdekében. Európának az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) sürgősen további hatékony támogatást kell biztosítania a jelentős vagy regionális természeti katasztrófák sújtotta tagállamok és régiók részére, ezzel kiegészítve az Európai Unió Szolidaritási Alap keretében rendelkezésre álló forrásokat.

Annak érdekében, hogy további támogatást biztosítson a természeti katasztrófák által érintett tagállamok részére, a Bizottság az operatív programon belül az ERFA által támogatott újjáépítési műveletek céljára egy különálló prioritási tengely kialakításának lehetőségét javasolja. Az említett természeti katasztrófák hatásának lehetséges mértéke miatt a javaslat szerint biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy e műveleteket teljes mértékben az ERFA finanszírozza tagállami társfinanszírozás nélkül. A prioritási tengely keretében azok a műveletek részesülnének finanszírozásban, amelyek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet meghatározása szerinti jelentős vagy regionális természeti katasztrófák következtében szükségessé vált újjáépítési munkálatokhoz kapcsolódnak.

Továbbá a Bizottság egyedi rendelkezéseket javasolt a kiadások támogathatóságának kezdő időpontjára vonatkozóan annak érdekében, hogy a kiadások a katasztrófa napjától kezdve megtéríthetők legyenek.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A javaslat összhangban áll az európai strukturális és beruházási alapok részére létrehozott átfogó jogi kerettel és az 1303/2013/EU rendelet célirányos módosítására korlátozódik. A javaslat kiegészíti az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet alapján rendelkezésre álló támogatástípust.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

A javaslat az 1303/2013/EU rendelet célirányos módosítására korlátozódik és fenntartja az összhangot más uniós szakpolitikákkal.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A javaslat szerint az 1303/2013/EU rendelet 120. cikkét egy különálló prioritási tengely létrehozásáról szóló új bekezdéssel kell kiegészíteni. E prioritási tengely esetében a társfinanszírozás aránya akár a 100 %-ot is elérheti olyan intézkedéseknek – az ERFA beruházási prioritásai szerint történő – támogatása céljából, amelyeket az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet meghatározása szerinti jelentős vagy regionális katasztrófákra teendő válaszlépések részeként az irányító hatóságok választottak ki.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetében)

A természeti katasztrófákat elszenvedett tagállamok további támogatására irányuló javaslat azáltal, hogy biztosítja annak lehetőségét, hogy az újjáépítési munkálatok ERFA-ból történő finanszírozása esetén az EU költségvetés társfinanszírozási aránya akár a 100 %-ot is elérje, szükségessé teszi az 1303/2013/EU rendelet módosítását. Ezzel azonos eredmény nemzeti szintű fellépés útján nem érhető el.

Arányosság

A javaslat csak egy korlátozott hatókörű, célzott változtatás, amely nem lép túl a természeti katasztrófák által érintett tagállamok további támogatására vonatkozó célkitűzés eléréséhez szükséges mértéken.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

••A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése/célravezetőségi vizsgálata

Nem alkalmazandó

••Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Nem alkalmazandó

••Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

Nem alkalmazandó

••Hatásvizsgálat

Hatásvizsgálat készült az 1303/2013/EU rendeletre irányuló javaslat előkészítésére. Ez a korlátozott és célzott változtatás nem igényel külön hatásvizsgálatot.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

Nem alkalmazandó

••    Alapjogok

Nem alkalmazandó

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javasolt módosítás nem vonja maga után az 1311/2013/EU rendelet I. mellékletében megállapított többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves felső határértékeinek módosítását.

Mivel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó teljes előirányzat határain belül marad, költségvetési szempontból semleges. Az akár 100 %-ig megnövelt társfinanszírozási arány a kifizetések egy részének az időszak elejére történő ütemezéséhez vezet, az alacsonyabb összegű kifizetésekre pedig később kerül sor, mivel a teljes keretösszeg változatlan.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

Az intézkedés végrehajtását a Bizottság figyelemmel kíséri és arról az 1303/2013/EU rendelettel létrehozott általános jelentéstételi mechanizmus keretében beszámolók készülnek.

Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetében)

Nem alkalmazandó

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A természeti katasztrófák által érintett tagállamok további támogatása érdekében a Bizottság javasolja, hogy az ERFA-nak az operatív programokon belül legyen lehetősége egy olyan különálló prioritási tengely kialakítására, amelynek esetében a társfinanszírozás aránya akár a 100 %-ot is elérheti. E prioritási tengelyen belül azon műveletek társfinanszírozására kerülhet sor, amelyek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet meghatározása szerinti jelentős vagy regionális természeti katasztrófákat követően szükségessé vált újjáépítési munkálatokhoz kapcsolódnak.

