Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0496

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról szóló 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

COM/2015/0496 final - 2015/0239 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2016

Brüsszel, 2015.11.18.

COM(2015) 496 final

2015/0239(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról szóló 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A Bizottság (Eurostat) adatokat gyűjt az ipari végfelhasználókra (nem háztartási végső fogyasztók) vonatkozó földgáz- és villamosenergia-árakról. Az ipari végfelhasználói árakat 1990 óta jogszabály, jelenleg a 90/377/EGK irányelvet hatályon kívül helyező 2008/92/EK irányelv szabályozza. A nemzeti hatóságok önkéntes megállapodás alapján gyűjtenek áradatokat a háztartási fogyasztókra vonatkozóan. A nemzeti hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a pénzügyi és emberi erőforrások korlátozott elérhetősége miatt számos adatszolgáltató (földgáz- és villamosenergia-vállalatok) megkérdőjelezi, hogy szükség van-e még az adatgyűjtésre.

Az Európai Tanács 2013. május 22-i energia- és adóügyi ülésén az állam- és kormányfők kifejtették, hogy az uniós energiapolitikának törekednie kell arra, hogy a háztartásoknak és a vállalatoknak biztonságos és fenntartható módon megfizethető és versenyképes árú energiát biztosítson. Következésképp az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy készítsen elemzést „az energiaárak és -költségek összetételéről és az azokat meghatározó költségtényezőkről az egyes tagállamokban”. Ezen elemzés az energiaárak háztartásokra, kis- és középvállalkozásokra és az energiaigényes iparágakra gyakorolt hatására összpontosított, valamint tágabb értelemben megvizsgálta az Unió versenyképességét a többi globális gazdasági szereplővel szemben.

Miután a Bizottság felismerte, hogy ehhez az elemzéshez további részletes áradatokra van szükség, önkéntes megállapodás alapján bekérte mind a 28 tagállamtól a szükséges információkat. A Tanács 2014 januárjában kapta meg a földgáz- és villamosenergia-árak összetételéről szóló részletes elemzést tartalmazó jelentést.

2014-ben a döntéshozók több alkalommal kértek részletesebb hivatalos statisztikát a földgáz- és villamosenergia-árakról. A Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács (TTE Tanács) 2014. június 13-i ülésén elismerte a magas és növekvő energiaáraknak és -költségeknek Európa globális versenyképességére és az egyéni ügyfelek életszínvonalára kifejtett kedvezőtlen hatását. Ennélfogva a TTE Tanács kérte, hogy „a Bizottság 2016-ig készítsen el egy az energiaárakat és -költségeket, valamint a felhasználókat nyomon követő vizsgálatot”.

Az Európai Bizottság 2015. február 25-én elfogadta az energiaunióra vonatkozó csomagot. Az energiaunióra vonatkozó csomag egyik intézkedése a belső energiapiac fejezete értelmében előírja, hogy 2016-ban és azt követően kétévente elemzést kell készíteni az energiaárakról és -költségekről.

A Bizottság kidolgozta a földgázra és villamos energiára vonatkozó adók és illetékek és hálózati árak részösszetevőinek további csoportját annak érdekében, hogy tükrözze az energiaunióra vonatkozó csomag célkitűzéseit és különösen amely kiemeli a csomag 8. intézkedési pontjában említett energiaköltségekkel és -árakkal kapcsolatos nagyobb átláthatóság szükségességét.

A javaslatnak a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel való összhangja

Az Európai Tanács 2014 júniusában újból megerősítette annak szükségességét, hogy meg kell szilárdítani az uniós egységes piacot, fokozni kell a gázpiac versenyképességét és átláthatóságát, valamint be kell fejezni az európai energiapiac integrációját. A Tanács az energiahatékonyság és -biztonság tekintetében a piaci integráció további elemzésére szólított fel.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

A Bizottság 2015. február 25-én elfogadta az energiaunióra vonatkozó csomagot. Ebben az összefüggésben a Bizottság 2016-tól kezdődően biztosítani fogja az energiaárakról és -költségekről (beleértve az adókat és támogatásokat) szóló adatokat. Az energiaárak és -költségek ilyen lebontása lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy nyomon kövesse az energiapiaci helyzetet.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 338. cikkének (1) bekezdése.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

A Bizottság (Eurostat) olyan módszertan segítségével gyűjt nemzeti adatokat a földgáz- és villamosenergia-árakról, amely lehetővé teszi az árak tagállamok közti összehasonlítását. Az árakról szóló adatokat uniós szinten kell összegyűjteni annak biztosítása érdekében, hogy megbízhatóak és összehasonlíthatóak legyenek valamennyi uniós tagállamban és azokat összesíteni lehessen az EU és az euróövezet tekintetében egyaránt. Nemzeti szinten az áradatokat a vonatkozó nemzeti hatóságok gyűjtik és azokat majd az Eurostat teszi közzé.

