EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0010

Az Európai Központi Bank véleménye (2015. március 13.) a harmonizált fogyasztói árindexekről és a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (CON/2015/10)

OJ C 175, 29.5.2015, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/2


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2015. március 13.)

a harmonizált fogyasztói árindexekről és a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Bevezetés és jogalap

2014. december 17-én az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Parlamenttől azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (1) (a továbbiakban: rendelet iránti javaslat). Ez az új jogi aktus hatályon kívül helyezné a 2494/95/EK tanácsi rendeletet (2), és annak helyébe lépne. Az Európai Unió Tanácsa 2015. január 26-án az EKB-val konzultációt folytatott ugyanerről a javaslatról.

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul. A rendelet iránti javaslat az EKB hatáskörébe tartozik, mivel az EKB a HICP-statisztikák kulcsfelhasználója. A harmonizált fogyasztói árindexek a monetáris politikai fontos mutatói. Kiemelkedő fontossággal bírnak az EKB-nak az árstabilitás euroövezetben való fenntartására irányuló elsődleges célkitűzésével kapcsolatban (3), mivel a megalapozott monetáris politikai döntések megbízható és magas minőségű HICP-statisztikákon alapulnak. Az eurorendszer feladatait is segítik a pénzügyi piacok stabilitása területén (4).

Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Általános észrevételek

Az EKB támogatja az Európai Bizottság (Eurostat) erőfeszítéseit a HICP-statisztikák összeállításának uniós jogi keretrendszerének felülvizsgálata és modernizálása területén.

2.   Az EKB-val való konzultáció és annak részvétele az előkészítő és végrehajtó munkában

2.1.

Tekintettel az EKB folyamatos hozzájárulására a HICP-keretrendszerhez és a magas minőségű HICP-statisztikák fontosságára a megalapozott monetáris politika tekintetében, valamint az EKB árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges célkitűzésére, az EKB-val továbbra is konzultálni kell e keretrendszer jövőbeli módosításairól (5).

2.2.

Különösen, a Szerződés 127. cikkének (4) bekezdése és 282. cikkének (5) bekezdése alapján az EKB-vel konzultációt kell folytatni minden olyan végrehajtó vagy delegált jogi aktus tekintetében, amelyet a Bizottság a felülvizsgált HICP jogi keretrendszer alatt fogadhat el (6). A konzultációs kötelezettséget és az EKB konzultáció előnyeit az Európai Bíróság a Bizottság kontra EKB ügyben emelte ki (7).

2.3.

A 2494/95/EK rendelet (8) meglévő rendelkezéseivel összhangban és a jogszabályok előkészítésével kapcsolatos együttműködés ellenére a rendelet iránti javaslat (2) preambulumbekezdésének meg kell jeleníteni a EKB konzultációs hatáskörét a rendelet iránti javaslat alapján elfogadásra kerülő valamennyi végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktus vonatkozásában.

3.   Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok

3.1.

A Bizottságnak a Szerződés 290. cikke alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre tekintetében az EKB megítélése szerint a rendelet iránti javaslat alapvető fontosságú eleme az a határérték, amely alatt a tagállamokat nem terheli kötelezettség a harmonizált indexek részindexeinek megadására, valamint azon részindexek jegyzéke, amelyeket a tagállamoknak nem kell előállítaniuk (9). Ezek az elemek alapvető fontosságúak a megbízható és harmonizált fogyasztói árindexek biztosításához. E paraméterek változása közvetlen hatást fejt ki az indexek megfigyelési körére és megbízhatóságára továbbá jelentősen befolyásolják az indexek minőségét és megbízhatóságát. Az EKB megítélése szerint ezért a felhatalmazáson alapuló jogi aktus nem a megfelelő jogi eszköz a HICP-keret e központi elemeire vonatkozó szabályok megállapítására történő felhasználásra. Ezeket a kérdéseket el kell dönteni és a rendelet iránti javaslatban kell rendezni. Az EKB azt javasolja, hogy az 5. cikk (6) és (7) bekezdéseibe foglalják bele a HICP által lefedett összes kiadás 1/1 000 része, illetve a sajátlakás-index 1/1000 része súlyaként már bevált küszöbértékeit.

3.2.

Az EKB támogatja a javasolt 5. cikk (1) bekezdését a 2. cikk q) pontjával összefüggésben a „szabályozott árak”-ra vonatkozó adatok azon „alapinformáció”-k részeként történő gyűjtése tekintetében, amelyeket a HICP-re (és a változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexekre) hivatkozással kell megadni. Az EKB figyelemmel kíséri azon árak alakulását, amelyeket kormányzatok (központi, regionális vagy helyi szinten, a nemzet szabályozókat is beleértve) közvetlenül határoznak meg vagy jelentős mértékben befolyásolnak, illetőleg e fejleményeknek az átfogó fogyasztói árindexre gyakorolt hatását. Ezek az információk valójában igen hasznosak az inflációs fejlemények elemzéséhez. Mindazonáltal további iránymutatásra van szükség azon árak besorolását illetően, amelyeket nem szabályoznak, jobbára vagy teljes körűen szabályoznak. Ez a besorolás gyakran nem egyértelmű. Azon indexek esetében, amelyek szabályozott árakra hivatkoznak vagy azokat kizárják, az EKB üdvözölné, ha a Bizottság egy a rendelet iránti javaslat 4. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktus útján iránymutatás adn annak biztosítása érdekében, hogy ezen fogalmak értelmezése harmonizált és következetes módon történjen.