Az ebbe a különálló prioritási tengelybe tartozó műveletek esetében a Bizottság javasolja, hogy egy adott program módosítása esetén eltérést kell engedélyezni a kiadások támogathatóságának kezdő időpontjára vonatkozó szabályok alól. Ez biztosítaná, hogy a program módosítását követően a felmerülő költségeket már a katasztrófa napjától kezdve visszatérítendő összegként lehessen bejelenteni.

A javaslat rendelkezést tartalmaz azokra a költségekre vonatkozóan is, amelyeket a tagállami hatóságok közvetlenül a katasztrófa után, de még az operatív program módosítása előtt meghozott intézkedésekre jelentettek be, és amelyeket a fennálló társfinanszírozási arány szerint térítettek meg. Miután a programot a különálló prioritási tengely hozzáadásával módosították, a soron következő kifizetési kérelem és adott esetben a következő elszámolások szükséges kiigazításai révén a magasabb társfinanszírozási arány kerülne alkalmazásra

2016/0384 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt 1 követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt 2 követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)A természeti katasztrófák által sújtott tagállamok további támogatása érdekében az operatív programok keretében lehetőséget kell biztosítani egy olyan különálló prioritási tengely létrehozására, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak (ERFA) az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 3 meghatározott beruházási prioritásai keretében támogatott műveletek esetében akár 100 %-ot társfinanszírozás arányt is biztosít.

(2)E prioritási tengelyen belül azon műveletek társfinanszírozására kerülhet sor, amelyek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet 4 meghatározása szerinti jelentős vagy regionális természeti katasztrófákat követően szükségessé vált újjáépítési munkálatokhoz kapcsolódnak.

(3)A természeti katasztrófák esetére létesített különálló prioritási tengelyhez tartozó műveletekhez kapcsolódó, a program módosításának eredményeként elszámolhatóvá váló kiadások támogathatóságának kezdetére vonatkozóan az általános szabályoktól való eltérést kell bevezetni annak biztosítására, hogy a tagállami hatóságok által közvetlenül a katasztrófa után, de még az operációs program módosítása előtt meghozott intézkedések társfinanszírozhatók legyenek.

(4)Annak érdekében, hogy a felmerült és kifizetett költségek a természeti katasztrófa bekövetkezésének napjától kezdve elszámolhatók legyenek – még akkor is, ha a katasztrófa e rendelet hatálybalépése előtt történt –, indokolt előírni, hogy a kiadások támogathatóságának kezdeti napjára vonatkozó rendelkezés visszamenőleges hatályú legyen.

(5)Ezért az 1303/2013/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1303/2013/EU rendelet 120. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az operatív programokon belül létrehozható egy akár 100 % társfinanszírozási arányt biztosító különálló prioritási tengely az alábbi feltételeknek megfelelő műveletek támogatására:

a) a műveleteket az irányító hatóságok választják ki a 2012/2002/EK tanácsi rendelet meghatározásai szerinti jelentős vagy regionális természeti katasztrófákat követően;

b) a műveletek célja a természeti katasztrófát követő újjáépítés; és

c) a műveletek támogatása az ERFA beruházási prioritásainak keretében történik.

A 65. cikk (9) bekezdésétől eltérve az ehhez a prioritási tengelyhez tartozó műveletek kiadásai a természeti katasztrófa bekövetkezésének napjától kezdve elszámolhatók.

Amennyiben a Bizottság részére a különálló prioritási tengely létrehozását megelőzően benyújtott fizetési kérelem az első albekezdésben említett műveletekhez kapcsolódó kiadásokat tartalmaz, a tagállam elvégezi a következő kifizetési kérelem és adott esetben a program módosításának elfogadása után benyújtott elszámolások szükséges kiigazításait.”  

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikket 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1.A JAVASLAT CÍME:

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról

2.TEVÉKENYSÉGALAPÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI KERET

Érintett szakpolitikai terület(ek) és kapcsolódó tevékenység(ek):

Regionális politika; 13 03. tevékenységalapú költségvetés-tervezési tevékenység

3.KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK

3.1.Költségvetési tételek (működési tételek és kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtási tételek (korábban: BA–tételek)):

A javasolt új intézkedések végrehajtására az alábbi költségvetési tételek alapján kerül sor:

13.036000 Kevésbé fejlett régiók (ERFA)

13.036100 Átmeneti régiók (ERFA)

13.036200 Fejlettebb régiók (ERFA)

13.036300 A legkülső és gyéren lakott régióknak juttatott külön források (ERFA)

13.036401 Európai Területi Együttműködés (ERFA)

3.2.A fellépés és a pénzügyi kihatás időtartama:

Mivel az a 2014–2020-as időszakra vonatkozó teljes előirányzat határain belül marad, költségvetési szempontból semleges. Az akár 100 %-ig megnövelt társfinanszírozási arány a kifizetések egy részének az időszak elejére történő összpontosításához vezet, az alacsonyabb összegű kifizetésekre pedig később kerül sor, mivel a teljes keretösszeg változatlan. A feltételezések szerint az időszak elejére való ütemezés három évig fog tartani (2017–2019).


