EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0157

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyes acéltermékeknek az Európai Unió és a Kazah Köztársaság közötti kereskedelméről (kodifikált szöveg)

/* COM/2015/0157 final - 2015/0082 (COD) */

52015PC0157

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyes acéltermékeknek az Európai Unió és a Kazah Köztársaság közötti kereskedelméről (kodifikált szöveg) /* COM/2015/0157 final - 2015/0082 (COD) */


INDOKOLÁS

1.           A Bizottság a népek Európájának jegyében nagy jelentőséget tulajdonít az uniós joganyag egyszerűsítésének és átláthatóbbá tételének annak érdekében, hogy az a polgárok számára világosabb és könnyebben hozzáférhető legyen, így tovább bővítve a számukra biztosított jogok gyakorlásának lehetőségeit.

Ez a cél nem érhető el mindaddig, amíg számos, sokszor jelentősen módosított rendelkezés részben az eredeti jogi aktusban, részben pedig a későbbi, módosító jogi aktusokban szétszórtan található meg. A hatályos rendelkezések megállapításához így jelentős kutatómunka és számos jogi aktus összevetése szükséges.

Ezen okból, valamint azért, hogy a joganyag egyértelmű és áttekinthető legyen, szükséges a többször módosított jogi aktusok kodifikációja.

2.           A Bizottság 1987. április 1-jén úgy határozott[1], hogy szervezeti egységei számára előírja valamennyi jogi aktusnak a legkésőbb a tizedik módosítást követő kodifikációját, hangsúlyozva, hogy ez minimumkövetelményként értendő, és ezen egységeknek törekedniük kell az illetékességükbe tartozó jogi aktusok kodifikációjának még gyakrabban történő elvégzésére annak érdekében, hogy e jogi aktusok rendelkezései áttekinthetők és könnyen érthetők legyenek.

3.           Az 1992. decemberi edinburgh-i Európai Tanács következtetései is megerősítették e követelményt[2], amennyiben rámutattak a kodifikáció fontosságára, ugyanis a tekintetben, hogy valamely adott helyzetre az adott időben mely jogi aktus alkalmazandó, a kodifikáció jogbiztonságot teremt.

A kodifikációt a szokásos uniós jogalkotási eljárással összhangban kell elvégezni.

Mivel a kodifikáció tárgyát képező jogi aktus érdemben nem módosítható, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1994. december 20-án intézményközi megállapodást kötöttek arról, hogy a kodifikált jogi aktusok elfogadása során gyorsított eljárás alkalmazható.

4.           Ezen javaslat célja az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló, 2008. december 8-i 1340/2008/EK tanácsi rendelet kodifikációja[3]. Az új rendelet a benne foglalt jogi aktusok[4] helyébe lép. E javaslat teljes egészében megőrzi a kodifikált jogi aktusok tartalmát, és ennek megfelelően, kizárólag a kodifikáció elvégzéséhez szükséges alaki módosítások elvégzésével, azokat pusztán egybefoglalja.

5.           A kodifikációs javaslatot a 1340/2008/EK és a módosító aktus előzetes, 23 hivatalos nyelven készült, egységes szerkezetbe foglalt változata alapján az Európai Unió Kiadóhivatala készítette adatfeldolgozó rendszer segítségével. Abban az esetben, ha a cikkek új számozást kaptak, a régi és az új számozás közötti összefüggést a kodifikált rendelet VII. mellékletében található megfelelési táblázat tartalmazza.

ê 1340/2008/EK (kiigazított szöveg)

2015/0082 (COD)

Javaslat

Ö AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A Õ TANÁCS RENDELETE

Ö az egyes acéltermékeknek az Európai Unió és a Kazah Köztársaság közötti kereskedelméről Õ (kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Ö Unió működéséről szóló Õ szerződésre és különösen annak Ö 207. cikke (2) bekezdésére Õ ,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[5],

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

ê

(1)       Az 1340/2008/EK tanácsi rendeletet[6] jelentősen módosították[7]. A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

ê 1340/2008 (1) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(2)       Az Európai Közösségek és azok tagállamai, és a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás[8] 17. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az egyes acéltermékek kereskedelme a mennyiségi szabályokról szóló egyedi megállapodások tárgyát képezi.

