EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0010

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2014. február 5. ) a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2014/10)

OJ C 193, 24.6.2014, p. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 193/2


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2014. február 5.)

a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2014/10)

2014/C 193/02

Bevezetés és jogalap

2013. október 31-én az Európai Központi Bank (EKB) a Tanácstól azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: rendelet iránti javaslat).

Az EKB véleményalkotási hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a rendelet iránti javaslat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) a Szerződés 127. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésében és 127. cikkének (5) bekezdésében említett, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdításával és a pénzügyi rendszer stabilitására irányuló politikák zavartalan végrehajtásával kapcsolatos feladatköreit. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

1.

A rendelet iránti javaslat egységes technikai és üzleti követelményeket határoz meg azokra az Európai Unióban teljesített fizetésikártya-műveletekre vonatkozóan, amelyek esetében mind a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye az Unióban van. A rendelet iránti javaslat két részből áll. Az első rész a bankközi díjakra vonatkozó felső határt állapít meg (2), amely fogyasztói betétikártya-műveletek esetén a művelet értékének 0,20 %-ának, fogyasztói hitelkártya-műveletek esetén a művelet értékének 0,30 %-ának felel meg, és a belföldi, illetve a határokon átnyúló (3) műveletekre eltérő átmeneti időszakok elteltével lesz alkalmazandó (4). A kereskedelmi kártyákkal és a háromszereplős fizetésikártya-rendszerek által kibocsátott kártyákkal végzett műveletek, valamint a bankjegykiadó automatákból történő készpénzfelvétel mentesül a rendelet iránti javaslat első részében rögzített követelmények alól.

2.

A rendelet iránti javaslat második része üzleti szabályokat és más technikai követelményeket rögzít, amelyek a kártyaalapú fizetési műveletek valamennyi kategóriájára alkalmazandóak lesznek. Ezek közül a legjelentősebbek a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók elkülönítése (5), a bankkártyák általános elfogadását előíró szabály (6) alkalmazását érintő változások, és a közös jelzésű fizetési eszköz kibocsátását (co-badging) (7) akadályozó vagy hátráltató szabályok tilalma. Ezenkívül egy új szabály előírja, hogy a fizetésikártya-rendszerek által kibocsátás vagy elfogadás céljára kiadott engedélyeknek az Unió egész területére ki kell terjedniük, és a rendelet iránti javaslat tartalmaz a kereskedői díjak („unblending”) tekintetében az átláthatóság növelésére irányuló, valamint az engedélyezési megállapodásokban a fogyasztók befolyásolását tiltó intézkedéseket tiltó szabályokat is (8). Emellett a rendelet iránti javaslat a díjstruktúrák átláthatóságának javítására irányuló új szabályokat is rögzít, így megtilt minden olyan szabályt, amely megakadályozza, hogy a kereskedők közöljék az ügyfeleikkel az elfogadók részére fizetett díjakat, és arra vonatkozó követelményt rögzít, hogy az az elfogadó pénzforgalmi szolgáltatóknak legalább havonta kimutatást kell küldeniük a kereskedők részére a részükre felszámított díjakról, kártyakategóriánként, valamint minden egyes márka esetében külön feltüntetve a kereskedő által minden hónapban fizetett díjakat az elfogadó által nyújtott elfogadási szolgáltatások időpontjában.

3.

Az EKB üdvözli azt a tényt, hogy a rendelet iránti javaslat a bankközi díjakra vonatkozóan az Unió egészére kiterjedő közös szabályokat, valamint a kártyaalapú fizetési műveletekre vonatkozó egységes üzleti szabályokat és technikai követelményeket rögzít. A javaslatok általában összhangban állnak az eurorendszer jelenlegi álláspontjaival. A fizetési kártyák jelentik a lakossági vásárlások céljára a legszélesebb körben használt elektronikus fizetési eszközt, és így az Unión belüli fizetési műveletek jelentős részét képviselik. Ennek ellenére ugyanakkor a bankközi díjak jelenleg nagy részben nem szabályozottak, és így az egyes tagállamokban nagymértékben eltérően alakulnak. A közös szabályok bevezetése várhatóan hozzájárul a fizetések belső piacának kiteljesítéséhez, és elősegíti az egységes eurofizetési térség (SEPA) létrehozását. Bár az új szabályok versenyhez kapcsolódó vonatkozása is jelentős, azok várhatóan a piac széttagoltságát is csökkentik és egyenlő versenyfeltételek kialakulásához vezetnek, ami a jelenlegi piaci szereplők számára megkönnyíti a versenyt, az új szolgáltatók számára pedig a kártyás fizetések piacára való belépést, és ezáltal nagyobb hatékonysághoz és általában az elektronikus fizetési eszközök nagyobb mértékű használatához vezet majd.

Különös észrevételek

1.   Fogalommeghatározások

A rendelet iránti javaslatban szereplő fogalommeghatározásokat (9) bizonyos fokig összehangolták a második pénzforgalmi irányelv iránti javaslattal (10) és a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (11), azonban nem teljes mértékben. Előnyös, ha szorosan összefüggő uniós jogi aktusokban szereplő fogalmak hasonlóan kerülnek meghatározásra, a félreértelmezések elkerülése és a jogi keret polgárok általi megértésének megkönnyítése érdekében. Ezért az EKB úgy véli, hogy számos kulcsfontosságú fogalom, így a „fizetési megbízás”, a „pénzforgalmi szolgáltató” és a „fizetési művelet” meghatározását még inkább össze kell hangolni a második pénzforgalmi irányelv iránti javaslatban szereplő meghatározásokkal. Emellett a „kártyaalapú fizetési művelet” és a „fizetésikártya-művelet” javasolt meghatározása nagyon hasonló. Az EKB ezért ezek egy meghatározássá történő összeolvasztását javasolja. E vélemény melléklete a fogalommeghatározásokra vonatkozó további technikai jellegű észrevételeket tartalmaz.

2.   Egyéb rendelkezések

2.1.

Az EKB üdvözli, hogy a bankközi díjak terén egyértelműbbé válik a helyzet. Ugyanakkor azonban, amennyiben a határokon átnyúló bankközi díjakra vonatkozó felső határokat a nemzeti bankközi díjakra vonatkozó felső határokat megelőzően bevezetik, a kis nemzeti kártyaelfogadók hátrányba kerülhetnek, mivel nem tudnak majd versenyezni az alacsonyabb határokon átnyúló bankközi díjak előnyeit élvező külföldi kártyaelfogadókkal. Az EKB ezért azt javasolja, hogy e felső határokat egyszerre vezessék be.