3.3.    Költségvetési jellemzők:

Költségvetési tétel

Kiadás típusa

Új kiadás

EFTA-hozzájárulás

Csatlakozni kívánó országok hozzájárulásai

A pénzügyi keret fejezete

13.036000

nem kötelező

diff.

NEM

NEM

NEM

1b

13.036100

nem kötelező

diff.

NEM

NEM

NEM

1b

13.036200

nem kötelező

diff.

NEM

NEM

NEM

1b

13.036300

nem kötelező

diff.

NEM

NEM

NEM

1b

13.036401

nem kötelező

diff.

NEM

NEM

NEM

1b

4.FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSE

4.1.Pénzügyi források

4.1.1.A kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok áttekintése

Az alábbi táblázatok a javasolt intézkedések 2017–2019-es időszakban várható hatásait ismertetik. Mivel a javaslatban nem szerepel új pénzügyi forrás a kötelezettségvállalási előirányzatokra, a táblázatokban nincsenek számok, helyettük az „n.a.” (nem alkalmazandó) megjelölést tüntettük fel. A javaslat ezért összhangban van a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi kerettel.

A kifizetéseket illetően a javaslat nagyobb mértékű visszatérítést eredményezne az érintett tagállamok számára. A Szolidaritási Alapból történő támogatásra 2014 óta elfogadott, természeti katasztrófákkal összefüggő esetek teljes költsége alapján és feltételezve egy átlagosan 25 %-os kiegészítő társfinanszírozási arányt, a további kifizetésekre gyakorolt hatás – a 2017 és 2019 közötti időszakra elosztva – nagyjából 1,6 milliárd EUR-ra tehető.

Ez a javaslat maga után vonhatja a kifizetési előirányzatok gyorsabb felhasználását az érintett programok tekintetében, amit a program zárásáig kompenzálnának, ami költségvetési szempontból megőrizné a javaslat semlegességét.
A programozási időszak egészére vonatkozó kifizetési előirányzatok teljes összege változatlan marad.

A tagállamok által a 2017. évi 1b. alfejezetre benyújtott kifizetésekre vonatkozó jelenlegi becslések alapján úgy tekinthető, hogy ez a hatás fedezhető a 2017-re elfogadott teljes költségvetésen belül. Ezt a hatást a 2018. és a 2019. évi költségvetések kidolgozása során kell figyelembe venni a többéves pénzügyi keret rendelkezéseinek korlátain belül.

millió EUR (három tizedesjegyig)

Kiadás típusa

Szakasz száma

n. év

n+1. év

n+2. év

n+3. év

n+4. év

n+5. és későbbi évek

Összesen

Operatív kiadások 5  

Kötelezettségvállalási előirányzatok

8.1.

a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Kifizetési előirányzatok

b

n. a.

+548

+548

+548

n. a.

–1644

0

A referenciaösszegbe beletartozó igazgatási kiadások 6

Technikai és igazgatási segítségnyújtás (NDE)

8.2.4.

c

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

TELJES REFERENCIAÖSSZEG

Kötelezettségvállalási előirányzatok

a+c

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Kifizetési előirányzatok

b+c

n.a.

n.a.

n. a.

n.a.

n.a.

n.a.

0 000.

A referenciaösszegbe bele nem tartozó igazgatási kiadások 7

Személyi és kapcsolódó kiadások (NDE)

8.2.5.

d

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A referenciaösszegbe bele nem tartozó igazgatási kiadások, a személyi és kapcsolódó költségek kivételével (NDE)

8.2.6.

e

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A fellépés indikatív összköltsége

TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT, beleértve a személyi költséget

a+c+d+e

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

TELJES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT, beleértve a személyi költséget

b+c+d+e

n. a.

n.a.

n. a.

n.a.

n.a.

n.a.

n. a.

