EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2014. január 22. ) a SEPA-átállás határidejének elhalasztásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2014. január 22.)

a SEPA-átállás határidejének elhalasztásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Bevezetés és jogalap

2014. január 14-én az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: rendeletre irányuló javaslat).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 3.1. cikkén alapul, mivel a rendeletre irányuló javaslat az EKB hatáskörébe tartozó rendelkezéseket tartalmaz, különösen az eurorendszernek a Szerződés 127. cikke (2) bekezdése szerinti, a fizetési rendszerek zavartalan működésének elősegítéséhez kapcsolódó alapvető feladatával összefüggésben. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

A rendeletre irányuló javaslat célja és tartalma

2014. január 9-én az Európai Bizottság közzétette a rendeletre irányuló javaslatot, amely további hat hónapos átmeneti időszak beiktatása révén módosítaná a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2). A rendeletre irányuló javaslat értelmében egy átmeneti rendelkezés lehetővé tenné a bankok és egyéb pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy 2014. augusztus 1-jéig feldolgozzák a 260/2012/EU rendeletnek meg nem felelő fizetéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 2014 februárjáig a 260/2012/EU rendeletnek meg nem felelő piaci szereplők folytathassák a fizetések lebonyolítását, valamint a fogyasztóknak okozott kényelmetlenségek elkerüléséhez való hozzájárulás érdekében.

1.    Általános észrevételek

1.1.

Közvetlenül a rendeletre irányuló javaslat közzététele után az eurorendszer egy nyilatkozatban (3) elismerte az euroövezetbeli érdekelt felek átállás terén tett határozott és sikeres erőfeszítéseit. A nyilatkozat megemlíti, hogy az egységes eurofizetési térség (SEPA) nemzeti közösségeitől származó legfrissebb információk arra utalnak, hogy az átállás üteme túl gyors és tovább gyorsul, amely azt jelzi, hogy az érdekelt felek túlnyomó többsége időben be fogja fejezni az átállást.

1.2.

A rendeletre irányuló javaslat nem volt egyértelmű a piacokon az átállás határidejét illetően, ezért azonnali szükség van világos iránymutatásra. Aggályos továbbá a jogbiztonság hiánya abban az esetben, ha a rendeletre irányuló javaslatot csak a jelenlegi határidő, azaz 2014. február 1. után fogadják el. Ezen aggály részleges megoldását jelentené a rendeletre irányuló javaslat ajánlott, visszaható hatállyal történő, azaz 2014. január 31-étől kezdődő alkalmazása. Amennyire lehet, el kell kerülni az olyan helyzetet, amelyben a rendeletre irányuló javaslat elfogadásáig a jelenlegi határidő alkalmazandó, amely időszak során a piacok bizonytalanok a rendeletre irányuló javaslat elfogadását illetően.

1.3.

Ezért kiemelkedő jelentőséggel bír a jogbiztonság helyreállítása, a piacokon fennálló bizonytalanság csökkentése, és a határidő vonatkozásában a piacok számára történő világos iránymutatás. E célkitűzések legjobban a rendeletre irányuló javaslat Tanács és Parlament általi gyors elfogadása útján biztosíthatók, lényegi elemeinek bármely további módosítása nélkül.

2.    Különös észrevételek

A fenti célkitűzésekre figyelemmel, és amennyiben a gyorsított jogalkotási eljárás lehetővé teszi, az EKB olyan módosításokat javasol, amelyek a) a rendeletre irányuló javaslat hatályának (további átmeneti időszak beiktatása eltérés előírása által) és elfogadása indokainak (valószínűtlen, hogy a SEPA-átállás 2014. február 1-jéig teljes mértékben befejeződik) egyértelművé tételére; b) a rendeletre irányuló javaslat szóhasználatának a 260/2012/EU rendelet szóhasználatával történő összhangba hozására, valamint c) annak biztosítására irányulnak, hogy az átmeneti időszaknak a szankciók kiszabására gyakorolt hatása egyértelmű legyen.

