EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015HB0049

Az Európai Központi Bank ajánlása (2015. december 17.) az osztalékfizetési politikákról (EKB/2015/49)

OJ C 438, 30.12.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 438/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA

(2015. december 17.)

az osztalékfizetési politikákról

(EKB/2015/49)

(2015/C 438/01)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére és 132. cikkére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 34. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU európai központi banki rendeletre (EKB/2014/17) (2),

mivel:

A hitelintézeteknek az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) és a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) megfelelő időben történő és teljes körű alkalmazására való felkészülést olyan kihívást jelentő makrogazdasági és pénzügyi körülmények között kell folytatniuk, amelyek nyomást gyakorolnak a hitelintézetek nyereségességére, és ennek következtében a tőkealapjuk kialakítására való képességükre is. Továbbá, noha a hitelintézeteknek finanszírozniuk kell a gazdaságot, a konzervatív osztalékfizetési politika a megfelelő kockázatkezelés és a stabil bankrendszer részét képezi. Az EKB/2015/2 ajánlásban (5) meghatározott módszertant szükséges alkalmazni,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

I.

(1)

A hitelintézeteknek az osztalékkal kapcsolatos politikájukat konzervatív és prudens feltételezések felhasználásával kell kialakítaniuk annak érdekében, hogy osztalékfizetést követően meg tudjanak felelni az alkalmazandó tőkekövetelményeknek.

a)

A hitelintézetek mindenkor kötelesek megfelelni az alkalmazandó minimális tőkekövetelményeknek (1. pillér szerinti követelmények). Ez az 575/2013/EU rendelet 92. cikkének megfelelően magában foglalja a 4,5 %-os elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatót, a 6 %-os alapvető tőkemegfelelési mutatót és a 8 %-os teljes tőkemegfelelési mutatót.

b)

Ezenkívül a hitelintézetek mindenkor kötelesek megfelelni az 1024/2013/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdése a) pontjának alkalmazásában a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásról szóló, vonatkozó határozat eredményeként előírt, az 1. pillér szerinti követelményeken túlterjedő tőkekövetelményeknek (2. pillér szerinti követelmények).

c)

A hitelintézeteknek ezen kívül meg kell felelniük a 2013/36/EU irányelv 128. cikke (2), (3), (4) és (5) bekezdésében említett anticiklikus tőkepuffereknek és rendszerszempontú puffereknek, valamint az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok által meghatározott valamennyi egyéb puffernek.

d)

A hitelintézetek továbbá kötelesek az irányadó teljes bevezetési időpontig megfelelni a számukra előírt, teljes mértékben megvalósított (fully loaded (6)) elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatónak, alapvető tőkemegfelelési mutatónak és teljes tőkemegfelelési mutatónak. Ez a fenti mutatóknak az átmeneti rendelkezések alkalmazását követő teljes alkalmazására, valamint a 2013/36/EU irányelv 128. cikke (2), (3), (4) és (5) bekezdésében említett anticiklikus tőkepuffer és rendszerszempontú pufferek, továbbá az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok által meghatározott minden egyéb puffer teljes alkalmazását jelenti. Az átmeneti rendelkezéseket a 2013/36/EU irányelv XI. címe és az 575/2013/EU rendelet tizedik része tartalmazza.

E követelményeknek mind konszolidált szinten, mind pedig egyedi szinten meg kell felelni, kivéve, ha a prudenciális követelmények egyedi alapú alkalmazásától az 575/2013/EU rendelet 7. és 10. cikkében foglaltaknak megfelelően eltekintettek.