2.2.

Az EKB támogatja azt a javaslatot, amely szerint az az egynél több márkát tartalmazó kártyák (co-branding) esetében a márka az értékesítés helyén kerüljön meghatározásra (12). A fizető feleket ugyanakkor ösztönözhetik arra, hogy olyan kártyamárkákat válasszanak, amelyek további előnyöket, így például jutalomprogramokat nyújtanak számukra, ami a költségesebb kártyamárkák használatának növekedéséhez vezethet. E tekintetben az EKB azt javasolja, hogy a konkrét márka kiválasztásáról a kártyabirtokos és a kereskedő az értékesítés helyén közösen állapodjon meg.

2.3.

Míg az EKB üdvözli a kereskedőket egy adott márka valamennyi kártyájának elfogadására kényszerítő szabályok tilalmát, az EKB aggodalmát fejezi ki azon eltérés miatt, amely rögzíti, hogy a kereskedőket kötelezni kell az ugyanabba a márkába és/vagy kategóriába tartozó egyéb fizetési eszközök elfogadására, amennyiben azokra ugyanaz a szabályozott bankközi díj vonatkozik (13). A kártyák elfogadására, valamint az adott rendszer keretében elfogadható konkrét márkák vagy kártyatermékek körére vonatkozó döntés a kereskedő által meghozott kereskedelmi döntés kell legyen.

2.4.

Az EKB továbbá javasolja annak egyértelművé tételét, hogy a fizetésikártya-rendszerek nem alkalmazhatnak hátrányos megkülönböztetést a feldolgozókkal szemben oly módon, hogy a feldolgozók közötti átjárhatóságot indokolatlanul korlátozó üzleti szabályokat hajtanak végre.

2.5.

Emellett a fizetésikártya-rendszereknek több időre lehet szüksége az új követelményekhez való alkalmazkodáshoz. Ennek érdekében meg lehetne fontolni egy átmeneti időszakot az elkülönítésre vonatkozó követelmény (14) tekintetében.

2.6.

A hatékonyság érdekében az EKB azt javasolja, hogy egyetlen illetékes hatóság legyen felelős a rendeletnek való megfelelés biztosításáért, ugyanakkor az EKB tisztában van vele, hogy ez a gyakorlatban nehéznek bizonyulhat az eltérő nemzeti rendszerek miatt.

Abban az esetben, ahol az EKB a rendeletre irányuló javaslat módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a szövegezési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. február 5-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 550 final/2.

(2)  Lásd a rendelet iránti javaslat II. és III. fejezetét. A bankközi díjak a bankok között, általában egy adott rendszerhez tartozó kártyaelfogadó pénzforgalmi szolgáltatók és kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók között alkalmazott díjak. Ezek központi részét képezik azoknak a díjaknak, amelyeket az elfogadó pénzforgalmi szolgáltatók minden egyes kártyaművelet után felszámítanak a kereskedőknek.

(3)  A határokon átnyúló műveletek azok a műveletek, amelyek során a fogyasztók más tagállamban használják a kártyájukat, vagy amikor a kereskedő más tagállamban lévő elfogadó pénzforgalmi szolgáltatót vesz igénybe.

(4)  A határokon átnyúló műveletekre vonatkozó felső határok a rendelet hatálybalépését követő két hónap elteltével lépnek hatályba. A rendelet hatálybalépését követő két év elteltével e felső határok a belföldi műveletekre is alkalmazandóak lesznek.

(5)  A fizetésikártya-rendszereknek és a kártyaalapú fizetéseket feldolgozóknak jogi formájukat, szervezetüket és döntéshozatali folyamataikat tekintve függetleneknek kell lenniük egymástól.

(6)  Ez a szabály azon kártyarendszerekre vagy pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozik, amelyek megkövetelik, hogy a kereskedők egy adott márka valamennyi kártyáját elfogadják, vagyis a kereskedők nem korlátozhatják az elfogadást pusztán valamely kártyatípusra. A rendelet iránti javaslat 10. cikke lehetővé tenné a kereskedők számára, hogy valamely márkának csupán egy kártyakategóriáját fogadják el, oly módon, hogy megtiltja a pénzforgalmi szolgáltatónak vagy kártyarendszernek, hogy kötelezze a kereskedőket ugyanazon márka több, vagy valamennyi kategóriájának elfogadására. A rendelet iránti javaslat emellett olyan követelményt vezet be, amely megakadályozza, hogy a kereskedők különbséget tegyenek azon kártyák között, amelyekre ugyanazok a szabályozott bankközi díjak vonatkoznak, azaz ha a kereskedők elfogadják a betéti kártyák egyik márkáját, akkor az összes többi márkához tartozó betéti kártyát is el kell fogadniuk.

(7)  Más szóval, két vagy több márka feltüntetése valamely kártyaalapú fizetési eszközön.

(8)  A kereskedőket pénzforgalmi szolgáltatójuk vagy kártyarendszerük nem akadályozhatja abban, hogy az általuk előnyben részesített valamely fizetési eszköz használatára ösztönözzék a fogyasztókat, vagy tájékoztassák őket a bankközi díjakról vagy a kereskedői díjakról.

(9)  Lásd a rendelet iránti javaslat 2. cikkét.

(10)  A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2013/36/EU és a 2009/110/EK irányelv módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslat (COM(2013) 547 final).

(11)  Az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.).

(12)  Lásd a rendelet iránti javaslat 8. cikkének (5) bekezdését.

(13)  Lásd a rendelet iránti javaslat 10. cikkének (1) bekezdését és a (29) preambulumbekezdést.

(14)  Lásd a rendelet iránti javaslat 7. cikkét.


MELLÉKLET

Szövegezési javaslatok

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1. módosítás

(15)–(17) preambulumbekezdés

„(15)

A rendelet fokozatos megközelítést alkalmaz. Első lépésként intézkedéseket kell hozni a fizetésikártya-műveletek határokon átnyúló kibocsátásának és elfogadásának megkönnyítése érdekében. Kellően egyértelmű jogi helyzetet teremtene, ha a kereskedők jogosultak lennének saját tagállamukon kívül elfogadót választani (határokon átnyúló elfogadás), valamint ha megállapításra kerülne a határokon átnyúló bankközi díjak maximális értéke a határokon átnyúló elfogadási műveletek tekintetében. Továbbá a fizetési eszközök kibocsátására, illetve elfogadására vonatkozó engedélyeknek földrajzi korlátozás nélkül az egész Unióban érvényesnek kell lenniük. Ezek az intézkedések a fogyasztók és a kiskereskedők előnyére lehetővé tennék a kártyás, valamint internetes és mobilfizetések belső piacának zökkenőmentes működését.

