Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0301

Javaslat A TANÁCS RENDELETE az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

COM/2016/0301 final - 2016/0154 (NLE)

Brüsszel, 2016.5.26.

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Annak érdekében, hogy bizonyos, az Unióban nem, vagy nem megfelelő mennyiségben előállított áruk tekintetében biztosítani lehessen a kielégítő és folyamatos ellátást, valamint hogy bizonyos mezőgazdasági és ipari termékek piacán ne forduljon elő fennakadás, az 1387/2013/EU tanácsi rendelet részlegesen vagy teljesen felfüggesztett a Közös Vámtarifában rögzített egyes autonóm vámtételeket.

Az uniós ipar szükségleteihez való igazodás érdekében az említett rendelet félévente aktualizálásra kerül. A Bizottság a gazdasági vámkérdésekkel foglalkozó csoport segítségével megvizsgálta a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztésére vonatkozóan benyújtott összes tagállami kérelmet.

E vizsgálat alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egyes, az 1387/2013/EU tanácsi rendelet mellékletében jelenleg nem szereplő új termékek esetében indokolt a vámtételek felfüggesztése. Néhány egyéb termék esetében módosítani kell az árumegnevezés szövegét, vagy új KN- vagy TARIC-kódot kell meghatározni. A Bizottság javasolja továbbá azon termékek törlését, amelyek esetében a vámfelfüggesztés már nem szolgálja az Unió gazdasági érdekét.

A javaslatnak a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel való összhangja

A javaslat nem érinti hátrányosan az EU-val kötött preferenciális kereskedelmi megállapodások előnyeit élvező országokat (például az általános vámkedvezmény-rendszerbe bevont országokat, az AKCS-országokat, valamint a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokat).

A javaslat egyéb uniós politikákkal való összhangja

A javaslat összhangban van a mezőgazdasági, a kereskedelmi, a vállalkozás- és a fejlesztési politikával, valamint a külkapcsolatokra vonatkozó politikával.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

E javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 31. cikke.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

A javaslat az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért a szubszidiaritás elve nem alkalmazható.

Arányosság

A javaslat megfelel az arányosság elvének, mivel a benne foglalt intézkedések összhangban vannak a külkereskedelemben részt vevő szereplőkre vonatkozó eljárások egyszerűsítését célzó alapelvekkel, valamint az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló bizottsági közleménnyel (HL C 363., 2011.12.13., 6. o.). E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke (4) bekezdésének megfelelően nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket.

A jogi aktus típusának megválasztása

Az EUMSZ 31. cikke értelmében az autonóm vámtételek felfüggesztését és az autonóm vámkontingenseket bizottsági javaslat alapján a Tanács állapítja meg minősített többséggel, ezért a rendelet a megfelelő eszköz.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

Az autonóm felfüggesztések egész rendszere 2013-ban értékelő tanulmány tárgyát képezte. Az értékelésből az derült ki, hogy a rendszer létjogosultságát megalapozó tényezők továbbra is fennállnak. A rendszer keretében különféle árukat importáló uniós vállalkozások jelentős mértékű költségmegtakarításokat érhetnek el. E megtakarítások pedig – az érintett terméktől, vállalattól és ágazattól függően – további előnyök széles körét vonhatják maguk után (például a versenyképesség javulását, a termelési módszerek hatékonyabbá válását, új uniós munkahelyek teremtését vagy a meglévők fenntartását stb.).

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

E javaslat értékelésére a gazdasági vámkérdésekkel foglalkozó, a tagállamok és Törökország küldöttségeiből álló csoport (ETQG) közreműködésével került sor. Az e javaslatban meghatározott módosításokról a csoport három ülését követően jött létre megegyezés.

A csoport valamennyi (új vagy módosításra irányuló) kérelmet alaposan megvizsgált. A vizsgálat minden egyes kérelem esetében mindenekelőtt a következő szempontokra terjed ki: az uniós termelőknek okozott kár megelőzése, valamint az uniós termelés versenyképességének megerősítése és megszilárdítása. Az értékelésre az ETQG-n belül folytatott megbeszélések, valamint az érintett ágazatok, szövetségek, kereskedelmi kamarák és egyéb bevont érdekelt felek részvételével folytatott tagállami konzultáció keretében került sor.

Az összes felsorolt felfüggesztés az ETQG keretében folytatott egyeztetések során létrejött megállapodások, illetőleg kompromisszumok eredménye. Visszafordíthatatlan következményekkel járó, lehetséges komoly kockázatokról nem történt említés.

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

Tárgytalan.

Hatásvizsgálat

A javasolt módosítás technikai jellegű, és csupán a mellékletben felsorolt felfüggesztések alkalmazási körét érinti. A rendelet minden egyéb tekintetben azonos marad a meglévő tanácsi rendelettel. A javaslathoz így nem készült hatásvizsgálat.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

Tárgytalan.

