EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0077

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2013. november 19. ) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (CON/2013/77)

OJ C 51, 22.2.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 51/3


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2013. november 19.)

a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(CON/2013/77)

(2014/C 51/02)

Bevezetés és jogalap

2013. szeptember 24-én az Európai Központi Bank (EKB) a Tanácstól azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: az irányelvjavaslat).

Az EKB véleményalkotási hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel az irányelvjavaslat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének a Szerződés 127. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésében és 127. cikkének (5) bekezdésében említett, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdításával és a pénzügyi rendszer stabilitására irányuló politikák zavartalan végrehajtásával kapcsolatos feladatköreit. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.    Az irányelvjavaslat célja és tartalma

Az irányelvjavaslat közös uniós keretet hoz létre a fizetési számlák elérhetőségével és használatával kapcsolatos fogyasztói jogok védelmére. Az e keretet alkotó szabályok az alábbi területekre terjednek ki: a) az Unióban vezetett fizetési számlák után a fogyasztóknak felszámított díjak átláthatósága és összehasonlíthatósága (2); b) a pénzforgalmi szolgáltatók által a fogyasztóknak a fizetési számlák közötti váltás vonatkozásában nyújtott szolgáltatások (3); c) az Unióban jogszerűen lakóhellyel rendelkező fogyasztók joga, hogy az Unióban alapszintű fizetési számlát nyissanak és azt használják, állampolgárságuktól vagy a lakóhelyük szerinti tagállamtól függetlenül (4); d) kapcsolódó kérdések, mint például az illetékes hatóságok kijelölése és feladatai, valamint szankciók a pénzforgalmi szolgáltatók kötelezettségszegése esetére (5).

2.    Általános észrevételek

Az EKB határozottan támogatja az irányelvjavaslatot. Korábban más esetekben az EKB támogatta a pénzügyi műveletek tekintetében külön átláthatósági követelmények előírását – a követelmények betartásának tényleges nyomon követésével kísérve – a különféle termékek és szolgáltatások összehasonlításának megkönnyítése, és ennélfogva a pénzügyi szereplők közötti verseny erősítése céljából (6). Az EKB egyben olyan előírások meghatározását is támogatta, amelyek a határokon átnyúló fizetések teljesítésének elősegítését szolgálják (7). Végezetül az irányelvjavaslatnak a fogyasztók számára egyszerűbb hozzáférést kell biztosítania a fizetési számlákhoz, és hozzá kell járulnia egy egész Unióra kiterjedő fizetési térség létrehozásához, amely célt az EKB következetesen támogat (8).

3.    Különös megjegyzések

3.1.   Meghatározott fogalmak

Az irányelvjavaslatban meghatározott fogalmakat (9) össze kell hangolni a 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: pénzforgalmi irányelv, PSD-irányelv) és a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (10) (a továbbiakban: a SEPA-rendelet) szereplő fogalommeghatározásokkal, kivéve, ha az ekként meghatározott fogalmaktól való eltérést objektív okok indokolják. Vonatkozik ez különösen a „tartós adathordozó” és a „beszedés” meghatározására. A pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó hatályos uniós jogszabályokon alapuló egységes terminológia használata javítani fogja a következetességet és elő fogja segíteni az uniós jogi aktusok megértését. Az egyértelműség és a következetesség érdekében továbbá ésszerűnek tűnik a „számlaváltás” fogalmának egyszerűen az irányelvjavaslat 10. cikkében szereplő szolgáltatások tekintetében történő meghatározása (11).

3.2.   Az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások listája és a hatóságok információbekérési hatáskörei

Az irányelvjavaslat hatálya alá tartozó alapvető pénzforgalmi szolgáltatások listájának azokat a pénzforgalmi szolgáltatásokat kell tartalmaznia, amelyek a legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 80 %-át teszik ki. Azonban az ennél messzebbre menő – meghatározott számú szolgáltatásnak a listára való felvételét előíró – feltételek túlzónak bizonyulhatnak. Emellett pontosítást igényel az, hogy az illetékes hatóságok jogosultak információkat bekérni a pénzforgalmi szolgáltatóktól a fizetési számlákkal összefüggésben nyújtott egyedi szolgáltatások jövedelmezőségéről abból a célból, hogy összeállíthassák a legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások listáját (12). Ebből a célból szükség lehet konkrét adatszolgáltatási kötelezettségek megállapítására, amelyeknek egyidejűleg biztosítaniuk kell a pénzforgalmi szolgáltatók azon jogát, hogy az üzleti titkokat versenytársaiktól megóvják (13).

