EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0072

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2013. október 10. ) a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránt javaslatról (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/5


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2013. október 10.)

a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránt javaslatról

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Bevezetés és jogalap

2013. július 2-án és 12-én az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Parlamenttől és az Európai Unió Tanácsától felkérést kapott, hogy alkosson véleményt a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: rendelettervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén, valamint az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 2. és 3.1. cikkén alapul, mivel a rendelettervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek hatással vannak a KBER bizonyos feladataira és célkitűzéseire. A KBER Alapokmányának 5.1. cikke lehetővé teszi az EKB számára az olyan statisztikai információk gyűjtését, amelyek szükségesek a KBER feladatainak ellátásához. A KBER Alapokmányának 5.3. cikke alapján az EKB-nak szükség szerint hozzá kell járulnia a hatáskörébe tartozó statisztikai adatok gyűjtésére, összeállítására és terjesztésére vonatkozó szabályok és gyakorlatok összehangolásához. A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatokra a monetáris politika meghatározása – amely a Szerződés 127. cikkének (2) bekezdése és a KBER Alapokmányának 3.1. cikke alapján a KBER feladata –, valamint az árstabilitás fenntartása – amely a Szerződés 127. cikkének (1) bekezdése és a KBER Alapokmányának 2. cikke alapján a KBER elsődleges célkitűzése – érdekében van szükség.

Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.    Általános észrevételek

1.1.

Az EKB hangsúlyozza a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló, 2011. november 16-i 1176/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) által meghatározott makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárással összefüggő („MIP”) megbízható statisztikai adatok biztosításának fontosságát. Egy korábbi véleményében (3) az EKB támogatta a 1176/2011/EU rendelet bevezetését.

1.2.

A 1176/2011/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében foglaltak értelmében a MIP eredménytáblájának a tagállamok néhány releváns, a gyakorlati célnak megfelelő, egyszerű, mérhető és hozzáférhető makrogazdasági és makroszintű pénzügyi mutatójából áll kell állnia. Továbbmenve, a 4. cikk (7) bekezdésével összhangban a Bizottságnak rendszeresen értékelnie kell a mutatók megfelelőségét és összetételét, a megállapított határértékeket és az alkalmazott módszertant, illetve szükség szerint ki kell igazítania, vagy módosítania kell azokat.

1.3.

Ennek keretében a Bizottság a MIP statisztikai minőségének biztosítása érdekében jogalkotási kezdeményezést indított meg. A kezdeményezés célja annak biztosítása, hogy a Bizottság által a 1176/2011/EU rendelet 4. cikke alapján meghatározott MIP eredménytábla értékelése szempontjából jelentős makrogazdasági- és pénzügyi statisztikák (a továbbiakban: MIP-adatok) összeállítására, ellenőrzésére és közzétételére olyan módon kerüljön sor, amely megbízható és független adatokat eredményez. A rendelettervezet lehetővé teszi azt, hogy a Bizottság ellenőrző látogatásokat végezzen el a lehetséges problémák felderítése érdekében, valamint hogy a Tanács számára javaslatot tegyen az olyan tagállamokkal szembeni bírságok kiszabására, amelyek valótlan MIP-adatokat közölnek akár szándékosan, akár súlyos gondatlanságból.

2.    A gazdasági és monetáris uniót, valamint az egyéb uniós politikákat támogató makrogazdasági- és pénzügyi statisztikák összeállítása

2.1.

A MIP céljaira szolgáló mutatókat szabály szerint a rendelkezésre álló makrogazdasági- és pénzügyi statisztikákból származtatják, mint például a fizetési mérleg statisztikák és a pénzügyi- és a nemzeti számlák. Az európai statisztikai rendszer („ESS”) és a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”) (4) a saját hatáskörükön belül több éve előállítják ezeket a makrogazdasági- és pénzügyi statisztikákat, és folyamatosan alkalmazzák a statisztikai adatok minőségellenőrzési módszerét annak biztosítása érdekében, hogy azok összhangban legyenek a nemzetközi statisztikai standardokkal, valamint hogy ezen statisztikák megbízhatóak, és a tagállamok között összehasonlíthatóak legyenek.

2.2.

Az időszerűség, megbízhatóság és a részletesség egy bizonyos foka közti összhang megteremtésével az ESS és a KBER a célnak megfelelő makrogazdasági- és pénzügyi statisztikákat állít elő költséghatékony módon. A rendszeres statisztikákat kevesebb részletre kiterjedően állítják elő a megfelelő időszerűség biztosítása érdekében, míg a részletesebb statisztikák tipikusan nagyobb időkülönbséggel válnak elérhetővé. Ezek a statisztikák kérdőíveken, adminisztratív adatokon és szükséges becsléseken alapulnak, kiegészítve a statisztikai technikák alkalmazását és a szakértői értékítéletet. A folyamat egésze számításba veszi továbbá az adatszolgáltatási teher minimálisra szorításának szükségességét is azon válaszadók vonatkozásában, mint például a kis- és középvállalkozások.