Abban az esetben, ahol az EKB a rendeletre irányuló javaslat módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a szövegezési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. január 22-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. március 14-i 260/2012/EU rendelete az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.).

(3)  2014. január 9-i sajtóközlemény. Elérhető az EKB honlapján: http://www.ecb.europa.eu


MELLÉKLET

Szövegezési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1.     módosítás

(6) preambulumbekezdés

„(6)

A bankoknak és más pénzforgalmi szolgáltatóknak 2014. február 1-jétől jogi kötelezettségeiknek megfelelően vissza kell utasítaniuk a SEPA-nak nem megfelelő átutalások, illetőleg beszedések feldolgozását, bár meglévő hagyományos modelljeik révén a SEPA-átutalások és -beszedések mellett technikailag fel tudnák dolgozni az említett fizetéseket, ahogy ez már jelenleg is gyakorlat. A SEPA-átutalásokra és -beszedésekre való teljes átállás hiányában nem lehet kizárni, hogy a fizetési fennakadások a szóban forgó műveletek esetében fizetési késedelmekhez vezetnek. Ez hatással lehet a fizetési szolgáltatások valamennyi igénybe vevőjére, mindenekelőtt a kkv-kra és a fogyasztókra.”

„(6)

A bankoknak és más pénzforgalmi szolgáltatóknak 2014. február 1-jétőljogi a 260/2012/EU rendeletből eredő kötelezettségeiknek megfelelően vissza kell utasítaniuk a SEPA-nak nem megfelelő átutalások, illetőleg beszedések feldolgozását, bár meglévő hagyományos modelljeik révén a SEPA-átutalások és -beszedések mellett technikailag fel tudnák dolgozni az említett fizetéseket, ahogy ez már jelenleg is gyakorlat. A SEPA-átutalásokra és -beszedésekre való teljes átállás hiányában nem lehet kizárni, hogy a fizetési fennakadások a szóban forgó műveletek esetében fizetési késedelmekhez vezetnek. Ez hatással lehet a fizetési szolgáltatások valamennyi igénybe vevőjére, mindenekelőtt a kkv-kra és a fogyasztókra.”

Magyarázat

A „jogi kötelezettségek” kifejezés homályos, így hivatkozni lehetne a 260/2012/EU rendeletre.

2.     módosítás

(7) preambulumbekezdés

„(7)

El kell kerülni az abból eredő szükségtelen fizetési zavarokat, hogy a SEPA-átállás 2014. február 1-jéig nem zárul le teljes körűen. (…) E célból átmeneti időszakot kell bevezetni, amely lehetővé teszi a különböző formátumú fizetések fentiek szerinti párhuzamos feldolgozását. (…) Az átmeneti időszakban a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy szankciókat alkalmazzanak azon pénzforgalmi szolgáltatókkal szemben, amelyek a követelményeknek nem megfelelő fizetéseket dolgoznak fel, és a pénzforgalmi szolgáltatások azon igénybe vevőivel szemben, amelyek esetleg még nem hajtották végre az átállást.”

„(7)

El kell kerülni az abból eredő szükségtelen fizetési zavarokat, hogy a SEPA-átállás 2014. február 1-jéigvalószínűsíthetően nem zárul le teljes körűen. (…) E célból további átmeneti időszakot kell bevezetni, amely lehetővé teszi a különböző formátumú fizetések fentiek szerinti párhuzamos feldolgozását. (…) Egyértelművé kell tenni, hogy a Az további átmeneti időszakban a tagállamoknak tartózkodni uk kell kötelesek attól, hogy szankciókat alkalmazzanak azon pénzforgalmi szolgáltatókkal szemben, amelyek a követelményeknek nem megfelelő fizetéseket dolgoznak fel, és a pénzforgalmi szolgáltatások azon igénybe vevőivel szemben, amelyek esetleg még nem hajtották végre az átállást.”

