EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0255

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az EU Horvátországgal történő bővülésére való tekintettel a Bizottságnak a következő megállapodások kiigazítását célzó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás, valamint az együttműködésről és vámunióról San Marinóval kötött megállapodás

/* COM/2012/0255 final */

52012PC0255

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az EU Horvátországgal történő bővülésére való tekintettel a Bizottságnak a következő megállapodások kiigazítását célzó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás, valamint az együttműködésről és vámunióról San Marinóval kötött megállapodás /* COM/2012/0255 final */


INDOKOLÁS

A Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést[1] 2011. december 9-én írták alá.

Az Európai Unió és tagállamai megállapodást kötöttek Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával az Európai Gazdasági Térségről, a 2009–2014-es időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról, Svájccal a személyek szabad mozgásáról, San Marinóval pedig az együttműködésről és vámunióról.

Ezek a megállapodások kiigazítást igényelnek annak érdekében, hogy Horvátországot szerződő félként a megállapodásba lehessen foglalni az ország Európai Unióhoz történő csatlakozásának napjától. A kiigazítás feltételeiről a jelenlegi szerződő felek és a csatlakozó ország közötti tárgyalások során kell dönteni. A tárgyalásokat időben el kell kezdeni annak biztosítására, hogy e megállapodások kiigazítása Horvátország EU-hoz történő csatlakozása napján hatályba lépjen.

A Horvát Köztársaság csatlakozási feltételeiről szóló okmány (a továbbiakban: csatlakozási okmány) 6. cikkével összhangban e tárgyalásokat a Bizottságnak a Tanács által jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva kell lefolytatnia.

Az Európai Unió és annak tagállamai nevében történő tárgyalásokat a következő megfontolások alapján kell megindítani:

1. Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás

A Horvát Köztársaság csatlakozási feltételeiről szóló csatlakozási okmány 6. cikkének (5) bekezdése értelmében, Horvátország vállalja, hogy az ebben az okmányban megállapított feltételek szerint csatlakozik az Európai Gazdasági Térséghez (EGT). Az EGT-megállapodás 128. cikkével összhangban, Horvátország ezért be fogja nyújtani kérelmét az EGT-hez.

Ennek érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió és annak tagállamai nevében tárgyalásokat folytasson az EGT szerződő feleivel és Horvátországgal, Horvátországnak az EGT-ben való részvételéről szóló megállapodás megkötése érdekében.

A 2007-es EGT-bővítési tárgyalások tapasztalatai alapján lehetséges tárgyalási témaként a következőket jelölték ki:

– Eltérések és átmeneti időszakok: A csatlakozási szerződésben megállapított eltéréseket és átmeneti időszakokat át kell emelni az EGT-ről szóló megállapodásba. Valószínűtlen, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein ellenezni fogja ezt az alapelvet.

– Mezőgazdasági termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékek: Horvátország meglehetősen korlátozottan vesz részt az EGT-n belüli kereskedelemben. Nem kizárt azonban, hogy Norvégia és Izland ellentételezést fog kérni a Horvátországgal fennálló kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásoknak az ország csatlakozása napjától való felmondásáért. A mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében a kiigazításokat az EGT-megállapodás 19. cikke és 3. jegyzőkönyve alapján folytatott rendszeres tárgyalások keretében lehet végrehajtani, szem előtt tartva az e termékek kereskedelmének folyamatos liberalizációjára irányuló célkitűzést.

– Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus: A 2007-es EGT-bővítési megállapodásban mind a három EGT-tag EFTA-állam elfogadta, hogy további 72 millió euróval járuljon hozzá a kibővített EGT társadalmi és gazdasági kohéziójához (21,5 millió EUR Bulgáriának és 50,5 millió EUR Romániának) 2009. április 30-ig bezárólag. Norvégia egyedül további 68 millió euróval járult hozzá a gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés előmozdítására vonatkozó két bilaterális együttműködési programon keresztül Bulgáriában (20 millió EUR) és Romániában (48 millió EUR). A 2009-2014 közötti időszaktól kezdődően, az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás keretében, mind a három EGT-tag EFTA-állam összesen 988,5 millió euróval járul hozzá az EGT társadalmi és gazdasági kohéziójához. A Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodáson keresztül, Norvégia hozzájárulása egyedül összesen további 800 millió EUR. Az EU akkori kiindulási pontja a tárgyalások során az volt, hogy az EGT-tag EFTA-államok a belső piac részeseiként az EU-tagállamokkal azonos mértékben élvezik a kibővült belső piac előnyeit, így nekik is az EU-tagállamokkal azonos mértékben kell részt venniük a fenntarthatóan és kiegyensúlyozottan fejlődő belső piac kialakításában az EU-n, illetve az EGT-n belüli társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez való hozzájárulás révén. Figyelembe véve, hogy a tervek szerint az EGT és Norvégia 2013-ban tárgyalásokat kezd az Európai Unióval az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusokból a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozóan a kedvezményezett országoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulásról, a Horvátországgal folytatott tárgyalások során helyénvalónak tűnik ugyanazt a logikát alkalmazni, mint Bulgária és Románia esetében, valamint az EGT-tag EFTA-államoknak az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusokból pénzügyileg hozzá kell járulniuk a kibővült EU, illetve EGT társadalmi és gazdasági kohéziójához, azonban 2014-ig e hozzájárulásnak arányosnak kell lennie, anélkül, hogy a jelenlegi kedvezményezett országokat megfosztanák a korábban – azonos kritériumok alapján – megállapított pénzeszközöktől. A Horvátországra vonatkozó kiegészítő pénzeszközök felosztását ugyanazon kritériumok alapján kell végezni, mint amelyeket a két meglévő pénzügyi mechanizmus esetében alkalmaztak. A pénzügyi mechanizmusok felülvizsgálatát illetően emlékeztetni kell arra, hogy az EGT EFTA-országok és az új EU-tagállamok közt fennálló kétoldalú támogatási megállapodások hatályukat vesztik ez utóbbi országok Európai Unióhoz történő csatlakozásának napján.

A Bulgáriával és Romániával folytatott csatlakozási folyamat során megállapodtak abban, hogy a Bizottság „ellenőrizheti”, és nem „ellenőrzi” a javasolt projekteket. Ezt kérdést ismét fel kell venni a tárgyalások témái közé.

Általános szabályként a tárgyalásokat az EGT bővítéséhez nélkülözhetetlen fő kérdésekre kell korlátozni annak elkerülése érdekében, hogy a hosszadalmas eljárások veszélyeztessék az EU-és az EGT-bővítés egyidejű hatálybalépését.

2. Svájc és San Marino

A Horvát Köztársaság csatlakozási feltételeiről szóló csatlakozási okmány 6. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban Horvátország vállalja, hogy csatlakozik a jelenlegi tagállamok és az Unió által egy vagy több harmadik országgal, vagy egy nemzetközi szervezettel kötött vagy aláírt megállapodásokhoz. Ugyanezen rendelkezés értelmében, Horvátországnak az e megállapodásokhoz való csatlakozásáról az e megállapodásokhoz csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal, illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvben kell megállapodni. E jegyzőkönyveket[2] a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva, és a Tanács köti meg.

Ennek érdekében a Bizottságnak ajánlást kell a Tanács elé benyújtania a Bizottságot a tárgyalások megkezdésére felhatalmazó tanácsi határozat elfogadására.

A személyek szabad mozgásáról Svájccal kötött megállapodás

A csatlakozási okmány 6. cikke (3) bekezdésével összhangban a személyek szabad mozgásáról Svájccal kötött megállapodás az új EU-tagállam felvétele céljából is kiigazításra szorul. A következő kérdések tekinthetők lehetséges tárgyalási témának:

Átmeneti időszakok: A személyek szabad mozgásáról kötött megállapodás olyan átmeneti időszakokat tartalmaz, amelyek bizonyos feltételek mellett lehetővé teszik Svájc számára, hogy számszerűleg korlátozza a gazdasági tevékenységhez való hozzáférést. Ezek az átmeneti időszakok a következőképpen alakulnak: a megállapodás hatálybalépését követő 12 év (2014. május 31-ig), a megállapodás 2004. évi jegyzőkönyvének hatálybalépését követő 8 év, a 2004-ben az Unióhoz csatlakozott tagállamoknak a megállapodás szerződő feleként való részvétele tekintetében (2014. május 31-ig), valamint a megállapodás 2008. évi jegyzőkönyvének hatálybalépését követő 10 év, Bulgáriának és Romániának a megállapodás szerződő feleként való részvétele tekintetében (2019. május 31-ig)[3]. Az előző bővítéshez hasonlóan Svájc számára a csatlakozási szerződésben megállapításra kerültekhez hasonló eltéréseket és átmeneti időszakokat kell biztosítani. Ki kell számítani Svájc számszerű korlátozásait figyelembe véve a tagjelölt országból tapasztalható migrációt, valamint annak lakosságát.