A társfinanszírozás részletezése

millió EUR (három tizedesjegyig)

Társfinanszírozó szerv

n. év

n+1. év

n+2. év

n+3. év

n+4. év

n+5. és későbbi évek

Összesen

……………………

f

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT társfinanszírozással együtt

a+c+d+e+f

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4.1.2.A pénzügyi programozással való összeegyeztethetőség

A javaslat összeegyeztethető a jelenlegi pénzügyi programozással.

   A javaslat miatt a pénzügyi terv vonatkozó fejezetének átdolgozása szükséges.

   A javaslat miatt szükség lehet az intézményközi megállapodás 8 rendelkezéseinek alkalmazására (azaz a rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a pénzügyi terv módosítására).

4.1.3.A bevételre gyakorolt pénzügyi hatás

   A javaslatnak nincs kihatása a bevételre.

   A javaslatnak van pénzügyi kihatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:

millió EUR (egy tizedesjegyig)

Az intézkedést
megelőzően

[n-1. év]

Az intézkedés után

Költségvetési tétel

Bevételek

[n. év]

[n+1. év]

[n+2. év]

[n+3. év]

[n+4. év]

[n+5. év] 9

a) A bevétel abszolút összege

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

b) A bevétel változása

Δ

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

(Minden érintett költségvetési tételt fel kell tüntetni, ha a javaslat több költségvetési tételre is hatással van, a táblázatot megfelelő számú sorral ki kell egészíteni.)

4.2.Teljes munkaidős egyenértékben kifejezett személyi állomány (beleértve a tisztviselőket, az ideiglenes és a külső személyi állományt) – a részleteket lásd a 8.2.1. pontnál

Éves szükséglet

n. év

n+1. év

n+2. év

n+3. év

n+4. év

n+5. és későbbi évek

A személyi állomány teljes létszáma

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5.JELLEMZŐK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

5.1.Rövid vagy hosszú távon megvalósítandó célkitűzések

A közelmúltbeli olaszországi földrengések súlyos hatást gyakoroltak a régióban élő emberekre. Nagyszabású újjáépítési munkálatokra van szükség az érintett területek kulturális örökségének helyreállítása érdekében. Európának sürgősen biztosítania kell a jelentős vagy regionális természeti katasztrófák által sújtott tagállamok és régiók részére az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak (ERFA) az Európai Unió Szolidaritási Alap rendelkezésre álló eszközeihez hozzájáruló és azokat kiegészítő támogatását.

5.2.A közösségi részvételből adódó többletérték, valamint a javaslatnak az egyéb pénzügyi eszközökkel való összeegyeztethetősége és esetleges szinergiája

A javaslat tőkét biztosít a gazdaságnak, és egyúttal csökkenti a természeti katasztrófa által érintett tagállamokban a közkiadásokra nehezedő terheket, ami lehetővé teszi a programok végrehajtásának folytatását.

5.3.A javaslat céljai, az attól várt eredmények, valamint a kapcsolódó mutatók a tevékenységalapú irányítás keretében

A cél a természeti katasztrófák által érintett tagállamok részére további támogatást biztosítani, kiegészítve az Európai Unió Szolidaritási Alapjának rendelkezésre álló eszközeit.

5.4.Végrehajtási módszer (indikatív)

Jelölje meg a fellépés végrehajtásához választott módszert (módszereket).

A tagállamokkal közösen

6.FELÜGYELET ÉS ÉRTÉKELÉS

6.1.Felügyeleti rendszer

Nem szükséges, mivel az európai strukturális és beruházási alapok meglévő monitoringrendszere már ellátja ezt a feladatot.

6.2.Értékelés

6.2.1.Előzetes értékelés

Nem alkalmazandó

6.2.2.Időközi/utólagos értékelés nyomán hozott intézkedések (hasonló, korábbi tapasztalatok tanulsága)

Nem alkalmazandó

6.2.3.A későbbi értékelések feltételei és gyakorisága

Nem alkalmazandó

7.CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

Nem alkalmazandó

8.A FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE

8.1.A javaslat célkitűzéseinek pénzügyi költségei

Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

(Fel kell tüntetni a célkitűzésekre, a fellépésekre és a teljesítésekre vonatkozó megnevezéseket)

Teljesítések típusa

Átlagos költség

n. év

n+1. év

n+2. év

n+3. év

n+4. év

n+5. és későbbi évek

ÖSSZESEN

Teljesítések száma

Összköltség

Teljesítések száma

Összköltség

Teljesítések száma

Összköltség

Teljesítések száma

Összköltség

Teljesítések száma

Összköltség

Teljesítések száma

Összköltség

Teljesítések száma

Összköltség

1. sz. OPERATÍV CÉLKITŰZÉS – Az operatív programok végrehajtásának fenntartása

0,000

0,000

0,000

ÖSSZKÖLTSÉG

0,000

0,000

0,000

8.2.Igazgatási kiadások

8.2.1.Személyi állomány létszáma és típusa

Álláshely típusa

A fellépés irányítására a meglévő és/vagy pótlólagos állományból kirendelendő létszám (álláshelyek száma/teljes munkaidős egyenérték)

n. év

n+1. év

n+2. év

n+3. év

n+4. év

n+5. év

Tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak (XX 01 01.)