Arányosság

A javasolt jogi aktus kiterjed majd a lakossági és nem lakossági ágazatokra vonatkozó földgáz- és villamosenergia-árakkal kapcsolatos adatgyűjtésre is. Korábban az ipari ágazatra vonatkozó áradatokat a 2008/92/EK irányelvvel összhangban gyűjtötték, a lakossági ágazatra vonatkozó áradatokat azonban önkéntes megállapodás alapján gyűjtötték. Az egyre bonyolultabbá váló belső energiapiac kötelező jogi erővel bíró jogszabályok hiányában egyre inkább megnehezíti a földgáz- és villamosenergia-árakkal kapcsolatos megbízható és naprakész adatok beszerzését, különösen a lakossági ágazatok tekintetében. A 2008/92/EK irányelv értelmében kialakult helyzettel összehasonlítva a javasolt változtatások abban nyilvánulnak meg, hogy a jelenleg önkéntesen gyűjtött adatok a jövőben a javasolt jogi aktus hatálya alá tartoznak. Ez nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

A választott jogi aktus

Az európai parlamenti és tanácsi rendelet jogi eszköze alkalmazásának biztosítania kell az EU-n belüli gyors, zökkenőmentes és összehangolt végrehajtást.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

A meglévő hatályos jogszabály (2008/92/EK irányelv) csak az ipari ágazatra vonatkozó földgáz- és villamosenergia-árakkal kapcsolatos adatgyűjtésre terjed ki. A 2007-ben bevezetett és ezen árak felméréséhez használt módszertan hatékonynak bizonyult.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Az energiastatisztikai munkacsoport tagjaival az Eurostat 2015 januárjában vette fel írásban a kapcsolatot. Megjegyzéseiket és ajánlásaikat figyelembe vették. Az energiastatisztikai munkacsoport írásbeli konzultációjának eredményeképp csökkent az adók és illetékek részösszetevőinek száma (11-ről 6 részösszetevőre), valamint jelentős mértékben visszaesett a villamos energiára és földgázra vonatkozó hálózati árakkal kapcsolatosan közlendő adatok mennyisége. Az ágazati és környezeti statisztikák és számlák csoportjának igazgatósági tagjaival (DIMESA) 2015 májusában–júniusában folyt írásbeli konzultáció, amelynek következtében meghosszabbították az áradatok összetevőinek és/vagy részösszetevőinek közlésével kapcsolatos eltérések kérelmezésére vonatkozó határidőket. A lakossági ágazatban érvényes földgázárak tekintetében megállapítottak egy küszöbértéket, hogy mentességet kaphassanak azon országok, amelyekben a földgáz háztartási fogyasztása alacsony. A módosított tervezetet a DIMESA-csoport ülésén 2015. június 11-én, az energiastatisztikai munkacsoport ülésén pedig 2015. június 24-én mutatták be.

A szakértői vélemények begyűjtése és felhasználása

Az Eurostat felvette a kapcsolatot két, a földgáz és villamosenergia-ágazatban tevékenykedő szervezettel (Eurogas és Eurelectric) is az adatgyűjtés megvalósíthatóságáról. Az Eurostat figyelembe vette a villamos energiát és földgázt érintő hálózati árak részösszetevőivel kapcsolatos információkhoz való hozzáférésre vonatkozó ajánlásaikat.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

A jelentéstételért felelős hatóságok és a Bizottság számára nem jelent majd számottevő mértékű adminisztratív tehernövekedést, hiszen a szóban forgó áradatok többségét már önkéntes alapon közlik. Jóllehet az adók és hálózati árak néhány részösszetevőjét hozzáadták a gyűjtendő adatok jegyzékéhez, a jelentéstételre ritkábban, már nem évente, csak háromévente kerül sor. Az általános adminisztratív terhek ezért valószínűleg változatlanok maradnak.

Hatásvizsgálat

E javaslatra vonatkozóan hatásvizsgálatra nem került sor, mivel nem fogja jelentős mértékben megváltoztatni a jelentéstételért felelős hatóságok és a Bizottság munkáját sem. Azon döntés részletes indoklása, hogy miért nem volt szükség hatásvizsgálatra, a Bizottság honlapján közzétett bizottsági ütemtervben olvasható: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_estat_001_roadmap_electricityprices.pdf.

Alapvető jogok

Tárgytalan.

4.KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK

A javaslat nincs hatással az uniós költségvetésre. Mivel nem bővül jelentős mértékben a tevékenységek köre, így nem merülnek fel többletköltségek.

5.EGYÉB SZEMPONTOK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

Nincs.

Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetén)

Tárgytalan.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A földgáz- és villamosenergia-árakról szóló megbízható, időben nyújtott és teljes statisztikai adatok fontos információs forrásnak bizonyulnak az európai szakpolitikai döntéshozók számára. Mivel a lakossági ágazatra vonatkozó gáz- és villamosenergia-árakat érintő adatgyűjtésre önkéntes megállapodás alapján kerül sor, az egyéni adatszolgáltatók (villamosenergia- és gázvállalatok) dönthetnek úgy, hogy nem folytatják az adatszolgáltatást. Mivel az adatgyűjtés jogi keret hatálya alá fog tartozni, a jelentéstétel folytatása biztosított lesz.

