EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG1026(01)

A Tanács következtetései az európai jogszabály-azonosító (ELI) bevezetésére irányuló felkérésről

OJ C 325, 26.10.2012, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 325/3


A Tanács következtetései az európai jogszabály-azonosító (ELI) bevezetésére irányuló felkérésről

(2012/C 325/02)

I.   BEVEZETÉS

1.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikkének (1) bekezdése egy, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtéséről rendelkezik, amelyben tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a tagállamok eltérő jogrendszereit és jogi hagyományait.

2.

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség, amelyben megvalósulhat az igazságügyi együttműködés, nem csupán az európai uniós jog ismeretét követeli meg, hanem más tagállamok jogrendszerének – többek között nemzeti jogszabályainak – kölcsönös ismeretét is.

3.

Az e-jogi munkacsoport e-joggal foglalkozó formációja illetékes az Európai Unió Kiadóhivatala által kezelt jogi adatbázisokat és információs rendszereket érintő fejlesztési kérdésekben (1).

II.   A SZÜKSÉGLETEK MEGHATÁROZÁSA

4.

Az EUR-Lex és az N-Lex portál feladata, hogy hozzáférést biztosítson az EU és a tagállamok jogrendszerével kapcsolatos információkhoz, és hasznos eszközként szolgáljon az uniós polgárok, a jogi szakemberek és a tagállami hatóságok számára.

5.

Az európai uniós jog tartalmának és gyakorlati alkalmazásának ismerete nem szerezhető meg egyedül az uniós jogforrásokból, ahhoz figyelembe kell venni a nemzeti forrásokat, konkrétabban az európai uniós jogot végrehajtó nemzeti jogszabályokat is.

6.

Az Európai Unión belül kialakult együttműködési folyamatnak köszönhetően egyre inkább szükség van a regionális és a tagállami hatóságoktól származó jogi információk azonosítására és cseréjére. Ezt az igényt részben kielégítik a digitálisan elérhető jogi információk és az internet széles körű használata. A jogi információk cseréjét azonban meglehetősen korlátozza, hogy az egyes tagállami jogrendszerek eltérnek egymástól, valamint eltérések vannak a tagállamok által a jogszabályok webhelyen történő tárolására és megjelenítésére használt technikai rendszerek között is. Mindez akadályozza a tagállami és az európai intézmények információs rendszerei közötti átjárhatóságot annak ellenére, hogy a dokumentumok mind nagyobb számban állnak rendelkezésre elektronikus formátumban.

7.

Az ELI alkalmazása megoldást jelenthet e problémákra. Amennyiben a tagállamok emellett döntenek, a hivatalos lapokban és a jogi közlönyökben megjelenő nemzeti jogszabályok hivatkozási rendszerében az egyedi azonosítók és strukturált metaadatok használata lehetővé tenné az információk eredményes, felhasználóbarát és gyorsabb keresését és cseréjét, továbbá hatékony keresési eljárásokat kínálna a jogalkotók, a bírák, a jogi szakemberek és az uniós polgárok számára.

III.   A MEGOLDÁSOK MEGHATÁROZÁSA

8.

Az arányosság elvével és a decentralizáció elvével összhangban helyénvaló, hogy az egyes tagállamok továbbra is kívánságuk szerint működtessék saját nemzeti hivatalos lapjaikat és jogi közlönyeiket.

9.

Mindazonáltal az egymással összefüggő nemzeti jogszabályok továbbfejlesztésének megkönnyítése és annak érdekében, hogy ezen adatbázisok használata a jogi szakemberek és a polgárok jobb szolgálatára legyen, célravezetőnek tűnik a jogszabályok és a vonatkozó metaadatok azonosítására irányuló közös rendszer kialakítása. Egy ilyen közös norma megfelel az előző pontban említett elveknek.

10.

A jogszabályok azonosítóval való ellátása céljára egy olyan egyedi azonosítót lenne célszerű használni, amely mind az emberek, mind a számítógépek számára felismerhető, olvasható és érthető, továbbá megfelel a meglévő műszaki szabványoknak. Ezenfelül az ELI egy ajánlott ontológia szerint rendeli a metaadat-elemeket a jogszabályok leírásához Az európai jogszabály-azonosítónak (ELI) megbízható és naprakész jogszabályokhoz költséghatékony és nyilvános hozzáférést kell garantálnia. A szemantikus web kialakulóban lévő architektúráját kihasználva, melynek segítségével a számítógépek és az emberek egyaránt közvetlenül feldolgozhatják az információkat, az ELI az automatikus és hatékony információcsere biztosítása révén módot adna a nagyobb arányú és gyorsabb adatcserére.