(16)

A versenyjogi eljárások keretében tett egyoldalú kötelezettségvállalások eredményeként az Unióban számos határokon átnyúló kártyás fizetési művelet már az e rendelet első fázisában alkalmazandó maximális bankközi díjak tiszteletben tartása mellett megy végbe. Ezért az ilyen műveletekre vonatkozó rendelkezéseknek hamar hatályba kellene lépniük, ami lehetőséget teremt a kiskereskedők számára, hogy olcsóbb határokon átnyúló elfogadó szolgáltatásokat keressenek, a belföldi banki közösségeket vagy rendszereket pedig elfogadási díjaik csökkentésére ösztönzi.

(17)

A belföldi műveletek esetében átmeneti időszakra van szükség annak érdekében, hogy elegendő időt biztosítsunk a pénzforgalmi szolgáltatók és rendszerek számára az új követelményekhez való alkalmazkodásra. Ezért az e rendelet hatálybalépését követő kétéves időszak eltelte után annak érdekében, hogy a kártyaalapú fizetések esetében megvalósuljon a belső piac, a fogyasztói kártyaműveletek bankközi díjainak felső határait ki kell terjeszteni valamennyi, vagyis a határokon átnyúló és a belföldi fizetésekre egyaránt.”

„(15)

A rendelet fokozatos megközelítést alkalmaz. Első lépésként intézkedéseket kell hozni a fizetésikártya-műveletek határokon átnyúló kibocsátásának és elfogadásának megkönnyítése érdekében. Kellően egyértelmű jogi helyzetet teremtene, ha a A kereskedők számára annak lehetővé tétele, hogy jogosultak lennének saját tagállamukon kívül elfogadót választhassanak, választani (határokon átnyúló elfogadás), valamint ha megállapításra kerülne a határokon átnyúló bankközi díjak maximális értéke a határokon átnyúló elfogadási műveletek tekintetében. Továbbá valamint annak biztosítása, hogy a fizetési eszközök kibocsátására, illetve elfogadására vonatkozó engedélyeknek földrajzi korlátozás nélkül az egész Unióban érvényesnek legyenek, kell lenniük. Ezek az intézkedések a fogyasztók és a kiskereskedők előnyére lehetővé tennék a kártyás, valamint internetes és mobilfizetések belső piacának zökkenőmentes működését.

(16)

A versenyjogi eljárások keretében tett egyoldalú kötelezettségvállalások eredményeként az Unióban számos határokon átnyúló kártyás fizetési művelet, valamint bizonyos tagállamokban egyes nemzeti műveletek is már az e rendelet első fázisában keretében alkalmazandó maximális bankközi díjak tiszteletben tartása mellett megy nnek végbe. Ezért az ilyen műveletekre vonatkozó rendelkezéseknek hamar hatályba kellene lépniük, ami lehetőséget teremt a kiskereskedők számára, hogy olcsóbb határokon átnyúló elfogadó szolgáltatásokat keressenek, a belföldi banki közösségeket vagy rendszereket pedig elfogadási díjaik csökkentésére ösztönzi.

(17)

A belföldi műveletek esetében átmeneti időszakra van szükség annak érdekében, hogy elegendő időt biztosítsunk a pénzforgalmi szolgáltatók és rendszerek számára az új követelményekhez való alkalmazkodásra. Ezért az e rendelet hatálybalépését követő kétéves átmeneti időszak elegendőnek tűnik eltelte után annak érdekében, hogy a kártyaalapú fizetések esetében megvalósuljon a belső piac, a fogyasztói kártyaműveletek bankközi díjainak felső határait ki kell terjeszteni valamennyi, vagyis a határokon átnyúló és a belföldi fizetésekre egyaránt.”

Magyarázat

A határokon átnyúló bankközi díjakra vonatkozó felső határok és a nemzeti bankközi díjakra vonatkozó felső határok bevezetése közötti javasolt 22 hónap hátrányos helyzetbe hozhatja a kis nemzeti kártyaelfogadókat, mivel nem tudnának versenyezni az alacsonyabb határokon átnyúló bankközi díjak előnyeit élvező külföldi kártyaelfogadókkal. Ezért előnyben részesítendő lenne a bankközi díjakra vonatkozó felső határok bevezetésének közös időpontja; az EKB ugyanakkor továbbra is semleges marad a javasolt ütemezést illetően.

2. módosítás

(24) preambulumbekezdés

„(24)

A fogyasztók jellemzően nincsenek tisztában azokkal a díjakkal, amelyeket az általuk alkalmazott fizetési eszköz után a kereskedők fizetnek. Ugyanakkor a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók által alkalmazott számos ösztönző gyakorlat (például utazási utalványok, jutalmak, kedvezmények, visszaterhelések, ingyenes biztosítások stb.) a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók számára magasabb díjakat generáló fizetési eszközök használatára ösztönözhetik a fogyasztókat. E hatás ellensúlyozása érdekében a bankközi díjakra korlátozásokat megállapító intézkedéseknek csak azokra a fizetési kártyákra kell vonatkozniuk, amelyek tömegtermékekké váltak, és amelyek elutasítása széles körű kibocsátásuk és használatuk miatt általában nehézkes a kereskedők számára (azaz a fogyasztói betéti és hitelkártyákra). Az ágazat nem szabályozott részében a piac hatékony működésének elősegítése végett, valamint annak korlátozása érdekében, hogy az ágazat szabályozott területeiről a nem szabályozott területekre helyeződjön át az üzleti tevékenység, számos intézkedés elfogadására van szükség, ideértve a következőkre vonatkozó intézkedéseket: a rendszerek és az infrastruktúra elkülönítése, a fizető fél kedvezményezett általi befolyásolása, valamint a fizetési eszközök kedvezményezett általi szelektív elfogadásának lehetővé tétele.”