Magyarázat

A „SEPA-átállás 2014. február 1-jéig nem zárul le teljes körűen” fordulatnak ellentmond az (5) preambulumbekezdés, amely szerint „ezért rendkívül valószínűtlen, hogy 2014. február 1-jéig valamennyi piaci szereplő meg fog felelni a SEPA-követelményeknek”. A két preambulumbekezdést összhangba kell hozni. Ezenkívül következetesen a „további átmeneti időszak” kifejezést kell használni. Végül a jogbiztonság érdekében a szankciók további átmeneti időszakból eredő, annak tartama alatt fennálló alkalmazhatóságának kizárását tényként kell rögzíteni.

3.     módosítás

1. cikk (1) bekezdés

„(1)   A 6. cikk (1) és (2) bekezdésének sérelme nélkül a PSZ-ek 2014. augusztus 1-jéig folytathatják az eurofizetési műveleteknek a SEPA-átutalások és -beszedések esetében előírttól eltérő formátumban történő feldolgozását.”

„(1)   A 6. cikk (1) és (2) bekezdésének sérelme nélkül től eltérően a PSZ-ek 2014. augusztus 1-jéig folytathatják az eurofizetési műveleteknek az e rendelet alapján a SEPA-átutalások és -beszedések esetében előírttól eltérő, hagyományos formátumban történő feldolgozását.”

Magyarázat

Az „eltérően” kifejezés a 260/2012/EU rendelet jelenlegi szövegéből származik, és az jogilag pontos. A „SEPA-átutalások” és „SEPA-beszedések” kifejezések a 260/2012/EU rendeletben nem kerülnek meghatározásra. A jogbiztonság érdekében az eltérés körének világosnak kell lennie.

4.     módosítás

1. cikk (1) bekezdése, második albekezdés

„A tagállamok csak 2014. augusztus 2-től alkalmazzák a 11. cikknek megfelelően meghatározott, a 6. cikk (1) és (2) bekezdésének megsértéséért kiszabható szankciókra vonatkozó szabályokat.”

„A tagállamok csak 2014. augusztus 2-től, és csak a 2012. augusztus 2-án vagy ezt követően kezdeményezett fizetési műveletek tekintetében alkalmazzák a 11. cikknek megfelelően meghatározott, a 6. cikk (1) és (2) bekezdésének megsértéséért kiszabható szankciókra vonatkozó szabályokat.”

Magyarázat

A jogbiztonság biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a további átmeneti időszak alatt feldolgozott műveletek szankcionálása kizárt.

5.     módosítás

1. cikk (1) bekezdése, harmadik albekezdés

„A tagállamok a 6. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérően 2016. február 1-jéig engedélyezhetik a PSZ-ek számára, hogy a belföldi fizetések vonatkozásában konvertálási szolgáltatásokat nyújtsanak a PIV-k részére, lehetővé téve a fogyasztóknak minősülő PIV-knek, hogy a melléklet 1.a) pontjában említett fizetésiszámla-azonosító helyett továbbra is a BBAN-t használják, feltéve, hogy a fizető fél és a kedvezményezett BBAN-jának a melléklet 1.a) pontjában említett fizetésiszámla-azonosítóra való, technikai és biztonsági szempontból megfelelő konvertálása révén garantált a kölcsönös átjárhatóság. (…)”

„A tagállamok a 6. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérően 2016. február 1-jéig engedélyezhetik a PSZ-ek számára, hogy a belföldi fizetési műveletek vonatkozásában konvertálási szolgáltatásokat nyújtsanak a PIV-k részére, lehetővé téve a fogyasztóknak minősülő PIV-knek, hogy a melléklet 1.a) pontjában említett fizetésiszámla-azonosító helyett továbbra is a BBAN-t használják, feltéve, hogy a fizető fél és a kedvezményezett BBAN-jának a melléklet 1.a) pontjában említett fizetésiszámla-azonosítóra való, technikai és biztonsági szempontból megfelelő konvertálása révén garantált a kölcsönös átjárhatóság. (…)”

Magyarázat

A 260/2012/EK rendelet szóhasználatával való összhang biztosítása.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.


Top