A makrogazdasági- és pénzügyi statisztikák sok éve már a nemzeti és az európai szintű gazdaság- és monetáris politikai döntések alapját képezik. A nemzetközi szervezetek, mint például a Nemzetközi Valutaalap és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet a felügyeleti jelentéseik elkészítése során szintén ezeket a statisztikákat használják fel.

3.    A MIP-et alátámasztó statisztikák minőségének az ESS és a KBER által történő biztosítása

3.1.

A makrogazdasági- és pénzügyi statisztikák minőségének biztosítását az ESS és a KBER, mint az európai statisztikák előállítói biztosítják. Az EKB megítélése szerint ezek a minőségbiztosítási intézkedések általánosságban a gazdasági és pénzügyi uniót és az Unió egészét szolgáló, a gazdaság- és monetáris politikát támogató jó minőségű statisztikákat állítottak elő.

3.2.

A fizetési mérleg statisztika, pénzügyi számlák, a nemzeti számlák, valamint a kormányzati pénzügyi statisztika és az árstatisztika céljára a hatályos uniós statisztikai jogalkotás már biztosítja a statisztikai adatokra vonatkozó rendszeres minőségi beszámolást, amelyet gyakorta kiegészít a statisztikai adatok gyűjtése során alkalmazott források és módszerek leírását tartalmazó jegyzék.

3.3.

Az ESS és a KBER által előállított minőségi beszámolók többek között értékelik azt, hogy az előállított statisztikák megfelelnek-e az uniós jogszabályokban előírt követelményeknek, hogy azok megbízhatóak, illetve az egyes tagállamokon keresztül összehasonlíthatók-e, továbbá azt is, hogy azok alkalmasak-e azon célokra, amelyek érdekében felhasználásra kerülnek.

3.4.

A rendelettervezet által javasolt minőségellenőrzési rendszer a MIP céljára szolgáló statisztikai adatokat veszi célba, figyelmen kívül hagyva ugyankor az egyéb gazdaság- és monetáris politikai célokat. Ezáltal úgy tűnik, hogy a rendelettervezet párhuzamos minőségellenőrzést hoz lére a MIP céljaira szolgáló statisztikai adatoknak a meglévő minőségellenőrzési keretekbe történő beillesztése helyett.

3.5.

Következésképpen az EKB azt javasolja, hogy az új minőségbiztosítási keretnek a rendelettervezet által történő bevezetése helyett az ESS és a KBER már meglévő minőségbiztosítási rendelkezéseit kellene alkalmazni a MIP céljaira szolgáló statisztikai adatokra. Ezt a megközelítést támogatják az adatok fontosságára, a költséghatékonyságra és az adatszolgáltatási teher minimálisra szorítására vonatkozó alapelvek a 223/2009/EK és a 2533/98/EK rendeletekben meghatározottak szerint.

4.    A statisztikák minőségbiztosításának fokozása az ESS és a KBER közötti szorosabb együttműködés által

4.1.

Mivel a MIP céljaira szolgáló mutatókat alátámasztó makrogazdasági- és pénzügyi statisztikák előállítására vonatkozó felelősség megoszlik az ESS és a KBER között, a két rendszer közötti szoros együttműködés szükséges azok minőségének biztosítására a 223/2009/EK rendelet 9. cikke, valamint a 2533/98/EK rendelet 2a. cikke által megkívántak szerint, valamint a Tanácsnak a statisztikákra vonatkozó 2011. november 30-i, és a 2012. november 13-i következtetései (5) által hangsúlyozottak szerint.

4.2.

A fentieket figyelembe véve az EKB rámutat a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság („CMFB”) által kezdeményezett munkálatokra, tekintettel a MIP adatok minőségének és összehasonlíthatóságának a jelenlegi statisztikai jogi keretben történő értékelésére. A CMFB tanácsokat adhat továbbá a nagyközönség figyelmének ezen kérdésekkel kapcsolatos fokozására szolgáló lehetséges módszerekről. Azt követően, hogy a CMFB munkája előrehaladt, az ESS és a KBER között a MIP céljaira szolgáló statisztikai adatok minőségbiztosítási kerete vonatkozásában történő együttműködést szolgáló gyakorlati intézkedéseket egyetértési nyilatkozatban lehetne meghatározni amennyiben azt szükségesnek tartják.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. október 10-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 342 final.

(2)  HL L 306., 2011.11.23., 25. o.

(3)  Az EKB 2011. február 16-i CON/2011/13 véleménye az Európai Unió gazdaságirányítási reformjáról (HL C 150., 2011.5.20., 1. o.). Az EKB valamennyi véleménye közzétételre kerül az EKB honlapján: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Lásd az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.), valamint az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletet (HL L 318., 1998.11.27., 8. o.).

(5)  A Tanács EU statisztikákra vonatkozó következtetései, a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 3129. ülése, Brüsszel, 2011. november 30., a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 3198. ülése, Brüsszel, 2012. november 13., elérhető a Tanács honlapján: http://www.consilium.europa.eu


Top