11.

Az ELI a különböző jogrendszereket összekötő rugalmas, öndokumentáló, összehangolt és egyedülálló jogszabály-hivatkozási módot biztosíthat a tagállamok és az Európai Unió számára. Az ELI rendszerében az URI-k (egységes erőforrás-azonosítók) stabil módon egyedileg azonosítanak Unió-szerte minden egyes jogalkotási aktust, ugyanakkor figyelembe veszik a tagállami jogrendszerek sajátosságait.

12.

Az ELI nemcsak a regionális, a nemzeti és az európai jogalkotási rendszerek összetettségét és sajátos jellegét veszi tekintetbe, hanem a jogforrásokat érintő módosításokat is (pl. egységes szerkezetbe foglalt változatok, hatályon kívül helyezett jogi aktusok, stb.). A rendszer célja, hogy strukturált adatokat alkalmazva észrevétlenül működjön a már létező rendszerek felett, és a tagállamok saját tempójukban vehessenek benne részt.

13.

Az önkéntes alapon alkalmazott európai esetjogi azonosító (ECLI) (2) már gondoskodik az esetjog azonosítására szolgáló európai rendszerről. Az ELI eltérő és összetettebb jellegű jogalkotási szövegeket azonosít. A két rendszer kiegészíti egymást.

IV.   ÖSSZEGZÉS

14.

A Tanács üdvözli több tagállam azon kezdeményezését, hogy nemzeti szinten és önkéntes alapon kialakítják az európai jogszabály-azonosítót (a továbbiakban: ELI).

15.

Tudomásul véve, hogy az ELI mellékletben foglalt minden elemének (azaz az egyedi azonosítóknak, a metaadatoknak és az ontológiának) a bevezetése önkéntes, fokozatos és választható, a Tanács felkéri az ELI bevezetése mellett döntő tagállamokat, hogy önkéntes alapon:

a)

alkalmazzák az ELI-t a nemzeti hivatalos lapokban és jogi közlönyökben, illetve a tagállami kezelésű adatbázisokban fellelhető nemzeti jogszabályokra;

b)

az általuk technikailag leginkább megvalósítható módon lássák el a nemzeti hivatalos lapokban és jogi közlönyökben közzétett vagy az adatbázisaikban elérhető nemzeti jogszabályokat a következőkkel:

a)

a melléklet 1. pontjában foglalt alkotóelemekből néhányat vagy mindet tartalmazó sablon alapján elkészített egyedi azonosító;

b)

a melléklet 2. pontjában foglalt metaadatok és ontológia bizonyos része;

c)

a melléklet 3.1. pontjában leírtaknak megfelelően nevezzenek ki tagállami ELI-koordinátort;

d)

osszák meg és terjesszék az ELI-re vonatkozó információkat;

e)

a tanácsi munkacsoportban évente vitassák meg azokat az eredményeket, amelyeket a nemzeti jogszabályokra vonatkozóan az ELI és a metaadatok bevezetésével kapcsolatban elértek.

16.

Tudomásul véve, hogy az ELI mellékletben foglalt minden elemének (azaz az egyedi azonosítóknak, a metaadatoknak és az ontológiának) a bevezetése önkéntes, fokozatos és választható, a következő ajánlásokat célszerű alkalmazni:

a)

az ELI azon európai uniós jogszabályokra alkalmazandó, amelyek megtalálhatók az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az Európai Unió Kiadóhivatala által működtetett EUR-Lex portálon;

b)

az Európai Unió Kiadóhivatalának ezért az ELI-t a 2009/496/EK (3) határozattal összhangban eljárva, a melléklet 4. pontjában leírtaknak megfelelően az EUR-Lex portál részeként kell integrálnia;

c)

Az Európai Unió Kiadóhivatala az illetékességébe tartozó EUR-Lex portálon tárolhatná és tarthatná karban a tagállami URI-sémák formai leírásainak jegyzékét, valamint az ELI-re vonatkozó ontológiával együtt a hivatkozásjegyzékeket, továbbá a hasznos információkat.

17.

A tagállamokon kívül a tagjelölt országokat és a Luganói Egyezmény részes államait (4), valamint más országokat is bátorítunk az ELI-rendszer használatára.