ê 1340/2008 (2) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(3)       Az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság kormánya között fennálló, az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló, 2005. július 19-én kötött megállapodás[9] 2006. december 31-én lejárt.

ê 1340/2008 (3) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(4)       Az új megállapodás aláírásáig és hatálybalépéséig vagy Kazahsztánnak a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) történő csatlakozásáig a Ö 2007-től érvényes keretmennyiségeket az 1870/2006/EK tanácsi rendelet[10], az 1531/2007/EK tanácsi rendelet[11] és az 1340/2008/EK rendelet határozta meg Õ.

ê 1340/2008 (5) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(5)       Meg kell határozni Ö az Unión Õ belül a rendszer működtetésének eszközeit oly módon, hogy az megkönnyítse az új megállapodás végrehajtását a lehető leghasonlóbb rendelkezések révén.

ê 1340/2008 (6) preambulumbekezdés

(6)       Szükséges biztosítani a szóban forgó termékek származásának ellenőrzését, és e célból a megfelelő igazgatási együttműködés módszereinek kidolgozását.

ê 1340/2008 (7) preambulumbekezdés

(7)       A vámszabad területen elhelyezett, vagy a vámraktárakra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó termékek ideiglenes behozatala vagy aktív feldolgozása (felfüggesztő eljárás) nem számítható a kérdéses termékek esetében meghatározott keretmennyiségek terhére.

ê 1340/2008 (8) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(8)       E rendelet hatékony végrehajtása megköveteli a kérdéses termékeknek Ö az Unión Õ belül történő szabad forgalomba bocsátásához szükséges Ö uniós Õ behozatali engedély Ö használatát Õ.

ê 1340/2008 (9) preambulumbekezdés  (kiigazított szöveg)

(9)       Annak érdekében, hogy az Ö alkalmazandó Õ keretmennyiségeket ne lépjék túl, meg kell határozni azt az eljárást, amely alapján a tagállamok illetékes hatóságai addig nem adják ki a behozatali engedélyt, amíg meg nem kapják a Bizottságtól a megerősítést arról, hogy az adott mennyiség a szóban forgó keretmennyiségen belül marad.

ê 38/2014/EU 1. cikk és a Melléklet 7. pontja (adapted) (kiigazított szöveg)

(10)     Az egyes korlátozások hatékony kezelésének lehetővé tétele érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el Ö e Õ rendelet V. mellékletének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról,

ê 1340/2008 (kiigazított szöveg)

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendeletet az I. mellékletben felsorolt, a Kazah Köztársaságból származó acéltermékek Ö Unióba Õ irányuló behozatalára kell alkalmazni.

(2) Az Ö (1) bekezdésben említett Õ termékeket az I. mellékletben meghatározott termékcsoportok alapján kell osztályozni.

(3) Az I. mellékletben szereplő termékek osztályozása a 2658/87/EGK tanácsi rendelet[12] által létrehozott Kombinált Nómenklatúra (KN) alapján történik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott termékek származását Ö az Unióban Õ hatályban lévő szabályok alapján kell meghatározni.

2. cikk

(1) A Kazah Köztársaságból származó, az I. mellékletben felsorolt acéltermékek Ö Unióba Õ történő behozatala az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségek hatálya alá tartozik. A Kazah Köztársaságból származó, az I. mellékletben felsorolt termékek Ö Unióban Õ történő szabad forgalomba bocsátásának feltétele a II. mellékletben meghatározott származási bizonyítvány, valamint a tagállamok hatóságai által a 4. cikkel összhangban kiállított behozatali engedély bemutatása.

