EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0103

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2012. december 11. ) a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 70/2


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2012. december 11.)

a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Bevezetés és jogalap

2012. szeptember 11-én és 18-án az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától és az Európai Parlamenttől azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: rendelettervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a rendelettervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének a Szerződés 127. cikkének (5) bekezdésében említett, a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó politikák zavartalan megvalósításában való részvételét. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

Az EKB üdvözli a rendelettervezetet, amelynek célja a lakossági befektetési termékek átláthatóságának növelése, valamint a lakossági befektetők számára a befektetési termékek főbb jellemzői és az azokban foglalt kockázatok megértésének, továbbá az egyes termékek főbb jellemzői összehasonlíthatóságának a biztosítása. A megfelelő nyilvánosságra hozatal elősegíti a fogyasztóvédelmet, amely központi szerepet játszik a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzésében.

Különös megjegyzések

1.   Az egyéb európai uniós jogalkotási kezdeményezéssekkel való összhang

1.1.

A nyilvánosságra hozatali követelményeket mind uniós, mind pedig nemzeti szinten megfelelő felügyeleti hatáskörökkel kell kiegészíteni a pénzügyi piacok működésére, a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitására, illetve a befektetővédelemre gyakorolt veszélyhelyzet esetén az egyes pénzügyi eszközök értékesítése, forgalmazása vagy eladása megtiltásának illetve korlátozásának érdekében (2). Az EKB hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani azt, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat érintő uniós jogalkotás az európai felügyeleti hatóságokat („EFH-k”) és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokat megfelelő beavatkozási hatáskörökkel ruházza fel. Különösképpen, a bank- és biztosításfelügyeletet ellátó felügyelők az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA), valamint a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló („EMIR”) európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslat (3) (a továbbiakban: a MiFIR-javaslat) alapján a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára rendelkezésre álló beavatkozási hatáskörökhöz hasonló hatásköröket szerezhetnek.

1.2.

A szerződéskötést megelőző információknak a rendelettervezet által bevezetett harmonizációján túlmenően az EKB azt ajánlja, hogy a pénzügyi termékek eladásához kapcsolódó piaci magatartási követelményeket is összhangba kell hozni a pénzügyi szolgáltatások szektorán belül, adott esetben a már javasolt intézkedéseket követően (4).

1.3.

Végezetül, biztosítani kell az eltérő típusú befektetési termékek közti egyenlő versenyfeltételeket, tekintettel az olyan befektetési termékek rovására szolgáló szabályozói arbitrázs elkerülésére, amelyek nem tartoznak a rendelettervezet hatálya alá, mint például a nem-összetett pénzügyi eszközök. A jelenleg is létező uniós szabályozás által meghatározott, a pénzügyi termékek egyéb kategóriáira vonatkozó nyilvánosságra hozatali követelményeket ki kell egészíteni a rendelettervezet által bevezetett kiemelt információkat tartalmazó szabványosított dokumentummal. Ez különösen az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (5), valamint a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II.) szóló 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és a tanács irányelv (6) által lefedett termékeket érintheti.

2.   A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum előállításával kapcsolatos felelősség

A rendelettervezet a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum előkészítésével járó felelősséget a befektetési termék előállítójára rója, amely a rendelkezésre bocsátott információk miatt is felelős (7). A lakossági befektetők ugyanakkor a forgalmazókkal, és nem pedig a befektetési termékek előállítóival állnak közvetlen kapcsolatban. Erre tekintettel egy befektetési termék forgalmazójának szintén felelősnek kell lennie annak biztosításáért, hogy a lakossági befektetők számára hatékony mód álljon rendelkezésre az előállítóval szemben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatos panasz előterjesztésére, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezésére. Továbbmenve, az EKB véleménye szerint a javasolt előírásoknak biztosítaniuk kell a hatékony jogorvoslati eljárásokat a határon átnyúló jogviták esetére is, különösen abban az esetben, ha az előállító székhelye másik tagállamban, vagy harmadik országban van.