Alapjogok

A javaslat nem jár következményekkel az alapvető jogokra nézve.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslatnak nincs pénzügyi hatása a kiadásokra, viszont van pénzügyi hatása a bevételekre. A vámbevétel-kiesés teljes összege megközelítőleg 88 millió EUR évente. A költségvetés tradicionális saját forrásaira gyakorolt hatás éves szinten 66 millió EUR (75 % x 88 millió EUR évente). A javaslat költségvetési vonzatait részletesebben a pénzügyi kimutatás ismerteti.

A tradicionális saját forrásokban mutatkozó bevételkiesést a GNI-alapú tagállami hozzájárulásokból kell kiegyenlíteni.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A javasolt intézkedéseket – amelyek kezelése a TARIC (Tarif intégré de l’Union européenne / az Európai Unió integrált vámtarifája) keretében történik – a tagállamok vámigazgatási szervei alkalmazzák.

Az e tanácsi rendeletben szereplő bizonyos termékek esetében az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 254. cikkének megfelelően ellenőrzésre kerül a meghatározott célra történő felhasználás.

Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetén)

Tárgytalan.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

Tárgytalan.

2016/0154 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)Az Uniónak érdekében áll, hogy a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételek teljesen felfüggesztésre kerüljenek 140 olyan termék esetében, amelyek jelenleg nem szerepelnek az 1387/2013/EU tanácsi rendelet 1 mellékletében.

(2)Az 1387/2013/EU rendelet mellékletében jelenleg felsorolt termékek közül 6 termék esetében az Uniónak már nem áll érdekében fenntartani a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztését.

(3)A termékekkel kapcsolatos technikai fejlődésre, a piacokon zajló gazdasági folyamatokra és a besorolás további vizsgálatára tekintettel, valamint bizonyos nyelvi kiigazítások végrehajtása céljából az 1387/2013/EU rendelet mellékletében jelenleg szereplő felfüggesztések közül 46 felfüggesztés tekintetében módosítani kell a vonatkozó feltételeket. A módosított feltételek az árumegnevezést, a besorolást, a vámtételeket, illetve a meghatározott célra történő felhasználásra vonatkozó követelményt érintő változásokhoz kapcsolódnak. Azokat a felfüggesztéseket, amelyek esetében módosításokra van szükség, el kell hagyni az 1387/2013/EU rendelet mellékletében lévő jegyzékből, a módosított felfüggesztéseket pedig be kell illeszteni az említett jegyzékbe.

(4)Az egyértelműség érdekében indokolt elhagyni az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő azon lábjegyzetet, amely az újonnan bevezetett intézkedések és az olyan intézkedések megjelölésére szolgál, amelynek módosultak a feltételei, és célszerű az e rendelettel módosított bejegyzéseket csillaggal megjelölni.

(5)Az 1387/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)Mivel az e rendeletben előírt, az érintett termékekre vonatkozó felfüggesztéseket érintő módosításoknak 2016. július 1-jétől alkalmazandóknak kell lenniük, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1387/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő táblázat az annak első oszlopában feltüntetett KN-kódok sorrendjét követve kiegészül az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó sorokkal;

2. az e rendelet II. mellékletében szereplő KN- és TARIC-kódoknak megfelelő termékekre vonatkozó sorokat el kell hagyni;

3. az 1387/2013/EU rendelet mellékletében jelenleg szereplő hetedik [(7)] lábjegyzetet („Újonnan bevezetett intézkedés vagy olyan intézkedés, amelynek módosultak a feltételei”) el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1.A JAVASLAT CÍME

A Tanács rendelete az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

2.KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK

Alcím és jogcímcsoport: 12. alcím, 120. jogcímcsoport

A 2016. évben a költségvetésben szereplő összeg: 18 465 300 000 EUR (2016. évi költségvetés)

3.PÉNZÜGYI HATÁS

   A javaslatnak nincs pénzügyi hatása

X    A javaslatnak nincs pénzügyi hatása a kiadásra, viszont van a bevételre – a hatás a következő:

(millió EUR egy tizedesjegyig 2 )

Költségvetési tétel

Bevételek 3

6 hónapos időszak, kezdő dátum: éééé/hh/nn.

[Év: 2016/2.]

120. cikk

A saját forrásokra gyakorolt hatás

2016.07.01.

−33

Az intézkedést követő helyzet

[2017–2020]

120. cikk

−66/év

4.CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

Az e tanácsi rendeletben szereplő bizonyos termékek esetében az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 254. cikkének megfelelően ellenőrzésre kerül a meghatározott célra történő felhasználás.