3.3.   Az alapszintű fizetési számla nyitására vonatkozó jog – korlátozások a számla pénzneme tekintetében

Az irányelvjavaslat bevezeti az Unióban jogszerűen tartózkodó fogyasztók számára azt a jogot, hogy bármely tagállamban alapszintű fizetési számlát nyissanak és használjanak (14). Azonban az irányelvjavaslat 15. cikkének szóhasználata úgy is értelmezhető, hogy az magában foglalja azt is, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók kötelezhetőek lehetnek arra, hogy kérésre bármely tagállam pénznemében denominált alapszintű fizetési számlát nyissanak. Tekintve, hogy egy ilyen átfogó követelmény végrehajtása gazdaságilag nem feltétlenül megvalósítható, elegendő a fizetési számla megnyitásának és használatának e jogát azon tagállam pénznemében vezetett fizetési számlákra korlátozni, amelyikben a pénzforgalmi szolgáltató található (15).

3.4.   Határon átnyúló együttműködés

Végezetül az irányelvjavaslatnak való tényleges megfelelés biztosítására a tagállamon belüli illetékes nemzeti hatóságok javasolt együttműködési kötelezettségét (16) ki kell terjeszteni az eltérő tagállambeli illetékes hatóságok határon átnyúló együttműködésének kötelezettségére. Ez annak biztosítását szolgálja, hogy a nemzeti végrehajtási intézkedések és gyakorlatok ne térjenek el egymástól olyan mértékben, amely veszélyeztetné az irányelvjavaslat azon célját, hogy a fizetési számlák Unión belüli egységes piacának megvalósítása érdekében közelítse egymáshoz a jogszabályokat és intézkedéseket (17).

Azokban az esetekben, ahol az EKB az irányelvjavaslat módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a konkrét szövegezési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. november 19-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 266.

(2)  Lásd az irányelvjavaslat II. fejezetét.

(3)  Lásd az irányelvjavaslat III. fejezetét.

(4)  Lásd az irányelvjavaslat IV. fejezetét.

(5)  Lásd az irányelvjavaslat V. és VI. fejezetét.

(6)  Lásd a CON/2007/29 vélemény 2.4. pontját, a CON/2012/103 vélemény 1.1. pontját és a CON/2012/10 véleményben az általános észrevételek 3. pontját. Az EKB valamennyi véleménye közzétételre kerül az EKB honlapján: http://www.ecb.europa.eu

(7)  Lásd a CON/2001/34 vélemény 11. pontját.

(8)  Lásd a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.).

(9)  Lásd az irányelvjavaslat 2. cikkét.

(10)  Az Európai Parlamenti és Tanács 260/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról (HL L 94., 2012.3.30, 22. o.).

(11)  Lásd az 1–3. javasolt módosítást. Lásd még a CON/2013/32 vélemény 3.3. pontját.

(12)  Lásd az irányelvjavaslat 3. cikke (2) bekezdésének 4) és 5) pontját.

(13)  Lásd a 4. javasolt módosítást.

(14)  Lásd az irányelvjavaslat 15. cikkét.

(15)  Lásd az 5. javasolt módosítást.

(16)  Lásd az irányelvjavaslat 20. cikkének (2) bekezdését.

(17)  Lásd a 6. javasolt módosítást.


MELLÉKLET

Szövegezési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1. módosítás

2. cikk l) pontja

„l)

»tartós adathordozó« bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a pénzforgalmi szolgáltató számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;”

„l)

»tartós adathordozó« bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a pénzforgalmi szolgáltató számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;”

Magyarázat

Ezt a fogalommeghatározást össze kell hangolni a PSD-irányelv 4. cikkének 25. pontjában szereplő fogalommeghatározással, amely nem hivatkozik a pénzforgalmi szolgáltatóra. E fogalommeghatározás szerint a „tartós adathordozó” csak a pénzforgalmi szolgáltatás használója – azaz jelen esetben a fogyasztó – rendelkezésére álló eszközökre vonatkozik.