3.   A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalma

Az EKB azt ajánlja, hogy a rendelettervezet kifejezetten írja elő, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak az alábbiakat kell tartalmaznia: i. a befektetési termékre hatást gyakorló partnerkockázat, működési és likviditási kockázat; ii. a termék hatékony stresszforgatókönyvekkel kapcsolatos teljesítményének érzékenysége; és iii. a termék tőkeáttételi összetevője, amennyiben ez az összetevő megsokszorozhatja a vonatkozó kockázatokat. Az ilyen kiegészítő információ-összetevők biztosítani fogják azt, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem készteti a befektetőket arra, hogy túlzottan a múltbeli teljesítmény-jellemzőkre hagyatkozzanak, valamint hogy azok a befektetési termékekkel kapcsolatos kockázatok teljes és valós ábrázolását tartalmazzák.

4.   Közigazgatási szankciók és intézkedések

Az EKB azt ajánlja, hogy a rendelettervezetet módosítsák a közigazgatási szankciókat bevezető egyéb uniós jogszabálytervezetekkel (8) kapcsolatos harmonizáció biztosítása érdekében, különösen pedig a közigazgatási pénzbírságokra vonatkozó rendelkezések bevezetése által.

Abban az esetben, ahol az EKB a rendelettervezet módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a szerkesztési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. december 11-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 352 végleges.

(2)  Lásd a 2012. március 22-i CON/2012/21 EKB vélemény 12.1. bekezdését: i. a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv iránti javaslatról; ii. a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló (EMIR) rendelet iránti javaslatról; iii. a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankcióról szóló irányelv iránti javaslatról; iv. a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló rendelet iránti javaslatról (HL C 161., 2012.6.7., 3. o.). Az EKB valamennyi véleménye közzétételre kerül az EKB honlapján: http://www.ecb.europa.eu

(3)  COM(2011) 652 végleges, lásd a 31. és 32. cikket.

(4)  Lásd például a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslat 25. cikkének (3) bekezdésében foglalt, a befektetési vállalkozások által kizárólag az ügyfélmegbízások végrehajtására kínált szolgáltatások engedélyezett keretével kapcsolatos szabályokra vonatkozó szabályokat, COM(2011) 656 végleges, (a továbbiakban: a javasolt MiFID).

(5)  HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

(6)  HL L 335., 2009.12.17., 1. o. Lásd különösen a 183-185. cikkeket.

(7)  Lásd a rendelettervezet 5. cikkét.

(8)  Lásd a MiFID-javaslat 75. cikke (2) bekezdésének e) és f) pontját. Lásd továbbá az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, javadalmazási politikák és szankciók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslat COM(2012) 350 végleges (a továbbiakban: az ÁÉBKV V javaslat) által az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvbe beillesztendő 99a. cikk (2) bekezdésének e) és f) pontját.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1.     módosítás

25. cikk

„25. cikk

1.   Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét követően a Bizottság felülvizsgálja ezt rendeletet. A felülvizsgálat magában foglalja a rendeletben megállapított szabályok gyakorlati alkalmazásának általános felmérését, kellőképen figyelembe véve a lakossági befektetési termékek piacának fejleményeit. A 2009/65/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k tekintetében a felülvizsgálat keretében meg kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-e hosszabbítani, vagy – az adott esetben szükségesnek mutatkozó módosítások meghatározása alapján – a 2009/65/EK irányelv kiemelt befektetői információkra vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e vagy egyenértékűnek tekinthetők-e e rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki kell térni e rendelet hatályának egyéb pénzügyi termékekre történő kiterjesztésének lehetőségére is.

2.   A Bizottság az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságával folytatott konzultációt követően – adott esetben a vonatkozó jogalkotási javaslattal együtt – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

„25. cikk

1.   E rendelet hatálybalépését követően a Bizottság felülvizsgálja a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós jogszabályokat, az alábbiak érdemi értékelésére tekintettel: i. kiemelt információkat tartalmazó szabványosított dokumentum bevezetése az e rendeletben foglalt szabályokkal összhangban az e rendelet által le nem fedett pénzügyi eszközök osztályai – különösen a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvek által lefedett termékek – vonatkozásában történő bevezetése; és ii. a pénzügyi termékek értékesítéséhez kapcsolódó harmonizált piaci magatartási követelmények bevezetése; iii. az európai felügyeleti hatóságok és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára a pénzügyi termékek meghatározott kategóriáival kapcsolatos beavatkozási jogkörök biztosítása – beleértve azok betiltását is – a befektetővédelem és a pénzügyi stabilitás érdekében, figyelembe véve a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló (EMIR) rendelet módosításáról szóló xx/xx/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatot (2).

