EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti ajánlás (EKB/2014/13) (az Európai Központi Bank előterjesztésében)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 188/1


Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti ajánlás

(EKB/2014/13)

(az Európai Központi Bank előterjesztésében)

(2014/C 188/01)

INDOKOLÁS

I.   BEVEZETÉS

1998. november 23-án az Európai Unió Tanácsa elfogadta a 2533/98/EK tanácsi rendeletet (1). Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 107. cikkének (6) bekezdésével összhangban az EKB benyújtotta a Tanács részére az EKB/1998/10 ajánlást (2). Ezt követően az EKB benyújtotta az EKB/2008/9 ajánlást (3) is, amely megelőzte a 2009/951/EK tanácsi rendelet (4) elfogadását. Erre tekintettel helyénvaló ugyanazt az eljárást követni, mint amelyről jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 129. cikkének (4) bekezdése rendelkezik, helyénvaló továbbá a javasolt módosításoknak a 2533/98/EK rendeletbe történő beépítése.

II.   A CIKKEKRE VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEK

A statisztikai adatoknak a felügyeleti feladatok ellátása érdekében történő felhasználása

Az adatszolgáltatási teher minimalizálása érdekében, valamint azért, hogy az adatokat csak egy alkalommal kelljen begyűjteni, a 2533/98/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint a nemzeti központi bankok (NKB-k) jelenleg felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy a felügyeleti feladataik ellátására bizalmas statisztikai adatokat használjanak fel. Szükséges kiemelni azt, hogy az EKB, amelyet az 1024/2013/EU tanácsi rendelet (5) a hitelintézetek prudenciális felügyelete terén külön feladatokkal bízott meg, hasonlóképpen az NKB-khoz, amelyekre a prudenciális felügyelet terén külön feladatok lettek ruházva, e feladatok teljesítéséhez felhasználhatja a bizalmas statisztikai adatokat.

Ezzel egyidejűleg tisztázni szükséges, hogy a feladataik ellátásának támogatása érdekében a KBER tagok, valamint a tagállamok és az Unió egyéb, a) a pénzügyi intézmények, piacok és infrastruktúrák felügyeletéért és b) a pénzügyi rendszer stabilitásáért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti, valamint az Európai Stabilitási Mechanizmus részére történő bizalmas statisztikai adatok átadása megvalósulhat. A hatóságok magukban foglalhatják többek között a felügyeletért és a makroprudenciális felvigyázásért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságokat, az Európai Felügyeleti Hatóságokat (6), az Európai Rendszerkockázati Testületet, valamint a hitelintézetek szanálására jogosult hatóságokat.

Ajánlás

„A TANÁCS RENDELETE

az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.4. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank ajánlására,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Bizottság véleményére,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 129. cikkének (4) bekezdésében és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 41. cikkében meghatározott eljárással összhangban eljárva,

mivel:

(1)

A 2533/98/EK tanácsi rendelet (7) kulcsfontosságú eleme a nemzeti központi bankok által támogatott Európai Központi Bank (EKB) statisztikai adatgyűjtési feladatait támogató jogi keretrendszernek. Az EKB következetesen e rendeletre támaszkodott a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) feladatainak ellátásához szükséges összehangolt statisztikai adatgyűjtés végrehajtása és figyelemmel kísérése érdekében, ide értve a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére nyújtott, a hitelintézetek prudenciális felügyeletére és a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó politikáik zavartalan megvalósításához történő hozzájárulásra vonatkozó feladatot is, a Szerződés 127. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2)

Az 1024/2013/EU tanácsi rendelet (8) külön feladatokkal bízza meg az EKB-t a hitelintézetek pénzügyi felügyeletére vonatkozó, illetve a pénzügyi rendszernek az Unión belüli és az egyes tagállamokban történő stabilitásával kapcsolatos politikák tekintetében.

(3)

Az adatszolgáltatókra nehezedő adatszolgáltatási terhek minimalizálása céljából, továbbá a pénzügyi intézményeknek, piacoknak és infrastruktúráknak a hatáskörrel rendelkező hatóságokra ruházott felügyelete megfelelő ellátásának lehetővé tétele, és a pénzügyi rendszer stabilitásának védelméért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságokra bízott feladatok megfelelő ellátásának biztosítása érdekében a 2533/98/EK rendelet olyan módosítása szükséges, amely lehetővé teszi a KBER által gyűjtött statisztikai adatoknak a KBER tagjai és a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti átadását és felhasználását. E hatóságok körének magában kell foglalnia a pénzügyi intézmények, piacok és infrastruktúrák felügyeletéért, valamint a makroprudenciális felvigyázásért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságokat, az európai felügyeleti hatóságokat (9), az Európai Rendszerkockázati Testületet csakúgy, mint a hitelintézetek szanálására jogosult hatóságokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egyes módosítások

A 2533/98/EK rendelet 8. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az 1. bekezdés d) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép, és az alábbi e) ponttal egészül ki:

»d)

az EKB és a nemzeti központi bankok esetében, ha az említett statisztikai adatokat a prudenciális felügyelet területén használják fel;

e)

a nemzeti központi bankok esetében az Alapokmány 14.4. cikkével összhangban az Alapokmányban meghatározott feladatoktól eltérő feladatok ellátása érdekében.«

2.

A 4. bekezdésben az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

»a)

olyan mértékben és részletességgel, amely a KBER Szerződésben említett feladatainak, vagy a prudenciális felügyelet területén a KBER tagjaira ruházott feladatoknak a végrehajtásához szükséges; vagy«

3.

A szöveg a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

»(4a)

A KBER bizalmas statisztikai adatokat adhat át a pénzügyi intézmények, piacok és infrastruktúrák felügyeletéért, vagy a pénzügyi rendszer stabilitásáért az uniós vagy nemzeti jog szerint felelős tagállami vagy uniós hatóságoknak, valamint az Európai Stabilitási Mechanizmusnak (ESM) olyan mértékig és részletességgel, amely azok feladatainak ellátásához szükséges. Az ezen túlmenő minden további adatátadást kifejezetten engedélyeznie kell annak a KBER tagnak, amely a bizalmas statisztikai adatot gyűjtötte.«

2. cikk

Záró rendelkezések

Ez a határozat (dátum)-án/én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.”

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. március 21-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  A Tanács 1998. november 23-i 2533/98/EK rendelete az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről (HL L 318., 1998.11.27., 8. o.).

(2)  EKB/1998/10 ajánlás egy az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló rendelet iránt (HL C 246., 1998.8.6., 12. o.).

(3)  EKB/2008/9 ajánlás az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránt (HL C 251., 2008.10.3., 1. o.).

(4)  A Tanács 2009. október 9-i 951/2009/EK rendelete az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK rendelet módosításáról (HL L 269., 2009.10.14., 1. o.).

(5)  A Tanács 2013. október 15-i 1024/2013/EU rendelete az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

(6)  Az európai felügyeleti hatóságok az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság.

(7)  A Tanács 1998. november 23-i 2533/98/EK rendelete az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről (HL L 318., 1998.11.27., 8. o.).

(8)  A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

(9)  Az európai felügyeleti hatóságok az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság.


Top