A villamosenergia- és földgázárakkal kapcsolatos elsődleges ártényezők elemzése érdekében nem elegendő a végső gáz- és villamosenergia-árakat, a hálózati árakat, az adókat és a termékárakat megvizsgálni. Az árakat meghatározó tényezők azonosítása érdekében egy sor változót (részösszetevők) is hozzáadtak a gyűjtendő adatok közé, ami lehetővé teszi majd a harmonizált módszertan alapján gyűjtött adatok részletesebb elemzését.

Európai Gazdasági Térség

A javasolt aktus érinti az Európai Gazdasági Térséget (EGT), ezért arra is ki kell terjeszteni.

2015/0239 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról szóló 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében 1 ,

mivel:

(1)Az előretekintő éghajlat-politikát szorgalmazó ellenálló energiaunió átfogó célkitűzései a versenyképesség, a fenntarthatóság és az energiabiztonság.

(2)A végfelhasználók által fizetendő földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó kiváló minőségű, összehasonlítható, naprakész, megbízható és harmonizált információkra azért van szükség, hogy tervezni lehessen az energiaunióval kapcsolatos szakpolitikát és nyomon lehessen követni a tagállamok energiapiacait.

(3)E rendelet célja, hogy európai szintű statisztikát biztosítson az energiapolitikák támogatása, különösen a fogyasztók számára a teljesen integrált belső energiapiac létrehozása érdekében. A piaci integráció javítása érdekében biztosítani kell az energiaköltségekkel és -árakkal és az állami támogatás szintjével kapcsolatos nagyobb átláthatóságot.

(4)Ezidáig a 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2 közös keretet biztosított az Unióban az ipari felhasználók által fizetendő földgáz és villamos energia kiskereskedelmi áráról szóló összehasonlítható statisztika készítéséhez, továbbításához és terjesztéséhez.

(5)A lakossági ágazatban az ipari végfelhasználók által fizetendő földgáz és villamos energia kiskereskedelmi áráról szóló adatgyűjtésre eddig önkéntes megállapodás alapján került sor.

(6)Az egyre bonyolultabbá váló belső energiapiac az adatszolgáltatásra vonatkozó, kötelező jogi erővel bíró jogszabályok hiányában egyre inkább megnehezíti a földgáz- és villamosenergia-árakkal kapcsolatos megbízható és naprakész adatok beszerzését, különösen a lakossági ágazat tekintetében.

(7)A lakossági és nem lakossági ágazatra vonatkozó kiváló minőségű áradatokkal kapcsolatos jelentéstétel biztosítása érdekében mindkét adattípus gyűjtésének jogi aktus hatálya alá kell tartozni.

(8)A legtöbb országban az átviteli rendszerekkel kapcsolatos adatokat az energiaszabályozók bocsátják rendelkezésre. A terjesztési költségek azonban az adat-összeállítók sokkal nagyobb számát érintik és egyes tagállamokban sokkal nagyobb kihívásnak tekintik az adatszolgáltatást. A terjesztési költségek jelentőségét és az azokkal kapcsolatos átláthatóság iránti igényt tekintve az adatgyűjtést megbízható módszertan alapján kell összehangolni.

(9)A Bizottság (Eurostat) által az árak közzétételében alkalmazott fogyasztási sávok rendszerének biztosítania kell a piaci átláthatóságot és a nem bizalmas áradatok széles körű terjesztését, valamint lehetővé kell tenni az európai aggregátumok kiszámítását.

(10)A 223/2009/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3 értelmében statisztikákat a pártatlanság, átláthatóság, megbízhatóság, tárgyszerűség, szakmai függetlenség és költséghatékonyság elveivel összhangban, a statisztikai adatok bizalmas kezelése mellett kell gyűjteni.

(11)A végfelhasználók által fizetendő földgáz- és villamosenergia-árakról szóló információk lehetőleg összehasonlíthatók legyenek más energetikai árutőzsdei termékek áraival.

(12)Az árakkal és minőséggel kapcsolatos adatgyűjtésre vonatkozó információkat a szokványos jelentéstételi eljárás részeként kell továbbítani.

(13)A fogyasztási sávok és kapcsolódó piaci részesedéseik lebontására vonatkozó részletes adatok a földgáz- és villamosenergia-árak statisztikájának lényeges részét teszik ki.

(14)Árelemzést csak akkor lehet végezni, ha a tagállamok kiváló minőségű hivatalos statisztikát bocsátanak rendelkezésre a földgáz- és villamosenergia-árak különböző összetevői és részösszetevői tekintetében. A végfelhasználók által fizetendő földgáz- és villamosenergia-árak különböző összetevőinek és részösszetevőinek részletes lebontását megvalósító felülvizsgált módszertan lehetővé teszi majd a végső árakkal kapcsolatos különféle szempontok hatásának elemzését.

(15)A Bizottság (Eurostat) számára a végfelhasználók által fizetendő árak és értékesítés feltételeiről nyújtott adatok és a végfelhasználók számának valamennyi fogyasztási sávban fogyasztás szerinti lebontása elegendő mennyiségű információt kell, hogy nyújtson a Bizottság számára ahhoz, hogy határozhasson az energiapolitikára vonatkozó megfelelő intézkedésekről vagy javaslatokról.