5.EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

E javaslat a hatályos rendelet mellékletében a következők figyelembevétele érdekében elvégzendő módosításokat tartalmazza:

1. a felfüggesztésre vonatkozóan benyújtott és elfogadott új kérelmek;

2. a termékekkel kapcsolatos technikai fejlődés és a piacon érvényesülő gazdasági folyamatok, amelyek szükségessé teszik egyes, jelenleg hatályos felfüggesztések megszüntetését.

Kiegészítés:

E melléklet az árumegnevezések vagy kódok változásából eredő módosításokon kívül 140 új terméket tartalmaz. Az e felfüggesztéseknek megfelelő, be nem szedett vámok összege a kérelmező tagállamok előrejelzései alapján számítva a 2015–2019 közötti időszakra vonatkozóan eléri az évi 55,8 millió EUR-t.

Az előző évekre vonatkozó meglévő statisztikai adatok alapján ugyanakkor úgy tűnik, hogy ezt az összeget növelni kell egy 1,8 értékűre becsült átlagos szorzótényező alkalmazásával az ugyanezen felfüggesztéseket alkalmazó más tagállamokba történő behozatal figyelembevétele érdekében. Ez azt jelenti, hogy a vámbevétel-kiesés mintegy 100,4 millió EUR/év lesz.

Törlés:

A vámok visszaállítása következtében 6 termék törlésre került e mellékletből. A 2015. évi statisztikák alapján becsülve ez a források 12,4 millió EUR-val történő növelését jelenti.

Az intézkedés becsült költsége:

A fentiek alapján az e rendelet által okozott bevételkiesésre gyakorolt hatás becsült összege a 2016. július 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra 100,4 – 12,4 = 88 millió EUR (bruttó összeg, beleértve a beszedési költségeket) x 0,75 = 66 millió EUR/év.

A tradicionális saját forrásokban mutatkozó bevételkiesést a GNI-alapú tagállami hozzájárulásokból kell kiegyenlíteni.

(1) A Tanács 2013. december 17-i 1387/2013/EU rendelete az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).
(2) Az éves összegeknek az 5. szakaszban szereplő képleten alapuló becslésnek kell lenniük, amelyet lábjegyzettel kell ellátni, például: „indikatív összeg a megállapodás szerinti képlet alapján”. Az induló évben az éves összeget általában csökkentés nélkül vagy arányosan fizetik ki.
(3) A tradicionális saját források (mezőgazdasági vámok, cukorilletékek, vámok) esetében nettó összegeket, vagyis a 25 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegeket kell megadni.
Top

Brüsszel, 2016.5.26.

COM(2016) 301 final

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Javaslat
A TANÁCS RENDELETE

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról


I. MELLÉKLET

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Autonóm vámtétel

Kieg. mértékegység

A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő

ex 1512 19 10

10

Finomított pórsáfránymagolaj (Safloröl, CAS RN 8001-23-8):

 (1)

0 %

-

2020.12.31

*ex 2008 99 91

20

Kínai vízigesztenye (Eleocharis dulcis vagy Eleocharis tuberosa) hámozva, mosva, forrázva, hűtve és egyesével gyorsfagyasztva, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához, az egyszerű újracsomagoláson kívül további feldolgozásra

 (2)(1)

0 % (3)

-

2020.12.31

*ex 2009 89 99

96

Kókuszvíz

 (2)

0 %

-

2016.12.31

*ex 2106 10 20

30

Készítmény, amely szójaprotein izolátum alapú, legalább 6,6 tömegszázalék, de legfeljebb 8,6 tömegszázalék kalcium-foszfát-tartalommal

0 %

-

2018.12.31

*ex 2805 19 90

20

Lítiumfém, legalább 98,8 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

2017.12.31

ex 2811 22 00

70

Amorf szilícium-dioxid (CAS RN 60676-86-0)

0 %

-

2020.12.31

ex 2818 30 00

20

Alumínium-hidroxid (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

2020.12.31

ex 2825 50 00

30

Réz(II)-oxid (CAS RN 1317-38-0) legfeljebb 100 nm részecskemérettel

0 %

-

2020.12.31

*ex 2836 99 17

30

Cirkónium (IV) bázikus karbonát (CAS RN 57219-64-4 vagy 37356-18-6), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2018.12.31

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluor-hexán (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

2018.12.31

ex 2906 29 00

40

2-Bróm-5-jód-benzén-metanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

2020.12.31

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluor-fenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

2020.12.31

ex 2908 19 00

50

4-Fluor-fenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

2020.12.31

ex 2909 30 90

50

1-Etoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

2020.12.31

ex 2909 30 90

60

1-Butoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

2020.12.31

ex 2909 49 80

10

1-Propoxipropán-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

2020.12.31

ex 2911 00 00

10

Etoxi-2,2-difluor-etanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

2020.12.31

ex 2914 50 00

75

7-Hidroxi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalinon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