„(24)

A fogyasztók jellemzően nincsenek tisztában azokkal a díjakkal, amelyeket az általuk alkalmazott fizetési eszköz után a kereskedők fizetnek. Ugyanakkor a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók által alkalmazott számos ösztönző gyakorlat (például utazási utalványok, jutalmak, kedvezmények, visszaterhelések, ingyenes biztosítások stb.) a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók számára magasabb díjakat generáló fizetési eszközök használatára ösztönözhetik a fogyasztókat. E hatás ellensúlyozása érdekében a bankközi díjakra korlátozásokat megállapító intézkedéseknek csak azokra a fizetési kártyákra kell vonatkozniuk, amelyek tömegtermékekké váltak, és amelyek elutasítása széles körű kibocsátásuk és használatuk miatt általában nehézkes a kereskedők számára (azaz a fogyasztói betéti és hitelkártyákra). Az ágazat nem szabályozott részében a piac hatékony működésének elősegítése végett, valamint annak korlátozása érdekében, hogy az ágazat szabályozott területeiről a nem szabályozott területekre helyeződjön át az üzleti tevékenység, számos intézkedés elfogadására van szükség, ideértve a következőkre vonatkozó intézkedéseket: a rendszerek és az feldolgozási infrastruktúra elkülönítése, a fizető fél kedvezményezett általi befolyásolása, valamint a fizetési eszközök kedvezményezett általi szelektív elfogadásának lehetővé tétele.”

Magyarázat

Javasolt e megfogalmazás beiktatása a szövegkörnyezet egyértelművé tétele érdekében.

3. módosítás

(29) preambulumbekezdés

„(29)

[…]

Ugyanakkor a fogyasztó, valamint a fogyasztó azon képességének védelme érdekében, hogy a lehető leggyakrabban fizetési kártyákat használjon, a kereskedőket kötelezni kell arra, hogy minden olyan kártyát elfogadjanak, amelyekre ugyanaz a szabályozott bankközi díj vonatkozik. Ez a korlátozás továbbá versenyképesebb környezetet teremtene azon kártyák számára, amelyeknek bankközi díjait ez a rendelet nem szabályozza, mivel a kereskedők tárgyalási pozíciója erősebbé válna azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételekkel fogadják el ezeket a kártyákat.”

„(29)

[…].

Ugyanakkor a fogyasztó, valamint a fogyasztó azon képességének védelme érdekében, hogy a lehető leggyakrabban fizetési kártyákat használjon, a kereskedőket kötelezni kell arra, hogy minden olyan kártyát elfogadjanak, amelyekre ugyanaz a szabályozott bankközi díj vonatkozik. Ez a korlátozás továbbá versenyképesebb környezetet teremtene azon kártyák számára, amelyeknek bankközi díjait ez a rendelet nem szabályozza, mivel a kereskedők tárgyalási pozíciója erősebbé válna azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételekkel fogadják el ezeket a kártyákat.

Magyarázat

A kereskedőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy maguk hozzák meg az arra vonatkozó kereskedelmi döntéseket, hogy mely kártyákat, rendszereket, márkákat vagy termékeket fogadják el. Az ugyanazon szabályozott bankközi díjak alá tartozó kártyák kötelező elfogadásának bevezetése szükségtelenül széles körűnek tűnik.

4. módosítás

2. cikk (1) bekezdése

„(1)

»elfogadó«: olyan pénzforgalmi szolgáltató, amely közvetett vagy közvetlen szerződéses kapcsolatban áll a kedvezményezettel annak fizetési műveleteinek feldolgozása érdekében;”

„(1)

»elfogadó«: olyan pénzforgalmi szolgáltató, amely közvetett vagy közvetlen szerződéses kapcsolatban áll a kedvezményezettel annak a fizető fél valamely fizetési eszközével kezdeményezett fizetési műveleteinek elfogadása és feldolgozása érdekében;”

Magyarázat

E cikket az elfogadás bizonyos további jellemzőinek megragadása érdekében módosítani kell. A szövegezési javaslat összhangban áll az eurorendszernek a második pénzforgalmi irányelv iránti javaslatról szóló véleményében a „fizetési műveletek elfogadására” vonatkozóan javasolt meghatározásával.

5. módosítás

2. cikk (2) bekezdése

„(2)

»kibocsátó«: olyan pénzforgalmi szolgáltató, amely közvetett vagy közvetlen szerződéses kapcsolatban áll a fizető féllel annak fizetési műveleteinek elindítása, feldolgozása és teljesítése érdekében;”

„(2)

»kibocsátó«: olyan pénzforgalmi szolgáltató, amely közvetett vagy közvetlen szerződéses kapcsolatban áll módon fizetési eszközt biztosít a fizető féllel számára annak fizetési műveleteinek elindítása, feldolgozása és teljesítése érdekében;”

Magyarázat

Módosítás a kibocsátás egyes további jellemzőinek megragadása érdekében. A szövegezési javaslat összhangban áll az eurorendszernek a második pénzforgalmi irányelv iránti javaslatról szóló véleményében a „fizetési eszközök kibocsátására” vonatkozóan javasolt meghatározásával.

6. módosítás

2. cikk (4) bekezdése

„(4)

»betétikártya-művelet«: olyan kártyás fizetési művelet – ideértve az előre fizetett kártyákkal végzett műveleteket is –, amely egy folyószámlához vagy betéti számlához kapcsolódik, amely számlát a művelet engedélyezését/kezdeményezését követő legfeljebb 48 órán belül az adott művelettel megterhelik;”

„(4)

»betétikártya-művelet«: olyan betéti kártyával kezdeményezett kártyás fizetési művelet, – ideértve az előre fizetett kártyákkal végzett műveleteket is –, amely egy folyószámlához vagy betéti számlához kapcsolódik, amely számlát a művelet engedélyezését/kezdeményezését követő legfeljebb 48 órán belül az adott művelettel megterhelik;

(4a)

»betéti kártya«: olyan kártya, amely lehetővé teszi, hogy a kártyabirtokos vásárlást és/vagy készpénzfelvételt hajtson végre, amelyet közvetlenül és azonnal a fizetési számlájára terhelnek, függetlenül attól, hogy azt a kártya kibocsátójánál vezetik-e vagy sem;

Magyarázat

Nem tekinthető biztosnak, hogy a betéti kártyákat 48 órán belül megterhelik. A betéti kártyák és a hitelkártyák elhatárolásának ezért a számla azonnali megterheléséhez (betéti kártya), illetve előre megállapodott időpontokban történő megterheléséhez (hitelkártya) kell kapcsolódnia. Ezenkívül a betéti kártya meghatározásának a kedvezményezett által élvezett előnyök vonatkozásában is el kell térnie a hitelkártya meghatározásától (lásd alább) annak érdekében, hogy nem önkényes indokolással szolgáljon a bankközi díjakra vonatkozó megfelelő felső határok közötti javasolt különbséget illetően.