(1)  Lásd a 16113/10 dokumentumot.

(2)  A Tanács következtetések formájában kért fel az európai esetjogi azonosító és a minimális számú egységes esetjogi metaadat bevezetésére (HL C 127., 2011.4.29., 1. o.).

(3)  HL L 168., 2009.6.30., 41. o.

(4)  Izland, Norvégia és Svájc.


MELLÉKLET

AZ ELI-RENDSZER ELEMEI

Az ELI alábbiakban következő elemei technikai szempontból elégítik ki az említett szükségleteket. Az alkotóelemek egymástól függetlenül is alkalmazhatók, az ELI azonban valamennyi alkotóelem kombinálásával aknázható ki maradéktalanul.

1.   A jogszabályok azonosítása – a nemzeti és az európai jogszabályok egyedi módon történő azonosításának, megnevezésének és az azokhoz való hozzáférésnek a lehetőségei

Az ELI a „HTTP URI” formátumot használja az Európában hivatalosan közzétett, online elérhető jogi információk konkrét azonosítására. Ezeket az URI-kat géppel olvasható URI-sablonokkal (IETF RFC 6570) írják le, olyan alkotóelemeket felhasználva, amelyek jogi és végfelhasználói szempontból is jelentést hordoznak. Minden egyes tagállam megalkotja majd a saját, önleíró URI-jait az alábbiakban leírt alkotóelemek felhasználásával és a sajátos nyelvi szükségleteik figyelembevételével.

Valamennyi alkotóelem opcionális, a nemzeti szükségletek alapján választható ki, a sorrendjük pedig nincs előre meghatározva. Ahhoz, hogy az információcsere megvalósulhasson, a választott URI-sablont az URI-sablon mechanizmus szerint dokumentálni kell, amit az alábbi példával illusztrálunk:

/eli/ {jurisdiction}/{agent}/{sub-agent}/{year}/{month}/{day }/{type}/{natural identifier}/{level 1…}/{point in time}/{version}/{language}

ELI template components

 

Name

Comments

 

eli

 

Jurisdiction

Jurisdiction

Use of DCTERMS.ISO3166: 2 alpha country codes, e.g. ‘LU’

For international organisations, the registered domain name can be used: e.g. ‘EU’ or ‘WTO’

 

Agent

Administrative hierarchical structure, e.g. federal States, constitutional court, parliament, etc.

 

Subagent

Administrative hierarchical substructure, e.g. the responsible ministry

Reference

Year

YYYY

Various interpretations allowed depending on countries’ requirements, e.g. date of signature or date of publication, etc.

 

Month

MM

 

Day

DD

 

Type

Nature of the act (law, decree, draft bill, etc.)

Various interpretations depending on countries’ requirements

 

Subtype

Subcategory of an act depending on countries’ requirements (e.g. corrigendum)

 

Domain

Can be used if acts are classified by themes, e.g. codes

 

Natural identifier

Reference or number to distinguish an act of same nature signed or published on the same day

Subdivision

Level 1

Reference to a subdivision of an act, e.g. Article 15

 

Level 2

Reference to a smaller subdivision than level 1, e.g. Article 15.2

 

Level 3

Reference to a smaller subdivision than level 2

 

Level n

Reference to a smaller subdivision

Point in time

Point in time

YYYYMMDD

Version of the act as valid at a given date

Version

Version

To distinguish between original act or consolidated version

Language

Language

To differ different official expressions of the same act

Use of DCTERMS.ISO3166: 3 alpha

2.   Az egyes jogalkotási aktusokat leíró attribútumok

Míg egy strukturált URI meghatározott alkotóelemeket alkalmazva már képes a jogi aktusok azonosítására, a közös szintaxisban megadott további metaadatok hozzárendelése alapot teremt majd a jogi információs rendszerek közötti adatcsere előmozdításához és a nagyobb interoperabilitáshoz. A források alaptulajdonságait leíró metaadatok azonosítása révén a tagállamok saját szükségleteikre ismételten felhasználhatják majd a mások által feldolgozott vonatkozó információkat anélkül, hogy újabb információs rendszereket kellene bevezetniük.

Ezért annak ellenére, hogy a tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy milyen metaadat-sémát használnak, arra ösztönözzük őket, hogy igazodjanak az ELI metaadat-szabványaihoz és azokat alkalmazzák a közös, de bővíthető hivatkozásjegyzékekkel, amivel kielégíthetők az egyedi szükségletek. Az ELI metaadat-sémája arra szolgál, hogy a testreszabott metaadat-sémákkal kombinálva használják.