1 2.   Négy évvel e rendelet hatálybalépéstét követően a Bizottság felülvizsgálja ezt rendeletet. A felülvizsgálat magában foglalja a rendeletben megállapított szabályok gyakorlati alkalmazásának általános felmérését, kellőképen figyelembe véve a lakossági befektetési termékek piacának fejleményeit. A 2009/65/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti ÁÉKBV-k tekintetében a felülvizsgálat keretében meg kell vizsgálni, hogy az e rendelet 24. cikke szerinti átmeneti rendelkezéseket meg kell-e hosszabbítani, vagy – az adott esetben szükségesnek mutatkozó módosítások meghatározása alapján – a 2009/65/EK irányelv kiemelt befektetői információkra vonatkozó rendelkezései helyettesíthetők-e vagy egyenértékűnek tekinthetők-e e rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó szabályaival. A felülvizsgálat keretében ki kell térni e rendelet hatályának egyéb pénzügyi termékekre történő kiterjesztésének lehetőségére is.

2 3.   A Bizottság az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságával folytatott konzultációt követően – adott esetben a vonatkozó jogalkotási javaslattal együtt – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Magyarázat

Biztosítani kell az eltérő típusú befektetési termékek közti egyenlő versenyfeltételeket, tekintettel az olyan befektetési termékek rovására szolgáló szabályozói arbitrázs elkerülésére, amelyek nem tartoznak a rendelettervezet hatálya alá, mint például a nem-összetett pénzügyi eszközök. A jelenleg is létező uniós szabályozás által meghatározott, a pénzügyi termék egyéb kategóriáira vonatkozó nyilvánosságra hozatali követelményeket ki kell egészíteni a rendelettervezet által bevezetett kiemelt információkat tartalmazó szabványosított dokumentummal. Hasonlóképpen, a pénzügyi termékek értékesítéséhez kapcsolódó piaci magatartási követelményeket a termékek tág értelemben meghatározott köre vonatkozásában harmonizált módon kell bevezetni. Ezzel egy időben az EFH-k és ahatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára az egyes pénzügyi termékek meghatározott kategóriáival kapcsolatban beavatkozási jogköröket kell biztosítani – beleértve azok betiltását is – a befektetővédelemmel és a pénzügyi stabilitással kapcsolatos megfontolásokra tekintettel. Ebben a vonatkozásban tekintettel kell lenni a folyamatban lévő jogalkotási eljárás kimenetelére, amely során az ilyen piaci magatartási követelmények és felügyeleti beavatkozási jogkörök bevezetésre kerülnek a MiFIR javaslat által.

2.     módosítás

8. cikk (2) bekezdés

„2.   A kiemelt információk között az alábbi információkat kell közölni:

a)

a dokumentum elején elhelyezett szakaszban a befektetési termék nevét és a befektetési termék előállítójának adatait;

b)

a »Milyen befektetésről van szó?« című szakaszban a befektetési termék jellegét és legfontosabb jellemzőit, ideértve:

i.

a befektetési termék típusát;

ii.

a befektetési termék céljait és a célok eléréséhez használt eszközöket;

iii.

tájékoztatást arról, hogy a befektetési termék előállítója törekszik-e valamilyen sajátos környezeti, szociális vagy felelős vállalatirányítási eredmény elérésére akár az üzleti folyamatai, akár a befektetési termék tekintetében, és amennyiben törekszik ilyen eredmény elérésére, az elérni kívánt eredmények leírását, illetve ezek elérésének módját;

iv.

amennyiben a befektetési termék biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen biztosítási szolgáltatások részleteit;

v.

a befektetési termék futamidejét, ha ismert;

vi.

a várható hozamra vonatkozó forgatókönyveket, ha ez a termék jellegének fényében relevánsnak tekinthető;

c)

a »Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?« című fejezetben rövid tájékoztatást arról, hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, ideértve

i.

az esetleges garanciák vagy tőkevédelem bemutatását, illetve ezek korlátait;

ii.