2020.12.31

ex 2915 90 70

65

2-Etil-2-metil-vajsav (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

2020.12.31

ex 2916 14 00

30

Allil-metakrilát (CAS RN 96-05-9) és izomerei, legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú, amely legalább a következőket tartalmazza:

 (1)

0 %

-

2020.12.31

*ex 2916 39 90

20

3,5-Diklór-benzoilklorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

2018.12.31

ex 2916 39 90

41

4-Bróm-2,6-difluor-benzoil-klorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

2020.12.31

ex 2916 39 90

51

3-Klór-2-fluor-benzoesav (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

2020.12.31

ex 2916 39 90

61

2-Fenil-vajsav (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

2020.12.31

ex 2917 39 95

25

Naftalin-1,8-dikarboxil-anhidrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

2020.12.31

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitro-tereftalát (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

2020.12.31

ex 2918 99 90

13

3-Metoxi-2-metil-benzoil-klorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

2020.12.31

ex 2918 99 90

18

Etil-2-hidroxi-2-(4-fenoxifenil)propanoát (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

2020.12.31

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropil-anilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

2020.12.31

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetil-amino)etoxi]-etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

2020.12.31

*ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetil-amino)-1-(1-naftalinil)-1-propanon)hidroklorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

2020.12.31

ex 2922 39 00

35

5-Klór-2-(metil-amino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

2020.12.31

ex 2922 49 85

30

Nátrium-metil-amino-acetát (CAS RN 4316-73-8) vizes oldata, legalább 40 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Feniletilamin (S)-2-(((1R,2R)-2-allil-ciklopropoxi)karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoát (CUS 0143288-8)

0 %

-

2020.12.31

ex 2924 29 98

62

2-Klórbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

2020.12.31

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-diklór-5-fluor[1,1’-bifenil]-2-il)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

2020.12.31

ex 2926 90 95

14

Ciano-ecetsav (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

2020.12.31

ex 2926 90 95

17

Cipermetrin (ISO) és sztereoizomerei (CAS RN 52315-07-8), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metil-szulfinil-1,1-dimetil-etil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluor-metil)etil]fenil}ftálamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

2020.12.31

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2), legalább 94,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3), legalább 97,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2931 90 80

60

4-Klór-2-fluor-3-metoxi-fenilboronsav (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

2020.12.31

ex 2931 90 80

63

Klór-etenil-dimetil-szilán (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

2020.12.31

ex 2931 90 80

65

Bisz(4-terc-butil-fenil)jodónium-hexafluor-foszfát (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

2020.12.31

ex 2931 90 80

67

Dimetil-ón-dioleát (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

2020.12.31

ex 2931 90 80

70

(4-Propil-fenil)bórsav (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

2020.12.31

ex 2932 19 00

20

Tetrahidrofurán-borán (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

2020.12.31

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-trioxa-biciklo[5,1,0]oktán (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 21 00

55

1-Amino-hidantoin-hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 29 90

65

(S)-terc-Butil 2-(5-bróm-1H-imidazol-2-il)pirrolidin-1-karboxilát (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 39 99

13

Metil-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenil-etil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-én-3-karboxilát (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetil-1-(fenil-metil)- 3-piperidin-amin-hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 39 99

16

Metil-(2S,5R)-5-[(benziloxi)amino]piperidin-2-karboxilát- dihidroklorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetil-piridin (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 39 99

19

Metil-nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 39 99

23

2-Klór-3-ciano-piridin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hidrazinil-metil)fenil]-piridin-dihidroklorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 49 10

50

1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-oxo-3-kinolinkarboxilsav (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenil-piperazin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 69 80

17

Benzo-guanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 99 80

16

Piridát (ISO)(CAS RN 55512-33-9), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 99 80

21

1-(Bisz(dimetil-amino)metilén)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinium-3-oxid-hexafluor-foszfát(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enil)-7-metoxikinoxalin-2-iloxi)-3-etilpirrolidin-2-karboxilát 4-metil-benzol-szulfonát (CUS 0143289-9)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluor-fenil)-1-(1-metil-etil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

2020.12.31

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2934 99 90

36

Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2934 99 90

38

Klomazon (ISO)(CAS RN 81777-89-1), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

2020.12.31

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Klór-etil)-1-piperazinil]-dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

2020.12.31

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-én-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

2019.12.31

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1), legalább 92 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciklopropilszulfonil) ciklopropán-karboxamid-hidroklorid (CUS 0143290-2)

 (4)

0 %

-

2020.12.31

ex 2935 00 90

54

Propoxikarbazon-nátrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluén-szulfonil)-N'-(3-(p-toluén-szulfonil-oxi)fenil)karbamid (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

2020.12.31

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenil-karbamoil)amino]fenil}benzol-szulfonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