(2) Annak biztosítására, hogy azon mennyiségek, amelyekre behozatali engedélyeket állítottak ki, nem lépik túl a különböző termékcsoportokra meghatározott keretmennyiségeket, a IV. mellékletben szereplő illetékes hatóságok csak a Bizottság azon értelmű megerősítésével állíthatnak ki behozatali engedélyeket, hogy az adott acéltermékek megfelelő termékcsoportjában – a kérelmező ország esetében – maradtak még a keretmennyiségeken belül felhasználható mennyiségek, amelyek tekintetében az importőr vagy importőrök az említett hatóságokhoz fordultak.

(3) Az engedélyezett behozatalokat az V. mellékletben meghatározott megfelelő keretmennyiségekbe kell beszámítani. A termékek szállítását akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor azokat az exportálás során használt szállítóeszközökbe berakodták.

3. cikk

(1) Az V. mellékletben szereplő keretmennyiségeket nem kell alkalmazni a vámszabad területeken vagy a vámszabad raktárakban elhelyezett, vagy a vámraktárokra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó behozott termékek ideiglenes behozatala vagy aktív feldolgozása esetén (felfüggesztő eljárás).

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott termékeket ezt követően bocsátják szabad forgalomba, akár változatlan állapotban, megmunkálás vagy feldolgozás után, a 2. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni, és az így forgalomba bocsátott termékeket be kell számítani az V. mellékletben meghatározott megfelelő keretmennyiségbe.

4. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a behozatali engedélyek kiállítása előtt a tagállamok illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot a behozatali engedélyek iránti kérelmekben szereplő mennyiségekről; ezt alátámasztják a megkapott eredeti kiviteli engedélyekkel. Ennek megtörténtével a Bizottság értesítést küld, hogy az igényelt mennyiségek a behozatalra hozzáférhetőek-e, abban az időrendi sorrendben, ahogyan a tagállamok értesítése beérkezett („érkezési sorrendben”).

(2) A Bizottsághoz benyújtott értesítésekben található kérelmek akkor érvényesek, ha minden esetben egyértelműen szerepel az exportáló ország, az érintett termék kódja, a behozatalra szánt mennyiségek, a kiviteli engedély száma, a kontingensév és az a tagállam, amelyben a terméket szabad forgalomba kívánják bocsátani.

(3) Amennyiben lehetséges, a Bizottság megerősíti a Ö IV. mellékletben felsorolt illetékes Õ hatóságok számára az egyes termékcsoportoknak az elküldött kérelemben feltüntetett teljes mennyiségét.

(4) A Ö IV. mellékletben felsorolt Õ illetékes hatóságok azonnal értesítik a Bizottságot, amint bármely olyan mennyiségről értesülnek, amelyet nem használtak fel a behozatali engedélyek érvényességi ideje alatt. Az ilyen fel nem használt mennyiségek minden termékcsoport esetén automatikusan bekerülnek Ö az Unió Õ teljes keretmennyiségéből megmaradó mennyiségek közé.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott értesítést elektronikus úton kell elküldeni az e célból létrehozott integrált hálózat keretén belül, kivéve ha fontos műszaki okokból ideiglenesen más kommunikációs eszköz használata szükséges.

(6) A behozatali engedélyt vagy más, annak megfelelő okmányt a 12–16. cikkel összhangban kell kiállítani.

(7) A tagállamok illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot minden, már kiállított behozatali engedély vagy annak megfelelő okmány törléséről azokban az esetekben, amikor a Kazah Köztársaság illetékes hatóságai a megfelelő kiviteli engedélyeket visszavonták vagy törölték. Amennyiben a Kazah Köztársaság illetékes hatóságai tájékoztatták a Bizottságot vagy valamely tagállam illetékes hatóságait a kiviteli engedély vagy más megfelelő okmány visszavonásáról vagy törléséről miután az érintett termékeket Ö az Unióba Õ importálták, a szóban forgó mennyiségeket az V. mellékletben meghatározott vonatkozó keretmennyiségének a terhére kell beszámítani.