San Marinóval az együttműködésről és vámunióról kötött megállapodás

Horvátország csatlakozási okmányának 6. cikke (2) bekezdésével összhangban e megállapodás az új EU-tagállam felvétele céljából is kiigazításra szorul. Nem jelöltek ki külön tárgyalási pontokat.

A Bizottság ezért azt javasolja a Tanácsnak, hogy:

– fogadja el a mellékelt határozatot, amely felhatalmazást ad a tárgyalások megkezdésére

– az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról az Európai Uniónak Horvátországgal történő kibővítésével összhangban,

– a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2009–2014-es időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás kiigazításáról

– az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás kiigazításáról az Európai Uniónak Horvátországgal történő kibővítésével összhangban,

– valamint az együttműködésről és vámunióról San Marinóval kötött megállapodás kiigazításáról, az Európai Uniónak Horvátországgal történő kibővítésével összhangban,

– adjon ki tárgyalási irányelveket e határozathoz mellékelve,

– jelöljön ki egy különbizottságot, amellyel a tárgyalások folytatása során egyeztetni kell.

Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

az EU Horvátországgal történő bővülésére való tekintettel a Bizottságnak a következő megállapodások kiigazítását célzó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás, valamint az együttműködésről és vámunióról San Marinóval kötött megállapodás

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (3) és (4) bekezdésére,

tekintettel a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2011. december 9-én aláírt szerződésre[4] és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

[5]tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére és 6. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

Mivel az Európai Uniónak Horvátországgal történő bővítésére való tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás, valamint az együttműködésről és vámunióról San Marinóval kötött megállapodás kiigazítására irányuló tárgyalásokat meg kell kezdeni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió és tagállamai nevében és a mellékletben foglalt tárgyalási irányelvekkel összhangban, az Európai Uniónak Horvátországgal történő bővítésére való tekintettel tárgyalásokat folytasson az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás, valamint a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás módosításairól.

2. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió és tagállamai nevében, – az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződés hatálybalépése esetén – a Horvát Köztársaságot is beleértve, az Európai Uniónak Horvátországgal történő bővítésére való tekintettel tárgyalásokat folytasson az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás, valamint az együttműködésről és vámunióról San Marinóval kötött megállapodás módosításairól.

3. cikk

A tárgyalási irányelveket a melléklet tartalmazza.

4. cikk

A tárgyalásokat a [name of the special committee to be inserted by the Council]-gal kell lefolytatni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

                                                                       a Tanács részéről

                                                                       az elnök

MELLÉKLET

Tárgyalási irányelvek

az Európai Uniónak Horvátországgal történő bővítésére való tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás, valamint az együttműködésről és vámunióról San Marinóval kötött megállapodás kiigazítására vonatkozóan

1.           Általános célkitűzés

A fenti megállapodások kiigazítása annak biztosítására, hogy Horvátország számára az Európai Unióhoz történő csatlakozása napjától lehetővé váljon az e megállapodásokhoz történő csatlakozás, valamint a kibővített EU-n belül a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó, vonatkozó pénzügyi hozzájárulások felülvizsgálata.

2.           a tárgyalások kezdete

Az egyrészt a csatlakozó országgal, másrészt Izlanddal, Liechtensteinnel, Norvégiával/San Marinoval/Svájccal folytatandó, a fenti megállapodások kiigazítását célzó tárgyalásokat a lehető leghamarabb meg kell kezdeni.