2. módosítás

2. cikk m) pontja

„m)   »számlaváltás«: a valamely fizetési számlán végrehajtott, átutalásra, rendszeres beszedésre és rendszeres beérkező átutalásokra vonatkozó rendszeres fizetési megbízások mindegyikére vagy némelyikére vonatkozó információknak a fogyasztó kérésére az egyik pénzforgalmi szolgáltatótól egy másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő transzfere, ami történhet az egyik fizetési számla pozitív számlaegyenlegének a másikra való átutalásával vagy anélkül, illetve a korábbi számla lezárásával vagy anélkül;”

„m)   »számlaváltás«: az ezen irányelv 10. cikke alapján nyújtott szolgáltatás a valamely fizetési számlán végrehajtott, átutalásra, rendszeres beszedésre és rendszeres beérkező átutalásokra vonatkozó rendszeres fizetési megbízások mindegyikére vagy némelyikére vonatkozó információknak a fogyasztó kérésére az egyik pénzforgalmi szolgáltatótól egy másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő transzfere, ami történhet az egyik fizetési számla pozitív számlaegyenlegének a másikra való átutalásával vagy anélkül, illetve a korábbi számla lezárásával vagy anélkül;”

Magyarázat

A „számlaváltás” javasolt fogalommeghatározása arra utal, hogy maga a pénzforgalmi számla kerül áthelyezésre, ami nem lenne helytálló. Ha erre a fogalommeghatározásra szükség van, annak csak a 10. cikkre való egyszerű hivatkozást kell tartalmaznia és nem egy tömörített leírást.

3. módosítás

2. cikk n) pontja

„n)   »beszedés«: a fizető fél fizetési számláját megterhelő pénzforgalmi szolgáltatás, amely során a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezi, a fizető fél beleegyezésével;”

„n)   »beszedés«: a fizető fél fizetési számláját nak megterhelő ésére szolgáló, belföldi vagy határon átnyúló pénzforgalmi szolgáltatás, amely során a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezi, a fizető fél beleegyezésével e alapján;”

Magyarázat

Ezt a fogalmat össze kell hangolni a „beszedés” PSD-irányelvben és SEPA-rendeletben szereplő fogalommeghatározásával, amely e fizetési formára a fizető fél fizetési számlájának megterhelését célzó belföldi vagy határon átnyúló pénzforgalmi szolgáltatásként utal.

4. módosítás

3. cikk

„3. cikk

A legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles pénzforgalmi szolgáltatások jegyzéke és egységesített terminológia

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a 20. cikkben említett illetékes hatóságok összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, amely legalább 20 olyan pénzforgalmi szolgáltatást tartalmaz, amelyek a legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 80%-át teszik ki. A jegyzék minden azonosított szolgáltatás esetében tartalmazza a vonatkozó terminológiát és fogalommeghatározást.

[…]

(3)   A tagállamok ezen irányelv hatálybalépését követő 6 hónapon belül értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett átmeneti jegyzékről.

(4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon pénzforgalmi szolgáltatások egységesített uniós terminológiájának (a (3) bekezdés szerint benyújtott átmeneti jegyzékek alapján történő) kidolgozására vonatkozóan, amelyek legalább a tagállamok többségében azonosak. Az egységesített uniós terminológia közös kifejezéseket és fogalommeghatározásokat tartalmaz majd a közös szolgáltatásokra.

(5)   A (4) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követően minden tagállam haladéktalanul beépíti a (4) bekezdés szerint elfogadott egységesített uniós terminológiát az (1) bekezdésben említett átmeneti jegyzékbe, és közzéteszi ezt a jegyzéket.”

„3. cikk

A legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles pénzforgalmi szolgáltatások jegyzéke és egységesített terminológia

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a 20. cikkben említett illetékes hatóságok összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, amely legalább 20 olyan pénzforgalmi szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek a legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 80%-át teszik ki. A jegyzék minden azonosított szolgáltatás esetében tartalmazza a vonatkozó terminológiát és fogalommeghatározást

[…]

(3)   Az illetékes hatóságok jogosultak bekérni a pénzforgalmi szolgáltatóktól a (2) bekezdés 1)–5) pontjában foglalt mutatók meghatározásához szükséges információkat. Ennek során biztosítják a bizalmas üzleti információk védelmét.