5. cikk

(1) Ha a Bizottság úgy találja, hogy az I. mellékletben szereplő, a Kazah Köztársaságból származó termékeket átrakodták, átirányították vagy más módon importálták Ö az Unió Õ területére a 2. cikkben meghatározott keretmennyiségek kijátszásával, konzultációk megkezdését kell kérnie, hogy a megfelelő keretmennyiség szükséges kiigazításáról megállapodás jöhessen létre.

(2) Az (1) bekezdésben említett konzultációk eredményéig a Bizottság kérheti a Kazah Köztársaságot, hogy tegye meg a szükséges óvintézkedéseket annak biztosítására, hogy az e konzultációk nyomán megállapított keretmennyiségek kiigazítását el lehessen végezni.

ê 38/2014/EU 1. cikk és a melléklet 7. pontjának 1. alpontja (kiigazított szöveg)

(3) Amennyiben az Unió és a Kazah Köztársaság nem talál kielégítő megoldást, és a Bizottság megállapítja, hogy nyilvánvaló bizonyítékok állnak rendelkezésre a kijátszásról, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a keretmennyiségeket a Kazah Köztársaságból származó termékek mennyiségével megegyező mennyiséggel csökkentse, és az V. mellékletét ennek megfelelően módosítsa.

Amennyiben az egyértelmű bizonyítékokkal alátámasztott kijátszás kapcsán való fellépést megfelelő sürgősséggel biztosító intézkedések késedelmes bevezetése nehezen helyrehozható kárt okozna, és ezért az rendkívül sürgős okokból szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 18. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.

ê 1340/2008/EK (kiigazított szöveg)

6. cikk

(1) A Kazah Köztársaság illetékes hatóságai által kiállítandó kiviteli engedély szükséges minden, az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségek alá eső olyan acéltermék-szállítmány esetében, amely meghaladja az említett keretmennyiségek szintjét.

(2) A 12. cikkben meghatározott behozatali engedély kiadása céljából az importőrnek be kell mutatnia a kiviteli engedély eredeti példányát.

7. cikk

(1) A keretmennyiségekre vonatkozó kiviteli engedélynek meg kell felelnie a II. mellékletben szereplő mintának és bizonyítania kell – többek között – hogy a kérdéses termékek mennyiségét az érintett termékcsoport esetében meghatározott keretmennyiség terhére állapították meg.

(2) Minden kiviteli engedély csak egy, az I. mellékletben szereplő termékcsoport valamelyikére vonatkozik.

8. cikk

A kivitelt az V. mellékletben meghatározott vonatkozó keretmennyiség terhére kell megállapítani, és a 2. cikk (3) bekezdése értelmében szállítani.

9. cikk

(1) A 6. cikkben meghatározott kiviteli engedély kellően hitelesített további másolatokat is tartalmazhat. A kiviteli engedélyt és annak másolatait, valamint a származási bizonyítványt és annak másolatait angol nyelven kell kiállítani.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett dokumentumokat kézzel töltik ki, a bejegyzéseket tintával és nyomtatott betűkkel kell írni.

(3) A kiviteli engedélynek vagy az azzal egyenértékű okmánynak 210 × 297 mm-esnek kell lennie. A felhasznált papírnak fehér írópapírnak kell lennie a meghatározott méretben, nem tartalmazhat mechanikus pépet, és a súlya négyzetméterenként nem lehet kevesebb 25 grammnál. A bizonyítványon nyomtatott guilloche mintájú háttérnek kell lennie, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi hamisítást láthatóvá tesz.

(4) E rendelet rendelkezéseivel összhangban Ö az Unió Õ illetékes hatóságai behozatali célokra csak az eredeti példányt fogadhatják el érvényesnek.

(5) Minden kiviteli engedélynek vagy azzal egyenértékű okiratnak rendelkeznie kell egy minden esetben nyomtatott, szabványosított sorozatszámmal, amely alapján azt azonosítani lehet.