7. módosítás

2. cikk (5) bekezdése

„(5)

»hitelkártya-művelet«: olyan kártyás fizetési művelet, amely esetében a műveletet az annak engedélyezését/kezdeményezését követő 48 órán túl teljesítik;”

„(5)

»hitelkártya-művelet«: olyan hitelkártyával kezdeményezett kártyás fizetési művelet, amely esetében a műveletet az annak engedélyezését/kezdeményezését követő 48 órán túl teljesítik;

(5a)

»hitelkártya«: olyan kártya, amely lehetővé teszi, hogy a kártyabirtokos egy előzetesen megállapított felső határig vásárlást és/vagy készpénzfelvételt hajtson végre. A nyújtott hitel egészben visszfizethető a meghatározott időszak végére, vagy részenként törleszthető úgy, hogy az egyenleg meghosszabbított hitelnek minősül, amelyre általában kamatot számítanak fel. A rendszer szabályai és a művelet feldolgozása, valamint a kereskedő kártyaelfogadási eljárásai a betéti kártyával végzett műveletekhez képest szélesebb körűek lehetnek.

Magyarázat

Lásd a 6. módosításhoz fűzött magyarázatot.

8. módosítás

2. cikk (7) bekezdése

„(7)

»kártyaalapú fizetési művelet«: valamilyen kártya, telekommunikációs, digitális vagy informatikai eszköz vagy szoftver segítségével elvégzett fizetési művelet teljesítésére használt szolgáltatás, ha annak eredménye egy fizetésikártya-művelet. Nem tartoznak a kártyaalapú fizetési műveletek körébe a pénzforgalmi szolgáltatások egyéb fajtáin alapuló műveletek.”

„(7)

»kártyaalapú fizetési művelet«: valamilyen valamely kártyarendszer szabályai, gyakorlatai, szabványai és/vagy végrehajtási útmutatói alapján kártyaalapú fizetési eszközzel kártya, telekommunikációs, digitális vagy informatikai eszköz vagy szoftver segítségével elvégzett kezdeményezett fizetési művelet, teljesítésére használt szolgáltatás, ha annak eredménye egy fizetésikártya-művelet. Nem tartoznak a kártyaalapú fizetési műveletek körébe a pénzforgalmi szolgáltatások egyéb fajtáin alapuló műveletek ha annak eredménye nem a 260/2012/EU rendelet 2. cikkében meghatározottak szerinti átutalás vagy beszedés.”

Magyarázat

A „kártyaalapú fizetési művelet” Bizottság által javasolt meghatározása valamivel tágabb, mint a „fizetésikártya-művelet” meghatározása, mivel az a fizikai kártya nélkül végzett műveleteket is magában foglalja. A kártyák területén mutatkozó gyors fejlődésre, valamint a kártya-infrastruktúrát igénybe vevő különböző fizetési megoldások növekvő számára tekintettel az EKB a két meghatározás összeolvasztását javasolja.

9. módosítás

2. cikk (8) bekezdése

„(8)

»határokon átnyúló fizetési művelet«: a fizető fél vagy a kedvezményezett által kezdeményezett kártyás fizetési vagy kártyaalapú fizetési művelet, ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának és a kedvezményezett fél pénzforgalmi szolgáltatójának különböző tagállamban található a székhelye, vagy ha a fizetési kártyát olyan kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató bocsátotta ki, amelynek székhelye az értékesítés helyének tagállamától eltérő tagállamban van;”

„(8)

»határokon átnyúló kártyás fizetési művelet«: a fizető fél vagy a kedvezményezett által kezdeményezett kártyás fizetési vagy kártyaalapú fizetési művelet, ha az fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának és a kedvezményezett fél pénzforgalmi szolgáltatójának adott művelet kibocsátójának és az elfogadójának különböző tagállamban található a székhelye, vagy ha a fizetési kártyát a olyan kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató bocsátotta ki, amelynek elfogadójának székhelye az értékesítés helyének tagállamától eltérő tagállamban van;”

Magyarázat

Javasolt e meghatározás megfogalmazásának a fenti módosításban jelzett módon történő egyszerűsítése.

10. módosítás

2. cikk (9) bekezdése

„(9)

»bankközi díj«: valamely fizetésikártya-műveletben vagy fizetésikártya-alapú műveletben részt vevő fizető fél és kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatói között, az egyes beszedési megbízási műveletek után közvetve (harmadik személyen keresztül) vagy közvetlenül fizetett díj;”

„(9)

»bankközi díj«: valamely fizetésikártya-műveletben vagy fizetésikártya-alapú kártyaalapú fizetési művelet kibocsátója és elfogadója ben részt vevő fizető fél és kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatói között, az egyes beszedési megbízási kártyaalapú műveletek nként után közvetve (harmadik személyen keresztül) vagy közvetlenül fizetett díj;”

Magyarázat

Javasolt e meghatározás megfogalmazásának egyszerűsítése a kibocsátó és az elfogadó fogalmára történő hivatkozás révén.

11. módosítás

2. cikk (10) bekezdése

„(10)

»kereskedői díj«: a kedvezményezett által az egyes műveletek után az elfogadó részére fizetett díj, amely a bankközi díjat, a fizetési rendszer és a feldolgozás díját, valamint az elfogadó árrését tartalmazza;”

„(10)

»kereskedői díj«: a kedvezményezett által az elfogadó által nyújtott kártyaalapú fizetési z egyes műveletekre irányuló szolgáltatások után az elfogadó részére fizetett díj, amely a bankközi díjat, a fizetési rendszer és a feldolgozás díját, valamint az elfogadó árrését tartalmazza;”

Magyarázat

Javasolt, hogy a kereskedői díj meghatározása ne korlátozódjon a felsorolt elemekre.

12. módosítás

2. cikk (13) bekezdése

„(13)

»fizetésikártya-rendszer«: szabályok, gyakorlatok, szabványok és/vagy végrehajtási útmutatók egységes rendszere a fizetési műveleteknek az Unióban és a tagállamokon belül történő teljesítéséhez, amely elkülönül a működését támogató infrastruktúrától vagy fizetési rendszertől;”

„(13)

»fizetésikártya-rendszer«: szabályok, gyakorlatok, szabványok és/vagy végrehajtási útmutatók egységes rendszere a kártyaalapú fizetési eszközzel kezdeményezett fizetési műveleteknek az Unióban és a tagállamokon belül történő teljesítéséhez, amely elkülönül a működését támogató infrastruktúrától vagy fizetési rendszertől;”

Magyarázat

Módosítás a kezdeményezés elemének beiktatása érdekében; az Unióra és a tagállamokra való hivatkozás nem szükséges, ezért törlendő.