(3) (4)   A tagállamok ezen irányelv hatálybalépését követő 6 hónapon belül értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett átmeneti jegyzékről.

(4)(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon pénzforgalmi szolgáltatások egységesített uniós terminológiájának (a (3) (4) bekezdés szerint benyújtott átmeneti jegyzékek alapján történő) kidolgozására vonatkozóan, amelyek legalább a tagállamok többségében azonosak. Az egységesített uniós terminológia közös kifejezéseket és fogalommeghatározásokat tartalmaz majd a közös szolgáltatásokra.

(5)(6)   A (4) (5) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követően minden tagállam haladéktalanul beépíti a (4) (5) bekezdés szerint elfogadott egységesített uniós terminológiát az (1) bekezdésben említett átmeneti jegyzékbe, és közzéteszi ezt a jegyzéket.”

Magyarázat

Pontosítani kell, hogy az illetékes hatóságok miként kérhetik be a legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások listájának összeállítása tekintetében jelentőséggel bíró adatokat, különösen a 3. cikk (2) bekezdésének 4) és 5) pontjában említett mutatók vonatkozásában. Mivel az ilyen adatok egyes kategóriái rendszerint bizalmas üzleti információt képeznek, a pénzforgalmi szolgáltatók számára megfelelő biztosítékokat kell biztosítani.

5. módosítás

15. cikk (1) bekezdése

„(1)   A tagállamok biztosítják, hogy területükön legalább egy pénzforgalmi szolgáltató kínálatában szerepeljen az alapszintű fizetési számla. A tagállamok biztosítják, hogy az alapszintű fizetési számlát ne csak olyan pénzforgalmi szolgáltatók kínálják, amelyek a számlát kizárólag online banki eszközökkel történő használatra bocsátják rendelkezésre.”

„(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a területükön található legalább egy pénzforgalmi szolgáltató fogyasztóknak szóló kínálatában szerepeljen az érintett tagállam pénznemében vezetett alapszintű fizetési számla. A tagállamok biztosítják, hogy az alapszintű fizetési számlát ne csak olyan pénzforgalmi szolgáltatók kínálják, amelyek a számlát kizárólag online banki eszközökkel történő használatra bocsátják rendelkezésre.”

Magyarázat

Annak előírása a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy kérésre bármely tagállam pénznemében fizetési számlát nyissanak, gazdaságilag nem feltétlenül megvalósítható számukra. Elegendő, ha ez a jog az azon tagállam pénznemében vezetett alapszintű fizetési számla nyitására és használatára vonatkozó jogot tartalmazza, amelyben a pénzforgalmi szolgáltató található.

6. módosítás

20. cikk (2) bekezdése

„(2)   Az (1) bekezdésben említett hatóság rendelkezik mindazon hatáskörökkel, amelyek feladatai ellátásához szükségesek. Amennyiben valamely tagállam több illetékes hatóságot hatalmaz fel az ezen irányelvnek való tényleges megfelelés biztosítására és nyomon követésére, úgy a tagállamok biztosítják ezen hatóságok szoros együttműködését annak érdekében, hogy azok mindegyike hatékonyan tudja végrehajtani saját feladatait.”

„(2)   Az (1) bekezdésben említett hatóság rendelkezik mindazon hatáskörökkel, amelyek feladatai ellátásához szükségesek. Amennyiben valamely tagállam több illetékes hatóságot hatalmaz fel az ezen irányelvnek való tényleges megfelelés biztosítására és nyomon követésére, úgy a tagállamok biztosítják ezen hatóságok szoros együttműködését annak érdekében, hogy azok mindegyike hatékonyan tudja végrehajtani saját feladatait. Az illetékes hatóságok a 2007/64/EK irányelv 24. cikkében előírtak szerint együttműködnek egymással.

Magyarázat

Az irányelvjavaslat belső piac erősítésére irányuló célkitűzésének megfelelően a nemzeti illetékes hatóságoknak az Unión belül határokon átnyúlóan is együtt kell működniük – a jelenleg a PSD-irányelvben előírtak szerint – annak biztosítására, hogy csökkenjenek az irányelvjavaslat egyes tagállamokban megvalósuló átültetései között felmerülő eltérések.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.


Top