(16)Az árak átláthatóságának biztosítása érdekében alaposan meg kell ismerni valamennyi tagállamban hatályos adókat és terheket. Megállapítást nyert, hogy lényeges a hálózati költségekkel, terhekkel, adókkal, illetékekkel és díjakkal kapcsolatos adatok bontása.

(17)Azon tagállamoknak, amelyekben alacsony a földgáz lakossági fogyasztása a háztartások végleges energiafogyasztásának arányához képest, mentesülniük kell a lakossági végső fogyasztókra vonatkozó földgázárakkal kapcsolatos adatszolgáltatás alól.

(18)Az adatok megbízhatóságának javítása érdekében a Bizottságnak (Eurostat) a tagállamokkal együtt pontosan és a statisztikai irányítási kerettel összehangolva fel kell mérnie és szükség esetén javítania kell az adatgyűjtésre és -feldolgozásra vonatkozó módszertant. Ezért rendszeresen minőségi jelentéseket kell készíteni és az áradatok minőségi értékelését is el kell végezni.

(19)Egy tagállam indokolt kérelme alapján a Bizottság eltéréseket biztosíthat a tagállamoknak azon egyedi kötelezettségek tekintetében, amelyek kapcsán e rendeletnek egy tagállam nemzeti statisztikai rendszerére történő alkalmazása nagyszabású átalakítást igényel és az adatszolgáltatókra valószínűleg jelentős többletterheket ró.

(20)A tagállamok által szolgáltatott adatok kiváló minőségének megőrzése érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban a Bizottság felhatalmazást kap, hogy jogi aktusokat fogadjon el a földgázpiacra vonatkozó küszöbértékek kiigazításáról. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(21)A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra, illetve az adatszolgáltatókra.

(22)A rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra az adattovábbítás formátuma és szabályai, a minőségi jelentésekkel, szerkezetükkel és összehasonlíthatóságukkal kapcsolatos követelmények, valamint eltérések biztosítása tekintetében. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(23)A 2008/92/EK irányelv hatályát veszti.

(24)Konzultációra került sor az európai statisztikai rendszer bizottságával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya

E rendelet közös keretet hoz létre a háztartási és nem háztartási végfelhasználókra vonatkozó földgáz- és villamosenergia-árakat érintő, összehasonlítható európai statisztikai adatok uniós szintű kialakítása, előállítása és közzététele tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)a „háztartás”, „végső energiafogyasztás” és „saját célra termelők” ugyanazon jelentéssel bírnak, mint az 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4 A. mellékletében említett fogalmak;

(2)a villamos energiára vonatkozó „fogyasztó”, „végső fogyasztó”, „háztartási fogyasztó”, „nem háztartási fogyasztó”, „átvitel”, „elosztás” és „ellátás” fogalmak a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben 5 említett fogalmakkal azonos értelműek, amennyiben a villamos energiával összefüggésben használják azokat;

(3)a földgázra vonatkozó „felhasználó”, „végső felhasználó”, „háztartási felhasználó”, „nem háztartási felhasználó”, „szállítás”, „elosztás” és „ellátás” fogalmak a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben 6 említett fogalmakkal azonos értelműek, amennyiben a földgázzal összefüggésben használják azokat;

(4)„hálózati összetevő”: az elosztási és átviteli hálózati költségek kombinációját jelenti az I. melléklet 6. pontjában és a II. melléklet 5. pontjában említetteknek megfelelően.

3. cikk

Adatforrások

Az adatszolgáltatókra rótt csekélyebb terhek fenntartását és az adminisztratív egyszerűsítést szolgáló elv alkalmazása mellett a tagállamoknak az I. és II. mellékletben említetteknek megfelelően kell összeállítaniuk az adatokat a földgáz- és villamosenergia-árakról, valamint a hálózati költségekkel és adókkal, illetékekkel, díjakkal és terhekkel kapcsolatos részösszetevőkről, továbbá fogyasztási mennyiségekről és minőségi jelentést kell készíteniük az alábbi források felhasználásával:

a)a földgáz és villamos energia kiskereskedelmi áraival kapcsolatban az energiatermékek termelőinek, illetve kereskedőknek, az átviteli- és elosztórendszer-üzemeltetőknek, importőreinek vagy exportőreinek, valamint ellátási vállalkozásoknak címzett egyedi statisztikai felmérések;

b)a lakossági ágazat fogyasztóinak és a nem lakossági ágazat végső fogyasztóinak címzett egyéb statisztikai felmérések;

c)adminisztratív források, amelyekkel a földgáz- és villamosenergia-piacok nemzeti szabályozói rendelkeznek;

d)megbízható statisztikai becslési eljárást alkalmazó egyéb források.

4. cikk

Lefedettség

(1)A tagállamok biztosítják, hogy az adatgyűjtési és -összeállítási rendszer reprezentatív.