ê 1012/2014/EU 1. cikk 1. pontja (kiigazított szöveg)

(6) Ö Az (5) bekezdésben említett Õ sorozatszám a következő elemekből áll:

– az exportáló országot jelölő két betű:

KZ = Kazah Köztársaság;

– a tervezett rendeltetési tagállamot jelölő két betű:

BE = Belgium

BG = Bulgária

CZ = Cseh Köztársaság

DK = Dánia

DE = Németország

EE = Észtország

IE = Írország

GR = Görögország

ES = Spanyolország

FR = Franciaország

HR = Horvátország

IT = Olaszország

CY = Ciprus

LV = Lettország

LT = Litvánia

LU = Luxemburg

HU = Magyarország

MT = Málta

NL = Hollandia

AT = Ausztria

PL = Lengyelország

PT = Portugália

RO = Románia

SI = Szlovénia

SK = Szlovákia

FI = Finnország

SE = Svédország

GB = Egyesült Királyság;

– egy egyjegyű szám, amely a kontingensévet jelöli a szóban forgó év utolsó számjegyével, Ö például Õ : 2009 esetében „9”;

– egy kétjegyű szám, amely az exportáló ország kiállító hatóságát azonosítja;

– egy 00 001-től 99 999-ig folyamatosan terjedő, ötszámjegyű szám, amely a rendeltetés egyedi tagállamát határozza meg.

ê 1340/2008/EK (kiigazított szöveg)

10. cikk

A kiviteli engedélyt kiállíthatják azon termékek szállítása után is, amelyre az vonatkozik. Ebben az esetben fel kell tüntetni az okmányon az „utólag kiállított” záradékot.

11. cikk

A kiviteli engedély ellopása, elvesztése vagy megrongálódása esetén az exportőrnek az okiratot kiállító illetékes hatóságtól kell kérnie Ö az exportőr Õ birtokában lévő kiviteli okmányok alapján kiállítandó másodlatot.

Az engedély így kiállított másodlatán fel kell tüntetni a „másodlat” záradékot. A másodlaton az eredeti engedély keltezését kell feltüntetni.

12. cikk

(1) A Bizottság által a 4. cikk értelmében jóváhagyott mértékig – miszerint a kért mennyiség a kérdéses keretmennyiségen belül elérhető – a tagállamok illetékes hatóságai behozatali engedélyt állítanak ki a megfelelő kiviteli engedély eredeti példányának az importőr által történő bemutatásától számított legfeljebb öt munkanapon belül. Ezt legkésőbb az azon évet követő év március 31-éig kell bemutatni, amely évben az engedély által magában foglalt termékeket szállították. A behozatali engedélyeket bármely tagállam illetékes hatóságai kiadják, függetlenül a kiviteli engedélyen szereplő tagállamtól, a Bizottság által a 4. cikk értelmében jóváhagyott mértékig, miszerint a kért mennyiség a kérdéses keretmennyiségen belül elérhető.

(2) A behozatali engedélyek a kiállításuk időpontjától számított négy hónapig érvényesek. Az importőr kellően indokolt kérelme esetén a tagállam illetékes hatóságai további, négy hónapot meg nem haladó időszakra kiterjeszthetik az érvényesség tartamát.

(3) A behozatali engedélyeket a III. mellékletben szereplő formában kell kiállítani, és Ö azok az Uniós Õ teljes vámterületén érvényesek.

(4) Az importőr által a behozatali engedély megszerzésének céljából tett nyilatkozat vagy kérelem a következőket tartalmazza:

a)           az exportőr teljes neve és címe;

b)           az importőr teljes neve és címe;

c)           a termékek és a TARIC-kód(ok) pontos leírása;

d)           azon ország, ahonnan a termékek származnak;

e)           feladási ország;

f)            a megfelelő termékcsoport és a szóban forgó termékek mennyisége;

g)           a TARIC-szám szerinti nettó tömeg;

h)           CIF Ö uniós Õ határparitáson számított vámérték a TARIC-szám szerint;

i)            amennyiben az érintett termékek másodrendű vagy gyenge minőségűek;

j)            adott esetben a fizetés és a szállítás időpontja, a fuvarlevél és az adásvételi szerződés másolata;

k)           a kiviteli engedély kelte és száma;

l)            bármely, adminisztratív célokra használt belső kód;

m)          keltezés és az importőr aláírása.