13. módosítás

2. cikk (14) bekezdése

„(14)

»négyszereplős fizetésikártya-rendszer«: olyan fizetésikártya-rendszer, amelyben a fizetéseket a rendszer, egy fizetési kártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató (a kártyabirtokos oldalán) és egy elfogadó pénzforgalmi szolgáltató (a kedvezményezett oldalán) közvetítésével a kártyabirtokos fizetési számlájáról teljesítik a kedvezményezett fizetési számlájára, valamint az ilyen struktúrán alapuló kártyaalapú műveletek;”

„(14)

»négyszereplős fizetésikártya-rendszer«: olyan fizetésikártya-rendszer, amelyben a kibocsátási és az elfogadási szolgáltatásokat a kártyarendszert irányító szervezettől eltérő szervezetek nyújtják fizetéseket a rendszer, egy fizetési kártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató (a kártyabirtokos oldalán) és egy elfogadó pénzforgalmi szolgáltató (a kedvezményezett oldalán) közvetítésével a kártyabirtokos fizetési számlájáról teljesítik a kedvezményezett fizetési számlájára, valamint az ilyen struktúrán alapuló kártyaalapú műveletek;”

Magyarázat

Javasolt, hogy a háromszereplős és a négyszereplős kártyarendszerek a kibocsátási és az elfogadási szolgáltatások nyújtása alapján ne kerüljenek megkülönböztetésre.

14. módosítás

2. cikk (15) bekezdése

„(15)

»háromszereplős fizetésikártya-rendszer«: olyan fizetésikártya-rendszer, amelyben a fizetéseket a rendszer által a kártyabirtokos nevében vezetett fizetési számláról teljesítik a rendszer által a kedvezményezett nevében vezetett fizetési számlára, valamint az ilyen struktúrán alapuló kártyaalapú műveletek. Ha egy háromszereplős fizetésikártya-rendszer más pénzforgalmi szolgáltatók részére engedélyezi a fizetési kártyák kibocsátását és/vagy elfogadását, akkor négyszereplős fizetésikártya-rendszernek tekintendő;”

„(15)

»háromszereplős fizetésikártya-rendszer«: olyan fizetésikártya-rendszer, amelyben a rendszer kártyamárkája alá tartozó fizetési műveletek kibocsátását és elfogadását egyaránt a kártyarendszert irányító szervezet végzi fizetéseket a rendszer által a kártyabirtokos nevében vezetett fizetési számláról teljesítik a rendszer által a kedvezményezett nevében vezetett fizetési számlára, valamint az ilyen struktúrán alapuló kártyaalapú műveletek. Ha egy háromszereplős fizetésikártya-rendszer más pénzforgalmi szolgáltatók részére engedélyezi a kártyaalapú fizetési eszközei fizetési kártyák kibocsátását és/vagy kártyaalapú fizetési műveletei elfogadását, akkor négyszereplős fizetésikártya-rendszernek tekintendő;”

Magyarázat

Lásd a 13. módosításhoz fűzött magyarázatot.

15. módosítás

2. cikk (16) bekezdése

„(16)

»fizetési eszköz«: a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató közötti megállapodás tárgyát képező, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője által vagy nevében fizetési megbízás kezdeményezésére használt, személyre szabott eszköz(ök) és/vagy eljárások;”

„(16)

»fizetési eszköz«: a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató közötti megállapodás tárgyát képező, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője által vagy nevében fizetési megbízás kezdeményezésére használt, személyre szabott eszköz(ök) és/vagy eljárások;”

Magyarázat

Ezt a meghatározást összhangba kell hozni a második pénzforgalmi irányelv iránti javaslattal.

16. módosítás

2. cikk (17) bekezdése

„(17)

»kártyaalapú fizetési eszköz«: minden olyan fizetési eszköz, ideértve a kártyát, a mobiltelefont, a számítógépet és minden egyéb technológiai eszközt, amely tartalmazza a fizető fél által olyan fizetési megbízás kezdeményezésére használt megfelelő alkalmazást, amely nem a 2012/260/EU rendelet 2. cikke értelmében vett átutalás vagy beszedés;”

„(17)

»kártyaalapú fizetési eszköz«: minden olyan fizetési eszköz, ideértve a kártyát a vagy a fizetési kártyához hasonló jellemzőket biztosító bármely más fizetési eszköz, a mobiltelefont, a számítógépet és minden egyéb technológiai eszközt, amely tartalmazza amelyet a kedvezményezett fizetés fogadása céljára elfogad, és amelyet a fizető fél által olyan fizetési megbízás kezdeményezésére használt fel megfelelő alkalmazást, amely nem eredményez a 2012/260/EU rendelet 2. cikke értelmében vett átutalást vagy beszedést;”

Magyarázat

E meghatározást összhangba kell hozni a „kártyaalapú fizetési műveletre” vonatkozó, a 8. módosításban szereplő szövegezési javaslattal.

17. módosítás

2. cikk (18) bekezdése

„(18)

»fizetési alkalmazás«: valamilyen eszközre telepített számítógépes szoftver vagy annak megfelelője, amely lehetővé teszi a kártyaalapú fizetési műveletek kezdeményezését, valamint azt, hogy a fizető fél fizetési megbízásokat adjon;”

„(18)

»kártyaalapú fizetési alkalmazás«: valamilyen eszközre telepített vagy távolról hozzáférhető számítógépes szoftver vagy annak megfelelője, amely lehetővé teszi a kártyaalapú fizetési műveletek kezdeményezését, valamint azt, hogy a fizető fél által fizetési megbízásokat adjon;”

Magyarázat

Javasolt a távoli hozzáférés elemének beépítése e fogalom meghatározásába.

18. módosítás

2. cikk (19) bekezdése

„(19)

»fizetési megbízás«: a fizető fél által saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott utasítás valamely fizetési művelet teljesítésére;”

„(19)

»fizetési megbízás«: a fizető fél vagy a kedvezményezett által saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott utasítás valamely fizetési művelet teljesítésére;”

Magyarázat

A kártyás fizetésekre vonatkozó fizetési megbízásokat a kedvezményezett is kezdeményezheti. Emellett a módosítás összhangba hozza a meghatározást a második pénzforgalmi irányelv iránti javaslattal.