(2)A tagállamok nem kötelesek lakossági fogyasztókra vonatkozó földgázárakkal kapcsolatos adatokat szolgáltatni a Bizottság (Eurostat) számára, amennyiben a földgáz lakossági fogyasztása alacsonyabb a lakossági ágazat összes nemzeti energiafogyasztásának 1 %-os küszöbértékénél. A Bizottság (Eurostat) rendszeresen, legalább háromévente felülvizsgálja, hogy mely tagállamok mentesülhetnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól országuk lakossági földgáz-fogyasztása alapján.

(3)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a gazdasági és műszaki tendenciák figyelembevételével, a küszöbértékek kiigazításának tekintetében.

5. cikk

Adattovábbítás

(1)A tagállamok az I. és II. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatják a Bizottság (Eurostat) számára.

(2)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok formájában megállapítja és elfogadja a mellékletekben meghatározott adattovábbításra vonatkozó formátumot és szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

6. cikk

Referencia-időszak és az adattovábbítás gyakorisága

(1)A tagállamok e rendelet elfogadását követő naptári év kezdetétől összeállítják az e rendelet mellékleteiben meghatározott adatokat és a referencia-időszak végét követő három hónapon belül megküldik a Bizottságnak (Eurostat) a statisztikát.

(2)Az adattovábbítás gyakorisága:

a)évente (januártól decemberig) az I. melléklet 6. pontjának a) alpontjában és 7. pontjában, valamint a II. melléklet 5. pontjának a) alpontjában és 6. pontjában említett adatok vonatkozásában;

b)kétévente (januártól júniusig és júliustól decemberig) az I. melléklet 6. pontjának b) alpontjában és a II. melléklet 5. pontjának b) alpontjában említett adatok vonatkozásában.7. cikk

Minőségi értékelések és jelentések

(1)A tagállamok a 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében említett minőségértékelési szempontoknak megfelelően biztosítják az adatok minőségét.

(2)A tagállamok késedelem nélkül, de legkésőbb a változás időpontját követő egy hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot (Eurostat) bárminemű módszertani vagy egyéb változásról, amely jelentős hatást gyakorolhat a földgáz- és villamosenergia-árak statisztikájára.

(3)A tagállamok háromévente minőségi jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz (Eurostat) az adatokról, bemutatva az adatok kiszámítási módját. E jelentésnek tartalmaznia kell az adatok hatályával és gyűjtésével, a számítás szempontjaival, a módszertannal és a felhasznált adatforrásokkal kapcsolatos információkat, valamint a forrásokban vagy a módszertanban bekövetkezett bármely változásokat.

(4)A Bizottság (Eurostat) értékeli a szolgáltatott adatok minőségét és a minőségi jelentésekben foglalt információkat, valamint összefoglaló minőségértékelési jelentést készít és tesz közzé.

(5)Amennyiben a Bizottság (Eurostat) az átadott adatokban statisztikailag jelentős rendellenességet vagy következetlenséget észlel, úgy az adatok értékelése céljából kérheti a nemzeti hatóságoktól az adatok megfelelő lebontását és a benyújtott adatok alapjául szolgáló számítási vagy értékelési módszereket, valamint szükség esetén kérheti az érintett tagállamtól a helytelennek ítélt adatok vagy információk módosítását és újbóli benyújtását.

(6)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok formájában meghatározza a (3) bekezdésben említett minőségi jelentésekre, szerkezetükre és összehasonlíthatóságukra vonatkozó követelményeket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

8. cikk

Terjesztés

A Bizottság (Eurostat) legkésőbb minden referencia-időszak végét követő öt hónapon belül közzéteszi a földgáz- és villamosenergia-árak statisztikáját.

9. cikk

Eltérések

(1)A Bizottság végrehajtási jogi aktusok formájában eltéréseket biztosíthat azon egyedi kötelezettségek tekintetében, amelyek kapcsán e rendeletnek egy tagállam nemzeti statisztikai rendszerére történő alkalmazása nagyszabású átalakítást igényel és az adatszolgáltatókra valószínűleg jelentős többletterheket ró. E végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően legkésőbb [xx-xx-xxx]-ig kell elfogadni.

(2)Az (1) bekezdés alkalmazásában az érintett tagállam e rendelet hatálybalépését követő legkésőbb kilenc hónapon belül kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak.

(3)Az eltérések a lehető legrövidebb időtartamig maradnak hatályban és semmiképp sem haladhatják meg a három évet.

(4)Az (1) bekezdésnek megfelelően biztosított eltéréssel rendelkező tagállamnak az eltérés időbeli hatálya során alkalmaznia kell a 2008/92/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit.

10. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2)A 4. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazás [xx-xx-xxx]-tól számított határozatlan időtartamra szól.

(3)Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)A 4. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

11. cikk

A bizottsági eljárás

(1)A Bizottságot az európai statisztikai rendszer bizottsága segíti, amelyet a 223/2009/EK rendelet hozott létre. Az említett bizottság a 182/2011/EU rendelet 7 szerinti bizottság.

(2)Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

12. cikk

A 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezése

(1)A 2008/92/EK irányelv hatályát veszti.

(2)A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1) Az Európai Parlament ...-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács ...-i határozata.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 2008/92/EK irányelve az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (HL L 298., 2008.11.7., 9. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 223/2009/EK rendelete az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 1099/2008/EK rendelete az energiastatisztikáról (HL L 304., 2008.11.14., 6–11. o.).
(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/72/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).
(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK irányelve a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 94. o.).
(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13–18. o.).
Top

Brüsszel, 2015.11.18.