(5) Az importőr nem köteles egy szállítmányon belül behozni a behozatali engedély keretébe tartozó összes mennyiséget.

13. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai által kiállított behozatali engedélyek érvényessége a kiviteli engedélyek érvényességének és a Kazah Köztársaság illetékes hatóságai által kiállított kiviteli engedélyeken – amelyek alapján a behozatali engedélyt kiállították – megjelölt mennyiségek függvénye.

14. cikk

A behozatali engedélyeket, illetve az annak megfelelő okmányokat a tagállamok illetékes hatóságainak a 2. cikk (2) bekezdésével összhangban kell kiállítaniuk, bármely Ö uniós Õ importőrre vonatkozó megkülönböztetés nélkül, a fennálló szabályok által előírt feltételek betartásának sérelme nélkül, bárhol is telepedett le Ö az Unió Õ területén.

15. cikk

(1) Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a Kazah Köztársaság által meghatározott termékcsoportokra kiadott kiviteli engedélyek által lefedett teljes mennyiségek túllépik az adott termékcsoportra meghatározott keretmennyiséget, a tagállam illetékes hatóságát azonnal értesíteni kell, hogy felfüggessze a további behozatali engedélyek kiadását. Ebben az esetben a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezdeményez.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai visszautasítják behozatali engedélyek kiállítását a Kazah Köztársaságból származó azon termékekre, amelyekre nem terjednek ki a 6‑11. cikkel összhangban kiállított behozatali engedélyek.

16. cikk

(1) A 12. cikkben meghatározott behozatali engedélyek kiállításához a tagállamok illetékes hatóságainak olyan nyomtatványokat kell használniuk, amelyek megfelelnek a III. mellékletben szereplő behozatali engedély mintájának.

(2) A behozatali engedély nyomtatványát és annak kivonatát két példányban kell elkészíteni, az egyik példányon – amelyet a kérelmező számára kell kiállítani – „A tulajdonos példánya” szöveg szerepel, és az 1-es számot viseli, míg a másikon – amely az engedélyt kiállító hatóságnál marad – „A kiállító hatóság példánya” szöveg szerepel és a 2‑es számot viseli. Adminisztratív célokból az illetékes hatóság kiegészítő példányokat adhat a 2. sz. nyomtatványhoz.

(3) A nyomtatványt fehér, mechanikus pépet nem tartalmazó, írásra szánt papírra kell nyomtatni, és a súlya négyzetméterenként 55 és 65 gramm közötti. A papír mérete 210 × 297 mm; a sorok közötti terület 4,24 mm (egyhatod inch); a nyomtatvány elrendezését pontosan követni kell. Az 1. számú példány – amely maga az engedély – mindkét oldalán kell lennie egy vörös színű, nyomtatott guilloche mintájú háttérnek, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi hamisítást láthatóvá tesz.

(4) A tagállamok felelősek a nyomtatványok kinyomtatásáért. A nyomtatványokat kinyomtathatják azok a nyomdák is, melyeket az a tagország, amelyben bejegyezték őket, erre kijelöl. Utóbbi esetben a tagország általi kijelölésre történő utalást minden nyomtatványon fel kell tüntetni. Minden nyomtatványon szerepelnie kell a nyomda nevének és címének vagy egy, a nyomda azonosítását lehetővé tevő jelölésnek.

(5) A behozatali engedélyeknek vagy a kivonatoknak a kiállításukkor kiállítási számot kell kapniuk, amelyet a tagállam illetékes hatósága határoz meg. A behozatali engedély számáról a Bizottságot elektronikus úton kell értesíteni, a 4. cikkben meghatározott integrált hálózaton belül.

(6) Az engedélyeket és a kivonatokat a kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy valamely hivatalos nyelvén kell kiállítani.

(7) A 10-es rovatban az illetékes hatóságnak fel kell tüntetnie a megfelelő acéltermék-csoportot.