A*/AD

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

B*, C*/AST

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A(z) XX 01 02. jogcímcsoportból finanszírozott állomány

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A(z) XX 01 04/05. jogcímcsoportból finanszírozott egyéb állomány

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ÖSSZESEN

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

8.2.2.A fellépés keretében felmerülő feladatok leírása

Nem alkalmazandó

8.2.3.A Személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi állomány eredete

(Több eredethely megjelölése esetén kérjük az álláshelyek számát minden eredethelyre vonatkozóan megadni.)

   A felváltandó vagy meghosszabbítandó program irányításához jelenleg hozzárendelt álláshelyek

   Az n. évre vonatkozó éves politikai stratégia/előzetes költségvetés-tervezet keretében már hozzárendelt álláshelyek

   A következő éves politikai stratégia/előzetes költségvetés-tervezet eljárásának a keretében igénylendő álláshelyek

   Az érintett szolgálat állományán belül átcsoportosítandó álláshelyek (belső átcsoportosítás)

   Az n. évben szükséges, de az éves politikai stratégiában/előzetes költségvetés-tervezetben nem előirányozott álláshelyek

8.2.4.A referenciaösszegbe beletartozó egyéb igazgatási kiadások (XX 01 04/05. – Igazgatási kiadások)

millió EUR (három tizedesjegyig)

Költségvetési tétel

(szám és megnevezés)

n. év

n+1. év

n+2. év

n+3. év

n+4. év

n+5.

és későbbi évek

ÖSSZESEN

1.    Technikai és igazgatási segítségnyújtás (beleértve a kapcsolódó személyi költségeket)

Végrehajtó ügynökségek

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtás

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

belső 

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

külső

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Technikai és igazgatási segítségnyújtás összesen

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

8.2.5.A referenciaösszegbe bele nem tartozó személyi és kapcsolódó költségek

millió EUR (három tizedesjegyig)

A személyi állomány típusa

n. év

n+1. év

n+2. év

n+3. év

n+4. év

n+5.

és későbbi évek

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (XX 01 01.)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A(z) XX 01 02. jogcímcsoportból finanszírozott személyi állomány (kisegítő alkalmazottak, kihelyezett tagállami szakértők, szerződéses alkalmazottak stb.)

(nevezze meg a költségvetési tételt)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A (referenciaösszegbe bele NEM tartozó) személyi és kapcsolódó költségek összesen

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Számítás – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

8.2.6.A referenciaösszegbe bele nem tartozó egyéb igazgatási kiadások

millió EUR (három tizedesjegyig)

n. év

n+1. év

n+2. év

n+3. év

n+4. év

n+5.

és későbbi évek

ÖSSZESEN

XX 01 02 11 01 – Kiküldetések

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

XX 01 02 11 02 – Ülések és konferenciák

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

XX 01 02 11 03 – Bizottságok

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

XX 01 02 11 04 – Tanulmányok és konzultációk

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

XX 01 02 11 05 – Információs rendszerek

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2.    Egyéb irányítási kiadások összesen (XX 01 02 11)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.    Egyéb igazgatási jellegű kiadások (a költségvetési tétel megadása mellett)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A személyi és kapcsolódó költségeken kívüli – a referenciaösszegbe NEM beletartozó – igazgatási kiadások összesen

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Számítás – A referenciaösszegbe bele nem tartozó egyéb igazgatási kiadások

(1) HL C , , . o.
(2) HL C , , . o.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 289. o.).
(4) A Tanács 2012/2002/EK rendelete (2002. november 11.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról (HL L 311., 2002.11.14., 3. o.).
(5) Olyan kiadások, amelyek nem tartoznak az érintett xx. cím xx 01. alcíme alá.
(6) A(z) xx. cím xx 01 04. jogcímcsoportja alá tartozó kiadások.
(7) A(z) xx 01. alcím alá tartozó, a(z) xx 01 04. és a(z) xx 01 05. jogcímcsoporton kívüli kiadások.
(8) Lásd az intézményközi megállapodás 19. és 24. pontját.
(9) A táblázat szükség esetén további oszlopokkal egészíthető ki pl. amennyiben az intézkedés időtartama meghaladja a hat évet.
Top