2020.12.31

ex 2935 00 90

58

1-Metil-ciklopropán-1-szulfonamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

2020.12.31

*ex 2935 00 90

59

Flazaszulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2020.12.31

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Acacia mearnsii kivonat, ammónium-klorid és formaldehid reakcióterméke (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

2020.12.31

ex 3204 17 00

16

C.I. Pigment Red 49:2 színezék (CAS RN 1103-39-5) és azon alapuló készítmények legalább 60 tömegszázalék C.I. Pigment Red 49:2 színezéktartalommal

0 %

-

2020.12.31

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Fémezett film:

0 %

-

2019.12.31

ex 3507 90 90

20

Kreatin-amidino-hidroláz (CAS RN 37340-58-2)

0 %

-

2020.12.31

*ex 3701 30 00

30

Az újságnyomtatásban használt dombornyomó lemez, amely elválasztórétegtől mentes, legalább 0,15 mm, de legfeljebb 0,8 mm vastag fotopolimer réteggel borított fémhordozóból áll, és teljes vastagsága legfeljebb 1 mm

0 %

-

2018.12.31

ex 3802 10 00

10

Aktív szén és polietilén keveréke, por formában

0 %

-

2020.12.31

ex 3808 92 30

10

Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) legalább 500 kg-os közvetlen csomagolásban behozva

 (2)

0 %

-

2020.12.31

ex 3811 21 00

12

Diszpergálószer, amely:

kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

ex 3811 21 00

14

Diszpergálószer, amely:

kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

ex 3811 21 00

16

Mosó- és tisztítószer, amely:

kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

ex 3811 21 00

18

Mosó- és tisztítószer, amely:

kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

ex 3824 90 92

21

2-Klór-5-(klór-metil)-piridin (CAS RN 70258-18-3) oldata toluolban

0 %

-

2020.12.31

ex 3824 90 92

22

Vizes oldat, amely:

tartalmaz

0 %

-

2020.12.31

ex 3824 90 92

23

Titán(IV) (CAS RN 109037-78-7) butil-foszfáttal képzett komplexei, etanolban és propán-2-olban oldva

0 %

-

2020.12.31

*ex 3901 10 10

40

Lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) por formában:

0 %

2018.12.31

ex 3901 90 90

53

Etilén és akrilsav kopolimere (CAS RN 9010-77-9):

0 %

2020.12.31

ex 3901 90 90

57

Oktén lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE) labdacs (pellet) formában, rugalmas élelmiszercsomagoláshoz használatos filmek ko-extrudálásos feldolgozásához:

0 %

2020.12.31

ex 3901 90 90

63

Oktén lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE), Ziegler-Natta katalizációs módszerrel előállítva, labdacs (pellet) formában:

rugalmas élelmiszercsomagoláshoz használatos filmek ko-extrudálásos feldolgozásához

 (1)

0 %

2020.12.31

*ex 3901 90 90

65

Lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) por formában:

0 %

2018.12.31

*ex 3901 90 90

67

Kizárólag etilénből és metakrilsav-monomerekből készült kopolimer, amelynek metakrilsav-tartalma legalább 11 tömegszázalék

0 %

-

2020.12.31

ex 3903 90 90

46

Kopolimer granulátum formájában, amely:

0 %

2020.12.31

ex 3903 90 90

70

Kopolimer granulátum formájában, amely:

0 %

2020.12.31

ex 3907 10 00

10

Trioxán-oxirán kopolimer és politetrafluor-etilén keveréke

0 %

-

2020.12.31

ex 3907 10 00

20

Polioxi-metilén acetil végződésekkel, amely polidimetil-sziloxánt és tereftálsav-1,4-fenil-diamin-kopolimer szálakat tartalmaz

0 %

-

2020.12.31

ex 3907 30 00

15

Epoxigyanta, halogénmentes,

nyomtatott áramkörök előállításához használatos prepreg lemezek vagy tekercsek gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

ex 3907 30 00

25

Epoxigyanta

0 %

-

2020.12.31

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoxi-karbonil-ω-fenoxi-poli[oxi(2,6-dibróm-1,4-fenilén) izopropilidén-(3,5-dibróm-1,4-fenilén)oxikarbonil](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

2018.12.31

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil(propil(polipropilén-oxid))sziloxán (CAS RN 68957-00-6), trimetilsziloxi-lezárással

0 %

-

2020.12.31

ex 3919 10 80

63

Fényvisszaverő film, amely a következőkből áll:

0 %

-

2020.12.31

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Öntapadó fényvisszaverő lemez, szelvényezett/szeletelt darabokban is:

a fényvisszaverő lemez a következőkből áll:

0 %

-

2018.12.31

ex 3919 90 00

52

Fehér poliolefin-ragasztószalag, amely az alábbiakból áll:

0 %

-

2020.12.31

*ex 3919 90 00

54

Poli(vinil-klorid) fólia, egyik oldalán polimerréteggel borítva, vagy ilyen borítás nélkül,

0 %

-

2019.12.31

*ex 3920 20 29

60

Monoaxiális film legfeljebb 75 μm teljes vastagsággal, három vagy négy, polipropilén és polietilén keverékét tartalmazó réteggel és egy belső, akár titán-dioxid-tartalmú réteggel:

az ASTM D882/ISO 527-3 tesztmódszer szerint mérve

0 %

-

2018.12.31

*ex 3920 20 29

70

Monoaxiális film három, polipropilén és etilén-vinil-acetát-kopolimer keverékéből álló rétegből, és egy belső, akár titán-dioxid-tartalmú réteggel:

0 %

-

2019.12.31

*ex 3920 99 59

65

Hideg vízben oldodó, vinil-alkohol kopolimerből készült fólia, amelynek vastagsága legalább 34 μm, de legfeljebb 90 μm, szakadási húzószilárdsága legalább 20 MPa, de legfeljebb 55 MPa és az anyag szakadási nyúlása legalább 250 %, de legfeljebb 900 %

0 %

-

2018.12.31

ex 3921 19 00

40

Átlátszó, mikroporózus polietilén film akrilsavval beoltva, tekercsek formájában:

lúgos telepek elválasztóinak gyártásához használatos

0 %

-

2020.12.31

ex 3921 90 55

50

Üvegszál-erősítésű lemezek reaktív, halogénmentes epoxigyantából keményítő komponenssel, adalékanyagokkal és szervetlen töltőanyagokkal, kapszulázó félvezető rendszerekhez

 (1)

0 %

2020.12.31

ex 4016 93 00

20

Téglalap alakú tömítés vulkanizált gumiból (etilén-propilén-dién monomerekből), legfeljebb 0,25 mm megengedett anyagrátéttel az illesztésnél:

0 %

-

2020.12.31

ex 4104 41 51

10

Zebufélék vagy zebu-hibrid félék 2,6 m2 nagyságot meghaladó méretű crust bőre (kéregbőre) egy legalább 450 cm2, de legfeljebb 2850 cm2 méretű púplyukkal, gépjárművek üléshuzat-alapanyagának gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

ex 5403 39 00

10

Monofil szál, biológiailag lebontható (EN 14995 szabvány), legfeljebb 33 dtex finomságú, legalább 98 tömegszázalék polilaktid(PLA)-tartalommal, az élelmiszeripar számára szűrő műanyagok gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

*ex 6804 21 00

20

Korongok:

0 %

p/st

2019.12.31

*ex 6813 89 00

20

Dörzsanyag, kevesebb mint 20 mm vastagságú, nem szerelt, súrlódó alkatrészek gyártásához

 (1)

0 %

-

2018.12.31

ex 7009 10 00

40

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő, belső visszapillantó tükör, amely a következőkből áll:

a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

ex 8108 20 00

40

Titánötvözet ingot:

amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza:

legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék szilícium

0 %

-

2020.12.31

ex 8108 20 00

50

Titánötvözet ingot:

amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza:

0 %

-

2020.12.31

ex 8108 20 00

60

Titánötvözet ingot:

amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza:

0 %

-

2020.12.31

ex 8113 00 90

20

Téglatest alakú alumínium-szilícium-karbid (AlSiC) kompozit távtartó IGBT-modulok csomagolásához

0 %

-

2020.12.31

ex 8302 20 00

20

Görgők:

0 %

p/st

2020.12.31

*ex 8407 90 10

10

Négyütemű benzinmotorok legfeljebb 250 cm³ hengerűrtartalommal, a 8432, 8433, 8436 vagy 8508 alszám alá tartozó kertészeti felszerelések gyártásához

 (1)

0 %

-

2016.12.31

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Négyütemű, négyhengeres, folyadékhűtéses, kompresszió-gyújtású motor, amelynek:

a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához

 (1)

0 %

-

2017.12.31

ex 8415 90 00

30

Alumínium, ívhegesztett kivehető szárító szűrő egy csatlakozással, poliamid és kerámia betétekkel:

autók légkondicionáló rendszereiben használatos

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8415 90 00

40

Lángforrasztott alumíniumtömb extrudált, hajlított csatlakozó vezetékekkel, autók légkondicionáló rendszereiben használatos

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8415 90 00

50

Alumínium, ívhegesztett kivehető alumínium szárító szűrő poliamid és kerámia betétekkel:

autók légkondicionáló rendszereiben használatos

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8436 99 00

10

Alkatrész, amely:

a következőkkel is:

kerti aprítógépek gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2020.12.31

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor biogyógyszerészeti sejtkultúrákhoz:

0 %

p/st

2019.12.31

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Golyóscsapágyak:

motorok szíjhajtásos kormányrendszerei, elektromos szervokormányrendszerek vagy kormányművek gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2019.12.31

ex 8501 10 10

20

Szinkronmotor mosogatógéphez vízfolyásirányítási szerkezettel:

0 %

-

2020.12.31

ex 8501 10 99

55

Elektromos turbófeltöltő-vezérlődoboz:

0 %

-

2020.12.31

ex 8501 10 99

57

Egyenáramú (DC) motor:

0 %

-

2020.12.31

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Autóipari felhasználásra alkalmas kommutátor nélküli állandó gerjesztésű egyenáramú motor:

0 %

-

2020.12.31

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Hajtómotor:

elektromos meghajtású járművek gyártásához

 (1)

0 %

-

2019.12.31

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Lapos rudak szamárium és kobalt ötvözetéből:

mágnesezés után állandó mágnessé válnak, autóindítókban és elektromos autók vezetési hatótávolságát növelő eszközökben használatos

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8506 50 10

10

Hengeres lítium primer elemek:

telemetriai és orvosi eszközök, elektronikus mérőműszerek vagy távirányítók gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

*ex 8507 10 20

30

Ólom-sav akkumulátorok vagy modulok:

a 8711 vtsz. alá tartozó árucikkek gyártásához

 (1)

0 %

-

2018.12.31

*ex 8507 60 00

71

Lítium-ion újratölthető telep:

0 %

-

2017.12.31

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Nyomtatott áramköri kártya ház nélkül, legfeljebb 300 W kimenő teljesítményű motorral hajtott porszívó szívófejeinek meghajtására és vezérlésére

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8512 20 00

30

Világítómodul, amely legalább a következőket tartalmazza:

egy hőcserélővel ellátott alumínium foglalatban, egy működtető szerkezettel (rögzítő)konzolra szerelve

0 %

p/st

2020.12.31

*ex 8512 20 00

40

Ködfényszóró galvanizált belső felülettel:

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2019.12.31

ex 8512 30 90

20

Parkolásérzékelő rendszer piezomechanikus elven működő figyelmeztető hangjelzője egy műanyag foglalatban:

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8518 90 00

60

Korong alakú felső lemez hangszóró mágneses rendszeréhez, teljes egészében lyukasztott, préselt és lemezelt acél középen lyukkal is, autók hangszórójához használatos

0 %

-

2020.12.31

ex 8523 51 99

10

SD memóriakártya nem frissíthető telepített térképkészlettel, autók navigációs egységeibe történő beépítésre

 (1)

0 %

-

2020.12.31

*ex 8525 80 19

70

Hosszúhullámú infravörös kamera (LWIR kamera) (az ISO/TS 16949 szerint):

0 %

-

2019.12.31

*ex 8529 90 92

35

LCD-modul:

a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő állandó beépítésre vagy állandó felszerelésre

 (1)

0 %

-

2020.12.31

*ex 8529 90 92

36

LCD-modul:

a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő beszerelésre

 (1)

0 %

-

2020.12.31

*ex 8529 90 92

55

OLED modulok egy vagy több TFT üveg- vagy műanyag cellából, szerves anyagot tartalmaznak, érintőképernyős funkcióval nem kombináltak és egy vagy több, kizárólag a pixel (képelem) címzésére szolgáló vezérlőelektronikát tartalmazó nyomtatott áramköri kártyával, televízió-készülékek és monitorok gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2019.12.31

ex 8529 90 92

85

Színes LCD-modul házban:

a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő állandó beszerelésre

 (1)

0 %

p/st

2020.12.31

*ex 8535 90 00

20

Szigetelőanyagból készült, lemez formátumú, nyomtatott áramköri kártya elektromos csatlakozásokkal és forrasztópontokkal LCD-modulok hátsó fényforrásainak gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2018.12.31

ex 8536 69 90

60

Elektromos csatlakozók és dugók legfeljebb 12,7 mm hosszúsággal, vagy legfeljebb 10,8 mm átmérővel, nagyothalló készülékek és beszédprocesszorok gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8536 90 85

20

Félvezető chip ház műanyag kivezetőkeret formájában, amely érintkező párnákkal felszerelt ólomkeretet tartalmaz, legfeljebb 1000 V feszültséghez

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8536 90 85

30

Érintkezőszegecsek:

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8537 10 91

50

Biztosíték-vezérlőmodul műanyag házban tartókonzolokkal, amely a következőkből áll:

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos

0 %

p/st

2020.12.31

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektronikus vezérlőegységek az IPC-A-610E szabvány 2. osztályának megfelelően gyártva, legalább a következő tulajdonságokkal:

újrahasznosító vagy válogató gépek gyártásához használatos

0 %

p/st

2018.12.31

ex 8537 10 99

35

Elektronikus vezérlőegység memória nélkül 12 V feszültséghez járművek információcsere-rendszereihez (audio-, telefon-, navigációs-, kamera- és vezeték nélküli autószolgáltatások csatlakoztatásához), amely:

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Belső antenna autó ajtózárrendszeréhez, amely a következőket foglalja magában:

a 8703. vtsz alá tartozó áruk gyártásához használatos

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Két csatlakozóval ellátott kéthuzalos hosszabbító kábel, amely legalább a következőket tartalmazza:

a 87. árucsoportba tartozó járművek sebességérzékelő-csatlakoztatása gyártásához használatos

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8544 42 90

70

Elektromos vezetékek:

nagyothalló készülékek, tartozékkészletek és beszédprocesszorok gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8544 49 93

30

Elektromos vezetékek:

nagyothalló készülékek, implantátumok és beszédprocesszorok gyártásához

 (1)

0 %

m

2020.12.31

*ex 8708 30 10

20

Motorrásegítéses fékműködtető berendezés:

elektromos gépjárművek gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2019.12.31

ex 8708 40 50

10

Automatikus hidrodinamikus sebességváltó hidraulikus forgatónyomaték-átalakítóval, osztómű, kardántengely és első differenciálmű nélkül, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8708 50 55

10

Gépjármű-főtengely oldaltengelye mindkét végén homokinetikus csuklóval a 8703 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8708 91 99

30

Be-, illetve kimeneti légtartály alumíniumötvözetből, az EN AC 42100 számú szabvány szerint, a következő jellemzőkkel:

autók hűtőrendszeréhez tartozó hőcserélőkben használatos

0 %

p/st

2020.12.31

ex 8714 10 90

20

Fűtőtestek tartozékokkal való szerelvényezésre, motorkerékpárokban használatos

 (1)

0 %

p/st

2020.12.31

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Mellső villa alumínium szárakkal kerékpárok gyártásához

 (1)

0 %

-

2018.12.31

ex 8714 96 10

10

Pedálok kerékpárok gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

ex 8714 99 90

30

Nyeregtartók kerékpárok gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2020.12.31

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Lekerekített, organikus, vágatlan, látásjavító szemüveglencse, mindkét oldalán megmunkálva, lekerekítve:

szemüvegbe történő beillesztés céljából való feldolgozásra használatos

1.45 %

-

2019.12.31

*ex 9001 50 80

30

Lekerekített, organikus, vágatlan, látásjavító szemüveglencsék, az egyik oldalon megmunkálva:

szemüvegbe történő beillesztés céljából való feldolgozásra használatos

0 %

-

2019.12.31

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infravörös lencsék motoros fókuszírozóval:

hőképkamerák, infravörös távcsövek és fegyverek irányzékainak gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

*ex 9025 80 40

50

Elektronikus félvezető szenzor, a következő tényezők közül legalább kettő mérésére:

a 84–90. és a 95. árucsoportba tartozó termékekbe való beépítésre használatos

0 %

p/st

2019.12.31

*ex 9031 80 38

15

Járművek kerékfordulatszámát mérő berendezés (félvezető keréksebesség érzékelő), amely az alábbiakból áll:

impulzusgenerátor mozgásának észleléséhez

0 %

p/st

2018.12.31

*ex 9031 80 38

25

Elektronikus félvezető szenzor gyorsulás és/vagy szögsebesség mérésére:

a 84–90. és a 95. árucsoportba tartozó termékekbe való beépítésre használatos

0 %

p/st

2019.12.31

*ex 9401 90 80

20

Oldalsó hossztartó, legalább 0,8 mm, de legfeljebb 3,0 mm vastagságú, dönthető (állítható) gépjárműülés gyártásához

 (1)

0 %

p/st

2018.12.31

ex 9607 20 10

10

Csúszkák, keskeny szalagra rögzített húzózár fogak, fogak/végszemek és villámzárak más részei nem nemesfémből, húzózárak gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

ex 9607 20 90

10

Műanyag láncszemek keskeny szalagra rögzítve, húzózárak gyártásához

 (1)

0 %

-

2020.12.31

(1)

A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.

(2)

A vámtételek felfüggesztése nem alkalmazandó azonban, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari vállalkozás végzi.

(3)

Kizárólag az értékvám kerül felfüggesztésre. A mértékvám továbbra is alkalmazandó.

*

Az 1344/2011/EU rendelet mellékletében meghatározott olyan termékre vonatkozó felfüggesztés, amelynek KN- vagy TARIC-kódját vagy árumegnevezését e rendelet módosítja.

II. MELLÉKLET

KN-kód

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Az 1344/2011/EU rendelet mellékletében meghatározott olyan termékre vonatkozó felfüggesztés, amelynek KN- vagy TARIC-kódját vagy árumegnevezését e rendelet módosítja.

Top