Az adatcsere hatékonyabbá tételéhez az ELI metaadat-elemei a W3C (Világháló Konzorcium) „RDFa XHTML-ben: Szintaktika és feldolgozás” ajánlása szerint sorba rendezhetők.

a)   Metaadatok

European Legislation Identifier (ELI)

Field name

Description

Field identifier

Cardinality

Data type

Comments

Legal resource (language independent)

Any type of legal resource published in an Official Journal at the work level

Unique identifier

The number or string used to uniquely identify the resource ELI URI schema

id_document

1…*

String

See URI proposal

URI schema

Reference to the URI schema used

uri_schema

1

String

URI of the URI template schema

Local identifier

Local identifier: the unique identifier used in a local reference system

id_local

0…*

String

Act’s reference in the EU’s, country’s or region’s own terminology, e.g. CELEX id, national id

Type of legislation

The type of a legal resource (e.g. directive, règlement grand ducal, law, règlement ministeriel, draft proposition, Parliamentary act, etc.)

type_document

0…1

Authority table resource types

For European law based on authority table:

Resource types = class names in the OP’s common data model (CDM). For national and regional laws specified on the appropriate level.

Types of legislation are specific for each jurisdiction

Territorial application

Geographical scope of applicability of the resource (e.g. EU, country/Member State, region, etc.)

relevant_for

0…*

Authority table

Individual administrative units, taxonomy of possible values to be defined (NUTS taxonomy, two or more levels)

Agent/authority

Organisation(s) responsible for the resource

The European institution, other bodies or Member State or regional bodies, who initiated/adopted the legal resource (e.g. European Parliament, Luxembourg Government, Rheinland-Pfalz Parliament, etc.)

agent_document

0…*

Authority table corporate body

Based on authority tables:

Corporate bodies/countries, if necessary extended to cover regional agents.

Record project

Subagent/subauthority

Person or suborganisation primarily responsible for the resource (e.g. name of ministry if applicable)

Service

0…*

String

Text indicating responsible ministries, DGs, etc.

Subject

The subject of this legal resource

is_about

0…*

Reference to Eurovoc (concept_eurovoc)

Eurovoc, national and regional extensions might be needed for areas not currently covered

Date of document

The official adoption or signature date of the document

date_document

0…1

Date

Format: YYYY-MM-DD

Date of publication

Date in which this legal resource was officially published/ratified

date_publication

0…1

Date

Format: YYYY-MM-DD

Depending on the Member State, the date of publication or ratification (signature of the responsible organisation)

Date entering in force

Applicable date for the resource, if known and unique. Otherwise use controlled vocabulary such as ‘multiple’, ‘unspecified-future’, etc.

date_entry-in-force

0…*

Date or string

Format: YYYY-MM-DD or string ‘unspecified’

Date no longer in force

Applicable date starting from which the resource is not in force anymore

date_no-longer-in force

0…*

Date or string

Format: YYYY-MM-DD or string ‘unspecified’

Status

Status of the legal resource (in force, not in force, partially applicable, implicitly revoked, explicitly revoked, repealed, expired, suspended, etc.)

Status

0…*

String

Free text

Related to

Reference to draft bills, judgments, press release, etc.

related_to

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Changed by

Legal resource changed (amended or replaced) by another legal resource (typically a newer version, replacement can be completely or partially)

changed_by

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Basis for

Legal resource (enabling act) enables another one (secondary legislation)

basis_for

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

Enabling act/empowering act

Based on

Legal resource is based on another legal resource (e.g. a Treaty article, a provision in the constitution, framework legislation, enabling act, etc.)

based_on

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Cites

References to other legal resources mentioned in the resource

Cites

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Consolidates

Reference to the consolidated version(s) of the resource

consolidates

0…1

URI identifier to other legal resource(s)

 

Transposes

References to other legal resources that allow Member States to adopt relevant legislation

transposes

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Transposed by

References to other legal resources that have been adopted to comply with a framework legislation

transposed_by

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Interpretation (expression)

Expression belongs to a work

Association of the expression with its work

belongs_to

1

URI of work

 

Language

Language version of the expression

language_expression

1

String

Based on authority table:

Languages. Record project

Title

Title of the expression

title_expression

1

String

The name given to the resource, usually by the creator or publisher

Short title

Established short title of the expression (if any)

short_title_expression

0…1

String

 

Alias

Alternative title of the expression (if any)

title_alternative

0…1

String

 

Publication reference

Reference to the Official Journal or other publication in which the legal resource is published, identified by a suitable mechanism

published_in

0…*

String

 

Description of the act

A suitable free text description of the legal resource in the expression’s language (e.g. using the abstract)

description

0…1

String

 

Format (manifestation) link or description to the physical object

Manifestation belongs to an expression

Association of the manifestation with its expression

manifests

0…1

URI of expression

If a link to a file is given, then the manifests element must be present

Link to file

Link to the concrete file (can be a local link)

link_manifestation

0…*

Any URI

 

Publisher

The entity (e.g. agency including unit/branch/section) responsible for making the resource available in its present form, such as a publishing house, a university department, or a corporate entity

publisher

0…*

String

In a given country often a constant

Bold and underlined: mandatory field.

Bold: recommended.

b)   Ontológia

Az ontológia egy „kölcsönösen elfogadott fogalmi rendszer explicit, formális specifikációja”, valamint a fogalmaknak és azok egy adott területen fennálló kapcsolatainak a formális leírása. A jogszabályok tulajdonságainak és a különböző fogalmak szintjén fennálló kapcsolataiknak a leírása lehetővé teszi a közös értelmezést, és így elkerülhető a kifejezések félreértése. Mivel formális specifikációról van szó, közvetlenül alkalmas a gépi feldolgozásra.

Az ELI a bibliográfiai tételek funkcionális követelményeire (Functional requirements for bibliographic records) vonatkozó elterjedt modellre (FRBR, http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/) épül, amely összhangban van az e területen folyó egyéb szabványosítási törekvésekkel. Az FRBR a következő fogalmakat különbözteti meg: „mű” (önálló szellemi vagy művészi alkotás), „kifejezési forma” (valamely mű szellemi vagy művészi kifejezési formája) és „megjelenési forma” (a kifejezési forma valamilyen fizikai megtestesülése).

Az ELI a jogforrásokat ugyanezen absztrakció alapján írja le:

Image

3.   A tagállami végrehajtásról

3.1.   A tagállami ELI-koordinátor

1.

Az ELI-t használó valamennyi tagállamnak ki kell jelölnie egy tagállami ELI-koordinátort. Egy országnak egyszerre csak egy ELI-koordinátora lehet.

2.

A tagállami ELI-koordinátor a következőkért felel:

a)

az ELI végrehajtása terén elért eredményekről való jelentés;

b)

az alkalmazandó URI-sablon(-ok) meghatározása és továbbítása az Európai Unió Kiadóhivatalához;

c)

a rendelkezésre álló metaadatoknak és az ELI metaadat-sémájához való viszonyulásuknak (ha van ilyen) a dokumentálása;

d)

az ELI-re vonatkozó információk megosztása és terjesztése.

3.

A tagállami ELI-koordinátornak kell közölnie a 4. pontban leírtaknak megfelelően az ELI honlapján közzéteendő információkat és a sorszám meghatározásának módjával kapcsolatos információt.

3.2.   Végrehajtás

1.

Az ELI végrehajtása tagállami felelősség.

2.

A könnyebb hivatkozást elősegítendő az ELI opcionálisan a jogalkotási aktus fizikai megjelenési formájában is használható.

4.   Az ELI honlapja

1.

Létre kell hozni az ELI honlapját, az EUR-Lex portál részeként.

2.

A honlapnak a következőket kell tartalmaznia:

a)

információ az ELI formátumára és használatára vonatkozóan. A formátumot illetően az alábbi információkat kell megadnia:

i.

az 1. pontban leírt formai szabályok;

ii.

a részt vevő országok rövidítéseinek jegyzéke (vagy hivatkozás arra);

iii.

technikai információk.

b)

információk a 2. pontban leírt metaadatok és ontológia rendelkezésre állására vonatkozóan;

c)

információk a tagállami ELI-koordinátorokra vonatkozóan: szerepük és feladatuk, és országonkénti elérhetőségük.

5.   Az ELI az EU-n belül

1.

Az EU ELI-koordinátora az Európai Unió Kiadóhivatala.

2.

Ahol a mellékletben „ország” vagy „tagállam” szerepel, az adott esetben értelemszerűen „EU”-t jelent.


Top