19. módosítás

2. cikk (20) bekezdése

„(20)

»fizetésikártya-művelet«: fizetési kártyával vagy egy fizetésikártya-művelet infrastruktúrájának felhasználásával teljesített fizetési művelet, amely egy fizetésikártya-művelet üzleti szabályain alapul;”

„(20)

»fizetésikártya-művelet«: fizetési kártyával vagy egy fizetésikártya-művelet infrastruktúrájának felhasználásával teljesített fizetési művelet, amely egy fizetésikártya-művelet üzleti szabályain alapul;”

Magyarázat

A meghatározás nagyon hasonló a „kártyalapú fizetési művelet” meghatározásához. A két meghatározást hasznos lenne összeolvasztani.

20. módosítás

2. cikk (21) bekezdése

„(21)

»pénzforgalmi szolgáltató«: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely jogosult a 2007/64/EK irányelv mellékletében felsorolt pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. A pénzforgalmi szolgáltató lehet kibocsátó vagy elfogadó, illetve mindkettő;”

„(21)

»pénzforgalmi szolgáltató«: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely jogosult a 2007/64/EK irányelv mellékletében felsorolt pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. A pénzforgalmi szolgáltató lehet kibocsátó vagy elfogadó, illetve mindkettő; a PSD2-re vonatkozó COM (2013) 547/3 javaslat 1. cikkének (1) bekezdésében említett bármely jogalany, valamint a javasolt PSD2  (2) 27. cikkével összhangban mentességben részesülő jogi és természetes személyek;

Magyarázat

Összhangba hozandó a második pénzforgalmi irányelv iránti javaslattal.

21. módosítás

2. cikk (23) bekezdése

„(23)

»fizetési művelet«: a fizető fél, illetve a fizető fél nevében vagy a kedvezményezett által kezdeményezett pénzeszköz-transzfer, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti alapkötelezettségektől;”

„(23)

»fizetési művelet«: a fizető fél, illetve a fizető fél nevében vagy a kedvezményezett által kezdeményezett pénzeszköz-befizetés, -transzfer vagy -felvétel, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti alapkötelezettségektől;”

Magyarázat

Összhangba hozandó a második pénzforgalmi irányelv iránti javaslattal.

22. módosítás

2. cikk (24) bekezdése

„(24)

»feldolgozás«: fizetési műveletek feldolgozási szolgáltatásainak teljesítése, azaz az elfogadó és a kibocsátó közötti fizetési utasítás kezeléséhez szükséges lépések végrehajtása;”

„(24)

»feldolgozás«: fizetési műveletek feldolgozási szolgáltatásainak teljesítése, azaz az elfogadó és a kibocsátó közötti fizetési utasítás kezeléséhez szükséges lépések végrehajtása a kibocsátó vagy az elfogadó részére valamely kártyaalapú fizetési művelet keretében elvégzett bármely automatikus adatfeldolgozás;”

Magyarázat

Módosítás annak további tisztázása érdekében, hogy mit foglalnak magukban a fizetési műveletek feldolgozási szolgáltatásai, amelyeket a pénzforgalmi szolgáltatók nyújtanak.

23. módosítás

2. cikk (25) bekezdése

„(25)

»feldolgozó«: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely fizetési műveletek feldolgozására irányuló szolgáltatást nyújt.”

„(25)

»feldolgozó«: minden olyan technikai szolgáltató természetes vagy jogi személy, aki vagy amely fizetési műveletek feldolgozására irányuló szolgáltatást nyújt.”

Magyarázat

Módosítás a fizetési műveletek feldolgozására irányuló szolgáltatások technikai, azaz informatikai feldolgozással járó jellegének hangsúlyozása érdekében.

24. módosítás

3. és 4. cikk

„3. cikk

Bankközi díjak a határokon átnyúló fogyasztói betéti- vagy hitelkártya-műveletek esetén

1.

E rendelet hatálybalépését követő két hónap elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók a határokon átnyúló betétikártya-műveletekért nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a művelet értékének 0,2 %-át meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, megállapodás szerinti díjazást.

(2)

E rendelet hatálybalépését követő két hónap elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók a határokon átnyúló hitelkártya-műveletekért nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a művelet értékének 0,3 %-át meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, megállapodás szerinti díjazást.

4. cikk

Bankközi díjak valamennyi fogyasztói betéti- és hitelkártya-művelet esetén

(1)

E rendelet hatálybalépését követő két év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók semmilyen betéti kártyán alapuló műveletért nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a művelet értékének 0,2 %-át meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, megállapodás szerinti díjazást.

(2)

E rendelet hatálybalépését követő két év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók semmilyen hitelkártyán alapuló műveletért nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a művelet értékének 0,3 %-át meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, megállapodás szerinti díjazást.”

„3. cikk

Bankközi díjak a határokon átnyúló fogyasztói betéti- vagy hitelkártya-műveletek esetén

(1)

E rendelet hatálybalépését követő két hónap elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók a határokon átnyúló betétikártya-műveletekért nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a művelet értékének 0,2 %-át meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, megállapodás szerinti díjazást.

(2)

E rendelet hatálybalépését követő két hónap elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók a határokon átnyúló hitelkártya-műveletekért nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a művelet értékének 0,3 %-át meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, megállapodás szerinti díjazást.

4. cikk

Bankközi díjak a valamennyi fogyasztói betéti- és hitelkártya-műveletek esetén

(1)

E rendelet hatálybalépését követő két év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók semmilyen betéti kártyán alapuló műveletért nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a művelet értékének 0,2 %-át meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, megállapodás szerinti díjazást.

(2)

E rendelet hatálybalépését követő két év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók semmilyen hitelkártyán alapuló műveletért nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a művelet értékének 0,3 %-át meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, megállapodás szerinti díjazást.”

Magyarázat

Lásd az 1. számú módosításhoz fűzött magyarázatot.

25. módosítás

7. cikk (3) bekezdése

és a 7. cikk (5) és (új) (6) bekezdése (3)

„(3)

A fizetésikártya-rendszerek feldolgozási szabályai nem tartalmazhatnak területi alapú megkülönböztetést.

[…]”

„(3)

A fizetésikártya-rendszerek feldolgozási szabályai nem tartalmazhatnak a feldolgozó megválasztásához kapcsolódó, területi alapú megkülönböztetést.

[…]

(5)

A fizetésikártya-rendszereknek tisztességes és átlátható eljárással kell rendelkezniük annak biztosítására, hogy más feldolgozókkal szemben nem alkalmaznak indokolatlan megkülönböztetést, és a független feldolgozókkal való kölcsönös műszaki átjárhatóság nem kerül korlátozásra.

(6)

Ez a cikk e rendelet hatálybalépését követő két év elteltével alkalmazandó.