(8) A kiállító hatóságok és a jóváíró hatóságok jelét bélyegzővel kell elhelyezni. Mindamellett a kiállító hatóság pecsétjét dombornyomással kombinált, perforáció segítségével nyert betűk vagy számjegyek, illetve az engedélyre történő nyomtatás is helyettesítheti. A kiállító hatóság azonban bármely hamisítás ellen védő módszert használhat a kiadott mennyiség nyilvántartására oly módon, hogy lehetetlenné tegye számjegyek vagy megjegyzések beszúrását.

(9) Az 1. sz. példány és a 2. sz. példány hátoldalán egy olyan rovatnak kell szerepelnie, amelyben a vámhatóságoknak a mennyiségeket kell feltüntetni amikor a behozatali alakiságokat elvégzik, vagy az illetékes igazgatási hatóságoknak, amikor a kivonatot kiadják. Ha az engedélyen vagy a kivonaton oldalt nincs elég hely a jóváírásoknak, az illetékes hatóság egy vagy több további lapot csatolhat, amelyek a hátoldalukon ugyanazon rovatokat tartalmazzák, mint az engedély 1. sz. példánya és 2. sz. példánya vagy a kivonat. A jóváíró hatóság úgy helyezi el a pecsétjét, hogy annak egyik fele az engedélyen vagy annak kivonatán van, míg a másik fele a további lapon legyen. Ha egynél több további lap van, még egy pecsétet kell elhelyezni úgy, hogy az az egymást követő oldalakon egyaránt rajta legyen.

(10) Valamely tagállam illetékes hatóságai által kiállított behozatali engedélyek és kivonatok, valamint a megtett bejegyzések és záradékok ugyanolyan joghatással bírnak minden tagállamban, mint az ezek hatóságai által kiállított behozatali engedélyek és kivonatok, valamint megtett bejegyzések és záradékok.

(11) Az érintett tagállamok illetékes hatóságai kérhetik – ha az nélkülözhetetlen – az engedélyek vagy a kivonatok lefordítását ezen tagállamok hivatalos nyelvére vagy valamely hivatalos nyelvére.

ê 38/2014/EU 1. cikk és a melléklet 7. pontjának 2. alpontja

17. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2) A Bizottságnak az 5. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól a 2014. február 20-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) Az 5. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

18. cikk

(1) Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek, és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 17. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

ê

19. cikk

Az 1340/2008/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a VII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

ê 1340/2008/EK (kiigazított szöveg)

20. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Kazahsztánnak a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) történő csatlakozása esetén ez a rendelet a csatlakozás időpontjában hatályát veszti[13].

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről                      a Tanács részéről

az elnök                                                          az elnök

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Lásd a következtetések A. részének 3. mellékletét.

[3]               E kodifikáció a 2015. évi jogalkotási programban szerepel.

[4]               Lásd ezen javaslat VI. mellékletét.

[5]               HL C […]., […]., […]. o.

[6]               A Tanács 1340/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről  (HL L 348., 2008.12.24, 1. o.).

[7]               Lásd VI. melléklet.

[8]               HL L 196., 1999.7.28., 3. o.

[9]               HL L 232., 2005.9.8., 64. o.

[10]             A Tanács 1870/2006/EK rendelete (2006. december 11.) az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről (HL L 360., 2006.12.19., 1. o.).

[11]             A Tanács 1531/2007/EK rendelete (2007. december 10.) az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről (HL L 337., 2007.12.21., 2. o.).