a tájékoztatást arról, hogy a termék mögött áll-e bármilyen kártalanítási rendszer vagy garanciarendszer;

d)

a »Mire szolgál a befektetés?« című szakaszban tájékoztatást az ajánlott minimális tartási időről és a termék várható likviditási profiljáról, ideértve a befektetés lejárat előtti megszüntetésének lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos információkat, figyelembe véve a befektetési termék kockázat/hozam-profilját és a termék által megcélzott piaci fejleményt;

e)

a »Milyen kockázatok vannak, és mit nyerhetek?« című szakaszban tájékoztatást a befektetési termék kockázat/hozam-profiljáról, ideértve e profil összefoglaló indikátorát és azon esetleges egyedi kockázatokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket, amelyeket az összefoglaló indikátor nem feltétlenül tükröz teljes mértékben;

f)

a »Milyen költségek merülnek fel?« című szakaszban tájékoztatást a befektetési termékbe történő befektetéshez kapcsolódó költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő közvetlen és közvetett költségekről, kiegészítve ezen költségek összefoglaló indikátoraival;

g)

a »Hogyan teljesített a termék eddig?« című szakaszban tájékoztatást a befektetési termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a termék jellegének és múltjának hossza fényében relevánsnak tekinthető;

h)

nyugdíj-előtakarékossági termékek esetében a »Mit kaphatok nyugdíjbavonulásomkor?« című szakaszban a lehetséges jövőbeli kimenetelek bemutatását.”

„2.   A kiemelt információk között az alábbi információkat kell közölni:

a)

a dokumentum elején elhelyezett szakaszban a befektetési termék nevét és a befektetési termék előállítójának adatait;

b)

a »Milyen befektetésről van szó?« című szakaszban a befektetési termék jellegét és legfontosabb jellemzőit, ideértve:

i.

a befektetési termék típusát;

ii.

a befektetési termék céljait és a célok eléréséhez használt eszközöket;

iii.

tájékoztatást arról, hogy a befektetési termék előállítója törekszik-e valamilyen sajátos környezeti, szociális vagy felelős vállalatirányítási eredmény elérésére akár az üzleti folyamatai, akár a befektetési termék tekintetében, és amennyiben törekszik ilyen eredmény elérésére, az elérni kívánt eredmények leírását, illetve ezek elérésének módját;

iv.

amennyiben a befektetési termék biztosítási szolgáltatást is kínál, ezen biztosítási szolgáltatások részleteit;

v.

a befektetési termék típusát, ha ismert;

vi.

a várható hozamra vonatkozó forgatókönyveket, ha ez a termék jellegének fényében relevánsnak tekinthető;

c)

a »Veszíthetek-e pénzt a befektetéssel?« című fejezetben rövid tájékoztatást arról, hogy előfordulhat-e tőkeveszteség, ideértve

i.

az esetleges garanciák vagy tőkevédelem bemutatását, illetve ezek korlátait;

ii.

a tájékoztatást arról, hogy a termék mögött áll-e bármilyen kártalanítási rendszer vagy garanciarendszer;

d)

a »Mire szolgál a befektetés?« című szakaszban tájékoztatást az ajánlott minimális tartási időről és a termék várható likviditási profiljáról, ideértve a befektetés lejárat előtti megszüntetésének lehetőségével és feltételeivel kapcsolatos információkat, figyelembe véve a befektetési termék kockázat/hozam-profilját és a termék által megcélzott piaci fejleményt;

e)

a »Milyen kockázatok vannak, és mit nyerhetek?« című szakaszban tájékoztatást a befektetési termék kockázat/hozam-profiljáról, ideértve e profil összefoglaló indikátorát, valamint az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a termék hozamát kedvezőtlenül befolyásolhatják a felsorolt kockázatok, amelyeket az alábbiak leírásának kell követnie:

i.

a termékre hatást gyakorló partnerkockázat, működési és likviditási kockázat;

ii.

a termék hatékony stresszforgatókönyvekkel kapcsolatos teljesítményének érzékenysége;

iii.

a termék tökeáttételi összetevője, amennyiben ez az összetevő megsokszorozhatja a vonatkozó kockázatokat;

iv.

és azon esetleges bármely egyedi kockázatokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket, amelyeket az összefoglaló indikátor nem feltétlenül tükröz teljes mértékben;

f)

a »Milyen költségek merülnek fel?« című szakaszban tájékoztatást a befektetési termékbe történő befektetéshez kapcsolódó költségekről, azaz a befektetőnél felmerülő közvetlen és közvetett költségekről, kiegészítve ezen költségek összefoglaló indikátoraival;

g)

a »Hogyan teljesített a termék eddig?« című szakaszban tájékoztatást a befektetési termék múltbeli teljesítményéről, ha ez a termék jellegének és múltjának hossza fényében relevánsnak tekinthető; beleértve az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a múltbéli teljesítmény nem garantálja a termék jövőbeli befektetési eredményeit, valamint hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum többi szakaszában hivatkozott kockázatok érdemi kedvezőtlen hatással bírhatnak a befektetésre;

h)

nyugdíj-előtakarékossági termékek esetében a »Mit kaphatok nyugdíjbavonulásomkor?« című szakaszban a lehetséges jövőbeli kimenetelek bemutatását.”