A (3) bekezdés módosítása a jelenlegi megfogalmazás világosabbá tétele érdekében javasolt, mivel az jelenlegi formájában értelmezhető úgy, mint amely nem hagyna helyet az országkockázat-kezelésnek a feldolgozás különböző szakaszaiban, például az engedélyezés során.

Az új (5) bekezdés annak érdekében javasolt, hogy elkerüljük annak lehetőségét, hogy a fizetésikártya-rendszerek hátrányos megkülönböztetést alkalmazzanak a feldolgozókkal szemben olyan üzleti szabályok végrehajtása által, amelyek indokolatlanul korlátozzák a feldolgozók közötti kölcsönös átjárhatóságot.

Végül új (6) bekezdés javasolt. A pénzforgalmi ágazatnak további időre lehet szüksége a rendszer és a feldolgozási infrastruktúra elkülönítésének megvalósításához. Ezért javasolt, hogy ez a cikk csak a rendelet hatálybalépését követő két év elteltével legyen alkalmazandó.

26. módosítás

8. cikk (3) és (5) bekezdés

„(3)

A fizetésikártya-rendszerek nem írhatnak elő bejelentési, díjfizetési vagy más, ezzel azonos célú vagy hatású kötelezettséget a kártyakibocsátó és -elfogadó pénzforgalmi szolgáltatók számára olyan műveletekkel kapcsolatban, amelyeket a márkajelzésüket viselő eszközzel végeznek, de amelyeknek lebonyolítása során nem használják az adott rendszert.

[…]

(5)

Ha a fizetésre alkalmas eszköz választási lehetőséget kínál a fizetési eszközök különböző márkái között, az adott fizetési műveletre vonatkozó márkát a fizető fél határozza meg az értékesítés helyén.”

„(3)

A fizetésikártya-rendszerek nem írhatnak elő bejelentési, díjfizetési vagy más, ezzel azonos célú vagy hatású kötelezettséget a kártyakibocsátó és -elfogadó pénzforgalmi szolgáltatók számára olyan műveletekkel kapcsolatban, amelyeket a márkajelzésüket viselő eszközzel végeznek, de amelyeknek lebonyolítása során nem használják az adott rendszert, a szabályozók, felügyeleti hatóságok vagy központi bankok által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket kivéve.

[…]

(5)

Ha a fizetésre alkalmas eszköz választási lehetőséget kínál a fizetési eszközök különböző márkái között, az adott fizetési műveletre vonatkozó márkát ról a fizető fél határozza meg és a kedvezményezett állapodik meg az értékesítés helyén.”

A központi bankok felügyeleti célokra megkövetelik a kártyarendszerektől a kártyacsalással kapcsolatos statisztikák szolgáltatását. Számottevő terhet jelentene, ha az adatszolgáltatási követelmények akként kerülnének módosításra, hogy azok nagyszámú szolgáltatóra terjedjenek ki. Ezért ennek megoldásaként javasolt olyan információkat biztosító adatszolgáltatási kötelezettségek előírása, amely információkra a szabályozóknak, felügyeleti hatóságoknak vagy központi bankoknak ténylegesen szükségük van.

Valamely konkrét márka választásáról a kártyabirtokosnak (a fizető félnek) és a kereskedőnek (a kedvezményezettnek) közösen kell megállapodnia. Amennyiben a választásról kizárólag a fizető fél dönt, fennáll annak kockázata, hogy a fizető fél költséges márkát választ, amely számára ugyan további előnyöket biztosít, a kereskedő számára ugyanakkor magasabb költségekhez vezet, ami végső soron a kereskedő valamennyi ügyfele számára magasabb árakhoz vezethet.

27. módosítás

10. cikk (1) bekezdése

„(1)

A fizetési rendszerek és a pénzforgalmi szolgáltatók nem alkalmazhatnak olyan szabályt, amely egy adott fizetésieszköz-rendszer keretein belül valamely kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott kártyákat vagy más fizetési eszközöket elfogadó kedvezményezetteket arra kötelezheti, hogy ugyanabba a márkába és/vagy kategóriába tartozó, ugyanazon rendszer keretein belül más kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott fizetési eszközöket is elfogadjanak, kivéve, ha azokra ugyanaz a szabályozott bankközi díj vonatkozik.”

„(1)

A fizetési rendszerek és a pénzforgalmi szolgáltatók nem alkalmazhatnak olyan szabályt, amely egy adott fizetésieszköz- kártyarendszer keretein belül valamely kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott kártyákat vagy más fizetési eszközöket elfogadó kedvezményezetteket arra kötelezheti, hogy más márkákat, ugyanabba a márkába és/vagy kategóriába tartozó, ugyanazon rendszer keretein belül más kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott más fizetési eszközöket vagy termékeket is elfogadjanak, kivéve, ha azokra ugyanaz a szabályozott bankközi díj vonatkozik.”

Magyarázat

A a kártyák elfogadására, valamint az elfogadott rendszerek, márkák vagy termékek körére vonatkozó döntés a kereskedő által meghozott kereskedelmi döntés kell legyen. A rendszerek és a szolgáltatók számára olyan szabályok alkalmazásának megengedése, amelyek a fizető feleket az ugyanazon szabályozott bankközi díjak alá tartozó kártyák kötelező elfogadására kényszerítik, szükségtelenül széles körűnek tűnik. A további módosítások az ezen bekezdésben rögzített követelmények egyszerűsítésére irányulnak. A (29) preambulumbekezdés szerint e bekezdés célja a termékek általános elfogadására vonatkozó kötelezettség eltávolítása a bankkártyák általános elfogadását előíró szabályból. A kibocsátókra vonatkozó feltételek nem szükségesek ezen célkitűzés eléréséhez.

28. módosítás

10. cikk (5) bekezdés új

Nincs szöveg.

„(5)

A kereskedők dönthetnek úgy, hogy nem fogadnak el valamennyi kártyát vagy más fizetési eszközt, ha ezek alacsony szintű biztonságot nyújtanak, és ha az elfogadó nem garantálja az engedélyezett műveletek teljes kifizetését.”

Magyarázat

A kereskedőknek meg kell engedni, hogy ne fogadják el az alacsonyabb szintű biztonsági jellemzőkkel rendelkező kártyákat, például a mikrochip nélküli kártyákat, mivel a fizetés az ilyen kártyák felhasználása esetén nem garantált, ami nagyobb pénzügyi kockázatnak teszi ki a kereskedőket.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  COM (2013)547/3.

(3)  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e véleményben szereplő hivatkozások a bekezdések számozásának a COM(2013) 550 final/2 dokumentumban használt rendszerét követik.


Top