[12]             A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

[13]             A hatályvesztés időpontját a Bizottság teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

ê 1340/2008

I. MELLÉKLET

SA SÍKHENGERELT TERMÉKEK

SA1.      Tekercsek

7208100000

7208250000

7208260000

7208270000

7208360000

7208370010

7208370090

7208380010

7208380090

7208390010

7208390090

7211140010

7211190010

7219110000

7219121000

7219129000

7219131000

7219139000

7219141000

7219149000

7225301000

7225303010

7225309000

7225401510

7225502010

SA2.      Durvalemez

7208400010

7208512000

7208519100

7208519800

7208529100

7208521000

7208529900

7208531000

7211130000

SA3.      Egyéb síkhengerelt termékek

7208400090

7208539000

7208540000

7208908010

7209150000

7209161000

7209169000

7209171000

7209179000

7209181000

7209189100

7209189900

7209250000

7209261000

7209269000

7209271000

7209279000

7209281000

7209289000

7209908010

7210110010

7210122010

7210128010

7210200010

7210300010

7210410010

7210490010

7210500010

7210610010

7210690010

7210701010

7210708010

7210903010

7210904010

7210908091

7211140090

7211190090

7211232010

7211233010

7211233091

7211238010

7211238091

7211290010

7211908010

7212101000

7212109011

7212200011

7212300011

7212402010

7212402091

7212408011

7212502011

7212503011

7212504011

7212506111

7212506911

7212509013

7212600011

7212600091

7219211000

7219219000

7219221000

7219229000

7219230000

7219240000

7219310000

7219321000

7219329000

7219331000

7219339000

7219341000

7219349000

7219351000

7219359000

7225401290

7225409000

_____________

II. MELLÉKLET

_____________

III. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓ BEHOZATALI ENGEDÉLYE

AZ EURÓPAI UNIÓ BEHOZATALI ENGEDÉLYE

_____________

ê 1012/2014/EU 1. cikk 2. pontja és a melléklet (kiigazított szöveg)

IV. MELLÉKLET

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale Ö des Analyses économiques et de l'Economie internationale Õ

Service des licences

Rue Ö du Progrès 50 Õ

B- Ö 1210 Õ Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Ö Economische Analyses en Internationale Economie Õ

Dienst Vergunningen

Ö Vooruitgangstraat 50 Õ

B- Ö 1210 Õ Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 940 70 01

Fax (359-2) 987 21 90, (359-2) 981 99 70

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax (420) 224 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn 1

Fax (49) 6196 90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax +353-1-631 25 62

Ö ΕΛΛΑΣ Õ

Υπουργείο Ö Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Õ

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Ö και Εμπορικής Õ Πολιτικής

Ö Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων Õ

Ö Τμήμα Β΄: Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών Õ

Ö Οδός Õ Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Ö Τηλ. (30-210) 328 60 41-43 Õ

Φαξ (30-210) 328 60 94

Ö Email: e3a@mnec.gr Õ

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax +34-91 349 38 31

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg N. Š. Zrinskog 7-8,

10000 Zagreb

Tel. (385) 1 6444626

Fax (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Ö Investicijų ir eksporto Õ departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax (+ 351) 218 81 39 90

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax (421-2) 48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tulli Ö (Finnish Customs) Õ

PL 512

FI-00101 Helsinki

Ö P. +358 295 52 00 Õ

Ö F. Õ +358-20-492 28 52

Ö Tullen Õ

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Ö Tfn +358 295 52 00 Õ

Fax +358-20-492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69

_____________

ê 1340/2008/EK

V. MELLÉKLET

KERETMENNYISÉGEK

Termék || (tonna/év)

SA. Síkhengerelt termék ||

SA1. Tekercs || 87125

SA2. Durvalemez || 0

SA3. Egyéb síkhengerelt termék || 117875

_____________

é

VI. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak jegyzéke

A Tanács 1340/2008/EK rendelete (HL L 348., 2008.12.24., 1. o.) ||||

|| Az Európai Parlament és a Tanács 38/2014/EU (HL L 18., 2014.1.21., 52. o.) || Kizárólag a Melléklet 7. pontja

|| A Tanács 1012/2014/EU rendelete (HL L 283., 2014.9.27., 2. o.) ||

_____________

VII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1340/2008/EK rendelet || Ez a rendelet

1–16. cikk || 1–16. cikk

16a. cikk || 17. cikk

16b. cikk || 18. cikk

– || 19. cikk

Article 17 || 20. cikk

I–V. melléklet || I–V. melléklet

– || VI. melléklet

– || VII. melléklet

_____________

Top