Magyarázat

Az ilyen kiegészítő információ-összetevők biztosítani fogják azt, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem készteti a befektetőket arra, hogy túlzottan a múltbeli teljesítmény-jellemzőkre hagyatkozzanak, valamint hogy azok a befektetési termékekkel kapcsolatos kockázatok teljes és valós ábrázolását tartalmazzák.

3.     módosítás

14. cikk

„14. cikk

A befektetési termék előállítója olyan megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban panasszal élő lakossági befektetők kellő időben és megfelelő módon érdemi választ kapjanak.”

„14. cikk

A befektetési termék előállítója és forgalmazója olyan megfelelő eljárásokat és szabályokat alakít ki, amelyek biztosítják azt, hogy: i. a lakossági befektetők számára hatékony mód áll rendelkezésre a befektetési termék előállítójával szembeni panasz benyújtására és következésképp jogorvoslati eljárás kezdeményezésére; ii. hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatban panasszal élő lakossági befektetők kellő időben és megfelelő módon érdemi választ kapjanak; és iii. hatékony jogorvoslati eljárások állnak rendelkezésre a lakossági befektetők számára a határon átnyúló jogviták esetére, különösen abban az esetben, ha a befektetési termék előállítójának székhelye másik tagállamban, vagy harmadik országban van.”

Magyarázat

A rendelettervezet a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum előkészítésével járó felelősséget a befektetési termék előállítójára rója, amely a rendelkezésre bocsátott információk miatt is felelős. A lakossági befektetők ugyanakkor a forgalmazókkal, és nem pedig a befektetési termékek előállítóival állnak közvetlen kapcsolatban. Erre tekintettel egy befektetési termék forgalmazójának szintén felelősnek kell lennie annak biztosításáért, hogy a lakossági befektető számára megfelelő mód álljon rendelkezésre az előállítóval szemben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentummal kapcsolatos panasz előterjesztésére, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezésére. A jogorvoslati eljárásoknak a határon átnyúló jogviták esetén is hatékonynak kell lenniük, különösen abban az esetben, ha az előállító székhelye másik tagállamban, vagy harmadik országban van.

4.     módosítás

19. cikk (2) bekezdés

„2.   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek legalább a következő közigazgatási intézkedések és szankciók kiszabására vonatkozó hatáskörrel:

a)

valamely befektetési termék forgalmazását megtiltó végzés;

b)

valamely befektetési termék forgalmazását felfüggesztő végzés;

c)

nyilvános figyelmeztetés, amelyben szerepel a felelős személy neve és a jogsértés jellege;

d)

a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum új változatának közzétételét előíró végzés.”

„2.   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek legalább a következő közigazgatási intézkedések és szankciók kiszabására vonatkozó hatáskörrel:

a)

valamely befektetési termék forgalmazását megtiltó végzés;

b)

valamely befektetési termék forgalmazását felfüggesztő végzés;

c)

nyilvános figyelmeztetés, amelyben szerepel a felelős személy neve és a jogsértés jellege;

d)

a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum új változatának közzétételét előíró végzés;

e)

jogi személy esetén közigazgatási pénzbírság az adott jogi személy előző üzleti évi teljes éves árbevételének legfeljebb 10 %-áig; ha a jogi személy egy anyavállalat leányvállalata, a vonatkozó teljes éves árbevétel a végső anyavállalat konszolidált beszámolójából eredő, előző üzleti évi teljes éves árbevétel;

f)

természetes személy esetében közigazgatási pénzbírság legfeljebb 5 000 000 EUR, vagy azokban a tagállamokban, amelyekben nem az euro a hivatalos pénznem, a nemzeti pénznemben az e rendelet hatálybalépésének napján ennek megfelelő értékben.

Magyarázat

A javasolt módosítások biztosítanák a közigazgatási pénzbírságok kirovásának az egyéb uniós jogszabályokkal, különösen pedig a MiFID-javaslattal és az ÁÉKBV V irányelv-javaslattal történő harmonizációját.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  HL L …., …., …. o.”


Top