COM(2015) 496 final

MELLÉKLETEK

a következőhöz:
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról szóló 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről


MELLÉKLETEK

I. MELLÉKLET — FÖLDGÁZÁRAK

E melléklet meghatározza a háztartási és nem háztartási végfelhasználókra vonatkozó földgázárakról szóló statisztikai adatok gyűjtését és összeállítását célzó módszertant.

1. Árak

A jelentésben a háztartási és a nem háztartási végfelhasználók által a fővezetéken keresztül saját célra vételezett földgázra vonatkozó árakat kell feltüntetni.

2. Földgáz

A földgáz magában foglalja a földgázt és az átviteli és elosztó hálózatban földgázzal kevert egyéb gáznemű tüzelőanyagokat, például biogázt. A kifejezetten erre a célra kialakított hálózaton keresztül elosztott és földgázzal nem kevert egyéb gáznemű tüzelőanyagokat (pl. gázgyári gáz, kokszkemencegáz, kohógáz és biogáz) ki kell zárni.

3. Adatszolgáltató egység

Az adatoknak tartalmazniuk kell a földgáz valamennyi háztartási és nem háztartási végfelhasználóját, viszont ki kell zárni azon felhasználókat, akik a gázt az alábbi célokra használják:

villamosenergia-termelés erőművekben vagy kapcsolt energiatermelő létesítményekben; vagy

nem energiafelhasználás céljából (pl. vegyipari felhasználásra).

4. Mértékegységek

A bejelentendő árak a háztartási és nem háztartási végfelhasználók által fizetendő nemzeti átlagárak.

Az árakat nemzeti pénznem/gigajoule (GJ) kifejezéssel kell megadni. A felhasznált energia egységét a bruttó fűtőérték (GCV) alapján kell mérni.

Az árakat súlyozni kell a földgázellátó-vállalkozások piaci részesedése szerint valamennyi fogyasztási sávban. Amennyiben nem lehet kiszámolni a súlyozott átlagárakat, úgy számtani középárakat kell megadni. Mindenesetre az áraknak ki kell térniük a nemzeti piac reprezentatív részesedésére.

5. Fogyasztási sávok

A bejelentendő áraknak a szabvány szerinti éves földgáz-fogyasztási sávok rendszerén kell alapulniuk.

a) A háztartási felhasználók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

Fogyasztási sáv

Éves földgázfogyasztás (GJ)

Minimális

Maximális

D1 csoport

< 20

D2 csoport

≥20

<200

D3 csoport

≥ 200

b)    a) A nem háztartási végfelhasználók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

Fogyasztási sáv

Éves földgázfogyasztás (GJ)

Minimális

Maximális

I1 csoport

< 1 000

I2 csoport

≥1 000

<10 000

I3 csoport

≥10 000

<100 000

I4 csoport

≥100 000

<1 000 000

I5 csoport

≥1 000 000

<4 000 000

I6 csoport

≥ 4 000 000

6. A részletezési szint    

A szóban forgó áraknak valamennyi fizetendő terhet tartalmazniuk kell: hálózati díjak plusz elfogyasztott energia mínusz rabatt vagy díj, plusz egyéb terhek (pl. mérőóra bérleti díja, állandó költségek). A csatlakozási díjat nem szabad az árakba beszámítani.

A részletes adatokat az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően kell benyújtani.

a)    Az összetevőkre és részösszetevőkre megállapított részletezési szint

A benyújtott árakat három fő összetevőre és külön részösszetevőkre kell osztani.

A földgáz fogyasztási sávonkénti végső fogyasztói ára a három fő összetevő összege: az energia és ellátás összetevő, a hálózati összetevő (átvitel és elosztás) és az adókat, illetékeket, díjakat és terheket tartalmazó összetevő.

Összetevő &

Részösszetevő

Leírás

energia és ellátás

Ennek az összetevőnek tartalmaznia kell a beszállító által fizetett földgáz nyersanyagárát vagy az átviteli rendszerbe való belépési pontnál számított földgázárat, beleértve – amennyiben érvényes – a tárolási költségeket plusz a végfelhasználók által a földgáz-értékesítés során fizetendő költségeket.

hálózat

A hálózati árnak az alábbi költségeket kell tartalmaznia: átviteli és elosztási díjak, átviteli és elosztási veszteségek, hálózati költségek, ügyfélszolgálati költségek, rendszerszolgáltatási költségek, a mérőbérlés és a fogyasztásmérés költségei.

Részösszetevő

A hálózati összetevőt átviteli költségekre és földgázelosztó hálózati költségekre kell bontani a következők szerint:

1. átviteli költségek globális átlagos relatív részesedése (a teljes hálózati költségek százalékpontjában kifejezve és az 5. pontban meghatározott fogyasztási sávok alapján).