(2)

A 2015-es pénzügyi évre vonatkozó, 2016-ben történő osztalékfizetés (7) tekintetében az EKB azt ajánlja, hogy:

a)    1. kategória : Azon hitelintézetek, amelyek eleget tesznek az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett, alkalmazandó tőkekövetelményeknek, és amelyek 2015. december 31-én már elérték az (1) bekezdés d) pontjában említett, teljes mértékben megvalósított mutatóikat, osztalékként a nettó nyereségüket osszák fel konzervatív módon annak érdekében, hogy még romló gazdasági és pénzügyi körülmények esetén is lehetővé tegye számukra valamennyi követelmény teljesítését;

b)    2. kategória : Azon hitelintézetek, amelyek eleget tesznek az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett, alkalmazandó tőkekövetelményeknek, és amelyek 2015. december 31-én még nem érték el az (1) bekezdés d) pontjában említett, teljes mértékben megvalósított mutatóikat, osztalékként a nettó nyereségüket osszák fel konzervatív módon annak érdekében, hogy még romló gazdasági és pénzügyi körülmények esetén is lehetővé tegye számukra valamennyi követelmény teljesítését; Emellett főszabály szerint csak annyiban fizessenek osztalékot, amennyiben legalább az (1) bekezdés d) pontjában hivatkozott, előírt és teljes mértékben megvalósított tőkekövetelmény mutatóikra irányuló lineáris (8) pálya biztosított;

c)    3. kategória : Az (1) bekezdés a), b), vagy c) pontjában hivatkozott követelményeket nem teljesítő hitelintézetek főszabály szerint ne fizessenek osztalékot.

Azon hitelintézetek, amelyek azért nem képesek megfelelni az ezen ajánlásban foglaltaknak, mert azok akként értékelik, hogy osztalékfizetésre vonatkozó jogi kötelezettségük áll fenn, haladéktalanul kapcsolatba kell lépjenek a közös felügyeleti csoportjukkal.

II.

Ezen ajánlás címzettjei a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. és 22. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok.

III.

Ezen ajánlásnak címzettjei továbbá az illetékes nemzeti hatóságok és a kijelölt nemzeti hatóságok, a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 7. és 23. pontjában meghatározott kevésbé jelentős felügyelt szervezetek és kevésbé jelentős felügyelt csoportok vonatkozásában. Az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok ezt az ajánlást az ezen szervezetekre és csoportokra szükség szerint alkalmazzák (9).

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. december 17-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 141., 2014.5.14., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(5)  Az Európai Központi Bank EKB/2015/2 ajánlása (2015. január 28.) az osztalékfizetési politikákról (HL C 51., 2015.2.13., 1. o.).

(6)  A tőkefenntartási puffer kivételével valamennyi teljes mértékben megvalósított puffer, amelyeket módszertani okokból a 2016-os bevezetési szinten kell meghatározni a teljes mértékben történő megvalósításra vonatkozó számítások során.

(7)  A hitelintézetek különböző jogi formákat ölthetnek, lehetnek például tőzsdén jegyzett társaságok és nem részvénytársaság formájú társaságok, mint a kölcsönös biztosítók, szövetkezeti bankok vagy takarékpénztárak. Az „osztalék” kifejezés ezen ajánlásban bármely típusú készpénzkifizetésre vonatkozik, amely a közgyűlés jóváhagyásához kötött.

(8)  A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2014. december 31-én kezdődő négy éves időszak alatt a hitelintézeteknek az (1) bekezdés d) pontjában említett, teljes mértékben megvalósított elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatójuktól, alapvető tőkemegfelelési mutatójuktól és teljes tőkemegfelelési mutatójuktól őket elválasztó különbségnek főszabály szerint évente legalább 25 %-át vissza kell tartaniuk.

(9)  Amennyiben az ajánlás olyan kevésbé jelentős felügyelt szervezetek és kevésbé jelentős felügyelt csoportok vonatkozásában is alkalmazásra kerül, amelyek akként értékelik, hogy azért nem képesek megfelelni a feltételeknek, mert osztalékfizetésre vonatkozó jogi kötelezettségük áll fenn, úgy azok haladéktalanul kapcsolatba kell lépjenek az illetékes nemzeti hatóságukkal.


Top