3.           A meglévő megállapodások kiigazítására irányuló eszközök tartalma

Az EU-ba belépő új tagállamnak csatlakoznia kell a megállapodásokhoz.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás

A Horvátország csatlakozásának feltételeire vonatkozó okmányban megállapított eltéréseket és átmeneti időszakokat át kell emelni az EGT-ről szóló megállapodásba. Horvátország esetében a meglévő mechanizmusokra alkalmazott kritériumok alapján 2014-ig a meglévő EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok arányos növelését kell biztosítani. A tárgyalásokat amennyire csak lehetséges, az EGT bővítéséhez nélkülözhetetlen fő kérdésekre kell korlátozni.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás

A csatlakozási okmányban megállapított eltéréseket és átmeneti időszakokat szükség szerint át kell venni. Ki kell számítani Svájc számszerű korlátozásait, figyelembe véve a csatlakozó országból tapasztalható migrációt és lakosságát.

San Marinóval az együttműködésről és vámunióról kötött megállapodás

Ezt a megállapodást abból a célból kell kiigazítani, hogy Horvátországot a megállapodásba lehessen foglalni az ország Európai Unióhoz történő csatlakozásának napjától. További tárgyalásokat igénylő külön kérdéseket nem jelöltek ki.

4.           Megerősítés és hatálybalépés

A tárgyalásokat gyorsan kell lezárni annak érdekében, hogy a fenti megállapodások kiigazítását célzó eszközök Horvátország EU-hoz történő csatlakozása napján hatályba lépjenek. Abban az esetben, ha a jegyzőkönyvek a csatlakozás napján nem léphetnek hatályba, ideiglenes alkalmazást kell előirányozni, figyelembe véve az Európai Unió és az érintett harmadik országok eljárásait.

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS ||

|| DÁTUM:

1. || KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL: n.v. || ELŐIRÁNYZATOK:

2. || CÍM: Az EU bővítésére való tekintettel a következő vegyes megállapodások kiigazítása Horvátország megállapodásba foglalása céljából: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Közösség között létrejött, a 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás, San Marinóval az együttműködésről és vámunióról kötött megállapodás

3. || JOGALAP: Az EUMSZ 207., 217. és 218. cikke

4. || CÉLKITŰZÉSEK:

5. || PÉNZÜGYI HATÁSOK Nincsenek || 12 HÓNAPOS IDŐSZAK (millió EUR-ban) || FOLYÓ PÉNZÜGYI ÉV [n] (millió EUR-ban) || KÖVETKEZŐ PÉNZÜGYI ÉV [n+1] (millió EUR-ban)

5.0 || KIADÁSOK -               AZ EU-KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE (VISSZATÉRÍTÉSEK/INTERVENCIÓK) -               A NEMZETI HATÓSÁGOK TERHÉRE -               EGYÉB || nincs || nincs || nincs

5.1 || BEVÉTELEK -               AZ EU SAJÁT FORRÁSAI (LEFÖLÖZÉSEK/VÁMOK) -               NEMZETI SZINTŰ BEVÉTELEK || nincs || nincs || nincs

|| || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5]

5.0.1 || BECSÜLT KIADÁSOK || || || ||

5.1.1 || BECSÜLT BEVÉTELEK || || || ||

5.2 || SZÁMÍTÁS MÓDJA:

6.0 || FINANSZÍROZHATÓ-E A PROJEKT A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS VONATKOZÓ ALCÍMÉBEN SZEREPLŐ ELŐIRÁNYZATOKBÓL? || IGEN

6.1 || FINANSZÍROZHATÓ-E A PROJEKT A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS ALCÍMEI KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁSSAL? ||  NEM

6.2 || SZÜKSÉG LESZ-E PÓTKÖLTSÉGVETÉSRE? ||  NEM

6.3 || SZÜKSÉG LESZ-E ELŐIRÁNYZATOK BEVEZETÉSÉRE A JÖVŐBENI KÖLTSÉGVETÉSEKBE? ||  NEM

ÉSZREVÉTELEK:

[1]               [Szerződés a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról, HL L 112., 2012.4.24.]

[2]               Kivéve azokat, amelyek kizárólag vagy elsősorban a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos megállapodásra vonatkoznak.

[3]               A 2004-es és 2008-as jegyzőkönyvvel kiegészített megállapodás 10. cikke.

[4]               HL L 112., 2012.4.24.

[5]               HL L 112., 2012.4.24.

Top