2. Az elosztási költségek globális átlagos relatív részesedése (a teljes hálózati költségek százalékpontjában kifejezve és az 5. pontban meghatározott fogyasztási sávok alapján).

adók, díjak, illetékek és terhek 

Ezen összetevő a lent felsorolt összes részösszetevő összege (adók, díjak, illetékek és terhek).

Részösszetevők

Az alábbi részösszetevőket az 5. pontban meghatározott valamennyi fogyasztási sávra vonatkozóan egyéni tételként kell jelenteni.

1. A közös hozzáadottérték-adóról szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvben 1 foglalt hozzáadottérték-adó.

2. A megújuló energiaforrásokkal, az energiahatékonysággal és a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés támogatásával kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek.

3. A stratégiai készletekkel, kapacitás-kifizetésekkel és energiabiztonsággal kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek; a gázelosztásra vonatkozó adók; az energiaügyi szabályozó hatóságok vagy piaci szereplők finanszírozásával kapcsolatos átállási költségek és illetékek.

4. A levegőminőséggel és környezettel kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek; a CO2-kibocsátással vagy egyéb üvegházhatású gázokkal kapcsolatos adók.

5. Az előző négy kategória egyike alá sem tartozó valamennyi egyéb adó, díj, illeték vagy teher: távhőszolgáltatás támogatása; helyi vagy regionális adójellegű terhek; szigeti fekvés miatti kompenzáció; hálózatok vagy egyéb ellátó intézmények általi földhasználattal és állami vagy magántulajdonnal kapcsolatos engedélyekre és díjakra vonatkozó koncessziós díjak.

b)    Az adózáson alapuló részletezési szint

Az áradatokat az alábbi három szintre kell lebontani:

Szint

Leírás

árak, az összes adó, díj, illeték vagy teher kivételével

Ez az árszint csak az energia és ellátás összetevőt, valamint a hálózati összetevőt tartalmazza.

a hozzáadottérték-adó (héa) és egyéb megtérülő adók nélküli árak

Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összetevőt, a hálózati összetevőt és a nem háztartási végfelhasználók számára nem megtérülőnek tekintett adókat, díjakat, illetékeket és terheket. A háztartási felhasználók tekintetében ez az árszint magában foglalja az energia és hálózati összetevőket, valamint az adókat, díjakat, illetékeket és terheket, de nem tartalmazza a héát.

árak, beleértve az összes adót is

Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összetevőt, a hálózati összetevőt és valamennyi megtérülő és nem megtérülő adót, díjat, illetéket és terhet.

7. Fogyasztási mennyiségek

A tagállamoknak továbbítaniuk kell a földgáz valamennyi fogyasztási sávban való relatív részesedésére vonatkozó információkat azon összmennyiség alapján, amelyre az árak vonatkoznak.

A fogyasztási sávokra vonatkozó éves fogyasztási mennyiségeket a második szemeszterre vonatkozó áradatokkal egyidejűleg évente kell jelenteni.

Az adatok nem lehetnek két évnél régebbiek.II. MELLÉKLET – VILLAMOSENERGIA-ÁRAK

E melléklet meghatározza a háztartási és nem háztartási végső fogyasztókra vonatkozó villamosenergia-árakról szóló statisztikai adatok gyűjtését és összeállítását célzó módszertant.

1. Árak

A jelentésben a háztartási és nem háztartási végső fogyasztók által saját célra vételezett villamos energiára vonatkozó árakat kell feltüntetni.

2. Adatszolgáltató egység

Az adatoknak tartalmazniuk kell a villamos energia valamennyi háztartási és nem háztartási végső fogyasztóját, a bejelentési kötelezettség azonban nem vonatkozik a saját célra termelők által előállított és elfogyasztott villamos energiára.

3. Mértékegység

A bejelentendő árak a háztartási és nem háztartási végső fogyasztók által fizetendő nemzeti átlagárak.    
   
Az árakat nemzeti pénznem/kilowattóra (kWh) kifejezéssel kell megadni.

Az árakat súlyozni kell a villamosenergiaellátó-vállalkozások piaci részesedése szerint valamennyi fogyasztási sávban. Amennyiben nem lehet kiszámolni a súlyozott átlagárakat, úgy számtani középárakat kell megadni. Mindenesetre az áraknak ki kell térniük a nemzeti piac reprezentatív részesedésére.

4. Fogyasztási sávok

A bejelentendő áraknak a szabvány szerinti éves villamosenergia-fogyasztási sávok rendszerén kell alapulniuk.

a)    a) A háztartási fogyasztók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

Fogyasztási sáv

Éves villamosenergia-fogyasztás (kWh)

Minimális

Maximális

DA csoport

<1 000

DB csoport

≥1 000

<2 500

DC csoport

≥2 500

<5 000

DD csoport

≥5 000

<15 000

DE csoport

≥15 000

b)    a) A nem háztartási végső fogyasztók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

Fogyasztási sáv

Éves villamosenergia-fogyasztás (MWh)

Minimális

Maximális

IA csoport

<20

IB csoport

≥20

<500

IC csoport

≥500

<2 000

ID csoport

≥2 000

<20 000

IE csoport

≥20 000

<70 000

IF csoport

≥70 000

<150 000

IG csoport

≥150 000

5. Részletezési szint    

A szóban forgó áraknak valamennyi fizetendő terhet tartalmazniuk kell: hálózati díjak plusz elfogyasztott energia mínusz rabatt vagy díj, plusz egyéb terhek (pl. mérőóra-bérlés, állandó költségek). A csatlakozási díjat nem szabad az árakba beszámítani.