4.   Módszertani kérdések

4.1.

Az EKB egyetért a Bizottsággal abban, hogy az új jogi keret nem maradhat el a harmonizált indexek összeállítására a minőség és a következetesség biztosítása tekintetében vonatkozó hatályos követelményektől. A 2494/95/EK tanácsi rendelet elfogadása óta eltelt húsz év során elért eredményeket meg kell őrizni és lehetőség szerint fokozni kell.

4.2.

A rendelet iránti javaslat 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja tágabb mozgásteret vezet be a sajátlakás-árindex (OOH-index) és a lakásárindex (HPI) éves növekedési rátájának azon szisztematikus eltérései tekintetében, amelyek eredhetnek az ebben a rendelet iránti javaslatban megállapított fogalmak vagy módszerek eltéréseiből. Noha a 93/2013/EU bizottsági rendelet (10) ezt a kérdéskört nem szabályozza, az EKB nyomatékosan ajánlja a 0,1 százalékpontos standard alkalmazását, amelyet a HICP részindexei összehasonlíthatóságának értékelésére is használnak. Ez elérhető lenne a rendelet iránti javaslat 4. cikke (2) bekezdése b) pontjának elhagyásával, illetve a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában lévő lefedettség korlátozásával. Az összehasonlíthatósági követelmények lazítása rontaná az OOH- és a HPI-részindex minőségét.

4.3.

A részindexek rendelet iránti javaslatban meghatározottnál ritkább gyakorisággal történő előállítását továbbra is a Bizottság (Eurostat) előzetes jóváhagyásához kell kötni. Ezt jelenleg a 2494/95/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése biztosítja (11). Ugyanennek a követelménynek kell megjelennie a rendelet iránti javaslat 6. cikkének (3) bekezdésében és végrehajtási rendeletben.

Abban az esetben, ahol az EKB a rendelet iránti javaslat módosítására tesz javaslatot, a technikai munkadokumentum tartalmazza a szerkesztési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. március 13-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 724 végleges.

(2)  A Tanács 1995. október 23-i 2494/95/EK rendelete a harmonizált fogyasztói árindexekről (HL L 257., 1995.10.27., 1. o.).

(3)  Lásd a Szerződés 127. cikkének (1) bekezdését és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 2. cikkének első mondatát.

(4)  Lásd a Szerződés 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdését, és a 127. cikk (5) bekezdését a 139. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben, valamint a KBER Alapokmánya 3.1. cikkének első francia bekezdését a 41.2. cikkével összefüggésben.

(5)  Lásd a 2494/95/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, amely szerint a Bizottságnak ki kell kérnie az EKB véleményét olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket a statisztikai programbizottságnak szándékozik benyújtani.

(6)  Lásd az Európai Központi Bank az Európai Unió Tanácsának kérésére a 2006/49/EK, a 2006/48/EK, a 2005/60/EK, a 2004/109/EK, a 2004/39/EK, a 2003/71/EK, a 2003/6/EK és a 2002/87/EK irányelvek módosításáról szóló és a Biztottságra ruházott végrehajtási hatáskörrel kapcsolatos nyolc javaslatról 2007. február 15-i véleményének (CON/2007/4), (CON/2007/C 39/01), (HL C 39., 2007.2.23., 1. o.) 1.3. bekezdését; az Európai Központi Bank a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről szóló 2214/96/EK rendelet változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslatról és a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslatról szóló 2012. október 19-i véleményének 2. bekezdését (CON2012/77) (2013/C 73/03), (HL C 73., 2013.3.13., 5. o.).

(7)  A C-11/00. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Központi Bank ügy (EBHT 2003., I-7147. o.), különösen a 110. és 111. pont. A Bíróság kifejtette, hogy az EKB-val való konzultációs kötelezettség „elsődlegesen azt célozza, hogy az ilyen aktusok elfogadása előtt annak kibocsátója meghallgassa azon szervet, amelynek közreműködése – mivel közösségi szinten a kérdéses területen önálló hatáskörrel, továbbá magasszintű szakértelemmel rendelkezik – kifejezetten hasznos lehet a tervezett jogalkotási eljárásban”.

(8)  Lásd a 2494/95/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdését.

(9)  Lásd az rendelet iránti javaslat 5. cikk (6) és (7) bekezdését.

(10)  A Bizottság 93/2013/EU rendelete (2013. február 1.) a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 33., 2013.2.2., 14. o.).

(11)  Az árgyűjtés kötelező gyakorisága havi egy alkalom. Amennyiben az ennél ritkább gyűjtés nem akadályozza meg eleve a 4. cikkben említett összehasonlíthatósági követelményeknek megfelelő HICP előállítását, a Bizottság (az Eurostat) felmentést adhat a havi gyűjtés alól. Ez a bekezdés nem zárja ki a gyakoribb árgyűjtést.


Top