A részletes adatokat az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően kell benyújtani.

a)    Az összetevőkre és részösszetevőkre megállapított részletezési szint

A benyújtott árakat három fő összetevőre és külön részösszetevőkre kell osztani.

A villamos energia fogyasztási sávonkénti végső fogyasztói ára a három fő összetevő összege: az energia és ellátás összetevő, a hálózati összetevő (átvitel és elosztás) és az adókat, illetékeket, díjakat és terheket tartalmazó összetevő.

Összetevő &

Részösszetevő

Leírás

energia és ellátás

Ezen összetevőnek az alábbi költségeket kell tartalmaznia: villamosenergia-termelés, összesítés, energiakiegyensúlyozás, elszállítottenergia-költségek, vevőszolgálat, ügyfélszolgálati menedzsment és egyéb ellátási költségek.

hálózat

A hálózati árnak az alábbi költségeket kell tartalmaznia: átviteli és elosztási díjak, átviteli és elosztási veszteségek, hálózati költségek, ügyfélszolgálati költségek, rendszerszolgáltatási költségek, a mérőbérlés és a fogyasztásmérés költségei.

Részösszetevő

A hálózati összetevőt átviteli és villamosenergia-elosztó hálózati költségekre kell bontani a következőképpen:

1. Az átviteli költségek globális átlagos relatív részesedése (a teljes hálózati költségek százalékpontjában kifejezve és a 4. pontban meghatározott fogyasztási sávok alapján).

2. Az elosztási költségek globális átlagos relatív részesedése (a teljes hálózati költségek százalékpontjában kifejezve és a 4. pontban meghatározott fogyasztási sávok alapján).

adók, díjak, illetékek és terhek 

Ezen összetevő valamennyi, lent felsorolt részösszetevő összege (adók, díjak, illetékek és terhek).

Részösszetevő

Az alábbi részösszetevőket a 4. pontban meghatározott valamennyi fogyasztási sávra vonatkozóan egyéni tételként kell jelenteni.

1. A közös hozzáadottérték-adóról szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvben foglalt hozzáadottérték-adó.

2. A megújuló energiaforrásokkal, az energiahatékonysággal és a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés támogatásával kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek.

3. A kapacitás-kifizetésekkel, energiabiztonsággal és a termelési kapacitások megfelelőségével kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek; a szénipari átszervezésre vonatkozó adók; a villamosenergia-elosztásra vonatkozó adók. Az energiaügyi szabályozó hatóságok vagy piaci szereplők finanszírozásával kapcsolatos átállási költségek és illetékek.

4. A levegőminőséggel és környezeti célokkal, a CO2 vagy egyéb üvegházhatásúgáz-kibocsátással összefüggő adók, díjak, illetékek vagy terhek;

5. A nukleáris ágazattal kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek, ideértve a nukleáris létesítmények leszerelését, szemléjét és a nukleáris létesítményekre vonatkozó díjakat.

6. Az előző öt kategória egyike alá sem tartozó valamennyi egyéb adó, díj, illeték vagy teher: távhőszolgáltatás támogatása; helyi vagy regionális adójellegű terhek; szigeti fekvés miatti kompenzáció; hálózatok vagy egyéb ellátó intézmények általi földhasználattal és állami vagy magántulajdonnal kapcsolatos engedélyekre és díjakra vonatkozó koncessziós díjak.

b)    Az adózáson alapuló részletezési szint

Az áradatokat az alábbi három szintre kell lebontani:

Szint

Leírás

árak, az összes adó, díj, illeték vagy teher kivételével

Ez az árszint csak az energia és ellátás összetevőt, valamint a hálózati összetevőt tartalmazza.

a hozzáadottérték-adó (héa) és egyéb megtérülő adók nélküli árak

Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összetevőt, a hálózati összetevőt és a nem háztartási végső fogyasztók számára nem megtérülőnek tekintett adókat, díjakat, illetékeket és terheket. A háztartási fogyasztók tekintetében ez az árszint magában foglalja az energia és hálózati összetevőket, valamint az adókat, díjakat, illetékeket és terheket, de nem tartalmazza a héát.

árak, beleértve az összes adót is

Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összetevőt, a hálózati összetevőt és valamennyi megtérülő és nem megtérülő adót, díjat, illetéket és terhet.

6. Fogyasztási mennyiségek

A tagállamoknak továbbítaniuk kell a villamos energia valamennyi fogyasztási sávban való relatív részesedésére vonatkozó információkat azon összmennyiség alapján, amelyre az árak vonatkoznak.

A fogyasztási sávokra vonatkozó éves fogyasztási mennyiségeket a második szemeszterre vonatkozó áradatokkal egyidejűleg évente kell jelenteni.

Az adatok nem lehetnek két évnél régebbiek.

(1) A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).
Top